Sloterbrug en Sloterweg

Verkeersdrukte op de Sloterweg en de Sloterbrug

Plannen voor vernieuwing van de Sloterbrug

De grote en steeds verder toenemende verkeersdrukte op de Sloterweg en de Sloterbrug zijn een groot probleem voor Sloten en omgeving.

Zowel het terugdringen van deze drukte als de plannen voor vernieuwing van de Sloterbrug houden de gemoederen bezig.

De gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam hebben het voornemen om de uit 1962 daterende Sloterbrug te vernieuwen. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde.

Een nieuwe brug kan veel meer verkeer verwerken en de vraag is of dat wenselijk is. Bovendien moet een nieuwe brug voor voetgangers en fietsers veel veiliger worden dan de bestaande brug. De Werkgroep Sloten participeert in een breed overleg over dit project.

Drukte en veiligheid op de Sloterweg

In samenhang met de verkeersstroom over de Sloterbrug en van en naar De Aker bestaan er ook zorgen over de grote verkeersdrukte op de Ditlaar en de Sloterweg tussen het Dorp Sloten, de Anderlechtlaan en de Johan Huizingalaan en de Haagseweg. Hieronder een overzicht van de ontwikkelingen sinds 2018.

* Zie ook: Geschiedenis van de Sloterbrug

* Zie ook: Geschiedenis van de Sloterweg

 

Staat de knip ‘Sloterweg-Oost’ op termijn op de tocht?

Het zou kunnen dat wethouder Van der Horst over een half jaar zal voorstellen om de knip op de Sloterweg-Oost weer af te schaffen, zo blijkt uit haar raadsinformatiebrief van 30 mei 2024.

Onafhankelijk onderzoek naar de 2 Slotense en 2 Nieuw Slotense knips (de gemeente noemt dit ‘filters’) toont aan dat deze beter aangegeven kunnen worden. In week 18 (april/mei) reden er nog ongeveer 900 voertuigen ongeoorloofd over de westtak van de Sloterweg en ongeveer 400 over de oosttak. Op korte termijn zullen er daarom markeringen op de weg worden aangebracht. Er komen ook andere vooraankondigingsborden en borden ‘camerahandhaving’. Mogelijk volgen later nog andere maatregelen.

Verkeersveiligheid Sloterweg is nu goed
De wethouder constateert tot haar tevredenheid dat de verkeerssituatie op de Sloterweg nu veilig is en dat de afsluitingen geen onveilige situaties elders hebben veroorzaakt. Wel zijn er nog aandachtspunten in de doorstroming op met name de Johan Huizingalaan.

Smalle Sloterweg zonder voet- en fietspaden wordt ideale sluiproute
Aangezien de hele operatie om knips in te stellen begonnen is om de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer te verhogen, is het des te vreemder dat de wethouder zelf ook maar overweegt om de Sloterweg-Oost in de toekomst weer open te stellen, omdat het hier minder druk is dan verwacht. Dit zou getuigen van kortzichtigheid omdat:

• De westtak van de Sloterweg wél 24/7 dicht blijft waardoor de oosttak de snelste, kortste en aantrekkelijkste sluiproute vanaf de afslag van de A4 naar Nieuw-West zal worden;
• Fietsers en voetgangers zich op de Sloterweg-Oost – die net als de westtak van de smalle dijkweg onder het Hoofdnet Fiets (beoogd Plusnet Fiets) valt – ten onrechte veilig zullen wanen;
• Openstelling helemaal gevaarlijk zal zijn, omdat op de oosttak van de Sloterweg nérgens voet- of fietspaden aanwezig zijn waardoor langzaam verkeer (net als voorheen) weer de berm in gereden zal worden.

Voor álle huishoudens 2 en voor organisaties 5 ontheffingen
Als na de zomer de computersoftware is aangepast, zullen er 2 gratis ontheffingen per (Nieuw) Slotens adres beschikbaar zijn. Dat geldt dan óók voor eenpersoonshuishoudens. Bedrijven en organisaties ontvangen maximaal 5 ontheffingen. Bovendien zal worden onderzocht in welke specifieke situaties hier bovenop extra ontheffingen kunnen worden verleend.

Eind 2024 volgt de eindrapportage van de monitoring. Op basis hiervan zal de gemeenteraad definitief besluiten of de ingevoerde verkeersmaatregelen ongewijzigd van kracht blijven.

Tamar Frankfurther; 31 mei 2024.

 

Bestaande Sloterbrug opknappen en herprofilering in Badhoevedorp

De Sloterbrug verkeert in slechte staat en moet op korte termijn groot onderhoud krijgen. De gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam willen met deze onderhoudsbeurt meteen de verkeersveiligheid op en rond de brug verbeteren.

Aangezien Variant 1 financieel haalbaar is en de verkeerveiligheid aanzienlijk verbetert, hebben de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam hun voorkeur hiervoor uitgesproken. Afgelopen februari koos ook de Begeleidingsgroep hier – met kanttekeningen – al voor.

De Sloterbrug zelf wordt alleen opgeknapt. Op bovenstaande concept-schets is te zien dat de kruising van de Burgemeester Amersfoordtlaan met de Nieuwemeerdijk er fors anders uit komt te zien. Hier komt een voorrangsplein of kleine rotonde. De fietspaden zullen worden verlegd zodat er logische fietsroutes ontstaan. Er zijn straks minder verkeerslichten waardoor de wachttijden voor het rode licht korter worden. Door alle aanpassingen verwachten de verkeersexperts dat verkeersdeelnemers dán wel op groen licht zullen blijven wachten. Afbeelding: Gemeente Haarlemmermeer.

De Sloterbrug blijft zoals hij is
Variant 1 betekent dat de bestaande brug behouden blijft en alleen groot onderhoud krijgt. De kruising Burgemeester Amersfoordtlaan en de Nieuwemeerdijk zal een andere, veiliger inrichting krijgen. Het verkeer zal straks nog steeds om de beurt over de brug tussen Sloten en Badhoevedorp blijven rijden en aan weerszijden blijven de verkeerslichten en fiets- en voetpaden in stand.

De kosten voor de uitvoering van deze variant worden nu geschat op 7,1 miljoen euro. Na het groot onderhoud wordt de levensduur van de Sloterbrug met ongeveer 30 jaar verlengd.

Besluitvorming door twee gemeenteraden
Voorkeursvariant 1 wordt nu voorgelegd aan de gemeentebesturen van de Haarlemmermeer en van Amsterdam. Hierna zullen de Colleges van B&W een besluit nemen dat zij voorleggen aan beide gemeenteraden. De bestuurscommissie van Nieuw-West zal hierover advies mogen uitbrengen aan het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel, dat op zijn beurt de Amsterdamse wethouder Verkeer mag adviseren.

Tamar Frankfurther; 22 april 2024.

Lees verder…

 

Voorkeur voor veiliger nieuwe Sloterbrug met minder verkeer

De Begeleidingsgroep Sloterbrug, die bestaat uit vrijwilligers van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp, de Fietsersbond, de werkgroep Sloten en diverse bewonersorganisaties en ondernemers, heeft advies uitgebracht hoe de nieuwe brug er volgens hen het beste uit moet komen te zien.

De bestaande brug verkeert in dermate slechte staat dat vervanging noodzakelijk is.

Variant 1 leidt volgens de Begeleidingsgroep tot de minste verkeerstoename: “Als het écht niet anders kan dan verdient deze variant de voorkeur, maar daarvan zijn wij geen voorstander. Bovendien roept de schets veel vragen op over details zoals de breedte fietspaden en de afstelling van de verkeerslichten.” Bron: Gemeente Haarlemmermeer.

Wat gebeurde met belofte “Veiligheid boven doorstroming”?
Als eigenaar van de brug kondigde de gemeente Haarlemmer in 2023 aan opnieuw een overleg- en ontwerptraject te starten met nieuwe plannen. Toegezegd werd dat de veiligheid van de omgeving, fietsers en voetgangers nu centraal zou staan bij de vervanging van de brug. De verbetering van de doorstroming zou geen prioriteit meer krijgen. Toen de Begeleidingsgroep de verschillende varianten voor een nieuwe brug onder ogen kreeg, was hun teleurstelling groot, omdat alle nieuwe varianten opnieuw tóch leiden tot meer verkeer. De Begeleidingsgroep: “Dan is variant 1 nog het beste, want dan zal er het minst verkeer over de brug rijden. Dat is dus de minst erge, maar we hebben over de getoonde schets nog wel veel vragen. De andere voorgestelde varianten wijzen wij af.” De Begeleidingsgroep zou graag zien dat er meer onderzoek naar andere varianten wordt gedaan. De groep denkt dan aan de komst van een elektronische knip met selectieve toegang op de brug en aan het inrichten van de brug alleen voor fietsers, voetgangers en OV-bussen of als fietsstraat waar auto’s te gast zijn.

Kijk naar omgeving en stel leefbaarheid centraal
Daarnaast is de Begeleidingsgroep van mening dat het projectgebied groter zou moeten worden. Dan pas kan de samenhang tussen de (verwachte) verkeersstromen aan beide kanten van de brug goed in kaart worden gebracht. De Begeleidingsgroep richt zich op de verbetering van de leefbaarheid. Aan beide kanten van de brug zijn drie basisscholen gevestigd. De uitstoot van fijnstof en de verkeersveiligheid, zodat kinderen zelf naar school kunnen fietsen zouden volgens hen prioriteit moeten krijgen.

Tamar Frankfurther; 26 februari 2024.

Lees verder…

 

 

Alleen knips op Sloterweg West en Oost voortaan 24/7 dicht

Tijdens de raadsvergadering op 12 oktober 2023 bleek de overgrote meerderheid van de gemeenteraad – in afwijking van het eerder genomen raadsbesluit – de wethouder te steunen om de knips in Nieuw Sloten alleen doordeweeks tijdens de spits af te sluiten.

De knips op de Sloterweg West en Oost zullen wél voor altijd 24/7 afgesloten blijven voor doorgaand verkeer. Alleen lijnbussen en voertuigen met een ontheffing zullen hier nog boetevrij kunnen rijden.

Regelmatig negeren motorvoertuigen de juridisch correct aangegeven en noodzakelijke knip op de Sloterweg-West. Het zou de gemeente sieren om deze knip ook op een ándere – meer communicatieve manier – te markeren. Daardoor neemt de kans af dat bestuurders van motorvoertuigen per ongeluk deze knip passeren en nodeloos na een week of twee automatisch een bekeuring van 110 euro plus 9 euro administratiekosten ontvangen. In september zijn in totaal maar liefst 7.792 boetes uitgedeeld aan automobilisten die zonder ontheffing langs de knip op de Sloterweg reden. Omgerekend gaat het om gemiddeld 259 boetes per dag. Deze opbrengst gaat overigens niet naar de gemeente maar verdwijnt in de zakken van het rijk… Foto: Tamar Frankfurther.

Ontheffingen aanvragen
Op 20 oktober 2023 werden de verkeersbesluiten over de knip op de Sloterweg Oost en op de Laan van Vlaanderen gepubliceerd. Het verkeersbesluit over de Sloterweg West was eerder al genomen en blijft onverminderd geldig. De bewoners en ondernemers van Sloten en Nieuw Sloten kunnen nu per huishouden maximaal twee en per bedrijf maximaal vijf ontheffingen aanvragen. Bewoners en ondernemers van het dorp Sloten / de Sloterweg Westde Sloterweg Oost en Nieuw Sloten ontvingen hierover op 15 oktober een bewonersbrief van de gemeente.

Deze ontheffing is geldig vanaf 1 november om 4 uur ’s nachts en blijft twee jaar geldig. Het kenteken kan tussentijds zo vaak men wil worden gewijzigd. Voor uitleg en aanvragen klik hier.

De gemeente heeft de systeemfout – die ervoor zorgde dat niet alle adressen op Sloten werden herkend – inmiddels verholpen. Iedereen die in aanmerking komt voor het aanvragen van een of meer ontheffingen, kan zijn aanvraag nu wél indienen. Deze storing in het systeem onderstreepte wederom dat dit het gemeentelijke testproject ‘invoering systeem van selectieve toegang ‘ betreft. Zoals beloofd heeft de gemeente ook dit probleem zo snel mogelijk opgelost.

Knips Nieuw Sloten dicht van 7 tot 10 en van 16 tot 19 uur
De beide knips op de Laan van Vlaanderen West en Oost (vlakbij de Plesmanlaan) zullen alleen tijdens de spits worden afgesloten op maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 10.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur. SP-raadslid Erik Bobeldijk deed nog verwoede pogingen om steun te verwerven voor zijn beide moties, maar uiteindelijk bleek alleen de PvdD voor de moties te stemmen.

Bobeldijk geeft aan dat het onwenselijk is dat er – zeker omdat er langs deze doorgaande weg basisscholen liggen met lessen tot 15.15 uur – zoveel sluipverkeer door Nieuw Sloten blijft rijden: “Dat is bovendien in strijd met het streven van het College om doorgaand verkeer via het Plusnet Auto af te wikkelen.”

De SP-er beoogde met zijn ene motie te realiseren om de knips in Nieuw Sloten alsnog ook 24/7 te laten werken. In zijn andere motie stelt hij voor om andere varianten te onderzoeken die enerzijds leiden tot een betere bereikbaarheid van het winkelcentrum Belgiëplein en tegelijkertijd óók doorgaand verkeer weren.

Zo nodig gaan ook de knips in Nieuw Sloten (langer) dicht
In haar raadsbrief van 9 oktober 2023 beantwoordt verkeerswethouder Melanie van der Horst diverse schriftelijke vragen en legt zij uit waarom zij tot haar besluit is gekomen. Zij benadrukt hierin ook dat de verkeerssituatie (in Nieuw Sloten) door de gemeente wordt gemonitord en dat – als daar aanleiding toe mocht zijn – snel zal worden ingegrepen.

De wethouder: “Mochten er buiten de spitsperioden toch onoverkomelijke knelpunten ontstaan, dan kunnen we de situatie na een jaar, of eventueel tussentijds, aanpassen bijvoorbeeld door de afsluitingen alsnog 24 uur per dag in te voeren.”

Tamar Frankfurther; 20 oktober 2023.

 

“Gemeente, houd je aan de afgesproken verkeersvariant 2A!”

Dat advies kreeg wethouder Van der Horst op 7 september 2023 tijdens de commissievergadering MOW van de gemeenteraad.

Ook portefeuillehouder Verkeer Nazmi Türkkol van stadsdeel Nieuw-West en zijn voorganger Erik Bobeldijk, die nu namens de SP in de gemeenteraad zit, benadrukten dat de raad het besluit – dat na een zeer uitvoerig inspraaktraject tot stand is gekomen – tussentijds niet zomaar kan veranderen.

Schermfoto van door de gemeente opgenomen uitzending van de commissievergadering gemaakt door Erik Swierstra.

Invoering Variant 2A per 1 november 2023
Tijdens de bespreking van dit onderwerp werd herhaaldelijk benadrukt dat de wethouder zich moet houden aan wat is afgesproken: Het invoeren van Variant 2A ligt op schema. Eerst zullen alle bewoners en ondernemers van Sloten en Nieuw Sloten komend najaar gratis ontheffingen voor de afgesproken vier knips kunnen aanvragen. Dan treedt op 1 november Variant 2A in werking. Het systeem van ‘intelligente toegang’ zal dan – na een wenperiode voor de drie nieuwe knips – alleen voertuigen met ontheffingen boetevrij langs de vier camera’s (twee op de Sloterweg en twee op de Laan van Vlaanderen) toestaan.

Vervolgens zal de gemeente 12 maanden lang monitoren wat voor gevolgen deze afsluitingen hebben voor de verkeersstromen. En daarná pas zou de gemeenteraad – mede op basis van advies uit de stadsdeelcommissie van Nieuw-West – tot de conclusie kúnnen komen dat een aanpassing van Variant 2A noodzakelijk is. Onderdeel van het genomen raadsbesluit is wel dat áls het verkeer in dat eerste jaar hopeloos vast mocht lopen en de gemeente dit niet kan oplossen, dat de wethouder dán met instemming van de gemeenteraad tussentijds aanpassingen op Variant 2A kan voorstellen.

Drie insprekers namens Sloten en Nieuw Sloten
Van der Horst gaf aan dat zij het hiermee eens is dat zij haar raadsbrief ook zo bedoeld had. Dat in deze brief staat dat de gemeente op basis van de ook nu al continu gemonitorde verkeerssituatie al zover is om de knips in Nieuw Sloten straks alleen tijdens de ochtend- en avondspits af te sluiten en overweegt om wellicht ontheffingen te gaan verlenen aan taxi’s, leidde tot grote boosheid en ongerustheid onder bewoners. Drie insprekers verwoordden dit helder. Het was echter wel wonderlijk dat ook degenen die namens Sloten spraken met geen woord noemden dat het ongewenst en onveilig is om taxi’s toe te staan op de Sloterweg en Laan van Vlaanderen.

Deze omissie maakt in de praktijk echter geen verschil, omdat tijdens de vergadering nogmaals is benadrukt dat de gemeente in principe geen tussentijdse aanpassingen aan Variant 2A mag aanbrengen. Er kunnen dus ook geen ontheffingen worden verleend aan taxi’s die dan ongecontroleerd met hoge snelheden over de smalle Sloterweg kunnen gaan racen. Als dit wel het geval was geweest dan zou de gemeente in één keer het hele fundament onder de noodzaak van het invoeren van Variant 2A ondergraven. Het is immers allemaal begonnen om de veiligheid van fietsers en voetgangers op de Sloterweg – nu Hoofdnet Fiets en straks Plusnet Fiets – te garanderen…

Verbetering doorstroming op Hoofdnet Auto
Wethouder Van der Horst vertelde ook dat de gemeente inmiddels, in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer werkt aan de verbetering van de doorstroming op het Hoofdnet Auto rond de vier knips. Nieuw was haar melding dat er geen verkeerslichten, maar een verbrede turborotonde bij de Lijnderbrug (S 106) komt. En er loopt een onderzoek naar verbetering doorstroming op S107. Daaronder vallen o.a. de Johan Huizinglaan en de Plesmanlaan. Ook daar zullen aanvullende slimme maatregelen moeten gaan zorgen voor een betere doorstroming. Het is niet duidelijk of de wethouder haar ambtenaren ook kritisch laat kijken naar verbetering van de doorstroming op de Oude Haagseweg. Op 11 oktober zal de gemeenteraad zich opnieuw over deze zaak buigen.

Tamar Frankfurther; 9 september 2023.

 

Mogen taxi’s straks weer over de Sloterweg tussen de fietsers racen?

Die mogelijkheid houdt de wethouder in ieder geval open. Wat is hier gaande? Een sterke lobby van de taxibranche bij dit ‘groene’ College?

Op 7 september 2023 vergaderen de gemeenteraadsleden in de middag en avond over de raadsbrief waarin wethouder Melanie van der Horst rapporteert over de afhandeling van diverse moties die de gemeenteraad aannam toen besloten werd tot de invoering van Variant 2A in Sloten en Nieuw Sloten.

Fietsers kunnen nu nog veilig fietsen over ‘hun’ Hoofdnet Fiets (straks Plusnet Fiets), maar als de lobby van de taxibranche succesvol is, dan krijgen álle (Uber)taxi’s straks een ontheffing om 24/7 ongecontroleerd over de hele Sloterweg te mogen racen…
Foto: Tamar Frankfurther.

Onbegrijpelijk: Wáárom taxi’s toelaten op het Hoofdnet Fiets?
Het is onduidelijk waarom het College bij uitstek taxichauffeurs standaard wél ontheffing zou willen gaan verlenen voor het rijden – zeg maar racen – over de Sloterweg, die straks aan beide kanten 24/7 zal worden afgesloten voor doorgaand verkeer. De smalle Sloterweg valt notabene onder het Hoofdnet Fiets (straks Plusnet Fiets) en heeft geen aparte fietspaden. Op de oosttak zijn er zelfs geen voetpaden. Ja, hier geldt officieel als maximumsnelheid 30 km/uur, maar de gemeente heeft al gezegd hier nooit te gaan handhaven “omdat gebleken is dat omwonenden zich wel aan deze snelheid houden”. En als van één groep weggebruikers bekend is dat deze véél te hard rijdt, dan is het wel de taxibranche…

Knips Nieuw Sloten alleen dicht tijdens de ochtend- en avondspits
De wethouder stelt ook voor om de knips op de beide takken van de Laan van Vlaanderen alleen van 7 tot 10 uur en van 16 tot 18 uur af te sluiten. De werkgroep ‘Stop Sluipverkeer Nieuw Sloten’ snapt daar niets van en wil dat ook deze knips 24/7 worden afgesloten voor sluipverkeer: “De gemeente zou alleen de technische mogelijkheden gaan onderzoeken óf de knips hier in bepaalde tijdvakken zouden kunnen worden opgeheven.”

Laat van u horen!
Als u over dit alles ook uw mening met de gemeenteraadsleden wilt delen, dan kunt u hen hierover een mail sturen. Via deze link bereikt uw bericht álle gemeenteraadsleden die hier op 7 september over vergaderen in één keer. 

Tamar Frankfurther; 4 september 2023.

 

Nu wél 110 euro boete voor doorrijden op Sloterweg-West

Sinds 1 september 2023 krijgen eigenaren van motorvoertuigen die per ongeluk langs de camera zijn gereden geen waarschuwingsbrieven meer. De gemeente plaatste daarom extra gele borden.

Om iedereen te laten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie hebben overtreders de afgelopen tijd eenmalig een waarschuwingsbrief ontvangen.

De ‘knip’ ter hoogte van Sloterweg 1160. Foto: Tamar Frankfurther.

Alle adressen blijven bereikbaar
Het doorrijdverbod ter hoogte van Sloterweg 1160 geldt in beide richtingen voor auto’s en motoren. Dit heeft tot gevolg dat Sportpark Sloten met de auto alleen bereikbaar is vanaf de rotonde. Wie met de auto naar het dorp Sloten, de parkeerplaats naast Tuinpark Eigen Hof en Kortrijk in Nieuw Sloten wil rijden, gebruikt nu de route Plesmanlaan, Langsom en Vrije Geer. Uiterlijk in november zullen de bewoners en ondernemers van Sloten en Nieuw Sloten ontheffingen voor deze en voor drie nieuwe ‘knips’ gratis ontheffingen kunnen aanvragen. Meer informatie daarover volgt.

Foto van overtreding opvragen
Nu het openbaar ministerie echt boetes van 110 euro plus administratiekosten oplegt, zullen er ook de foto’s beschikbaar zijn, die de camera als bewijs van de overtreding heeft gemaakt. Hebt u een boete gekregen? Dan kunt u via deze link de foto van de overtreding opvragen. Dit loopt via de pagina ‘milieuzones’ van de website van de gemeente. Dit is correct. Log in met uw DigiD. De opbrengst van de boetes gaat naar het rijk en niet naar de gemeente.

Voor degenen die zich afvragen waarom de gemeenteraad na decennialange discussies uiteindelijk heeft besloten tot het invoeren van deze verkeersmaatregel zie: Sloterweg: verkeersveilig en bereikbaar.

Alternatieve routes
De meeste eigenaren van motorvoertuigen rijden inmiddels wél via alternatieve routes. Zij willen immers geen boetes krijgen. In Nieuw Sloten staat het verkeer hierdoor vooral in de spits vast. Het is wonderlijk dat al die automobilisten voor déze route door de wijk kiezen en niet voor het nog altijd stille Hoofdnet Auto (de Plesmanlaan). Ja, dat is wat omrijden, maar ook een stuk sneller…

Hoe het ook zij: Deze verkeersmaatregel leidt op de Sloterweg-West tot het gewenste effect: De veiligheid op de Sloterweg is aanzienlijk verbeterd. Nu er echte boetes worden opgelegd, zal die veiligheid alleen nog maar toenemen.

Tamar Frankfurther; 1 september 2023

 

110 euro boete voor wie de knip op de Sloterweg blijft negeren

De eerste groep overtreders die na 1 juli 2023 illegaal langs de knip op de Sloterweg West is gereden, heeft inmiddels een waarschuwingsbrief van de gemeente Amsterdam ontvangen.

Daarin staat dat er eenmalig wordt gewaarschuwd en dat de voertuigeigenaar bij een volgende overtreding via een geautomatiseerd proces een bekeuring van 110 euro tegemoet kan zien.

Om bestuurders van motorvoertuigen beter te informeren over het inrijverbod op de Sloterweg West zal de gemeente naast de juridisch noodzakelijke RVV-borden aanvullend grote gele communicatieve borden plaatsen.

Eerst waarschuwen in wenperiode
De woordvoerder van het gemeentelijke projectteam laat desgevraagd weten dat het op sommige punten duidelijk merkbaar is dat het hier om een pilotproject gaat. Het proces van het verzenden van de waarschuwingsbrieven na de constatering van de overtredingen sinds 1 juli kostte tijd: “Er zijn automobilisten die sinds 1 juli het inrijverbod genegeerd hebben. De gemeente heeft de kentekens over een periode van twee weken verzameld en de overtreders een waarschuwingsbrief gestuurd na deze twee weken.” In de app-groepen ging al snel het bericht rond dat je straffeloos langs de knip kunt blijven rijden.

Doordat er wat tijd tussen zat, leek het voor sommigen misschien alsof de verkeersmaatregel een wassen neus is, maar dat is volgens de gemeente geenszins het geval: “Er wordt niet gedoogd. Het is wel zo dat het openbaar ministerie de gemeente heeft geadviseerd om gedurende de eerste drie maanden aan iedere nieuwe overtreder eerst een waarschuwingsbrief en daarna pas een bekeuring te sturen. Uiteraard neemt de gemeente dit advies ter harte. Het verbod wordt gehandhaafd, maar wel op de manier die zeker standhoudt voor een rechter. Mocht dat nodig zijn.”

Nog zo’n puntje waaraan we merken dat de Sloterweg als proefproject fungeert: De tijdscodering in de software van de camera stond in juli nog op de Amerikaanse 12-uurstelling. Als dan in de waarschuwingsbrief staat dat iemand om 2.32 uur langs de knip is gereden terwijl hij op dat moment gewoon lag te slapen, dan zorgt dat voor verwarring en onbegrip. Inmiddels is duidelijk waar het probleem lag en is dit probleem verholpen.

Aanvullend ook gele communicatieve borden
De gemeente plaatste aanvankelijk alleen de minder opvallende RVV-borden. (RVV staat voor: Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.) Dat zijn de verkeersborden die volgens de officiële regelgeving juridisch op diverse plaatsen aanwezig móeten zijn om overtredingen van het verbod daadwerkelijk rechtsgeldig te kunnen bekeuren. Deze RVV-borden hebben dus een juridische functie, maar zijn communicatief minder duidelijk. Communicatie geschiedde via tekstkarren en de eerste dagen zijn er verkeersregelaars ingezet.

Aangezien de tekstkarren en de verkeersregelaars inmiddels weg zijn, heeft ook de gemeente gemerkt heeft dat aanvullende duidelijke gele borden hier gewenst zijn. Zo zullen er op korte termijn aanvullend ook grote gele waarschuwingsborden bij de rotondes Anderlechtlaan en Plesmanlaan en op rotonde Vrije Geer / Plesmanlaan worden geplaatst. Deze opvallende borden geven enerzijds duidelijk aan hoe het Dorp Sloten via een alternatieve route bereikbaar blijft en waarschuwen anderzijds de bestuurders van motorvoertuigen nog eens extra dat passage langs de knip automatisch leidt tot een boete.

Waar bevindt de knip zich precíes?
Anders dan bij andere vormen van wegafsluitingen kan een motorvoertuig zonder ontheffing de knip ter hoogte van de Sloterweg 1160 ongemerkt en ‘per ongeluk’ passeren. Niemand weet waar de precieze knip dwars over de Sloterweg loopt. Ook is niet iedereen ervan doordrongen dat de parkeerplaats naast Tuinpark Eigen Hof nu alleen nog boetevrij bereikbaar is vanaf de Ditlaar en niet meer via de Sloterweg vanaf de rotonde. De gemeente onderzoekt op het ogenblik welke opties er zijn om de lijn op het wegdek die niet meer gepasseerd mag worden het beste fysiek ter plaatse zichtbaar te maken.

Zomaar een streep over de weg trekken lijkt een goede en goedkope oplossing, maar dat is misschien niet mogelijk. Het trekken van een lijn over de weg zou bijvoorbeeld in strijd met de regels in de Wegenverkeerswet kunnen zijn. En dat kan dan weer gevolgen hebben voor de rechtsgeldigheid van de knip. De gemeente wil niet dat het project gevaar loopt en zal eerst goed uitzoeken hoe de precieze locatie van de knip het beste zichtbaar gemaakt kan worden op de Sloterweg. De gemeente gaat op korte termijn wel extra ronde verbodsborden met een rode rand plaatsen om duidelijker aan te geven waar de knip ligt. Uit het feit dat de gemeente deze aanvullende borden nu nog zal gaan plaatsen blijkt opnieuw dat de Sloterweg-West als proefproject fungeert. Wanneer hierover meer bekend is, volgt meer informatie.

Navigatie-apps
Voorafgaand aan het moment dat het verkeersbesluit over de afsluiting voor doorgaand verkeer op de Sloterweg-West van kracht werd, is de gemeente al begonnen met het informeren van de verschillende bedrijven die navigatie-apps op de markt hebben. Inmiddels blijkt dat het ene bedrijf deze aanpassing meteen snel in zijn update heeft opgenomen, maar dat andere bedrijven hierbij tegen technische problemen aanlopen. De woordvoerder van het projectteam laat weten dat de gemeente er bij deze partijen op blijft hameren dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Ondertussen blijven – ook voor degenen die routes via hun navigatiesysteem volgen – verplicht om onderweg op verkeersborden te letten en zich hieraan te houden. Dus: Ook als een app de Sloterweg virtueel nog niet heeft afgesloten, blijft het inrijverbod in de échte wereld overeind.

Boetes spekken niet de gemeente maar het rijk
In de wenperiode tot 1 oktober 2023 is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor het verzenden van de waarschuwingsbrieven aan de overtreders. Eigenaren van motorvoertuigen die in deze periode een waarschuwing hebben ontvangen en nogmaals de fout ingaan krijgen een bekeuring van 110 euro. Overtreders die na 1 oktober de knip in de Sloterweg-West negeren ontvangen meteen een boete van (nu nog) 110 euro. De gemeente hecht eraan om te benadrukken dat deze inkomsten bij het rijk terechtkomen en niet bij de gemeente. Doel van deze hele exercitie blijft het verkeersveilig maken van de Sloterweg, die onderdeel is van het Hoofdnet Fiets (en in de toekomst ook het Plusnet Fiets).

Gevolgen voor Nieuw Sloten
De afsluiting van het drukste deel van de Sloterweg had en heeft direct gevolgen voor de drukte op de Laan van Vlaanderen, de Anderlechtlaan en omliggende wegen in Nieuw Sloten. Bewoners van de wijk geven aan dat het verkeer met name gedurende ochtend- en avondspits vast komt te staan. Ook buslijn 369 en buslijn 195 ondervinden hier vertragingen op hun route. Met name de verkeerslichten op het kruispunt ten zuiden van het Belgiëplein vormen een bottleneck. De gemeente heeft hiervoor geen parate oplossing, maar monitort alle verkeersbewegingen zorgvuldig. Deze resultaten komen na de zomervakantie beschikbaar.

Wennen aan een andere route
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de meeste bestuurders van motorvoertuigen even wat tijd nodig hebben om hun vaste route aan te passen. De ervaring leert dat men na ongeveer twee maanden een andere vaste route heeft gevonden en die voortaan zal gaan gebruiken. Het is nu één maand na de invoering van de knip op een route waar dagelijks sprake was van ongeveer 16.000 vervoersbewegingen. Automobilisten vanuit een groot deel van stadsdeel Nieuw-West en uit Badhoevedorp zullen langzamerhand hun nieuwe beste route naar de rijkswegen A4 en de A9 gaan ontdekken. Als in november dag en nacht de knip op de Sloterweg-Oost en gedurende de spits ook beide knips op de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten van kracht worden, zullen veel automobilisten waarschijnlijk opnieuw op zoek moeten naar andere routes.

Traject ontheffingsverlening vier knips
Ondertussen meldt de gemeente dat de invoering van het systeem voor de ontheffingsverlening van de vier knips (twee op de Sloterweg en twee op de Laan van Vlaanderen) tot nu toe op schema loopt. Dat betekent dat er per huishouden / onderneming in Sloten en Nieuw Sloten straks maximaal 2 ontheffingen kunnen worden aangevraagd. Voor de eigen auto, voor een leaseauto of voor een auto die elders geregistreerd staat. Per volwassene in een huishouden / onderneming in dit gebied mag één ontheffing worden aangevraagd.

Bewoners en ondernemers van het Dorp Sloten, de westtak van de Sloterweg en Kortrijk kunnen een ontheffing aanvragen voor de knip op de westtak van de weg. Bewoners van de oosttak voor de knip aan hun kant van de Sloterweg en bewoners van Nieuw Sloten voor beide knips op de Laan van Vlaanderen. Alle huishoudens in het gebied, ook huishoudens zonder eigen geregistreerd motorvoertuig, ontvangen hierover dit najaar een brief van de gemeente.

Tamar Frankfurther; 28 juli 2023.

 

Duidelijkheid over ontheffingsverlening Sloterweg en Nieuw Sloten

Elk huishouden in Sloten en Nieuw Sloten krijgt maximaal 2 ontheffingen en maximaal 1 per persoon. KvK-geregistreerde ondernemers kunnen maximaal 5 ontheffingen aanvragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

De gemeente hoopt dat het lukt om dit systeem eind 2023 – naar verwachting in november – te kunnen invoeren. Tot die tijd zal de westtak ter hoogte van huisnummer 1160 op de Sloterweg (tussen de dorpskern en de rotonde) in twee richtingen worden afgesloten voor alle motorvoertuigen behalve voor bussen en nooddiensten. Alle adressen aan de Sloterweg blijven bereikbaar, men kan alleen niet meer doorrijden ter hoogte van huisnummer 1160.

Totdat het ontheffingensysteem van kracht wordt, zal de westtak van de Sloterweg dag en nacht per 1 juli in twee richtingen voor alle motorvoertuigen worden afgesloten. Alleen bussen en nooddiensten zullen voorlopig nog boetevrij langs de kentekencamera kunnen rijden. Alle adressen blijven bereikbaar. Alleen niet meer via de kortste weg. De gemeente informeert hierover ter plaatse en via diverse andere kanalen, zodat automobilisten straks zo goed mogelijk zijn voorbereid. Foto: Tamar Frankfurther.

Voor mantelzorgers en geleasede motorvoertuigen
Dit alles en nog véél meer staat uitgelegd in de raadsbrief die wethouder Melanie van der Horst op 13 juni 2023 naar de gemeenteraad stuurde. Bewoners die zelf geen motorvoertuig bezitten, kunnen voor hun geleasede voertuig of bijvoorbeeld de auto van hun mantelzorger of van een goede vriend die vaak langskomt een ontheffing aanvragen. Aanvragen gebeurt bij voorkeur digitaal, maar dat zal ook bij een loket kunnen. Hieraan zijn, zoals beloofd, geen kosten verbonden. Wie alleen woont, komt voor maximaal één ontheffing in aanmerking.

Sloterweg 24/7 dicht; Nieuw Sloten alleen tijdens de spits
De beide knips op de Sloterweg West en Oost zullen dag en nacht in beide richtingen worden gesloten voor doorgaand verkeer zonder ontheffing. De knips op de beide takken van de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten zullen – tot grote schrik en teleurstelling van de Verkeersgroep Nieuw Sloten – alleen op maandag tot en met vrijdag van 7 tot 10 uur en 16 tot 18 uur worden afgesloten voor doorgaand verkeer. De gemeente zal op diverse plekken zorgvuldig monitoren of de spitsafsluitingen in Nieuw Sloten volstaan. Als uit de monitoring blijkt dat het verkeer in Nieuw Sloten hier buiten de spits vastloopt, kan de gemeente alsnog besluiten om ook hier beide de knips 24/7 af te sluiten.

Begin 2025 evaluatie
Als het meevalt met de drukte in Nieuw Sloten, zullen de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie eind 2024 de onderzoeksresultaten van de monitoring ontvangen. In dat geval zullen beide bestuursorganen begin 2025 evalueren hoe de invoering van Variant 2A het eerste jaar is verlopen en zo nodig verbeteringen aanbrengen. Deze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het uitbreiden van de afsluittijden van de knips in Nieuw Sloten. Voor alle duidelijkheid: Dit geldt niet voor de knip op de Sloterweg-West. Deze zal hoe dan ook 24/7 afgesloten blijven voor doorgaand motorverkeer.

Locatie knip Sloterweg Oost
De beoogde plek voor de knip conform de Nota van Uitgangspunten ligt nabij de Ella Fitzgeraldstraat en de Sarah Vaughanstraat. In verband met de verkeersveiligheid kiest het College ervoor om de knip iets te verplaatsen en tussen de Louis Armstrongstraat en de Johan Huizingalaan te leggen. In het nog te nemen verkeersbesluit volgt de exacte locatie.

In de raadsbrief staat o.a. ook informatie over:
* De planning van invoering van het ontheffingensysteem (Variant 2A).
* Welke bewoners en ondernemers voor welke knip(s) een ontheffing kunnen aanvragen.
* De beweegredenen waarom de wethouder voor bepaalde opties juist wel of niet heeft gekozen.

Lees verder…

Tamar Frankfurther; 16 juni 2023.

 

Dorpsraad reageert op Sloterwegbesluiten gemeente en stadsdeel

De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp heeft in reactie op de afsluiting van de Sloterweg West per 1 juli 2023 en het uitstel van de invoering van selectieve toegang naar eind 2023 twee brieven gestuurd.

De ene brief is gericht aan wethouder Melanie van der Horst van de gemeente en de andere aan portefeuillehouder Verkeer Nazmi Türkkol van stadsdeel Nieuw-West.

Zorgen delen met wethouder
In zijn brief aan de wethouder deelt de Dorpsraad zijn zorgen over de groeiende verkeersproblematiek en het afnemende vertrouwen van de burger in het bestuur. De invoering van verkeersvariant 2A met selectieve toegang op de Sloterweg West en Oost en op de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten loopt nu immers opnieuw vertraging op. De Dorpsraad verzoekt de wethouder om zo snel mogelijk diverse maatregelen ter bevordering van de doorstroming op het Hoofdnet Auto uit te gaan voeren en er nu écht voor te zorgen dat Variant 2A eind 2023 zal worden ingevoerd.

Waardering en verzoeken aan portefeuillehouder
Stadsdeelbestuurder Türkkol krijgt in zijn brief waardering voor zijn slagvaardige besluit om wegens de zeer gevaarlijke verkeersomstandigheden tijdelijk een harde knip op de Sloterweg West per 1 juli 2023 in te stellen. Daarnaast verzoekt de Dorpsraad om ook op de Sloterweg Oost op korte termijn al 30 km/uur als maximum snelheid in te stellen. De Dorpsraad deelt ook de negatieve gevoelens over het gemeente- en stadsdeelbestuur die in het gebied Sloten en Nieuw Sloten leven over de gevolgen van de trage uitvoering van het verkeersbeleid. De Dorpsraad wil graag zwart- op-wit bevestigd krijgen dat de gemeente inderdaad vergeten was om invoering van de intelligente toegang op de Sloterweg Oost in zijn eerdere raadsbrief te vermelden.

Tamar Frankfurther; 28 april 2023.

 

Sloterweg West per 1 juli 2023 afgesloten voor bijna alle motorvoertuigen

Er komt met ingang van 1 juli 2023 een algehele afsluiting op de Sloterweg West (tussen de rotonde en het dorp, ter hoogte van huisnummer 1160) waar alleen hulpdiensten, bussen en (brom)fietsers nog langs mogen rijden.

“Dit besluit heeft het DB van stadsdeel Nieuw-West vanmorgen genomen”, zo maakte portefeuillehouder Verkeer Nazmi Türkkol bekend aan het begin van de stadsdeelcommissievergadering van 18 april 2023.

Per 1 juli komt er een elektronische knip ter hoogte van Sloterweg 1160. Al het gemotoriseerde verkeer, met uitzondering van bussen en nooddiensten, kan dan nog alle adressen bereiken, maar zal niet langer boetevrij langs deze knip kunnen rijden. Dit geldt in beide richtingen. Voertuigen die in de buurt staan geregistreerd ontvangen eind 2023 een ontheffing. De gemeente beloofde eerder al maatwerk te gaan verlenen voor voertuigen van andere belanghebbenden, bijvoorbeeld voor de ondernemers van Sloten en Nieuw Sloten. Hoe dit beleid er precies gaat uitzien, is nu nog niet bekend.

Alle adressen blijven bereikbaar
Hiermee loopt het DB vooruit op de invoering van verkeersvariant 2A. In de loop van mei zal de gemeente hiervoor een verkeersbesluit nemen waartegen bezwaar kan worden aangetekend. Alle adressen rond de knip blijven voor iedereen bereikbaar. Sportpark Sloten en alle adressen ten oosten van de knip zullen vanaf de rotonde bereikbaar blijven en het dorp Sloten vanaf de Langsom en de Plesmanlaan.

Risico op ernstige verkeersslachtoffers te groot
Portefeuillehouder Nazmi Türkkol zei tijdens de commissievergadering dat het DB heeft dit historische besluit voor Sloten heeft genomen “omdat hier in de afgelopen periode bijna wel iedere maand een ongeluk plaatsvond met een kind en een fiets. Landelijk neemt het aantal dodelijke ongelukken van fietsers als verkeersslachtoffers toe. Ik vond het niet langer verantwoord om langer te wachten op de intelligente toegang.” De portefeuillehouder overdrijft hierbij niet. Sinds half juni 2022 moest een ambulance al meer dan 50 keer met spoed naar de Sloterweg komen en tussen 11 maart en 19 april van dit jaar zelfs al zes keer.

Eind 2023 start ontheffingen voertuigen van bewoners
Dat dit intelligente toegangssysteem – waarbij met name voertuigen van omwonenden in aanmerking zullen komen voor een gratis ontheffing – staat vast. Dit blijkt ook uit de raadsbrief van 19 april 2023. Hierin kondigt wethouder Melanie van der Horst aan dat het systeem van intelligente toegang uiterlijk eind van 2023 wordt ingevoerd op de Sloterweg West en op beide takken van de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten. “De gemeente geeft hierbij voorrang aan de Sloterweg boven andere projecten elders in de stad.”, aldus Türkkol. Aangezien ook de beide knips op de Laan van Vlaanderen onder dit project vallen, zullen beide hierin meteen worden meegenomen.

Eind 2023 ook selectieve knip op Sloterweg Oost
In de raadsbrief wordt wonderlijk genoeg niet gesproken over het veilig maken van de oostelijke tak van de Sloterweg, het gedeelte tussen de rotonde en de Johan Huizingalaan. Dat riep vragen op: De knip op de Sloterweg Oost valt toch ook onder Variant 2A van het raadsbesluit dat op 26 januari 2022 is aangenomen? Daar moet dan toch ook een camera met intelligente toegang komen? Navraag leert dat de gemeente per ongeluk vergeten is om ook deze knip in de raadsbrief te vermelden: “Ook op dit stillere deel van de Sloterweg zal eind 2023 gelijktijdig selectieve toegang worden ingevoerd.”

Dat de gemeente er indertijd voor koos om ook de Sloterweg Oost in dit project te betrekken, ligt niet zo zeer het aantal motorvoertuigen dat deze smalle dijkweg als sluiproute gebruikt tussen de A4 en de A10, maar wél de zeer hoge snelheden van deze voertuigen. Dit stuk van de Sloterweg behoort net als de westtak tot het Hoofdnet Fiets. Deze oosttak is dus op een andere manier even gevaarlijk: Hier ligt niet eens voetpad langs de rijweg.

Nieuw Sloten is onaangenaam verrast door besluit van stadsdeel
De werkgroep ‘Stop Sluipverkeer Nieuw Sloten’ zegt met stomheid geslagen en kwaad te zijn over het door het stadsdeelbestuur genomen besluit, dat ertoe leidt dat het vele verkeer van de Sloterweg straks massaal door hun wijk gaat rijden. Ook het feit dat de gemeente dit besluit zomaar heeft genomen zonder hierover van tevoren contact met de werkgroep op te nemen, valt heel slecht. De bewoners van Nieuw Sloten geven boos aan nu 28 jaar bezig te zijn om het verkeer op de Laan van Vlaanderen veilig te maken en zien nu per 1 juli 2023 het tegendeel gebeuren. De leden van de werkgroep uit Nieuw Sloten laten het er niet bij zitten en beraden zich op stappen.

Tamar Frankfurther; 21 april 2023.

 

Veiliger maken Sloterweg weer voor onbepaalde tijd uitgesteld?

Bijna een jaar na het historische gemeenteraadsbesluit om de onveilige verkeerssituatie op de Sloterweg eindelijk te beëindigen, lijkt de invoering van het systeem om dit mogelijk te maken op de lange baan te worden geschoven.

De brief die verkeerswethouder Melanie van der Horst hierover op 11 januari 2023 aan de gemeenteraad stuurde, zorgde dan voor veel onbegrip en boosheid onder (Nieuw) Slotenaren.

Uitstel zonder concrete planning is onacceptabel
De Dorpsraad kwam onmiddellijk in actie en schreef meteen een brief aan de wethouder. De Dorpsraad gaf onomwonden aan dat verder uitstel, zonder enige concrete planning zou grenzen aan onbehoorlijk bestuur en dat, na al die jaren vol verbroken beloftes, nu opnieuw uitstel echt onacceptabel is.

Daarnaast lieten veel Slotenaren in korte tijd aan de gemeenteraad weten dat het onverantwoord zou zijn om de onveiligheid op de Sloterweg nóg langer te laten voortduren. Tijdens de commissievergadering Verkeer van 12 januari (vanaf tijdcode 3:33:00) werd gesproken over de eerder voorgestelde overbruggingsmaatregelen totdat Variant 2A kan worden ingevoerd. Enkele raadsleden stelden ook vragen over de raadsbrief, die de wethouder de dag ervoor naar de gemeenteraad had gestuurd.

Waarom duurt het allemaal zo lang?
Commissievoorzitter Amel Namane verwees bij haar introductie meteen naar de vele schriftelijke reacties die over dit onderwerp waren binnengekomen. Erik Bobeldijk (SP): “Het is uitermate teleurstellend dat dit al lang lopende project nóg langer gaat duren. Ja, er moet nu wel écht iets gebeuren en ik vraag vooral uitleg waarom het zoveel langer duurt voordat Variant 2A kan worden ingevoerd.” Zeeger Ernsting (GL) sloot zich hierbij aan.

Wethouder: “Eerst alles op orde krijgen”
Wethouder Melanie van der Horst reageerde hierop als volgt: “Het is ontzettend vervelend dat we het intelligente toegangssysteem op de Sloterweg nu nog niet kunnen invoeren, maar we moeten het systeem eerst goed op orde krijgen. We willen dit systeem van intelligente toegang inmiddels op veel meer plekken in de stad gaan invoeren. Dan is het heel belangrijk dat we als gemeente de administratie áchter het systeem goed op orde hebben. Mensen mogen straks niet ten onrechte bekeuringen krijgen en het mag ook niet zo zijn dat mensen straks ten onrechte zonder boete langs de camera’s kunnen rijden.

Eérst moeten de organisatie aan de achterkant van het systeem goed op orde hebben. Daarna kunnen we dit systeem op veel meer plekken in de stad inzetten. We zijn begonnen met de ontwikkeling van dit systeem en lopen nu onverwachts tegen dingen aan waar we eerst een oplossing voor moeten zien te vinden. Dat ontdek je pas als je gaat uitvoeren. Ik probeer te voorkomen dat het een zooitje wordt. Ik probeer het systeem zo snel mogelijk goed te krijgen, zodat we het kunnen gaan inzetten. Ik realiseer me dat dit écht urgent is. Dit project op de Sloterweg heeft voor mij hoge prioriteit. Tot we het intelligente toegangssysteem daar kunnen invoeren kijken we daarom naar overbruggingsmaatregelen.”

Geen inspraak over overbruggingsmaatregelen
Raadslid Tanay Bilgin (FvD) verzocht om een nieuw inspraaktraject over de te nemen overbruggingsmaatregelen, maar de wethouder ziet dat niet zitten. Van der Horst: “We gaan niet weer iedereen laten meedenken over alle mogelijke opties omdat het dan erg lang gaat duren. Tijdelijke maatregelen moet je enigszins snel kunnen treffen. Anders hebben die niet meer zoveel zin.”

Laan van Vlaanderen beter niet op venstertijden openstellen
Raadslid Farley Asruf (PvdA) vroeg zich af of het mogelijk is om twee voorgestelde overbruggingsmaatregelen te combineren. Hij denkt daarbij aan de openstelling van de Laan van Vlaanderen tijdens bepaalde venstertijden in combinatie met de beide tijdelijke afsluitingen voor al het doorgaande verkeer op de Sloterweg. Asruf gaat hiermee in tegen de conclusie van een ambtelijk onderzoek waarin werd geconstateerd dat openstelling van de Laan van Vlaanderen tijdens venstertijden niet zinvol is: “Het onderzoek toont aan dat er op verschillende momenten verkeersopstoppingen ontstaan als de camera’s op de Laan van Vlaanderen uit staan en op de Sloterweg aan staan.

De belangrijkste opstopping ontstaat tussen 7.00 en 22.00 uur op de Laan van Vlaanderen-West. Op de Laan van Vlaanderen-Oost ontstaat alleen tussen 8.00 en 9.00 uur filevorming. Geen venstertijden. Het is dan ook beter is om geen venstertijden in te voeren op de Laan van Vlaanderen-West en -Oost. Tussen 22.00 en 7.00 uur zijn venstertijden wel mogelijk. Dan heeft het geen voordeel voor de ondernemers van het Belgiëplein. Op de Laan van Vlaanderen-Oost lijkt meer ruimte te zijn voor venstertijden. We verwachten dat als we geen venstertijden op de Laan van Vlaanderen-West invoeren dat het verkeer van de Laan van Vlaanderen-West zich verplaatst naar de Laan van Vlaanderen-Oost.”

Uiterlijk half maart meer duidelijkheid
Uit de woorden van de wethouder blijkt dat zij hoge prioriteit geeft aan de betrouwbare invoering van het intelligente toegangssysteem in Amsterdam. Als de kwaliteit van het systeem dat toelaat, zal zij zo snel mogelijk overgaan tot invoering van Variant 2A op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen. Daarmee voert zij het op 26 januari 2022 genomen raadsbesluit uit. Melanie van der Horst verwacht dat tot die tijd overbruggingsmaatregelen soelaas moeten bieden. Uiterlijk half maart verwacht zij haar plan van aanpak met planning gereed te hebben. Daarom opnieuw: wordt vervolgd…

Tamar Frankfurther; 13 januari 2023.

 

Groot onbegrip voor uitstel Variant 2A op Sloterweg

Bijna een jaar na het besluit van de gemeenteraad om de Sloterweg met selectieve toegangscamera’s veiliger te maken, heeft wethouder Van der Horst op 28 november 2022 aangegeven tijdelijke overbruggingsmaatregelen te willen invoeren op de Sloterweg.

Waarom kan de gemeente Variant 2A met ontheffingen nog niet invoeren? Het gaat toch om een beproefd systeem dat elders in Nederland en Europa allang wordt toegepast? De gemeente Amsterdam hoeft het wiel toch niet zelf uit te vinden? Allemaal vragen van Slotenaren, die erg teleurgesteld in en soms kwaad op de gemeente zijn, omdat deze opnieuw gedane beloftes en besluiten vooruit schuift. Wat nog wel het meest grieft is dat de gemeente zélfs nog geen duidelijk zicht biedt op wanneer de selectieve toegang dan wél kan worden ingevoerd.

Erkenning onveiligheid Sloterweg
Wat wel als positief wordt ervaren is dat de gemeente nu eindelijk door blijkt te hebben hoe ontzettend gevaarlijk het is op de overbelaste smalle dijkweg, de Sloterweg. Maar tegelijkertijd is iedereen ook unaniem over de gekozen oplossing: Die is waardeloos.

Namens het bewonerscomité Sloterweg verwoordde Atze Broeckmans het op 30 november 2022 als volgt op AT5: “Het is weer zover. Het zegt vooral wat over het onvermogen van de gemeente om projecten tot een goed einde te brengen. Zeker na zoveel jaar is het wel een domper als het weer wordt vertraagd. Het is een brevet van onvermogen dat de gemeente dit niet kan uitvoeren. De wethouder moet actie ondernemen en doorpakken. Velen zijn haar voorgegaan en is het niet gelukt. Zo kan het niet langer: Pak door!”

Ook andere bewoners uitten hun ongenoegen, al liet één geïnterviewde weten dat “Het een prima situatie is, zoals het nu is”. De andere toevallige voorbijgangers die hun mening op AT5 deelden zijn ronduit negatief: “Dat zijn de trucjes van de gemeente. Iets beloven, maar niet doen.” En: “Ja, je moet één of twee kilometer omrijden, maar als dat moet omdat het dan veiliger wordt op de Sloterweg, dan moet dat dan maar. We zijn er niet blij mee. De elektronische ontheffing zou zo snel mogelijk moeten komen en wij begrijpen niet waarom dat niet gebeurt.” En de teneur op de Slotense groepsApp: “Als de gemeente niet eens een nieuwe ingangsdatum kan noemen, is ons vertrouwen in de goede afloop wel verdwenen.”

“Gemeente, gebruik kennis van elders!”
Niemand snapt waarom het voor de gemeente blijkbaar nog altijd niet mogelijk is om de kentekens van de motorvoertuigen van de omwonenden in te voeren. Dan kan de software in de camera’s deze voertuigen herkennen en kunnen deze straffeloos langs de camera’s rijden. “Dit is immers inmiddels een beproefd systeem in de EU en zelfs in Nederland”, aldus Atze Broeckmans. Een vergelijkbaar systeem is bijvoorbeeld al operationeel in Landsmeer, in Haarlem (Spaarndam) en in De Bilt. “Als het daar kan, dan moet het in Amsterdam toch ook lukken? Voor al die juridische, technische en praktische vraagstukken waar de Amsterdamse ambtenaren tegenaan lopen is blijkbaar elders in het land al een oplossing gevonden. Die opgedane kennis en ervaring kan dan toch worden gedeeld?” Bernard Kroeger hierover: “Ik heb geen weet van hoe de zaken bij andere gemeenten zijn geregeld en dus ook niet in hoeverre deze verschillen van de Amsterdamse situatie.”

Gemeente: “Alleen uitstel en geen afstel”
Het is de gemeente Amsterdam tien maanden na het raadsbesluit dus nog niet gelukt om een werkend digitaal ontheffingensysteem te realiseren. “Het gaat alleen om uitstel van de invoering van Variant 2A en zeker niet om afstel. De selectieve toegang wordt zo snel mogelijk ingevoerd. We doen onze uiterste best om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen, maar ik kan jammer genoeg nu nog niet precies zeggen wanneer dat zal zijn”, zo laat omgevingsmanager Bernard Kroeger weten.

Hulpdiensten en bussen
De gemeente beschikt over de lijst met kentekens van de voertuigen van de hulpdiensten en van de bussen. Die worden alvast ingevoerd en kunnen dus wél boetevrij langs de camera’s blijven rijden. De omgevingsmanager legt hieronder uit waarom het allemaal zo lang duurt en waarom het invoeren van selectieve toegang zo moeilijk is.

Waarom duurt het dan zo lang?
“Wat is de gemeente al die tijd dan aan het doen?” en “Waarom is dan zo ingewikkeld?” Omgevingsmanager Bernard Kroeger geeft uitleg, maar wil bovenal wel nogmaals benadrukken dat Variant 2A niet van tafel is: “Het gaat alleen wat langer duren voordat we alles praktisch en juridisch zo geregeld hebben. Uiteindelijk zullen we de geplande geautomatiseerde methode om ‘intelligente toegang’ toe te passen op de Sloterweg én op de Laan van Vlaanderen gaan invoeren. We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk te realiseren.”

Kentekens geregistreerd in Sloten en Nieuw Sloten
Zoals toegezegd tijdens de uitgebreide inspraakprocedures zullen bewoners met voertuigen geregistreerd op hun huisadressen in Sloten en Nieuw Sloten straks niet hoeven te betalen voor hun ontheffingen om straks kosteloos langs één of meer digitale camera’s te kunnen blijven rijden. Het bestand van de kentekens van deze voertuigen kan maandelijks geautomatiseerd worden aangemaakt en gekoppeld met de software van de camera’s. De gemeente wil het zo makkelijk mogelijk maken voor de bewoners.

Kentekens van ondernemers, leaserijders en anderen
Voertuigen die buiten de verschillende postcodegebieden geregistreerd staan, kunnen dan niet meer gratis langs de palen rijden. Dat is natuurlijk precies ook de bedoeling van deze hele actie, want het gaat erom dat er beduidend minder verkeer over de Sloterweg (en de Laan van Vlaanderen) gaat rijden. Omgevingsmanager Kroeger: “In sommige gevallen kan een voertuig dat elders geregistreerd staat tóch behoren aan een bewoner of ondernemer in Sloten of Nieuw Sloten. Denk bijvoorbeeld aan bewoners met een leaseauto en aan ondernemers met een bedrijf in Sloten of Nieuw Sloten. Vastligt in ieder geval dat de nood- en hulpdiensten en de bussen een ontheffing krijgen. Het is best wel ingewikkeld om te bepalen wie waarom wel of juist geen ontheffing krijgt.”

Hoewel de gemeente dat anders zou willen, is het niet mogelijk om de ontheffingen voor deze groep weggebruikers ook kosteloos te maken. Kroeger: “De gemeente moet kosten maken om handmatig ontheffingen te verlenen. Dat kost allemaal veel tijd. Aan die werkzaamheden zijn, net als voor alle andere ontheffingen binnen de gemeente geldt, gewoon kosten verbonden. De gemeente kan niet anders dan die kosten ook hier door te berekenen. Dat gebeurt op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten door ambtenaren. Het huidige tarief voor een ontheffing bedraagt 237 euro per twee jaar.” Uiteraard volgt hierover later meer informatie.

Venstertijden Laan van Vlaanderen
De camera’s op de Sloterweg-Oost en -West blijven na invoering van Variant 2A permanent 24/7 het hele jaar door aanstaan, maar de gemeenteraad heeft laten onderzoeken of beide camera’s op de Laan van Vlaanderen misschien op bepaalde tijden uitgezet kunnen worden. Kroeger: “Het onderzoek had wat voeten in de aarde. Om het goed te kunnen uitvoeren hebben we alvast de camera’s opgehangen die uiteindelijk nodig zijn voor de digitale handhaving van de knips. Medio juni 2022 zijn de camera’s twee weken lang gebruikt om tellingen uit te voeren. De tellingen bevestigen het eerdere beeld dat het overdag buiten de spitsperiode iets minder druk is als in de spits. De venstertijden op de Laan van Vlaanderen hebben dus beperkt effect en de kans op filevorming op de kruisingen met Plesmanlaan en Anderlechtlaan overdag blijft bestaan. Als voor optie 2 van de tijdelijke overbruggingsmaatregelen wordt gekozen, dan zullen we de verkeerssituatie monitoren. De uitkomsten kunnen dan betrokken worden bij het bepalen of en zo ja op welke tijden de knips op de Laan van Vlaanderen mogelijk op bepaalde tijden opengesteld kunnen worden.”

Ingewikkelde en nieuwe materie
Er moesten veel stappen worden gezet om de in- en uitvoering van Variant 2A mogelijk te maken. De door de gemeenteraad aangenomen (elkaar soms weersprekende) moties maakten deze taak erg ingewikkeld. Hierin ligt de verklaring waarom het bijna een jaar duurde voordat beslisopties konden worden voorgelegd aan de wethouder. Omgevingsmanager Bernard Kroeger had het ook liever allemaal wat sneller zien gebeuren, “Maar”, zo laat hij weten, “liever nu alles zorgvuldig in één keer goed doen, dan te snel te werk gaan en later tegen niet goed doordachte zaken aanlopen”.

Dit project is op verschillende terreinen (technisch, juridisch en politiek) erg complex en daarnaast ook nieuw voor de gemeente. Bovendien spelen er binnen Amsterdam nog andere projecten, die net even anders zijn, maar wel vergelijkbaar. Kroeger: “Die verschillende projecten moeten goed op elkaar worden afgestemd, want je kunt natuurlijk niet binnen één gemeente met verschillende maten gaan meten. Het beleid dat de gemeente nu voor de Sloterweg en die andere projecten gaat invoeren, geldt dus in de toekomst ook voor vergelijkbare nieuwe projecten. We konden en wilden dus niet over één nacht ijs gaan.” De omgevingsmanager doet een boekje open over wat er in de afgelopen maanden allemaal gebeurd is.

Onderzoeksgegevens anoniem maken
De gemeenteraad koos in januari 2022 voor de invoering van Variant 2A en naam ook een aantal moties aan. Hierdoor was het nodig om – voorafgaand aan de invoering van Variant 2A – te onderzoeken of het mogelijk was om de camera’s op de beide takken van de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten tijdens bepaalde ‘venstertijden’ uit te zetten. Daardoor zouden de winkels op het Belgiëplein op die tijden vanuit Osdorp beter bereikbaar blijven. Omgevingsmanager Kroeger: “Om dit goed te kunnen onderzoeken, was het nodig om tijdens het onderzoek net te doen alsof de Sloterweg al was afgesloten. En dat gemeten werd hoeveel welke voertuigen wanneer en waar precies reden.

Dat kon alleen maar worden uitgevoerd door bij de metingen gebruik te maken van de scancamera’s, die de gemeente toch al had klaarliggen. Maar, als je gaat vastleggen wie waar wanneer rijdt, dan moet je volgens de privacywetgeving eerst toestemming vragen en aangeven wat je met de gegevens gaat doen. Na het onderzoek moet je vervolgens meteen alle verkregen gegevens volledig anonimiseren, zodat je zeker weten dat er echt geen privégegevens op straat komen te liggen. Al met al heeft dit hele traject veel meer tijd gekost dan we van tevoren hadden ingeschat, maar het goede nieuws is dat het onderzoek nu eindelijk helemaal af is. Daarmee hebben wij als ambtenaren nu uitgevoerd wat de gemeenteraad ons had opgedragen. De onderzoeksresultaten zijn voor het einde van het jaar openbaar en uiteraard voor iedereen in te zien.”

Koppelen van gegevensbestanden: privacygevoelig
Het handhaven met camera’s is tegenwoordig ‘gesneden koek’ voor de gemeente. Overal in de stad staan tegenwoordig camera’s die alle kentekens van passerende voertuigen scannen om te controleren van welk bouwjaar ze zijn. Wanneer een te oude auto de milieuzone inrijdt, krijgt de eigenaar automatisch een bekeuring. Dat hele proces is geautomatiseerd en werkt prima. Waarom levert de invoering van de camera’s in Sloten en Nieuw Sloten dan zoveel problemen op? Kroeger: “Ja, zolang het op dat niveau is, is er geen vuiltje aan de lucht. Dat klopt. Maar, bij dit project gaat het niet alleen om het scannen van de kentekens zelf, maar ook om de koppeling met het bestand met de kentekens die in Sloten en Nieuw Sloten geregistreerd staan. In de praktijk betekent dit dat je het RDW-bestand van de kentekens moet koppelen aan het gemeentelijke bestand met de woonadressen van de autobezitters. Dát maakt het lastig.

Ten eerste moet dat technisch mogelijk zijn, vervolgens moeten we natuurlijk voldoen aan de privacywetgeving. Dat klinkt in eerste instantie misschien als overdreven, maar dat is het niet. Ik geef een voorbeeld: Op basis van de scanresultaten van de camera op de hoek van de Sloterweg bij de Ditlaar zou je een dossier kunnen opbouwen van het rijgedrag van die individuele bewoner van Sloten. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Dat betekent dat die gegevens binnen een bepaalde tijd alweer gewist moeten zijn. Dergelijke regels moeten meteen vanaf de start worden opgesteld en in de software worden opgenomen. En wees ervan verzekerd: De gemeente doet dit alles heel zorgvuldig.”

Hoe nu verder?
Kroeger verwacht dat er begin volgend jaar meer duidelijkheid komt over de methode ‘intelligente toegang’. “Ook als we nu tijdelijk overbruggingsmaatregelen instellen, blijven we ondertussen druk bezig om alles rond de digitale toegang zo snel mogelijk in te voeren. Als de wethouder in januari 2023 bekend heeft gemaakt of zij (en zo ja voor welke) tijdelijke maatregelen kiest, dan gaan we meteen de procedure voor het nemen van het verkeersbesluit starten. Ruim voor de invoering komen er dan overal waarschuwingsborden te staan. Als het systeem eenmaal werkt, dan gaan we eerst twee maanden proefdraaien. En, nog even voor de zekerheid: alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten blijven voor iedere automobilist bereikbaar. Ook als er tijdelijke overbruggingsmaatregelen komen. Alleen niet meer altijd via de kortste route. Maar voor dat het zover is, hoort u zeker nog heel vaak van mij!”

Tamar Frankfurther; 1 december 2022.

 

Overbruggingsmaatregelen om Sloterweg veiliger te maken

Het besluit van de gemeenteraad om de Sloterweg veiliger te maken door selectieve toegang op de smalle landelijke dijkweg in te voeren wordt niet betwist en blijft overeind.

Het lukt de gemeente echter niet om de door de gemeenteraad gekozen Variant 2A inclusief ontheffingensysteem al in het eerste kwartaal van 2023 in te voeren.

Als onderdeel van het project ‘Sloterweg: verkeersveilig en bereikbaar’ richt de gemeente de Langsom, Vrije Geer en Ditlaar nu al in als 30 km-gebied. De nieuwe drempels liggen al op de Plesmanlaan. Omwonenden melden dat het daar werkt: de automobilisten móeten hun snelheid hier nu wel matigen. Deze nieuwe drempels ogen onschuldig, maar blijken in de praktijk bijzonder effectief.

Nieuwe planning
Daarom worden in december 2022 aan verschillende groepen van bewoners en ondernemers drie opties voorgelegd over welke overbruggingsmaatregelen de gemeente, totdat Variant 2A wel kan worden ingevoerd, gaat nemen. De wethouder neemt vervolgens – mede op basis van wat deze stakeholders adviseren – in januari 2023 een besluit. Het is de bedoeling om de gekozen tijdelijke overbruggingsmaatregel in maart of april 2023 te laten ingaan, zodat de Sloterweg vanaf dat moment veiliger wordt.

Kiezen tussen drie overbruggingsmaatregelen
Alle bestemmingen blijven bij alle drie de opties altijd bereikbaar via de Johan Huizingalaan en de Anderlechtlaan. Omdat er nog niet met ontheffingen gewerkt kan gaan worden, zal er voorlopig hoe dan ook sprake moeten zijn van harde afsluitingen (knips). Ook de bewoners van Sloten en Nieuw Sloten zullen hierdoor niet langs de knips kunnen rijden. Tijdens een ambtelijk overleg op maandag 28 november 2022 heeft verkeerswethouder Melanie van der Horst besloten dat gekozen gaat worden tussen deze drie opties:

1. Invoeren van knips zonder ontheffingen op Sloterweg en Laan van Vlaanderen
Deze optie houdt in dat de beoogde knips worden ingevoerd, maar dat bewoners en ondernemers geen ontheffing krijgen. Zij moeten net als het doorgaande verkeer omrijden via de beschikbare ontsluitingsroutes (alle bestemmingen blijven ook zonder ontheffing bereikbaar).

2. Invoeren van knips op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen wordt afgesloten tijdens de spits (7.00 – 9.00 uur en 16.00 – 18.00 uur) in verschillende richtingen: ’s ochtends vanaf de Plesmanlaan richting de A4; ’s avonds vanaf de A4 richting de Plesmanlaan.

Bij deze opties worden de beoogde knips ingevoerd, maar op de Laan van Vlaanderen alleen tijdens de spitsperioden. Dit gaat de doorgaande spitsstromen van/naar de A4 door Nieuw Sloten tegen. Buiten de spits kan al het verkeer wel gebruik maken van de Laan van Vlaanderen. De beide knips op de Sloterweg zijn 24/7 gesloten.

3. Knips op de Sloterweg West en -Oost zonder ontheffingen en een afslagverbod voor linksafslaand verkeer op de kruising Laan van Vlaanderen-West/Plesmanlaan.

Deze optie vermindert de hoeveelheid auto’s op de Laan van Vlaanderen en verbetert de doorstroming op de Plesmanlaan. De meeste bestemmingen in Nieuw Sloten zijn dan bereikbaar zonder om te rijden. Er is in deze maatregel geen knip op de kruising Laan van Vlaanderen-Oost / Plesmanlaan.

Digitaal ontheffing verlenen nog niet mogelijk
De gemeente blijft ondertussen hard werken aan het uitwerken en mogelijk maken van het intelligente toegangssysteem. Er zijn nog teveel onzekerheden om op dit moment aan te geven hoe de planning voor de invoering van ‘Intelligente Toegang’ in Sloten en Nieuw Sloten er precies uit zal zien.

Omgevingsmanager Bernard Kroeger: “De invoering van een geautomatiseerde methode om intelligente toegang toe te passen en waarbij ontheffingen digitaal worden verleend en gecontroleerd, loopt gemeentebreed helaas vertraging op. Een dergelijke ‘intelligente toegangsmethode’, waarbij bewoners en bedrijven passagerecht hebben, in plaats van een voertuigcategorie zoals bij de milieuzone, is nog niet uitontwikkeld, operationeel en te beheren.

Voor een goede introductie is het van belang de betrouwbaarheid van de uitvoering te hebben gegarandeerd. We werken er hard aan om dit te organiseren. De wethouder gaat op korte termijn, ik verwacht nog in december 2022, een nadere toelichting geven over de stand van zaken en de verdere aanpak van intelligente toegang. Later zal ik uitleggen wat hier zo ingewikkeld aan is dat de gemeente hier zoveel tijd voor nodig heeft.”

Gratis ontheffing voor voertuigen uit Sloten en Nieuw Sloten
In januari 2022 nam de gemeenteraad ook een motie aan waarin werd aangegeven dat de bewoners van Sloten en Nieuw Sloten niet met kosten geconfronteerd mogen worden voor hun ontheffingen (Motie 006.22 van raadslid Flentge). De gemeente heeft uit onderzoek geconcludeerd dat de ontheffingsverlening gratis kan als deze digitaal en geautomatiseerd kan worden uitgevoerd. Kroeger: “Dit gaat gelden als de methode van ‘intelligente toegang’ operationeel is. De gemeente kan dit gratis aanbieden voor alle voertuigen die in Sloten of Nieuw Sloten geregistreerd staan.

De afdeling Dienstverlening maakt namelijk geen kosten als de verlening van ontheffingen automatisch geschiedt. Van kentekens van andere voertuigen moet eerst worden beoordeeld of deze in aanmerking komen voor ontheffingen en vervolgens moeten deze handmatig worden ingevoerd, De kosten die de afdeling Dienstverlening van de gemeente hiervoor moet maken, worden verhaald op de aanvragers. In 2022 geldt hiervoor het tarief 237,40 euro. We streven er wel naar deze groep zo klein mogelijk te laten zijn.”

Wie de volledige informatiebrief van de wethouder aan de gemeenteraad wil lezen, met daarin ook informatie over het al dan niet invoeren van venstertijden om de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten open te stellen, klikt hier.

Invoering maart/april 2023
De drie maatregelen bespreken we in december met de betrokken bewonersgroepen en ondernemers uit Sloten en Nieuw-Sloten.

Het college van burgemeester en wethouders besluit daarna welke overbruggingsmaatregel wordt ingevoerd. De maatregel zou dan rond maart/april 2023 in uitgevoerd worden. Ondertussen wordt gewerkt aan de uitwerking van het ‘intelligente toegangssysteem’. Een planning voor de invoering van ‘Intelligente Toegang’ voor het project Sloterweg is nu nog niet te geven.

Tamar Frankfurther; 29 november 2022.

 

Wethouder buigt zich over analyse verkeer Sloterweg

Tijdens de stadsdeelcommissievergadering van 8 november 2022 (vanaf tijdscode 19.00) beantwoordde portefeuillehouder Nazmi Türkkol schriftelijke vragen van commissielid Piet Boon over de uitvoering van de in januari 2022 door de gemeenteraad aangenomen maatregelen om o.a. de Sloterweg verkeersveiliger te maken.

Boon denkt dat het verstandig zou zijn om de invoering van Variant 2A (de verkeersmaatregelen die leiden tot selectieve toegang voor doorgaand verkeer op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen) uit te stellen totdat de doorstroming op de S106 en de S107 is verbeterd.

Wethouder moet nu een keuze gaan maken
Portefeuillehouder Türkkol liet in zijn reactie weten dat niet het stadsdeel, maar de wethouder, aan zet is: “De gemeenteraad heeft hierover een besluit genomen dat vooral gericht is op het vergroten van de verkeersveiligheid op de Sloterweg.” Iedereen kan straks nog overal met de auto komen, maar de raad besloot dat de Sloterweg alleen voor de omwonenden nog een doorgaande weg blijft. Om te voorkomen dat de verkeersstroom dan dwars door woonwijk Nieuw Sloten zou gaan, zal ook op de doorgaande Laan van Vlaanderen sprake zijn van selectieve toegang.

Metingen namen lang in beslag
Türkkol: “In dat verkeersplan is ook opgenomen dat er eerst metingen gedaan zouden worden.” Daarom heeft de gemeente een nulmeting gedaan en gemeten hoeveel auto’s gebruikmaken van de betreffende wegen (Sloterweg en Laan van Vlaanderen) en of openstelling van de Laan van Vlaanderen op bepaalde tijden haalbaar is. Omdat in dit onderzoek onderscheid gemaakt moest worden tussen de kentekens van ‘het bestemmingsverkeer van de bewoners’ en van ‘het doorgaand verkeer dat van elders komt’, werd voor dit onderzoek alvast gebruik gemaakt van de scancamera’s. “Maar”, zo laat Türkkol weten “dat duurde allemaal wat langer dan verwacht. Eerst voldeed de software niet. Daarom moest er nieuwe software worden aangeschaft. Toen het onderzoek eenmaal goed was uitgevoerd, moesten eerst de gegevens nog geanonimiseerd worden. Door dit alles is er vertraging opgetreden, maar meetresultaten en de analyse daarvan liggen nu bij de wethouder. De wethouder moet nu keuzes gaan maken over het vervolg en informeert hierover de gemeenteraad. Ik zeg opnieuw toe dat, op het moment dat de wethouder haar keuzes heeft gemaakt, dat ik de ruwe data volledig met de stadsdeelcommissie en de bewoners zal delen.”

Automobilist moet wennen aan andere route
De portefeuillehouder reageerde ook op de zorgen van verschillende bewoners over de ‘verkeerschaos’ die ontstond door dat de Sloterweg afgelopen week een aantal dagen was afgesloten: “Het betrof werkzaamheden aan het asfalt. Die hadden niets te maken met het invoeren van Variant 2A en het veilig maken van de Sloterweg. Dat er na de afsluiting van een zo intensief gebruikte verkeersader eerst elders opstoppingen ontstaan, dat verbaast me niet. Dat is heel normaal en gebeurt vaak. Dat komt doordat automobilisten gewend zijn aan bepaalde vaste routes en eerst tijd nodig hebben om andere routes te vinden en daaraan te wennen. Dat het elders vastliep had niets te maken met dat de gemeente hier niet op was voorbereid.”

Tamar Frankfurther; 11 november 2022.

 

Verkeer Sloterweg: Na de zomer overleg met nieuwe wethouder

Tijdens de inloopavond op 5 juli 2022 bleek dat de projectgroep Sloterweg ervoor kiest om zo snel mogelijk na het zomerreces gelijktijdig zijn voorstellen voor het vergunningenbeleid én voor het al dan niet op bepaalde tijden uitzetten van de camera’s op de Laan van Vlaanderen aan de wethouder te presenteren.

Dat is wel zo efficiënt en het geeft de ambtelijke projectgroep de kans om tijdens de zomer beide voorstellen optimaal voor te bereiden.

Invoering Variant 2A gaat gestaag verder
De nieuwe wethouder Melanie van der Horst (D66) kan beide voorstellen dan in samenhang beoordelen en een besluit nemen, dat uiteraard wordt gedeeld met de gemeenteraad. “Tijdens de inloopavond bleek dat sommige bewoners bezorgd zijn dat het invoeren van Variant 2A van de baan is”, vertelt omgevingsmanager Bernard Kroeger, “maar daarvan is echt geen sprake. De gemeenteraad heeft besloten tot de invoering van Variant 2A. Dat betekent dat alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten voor iedereen bereikbaar blijven, maar vanaf het eerste kwartaal van 2023 niet langer voor iedereen via de kortste route, de Sloterweg. Er komen vier digitale camera’s, twee op de Sloterweg en twee op de Laan van Vlaanderen.

De projectgroep is nu aan het uitzoeken wie straks zonder boete langs welke paal kan blijven rijden en hoe we dit organiseren. Het invoeren van Variant 2A gaat gewoon door. Alles is erop gericht om de invoering in het eerste kwartaal van 2023 te realiseren. Er wordt echter gekozen voor zorgvuldigheid boven snelheid. We willen alles goed regelen en alle procedures netjes volgen. Daarmee bereiken we dat – als Variant 2A eenmaal in werking is getreden – dat deze ook – zo nodig – stand houdt voor een rechter.”

Twee weken verkeersintensiteit gemeten
Gelijktijdig krijgt wethouder Van der Horst ook de resultaten van het onderzoek over de verkeersbelasting van de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten te zien en het daaraan gekoppelde advies van de ambtelijke projectgroep. Kroeger: “Omdat de gemeenteraad een motie heeft aangenomen die ons verplicht om te onderzoeken of en zo ja wanneer de camera’s op de beide poten van de Laan van Vlaanderen verantwoord en veilig kunnen worden uitgezet, is er van 13 tot 26 juni 2022 continu metingen verricht naar het aantal voertuigen dat over de Laan van Vlaanderen en de Sloterweg West reed. Dat onderzoek mocht niet langer duren, omdat dat van de privacywetgeving – zonder langdurige aanvraagprocedures – niet is toegestaan. Maar uit die twee weken kunnen we al heel veel informatie halen. We beschikken immers over betrouwbare tellingen uit het Verkeersmodel Amsterdam (2019). We gaan de nieuwe data vergelijken met de data uit 2019.”

Rekening houden met waterbedeffect Sloterweg
Als er in de toekomst op bepaalde tijden camera’s uitgezet kunnen worden, dan zal dat alleen gaan om camera’s op de Laan van Vlaanderen en niet die op de Sloterweg. Die blijven altijd aanstaan. Als de Sloterweg-camera’s aanstaan, heeft dat natuurlijk direct gevolgen voor de drukte op de Laan van Vlaanderen. Dat is ook bekend: Toen de Sloterweg afgesloten was het op de Laan van Vlaanderen – door het waterbedeffect – meteen veel drukker. Kroeger: “Dit wordt natuurlijk ook meegenomen in de berekeningen. Middels data-analyse wordt het aantal vervoersbewegingen op de Sloterweg West meegenomen bij het bepalen van de belasting van de Laan van Vlaanderen. De Laan van Vlaanderen loopt door een woonwijk. Daarbij gaat het met name om de vraag of het vastloopt in Nieuw Sloten. De onderzoeksresultaten worden langs die meetlat gehouden en daar rolt een advies uit voort. Dat leggen we na de zomer zo snel mogelijk voor aan de wethouder.”

Stadsdeel voert aangenomen beleid uit
Als de wethouder over beide onderwerpen een besluit heeft genomen, kan de uitvoering de volgende fase ingaan. Pas als bijvoorbeeld duidelijk is of, en zo ja op welke tijden de camera’s op de Laan van Vlaanderen veilig uitgezet kunnen worden, kan het verkeersbesluit voor het hele project worden genomen. Dan weet de ambtelijke organisatie ook pas of er onder het toekomstige inrijdverbod ook onderborden – dat het verbod niet op alle tijden van kracht is – gelden.

“Al deze uitvoerende taken liggen bij stadsdeel Nieuw-West”, laat de omgevingsmanager weten, “maar even voor de duidelijkheid: Het is dus niet zo dat de discussie over het al dan niet invoeren van Variant 2A, de gekozen ontheffingssystematiek of de tijden waarop de camera’s op de Laan van Vlaanderen mogelijk worden uitgezet nog gevoerd kan worden. De gemeente bepaalt de hoofdlijnen en het stadsdeel voert deze uit.”

30 km-maatregelen op Slotense wegen
De aanleiding voor de op 5 juli 2022 georganiseerde gemeentelijke informatieve inloop was het starten van de procedure om een verkeersbesluit te nemen om op diverse wegen 30 km/uur als maximum snelheid in te voeren en maatregelen te treffen om de verkeersdeelnemers ook te dwingen om langzamer te gaan rijden. Het gaat dan om de weg tussen de rotonde en de Sloterbrug (Plesmanlaan en Langsom) en om de Vrije Geer en de Ditlaar. “Waar mogelijk zullen 30 km-drempels worden aangebracht”, vertelt Kroeger. “Dat kan niet overal omdat het polderwegen zijn en als er huizen direct naast de weg liggen, dan kunnen we hier geen drempels aanleggen. Dat hebben we op de Sloterweg eens te meer bevestigd gezien en die fout gaan we nu dus niet opnieuw maken. Op de plekken waar bus 195 rijdt komen busvriendelijke drempels en waar de bus niet rijdt komen gewone 30 km-drempels. Die lijken op het oog best wel op de drempels die nu al op de Langsom liggen. Maar, wie eroverheen rijdt, voelt meteen het verschil. Deze 30 km-variant is van een heel andere orde. Als je je uitlaat heel wilt laten, dan ga je vanzelf langzamer rijden.”

Handhaving op 30 km/uur straks mogelijk
Over de noodzaak tot handhaving toont de omgevingsmanager begrip, maar hij geeft aan dat dit “helaas geen gemeentelijke bevoegdheid” is. Het projectteam gaat een verzoek bij de politie indienen om hier te gaan handhaven op de snelheid. Kroeger: “Als het verkeersbesluit komende oktober van kracht is, gaan we deze wegen zo snel mogelijk ook als echte 30 km-zone inrichten. Dan is ook voldaan aan de randvoorwaarden waardoor de politie hier op 30 km/uur kan handhaven. Meer kunnen wij er als ambtelijke projectgroep niet aan veranderen, maar ik begrijp de zorgen die hierover leven.”

Tamar Frankfurther; 8 juli 2022.

 

Verkeersmaatregelen 30 km/uur Sloten

Plattegrond van Sloten met daarop de zone waar per oktober / november 2022 30 km/uur als maximum snelheid gaat gelden.

Op de Plesmanlaan en de Langsom (tussen de rotonde en de Sloterbrug) komen zeven van deze asfaltdrempels en op de Vrije Geer komen er rond het weiland, niet op de busroute, vier.


Op de Langsom komen voor en na de bushalte twee bus-vriendelijke drempels op de route van 195. Op de andere weghelft komt wel een asfaltdrempel, naast de vrije busbaan.

Project in het kort
Per oktober of november 2022 wordt 30 km/uur officieel de maximum snelheid op de Plesmanlaan en Langsom (tussen de rotonde en de Sloterbrug), de Vrije Geer (rond het Natuurpark tot aan de Langsom) en op de Ditlaar.

Maatregelenpakket bestaat uit drie delen
De politiek heeft hierover al in januari 2022 – in het kader van het project ‘Sloterweg-West verkeersveiliger’ – een besluit genomen. Om af te dwingen dat automobilisten op dit traject ook daadwerkelijk langzamer gaan rijden, bedacht een gemeente een pakket aan maatregelen:
* Het 30 km-gebied markeren;
* Het aanbrengen van twee busvriendelijke drempels op de route van bus 195;
* Het aanbrengen van elf asfaltdrempels daar waar bus 195 niet rijdt.

Informatiebijeenkomst
Kom u op 5 juli 2022 tussen 19.00 en 21.00 uur informeren over deze maatregelen. De gemeentelijke projectgroep Sloterweg-West kan u ook bijpraten over de stand van zaken van de camera’s op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen. Locatie: De Halve Maen, Sloterweg 1345, Sloten. Aanmelden is niet nodig. Vragen? Lees deze bewonersbrief of stuur een mail naar de projectgroep.

 

Stand van zaken verkeersmaatregelen Sloterweg

Nadat de gemeenteraad op 26 januari 2022 zijn voorkeur had uitgesproken voor Variant 2A om doorgaand verkeer voortaan via het Plusnet Auto naar de snelwegen te leiden, werd het stil.

Sindsdien is de ambtelijke projectgroep hard aan de slag gegaan om uit te zoeken hoe Variant 2A zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden en hoe de door de gemeenteraad aangenomen moties kunnen worden opgepakt.

Binnenkort start de gemeente de procedure voor het nemen van het verkeersbesluit om op de Langsom en Plesmanlaan (tussen de Sloterbrug en de rotonde) 30 km/uur als maximumsnelheid in te kunnen voeren. Ondertussen gaat de gemeente alvast plannen maken voor de weginrichting die bij deze status hoort. Mogelijk wordt hier dan gekozen voor het plaatsen van verkeersdrempels.

Nog onduidelijk wanneer de camera’s precies gaan komen
Over de precieze datum waarop Variant 2A kan worden ingevoerd, valt nu nog niets te zeggen. De ambtelijke projectgroep doet er alles aan om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Er is echter een aantal puzzels dat eerst moet worden opgelost, zoals uit het onderstaande blijkt.

Verkeersmaatregelen Sloterweg West
Omgevingsmanager Bernard Kroeger: “Zolang al dat autoverkeer nog over de Sloterweg rijdt, is het vooral voor de zeer drukke westtak van de smalle weg van belang om tenminste de bebording op korte termijn aan te passen. Ik hoop dat de bebording op de Sloterweg tussen de dorpskern en de rotonde uiterlijk in de eerste helft van mei 2022 nóg duidelijker maakt dat hier een 30-km regime geldt. Later willen we ook een gevaarlijke plek op de Sloterweg beter markeren. Het gaat om de locatie waar voetgangers vanaf de Peilscheidingskade (in Nieuw Sloten) de Sloterweg op lopen. We gaan daar stippellijnen op het wegdek aanbrengen. Dat kunnen we doen zonder dat we daarvoor eerst een verkeersbesluit moeten nemen. Zo besparen we veel rompslomp die bij het nemen van een verkeersbesluit komt kijken. Ik kan nu nog niet beloven wanneer deze werkzaamheden precies uitgevoerd gaan worden.”

Op de oosttak van de Sloterweg, waar nu nog altijd 50 km/uur als maximum-snelheid geldt, zullen geen verkeersmaatregelen worden getroffen: “We moeten als projectteam onze prioriteiten stellen. We kunnen niet alles tegelijk oppakken. Als Variant 2A straks van kracht is, dan wordt het ook op de rustigere oosttak van de Sloterweg – zonder vrijliggende voet- en fietspaden – veilig. Om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen, moeten we helaas keuzes maken”, zo vertelt Kroeger.

30 km-maatregelen op Langsom / Plesmanlaan, Vrije Geer en Ditlaar
Als onderdeel van de in te voeren Variant 2A wordt 30 km/uur de maximum-snelheid op een aantal wegen. Het gaat om: de Plesmanlaan / Langsom tussen de rotonde bij de Baden Powellweg en de Sloterbrug en de hele Vrije Geer en de Ditlaar. Hiervoor moet wel een officieel verkeersbesluit genomen worden. De uitgebreide procedure hiervoor start op korte termijn. “Terwijl de aanvraag voor dat verkeersbesluit loopt, gaan we een pakket van verkeersmaatregelen voor op die wegen samenstellen. Misschien is het mogelijk om hier met verkeersdrempels te gaan werken. Anders dan op de smalle veendijk, die de Sloterweg is, is dat hier wel mogelijk. Zodra de portefeuillehouder Verkeer van stadsdeel Nieuw-West en de wethouder Verkeer hun goedkeuring aan deze plannen hebben gegeven en de gemeenteraad op de hoogte is, volgt meer informatie. Als het verkeersbesluit in de loop van de zomer dan officieel is, kunnen we daar snel beginnen met het aanpassen van de inrichting die hoort bij 30 km-wegen”, legt de omgevingsmanager uit.

Moties van de gemeenteraad
De gemeenteraad heeft gelijktijdig met het aannemen van Variant 2A ook een aantal moties aangenomen. Deze moties maken het werk voor de ambtelijke projectgroep lastig, omdat deze moties elkaar weerspreken en ook gedeeltelijk strijdig zijn met Variant 2A. De wethouder zal hierin keuzes moeten maken en deze gaan voorleggen aan de gemeenteraad. Tot de politiek hierover knopen heeft doorgehakt, kan omgevingsmanager Kroeger hier als ambtenaar nog over niets over zeggen. Zodra dat wél kan, volgt uiteraard meer informatie.

Ontheffingen: technisch en juridisch complexe puzzel
Dát er twee camera’s op de Sloterweg en twee op de Laan van Vlaanderen komen, staat vast. Alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten blijven ook dan nog voor iedereen bereikbaar, maar niet meer via de kortste route. En er komen ook zeker duidelijke borden die automobilisten zonder ontheffing waarschuwen om vooral niet langs de camera’s te rijden. Voor alle motorvoertuigen geregistreerd in Sloten en Nieuw Sloten gaan toegangsregelingen voor één of meer camera(‘s) gelden.

Bernard Kroeger: “We zijn er nog niet uit voor welk systeem het beste gekozen kan worden. We hebben nu een notitie in voorbereiding waarin we de voor- en nadelen van verschillende oplossingen uitwerken. Weet dat we alle toezeggingen en opmerkingen uit de inspraak hierin meenemen. Deze notitie gaan we dit voorjaar aan de wethouder voorleggen. Pas als de politiek hier een keuze in heeft gemaakt, kunnen wij als projectgroep verder. Helaas kan ik hier dus nu nog niets over melden, maar zodra dat wel kan, laat ik zeker snel van me horen!”

Tamar Frankfurther; 29 april 2022.

 

Verkeersongeluk op kruising Vrije Geer / Ditlaar

Aan het eind van de zondagochtend van 20 maart 2022 vond er weer een ongeluk plaats op de kruising Vrije Geer / Ditlaar.

Het ging om een aanrijding van een fietser (met kind achterop) die vanaf de westtak van de Vrije Geer kwam aanrijden met een busje dat de kruising vanaf de noordkant (rond het weiland) opreed. De schade werd tussen de partijen onderling afgehandeld. De Politie heeft daarom geen onderzoek verricht naar de precieze toedracht. De fietsers zijn door het ambulancepersoneel ter plaatse onderzocht en hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Een stopbord tot de knip op de Sloterweg er komt?
Dit kruispunt werd in november 2021 anders ingericht, omdat hier een dodelijk ongeluk met een fietser had plaatsgevonden. Na deze herprofilering was meteen al duidelijk dat de veiligheid op het kruispunt door het veranderen van de voorrangsregels mogelijk wel iets, maar niet veel, zou verbeteren. Hoewel dat wel moet, geven lang niet alle automobilisten die rond het weiland over de Vrije Geer rijden, voorrang bij deze kruising. Zou een verplicht stopbord hier wellicht helpen?

Fietsers die uit de Slotense dorpskern of Badhoevedorp komen aanrijden, blijven erg kwetsbaar, omdat ze geen opstelplek hebben waar ze veilig voorrang kunnen geven aan tegemoetkomend verkeer vanaf de Ditlaar. Het kan hier pas écht veiliger worden als de knip in de Sloterweg-West is aangebracht. Dan heeft het vele en vaak te snel rijdende doorgaande verkeer hier niets meer te zoeken. Hopelijk lukt dat inderdaad al over een half jaar.

Tamar Frankfurther; 21 maart 2022.

 

Gemeente informeert hoe nu verder met verkeer op Sloterweg

In een bewonersbrief meldt de gemeente dat de gemeenteraad op 26 januari 2022 besloten heeft om de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen te gaan afsluiten voor doorgaand verkeer.

Dit gebeurt door het instellen van vier knips (camera’s) op de Laan van Vlaanderen bij de kruisingen met de Plesmanlaan en de Sloterweg-West en Oost. Verder krijgen de Langsom, Vrije Geer en Ditlaar een maximumsnelheid van 30 km/uur. Alle Slotense en Nieuw Slotense adressen blijven via het Plusnet Auto voor iedereen altijd bereikbaar. De gemeente streeft ernaar de maatregelen na de zomer van 2022 in te voeren.

Variant 2A zoals door de gemeenteraad op 26 januari 2022 aangenomen.

Vijf moties aangenomen
De gemeenteraad heeft aangegeven tegemoet te willen komen aan de zorgen van bewoners en ondernemers en nam daarom vijf moties aan. De raad verzoekt het College van B&W:

1. Een onderzoek naar de mogelijkheid om meer ontheffingen uit te geven.

2. De ontheffingen zo veel mogelijk zonder kosten te verlenen.

3. De effecten van de maatregelen binnen een jaar te evalueren en zo nodig in te grijpen.

4. Te onderzoeken of het mogelijk is om binnen bepaalde tijdvakken de camera’s op de Laan van Vlaanderen uit te schakelen. Dit ter verbetering van de bereikbaarheid van het winkelcentrum Belgiëplein.

5. Waar mogelijk de verbetering van de route van de S106 versneld te verbeteren. Het College van B&W zoekt momenteel uit wat hierin de mogelijkheden zijn.

Ontheffingenbeleid eind mei/begin juni
Er leven veel vragen over hoe het ontheffingenbeleid er precies uit gaat zien. Duidelijk is nu al dat de gemeente ernaar streeft om voor alle motorvoertuigen geregistreerd in Sloten en Nieuw Sloten automatisch ontheffing te verlenen. Het is – in verband met de privacywetgeving – nog niet duidelijk of dit mogelijk is. Desgevraagd laat de gemeente weten te verwachten hierover eind mei/begin juni 2022 meer duidelijkheid te kunnen geven.

Bij het opstellen van het ontheffingenbeleid gaat de gemeente uit van de afspraken die hierover op zijn vastgelegd op pagina 33 van de Nota van Uitgangspunten. Dat betekent:

* Het stadsdeel legt in een uitvoeringsregeling vast wie onder welke condities in aanmerking komt voor een ontheffing en hoe dat dan in de praktijk werkt.

* Alleen ontheffing voor nood- en hulpdiensten, OV, huisartsen. Bewoners en ondernemers komen, naar huidig inzicht, in aanmerking voor de volgende ontheffing:
** Kenteken geregistreerd aan Sloterweg-West, Dorp Sloten en Kortrijk: ontheffing voor afsluiting Sloterweg-West.
** Kenteken geregistreerd in Nieuw-Sloten: ontheffing voor afsluitingen Laan van Vlaanderen.
** Kenteken geregistreerd aan Sloterweg-Oost en Park Haagseweg: ontheffing voor afsluiting Sloterweg-Oost.
** Alle andere kentekens, waaronder Badhoevedorp, overig Nieuw-West, bezoekers, personeel, laden en lossen, mantelzorg etc: geen ontheffing.

Daarnaast onderzoekt de gemeente hoe aanvullend, bijvoorbeeld voor geleasede voertuigen en voor voertuigen van ondernemers met een zaak in het gebied, ontheffing kan worden verleend.

Alle Slotense en Nieuw-Slotense adressen blijven altijd voor iedereen bereikbaar via het Plusnet Auto (o.a. Johan Huizingalaan, Plesmanlaan, Baden Powellweg).

Om de afsluitingen te realiseren, moet het stadsdeel een verkeersbesluit nemen. Dit staat open voor bezwaar en beroep.

Monitoringsplan en aanpassen wegen
De gemeente werkt ondertussen ook aan het monitoringsplan en aan het aanpassen van de wegen (Sloterweg, Ditlaar, Vrije Geer en Langsom) waar straks de maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Op de hoogte blijven?
Wie als eerste op de hoogte wil zijn van het laatste nieuws in dit dossier, kan zich aanmelden voor de Nieuwsbrief van de gemeente. Uiteraard kunt u de vorderingen en ontwikkelingen ook volgen via de Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp.

Tamar Frankfurther; 12 maart 2022.

 

Voorlopig geen vervanging van de Sloterbrug

Verkeerswethouder Egbert de Vries heeft de gemeenteraad op 15 februari 2022 in een brief laten weten dat de Sloterbrug, wegens geldgebrek, voorlopig niet vervangen wordt.

Het project wordt helemaal stilgelegd. Daarmee wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het al decennia lopende hoofdpijndossier ‘Vernieuwing Sloterbrug’ van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer.

Wat er ook gebeurt: De veiligheid op de Sloterbrug moet verbeterd worden.
Foto: Erik Swierstra.

Meer verkeer door Sloten en Badhoevedorp?
Sinds 2018 was het project om de Sloterbrug te vervangen weer op stoom gekomen. Onder leiding van de gemeente Haarlemmermeer lagen er plannen op tafel om een nieuwe veel grotere Sloterbrug te bouwen, die veel meer doorgaand verkeer zou kunnen verwerken. In ambtelijk vakjargon werd dan gesproken over “de verbetering van de doorstroming op de Sloterbrug”. De beide dorpsraden aan weerszijden van de brug haalden daar hun wenkbrauwen bij op. Immers, als er meer verkeer over de Sloterbrug zou gaan rijden, dan zou ook het verkeersaanbod in Badhoevedorp en Sloten veel groter worden. Uitgangspunt voor de bewoners is en blijft dat vooral de veiligheid voor fietsers en voetgangers op en rond de brug fors verbeterd moet worden.

Veiligheid nu boven doorstroming
De verkeerswethouders van beide gemeenten hebben het bestaande projectteam opdracht gegeven om op zoek te gaan naar goedkopere alternatieven voor de huidige Sloterbrug. “Het verbeteren van de verkeersveiligheid blijft hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Het verbeteren van de doorstroming voor het autoverkeer wordt een minder hard uitgangspunt, maar een streven in combinatie met een alternatief voor de verbetering van de verkeersveiligheid”, aldus wethouder Egbert de Vries in zijn brief aan de Amsterdamse gemeenteraad.

Ook hebben de bestuurders verzocht te onderzoeken of de huidige brug langer mee kan door het uitvoeren van groot onderhoud. De wethouder: “Dit moet dan wel leiden tot een significante levensduurverlenging, want we willen voorkomen dat we nu geld investeren en de brug over bijvoorbeeld tien jaar al zou moeten worden vervangen.”

Sloterwegproject en hogere kosten
Het Sloterbrugproject liep eerder al vertraging op door de plan- en besluitvorming rond de verkeerssituatie op de Sloterweg. Nu de Amsterdamse gemeenteraad heeft besloten dat doorgaand verkeer voortaan via het Hoofdnet Auto naar de snelwegen moet gaan rijden, heeft dit ook gevolgen voor de positie van de Sloterbrug. De linksgeoriënteerde gemeente Amsterdam (autoluw) en de rechtsgeoriënteerde gemeente Haarlemmermeer (autovriendelijk) hebben verschillende meningen in dit dossier. Nu ook nog bleek dat het bedachte, maar nog lang niet aangenomen, plan voor de vernieuwing van de Sloterbrug 17,9 miljoen euro méér zou gaan kosten dan begroot, hebben de wethouders van beide gemeenten samen besloten de stekker uit het lopende project te trekken. Dit financiële gat is voor zowel Amsterdam als Haarlemmermeer op dit moment niet te dichten.

‘Feest’ van herkenning
Wie zich al langer in de problematiek van de Sloterbrug heeft verdiept, zal de “te onderzoeken alternatieven” herkennen van eerdere – toen vruchteloze – pogingen om de brug veiliger te maken. De wethouder: “De te onderzoeken alternatieven moeten nog worden geïnventariseerd en uitgewerkt. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het verbeteren van de verkeersveiligheid (bijvoorbeeld aanpassingen van de verkeerslichten en/of een aparte fiets- loopbrug) met behoud van de huidige brug, tegen acceptabele kosten in relatie tot de levensduur van de brug. Mocht levensverlengend onderhoud zinvol zijn, dan zou een aparte fietsbrug aantrekkelijk kunnen worden. Een andere denkrichting is het vervangen van de brug door een brug op dezelfde locatie waarbij lichtere materialen worden gebruikt en zodoende de brug bijvoorbeeld iets breder gemaakt zou kunnen worden om meer voorzieningen op te nemen voor de verkeersveiligheid.”

Onderzoek en inspraak duren zes tot negen maanden
“Ik verwacht dat het uitwerken van de verschillende alternatieven en het kiezen van de beste oplossing zes tot negen maanden gaat duren. Ik realiseer me dat deze verdere vertraging vervelend is, vooral ook voor bewoners en ondernemers uit de directe omgeving van de brug die langer in onzekerheid blijven. Deze tussenstap is echter noodzakelijk gezien de fors toegenomen bouwkosten. De kosten voor het aanvullend onderzoek worden betaald uit het huidige projectbudget”, zo vertelt de wethouder. Bij de keuze en besluitvorming zullen ook de bewoners en ondernemers uit de omgeving van de Sloterbrug weer betrokken worden. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk.

Tamar Frankfurther; 17 februari 2022.

 

Historisch besluit: Sloterweg alleen nog voor bestemmingsverkeer

Op 26 januari 2022 nam de gemeenteraad een voor Sloten historisch besluit: Voorkeursvariant 2A werd aangenomen. Dit betekent dat er eindelijk een einde gaat komen aan het levensgevaarlijke talrijke sluipverkeer dat nu nog over de smalle dijkweg rijdt.

De gemeenteraad koos voor Variant 2A. Straks wordt een fietstocht over de Sloterweg dus veilig en aangenaam. Foto: Tamar Frankfurther.

Alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten blijven voor iedereen bereikbaar. Op de Langsom, Vrije Geer en Ditlaar gaat een maximum snelheid van 30 kilometer per uur gelden. De gemeente streeft ernaar om deze maatregelen na de zomer van 2022 in te voeren. Op maandag 31 januari werd de uitslag van de stemming pas bekend. Dat was vijf dagen later, omdat de raadsleden wegens corona niet allemaal aanwezig konden zijn in de Stopera en er een andere schriftelijke stemprocedure van kracht is. De collegepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP steunden Variant 2A. Daarnaast kwam steun hiervoor van de Partij van de Ouderen, de Christen Unie, Bij1 en de Partij voor de Dieren. Wilt u precies weten wie voor of tegen Variant 2A en de moties stemden? Klik dan hier en u treft in de dagmail van 1 februari de uitslagen van de stemmingen.

Plan voor veilige en autoluwe Sloterweg.

Met ontheffing gratis langs de knip
Nu Variant 2A is aangenomen, betekent dit dat er vier elektronische knips met camera’s komen op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen. Alle bewoners van Sloten en Nieuw Sloten ontvangen voor hun voertuigen voor één of meer knips een ontheffing. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Dit werd bevestigd in de aangenomen motie 6. Als een motorvoertuig zonder ontheffing langs een knip rijdt, ontvangt de eigenaar van dat voertuig automatisch een bekeuring. Uiteraard zal de gemeente alle bestuurders van motorvoertuigen ter plaatse tijdig waarschuwen als zij een van de vier camera’s naderen. Men kan dan nog keren om een boete te voorkomen. Evaluatie (en zo nodig aanpassing) van Variant 2A volgt uiterlijk een jaar na de plaatsing van de elektronische camera’s, zo bepaalt de aangenomen motie 44.

Sneller doorstroming verbeteren op T 106
Na de inspraak had de gemeente de afsluiting van de Langsom en Plesmanlaan al uit zijn plannen geschrapt. Daarnaast heeft de gemeenteraad vijf moties in meerderheid aangenomen. De gemeenteraad vindt het urgent dat Variant 2A zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Daarom is bepaald dat de aangenomen moties geen vertragende werking mogen hebben op de invoering van Variant 2A. Er was veel steun voor de motie 5 waarin de gemeenteraad aan de wethouder de opdracht geeft om versneld de doorstroming te verbeteren op de rotonde in het verlengde van de Ookmeerweg, het Plusnet Auto T106. Daardoor zal doorgaand verkeer vanuit De Aker en Nieuw-West na de afsluiting van de Sloterweg via deze route sneller de rijkswegen kunnen bereiken.

Onderzoek: meer ontheffingen voor camera’s Nieuw Sloten?
De aangenomen motie 30 vraagt aan de wethouder om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid om meer ontheffingen te verlenen voor de elektronische knips op de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten. Het gaat erom om o.a. te onderzoeken of  het – en zo ja onder welke voorwaarden – mogelijk is om voor deze knips ook aan bewoners van andere postcodegebieden ontheffing te verlenen. Of bijvoorbeeld aan uitstootvrije elektrische voertuigen uit een deel van Nieuw-West.

Hierbij wordt wel opgemerkt dat het totaal aantal te verlenen vergunningen niet te hoog mag worden. Het is niet de bedoeling dat er in Nieuw Sloten of de directe omgeving (zoals bij de turborotonde op de Sloterweg) opstoppingen of gevaarlijke situaties ontstaan. “De beide takken van de Laan van Vlaanderen liggen in een woonwijk en het totaal aantal voertuigen dient bij die wegcategorie aan te sluiten”, aldus motie 30.

Onderzoek: camera’s Nieuw Sloten op bepaalde tijden uitzetten?
Wethouder De Vries kreeg in de aangenomen motie 43 ook de opdracht om te onderzoeken of het mogelijk is om de camera’s in Nieuw Sloten op bepaalde tijden buiten de spits uit te zetten. De aanname van de raad is dat dit winkeliers op het Belgiëplein mogelijk meer klandizie kan opleveren. Echter, gezien de ervaring dat verkeer áltijd voor de kortste route kiest, is de kans groot dat de meeste automobilisten op tijden dat de knips openstaan dan door Nieuw Sloten héén zullen rijden en daar niet gaan winkelen. Met als gevolg: veel fijnstofuitstoot en onveiligheid in deze woonwijk. “Een openstelling op bepaalde tijden is voor fietsers op de turborotonde in de Sloterweg slecht nieuws”, benadrukt de Fietsersbond Amsterdam. “De Sloterweg zelf wordt met de maatregelen gelukkig veilig voor fietsers. Maar bij het uitschakelen van de camera’s blijft de Anderlechtlaan net zo druk. En blijft de turborotonde, zolang fietsers daar geen voorrang hebben, dus erg gevaarlijk.”

Dankzij grote inzet van velen
De huidige werkgroep Sloten met voorop Willem Kleyn en Marc Makkes heeft veel energie gestoken in het veilig maken van de Sloterweg. Ook de inspanningen van veel Sloterwegbewoners, Slotenaren, Nieuw Slotenaren en vele vele anderen leidden tot dit resultaat. Zoals uit de meeste bijdragen van de gemeenteraadsleden tijdens de commissievergadering op 20 januari en de gemeenteraadsvergadering op 26 januari bleek, woog ook het feit dat de Dorpsraad al zó lang bezig is met het veilig maken van de Sloterweg zwaar mee. De actievoerders van nu stonden dus als het ware op de schouders van hun voorgangers.

Ruim veertig jaar actievoeren
Ook raadslid Jan-Bert Vroege (D66) was  hiervan goed op de hoogte. Dat bleek toen hij tijdens de gemeenteraadsvergadering als eerste het woord kreeg. Hij begon zijn bijdrage met een verwijzing naar een gesprek dat hij over de Sloterweg had met oud-gemeenteraadslid en oud-dorpsraadlid Guido Frankfurther: “Guido vertelde mij dat hij zijn politieke carrière was begonnen als lid van de werkgroep Verkeer van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, tweede helft jaren zeventig. Ook toen speelde de drukte op de Sloterweg al; dat is dus ruim 40 jaar geleden. Guido, ikzelf en velen anderen met mij zijn verheugd dat er nu een definitieve oplossing komt voor de verkeersdrukte op de Sloterweg.”

Alles is geprobeerd; niets hielp
Desgevraagd laat Guido weten zijn kennis van het dossier ‘Sloterweg’ graag met de gemeenteraad te hebben gedeeld: “Ik zat in de werkgroep Verkeer met betrokken leden als Evert van Lammeren, Freek Raat en Gonny Kok. Vanaf de jaren zeventig hebben we werkelijk van alles geprobeerd om de toen al drukke Sloterweg veiliger voor fietsers en voetgangers te maken. In overleg met stadsdeel Slotervaart leidde dat tot borden “Pas op voor onze kinderen”, fietssuggestiestroken, nieuwe voetpaden, de ‘banaan’ op de kruising Ditlaar-Vrije Geer en allerlei soorten wegversmallingen. Niets hielp; wel leidde het tot talloze conflicten bij deze chicanes. Toen de nieuwe grote woonwijken in Nieuw-West in de jaren negentig werden opgeleverd, hebben de stadsdelen Slotervaart en Osdorp de ANWB-bebording op ons verzoek laten aanpassen. Het was vanaf toen de bedoeling dat de automobilisten óm Sloten en later ook om Nieuw Sloten zouden heenrijden richting A10 en A4. Maar wie bekend was in het gebied, trok zich daar niets van aan. Daar is tot op de dag van vandaag niets aan veranderd.” Wie alle verkeersmaatregelen op de Sloterweg in de afgelopen decennia – tot in 2021 – naloopt, ziet al snel dat sommige maatregelen keer-op-keer tegen beter weten in door de gemeente telkens opnieuw werden ingevoerd en opgeheven.

Al decennia: “Verbeter andere ontsluitingen naar de snelwegen”
Dat er nu nog een motie aangenomen moet worden om de doorstroming op het hoofdwegennet te verbeteren, is wonderlijk. Ook dit onderwerp speelt al jaren, zo blijkt uit toenmalige bijdragen van de Dorpsraad en de werkgroep Verkeer. Guido Frankfurther: “Al toen De Aker werd aangelegd, hebben wij als Dorpsraad al vanaf het eerste moment aangedrongen op een adequate ontsluiting van de wijk richting A4, A9 en A10. Die is er ook gekomen in de vorm van de T106 (het verlengde van de Ookmeerweg), maar dat kan beter. Een deel van De Aker-bewoners maakt overigens wel al gebruik van de T106.”

Harde fysieke knip te gortig
Guido blik tot slot nog terug op de beginjaren dat hij betrokken was bij het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Sloterweg: “In de jaren ’80 opperden we zelfs, de wanhoop nabij, dat waarschijnlijk de enige oplossing een harde (fysieke) knip op de Sloterweg zou zijn. Dus dat er dan ook echt niemand meer de hele Sloterweg kon afrijden. Het stadsdeel wilde daar toen nog niet aan, omdat dit de bereikbaarheid voor de bewoners van de Sloterweg en het dorp zélf erg negatief zou beïnvloeden. Een digitale knip met vergunningen voor motorvoertuigen geregistreerd in het gebied bestond toen nog niet.’

Tamar Frankfurther; 1 februari 2022.

Wilt u de gemeenteraadsvergadering van 26 januari 2022 terugkijken? Klink dan op deze link. Ga naar agendapunt 13; tijd: 7:32:45.

 

Vandaag valt hét raadsbesluit over het verkeer op de Sloterweg

Het is reuze spannend: Bijna alle raadsleden waren vorige week tijdens de commissievergadering van mening dat de onveilige verkeerssituatie zo snel mogelijk beëindigd moet worden. Van uitstel zal dus zeker geen sprake zijn.

Tijdens de commissievergadering op 20 januari hielden sommige partijen de kaarten nog tegen de borst over hun stemgedrag tijdens de raadsvergadering op 26 januari 2022 vanaf 13 uur.

De kans is groot dat de gemeenteraad op 26 januari besluit om van de Sloterweg een veilige en aangename fietsroute te maken. Foto: Tamar Frankfurther.

De Sloterweg is dan agendapunt 13. Omdat er door corona schriftelijk gestemd moet worden, is de uitslag van de stemming pas op maandag 31 januari bekend. Hieronder volgt een beknopte impressie van het debat in de commissie Verkeer (MLW) van de gemeenteraad op 20 januari. Vijf gemeenteraadsleden wilden hun standpunten alvast delen.

Veiligheid Sloterweg is urgent
Tijdens de commissievergadering bleek dat álle politieke partijen, behalve DENK van mening zijn dat de huidige verkeerssituatie op de Sloterweg onaanvaardbaar gevaarlijk is en dat deze zo snel mogelijk beëindigd moet worden. Uitstel en nader onderzoek zijn dus niet meer aan de orde. Het feit dat zoveel mensen hierover inspraken en dat de meerderheid van hen de gemeentelijke Voorkeursvariant 2A steunde, noemden de wethouder en de raadsleden “opvallend”: “Meestal zijn alle insprekers tégen.”

Politieke keuze tussen verschillende belangen
Wethouder Egbert de Vries is blij met het grote draagvlak bij bijna alle partijen in de gemeenteraad om de problemen op de Sloterweg nu écht snel te gaan oplossen: “Van uitstel mag geen sprake meer zijn. De oude dijkweg is eenvoudigweg niet geschikt voor deze enorme verkeersbelasting. Dat geldt zowel voor de westelijke tak als de oostelijke. Iedereen die over de Sloterweg wil fietsen moet dit veilig kunnen doen. Het is Hoofdnet Fiets. Dat geldt ook voor de turborotonde halverwege de Sloterweg, die is bijna niet te nemen voor fietsers. Die is nu al dramatisch gevaarlijk voor fietsers. Ik hecht eraan om te benadrukken dat alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten voor iedere automobilist bereikbaar blijven. Er is altijd een alternatieve route, die voor sommige bestemmingen langer wordt. Winkeliers op het Belgiëplein zijn mogelijk de enige groep die serieus enig nadeel ondervinden van de invoering van Variant 2A. Het College weegt de leefbaarheid en veiligheid echter zwaarder dan het moeten omrijden. Dat is een politieke keuze.”

Principe: Doorgaand verkeer naar Hoofdnet Auto
De wethouder gaf tijdens de commissievergadering op 20 januari ook duidelijk aan dat hij van mening is dat doorgaand autoverkeer thuishoort op het Hoofdnet Auto en niet in de woonwijken: “Variant 11 is geen goede oplossing, omdat je nu al ziet aankomen dat de leefbaarheid in Nieuw Sloten dan onder druk komt te staan. De Nieuw Slotenaren zijn geen proefkonijnen. Dat waterbedeffect staat voor mij al vast en dat werd ook weer bevestigd toen de Sloterweg laatst was afgesloten. Nieuw Sloten liep meteen helemaal vast. Aan de invoering van Variant 2A gaat een zorgvuldige en grondige voorbereiding vooraf, zodat de doorstroming van tevoren al optimaal is en we ook zo nodig meteen kunnen ingrijpen.”

Variant 2A plus…
Een aantal partijen dubt, weegt en onderzoekt of er – ondanks het grondige en zeer positief gewaardeerde werk van de ambtelijke projectgroep – misschien toch nog een ándere Variant mogelijk is. Hierbij denken de raadsleden bijvoorbeeld aan de uitgifte van meer ontheffingen voor de elektronische camera’s op de Laan van Vlaanderen. Vraag is dan wel hoe je dan bepaalt wie daarvoor onder welke voorwaarden wel of niet voor in aanmerking komt. Verkeerswethouder Egbert de Vries had daar (nog) geen antwoord op dat juridisch en praktisch houdbaar is. Hij liet wel weten dat hij er geen voorstander van zou zijn wanneer de gemeente voor deze extra ontheffingen (veel) geld zou vragen en dat daardoor alleen kapitaalkrachtigen van deze service gebruik van zouden kunnen maken. De Vries benadrukte ook dat – als er extra ontheffingen verleend gaan worden – dat dat puur “uit service” is. En niet “omdat het Plusnet Auto de verkeersstroom anders niet zou kunnen verwerken”. De wethouder: “Ik heb me altijd afgevraagd wat er toch mis is met de Plesmanlaan. Het is daar zo rustig… Ik verwacht dat het Hoofdnet Auto deze verkeersstroom goed aankan. En als het ergens toch flink vast mocht lopen, dan zal de gemeente die bottleneck natuurlijk meteen oppakken. Dan gaan we echt niet wachten tot een evaluatiemoment. Snel ingrijpen heeft in dat geval mijn uitdrukkelijke voorkeur boven overstappen naar Variant 11. Ik ben al met mijn collega van de gemeente Haarlemmer in overleg om de geplande werkzaamheden bij de (rotonde van de) Lijnderbrug naar voren te halen, zodat de doorstroming ook daar verbetert. Aangezien de gemeenteraad deze zaak urgent acht, ga ik ervan uit dat de raadsleden zullen instemmen met het eerder beschikbaar stellen van het uitvoeringsbudget hiervoor.”

Standpunten van vijf raadsleden
De verkeerswoordvoerders van GroenLinks, D66, de PvdA, de SP en de Partij van de Ouderen wilden hun standpunten in de op 26 januari te voeren discussie alvast delen. Samen vormen deze partijen een ruime meerderheid in de gemeenteraad.

Standpunt D66
Raadslid Jan-Bert Vroege: “D66 is verheugd dat er na ruim 40 jaar een oplossing komt om het autoverkeer op de Sloterweg drastisch terug te brengen. Dit is hard nodig voor de leefbaarheid in Sloten en de veiligheid voor fietsers en voetgangers. D66 kiest ook voor knips in Nieuw Sloten op de Laan van Vlaanderen; oftewel de Variant 2A. Wel willen we onderzoeken of deze knips verruimd kunnen worden, bijvoorbeeld in tijd en/of voor bewoners uit omwonenden wijken. Hierdoor wordt autoverkeer meer evenredig verdeeld over zowel Laan van Vlaanderen als het Hoofdnet Auto. Bovendien blijft het winkelcentrum op het Belgiëplein voor meer bezoekers bereikbaar zonder dat leefbaarheid wordt aangetast. Een oplossing die ook recht doet aan de diverse zorgen en meningen in Nieuw-West.”

Standpunt GroenLinks
GroenLinks raadslid Zeeger Ernsting is tevreden met het uitgebreide inspraakproces en de informatieve ambtelijke begeleiding van het project. Hij is blij dat er raadsbreed steun is om de smalle historische dijkweg nu eindelijk fietsveilig te maken: “Het wordt dan een aangename en snelle fietsroute. GroenLinks steunt Variant 2A. Wij willen niet dat de verkeersstroom van de Sloterweg naar de woonbuurten in Nieuw Sloten wordt verlegd. Doorgaand verkeer hoort thuis op het Hoofdnet- en Plusnet Auto. Uit alle berekeningen blijkt dat het wegennet dit ook aan kan. Mocht de doorstroming daar toch tegenvallen, dan kan de gemeente bijsturen.”

Standpunt PvdA
Arjan Miedema van de PvdA vindt het ten eerste een hele goede zaak dat er nu eindelijk een stap wordt gezet om de verkeersveiligheid op de Sloterweg te verbeteren: “Voor de PvdA heeft de verkeersveiligheid op de Sloterweg prioriteit. Dat kan zo echt niet langer. Maar we moeten wel de brede verkeerssituatie in Nieuw-West en waterbedeffecten daarbij in ogenschouw houden. De afgelopen twaalf maanden is er sprake geweest van een goede en zorgvuldige participatie en we zijn blij dat ook de brede verkeerscontext is meegenomen. Hier is sprake van een klassieke belangentegenstelling, waar wij als politiek een weging in moeten maken. We kunnen het dus niet iedereen naar de zin maken. Misschien is het wel mogelijk om de scherpe kantjes van Variant 2A af te halen. Wij vragen ons bijvoorbeeld af of het mogelijk is om meer vergunningen te verlenen voor de elektronische knips op de Laan van Vlaanderen of te werken met tijdvakken.”

Standpunt SP
Raadslid Erik Flentge van de SP: “De huidige situatie op de Sloterweg kan niet. Een buurtbewoner zei het goed: De Sloterweg is verworden tot een oprit en afrit van de snelweg. Levensgevaarlijk. Onleefbaar. Daar zijn de Plusnet-wegen voor.

De voorkeursvariant 2A kan rekenen op brede steun, maar ook op fikse weerstand. Datzelfde geldt ook voor Variant 11. Het grootste bezwaar van Variant 11 is wat mij betreft de grote hoeveelheid auto’s, die over de Laan van Vlaanderen zal gaan rijden. Dwars door een woonwijk. En dat heeft grote gevolgen voor veiligheid en leefbaarheid. En ik vraag me sterk af of de uitkomsten goed zullen zijn voor De aker, Osdorp, Badhoevedorp en Sloterweg Oost.

Maar tegenstanders van 2A hebben een punt als ze erop wijzen dat er een zogenaamd ‘waterbed-effect’ op andere plekken kan ontstaan. Dat betekent: grotere verkeersstromen op wegen als de Plesmanlaan, van de Johan Huizingalaan naar de Henk Sneevlietweg en de Louwesweg. En de Pieter Calandlaan. Maatregelen om de doorstroming daar te verbeteren en die te versnellen, zijn dan ook nodig.

De rotonde in Lijnden kan het autoverkeer tijdens de spits niet aan. De drukte op deze rotonde moet sneller worden aangepakt.

Tot slot: De vele opmerkingen van veel bewoners over het jarenlang uitgeklede OV snijden hout. Alleen met een goed fijnmazig OV-netwerk in Nieuw-West kun je de automobilist een goed alternatief bieden.”

Standpunt Partij van de Ouderen
Ook Wil van Soest van de Partij van de Ouderen heeft haar standpunt inmiddels bepaald: “Er zijn tegenstrijdige belangen. Dat betekent dat ik een politieke keuze moet maken. Ik kies dan voor Variant 2A, voor veiligheid en leefbaarheid op de Sloterweg en in Nieuw Sloten. Ik kies uitdrukkelijk niet voor Variant 11, omdat dan de verkeersstroom naar Nieuw Sloten en naar de Sloterweg Oost wordt verlegd. Dat is onacceptabel. Alle locaties blijven voor iedereen met de auto bereikbaar. Voor sommige bestemmingen moet men straks omrijden. Het zij zo. Met Variant 2A kan bus 195 Sportpark Sloten nog beter ontsluiten. De PvdO wil daarnaast dat het OV heel Nieuw-West verbetert.”

Variant 11 krijgt weinig steun
Andere partijen, de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie, bewogen tijdens de commissievergadering richting Variant 2A. Hun definitieve keuze echter hebben de woordvoerders van deze partijen echter nog niet gedeeld. Alleen partij DENK vindt dat de huidige verkeerssituatie op de Sloterweg niet gevaarlijk is. Voor hen is er geen urgentie om het hier zo snel mogelijk veilig te maken (voor fietsers).

Een aantal andere fracties (VVD, JA21, CDA) lijkt nog altijd in te zetten op Variant 11. Dat zou betekenen dat er alleen een elektronische camera op de westtak van de Sloterweg zou komen, zodat het sluipverkeer voortaan door Nieuw Sloten naar de A4 kan rijden en dat ook het sluipverkeer over de Sloterweg Oost doorgaat. (Ook voor deze partijen geldt dat de redactie hun standpunten nog niet ontving en dus in dit artikel kon vermelden.) Gezien de ontvangen reacties ziet het er echter niet naar uit dat een meerderheid van de gemeenteraad voor Variant 11 kiest.

Ook wethouder Egbert de Vries is geen voorstander van Variant 11, die bovendien ook duurder dan 2A is om in te voeren en meer vraagstukken met zich meebrengt, zoals: Hoe kan de veiligheid op het oostelijke deel van de Sloterweg, zonder voetpaden en vrijliggende fietspaden, dan worden gegarandeerd? Bovendien vormt de turborotonde in de Sloterweg dan een blijvende bottleneck in het Hoofdnet Fiets: Voor fietsers is het levensgevaarlijk om hier over te steken. Je hebt daar immers geen voorrang op het autoverkeer dat hier over twee stroken langs raast. Dat is ook een belangrijke reden waarom de Fietsersbond Amsterdam eerder al benadrukte dat Variant 2A de voorkeur verdient.

Géén éénrichtingsverkeer op de Sloterweg
De optie om éénrichtingsverkeer op de Sloterweg in te stellen wordt door de meeste partijen van tafel geveegd, omdat er dan nog altijd veel teveel verkeer over de Sloterweg blijft rijden. Bovendien veroorzaakt deze verkeersstroom dan nog altijd zowel op de smalle dijkweg als op de turborotonde gevaar voor fietsers. Deze variant valt ook af omdat het van belang is dat bus 195 over de Sloterweg blijft rijden.

Bewoners ontvangen gratis ontheffingen
Om misverstanden te voorkomen hechtten zowel de raadsleden als de wethouder eraan om duidelijk te maken dat er geen kosten verbonden zullen zijn aan de ontheffingen die bewoners van Sloten en Nieuw Sloten bij Variant 2A krijgen. Wethouder De Vries: “Nee, hier zullen geen legeskosten aan verbonden zijn. De gemeente moet alleen nog wel uitzoeken hóe dit beleid vormgegeven moet worden. Ik wil de administratieve overlast ook zo veel mogelijk beperken. Als het raadsbesluit genomen is, dan ligt het opstellen van het ontheffingenbeleid formeel bij het stadsdeel, maar de gemeente kan hierbij natuurlijk ondersteuning verlenen.”

Tamar Frankfurther, 26 januari 2022.

 

‘Nieuw-West vist structureel achter het net’: verkeersdiscussie over Sloterweg sleept zich voort

Aan animo geen gebrek. Maar liefst 132 insprekers probeerden de gemeente er dinsdagavond van te overtuigen dat de Sloterweg open moet blijven voor álle automobilisten, of pleitten juist dat de weg alleen gebruikt zou moeten worden door bestemmingsverkeer.

Het Parool – Marc Kruyswijk – 19 januari 2022

pastedGraphic.pngDe Sloterweg is niet berekend op de 15.000 auto’s die er dagelijks gebruik
van maken: de smalle weg is geschikt voor slechts 6.000 auto’s per dag.
Beeld: Dingena Mol.

Zelden liepen zoveel mensen warm om hun mening te geven over wat in beginsel een verkeerskwestie is, die uiteindelijk draait om de vraag of bepaalde buurten en het dorp Sloten in het bijzonder, mogen worden ‘bevoordeeld’ ten koste van de vele bewoners van Nieuw-West.

De groep die die laatste mening was toegedaan was luid en duidelijk aanwezig, tijdens de eerste van maar liefst twee inspraakavonden die de gemeente deze week op de rol heeft staan. De tegenstanders moeten, als de plannen doorgaan, namelijk vele extra kilometers maken om het stadsdeel per auto te verlaten.

Slepende kwestie
Het is een kwestie die inmiddels slepend mag worden genoemd. Het draait om de Sloterweg, die bij lange na niet berekend is op de 15.000 auto’s die er dagelijks gebruik van maken: de smalle weg is geschikt voor slechts 6000 auto’s per dag, blijkt uit onderzoek.

Van al die voertuigen is het grootste deel afkomstig uit Nieuw-West. De woonwijken achter en in het verlengde van de Sloterweg, met name De Aker en Osdorp, groeien als kool. De buurten zijn sterk gericht op de stad en helemaal ingericht op de auto: er zijn veel parkeerplaatsen en de toegang tot het openbaar vervoer is matig tot belabberd te noemen.

Elektronisch toezicht
Insteek van de gemeente is de Sloterweg af te sluiten voor verkeer dat de route gebruikt om op de A4 te komen. Twee jaar geleden al kwam de gemeente met het plan waarover al langer werd gesproken: elektronisch toezicht. Alleen mensen met toestemming zouden nog van de weg gebruik mogen maken. Wie de weg zonder vergunning zou gebruiken, kon automatisch een bekeuring tegemoet zien van 90 euro per keer.

Dat was tegen het zere been van de bewoners van De Aker en de rest van Osdorp. Want voor hen is de weg van groot belang. Wie moest omrijden, zou minuten extra reistijd kwijt zijn. Veel insprekers stelden dat de omrijtijden veel langer zijn dan de gemeente beweert. Met veel meer uitstoot tot gevolg, en een ernstige aantasting van de verkeersveiligheid, vanwege de stijging van het aantal autokilometers.

Nieuw-West pist naast pot
Alle argumenten kwamen dinsdagmiddag en -avond uitgebreid aan de orde. Volgens veel insprekers zouden de andere straten van Nieuw-West het buitensporig voor hun kiezen krijgen. Volgens een van hen zou dat ‘prettig zijn voor de inwoners van Sloten, maar een stuk gevaarlijker voor alle andere mensen in de wijken erachter’.

Een andere inspreker stelde dat Nieuw-West er altijd bekaaid vanaf komt bij infrastructurele investeringen. “Er worden miljoenen uitgegeven aan verkeersmaatregelen, maar om de een of andere reden vist Nieuw-West structureel achter het net.” Hij eindigde zijn betoog met de stelling dat iedereen erbij gebaat is als auto’s zo snel mogelijk op de snelweg zitten en niet oeverloos moeten omrijden door buurten waar wordt geleefd.

Ordinaire oprit van A4
Ook de voorstanders van de door de gemeente voorgestelde maatregel om verkeer zoveel mogelijk te weren van de Sloterweg lieten zich niet onbetuigd, hoewel zij tijdens de eerste van de twee inspraakavonden in de minderheid waren. Een van hen stelde dat de straat de laatste jaren is verworden tot ‘een ordinaire oprit van de A4’. “Daar is de Sloterweg nooit voor bedoeld.”

De eerste van de twee inspraakmomenten werd gekweld door digitaal ongemak: veel mensen die gebruik wilden maken van de mogelijkheid om de raadsleden toe te spreken voordat het onderwerp donderdag op de agenda staat, konden geen verbinding krijgen. Voor hen biedt de tweede inspraakavond waarschijnlijk een goede gelegenheid.

Van: www.parool.nl/amsterdam/nieuw-west-vist-structureel-achter-het-net-verkeersdiscussie-over-sloterweg-sleept-zich-voort~b07b6add/

 

Besluitvorming verkeerssituatie Sloterweg nadert climax

Vrijwilligers van de werkgroep Sloten en de Dorpsraad zetten zich al decennia lang in voor het veilig maken van de Sloterweg. Gaat het komende week dan eindelijk lukken om de smalle dijkweg verkeersveilig te maken?

De vorige keren werd besluitvorming door de politiek telkens op het allerlaatste moment afgeblazen, omdat de politici het toch niet aandurfden. Ook nu is het verzet tegen de voorgestelde maatregelen weer enorm. Als het aan verkeerswethouder Egbert de Vries ligt, dan gaat de knoop deze keer wel doorgehakt worden, maar hij is hiervoor wel afhankelijk van de dapperheid van de gemeenteraad.

Kunnen fietsers straks wel veilig over de Sloterweg rijden? Foto: Tamar Frankfurther.

Wethouder kiest voor variant 2A
Wethouder de Vries realiseert zich dat het onmogelijk is om iedereen blij te maken met de te kiezen verkeersoplossing, maar is ervan doordrongen dat de huidige onveilige situatie niet kan voortduren. De Vries: “Op dit moment rijden er dagelijks meer dan 15.000 voertuigen op de Sloterweg, terwijl de weg eigenlijk geschikt is voor maximaal 6.000 voertuigen per dag, met diverse onveilige situaties als gevolg. Voorop staat, en daar is eigenlijk iedereen het over eens: de Sloterweg moet veiliger worden. Er zijn meerdere varianten uitgebreid onderzocht. Geen enkele variant biedt een oplossing zonder dat er nadelige effecten op andere plekken ontstaan. Variant 2A zorgt voor de grootse fietsveiligheid op de Sloterweg en met deze variant kan het doorgaand verkeer niet alsnog door Nieuw Sloten rijden waardoor drukte en overlast voor bewoners in deze wijk zoveel mogelijk beperkt blijft.

Deze variant is relatief snel uitvoerbaar en vindt het beste evenwicht tussen de vele belangen en wensen van betrokkenen.”

Een jaar lang monitoren
Nadat invoering van variant 2A gaat de gemeente goed in de gaten houden wat voor effecten er optreden. De wethouder: “Bij implementatie worden gedurende een jaar de effecten van variant 2A op diverse wegen in zowel Haarlemmermeer als Amsterdam gemonitord. Als er onvoorziene knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en/of doorstroming ontstaan, worden aanvullende maatregelen getroffen. Indien er onacceptabele knelpunten ontstaan die niet oplosbaar blijken, dan is er altijd nog de mogelijkheid om terug te vallen op een andere variant (zoals variant 11).”

Na inspraak nog twee belangrijke vergaderingen op 20 en 26 januari 2022
Vanavond, op 19 januari om 19.00 uur wordt nog een extra digitale inspreekbijeenkomst georganiseerd. Op 20 januari vergadert de commissie Verkeer (MLW) vanaf 9 uur en in de loop van de ochtend wordt waarschijnlijk al zichtbaar hoe de verschillende partijen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 26 januari zullen gaan stemmen. Op 20 januari komt de Sloterweg als derde agendapunt aan bod. Daarvóór bespreekt de commissie o.a. het verslag van de vorige vergadering en kunnen de raadsleden laten weten over welke agendapunten zij het woord willen voeren.

Zorgvuldig inspraaktraject
In het afgelopen jaar heeft de gemeente een zeer uitgebreid en zorgvuldig inspraaktraject opgezet. Iedereen, die dat wilde, mocht zijn visie geven op de verschillende oplossingsvarianten die de gemeente had uitgedacht. De ambtelijke projectgroep heeft hierover met zeer vele belangengroepen in de wijde omgeving van de Sloterweg gesproken. Maar liefst 450 mensen dienden vervolgens veelal uitgebreide zienswijzen in. De projectgroep was vervolgens van mening dat Variant 2A de voorkeur verdient en gaf zijn reactie in de Nota van beantwoording. Op 18 januari en 19 januari spraken/spreken veel betrokken buurtbewoners uit Sloten, Nieuw Sloten, Badhoevedorp en elders uit Nieuw-West digitaal in tijdens speciaal georganiseerde inspraakavonden van de commissie MLW van de gemeenteraad. Daarna is de politiek aan zet.

Tamar Frankfurther; 18 januari 2022.

 

Reactie van de Dorpsraad op ‘Nota van Uitgangspunten Sloterweg’

Op 14 december 2021 buigt het College van Burgemeester en Wethouders zich over de ‘Nota van Uitgangspunten Sloterweg’.

Ook de Dorpsraad heeft zijn zienswijze gegeven op de ‘Concept-Nota van Uitgangspunten’ over de verkeersproblematiek op de Sloterweg en omgeving. De Dorpsraad ondersteunt de gemeentelijke voorkeursvariant (2A), maar zet wel kanttekeningen. De Dorpsraad is van mening dat alle Slotenaren en Nieuw Slotenaren voor alle vier camera’s in Sloten en Nieuw Sloten een ontheffing zouden moeten krijgen. Daarnaast moet er ook aandacht zijn hoe sluipverkeer bij de Louwesweg en op de Akersluis voorkomen wordt. Men dringt aan op tempo bij de uitvoering.

Breder kijken naar verkeersproblematiek
Tot slot is de Dorpsraad van mening dat de gemeente ook breder naar de verkeersproblematiek in Sloten en omgeving moet kijken. Marc Makkes en Willem Kleyn stelden het Rapport ‘De Sloterverkeersproblematiek in breed ruimtelijk perspectief’ op. Dit rapport maakt deel uit van de zienswijze van de Dorpsraad. In dit rapport worden de oorzaken van de verkeersproblemen geanalyseerd en worden verbanden in het verkeerssysteem onderzocht.

Aan de hand hiervan brengt de werkgroep Sloten effecten en consequenties van oplossingsrichtingen in beeld. De werkgroep hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan het op zo kort mogelijke termijn oplossen van de verkeersproblematiek in Sloten en omgeving zonder negatieve effecten op de omgeving.

 

Verkeersdruk en tijdelijke drempels Sloterweg zorgden niet voor leidingbreuken

Het ‘Bewonerscomité Sloterweg’ was zeer verontrust over de recente breuken in de waterleiding in de Sloterweg en deed navraag bij de gemeente. Waternet verrichtte daarop meteen een spoedonderzoek. Een week later al ontving het bewonerscomité een  uitgebreide reactie.

Volgens Waternet zijn de breuken in de waterleiding niet ontstaan door de hoge verkeersdruk noch door het plaatsen weer verwijderen van de tijdelijke drempels, maar vallen de breuken onder de noemer ’toeval’. Medewerkers van Liander gaven op straat eerder al aan dat de gaslekken daarna hoogstwaarschijnlijk zijn ontstaan als gevolg van de eerdere breuken in de waterleiding.

Feiten leidingen Sloterweg
“In de Sloterweg ligt een hoofddistributieleiding in beheer van Waternet. Deze hoofddistributieleiding heeft een diameter van Ø200mm, is gemaakt van PVC, en is aangelegd in 1972. De verbindingen zijn van het type ‘steekmof’. Deze hoofddistributieleiding ligt onder het asfalt van de rijweg, daar er geen ruimte is voor een trottoir waar de leiding onder kan liggen. Ook de aansluitingen voor de woningen bevinden zich hier onder het asfalt. De ligging van de leiding bemoeilijkt het onderhoud, maar een ligging onder het asfalt is niet als ‘onveilig’ aangemerkt, aangezien de bovenbelasting zich goed gespreid naar ondergrond verplaatst. Deze sectie heeft in de jaren 2002 t/m 2021 zes keer een storing/lek gehad. Dit zijn relatief veel storingen, maar de sectie is daarentegen ook groot. Het leidingmateriaal wordt door Waternet niet als ‘verdacht’ aangemerkt.”

Feiten ondergrond
De ondergrond bestaat hier uit een kleine antropogene ophooglaag van zand, met daaronder een pakket van klei en veen die ongeveer 12 meter dik. Onder die 12 meter bevindt zich een stabiele zandlaag (Pleistoceen). Dit is het soort grondpakket die zich ook voordoet in andere delen van Amsterdam. De Sloterweg vormt geen uitzondering, en (lokale) zettingen zijn hier aanwezig. Uit analyse van het zettingsrapport blijkt dat zich onder de Sloterweg geen abnormale zettingen in de ondergrond bevinden.”

De twee lekken in de Sloterweg van afgelopen weken
“Er hebben zich twee lekken voorgedaan in de Sloterweg. Op 1 november 2021 is er een lek geweest in de Ø200 mm hoofddistributieleiding, waarbij de aansluitleiding van de dienstkraan is geschoten. Op 10 november is er een lek geweest in de aansluitende grijs gietijzeren leiding.”

Conclusie
De conclusie uit het spoedonderzoek van Waternet: “Er is geen correlatie te ontdekken tussen de verschillende lekken in de leiding ten opzichte van de omgevingsfactoren. De lekken zijn ontstaan op plekken waar niet door de gemeente Amsterdam is gewerkt (plaatsen drempels), en de ondergrond zet / zakt op deze locatie niet abnormaal. De verkeersintensiteit zal de aankomende jaren drastisch verminderen, ten gunste van de hoofddistributieleiding die onder het asfalt ligt (verminderde trillingen/belastingen). Het leidingmateriaal wordt niet als ‘verdacht’ aangemerkt. Op basis van deze gegevens zal  Waternet deze drinkwaterleiding niet op korte termijn prioriteren om te renoveren. De lekken in de leiding vallen onder de noemer ’toeval’. Uiteraard is dit een conclusie op basis van een risicoanalyse en praktisch inzicht. Waternet wil graag op de hoogte blijven mochten er zich meerdere lekken voordoen in de Sloterweg.”

Relatie met breuken in gaspijpen

Na de breuken in de waterleidingen, zijn er recent ook twee gaspijpbreuken onder de Sloterweg ontstaan. Eerder al verklaarden medewerkers van Liander dat deze hoogstwaarschijnlijk optraden als gevolg van de breuken in de waterleiding: Doordat het drinkwater volop uit de pijpen stroomde, is er ondersteunend zand rond de gaspijpen weggespoeld. Door deze veranderingen zijn kleine gaslekken ontstaan.

Tamar Frankfurther, 20 november 2021.

 

Kruising Vrije Geer / Ditlaar op Sloten wordt fiets-veiliger

Na jarenlange discussie over voors en tegens heeft de gemeente Amsterdam gaat de gemeente vanaf 15 november 2021 een herprofilering uitvoeren op deze levensgevaarlijke Slotense kruising. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden op 26 november gereed.

Op de vijf dagen dat de kruising Vrije Geer / Ditlaar is afgesloten leidt de gemeente het doorgaande verkeer om via het Plusnet Auto.

De politie heeft op 27 oktober 2020 al positief geadviseerd op dit plan en acht deze verkeersmaatregelen “in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk”. Vervolgens werd op 9 juli 2021 het officiële verkeersbesluit genomen om de verkeerssituatie op de kruising Vrije Geer / Ditlaar in het voordeel van fietsers aan te passen. De aanpassingen zullen de snelheid van het verkeer verlagen en maken de kruising overzichtelijker en dus veiliger.

Waarom verandert de gemeente hier de voorrangsregeling?
In het officiële verkeersbesluit is op 9  juli vastgelegd dat bestuurders op Ditlaar voorrang moeten gaan verlenen aan bestuurders op de Vrije Geer. Deze maatregel maakt het hier vooral veiliger voor de vele fietsers die uit Badhoevedorp en Sloten die hier linksaf richting Nieuw Sloten fietsen. De situatie zal hier echter pas écht veilig worden als het doorgaande talrijke doorgaande verkeer op de Sloterweg (richting de A4) fors wordt beperkt. Aangezien op deze kruising in 2018 een dodelijk ongeval plaatsvond met een fietser die hier linksaf wilde slaan, voert de gemeente deze herprofilering toch nog voor de resterende tijd uit.

Omleidingsroutes
Het kruispunt zal hiervoor ongeveer vijf werkdagen moeten worden afgesloten. Nu er nog sprake is van de bekende gigantische verkeersstroom van 16.000 voertuigen per etmaal over de westelijke tak van de Sloterweg, doet de gemeente er alles aan om het doorgaande verkeer en bus 195 over de Plesmanlaan, Johan Huizingalaan en Oude Haagseweg richting de A4 en de A10 te leiden. Bewoners van Kortrijk kunnen hun huis altijd bereiken (met een korte omleiding). Om de doorstroming op de omleidingsroute over de Plesmanlaan te versnellen, zullen de verkeerslichten op de kruising met de westtak van de Laan van Vlaanderen worden aangepast.

Projectleider Bert-Jan de Bruin over de verwachte verkeersoverlast in (Nieuw) Sloten: “De werkzaamheden zullen tijdens de twee (werk)weken, en vooral tijdens de vijf dagen dat de kruising dicht is, zeker impact hebben. We doen alles binnen de mogelijkheden om de verkeersstromen in goede banen te leiden en de overlast te beperken. Alleen kunnen we er helaas niet omheen dat deze werkzaamheden voor overlast zullen zorgen.”

Na de herprofilering:
* is de kruising verlegd en is er een nieuw voetpad aangelegd;
* is de nieuwe weg geasfalteerd met nieuwe fietsstroken en wegmarkeringen (haaientanden);
* zijn er op alle drie de poten van de kruising verkeersdrempels aangelegd;
* is de voorrangssituatie gewijzigd, zodat fietsers vanaf de Vrije Geer veiliger linksaf kunnen slaan en niet langer voorrang hoeven te geven aan het verkeer van dat vanaf rechts (vanaf de Ditlaar) komt;
* is er groot onderhoud uitgevoerd aan de Vrije Geer en de Ditlaar;
* is de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger.

Het werk wordt in drie fases uitgevoerd:
* Fase 1 (15 – 16 november): Vervangen van het asfalt op Vrije Geer tot halverwege de zijstraat Kortrijk. De weg is afgesloten voor alle verkeer. De woonwijk Kortrijk blijft bereikbaar voor auto’s en fietsers.
* Fase 2 (17 – 19 november): Grondwerkzaamheden in de bermen. Het verkeer kan gebruik blijven maken van de weg.
* Fase 3 (22 -26 november):  Reconstructie van het kruispunt en vervangen asfalteren van de Vrije Geer vanaf Kortrijk en een deel van Ditlaar. De weg is afgesloten voor autoverkeer.

Vragen?
Tijdens de werkzaamheden kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur met vragen over praktische zaken van het werk contact opnemen met de directievoerder Maikel Vlietman, telefoon 06 2826 7859. U kunt de heer Vlietman ook mailen.

Tamar Frankfurther; 1 november 2021.

 

DB en stadsdeelcommissie: Doorgaand verkeer naar Plusnet Auto

De meerderheid van de stadsdeelcommissie en het Dagelijks Bestuur hebben zich achter het voorstel van de ambtelijke projectgroep geschaard om doorgaand verkeer in de toekomst van de Sloterweg en uit Nieuw Sloten te weren.

Sloterweg met auto’s en fietsers. Foto: Tamar Frankfurther.

Daarmee is een belangrijke volgende stap naar het (fiets)veilig maken van deze landelijke smalle dijkweg gezet. Deze variant (met de naam 2A) zorgt ervoor dat:
* Alle adressen in (Nieuw) Sloten bereikbaar blijven;
* Doorgaand verkeer geleid wordt over het Plusnet Auto (Plesmanlaan / Johan Huizingalaan) en wordt geweerd van de Sloterweg en uit Nieuw Sloten;
* Voertuigen geregistreerd in Sloten kunnen langs één knip op de Sloterweg (oost of west) blijven rijden en voertuigen uit Nieuw Sloten langs beide knips op de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten;
* Tussen de Baden Powellrotonde en de Sloterbrug wordt een 30 KM-zone ingesteld.

Politieke discussie
GroenLinks, de PvdA en 50PLUS / Partij van de Ouderen waren met het DB van mening dat variant 2A de beste oplossing is. Mario van Dregt van de Partij van de Ouderen verwoordde het helder: “Het is van groot belang dat de Sloterweg nu eindelijk een veilige fietsroute wordt. Dit besluit mogen we niet langer voor ons uit schuiven. Dat is onverantwoord. Tegelijkertijd mag het niet zo zijn dat we door het afsluiten van de Sloterweg het probleem van veiligheid en overlast naar Nieuw Sloten verleggen.”

Waterbedeffect bedreigt Nieuw Sloten
De VVD en DENK zijn ook van mening dat de verkeerssituatie op de Sloterweg onaanvaardbaar gevaarlijk is. Beide partijen onderkennen echter (nog) niet dat de afsluiting van de Sloterweg automatisch leidt tot grote drukte in Nieuw Sloten. Portefeuillehouder Bobeldijk reageerde op deze visie dat dit ‘waterbedeffect’ van de verkeersdruk naar Nieuw Sloten al bewezen is: “Toen de Sloterweg kort geleden voor werkzaamheden was afgesloten, kwam het onmiddellijk massaal vast te staan op de route door Nieuw Sloten.” Bobeldijk meldde ook dat er, áls de route door Nieuw Sloten opengesteld zou worden, zeker drie bomen moeten worden gekapt om een opstelstrook te verlengen. “Dat is niet duurzaam en bovendien kost zo’n procedure veel tijd. En die hebben we niet, want iedereen is ervan doordrongen dat deze gevaarlijke situatie nu snel moet worden opgelost,” aldus de portefeuillehouder. Daarnaast gaf Bobeldijk als argument voor de keuze van het DB dat variant 2A het beste aansluit bij het gemeentelijke beleid om het doorgaande verkeer over het Plusnet Auto en niet door woonwijken te leiden.

Tijdelijk fietspad is niet meer nodig
Tot slot werd geconcludeerd dat er straks nog maar weinig bestemmingsverkeer over de Sloterweg zal rijden en dat de weg daarmee fietsveilig wordt. Daarmee wordt deze route ook veilig voor al het fietsverkeer naar Sportpark Sloten en is de aanleg van een duur tijdelijk fietspad waarvoor bomen moeten worden gekapt ook niet meer nodig. Wie de hele discussie van de stadsdeelcommissie nog eens wil zien en horen, ziet de discussie via deze link. Dit onderwerp begint bij tijdscode 1.30.00.

Hoe nu verder?
Tot en met 29 oktober kan iedereen een zienswijze indienen bij de gemeente. Het projectteam verwacht in de week van 15 november te kunnen vertellen wanneer de commissie Mobiliteit van de gemeenteraad op 4 november over de Nota van Uitgangspunten zal spreken. U kunt via dit emailadres uw mening aan de commissieleden kenbaar maken. De gemeenteraad zal vervolgens half december hierover een besluit gaan nemen. Naar verwachting kunnen de plannen dan in de tweede helft van 2022 worden ingevoerd. Daarna zal de gemeente de verkeersstromen een jaar lang monitoren om zo blijvende ongewenste neveneffecten (op het Plusten Auto) zo snel mogelijk op te lossen.

Als variant 2A ook door de gemeenteraad wordt overgenomen, dan zullen alle fietsers – ook die met de bestemming Sportpark Sloten – voortaan veilig over de Sloterweg, Hoofdnet Fiets, kunnen rijden. Verkeer vanuit Nieuw-West naar de A4 gaat via het Plusnet Auto (Plesmanlaan en Johan Huizingalaan) rijden.

Tamar Frankfurther; 19 oktober 2021.

 

Inspraak veilige en autoluwe Sloterweg (en omgeving) van start

Een grote mijlpaal: Na een héél lang voortraject van decennia komt de gemeente nu dan toch echt met zijn oplossing voor de onveilige Sloterweg. Met ingang van 17 september 2021 gaat de inspraak over de ’Nota van Uitgangspunten’ van start. Op 5 oktober 2021 geeft de gemeente digitaal toelichting op zijn plannen.

Plan voor veilige en autoluwe Sloterweg.

De ambtelijke projectgroep heeft zijn advies aan wethouder Egbert de Vries overgebracht. Hij heeft laten weten hun voorstel te steunen. Op 14 september bleek dat ook de andere leden van het College van Burgemeester en Wethouders zich vinden in dit voorstel kunnen vinden. Alle automobilisten en motorrijders kunnen na instelling van dit nieuwe regime nog alle adressen in (Nieuw) Sloten via het Plusnet Auto (Johan Huizingalaan/Plesmanlaan) blijven bereiken. Fietsers kunnen ongestoord overal doorrijden.

Reageren
Iedereen kan tot en met 29 oktober 2019 een zienswijze indienen en zijn positieve of negatieve mening over het voorstel geven. Na deze inspraakprocedure is alles erop gericht dat de gemeenteraad hierover komende december een besluit gaat nemen. Dat besluit gaat de gemeente daarna zo snel mogelijk uitvoeren. Dan komt er eindelijk een eind aan de huidige gevaarlijke verkeerssituatie met ruim 15.000 voertuigen per etmaal op de smalle dijkweg, de Sloterweg.

Alle varianten worden besproken
De Nota van Uitgangspunten is een nogal omvangrijk verhaal geworden. De redactie van deze website heeft aan omgevingsmanager Bernard Kroeger uitleg gevraagd. Hij liet weten dat het een lastige puzzel voor de gemeente was om tot een voorstel te komen, immers “Voor welke voorkeursvariant de gemeente ook zou gaan kiezen, het is onmogelijk om iedereen blij te maken met de gekozen oplossing. Dat wisten we van tevoren al. Dit kwam namelijk duidelijk naar voren uit de gesprekken die we met bewoners en ondernemers uit verschillende buurten in aanloop naar de vrijgave van de Nota van Uitgangspunten hebben gevoerd”, aldus omgevingsmanager.

Kroeger: “Juist daarom vindt de gemeente het belangrijk om zorgvuldig aan iedereen uit te leggen waarom uiteindelijk voor één bepaalde voorkeursvariant is gekozen Die legt de gemeente nu ter inspraak voor aan de bewoners en ondernemers. In de Nota van Uitgangspunten nemen we de lezer mee in het afgelegde denkproces. We beginnen dus bij het begin: De Sloterweg blijft Hoofdnet Fiets (straks: Plusnet Fiets). Die randvoorwaarde van de gemeenteraad lag al vast. Dat betekent dat er straks per etmaal maximaal 6.000 voertuigen over de Sloterweg tussen de dorpskern en de rotonde Anderlechtlaan mogen rijden. Deze basiseisen zorgen ervoor dat een aantal varianten afvalt. Dat geldt ook voor de éénrichtingsvarianten, omdat zelfs bij het instellen van één richting er nog altijd teveel auto’s op dat stuk Sloterweg zouden rijden.”

Veiligheid en uitvoerbaarheid
Als uitgangspunt voor het afsluiten van de smalle Sloterweg voor doorgaand verkeer blijft overeind dat deze verkeersstroom niet naar woonwijk Nieuw Sloten verlegd mag worden. Vandaar dat ook deze wijk in het voorstel wordt meegenomen. De varianten die overbleven zijn bekeken op ‘knelpunten’ en ‘waterbedeffecten’. Uit deze analyse komt één variant naar voren die het beste voldoet aan de randvoorwaarden én die bovendien goed uitvoerbaar is.

Bernard Kroeger: “Na een zorgvuldige afweging van alle overgebleven varianten, blijkt de voorkeursvariant 2A in de Nota van Uitgangspunten (NvU) het beste te scoren. Het gaat dan om de variant die werkt met vier digitale camera’s (twee op de Sloterweg en twee op de Laan van Vlaanderen bij de Plesmanlaan). Deze variant lijkt op de voorkeursvariant uit de startnotitie (variant 4 in de NvU). Voor de oorspronkelijke variant 4 waren echter grote aanpassingen aan de rotonde Baden Powellweg noodzakelijk en ook op de kruising Alpen-Ookmeerweg bleek een forse ingreep nodig te zijn. Tijdens de consultatie bleek dat er geen draagvlak is voor een afslagverbod rechtsaf vanaf de rotonde Baden Powellweg. In plaats van de aanpassingen uit variant 4 kiest de gemeente nu voor het invoeren van 30-km per uur op de Langsom-Plesmanlaan, op het stuk tussen de Sloterbrug en de Baden Powellweg en op de Vrije Geer rond het gelijknamige natuurpark. Dit verkleint de waterbedeffecten in Badhoevedorp en tegelijkertijd blijven alle rechtstreekse verbindingen tussen De Aker, het dorp Sloten en Badhoevedorp zo in stand.

Het gaat hier om een ingreep met een grote impact op de omgeving. Daarom zullen we zowel aan de Amsterdamse als aan de Badhoevedorpse kant een jaar lang gaan monitoren of en zo ja welke knelpunten zich voordoen. Als er knelpunten blijken te zijn, gaan we die oplossen en als dat echt niet mocht lukken, dan zullen voorbereidingen worden getroffen om variant 11 in te voeren. Dat gaat dan om het aanbrengen van een knip op de Sloterweg-West en het instellen van 30 km op de Laan van Vlaanderen en de Anderlechtlaan.”

Ontheffingsregime knips:
Bij dit verkeersplan is het van belang te weten wie straks nog langs welke ‘knips’, afsluitingen met camera’s mag rijden. De gemeente geeft in het plan aan dat in een uitvoeringsregeling, die nog opgesteld gaat worden, wordt vastgelegd wie onder welke condities in aanmerking komt voor een ontheffing en hoe dat dan in praktijk gaat werken. De gemeente stelt deze regeling op. Het DB van stadsdeel Nieuw-West stelt dit beleid – na advies van de stadsdeelcommissie – vast. Om alvast een beeld te krijgen welke kant het opgaat, leest u hieronder hoe dit in de Nota van Uitgangspunten verwoord staat.

* Alleen ontheffing voor nood- en hulpdiensten, OV, huisartsen.

* Bewoners en ondernemers krijgen, naar huidig inzicht, de volgende ontheffing:
a. Kenteken geregistreerd aan Sloterweg-West, Dorp Sloten en Kortrijk: ontheffing voor afsluiting Sloterweg-West.
b. Kenteken geregistreerd in Nieuw Sloten: ontheffing voor afsluitingen Laan van Vlaanderen.
c. Kenteken geregistreerd aan Sloterweg-Oost: ontheffing voor afsluiting Sloterweg-Oost.

Kentekens die elders (in Nieuw-West en in Badhoevedorp) geregistreerd staan, krijgen geen ontheffing. Ook voor bezoekers, personeel, laden en lossen, mantelzorg etc. worden geen ontheffingen verleend. Alle locaties in (Nieuw) Sloten blijven bereikbaar via het Plusnet Auto. Wie geen ontheffing heeft, maar – na het passeren van waarschuwingsborden – toch nog langs een afsluiting met camera rijdt, krijgt een boete.

Al decennia strijd voor veilige Sloterweg
De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp heeft al decennialang gestreden voor het verbeteren van de veiligheid op de smalle dijkwegen in de het landelijke gebied. Zelfs al ruim vóór de bouw van Nieuw Sloten, toen de vierbaans Geer Ban in het verlengde van de Anderlechtlaan Osdorp nog ontsloot, was het al onveilig op de Sloterweg. De toenmalige Dorpsraad en werkgroep Verkeer deden er al alles aan om de veiligheid op de steeds drukker wordende Sloterweg te verbeteren. Sinds de jaren tachtig bedacht de gemeente telkens weer opnieuw goede (vaak dezelfde) oplossingen. Maar, als er vervolgens écht moest worden doorgepakt, dan liet de gemeente de Slotenaren keer op keer in de steek.

Sinds de komst van Nieuw Sloten, De Aker, de verdichtingsbouw in Nieuw-West, de versmalling van de Baden Powellweg, Plesmanlaan en Johan Huizingalaan, de uitbreiding van Badhoevedorp en de toename van het autobezit werd de verkeerssituatie op de hele Sloterweg steeds onveiliger. Met name de westtak van de landelijke weg vormt immers vanuit een groot deel van Nieuw-West en Badhoevedorp de snelste (en leukste) route naar de A4… De redactie van deze website beschouwt dit collegevoorstel dan ook als een mijlpaal.

Laat van u horen
De inspraak moet nog beginnen. Op 5 oktober 2021 kunt u tijdens een digitale bijeenkomst uw vragen stellen aan de gemeente. Het is gebruikelijk om alleen zienswijzen in te dienen als je ergens tegen bent. De redactie vraagt iedereen deze keer een uitzondering te maken. Als u ruimte ziet voor verbeteringen of als u het een goed plan vindt zo: Laat via deze link van u horen.

Zie ook: Persbericht Sloterweg wordt verkeersveiliger

 

Véél te hard rijden op de Ditlaar/Sloterweg: auto in de sloot

Op zaterdagochtend 21 augustus 2021 ging het vlak voor 10 uur weer eens flink mis op de Sloterweg: Daar waar 30 km/uur mag worden gereden is een auto uit de bocht gevlogen met minstens 70 km/uur.

Na onverantwoord racegedrag en een ‘spin’ belandde de auto nabij de Ditlaar aan de overkant van de Sloterweg in de sloot.

“En nu ligt-ie in de plomp, de sloot naast de Sloterweg. Echt weer een gevalletje puur aso-gedrag, dat we als omwonenden hier helaas dag en nacht moeten verduren”, aldus een bewoner van de Sloterweg, die toevallig langs de Ditlaar liep toen de zwart-witte auto langs hem racete. “Hij moet gedacht hebben dat-ie op Zandvoort reed!” De toedracht: De auto kwam met zeer hoge snelheid en piepende banden over de Ditlaar aanrijden. De bestuurder draaide de auto linksaf de Sloterweg op en kon zijn auto eerst nog nét op de weg houden. Na de bocht gaf hij nog eens extra gas en toen ging het mis. Omwonenden – opgeschrikt door het lawaai – zagen dat de auto vervolgens “een halve spin met achterwielaandrijving maakte, haaks de Sloterweg over ging en aan de overkant in de sloot belandde”.

De bestuurder is gevlucht en de bijrijder is zelf uit de auto geklommen. De politie ging ervan uit dat de auto vanaf de rotonde kwam aanrijden. Getuigenverklaringen en sporenonderzoek ter plaatse onderstrepen dat dit niet het geval is.

Een wonder: geen gewonden
De politie en ambulance waren snel ter plaatse. Gelukkig is niemand gewond geraakt. Het mag een wonder heten dat er op dat moment op dat stuk van de Sloterweg toevallig even geen fietsers waren. Dit is namelijk voor hen – ook zonder dit asociale rijgedrag – toch al de áller gevaarlijkste plek van het Hoofdnet Fiets op de verderop ook gevaarlijke Sloterweg.

Precíes op de plek van dat tijdelijke fietspad…
Dit incident speelt zich precíes af op de plek waar dat – door de Dorpsraad en Fietsersbond Amsterdam – ongewenste fietspad van de gemeente vanaf het sportpark op de Sloterweg zou moeten uitkomen. Daar waar de gemeente dus wil dat jonge sporters met hun fiets linksaf de drukke Sloterweg zouden moeten gaan oversteken. Daarna moeten zij dan aan de overzijde richting de dorpskern gaan rijden en dan eerst ook nog eens voorrang verlenen aan veel te snel rijdend verkeer dat vanaf de Ditlaar komt aanrazen. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van deze jonge fietsers hier wil de gemeente ook nog eens delegeren aan de besturen van de sportclubs, zo blijkt uit een bewonersbrief van de gemeentelijke afdeling ‘Sport en Bos’.

Het is volstrekt onbegrijpelijk waarom de gemeente dit levensgevaarlijke tijdelijke fietspadproject nog altijd niet heeft stilgelegd; laat staan afgelast. Ondertussen lijkt de gemeente er nog steeds niet voor te kiezen om wél tijdelijke maatregelen te treffen op de Sloterweg, Ditlaar en Vrije Geer, zodat het Hoofdnet Fiets hier zo snel mogelijk voor álle fietsers veiliger wordt. Mogelijk heeft deze keuze te maken met verschillende geldpotjes van de afdeling ‘Sport en Bos’ van de gemeente (waar geld is) en van de afdeling ‘Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente (waar geld- capaciteitsgebrek is).

Snel naar structurele oplossing voor een veilige Sloterweg
Dit voorval onderstreept alleen maar weer hoe belangrijk het is dat er zo snel mogelijk structurele maatregelen worden getroffen op de Sloterweg. Wethouder Egbert de Vries, de gemeenteraad en de ambtelijke projectgroep zijn hiervan goed doordrongen. De inspraak hierover start op korte termijn. Na de inspraak over deze definitieve plannen voor de Sloterweg, kan de gemeente het hier dan zo snel mogelijk écht veilig maken.

Ondertussen wacht ook de redactie van deze website de start van de inspraakprocedure over de door de gemeente voorgestelde voorkeursvariant om het veilig te maken op de Sloterweg, zonder Nieuw Sloten met de gevolgen hiervan te belasten, in spanning af. Navraag bij de gemeente leert dat zij hun ‘ei’ bijna gelegd hebben. Wordt dus zeker spoedig vervolgd!

Tamar Frankfurther; 22 augustus 2021.

 

Voorrangsregeling op kruising Vrije Geer / Ditlaar verandert

Na decennia hierover te hebben nagedacht en overlegd, heeft de gemeente Amsterdam op 9 juli 2021 in een verkeersbesluit vastgelegd dat bestuurders op Ditlaar voorrang moeten gaan verlenen aan bestuurders op de Vrije Geer.

Verkeersbesluit voorrang Vrije Geer / Ditlaar.

Deze verkeersmaatregel is goed nieuws voor de vele fietsers die op deze kruising – komend uit Badhoevedorp en de Slotense dorpskern – linksaf slaan op weg naar het fietspad door Nieuw Sloten. Dat is nu een hachelijke onderneming, zeker gezien het talrijke en snelrijdende verkeer op de Vrije Geer.

De gemeente heeft dit besluit genomen omdat hier in 2018 een dodelijk ongeval heeft plaatsgevonden met een fietser toen hij linksaf sloeg. Het omdraaien van de voorrang op deze kruising draagt volgens de experts bij aan de verkeersveiligheid op dit punt.

De politie heeft op 27 oktober 2020 al positief geadviseerd op dit plan en acht deze aanwijzing van verkeersmaatregelen “in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk”. Er zullen verkeersborden worden geplaatst en haaientanden op het wegdek worden aangebracht.

Tamar Frankfurther; 10 juli 2021.

Zie ook: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-221590.html?fbclid=IwAR1eCwRdsvW94pKqNHz7cTke-5t7g4bSE8C4mTxfX0WNYs-9k2Jr1u7aw6Q

 

Investeert de gemeente in fietsveiligheid voor iedereen of alléén voor hockeyers?

Tot ieders verbazing verscheen op 21 juni 2021 op de website van de gemeente het bericht dat er een tijdelijk fietspad (voor een halfjaar?) in de bosstrook (aan de kant van de Sloterweg) van Sportpark Sloten zal worden aangelegd.

Uitrit sloterweg fietspad Xenios. Zéér onveilig voor fietsers om hier linksaf te slaan op de Sloterweg. Foto: Tamar Frankfurther.

Via dit fietspad zouden fietsers dan ‘binnendoor’ veiliger naar de hoofdingang van Sportpark Sloten kunnen fietsen. Of dat echt veiliger is, is maar de vraag.

Urgentie maatregelen wordt erkend
Na het sporten moeten fietsers op de terugweg naar de dorpskern van Sloten dan de drukke smalle Sloterweg (linksaf) oversteken. Daarna moeten zij ook nog eens de continue verkeersstroom vanaf de Ditlaar, die voorrang heeft, doorkruisen. De Dorpsraad: “Dat de gemeente dit overweegt, geeft in ieder geval wél aan dat men doorheeft dat het zo niet langer kan op de Sloterweg, onderdeel van het Hoofdnet Fiets. Wij begrijpen alleen niet waarom de gemeente eindelijk niets eens begint met de uitvoering van de al een half jaar geleden door de Centrale Verkeers Commissie goedgekeurde tijdelijke verkeersmaatregelen (deel 2) op de Sloterweg. Die vernielen geen groen in de Hoofdgroenstructuur, zijn veel goedkoper en komen ten goede aan álle fietsers. Of ze nu naar het sportpark gaan of een andere bestemming hebben.”

Het gemeentelijke plan
Er zou een half verhard fietspad met verlichting (in de Hoofdgroenstructuur) aangelegd moeten worden. Het fietspad blijft liggen totdat de permanente maatregelen op de Sloterweg zijn ingevoerd. Kijkend naar de nu bekende gemeentelijke planning zou dat waarschijnlijk betekenen dat het tijdelijke fietspad komend voorjaar al weer verwijderd zou gaan worden. De gemeente verwacht in zijn optimisme dat – als alles volgens planning loopt – het tijdelijke fietspad er in oktober zou kunnen liggen.

De redactie heeft uiteraard aan de gemeente om uitleg gevraagd. Fred Coesel, ambtelijk opdrachtgever Sportinvesteringen van de gemeente Amsterdam reageerde snel. Hij geeft aan dat het écht om een tijdelijk fietspad gaat en dat de gemeente zijn best zal doen om de schade in de Hoofdgroenstructuur te beperken, maar ook dat een tweerichtingsfietspad nu eenmaal de nodige ruimte in beslag neemt. Het wekt verbazing dat hij er als vertegenwoordiger van de gemeente van uitgaat dat deze grote operatie in deze beschermde natuur zomaar zou kunnen plaatsvinden zonder dit voor te leggen aan de speciale adviescommissie (TAC) die hierover gaat. De Dorpsraad tekent verzet aan tegen deze aanname.

Natuurschade in de Hoofdgroenstructuur
Om dit plan te realiseren, moeten waarschijnlijk vijf bomen en een veelvoud aan bosschages en andere planten worden verwijderd. Voor de aanleg zullen ook in een bredere zone rond het tijdelijke fietspad grondwerkzaamheden plaatsvinden. De bouw-apparatuur moet immers wel ter plaatse kunnen komen en het nu nog ‘heuvelachtige’ mountainbike-terrein moet geëgaliseerd worden. De kaalslag beslaat dus een veel bredere strook dan alleen de vierkante meters waar het fietspad gepland is. Om de stroom bij de te plaatsen lantaarnpalen te krijgen, moeten er ook ondergrondse stroomkabels worden gelegd. Daarvoor zijn grondwerkzaamheden noodzakelijk. Wortels van bomen en planten, die niet gekapt/verwijderd worden, zullen hierdoor zeker schade oplopen. Dat het de gemeente lukt om de natuur (een half jaar) later weer in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen, is ongeloofwaardig.

In de verwilderde bosstrook, die niet voor niets onderdeel is van de Hoofdgroenstructuur, leven nu veel planten, dieren en bomen. Een dergelijke biotoop vlak naast het versteende Nieuw-West is zeer kostbaar en vervult een essentiële rustplaats en verbinding tussen de Groene AS (Natuurpark Vrije Geer) en natuurgebied De Oeverlanden. Als hier dwars doorheen een fietspad – dat slechts een paar maanden blijft liggen – zou worden aangelegd, wordt veel natuur vernield. Ook de verlichting zou schadelijk zijn voor allerlei dierensoorten; vooral ook voor de grote aantallen vleermuizen die hier leven. Foto: Tamar Frankfurther.

Veel regelen voor aanleg van dit fietspad
Uit het schrijven van de heer Coesel blijkt verder dat er nogal wat hobbels genomen moeten worden voordat de gemeente over zou kunnen gaan tot aanleg van dit tijdelijke fietspad. Enkele voorbeelden: Er moeten kapvergunningen worden aangevraagd, er moet milieukundig bodemonderzoek worden uitgevoerd, er moet onderzocht worden wat er gedaan moet worden om de fietsers veilig linksaf over de Sloterweg te leiden (en dit voorstel moet dan in de Centrale Verkeers Commissie worden besproken en goedgekeurd) en er moet over heel veel andere grote en kleine zaken veel overleg worden gevoerd. Dat dit fietspad – waartegen breed verzet bestaat – al in oktober gereed zou kunnen zijn, is dan ook waarschijnlijk erg optimistisch ingeschat. De grote complexiteit van dit project toont ook aan dat het hier om een duur project gaat. Zeker in ogenschouw nemend dat dit fietspad waarschijnlijk maximaal een half jaar in gebruik zal zijn. Wilt u de volledige reactie van de heer Coesel lezen, klik dan hier.

Wie is verantwoordelijk?
Verkeerswethouder Egbert de Vries (PvdA) is verantwoordelijk voor de structurele oplossing op de Sloterweg en niet voor de tijdelijke maatregelen om de weg nu al veiliger te maken. Dat blijkt ook uit zijn snelle reactie op alle consternatie: “Ik ben het eens met de stelling dat de Sloterweg veilig moet worden voor iedereen. Er is een stevig proces achter de rug waarin iedereen zijn of haar input heeft kunnen geven. De gemeente gaat nu zo spoedig mogelijk met een voorstel komen voor een veilige Sloterweg waar de fiets een goede plek heeft. Graag zou ik willen benadrukken, dat de uitwerking van het plan voor een tijdelijk fietspad op geen enkele manier invloed heeft op de voortgang of de uitkomst van het proces om te komen tot een veilige Sloterweg voor fietsers en omwonenden.”

Wethouder Simone Kukenheim (D66) is als wethouder Sport vanuit de gemeente verantwoordelijk voor alles wat op Sportpark Sloten gebeurt. De redactie vermoedt dat zij is overvallen door deze hele situatie en dat zij zich nog aan het verdiepen is in deze materie. De redactie van de Nieuwsbrief heeft haar om commentaar gevraagd, maar ontving (nog) geen reactie.

Reactie DB stadsdeel
Portefeuillehouder Erik Bobeldijk van stadsdeel Nieuw-West is verantwoordelijk voor de tijdelijke verkeersmaatregels om de Sloterweg (en omgeving) veiliger te maken totdat de échte oplossingen komen. In zijn reactie geeft hij jammer genoeg niet aan waarom hij het reeds goedgekeurde plan (deel 2), om de verkeersveiligheid op korte termijn al substantieel tijdelijk te verbeteren, niet uitvoert. Hij liet de redactie van de Nieuwsbrief op 23 juni wel het volgende weten: “Over alles wat op het sportpark gebeurt, heeft het stadsdeel alleen een adviserende taak. Wij Ronald Mauer (Sport) en ik (Openbare Ruimte / Groen) hebben afstemming gehad over het schelpenpad. Als dit de veiligheid ten goede komt en de natuur hierdoor geen schade ondervindt, hebben wij hier geen problemen mee. We hebben wel een aantal punten benoemd die aandacht vragen, zoals het feit dat dit fietspad gepland is in de Hoofdgroenstructuur. De Technische Adviescommissie (TAC), die over de Hoofdgroenstructuur gaat, zal moeten adviseren over de benodigde bomenkap. Daarnaast speelt ook het extra risico bij het uitrijden van fietsers naar de Sloterweg en bij de hoek Ditlaar. Wij hebben nog niet op al deze punten antwoord gehad en ook dus ook nog geen formeel advies gegeven. Indien er bomenkap voor nodig is of als de TAC van mening is dat er een negatief effect op de natuur is, lijkt mij deze variant lastig of zelfs onmogelijk.”

Het is prettig te merken dat het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel oogt heeft voor de bescherming van de Hoofdgroenstructuur en de veiligheid van fietsers op het tracé tussen het sportpark en de dorpskern van Sloten. De bestuurders hechten duidelijk wél aan het advies van de Technische Adviescommissie (TAC), die voorgestelde ingrepen in de Hoofdgroenstructuur normaal gesproken altijd beoordeelt. Fred Coesel gaat ervan uit dat het niet nodig zou zijn dat de TAC zich over deze plannen buigt. Het stadsdeelbestuur denkt hier duidelijk anders over dan deze ambtenaar. Datzelfde geldt ook voor het beeld van het aan te leggen fietspad zelf. Erik Bobeldijk heeft het over een “schelpenpad”, terwijl Fred Coesel spreekt over een “half verhard pad dat wel aan de veiligheidsnormen voor tweerichtingsverkeer moet voldoen”. De veel hogere kosten van het aparte fietspad worden door geen van beiden als problematisch ervaren.

Verzet van de Dorpsraad
Het is heel goed dat de gemeente toewerkt naar een veiliger manier voor fietsers om naar het sportpark te komen. De wijze waarop dit nu vorm krijgt, een fietspad alleen voor hockeyers (en niet voor andere gebruikers), en dan zelfs nog alleen voor hockeyers komend vanuit Badhoevedorp en De Aker (en niet uit Nieuw Sloten en elders uit Nieuw-West), doet de wenkbrauwen wel fronsen. Zeker omdat betere en goedkopere plannen al een half jaar goedgekeurd klaarliggen en snel kunnen worden uitgevoerd.

Dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma sluit zijn brief aan wethouder Kukenheim van Sport als volgt af: “Wij zullen als Dorpsraad hoe dan ook, indien noodzakelijk, alle ons ten dienste staande middelen inzetten om uitvoering van dit heilloze plan te verhinderen. Wij kunnen ons echter niet voorstellen dat u na kennisname van deze feiten en omstandigheden akkoord gaat met de nu voorgestelde ambtelijke lijn en dat u daarvoor de bestuurlijke verantwoordelijkheid zou willen dragen.”

Kortom, wordt vervolgd…

Tamar Frankfurther; 29 juni 2021.

Zie ook: www.parool.nl/amsterdam/bomen-en-parcours-voor-mountainbikes-moeten-wijken-voor-tijdelijk-fietspad-in-nieuw-west

 

Wethouder Egbert de Vries: “De marsroute naar een fiets-veiliger Sloterweg ligt vast”

Na de consultatie over het project ‘Sloterweg: verkeersveilig en bereikbaar’ op 22 april 2021 is het stil geworden. Het projectteam van de gemeente verwerkt sindsdien alle input en gaat wikken en wegen. Dat alles resulteert dan meteen na de zomervakantie in een Nota van Uitgangspunten, waarin voor een voorkeursvariant is gekozen.

Hoofdnet Auto Plesmanlaan. Foto: Tamar Frankfurther.

Begin september start de inspraak over dit project. Iedereen kan dan gedurende zes weken zijn zienswijze indienen. Daarna gaat de gemeente deze nieuwe input op zijn beurt weer verwerken. De (aangepaste) plannen komen vervolgens op 25 november of 16 december in de Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water van de gemeenteraad. In december bepaalt de raad vervolgens definitief voor welke oplossingsvariant gekozen gaat worden. De plannen kunnen dan in 2022 worden ingevoerd.

Het besluit valt in 2021
Wethouder Egbert de Vries geeft aan zich heel goed te realiseren dat het hele traject voor veel Slotenaren erg lang duurt. Veel langer dan een jaar geleden door zijn voorganger nog werd voorgespiegeld. “Als je al decennia wacht op een oplossing voor de zeer onveilige Sloterweg, dan begrijp ik heel goed dat dit vervelend is. Het is voor mij als politiek verantwoordelijke heel belangrijk dat ik alle meningen van iedereen bij mijn besluitvorming meeneem. Ik kan wel beloven dat er écht een verandering aankomt. Ik houd absoluut mijn vaste koers aan: de hele Sloterweg, tussen de Slotense dorpskern en de Johan Huizingalaan móet een veiliger fietsroute worden. Nu is het Hoofdnet Fiets en in de toekomst wordt het zelfs Plusnet Fiets. Dat betekent dat je daar comfortabel – en dus ook veilig – moet kunnen fietsen. Iedereen kan er zeker van zijn dat dit basisprincipe overeind blijft. En datzelfde geldt voor de planning: Alles is erop gericht dat de gemeenteraad in december 2021 hierover een besluit neemt. Daarmee voer ik de uitdrukkelijk wens van de gemeenteraad uit. De marsroute naar een fiets-veiliger Sloterweg ligt dus vast. Advies van de stadsdeelcommissie en het stadsdeelbestuur is meer dan welkom, maar uiteindelijk dit is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid ligt bij mij, omdat het hier om een deel van het ‘Hoofdnet Fiets’ gaat. Tot slot zeg ik toe dat we ook de fiets-veiligheid op de Vrije Geer en Ditlaar niet zullen vergeten.”

Relatie met Mobiliteitsplan
Ondertussen is de gemeente ook druk bezig het Mobiliteitsplan voor Nieuw-West op te stellen. Op 27 mei 2021 werd hierover een digitale consultatie gehouden. In dit mobiliteitsplan schetst de gemeente op hoofdlijnen het brede kader waar alle verkeers- en openbaarvervoerplannen in moeten passen. In dit mobiliteitsplan komen dus geen specifieke verkeersplannen, zoals over de Sloterweg, aan bod. Verkeersplannen moeten passen binnen dit kader. De gemeente wil de fiets-status van de Sloterweg verhogen van Hoofdnet Fiets naar Plusnet Fiets. Dat betekent dat het verkeersplan dáár ook al aan moet voldoen. Het is de bedoeling dat het Mobiliteitsplan Nieuw-West in juli door het College van Burgemeester en Wethouders wordt goedgekeurd en dat de gemeenteraad dit plan – als het lukt – in september vaststelt. Ondertussen wordt er doorgewerkt aan het verkeersplan.

Veel input uit omgeving
Eigenlijk moet je een broedende kip natuurlijk niet storen. Het is nog te vroeg om inhoudelijk te kijken naar wat er gaat gebeuren, maar omgevingsmanager Bernard Kroeger kan wel vertellen waar het projectteam op het ogenblik mee bezig is. De omgevingsmanager: “We zijn druk bezig met het verwerken van de ongeveer 600 reacties over de verkeersvarianten die we (na de consultatie) ontvingen. Er zit behoorlijk wat overlap in de vragen. We zijn ze nu aan clusteren en zullen half juni de antwoorden online plaatsen op de gemeentelijke website. Daarnaast hebben we in de afgelopen periode uitgebreid gesproken met de verschillende belangengroepen van bewoners en ondernemers uit Nieuw-West en Badhoevedorp. Die gesprekken gingen over de gepresenteerde varianten, wat men ervan vond, en of er zaken ontbreken of onduidelijk zijn.”

Op weg naar de voorkeursvariant
Het projectteam gaat komende zomer onderzoeken hoe de kruisingen, die meer verkeer te verwerken krijgen, dit het beste kunnen verwerken en welke capaciteit ze maximaal aankunnen. Daarnaast zullen verschillende varianten ‘in beeld worden gebracht’. Op die manier kan het projectteam bepalen of een variant ook praktisch uitvoerbaar is. Dit alles is uiteraard zeer relevant bij de afweging voor welke voorkeursvariant uiteindelijk gekozen gaat worden.

Bernard Kroeger: “Als het projectteam zijn studies heeft afgerond, zal een voorkeursvariant worden voorgelegd aan de wethouder. Wat we wél al weten, is dat de variant die we kiezen in ieder geval moet voldoen aan de randvoorwaarden die de gemeenteraad heeft bepaald. Dat betekent dat de te kiezen oplossing sowieso moet leiden tot maximaal 6.000 verkeersbewegingen per etmaal (in twee richtingen) op de Sloterweg tussen de dorpskern en de rotonde. Bovendien moet de voorkeursvariant voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het Hoofdnet Fiets. De handhaving van de maximale snelheid van 30 km/uur is hierbij nog een zorgpunt. Fietsers moeten straks natuurlijk wel veilig over de Sloterweg kunnen fietsen. In de Nota van Uitgangspunten zullen we onderbouwen waarom we voor een bepaalde voorkeursvariant hebben gekozen en hoe we tot die keuze zijn gekomen.”

Tamar Frankfurther; 4 juni 2021.

Voor meer informatie over de plannen van de gemeente, zie: www.amsterdam.nl/projecten/sloterweg/

 

Verkeerssituatie Sloterweg met 4 versmallingen verre van ideaal

Nu het twee maanden geleden is dat de gemeente de zeven drempels op de Sloterweg heeft verwijderd en er vier versmallingen liggen, is het tijd om te kijken “hoe het gaat”.

Sloterweg met fietsers. Foto: Atze Broekmans.

Na het invoeren van dergelijke veranderingen “moet je”, aldus verkeersexperts, “automobilisten even de tijd geven om hun gedrag aan te passen”.

Huidige verkeerssituatie Sloterweg
Op de oostkant van de Sloterweg, de Ditlaar, Vrije geer en in Nieuw Sloten zijn de tijdelijke verkeersmaatregelen nog altijd niet ingevoerd. Hier blijft het dus even gevaarlijk. De huidige verkeerssituatie op de Sloterweg tussen de dorpskern van Sloten en de rotonde valt op vier punten samen te vatten:

1. Het is nog altijd veel te veel doorgaand (en agressief rijdend) verkeer op de smalle Sloterweg zonder vrij liggende fietspaden.

2. De vier versmallingen zorgen voor vertraging, maar op delen waar geen versmallingen zijn of als het even minder druk is, wordt de maximumsnelheid van 30 km/uur bijna door al het doorgaande verkeer ruim overschreden.

3. Als automobilisten proberen elkaar gelijktijdig te passeren, worden de verplaatsbare oranje paaltjes en rood-witte markeringen bij de versmallingen regelmatig omvergereden. Deze liggen daardoor onhandig en gevaarlijk op het wegdek.

4. Voor fietsers is de verkeerssituatie er zeker niet veiliger op geworden. Auto’s blokkeren hun fietsstrook als ze op tegenliggend verkeer wachten.

Enger is het dat het nog steeds regelmatig voorkomt dat fietsers de berm in worden gedrukt en vallen. Dat gebeurt vooral wanneer automobilisten eerst nog van plan waren om snel een versmalling te passeren, maar – als dat dan niet lukt – heel haastig naar rechts sturen. Op dat moment is er dan geen tijd meer om eerst rustig in de spiegels te kijken of er niet toevallig een fietser aankomt. Tot nu toe levert dit gelukkig alleen nog maar schrammen en blauwe plekken bij fietsers op.

Conclusie
In algemene zin is het vooral van belang dat deze – vooral voor fietsers gevaarlijke verkeerssituatie op het Hoofdnet Fiets – zo kort mogelijk duurt. Het traject van inspraak en besluitvorming over de structurele maatregelen moet dus zo snel mogelijk worden afgerond.

Tot die tijd is het hoe dan ook behelpen. Structurele handhaving op de toegestane snelheid van 30 km/uur zou het al een stuk veiliger maken op de Sloterweg. Hopelijk voert de gemeente de andere tijdelijke maatregelen ook nog in.

Tamar Frankfurther; 31 mei 2021.

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XVIII

Sloterweg weer zonder drempels, maar mét vier versmallingen

“De vlag gaat uit!” Zo blij waren diverse bewoners van de Sloterweg. Sinds de plaatsing van de verkeerde drempels bij hen voor de deur vertonen hun woningen immers scheuren en verzakkingen.

Sloterweg drempel weg; 30 april 2021. Foto: Hans Horwitz.

Op 30 april 2021 zijn alle zeven drempels verwijderd en zijn er twee extra wegversmallingen aangebracht op de Sloterweg tussen de dorpskern en de rotonde. Dat de drempels zijn verwijderd, is niet alleen goed nieuws voor de woningbezitters, maar ook voor de fietsers. Op dit Hoofdnet Fiets reden automobilisten immers met volle vaart lángs de drempels over hún fietssuggestiestroken.

Agressie automobilisten bij versmallingen
Het is nu afwachten of de gemeente ook de andere maatregelen uit het afgesproken pakket tijdelijke maatregelen gaat invoeren. Die vier wegversmallingen op de helft van de weg bieden immers onvoldoende garantie om de veiligheid te verbeteren op de héle Sloterweg, Ditlaar, Vrije Geer en in Nieuw-Sloten. Automobilisten weten zich immers niet te gedragen. Zeker nu het besluit over de structurele maatregelen pas eind 2021 verwacht wordt.

De ernstige aanrijding op de Ditlaar op 27 april om 18.45 uur benadrukt de noodzaak voor meer maatregelen alleen maar. De politie meldt dat het nu ‘slechts’ om voornamelijk materiële schade ging: “Na controle door ambulancepersoneel kon iedereen naar huis”.

Tamar Frankfurther, 3 mei 2021.

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XVII

Extra consultatie over Sloten en Nieuw Sloten Autoluw van start

Op donderdag 22 april 2021 namen ongeveer 600 belangstellenden, vooral uit (Nieuw) Sloten, De Aker en Badhoevedorp, mee aan de digitale consultatie over de verkeerssituatie op en rond Sloten. Die middag sprak de gemeenteraad van Amsterdam hier ook al over.

(N.B. Door op de afbeelding te klikken kan een vergrote weergave worden getoond.)

Voor zover dat was op te maken de vergadering lijken bijna alle gemeenteraadsleden te onderkennen dat de huidige verkeerssituatie op de Sloterweg onverantwoord onveilig is. Over de te kiezen oplossing verschillen de meningen. Vooral de raadsleden van GroenLinks, D66, PvdA, SP en de Partij voor de Ouderen en wethouder de Vries spreken zich duidelijk uit voor een fietsveilige en leefbare Sloterweg.

Visie van de wethouder
Wethouder Egbert de Vries is duidelijk goed doordrongen van de noodzaak om de Sloterweg snel fietsveilig te maken en over de huidige verkeerssituatie zei hij: “Het is betreurenswaardig om te horen hoe automobilisten omgaan met de ingevoerde tijdelijke verkeersmaatregelen op de Sloterweg. Dat dit gebeurt is voor mij vooral het bewijs dat hier écht sprake is van een groot probleem, dat we iets moeten doen aan het autoverkeer en dat we – zoals de heer Ernsting van GroenLinks ook zegt – vaart moeten maken om de kwetsbare verkeersdeelnemers, fietsers en voetgangers, op dit Hoofdnet Fiets beschermen. Daarom kom ik komend najaar al met een voorstel naar de raad. Natuurlijk sluiten die plannen dan goed aan op het Mobiliteitsplan van Nieuw-West, dat direct na de zomer ook de inspraak ingaat. Hoe dan ook, we gaan iets met de Sloterweg doen dat leidt tot minder verkeer. ‘De kwestie Sloterbrug’ moet er vanuit gaan dat er minder verkeer over de Sloterweg rijdt. Dat is dus automatisch al een randvoorwaarde.”

Wethouder over moties
Als reactie op raadsleden, zei de wethouder: “Zoals mevrouw van Soest van de Partij voor de Ouderen (motie Sloterbrug) al aangeeft, staan de belangen over de te kiezen oplossing voor de Sloterweg lijnrecht tegenover elkaar. Het gaat dan ook niet lukken om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden mee zal zijn. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Ik kan nog niet zeggen welke variant er straks uit gaat rollen. Wat ik wel weet, is dat de verkeersveiligheid uiteindelijk leidend zal zijn bij die keuze. En dat geldt zowel voor de te vinden oplossing voor de Sloterweg als voor de Sloterbrug. Op beide plekken is het nu onverantwoord gevaarlijk. Beide projecten moeten dus zo snel mogelijk – wel in onderlinge samenhang – worden opgepakt en uitgevoerd. Het besluit hierover moet dit jaar nog in de gemeenteraad genomen worden.” De partijen Denk en het CDA dienden moties in dat er nader onderzoek gedaan moet worden naar knelpunten, extra rijtijden, trajectcontrole en een vrij liggend fietspad. De wethouder ontraadde alleen laatst genoemde motie, “Daar is op deze smalle dijkweg gewoon geen ruimte voor”. Hij zei dat trajectcontrole om 30 km/uur te handhaven misschien bijdraagt, maar niet dé oplossing kan vormen.

Consulatie over veel méér dan alleen de Sloterweg
Voorafgaand aan de extra consultatie in de avond van 22 april 2021 over ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ was niet duidelijk waar deze precies over zou gaan. Het projectteam presenteerde deze bijeenkomst alsof het alleen specifiek over de westelijke helft van de Sloterweg, tussen de dorpskern en de rotonde, zou gaan. Al snel bleek dat hiermee bedoeld word dat men zich eerst wil richten op het aanpakken van de kern van het probleem op de Sloterweg West en vervolgens op wat voor gevolgen dat heeft voor onder meer de Ditlaar, Vrije Geer en Nieuw Sloten.

Portefeuillehouder Erik Bobeldijk meldde dat het project moet passen binnen de door de gemeente bepaalde taakstelling. Dat er straks op de smalle Sloterweg als Hoofdnet Fiets dus minder voertuigen (maximaal 6.000 auto’s per etmaal) mogen rijden, omdat het hier veiliger en leefbaarder moet worden. Hij benadrukte dat het inspraakproces zorgvuldig wordt uitgevoerd en dat er nog geen keuze is gemaakt voor een voorkeursvariant. Alle belangen worden vervolgens door de politiek afgewogen. Tot slot benadrukte Bobeldijk dat er ook doelgericht te werk wordt gegaan en dat er nu écht een oplossing moet komen, omdat het onverantwoord is om de onveiligheid op de Sloterweg langer te laten voortduren dan strikt noodzakelijk.

Vier oplossingsvarianten voldoen aan norm
Projectleider Sander Smit van de gemeente gaf aan dat – voor welke oplossing ook gekozen gaat worden – het vergroten van de verkeersveiligheid op het Hoofdnet Fiets de belangrijkste opgave is: “Dat betekent dat er per etmaal maximaal 6.000 auto’s over de westtak van de Sloterweg mogen rijden. Volgens de officiële landelijke norm zou dat eigenlijk 5.000 moeten zijn. Wij gaan in Amsterdam iets ruimer met die grenzen om. Van de elf varianten die wij hebben kunnen bedenken, blijven er vier over die voldoen aan dat maximale aantal voertuigen en die fysiek uitvoerbaar zijn op de smalle dijkweg.” Tijdens de informatieve bijeenkomst werden de varianten gepresenteerd. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de te nemen maatregelen op de Sloterweg en in Nieuw Sloten, maar ook naar de effecten op andere wegen en kruispunten in de wijde omgeving. Er leken geen onoverkoombare knelpunten te zijn; wel mogelijke kruispunten die extra aandacht behoeven. Meer weten? Klik dan hier. Daarna werden er ook allerlei vragen beantwoord. De antwoorden van alle gestelde vragen komen in mei op de website amsterdam.nl/projecten/sloterweg/ te staan.

Tamar Frankfurther; 28 april 2021.

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XVI

Het is erop of eronder: Blijft de Sloterweg open voor al dat sluipverkeer?

“Gaat de geschiedenis zich herhalen? Laten we ons voor de vierde keer verrassen? Blijft Sloten de directe op- en afrit van het snelwegennet voor de wijde omgeving?”

Sloterweg: onveilig en vol auto’s.

Dat is de reactie van de werkgroep Sloten na overleg met de gemeente op vrijdag 9 april 2021. De gemeente verspreidde die dag ook een bewonersbrief in Nieuw-West en Badhoevedorp. Het project ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ bestaat volgens hen opeens alleen nog maar uit “Sloterweg West”. Negen bewonersorganisaties uit Nieuw-West en de Haarlemmermeer hebben hun ontsteltenis, boosheid en bezorgdheid tegenover de gemeente geuit over de gang van zaken. Eerst al per brief en nu ook mondeling. Het hele besluitvormingsproces blijkt totaal omgegooid te zijn en met tenminste 9 maanden vertraagd. De werkgroep: “Precies dit maakten we in 1998, 2009 en 2012 ook al mee”

Meld u aan voor de inspraak
De gemeente gaat een online massabijeenkomst organiseren, een zogenaamde “aanvullende consultatie”. Deze vindt plaats op donderdag 22 april 2021 van 19.30 tot 21.00 uur. Daar wordt een aantal alternatieven gepresenteerd waarop u via ‘een chatfunctie’ kunt reageren. Meld u meteen aan via deze link.

Meer weten over de Sloterbrug en Autoluw Sloten? Klik dan hier.

Tamar Frankfurther; 12 april 2021.

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XV

Wethouder: “Uitstel Autoluw en Sloterbrug eerst!”

Op 1 maart 2021 liet de wethouder van Verkeer officieel weten dat hij de besluiten over ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ pas eind 2021 wil laten nemen in plaats van nog in maart 2021.

Hij schrijft dan ook dat de besluitvorming over de Sloterbrug tegelijk zal plaats vinden. Bijna onmiddellijk – op 5 maart – reageren 9 organisaties van bewoners en fietsers uit Amsterdam en de Haarlemmermeer in een brief aan o.a. de wethouder. Ze zijn ontsteld over het uitstel, woedend over onnodig nieuw onderzoek en vol zorg over de fietsveiligheid.

Vervolgens deelt de wethouder op 25 maart de gemeenteraad doodleuk mee dat “de Sloterbrug niet kan wachten op de Sloterweg”.

Meer weten over de Sloterbrug en Autoluw Sloten? Klik dan hier.

Tamar Frankfurther; 7 april 2021.

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XIV

Alternatieve ‘autoluw’-plannen voor de Sloterweg?

In de nu al tientallen jaren durende strijd om de Sloterweg weten er steeds weer belanghebbenden, maar ook ambtenaren en bestuurders alternatieve plannen te bedenken, om te voorkomen dat men straks niet langer via de Sloterweg rechtstreeks naar de A4 kan rijden. Via het ‘Hoofdnet Auto’ – dat momenteel veel minder benut wordt dan de Sloterweg – duurt die rit immers wel tot twee of drie minuten langer.

Als de Sloterweg een éénrichtingsweg zou worden, moeten de enorme vrachtwagencombinaties van de Slotense transportbedrijven telkens door Nieuw Sloten en over de smalle Vrije Geer en Ditlaar rijden. Daar zit niemand op te wachten… Foto: Tamar Frankfurther.

Wie sommige van die plannen voor het eerst hoort, denkt dat ze inderdaad wel een mogelijke oplossing bieden. Niet zo gek, want ze zijn ooit al wel eens bedacht en onderzocht. Maar, wie dóórdenkt of de geschiedenis van de Sloterweg kent, ziet dat deze plannen geen soelaas bieden. Ze opnieuw onderzoeken draagt wel weer bij aan uitstel van de structurele oplossing.

Helaas lijkt het erop dat nieuwe wethouder de Vries en portefeuillehouder Bobeldijk ervoor kiezen om ook alternatieve plannen, als waren ze ‘nieuw’, te gaan onderzoeken. Dat zorgt voor fors uitstel, al gauw zo’n 9 maanden. Zo kondigt de brief van wethouder de Vries aan de gemeenteraad van 1 maart onder andere onderzoek naar de mogelijkheden van éénrichtingverkeer aan.

Eénrichtingverkeer op de Sloterweg?
Instelling van éénrichtingverkeer lijkt op het eerste gezicht ten goede te komen aan de veiligheid op de smalle Sloterweg. Er is echter geen diepgaand onderzoek nodig om te in te zien dat dit helemaal geen goed idee is, niet voor de veiligheid, maar evenmin voor de bereikbaarheid van Sloten en voor de leefbaarheid in Nieuw Sloten. Er zijn tal van overwegingen waarom men hier niet voor zou moeten kiezen.

In de eerste plaats blijven Sloterweg, Ditlaar en Vrije Geer belangrijke schakels in het ‘Hoofdnet Fiets’. Over de volle lengte van dit traject zal het fietsverkeer dus in twee richtingen moeten kunnen blijven rijden, en wel op een veilige manier. Ook over de ‘black-spot’, het kruispunt Vrije Geer – Ditlaar, waar al twee fietsers het leven lieten. Dat éénrichtingverkeer kan dus niet voor fietsers of voetgangers gelden.

Als de Sloterweg een éénrichtingsweg zou worden, moeten de enorme vrachtwagencombinaties van de Slotense transportbedrijven telkens door Nieuw Sloten en over de smalle Vrije Geer en Ditlaar rijden. Daar zit niemand op te wachten…

En dan de alternatieve routes, die gebruikt moeten worden bij éénrichtingsverkeer op de Sloterweg. De enige parallelle weg waarlangs het verkeer in tegenovergestelde richting zal kunnen rijden is in het geval van Sloterweg de Plesmanlaan. Dat betekent dat ook alle bestemmingsverkeer voor Sloten dwars door de woonwijken van Nieuw Sloten zal moeten gaan rijden. Verkeersoplossingen met één rijrichting kunnen nu eenmaal alleen goed toegepast worden bij wegen met zijstraten en parallelle wegen op relatief korte afstand. Daarom leent de Sloterweg zich helemaal niet voor dit soort oplossingen.

Onder het bestemmingsverkeer vallen ook de zware vrachtwagencombinaties van de transportbedrijven aan de Sloterweg tussen dorpskern en turborotonde. Ook die zullen via Ditlaar en Vrije Geer over de Laan van Vlaanderen West naar de Plesmanlaan of vice versa moeten rijden. Dat traject kan oplopen tot 3 km. Voor de bewoners waarschijnlijk nog een groter probleem dan voor de chauffeurs.

Een andere onvermijdelijke consequentie hiervan is ook dat er een einde komt aan de OV-verbinding. Geen bus 195 meer! Daarmee worden de landelijke CROW-normen*) voor maximale loopafstanden voor lokale bussen respectievelijk trams fors overschreden. Hoe komen de bewoners nog bij de winkels en bij metro- en treinstations?

Ook de OV-bereikbaarheid van de vele bezoekers van Sloten neemt sterk af: of het nu gaat om de vele volkstuinders, de kerk(hof)- en de concertgangers, de toeristen, de scholieren voor speciaal onderwijs De Driesprong of om de bezoekers van al die uiteenlopende sportaccommodaties in het Sportpark Sloten. Het wordt óf (gevaarlijk) fietsen óf met de auto (zonder parkeergelegenheid).

Zeker, het momenteel tot meer dan 15 duizend motorvoertuigen per (werk-etmaal) over Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg oplopende aantal zal fors teruglopen. Globaal de helft zal echter op de heen- of terugweg een andere route moeten kiezen. Ervaring en onderzoek leren dat dit onmiddellijk resulteert in een verschuiving naar de woonwijken van Nieuw Sloten.

Die afname is bovendien lang niet groot genoeg om te voldoen aan de landelijke CROW-norm voor een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom: maximaal 5 duizend bewegingen of de 6 duizend bewegingen, die wethouder de Vries zelf als maximum noemde in de Commissievergadering van 4 februari jl. 
In feite is de Sloterweg volgens de CROW-systematiek echter “een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom die een 30 km regime verdient, met een maximum van 2500 voertuigbewegingen per etmaal”!

Tot slot. Als automobilisten geen tegenliggers meer hebben, gaat men zéker nog sneller rijden, met alle extra onveiligheid voor fietsers van dien. Snelheidsonderzoek in 2019 op de Sloterweg liet zien dat ruim de helft van de automobilisten harder rijdt dan de toegestane 50 km/uur. Bijna een kwart reed harder dan 70 en er werden snelheden gemeten tot 139 km/uur!

Privé-fietspad naar hockeyclub?
De actiegroep GBW, die actie voert tegen de plannen van ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw”, schaart zich achter het plan van hockeyclub Xenios. Deze club was gevestigd aan de westzijde van de dorpskern, maar is vorig jaar naar het grote sportpark Sloten verhuisd. De kern van het plan is om het sportpark via de Sloterweg ook voor doorgaand verkeer bereikbaar te houden, zodat het vanuit alle windrichtingen – Sloterweg West, Sloterweg Oost, Anderlechtlaan vanuit het Noorden en A4 vanuit het Zuiden – rechtstreeks per auto bereikbaar blijft. De veiligheid van de per fiets komende sporters zou dan moeten worden gewaarborgd door de aanleg van een fietspad in twee richtingen langs wielercircuit en mountainbike-parcours van wielervereniging ASC Olympia op het Sportpark. Er zijn tal van redenen waarom dit niet alleen een zeer gedeeltelijke, maar ook een zeer schadelijke oplossing zou zijn.

Het eerste bezwaar is van principiële en tegelijk ook zeer praktische aard. Alleen de fietsveiligheid van een beperkte groep sporters wordt ermee gediend. Alle andere fietsers, zowel bezoekers als bewoners, blijven aangewezen op de levensgevaarlijke Sloterweg, terwijl dát ‘Hoofdnet Fiets’ is.

De drie verschillende mogelijke toegangen – naast de hoofdingang – brengen alle met zich mee dat er óf tunnels moeten worden gegraven onder het wielercircuit door óf dat er een weg gebaand moet worden dwars door de smalle strook groen met struikgewas en bomen, die het Sportpark scheidt van de tuinen van de omwonenden. Het bestaande mountainbike parcours zou moeten verdwijnen, bomen gerooid, het terrein geëgaliseerd.

Het Sportpark maakt deel uit van de Hoofdgroenstructuur en een fietspad dwars door de Ecologische hoofdstructuur die het wielercircuit omzoomt, betekent een sterke verstoring van zeldzame fauna. Voorbeelden zijn bosuil, bonte specht, ijsvogel, koekoek, maar ook verschillende soorten watervogels en – de processierups bestrijdende – vleermuis. Deze verstoring is in strijd met de Wet Natuurbeheer.

Door Xenios en de Actiegroep GBW wordt met name de noodinginga bij de dorpskern gepropageerd als alternatieve ingang. Daar zijn echter nog meer bezwaren van kracht. Om te beginnen werd al in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen in 2005 vastgesteld dat dit de minst geschikte toegang is uit bereikbaarheidsoogpunt voor de gebruikers en benut moet worden als nood- en bedrijfsingang.

Op last van de politie is uit sociale veiligheidsoverwegingen deze noodtoegang in principe gesloten. Voorheen hingen er dan ook van tijd tot tijd politiehelikopters met zoeklichten boven het park, op zoek naar vluchtende criminelen.

Tot slot. Er zou bovendien een fietsbrug aangelegd moeten worden over het parkeerterrein bij volkstuinencomplex ‘Eigen Hof’. Nog los van het verlies aan schaarse parkeerruimte is dit bij openstelling ook een aantrekkelijke dagelijkse ‘hangplek’ voor drugsdealers, zeker geen gezonde combinatie met jeugdige sporters.

Portefeuillehouder Bobeldijk heeft de redactie van deze Nieuwsbrief recent nog schriftelijk laten weten dat dit plan niet zijn steun heeft en bovendien een gemeenteraadsbesluit zou vergen. Dat is ook logisch. De Sloterweg blijft hoe dan ook toch ‘Hoofdnet Fiets’ en dit plannetje biedt geen oplossing voor de onveiligheid voor overige fietsers op de Sloterweg, waaronder de bewoners zelf. Het is zeker niet in het belang van álle fietsers.

*) Volgens de ‘Leidraad’ van het ‘Centrum voor Regelgeving en Onderzoek Grond- Wegen- en Waterbouw en Verkeerstechniek’. Deze normen zijn juridisch dwingend genoeg voor de beoordeling van de kwaliteit van het openbaar bestuur!

Tamar Frankfurther; 29 maart 2021.

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XIII

Afgesproken pakket noodmaatregelen Sloten verdonkeremaand?

In de vergadering van de Stadsdeelcommissie (SDC) op 9 maart 2021 zijn tijdens de inspraak kritische vragen gesteld vanuit de werkgroep Sloten.

De kruising van Sloterweg en Ditlaar is zeer gevaarlijk voor fietsers.

Het ging over de al op 22 december 2020 met bewonersorganisaties en SDC-leden besproken noodmaatregelen in verband met de verkeersonveiligheid in Sloten. Deze voorstellen lagen ter advisering voor bij de Centrale Verkeers Commissie (CVC).

Dit is op 7 januari 2021 schriftelijk bevestigd aan een van de insprekers. Portefeuillehouder Bobeldijk ontkent dat deze voorstellen zijn ingediend bij de CVC. De werkgroep en bewonerscomités zijn woest!

Noodpakket deel 2
Na de goedkeuring door de CVC op 1 december van deel 1 van het noodpakket aan maatregelen – 7 drempels en een 30 km-regime op de westelijke tak van de Sloterweg – was op 7 januari het aanvullende deel 2 aan de orde. Dit heeft betrekking op het gehele traject van Langsom over de Vrije Geer en Ditlaar tot aan het begin van de Sloterweg bij de Huizingalaan. Het gaat onder meer om wijziging van twee voorrangsregelingen (Vrije Geer / Ditlaar en Ditlaar / Sloterweg), instelling van een 30 km-regime over het gehele traject van Langsom tot Huizingalaan, aanleg van veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers en aanleg van drempels op de oostelijke tak van de Sloterweg.

Zolang deel 2 van het noodpakket nog niet is ingevoerd, zijn bijvoorbeeld fietsers die vanaf de Sloterweg rechtdoor de dorpskern van Sloten willen inrijden, gevaarlijk kwetsbaar op de gevaarlijke ‘hotspot’ Sloterweg / Ditlaar. Voorrang van afslaand verkeer is strijdig met het Verkeersreglement!

Bespreking 22 december 2020
In verband met de urgentie werd dit noodpakket nog vóór de kerst besproken. Bij de bespreking op 22 december waren behalve bewonersorganisaties en ambtenaren van Centrale stad en Stadsdeel ook de fracties van DENK, Groen Links, 50+ en VVD uit de stadsdeelcommissie (SDC) aanwezig. Het samenhangende noodpakket ter overbrugging tot invoering van Autoluw werd door een ambtenaar van de Centrale stad gepresenteerd en zou zo spoedig mogelijk ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Centrale Verkeers Commissie. Bij die gelegenheid stelde heer Grassi (VVD) zelfs voor om alvast maar met een paar potten verf zebra’s op het wegdek te gaan schilderen, vanwege de urgentie.

Advies Centrale Verkeers Commissie
Op 5 januari vroeg een van de insprekers de gemeente na het lezen van het gepubliceerde besluit over deel 1 van 1 december in de Staatscourant, hoe het stond met de planning van het tweede deel. Het schriftelijke antwoord van de gemeente aan de inspreker op 7 januari was zonneklaar: “Het 2e pakket ligt nu bij de Verkeerscommissie ter beoordeling”. Deze vraag is ook door Groen Links gesteld op 16 februari tijdens de SDC-vergadering. Het antwoord van de portefeuillehouder aan de heer Nijhof over de planning op dit punt was ontwijkend.

Buiten de orde?
Nieuwbakken voorzitter van de SDC Alkaduhimi (DENK) verklaarde op 9 maart de vragen van de insprekers hierover echter buiten de orde, omdat ze gericht waren aan portefeuillehouder Bobeldijk. Toen mevrouw Biddle van Groen Links vervolgens deze vragen over het pakket stelde, kreeg zij min of meer niets zeggende antwoorden. Deze hebben tot grote woede geleid bij bewonersorganisaties die aanwezig waren bij de bespreking vóór de Kerst. “Zo niet besproken”, “te veel uitzoekwerk” en “gaat ten koste van de structurele oplossing”, aldus de portefeuillehouder. “Aantoonbaar bezijden de waarheid” reageert de werkgroep daarop.

Noodpakket verdonkeremaand!
Deze uitspraken van de heer Bobeldijk hebben begrijpelijk tot grote woede geleid bij de bewonersorganisaties. Woordvoerders van de fracties struikelen in de SDC en op sociale media over elkaar om de urgentie van oplossingen te benadrukken. Zo stelde de heer Grassi tijdens de SDC-vergadering van 9 maart voor “om één persoon aan te stellen om de zaak binnen een maand op te lossen”. Het door de gemeente in overleg met bewonersorganisaties opgestelde, en tot in detail uitgewerkte, noodpakket met oplossingen wordt echter verdonkeremaand. Kritische vragen daarover worden domweg buiten de orde verklaard! De werkgroep Sloten ‘zit hier bovenop’ en blijft zich inzetten voor verbetering van de verkeersveiligheid op zo kort mogelijke termijn. Zeker nu de gemeente de structurele maatregelen maar blijft uitstellen, is dit van zeer groot belang.

Tamar Frankfurther; 17 maart 2021.

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XII

Angst, ontsteltenis en woede: over de drempels op de Sloterweg en de plannen van de wethouder Verkeer

Vorige week was de verbazing al groot: “Hoe is het mogelijk dat ze de Sloterweg alleen maar ONveiliger hebben gemaakt, door maar een klein stukje van het afgesproken pakket uit te voeren?”

Deze week komt daar bovenop de brief die wethouder Egbert de Vries naar de gemeenteraad stuurde. Hierin doet hij zijn plannen voor het drastisch gewijzigde vervolgtraject uit de doeken. In het kort komen die hierop neer: uitstel, nieuwe varianten en een extra consultatie.

Sinds begin jaren tachtig maakt Sloten nu voor de vijfde keer mee dat de politiek geen lef toont om knopen door te hakken om de verkeersproblematiek in Sloten en omgeving te verbeteren. Onder het mom van verbreding wordt het draagvlak voor oplossingen ondermijnd.

Na de eerdere vertraging van een half jaar in verband met overleg met Haarlemmermeer wordt wéér gekozen voor uitstel – nu met 9 maanden -, met als excuus onderzoek naar extra, al eerder onderzochte, kansloze alternatieven en “extra consultatie”: in geheel Nieuw-West en in de Haarlemmermeer.

Wel woorden geen daden
In woorden erkent ook deze wethouder dat het zeer urgent is dat de Sloterweg op korte termijn fietsveilig wordt en dat daarvoor het aantal voertuigen hoe dan ook fors omlaag moet. Ook zegt hij dat de Sloterweg deel moet blijven uitmaken van het Hoofdnet Fiets en dat de cultuurhistorisch unieke smalle dijkweg niet ‘verbouwd’ kan worden. Maar… hij breekt het reeds gestarte inspraaktraject zomaar af, met terugwerkende kracht. Inspraak is nu gepland – in plaats van begin dit jaar, zoals ook aangegeven in de brief van de Wethouder Dijksma van 7 december – pas ná de zomervakantie; in plaats van besluitvorming nog in het eerste kwartaal van 2021 door de gemeenteraad pas eind van het jaar!

Negen organisaties: “Voorstel van de wethouder is onacceptabel”
Negen bewonersorganisaties van weerszijden van de Ringvaart vrezen met grote vreze nu de wethouder het project ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’ in feite afbreekt. Bewonerscomités en werkgroepen uit Badhoevedorp, Sloten en Nieuw Sloten, de Fietsersbondafdelingen van Haarlemmermeer en Amsterdam en de Dorpsraden van Badhoevedorp en Sloten-Oud Osdorp kenschetsen de gang van zaken als onbehoorlijk bestuur en als haaks staand op de participatie-verordening.

Zij hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar wethouder de Vries, de Commissie Mobiliteit, portefeuillehouder Verkeer van het stadsdeel Bobeldijk en de stadsdeelcommissie van Nieuw-West. Alle organisaties vinden het volstrekt onacceptabel en onverantwoord om de door de wethouder voorgestelde, totaal andere procedure te volgen. Lopende het spel de regels veranderen en speelveld, spelers en speelduur wijzigen, dat is toch onbehoorlijk bestuur?

Angst over voortdurende onveiligheid Sloterweg
Deze drempels zorgen niet voor minder verkeer. Automobilisten rijden nog even snel, maar hebben nu nóg minder oog voor fietsers, omdat zij vooral bezig zijn met het slalommen langs de drempels. De gemeente zegt dat het verkeer nog moet wennen aan deze nieuwe verkeerssituatie en dat het later veiliger wordt. Het tegendeel is eerder het geval: Hoe meer automobilisten hebben ervaren dat je makkelijk langs en zelfs zonder vaart te minderen over de drempels kunt rijden, des hoger hun snelheid over het gehele traject wordt.

Er liggen nu zonder de afgesproken overige maatregelen zeven ineffectieve drempels op de smalle dijkweg, d.w.z. alleen op de drukste westelijke tak van de Sloterweg tussen dorpskern en rotonde.

De verkeerssituatie is vooral voor fietsers en voetgangers nóg onveiliger geworden. Deze tijdelijke maatregelen zijn ook niet volgens afspraak met de bewoners uitgevoerd. Direct na plaatsing ontving de gemeente al stapels bezorgde en boze mails over de drempels.

Immers, auto’s rijden massaal op hoge snelheid lángs de drempels, over de ‘fietssuggestiepaden’. Het gros houdt zich niet aan de 30 km/uur en als iemand dat wel doet, wordt deze zelfs links (!) van de drempel ingehaald door haastig en agressief sluipverkeer. Automobilisten zijn zo gefixeerd op het omzeilen van de drempels, dat zij fietsers nu nog sneller over het hoofd zien.

De reactie van de gemeente: “Het komt allemaal goed. Iedereen moet gewoon even wennen aan deze nieuwe verkeerssituatie”. Neemt de gemeente de steeds maar voort durende onveiligheid en de grote zorgen van haar inwoners eigenlijk wel serieus?

Verkeersdrukte op de Vrije Geer omdat de Lijnderbrug dicht is. Foto Eric Kok.

Laaiend
De negen organisaties uit (Nieuw) Sloten en Badhoevedorp zijn laaiend omdat oude verkeersvarianten, die eerder al wegens ongeschiktheid waren afgevallen, nu opnieuw onderzocht gaan worden. Daarmee wordt niet alleen geld en tijd verspild, maar ondertussen lopen alle weggebruikers op de Sloterweg, Ditlaar en Vrije Geer onaanvaardbaar hoge risico’s. Daarvoor kan de gemeente bovendien nu ook nog eens aansprakelijk gesteld worden.

Dat de wethouder hiertoe besluit, terwijl de gemeente toch zelf over alle onderzoeksresultaten beschikt, vergroot het wantrouwen onder de bewoners: “Het lijkt er steeds meer op dat de gemeente helemaal geen oplossing voor dit nijpende veiligheidsprobleem wíl goedkeuren en uitvoeren”. Waarom, is een raadsel. Het collegeakkoord van Amsterdam spreekt zich toch duidelijk uit over het prioriteit willen geven aan de fiets en het doorgaande autoverkeer af te willen wikkelen over het Hoofdnet Auto (en dus niet over het Hoofdnet Fiets!).

Geldt dat dan niet voor hier, en in het bijzonder voor de Sloterweg? Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Amsterdam de weg annexeerde. Dan moet je er nu ook eindelijk bestuurlijk verantwoordelijkheid voor nemen. Dan moet je ook niet een levensgevaarlijke vierbaans turborotonde halverwege dit deel van het Hoofdnet Fiets aanleggen.

Ontsteld
Hier bovenop stelt de wethouder ook nog eens voor om helemaal opnieuw te beginnen met de consultatie. Er wordt net gedaan alsof bewoners van omliggende wijken tot nu toe niet mee hebben gepraat over de plannen. Niets is minder waar. Tijdens de consultatieronde in november en december 2020 stuurden vele honderden bewoners uit De Aker, Osdorp en Badhoevedorp hun reacties naar de gemeente.

In veel reacties werd gezegd dat het allemaal wel meevalt en dat er niets behoeft te gebeuren. Ja wie geen oplossing wil, roept gewoon dat er geen probleem is! Volgens de voorgelegde plannen zouden deze bewoners voortaan via het daarvoor bestemde Hoofdnet Auto naar de A4, A9 en A10 worden geleid. En dat is inderdaad niet de kortste weg en je hebt er ook nog eens stoplichten en zebra’s. Het scheelt wel twee minuten.

Maar de gemeente vermeldde in de plannen ook maatregelen te zullen treffen om op het Hoofdnet Auto de doorstroming te verbeteren. Uit de consultatie kwamen al goede ideeën naar boven, die de gemeente zo één-op-één kon overnemen. De wethouder wil nu in april en mei dus nog een keer een brede maatschappelijke discussie over de te nemen maatregels op de Sloterweg gaan voeren. De uitkomst daarvan laat zich voorspellen.

Dat wordt een referendum over de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van ca. 11 duizend inwoners van Sloten en Nieuw Sloten onder meer dan 170 duizend inwoners uit Nieuw-West en de Haarlemmermeer. Is dat het openbaar bestuur anno 2021?

Als alles dan volgens de nieuwe planning meezit, zal de gemeenteraad eind 2021 een besluit nemen. De zorg is dat in het najaar lafhartig besloten wordt om deze netelige kwestie toch maar liever ‘over de verkiezingen heen te tillen’.

De rest van het urgentiepakket?
Wethouder de Vries rept in zijn brief met geen woord over wat er komend jaar ondertussen met de veiligheid op de Sloterweg moet gebeuren. Ook aan de invoering van de rest van het urgentiepakket wordt geen letter gewijd.

(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.)Is men dan vergeten dat er vorig jaar nog een fietser is doodgereden op de kruising Vrije Geer / Ditlaar? Wordt er vergeten dat, omdat dit een ‘blackspot’ is, de gemeente een herinrichting heeft uitgewerkt die al in het vroege najaar gereed was?

De uitvoering van de rest van het urgentiepakket is bittere noodzaak, wil het regime op een deel van de Sloterweg ook effect sorteren. Het 30 km-regime op de westelijke tak wordt pas effectief als het ingebed is in het totale, samenhangende urgentiepakket. Zo zouden er veilige, goede voorrangsregels gaan gelden op het traject tussen de rotonde bij de Baden Powellweg en de turborotonde bij de Anderlechtlaan: op de afslag Ditlaar van de Vrije Geer en op de kruising Ditlaar Vrije Geer.

Het traject van Langsom naar de turborotonde is in plaats van een 30 km-regime, zoals afgesproken, een lappendeken van stukken met maximaal 30 km, maximaal 50 km en 30 km als ‘adviessnelheid’. Ook de maatregelen op de Sloterweg Oost en op de Laan van Vlaanderen West zijn nog achterwege gebleven.

Deze tijdelijke maatregelen bieden op zich onvoldoende veiligheid als blijvende oplossing, maar zouden de verkeerssituatie op de korte termijn in ieder geval wel verbeteren. Voor echte veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zal het verkeersvolume van auto’s en motoren drastisch omlaag moeten.

Hopelijk nemen de gemeentelijke en stadsdeelpolitici de brief van de negen organisaties serieus. Wordt vervolgd…

Tamar Frankfurther; 10 maart 2021.

Zie ook: Brief van 9 organisaties aan wethouder en portefeuillehouder – 5 maart 2021

In 1938 werd Rijksweg 4 geopend. De weg begon en eindigde nabij de huidige kruising van de Sloterweg en de Johan Huizingalaan. Ook toen was er getuige deze foto al sprake van gevaarlijke verkeerssituaties waar men zich grote zorgen over maakte. De Dorpsraad is hierover al sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw, dus ver vóór de bouw van Nieuw Sloten en De Aker in overleg met de gemeente. Vier keer eerder leek het erop dat de gemeente adequate maatregelen ging treffen. Vier keer volgde teleurstelling. Gaat de gemeente nu voor de vijfde keer wéér niet ingrijpen? Het zal toch niet? Foto: Collectie Werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp.

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XI

Zeven zinloze (?) drempels op de halve Sloterweg

De verwachtingsvolle blijdschap over de komst van zeven drempels met een 30 km-regime op de helft van de Sloterweg was helaas van korte duur.

Op 24 februari 2021 begon men met de werkzaamheden. Maar, zodra de gemeente de hekken drie dagen later had verwijderd, was de Sloterweg metéén weer de voorkeursroute voor het doorgaande verkeer naar de A4. Het aantal voertuigen lijkt nog niet erg afgenomen en de automobilisten rijden nog even snel!

Sloterweg met zinloze dure drempels. Foto: Tamar Frankfurther.

De zeven drempels vormen kennelijk geen reden voor het grootste deel van het doorgaand verkeer om een andere route te kiezen en zelfs nauwelijks of niet om vaart te minderen. Aan weerszijden van de drempels is zoveel ruimte over dat men prima kan ‘slalommen’ over het lagere deel van of zelfs langs de drempels. De gemeente heeft wonderlijk genoeg niet voorzien dat men tijdens het ‘creatief ontwijken van de drempels’ fietsers snel over het hoofd ziet en de bermen kapot rijdt.

Het is dan ook niet verbazend dat de redactie van deze website direct na het openstellen van de Sloterweg veel teleurgestelde en boze reacties ontving met deze strekking: “Wat een zinloze dure investering, die de Sloterweg alleen maar onveiliger maakt… Ik snap niet hoe de gemeente na al die jaren alleen maar met déze actie komt. Hoe zit het nu eigenlijk met de inspraakprocedure voor ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’, die afgelopen november is begonnen?” En: “Volgens de aannemer gaan er zo dooien vallen”.

Ook al zou er permanent gehandhaafd worden of men niet 30 km/uur niet overschrijdt, dan blijft deze situatie zeer gevaarlijk voor fietsers. Men rijdt immers over de fietssuggestiestroken om de drempels te ontwijken. Foto: Tamar Frankfurther.

Geef ook uw mening
Zet u ook uw vraagtekens bij deze zeer beperkte uitvoering van het totale tijdelijke maatregelenpakket? Laat dat dan aan (het DB van) de stadsdeelcommissie, de gemeenteraad en de wethouder weten. Onderaan dit artikel vindt u hun emailadressen.

Race ook virtueel mee over de Sloterweg!
Er heerst vooral onbegrip onder Slotenaren en fietsers die ‘gewoon’ veilig over het Hoofdnet Fiets willen fietsen: “Hoe kan dat nou? Neemt de gemeente het gevaar voor fietsers op de smalle Sloterweg dan helemaal niet serieus?”

Ook de werkgroep Sloten van de Dorpsraad voelt zich in zijn hemd gezet door de gemeente. Een proef op de som: met een veel te hoge snelheid van boven de 65 km/uur over de weg kun je met een gemiddelde personenauto gemakkelijk zonder vaart te verminderen óver of lángs de drempels. Ook slalommen rond de drempels gaat heel gemakkelijk. Bewoners hebben dit vastgelegd in filmpjes. Via deze link kunt u het korte ritje van een halve minuut meemaken!

En via deze link ziet u hoe het er uitziet vanuit het gezichtspunt van de argeloze voorbijganger of via deze link vanuit dat van een andere automobilist.

Drempels makkelijk omzeilen
De gemeente had kunnen weten dat het aanleggen van deze zeven drempels als geïsoleerde maatregel geen soelaas zou bieden bij oplossing van de urgente problematiek op de Sloterweg. Immers, de drempels zijn in het midden weliswaar 7,5 cm hoog, maar de drempelvorm is 1,9 meter breed. Met een gemiddelde personenauto, met een wielbasis van 1,8 meter kun je dus gemakkelijk de hogere delen van de ‘druppel’ omzeilen. De breedte tussen de drempel en de zijkant van de weg is ook ongeveer 1.9 meter. Daar kan men ook met hoge snelheid eenvoudig langs, zonder de berm te raken. En wie een bredere auto heeft, pakt gewoon de berm mee. Geen probleem… Dat men dan ook over de fietssuggestiestrook rijdt, maakt niet uit. Dat deed men immers vóór de aanleg van de drempels ook al. Het gevaar voor het langzame verkeer is dus in plaats van verminderd juist toegenomen door deze onvolledige tijdelijke maatregelen!

“Dit is beter voor mijn auto”
Het is logisch dat automobilisten deze drempels, die officieel voor 30 km/uur-wegen zijn gemaakt, op deze manier omzeilen. “Je zou wel gek zijn als je jezelf kwelt door midden over de drempel te rijden. En dat is ook niet goed voor mijn auto”, vertelt een automobiliste, die naar eigen zeggen al sinds ze vijf jaar geleden in De Aker is komen wonen, “deze leuke route altijd gebruikt om snel naar de A4 te rijden”.

En nu? Hoe gaat het nu verder? De werkgroep Sloten weet het ook even niet meer. Het lijkt erop dat de gemeente deel 2 van de afgesproken tijdelijke urgentiepakket zomaar ‘vergeten’ is. Nu wordt ook nóg duidelijker dat zo spoedig mogelijk het verkeersvolume drastisch omlaag moet: de drempels werken pas echt als er paaltjes naast de drempels komen. Dat is waarschijnlijk ook gevaarlijk voor de fietsers zonder aanvullende maatregelen, maar bovendien zal het verkeer zonder nadere maatregelen vastlopen.

Al 40 jaar onderzoek naar oplossingen
De in november 2020 gestarte inspraakprocedure is zonder enig officieel bericht blijkbaar stilgelegd. Wethouder Sharon Dijksma heeft begin december nog schriftelijk bevestigd dat het de bedoeling was om na de inspraak in het eerste kwartaal van 2021 een besluit te nemen over het plan ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’ en de uitvoering “zo mogelijk nog vóór de zomer” gereed te hebben. Deze planning staat ook zo op de gemeentelijke website. Hoe het met de voortgang staat? Geen idee!

Het lijkt erop dat de gemeente nu opnieuw onderzoek gaat uitvoeren naar alternatieve oplossingen, die bij eerder onderzoek in de afgelopen 40 (!) jaar al naar de prullenbak zijn verwezen… Blijkbaar waren de duizenden reacties uit heel Nieuw-West in de consultatieronde over het Autoluw-plan niet voldoende, want het schijnt zo te zijn dat het stadsdeel nóg meer mensen wil laten meepraten over dit plan. Dat het dan vooral gaat om automobilisten die de Sloterweg als verlengde oprit naar en afrit van de A4 gebruiken, die dus niet blij zullen zijn elektronische afsluiting voor doorgaand verkeer, staat nu al vast.

Als je een zo brede maatschappelijke discussie over ieder Autoluw-plan organiseert, weet je van tevoren dat de meerderheid tégen is… Het is een raadsel waarom de gemeente hieraan duur gemeenschapsgeld zou willen besteden. Zeker, omdat in het College-akkoord afspraken staan over het voorrang geven aan fietsers in de openbare ruimte en het autoluw maken van de stad door verschuiving van doorgaand verkeer naar het Hoofdnet Auto.

We geven niet op
Het klinkt allemaal wat hopeloos… Maar, we hebben in het landelijke gebied vaker voor dergelijke ‘uitdagingen’ gestaan. Dorpsraad en werkgroep Sloten geven niet op! Er móet gewoon een fietsveilige en leefbare Sloterweg komen zónder grote stromen doorgaand autoverkeer naar de A4, A9 en de A10. En dit mag niet ten koste gaan van Nieuw Sloten.

De enige manier voor de gemeente om écht een einde te maken aan deze onacceptabele situatie is door snel het reeds ingezette inspraaktraject over het goed uitgedachte plan ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’ voortvarend af te ronden en zonder bestuurlijke lafheid te kiezen voor een autoluwe Sloterweg en Laan van Vlaanderen.

Laat van u horen!
Het zou mooi zijn wanneer de wethouder Verkeer en de heren en dames politici van de stadsdeelcommissie en de gemeenteraad van velen horen wat hun mening is over deze zeer gedeeltelijke tijdelijke maatregelen op de Sloterweg en het schijnbaar stilleggen van de inspraak over het plan ‘Autoluw’. Daarom aan degenen die zich aangesproken voelen het verzoek om een mail te sturen naar de wethouder Verkeer, de heer Egbert de Vries via deze link.

* Naar de Commissie Verkeer van de gemeenteraad via: commissieMLW@amsterdam.nl.
* Naar de stadsdeelcommissie van Nieuw-West: stadsdeelcommissie.nieuw-west@amsterdam.nl
* en de portefeuillehouder Verkeer Erik Bobeldijk: e.bobeldijk@amsterdam.nl.

Via onze Nieuwsbrief blijft u uiteraard op de hoogte.

Tamar Frankfurther, 1 maart 2021.

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel X

Eindelijk een noodplan voor een deel van de Sloterweg

De eerste stap naar een veilige, niet overbelaste Sloterweg, is gezet. Deel 1 van de noodmaatregelen wordt uitgevoerd. Nu ook het waterschap hiervoor vergunning heeft verleend, zullen er spoedig zeven drempels liggen.

Het gaat om het gedeelte tussen de dorpskern en de turborotonde halverwege de Sloterweg. Binnenkort geldt hier officieel voor alle voertuigen een 30 km-regime.

Bord met aankondiging aanbrengen drempels ter hoogte van Sloterweg 1045.

Deze verkeersdrempels zullen tijdens de voorjaarsvakantie van woensdag 24 tot en met vrijdag 26 februari 2021 worden aangebracht. De Sloterweg wordt hiervoor afgesloten. Het stadsdeel heeft beloofd dat het gemotoriseerde verkeer in deze periode zo veel mogelijk wordt omgeleid over het Hoofdnet Auto (zie illustratie) en dus niet via de Laan van Vlaanderen door Nieuw Sloten zal rijden. Deze maatregelen betreffen het eerste gedeelte van een vorig jaar overeengekomen noodpakket.

Omleidingsroute afsluiting kruising Sloterweg- Ditlaar (1).


Omleidingsroute afsluiting kruising Sloterweg- Ditlaar (2).

Vertraging Autoluw
In het afgelopen half jaar traden er opnieuw vertragingen op bij de planvorming en de besluitvorming van het gemeentelijke project ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’. Eerst werden vertragingen veroorzaakt door bestuurlijk overleg met Haarlemmermeer. Vervolgens zorgde de combinatie van wethouderwisseling en weerstand uit andere delen van Nieuw-West voor vertraging. De gemeente had eerder nog beloofd dat in januari 2021 de formele inspraak zou beginnen. In plaats daarvan wordt nu onderzocht of er nog alternatieven zijn naast de reeds onderzochte scenario’s.

Noodmaatregelen deel 2
Gezien de zeer grote onveiligheid van de Sloterweg, vooral voor fietsers, is er in overleg met de bewonersorganisaties een pakket maatregelen ontwikkeld ter overbrugging tot de invoering van Autoluw.

Voor het drukste en gevaarlijkste deel van de Sloterweg gaf de gemeentelijke Centrale Verkeerscommissie al op 1 december 2020 toestemming voor deel 1, een 30 km/uur-regime, ondersteund door een zevental drempels. Daarnaast zijn ook al afspraken gemaakt voor deel 2 van het noodplan: over de plaatsing van drempels en het invoeren van een 30 km/uur-regime op de oostelijke tak van de Sloterweg, op de Ditlaar en de westelijke tak van de Vrije Geer.

Aangezien vorig jaar op de kruising Ditlaar/Vrije Geer een dodelijk verkeersslachtoffer te betreuren viel, is spoedige herinrichting hiervan een van de maatregelen. Daarnaast maken veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers op het hele traject deel uit van dit tweede deel van het overbruggingspakket. Ook in Nieuw Sloten zouden tijdelijke maatregelen getroffen worden.

Tamar Frankfurther, 22 februari 2021.

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel IX

Gemeenteraad zegt (bijna) unaniem: “De Sloterweg is veel te druk en levensgevaarlijk voor fietsers!” Nu nog de daden!

Dat eerste bleken bijna alle fracties tijdens de commissievergadering van 4 februari 2021 goed op het netvlies te hebben. Goed nieuws dus! De hoos aan post die de raadsleden in de afgelopen week van bewoners hebben ontvangen, heeft hier zeker aan bijgedragen.

Maar, het is helaas niet alleen maar rozengeur en maneschijn… Van de nog op 7 december 2020 door Wethouder Dijksma uitgesproken ambitie begin van dit jaar de formele inspraak te beginnen van ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ komt niets terecht. Wat dat precies betekent is nog onduidelijk.

Ook tijdens de lockdown blijft het op de Sloterweg gevaarlijk druk voor fietsers.
Foto: Diana Hense.

Om maar te beginnen met wat we wél weten: ook de nieuwe wethouder Verkeer Egbert de Vries (PvdA) lijkt doordrongen van de ernst van de zaak. Over de tijdelijke maatregelen op de Sloterweg, dus het noodpakket ter overbrugging tot Autoluw, zei hij dat het absoluut noodzakelijk is dat deze op korte termijn worden ingevoerd, omdat er sprake is van een onacceptabel onveilige verkeerssituatie voor fietsers. Of zijn gevoel voor urgentie voor een structurele oplossing ook zo groot is, werd in het debat niet duidelijk.

Met spoed maatregelen invoeren
De Sloterweg moet heel snel een 30 km-zone worden met verkeersdrempels: “Deze smalle dijkweg met een 30 km-zone als onderdeel van het Hoofdnet Fiets is totaal niet geschikt om meer dan 15 duizend voertuigen per etmaal te verwerken. Het zal alleen maar veiliger kunnen worden als dat aantal drastisch afneemt”. Aan het eerste deel van de maatregelen voor de korte termijn heeft de Centrale Verkeerscommissie op 1 december al haar fiat gegeven. Portefeuillehouder Bobeldijk van stadsdeel Nieuw-West liet weten dat hij dit als uitvoerder op korte termijn gaat oppakken.

Zand in de machine…?
Hoewel vooral Zeeger Ernsting (GL) en Tiers Bakker (SP) ook de hoge urgentie van de invoering van de elektronische knips en de rest van het plan ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’ bepleitten, lijkt het er sterk op dat de wethouder tóch wéér nader onderzoek naar “andere mogelijke oplossingen” gaat laten uitvoeren. Dat is absurd, omdat feitelijk álles al herhááldelijk onderzocht is en iedereen ook doordrongen is van de noodzaak van het hele project. Bovendien gaat hij voorbij aan de andere ook onderzochte varianten in de Startnotitie. De wethouder gaf wel aan dat dit zeker niet betekent dat het project op de lange baan wordt geschoven, maar zijn uitspraak “behandeling moet in relatie met de Sloterbrug en de Mobiliteitsstudie Nieuw West” roept vragen op over het gevoel voor urgentie bij de nieuwe wethouder.

En de inspraak dan?
Hoe zit het dan met de inspraak over het project die sinds afgelopen november al van start is gegaan? De gemeente heeft toen het plan ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ officieel gelanceerd. Daarover hebben vele, vele honderden mensen uit heel Nieuw-West in november en december hun zegje gedaan, toen de zogenaamde ‘consultatie’ plaats vond. Het plan zou op basis van die eerste, informele inspraakronde worden aangepast tot een ‘Nota van Uitgangspunten’. Die zou begin 2021 worden vrijgegeven voor officiële inspraak. Zo zouden bijvoorbeeld ook mantelzorgers en eigenaren van privé lease-auto’s die in (Nieuw) Sloten wonen een ontheffing krijgen. Het is totaal onduidelijk waarom de gemeente de inspraakprocedure eerst voortvarend is begonnen en daarna helemaal niets meer van zich heeft laten horen! Tot nu. Op 4 februari wordt er plotseling op verzoek van politieke partij DENK in de commissie van de gemeenteraad over het plan gesproken. Voor vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties uit Sloten en Nieuw Sloten bleek geen ruimte voor inspraak. Gelukkig lieten velen uit Sloten en omgeving zich per email horen aan de leden van de Commissie. Wethouder De Vries zal snel duidelijkheid moeten geven over de inspraak.

Relatie met Sloterbrug
Hou u vast: Het wordt nóg ingewikkelder… In het plan ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’ zit een onderdeel waar eigenlijk niemand blij mee is: het afslagverbod vanaf de Baden Powellweg naar de Plesmanlaan (richting Sloterbrug). De vorige verkeerswethouder, Sharon Dijksma, heeft dit op het laatste moment aan het plan toegevoegd, omdat haar collega in de Haarlemmermeer dat per se wilde. De Haarlemmermeer was namelijk bang dat als de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen afgesloten zouden worden voor doorgaand verkeer, het sluipverkeer vanuit De Aker dan massaal over de Sloterbrug door Badhoevedorp zou gaan rijden, ook al waren daar onvoldoende aanwijzingen voor. Wel behoort ook de Burgemeester Amersfoordtlaan tot het Hoofdnet Fiets en Badhoevedorp zit ook niet te wachten op nóg meer fijnstof.

Wie al langer onze berichtgeving volgt, weet dat de gemeente Haarlemmermeer eerder voorstellen deed voor een nieuwe Sloterbrug. Aan beide kanten van de brug keerden Fietsersbond en bewonersorganisaties, waaronder ook de dorpsraden, zich fel tegen die plannen. Er werd immers voorgesteld om de capaciteit van de nieuwe brug fors te vergroten en daar was veel verzet tegen. Redenen? De verkeer aantrekkende werking, de veiligheid en de leefbaarheid. De drie basisscholen op deze route hebben nu al met een enorme fijnstofuitstoot te kampen. Door GGD en RIVM is aangetoond dat de concentraties uitlaatgassen en fijnstof hier longproblemen veroorzaken bij de schoolgaande kinderen. Het is onverantwoord als dat nog verder verhoogd zou worden. Als nu het afslag verbod zou vervallen, zou de brugcapaciteit ook zeker niet vergroot moeten worden. Bovendien zouden er wel alternatieve maatregelen genomen moeten worden om het fijnstof bij die scholen terug te dringen. Dat betekent hoe dan ook dat het aantal voertuigen langs deze route zal moeten verminderen.

Wegzakken in het moeras?
Wat nu? Hoe nu verder? Voorlopig nog geen formele inspraak? Wel de “de bewoners van De Aker betrekken?”, wel “wachten op Mobiliteitsplan Nieuw-West”? Wel wachten op “besluiten over de Sloterbrug”? De bewoners van Sloten en Nieuw Sloten voelen zich enorm in de steek gelaten! Alle fietsers over de Sloterweg, of het nu bewoners zijn, of als bestemming, sportpark, volkstuin of kerk hebben, allemaal worden ze in de kou gezet. Hier is sprake van onbehoorlijk bestuur. De werkgroep Sloten geeft uiteraard niet op en bezint zich op wat nu de beste volgende stap is. Naast doorgaan met overleggen met de gemeente, is het misschien wel tijd om de gemeentelijke Ombudsman in te schakelen. Deze gang van zaken is toch onaanvaardbaar? Heeft de gemeente nog regie over dit proces? Leeft er nog wel voldoende gevoel van urgentie? Of komt die er pas nadat er doden zijn gevallen? Kortom, wordt zéker vervolgd!

Tamar Frankfurther; 10 februari 2021.

 

Verkeer in en rond Badhoevedorp: Sloterbrug en meer

Als Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp (VDB) hebben wij de behoefte om een signaal af te geven.

Door GoedBeterWest! worden berichten verspreid over het plan ‘Autoluw Sloten & Nieuw-Sloten’ die suggereren dat dit Amsterdamse plan tot ingrijpende maatregelen leidt in Badhoevedorp en daarmee grote negatieve gevolgen heeft voor Badhoevedorpers. Het geeft ons het gevoel dat Badhoevedorpers worden gebruikt om bredere steun te krijgen voor een organisatie die met name bewoners van wijken in Amsterdam-West vertegenwoordigt.

De Sloterbrug tussen Badhoevedorp en Sloten. Foto: Erik Swierstra.

In de flyer die in de afgelopen periode in Badhoevedorp is verspreid wordt gesuggereerd dat het Amsterdamse autoluw-plan tot nadelige verkeersmaatregelen in Badhoevedorp leidt en dat met het steunen van GoedBeterWest! deze maatregelen teruggedraaid zouden kunnen worden. Dit is te kort door de bocht en zelfs onjuist. Gesteld wordt namelijk dat het plan Autoluw Sloten tot gevolg heeft dat:

1. de Zeemanlaan wordt afgesloten
2. de Schipholweg wordt afgewaardeerd
3. verkeer over de afgewaardeerde Schipholweg moet om de S106 te bereiken
4. de verbreding van de Sloterbrug op losse schroeven komt te staan

Graag bieden wij een stukje context over deze beweringen

1. de voorgenomen afsluiting (knip) in de Zeemanlaan is onderdeel van het Verkeersstructuurplan van de gemeente Haarlemmermeer en komt voort uit de plannen voor het nieuwe dorpscentrum met een autovrij plein in het gebied tussen het Lorentzplein en Albert Heijn. Voor het per auto bereiken van de A9 zal een knip in de Zeemanlaan maar voor een beperkt aantal Badhoevedorpers een andere route opleveren. Wij voorzien wel problemen doordat een deel van het verkeer tussen Badhoevedorp zuidoost en noordwest zich een weg zal zoeken door aanliggende woonwijken. Maar: de knip in de Zeemanlaan staat los van het plan voor een autoluw Sloten en kan in onze ogen dus niet als argument dienen voor de bezwaren hiertegen.

2. het plan om de Schipholweg af te waarderen is al vele jaren geleden ontstaan en komt voort uit een breed gedragen wens. Met een maximumsnelheid van 50 km/u op de Schipholweg is de oversteek voor fietsers naar de sportvelden en het recreatiegebied de Veldpost veel veiliger. Het tijdverlies voor (doorgaand) verkeer richting de A9 zal door de afwaardering op zichzelf niet heel groot zijn. Wel kan een verkeerstoename tot problemen leiden omdat bijvoorbeeld de kruispunten hier niet op zijn berekend.

3. al ruim 3 jaar -sinds de omlegging van de A9- moet het verkeer vanuit Badhoevedorp over de Schipholweg om de S106 te bereiken. De route via de Sloterbrug duurt langer, dus de suggestie dat het Amsterdamse autoluw-plan een streep haalt door een voor Badhoevedorpers aantrekkelijke route naar de S106 geeft in onze ogen een onjuiste voorstelling van zaken.

4. stellen dat de verbreding van de Sloterbrug op losse schroeven komt te staan is in onze ogen te kort door de bocht. De vernieuwing van de Sloterbrug is een gezamenlijk plan van de gemeente Amsterdam en Haarlemmermeer. Een complex project dat verstrekkende gevolgen kan hebben. Het is dus zaak de informatie in de juiste context te plaatsen. Het verbreden van de brug is een oplossing om de zo gewenste verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren maar verbreden alleen zal onvermijdelijk leiden tot meer verkeer wat door Badhoevedorp heen naar de A9 of Schiphol en vanuit Badhoevedorp naar de A9 en A10 gaat.

De Burgemeester Amersfoordtlaan is niet geschikt voor nog meer verkeer en de Aker- en Nieuwemeerdijk ook niet. Dat geldt ook aan Amsterdamse kant: Nieuw Sloten zit evenmin op meer verkeer te wachten, net als de Sloterweg in Sloten. Als er niet ook iets aan de verkeersstromen gedaan wordt leidt een bredere brug dus juist niet tot de gewenste snellere en veiliger route. Wij zijn dan ook niet tegen verkeersbeperkende maatregelen in combinatie met een bredere Sloterbrug. De VDB is vooral voor een veilige brug met alternatieven die meer voordelen dan nadelen hebben, niet per se voor een bredere brug.

Al met al is er niet alleen sprake van verschillende plannen die invloed op elkaar hebben maar zijn er flink wat tegenstrijdige belangen. Besluitvorming is dus niet eenvoudig en de politiek krijgt veel bezwaren om te verwerken. Eén ding weten we zeker: veel mensen zullen anders moeten gaan rijden. Tot welke voor- en nadelen dit zal leiden zal per persoon verschillen. Als VDB zien wij het echter als onze taak de berichtgeving en getrokken conclusies in de juiste context te plaatsen zodat iedereen goed geïnformeerd een afweging kan maken.

Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp; 28 januari 2021.

Van: https://hallobadhoevedorp.nl/message/55568/verkeer-in-en-rond-badhoevedorp–sloterbrug-en-meer

Zie ook: Sloterbrug en Amsterdam autoluw

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel VIII

Wéér een ongeluk op de Sloterweg

Het kan zo écht niet langer. “Het is hier onverantwoord onveilig”, zo oordelen ook de Centrale Verkeerscommissie en de Verkeerspolitie. De smalle Sloterweg kan de enórme stroom van te snel en agressief rijdend sluipverkeer tussen Nieuw-West en de A4 gewoonweg niet aan.

En dan te bedenken dat de Sloterweg onder het ‘Hoofdnet Fiets’ valt. Hier moeten álle fietsers, passanten, sporters, volkstuinders en bewoners, veilig kunnen fietsen. Het is hoog tijd dat er wordt ingegrepen. Uitstel en vertraging zijn onverantwoord.

Na 40 jaar nog stééds onveilig
De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp is sinds de jaren tachtig, nu dus al veertig (!) jaar, in gesprek met de gemeente om de Sloterweg veilig te maken. En dan te bedenken dat het in de jaren tachtig dus al zo onveilig was dat dit nodig was. De woonwijken De Aker, Nieuw Sloten en grote delen van Osdorp met hun tienduizenden nieuwe inwoners waren toen nog niet eens gebouwd en men bezat in die tijd per gezin ook minder auto’s. De invoering van stadsdeelbesturen heeft niet echt geholpen. Alle inzet van de bewoners leidde tot nu toe nog niet tot een effectieve maatregel.

De verkeerssituatie is zo onveilig dat de vrees – die niemand durft uit te spreken – reëel wordt: “Tot nu toe gaat het vooral om hersenschuddingen en blikschade. Maar, als we lang genoeg wachten, kunnen we zeker ook op de Sloterweg een dode betreuren. Daar gaan we toch niet op wachten?” Wat weegt zwaarder: Enkele minuten omrijden of een mensenleven?

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 13 januari 2021.

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel VII

“Slotenaren zijn verkeersoverlast zat” kopt de Westerpost op 1 april 1998. Op 7 oktober 2009 schrijft dezelfde krant: “Variant 11 ontbrak: niets doen”. Dáár kiezen de bestuurders voor!

Op 5 januari 2012 bespreekt stadsdeel Nieuw-West ‘variant 12’ met de bewoners, met o.a. afsluiting van de Vrije Geer tijdens de spits. Op 11 september 2013 zegt de stadsdeel-bestuurder “dat afgezien wordt van het autoluw maken van de Sloterweg”. Opnieuw: “Niets doen!” Gaat dat nu voor de vierde keer gebeuren?

De Sloterweg (Hoofdnet Fiets) is zéér gevaarlijk voor fietsers…

Verkeerscommissie akkoord met noodplan Sloterweg
1 December 2020. De Centrale Verkeercommissie Amsterdam gaat na een spoedprocedure akkoord met het tijdelijk maatregelenpakket voor de Sloterweg. Instelling van een 30 km-zone, verwijdering van wegversmallingen en vervanging en uitbreiding door effectieve, bus-vriendelijke drempels vormen de kern van dit noodpakket. De plaatsen waar de drempels moeten komen, zijn al in beeld gebracht. Het noodplan is gericht op overbrugging tussen nu en het in de loop van 2021 verwachte ‘Autoluw voor Sloten en Nieuw Sloten’. De verkeerspolitie oordeelt dat er vanwege de levensgevaarlijke situaties zo spoedig mogelijk maatregelen getroffen moeten worden. De aannemer staat klaar.

Laat stadsdeel de Slotenaren nu opnieuw in de kou staan?
Inmiddels zijn wij drie bijeenkomsten van de Stadsdeelcommissie waarin uitvoerig gesproken is over ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ verder. De vele insprekers uit De Aker krijgen elke keer van portefeuillehouder Bobeldijk te horen dat hij zeker zorgvuldig naar alle opgesomde problemen zal kijken. Tegelijk benadrukt hij dat hij een advies over ‘Autoluw’ aan het gemeentebestuur, gezien de urgentie, zo mogelijk nog voor de jaarwisseling wil behandelen in de stadsdeelcommissie. Talloze malen benadrukt hij het belang van een korte termijn oplossing voor de zeer onveilige Sloterweg. We zijn nu bijna drie weken verder. Er is niets gebeurd, anders dan dat er halverwege de Sloterweg een 30-kmbord geplaatst is. Wordt er werkelijk opnieuw getraineerd onder het mom van zorgvuldigheid? Stroperigheid en traagheid zijn in dit geval het toppunt van ónzorgvuldigheid!

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 23 december 2020.

 

Sloterweg niet langer oprit A4, A9 en A10, deel VI

De Centrale Verkeerscommissie Amsterdam is akkoord met het voorstel om een 30 km-zone op de gehele Sloterweg in te stellen.

Het gaat o.a. om het weghalen van de wegversmallingen en de aanleg van bus-vriendelijke drempels.

Volgens de werkgroep Sloten is er nu een stevige basis gelegd voor een noodpakket ter overbrugging van de periode tot de Autoluw-maatregelen ingaan. De inspraak daarvoor begint in januari.

De slimme camera’s worden pas in de loop van 2021 verwacht. Om de weg tot die tijd veiliger te maken, wil de werkgroep de volgende aanvullende maatregelen:

– aanpassing van markeringen en verkeersborden,
– veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers,
– wijziging van voorrangsregels ten gunste van fietsers, zoals bij de hoek van de Ditlaar,
– uitbreiding van de 30 km-zone naar de Vrije Geer en de Ditlaar.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 16 december 2020.

 

Sloterweg niet langer oprit A4, A9 en A10, deel V

Uit berichten in de media blijkt dat er nogal wat misverstanden bestaan over het plan ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’.

Over de noodzaak van dit plan: Per etmaal rijden meer dan 15.000 auto’s over de Sloterweg via Ditlaar en Vrije Geer. Daarmee is deze smalle dijkweg (Hoofdnet Fiets!) één van de állerdrukste wegen in Amsterdam. Gevolg: Fietsers in de berm gedrukt; vaak ongelukken; hulpdiensten staan vast en onverantwoord hoge fijnstof-uitstoot. De gemeente wil de verkeerssituatie hier z.s.m. verbeteren. En dan wel zo dat de drukte níet verschuift naar Nieuw Sloten en Badhoevedorp, maar naar het Hoofdnet Auto, waar het hoort!

Sloten blijft bereikbaar
Alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten blijven altijd voor álle voertuigen bereikbaar. Wie geen geregistreerd voertuig in dit gebied heeft, kan niet kosteloos langs de elektronische camera rijden en moet mogelijk een andere route kiezen. Waar nodig zijn er ontheffingen.

T106 soms sneller
Met de auto vanuit Osdorp en De Aker naar de A9 of Badhoevedorp rijden, is in veel gevallen nu al sneller. De A10 kan ook nu al het snelst bereikt worden via de Plesmanlaan en Henk Sneevlietweg. De precieze tijden variëren uiteraard. Na verbetering van de doorstroming op het Hoofdnet Auto, worden de rijtijden verder verkort.

Doorstroming Hoofdnet Auto
De doorstroming op het Hoofdnet Auto kan beter. Daarom staan in dit plan diverse aanvullende maatregelen. Baden Powellweg, Plesmanlaan, Johan Huizingalaan en de Oude Haagseweg krijgen een Groene Golf, obstakels worden verwijderd, opstelstroken worden verlengd. Aan het kruispunt Baden Powellweg / Pieter Calandlaan en de doorstroming via de T106 (Lijnderbrug) wordt gewerkt bij de Mobiliteitsaanpak Nieuw-West. De rijtijden via het Hoofdnet Auto worden dus korter dan vermeld in bijgaande tabel.

Solidariteit
Met dit plan ‘Autoluw’ neemt de gemeente de zwakste verkeersdeelnemers in bescherming. Dat is een keuze waar je het wel of niet mee eens kunt zijn. Puur eigen belang (snelste route naar de A4 behouden) botst duidelijk met het algemeen belang. De individuele IK van de automobilist tegenover de gezamenlijke WIJ van de leefbaarheid en verkeersveiligheid…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 9 december 2020.

 

Sloten op slot en naar Sloterbrug verboden

Zonder kentekenontheffing wordt het niet langer mogelijk om langs deze plek door Sloten of Nieuw Sloten te rijden richting Osdorp.

De plannen om doorgaand verkeer in Nieuw-West te weren volgen elkaar in hoog tempo op. Kregen zowel Osdorperweg als Sloterweg met hun sluipverkeer de laatste tijd alle aandacht, nu laat ook de directe omgeving van deze wegen zijn stem duidelijk horen. Met als resultaat dat behalve het oude dorp Sloten nu ook Nieuw-Sloten van doorgaand verkeer zal worden verlost. En als klap op de (binnenkort verboden) vuurpijl komt er op de rotonde Plesmanlaan een rechtsafverbod voor verkeer vanaf de Baden Powellweg richting Badhoevedorp en ook in omgekeerde richting.

Lees verder op: www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/sloten-op-slot-en-naar-sloterbrug-verboden

 

Nieuw-West verdeeld over autoluwe Sloterweg: ‘Ik viel van schrik achterover’

Er ontstaat een scheuring in Nieuw-West. Voor- en tegenstanders van het beperken van verkeer op de pittoreske en smalle Sloterweg liggen overhoop over de plannen van de gemeente.

Door: Marc Kruyswijk – Het Parool

Voor mensen die niet in de buurt staan ingeschreven, wordt de Sloterweg straks praktisch verboden gebied. Het plan Autoluw Sloten en Nieuw-Sloten gaat daar met behulp van camera’s voor zorgen. Bewoners van de naastgelegen wijk De Aker en andere inwoners van Osdorp vrezen hierdoor straks kilometers om te moeten rijden om vanaf hun buurten op de snelwegen te komen.

Volgens woordvoerder Carolien Tijssen van de Akerbewoners worden zij door de maatregelen, die in juni van kracht moeten worden, voor een voldongen feit geplaatst. “Wij zijn nérgens bij betrokken. Toen ik de plannen las, viel ik van schrik achterover: het is slecht doordacht. Er zal een enorm waterbedeffect optreden.”

De bewoners van Sloten en Nieuw-Sloten zijn just enthousiast over de nieuwe aanpak, zegt Tamar Frankfurther. Volgens haar is ‘de wonderlijke situatie ontstaan dat Sloten zich in dit dossier aan de kant van de gemeente Amsterdam schaart’. “De situatie op de Sloterweg is levensgevaarlijk. Er rijden veel te veel auto’s veel te hard. Als fietser kom je regelmatig in de berm terecht. En er zijn veel ongelukken.”

Veel te druk
Volgens Frankfurther is de Sloterweg simpelweg niet geschikt voor zo veel verkeer. “Het is een cultuurhistorische weg, je kunt er weinig aan aanpassen. Maar zoals ie nu gebruikt wordt, is het nooit de bedoeling geweest.”

Een woordvoerder van de gemeente zegt te begrijpen dat mensen die jarenlang gewend zijn geweest om gebruik te maken van de route via de Sloterweg de geplande veranderingen vervelend vinden.

“Maar maatregelen zijn noodzakelijk om de leefbaarheid en verkeersveiligheid op de Sloterweg te verbeteren. Het is er al jaren veel te druk. Dagelijks rijden er 15.000 auto’s, terwijl de smalle weg geschikt is voor slechts 6.000 auto’s. Van al die voertuigen is zo’n 60 procent afkomstig uit de Aker en ongeveer 40 procent uit Badhoevedorp.”

“Al geruime tijd proberen we het probleem van de grote hoeveelheid sluipverkeer op deze plek op te lossen, maar dat is tot op heden nog niet goed gelukt. Vandaar dat we dit nu met slimme camera’s willen gaan doen. Op deze manier leiden we doorgaand verkeer weer naar de hoofdroutes die daarvoor bedoeld zijn.”

Neem dan de fiets
Volgens Carolien Tijssen gaat de maatregel ervoor zorgen dat heel veel bewoners van De Aker en de rest van Osdorp te maken krijgen met een bereikbaarheidsprobleem. “We voorzien een continue file bij de brug bij tankstation Zwart. Ook zullen de wegen in alle omliggende stadsdelen extra worden belast: de Plesmanlaan, Baden Powellweg en Pieter Calandlaan zullen in de ochtend- en avondspits volledig vastlopen.”

Het ergert Tijssen en haar medestanders dat je bij kritiek op de plannen vooral te horen krijgt dat je dan maar de fiets moet nemen. “De fiets is voor veel mensen geen optie, die werken echt niet in de stad. Bovendien is de wijk heel nadrukkelijk opgezet als een wijk waarin de auto een belangrijke plaats inneemt. Openbaar vervoer? Dat werkt hier niet praktisch. Bewoners die vanuit De Aker over de Sloterweg rijden, worden aangesproken als sluipverkeer, maar dat zijn ze pertinent niet: het is bestemmingsverkeer dat een snelle en logische weg neemt.”

Dat is dan weer tegen het zere been van Frankfurther en haar medestanders. “De situatie is zo gegroeid, maar het plan voorziet ook in oplossingen voor bewoners van De Aker, als zij dan niet even een paar minuten willen omrijden: de gemeente werkt aan een betere ontsluiting aan de andere kant van hun buurten.”

Uit: het Parool van 2 december 2020.

Van: www.parool.nl/amsterdam/nieuw-west-verdeeld-over-autoluwe-sloterweg-ik-viel-van-schrik-achterover

Zie ook: Sluiptverkeer, nee het is van hier – het Parool – 2 dec. 2020

 

Plan ‘Autoluw Sloten’ terug naar de tekentafel?

Nieuw-West – Tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie op 24 november 2020 werd een groot deel gewijd aan insprekers bij het Plan ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’. Als het aan die insprekers ligt, dan moet dat plan terug naar de tekentafel en plaatsmaken voor een integraal plan voor heel Nieuw-West.

Onderwerp van discussie: Sloterweg-West, zondagmiddag 14.00 uur.. (Foto: Cees Fisser).

Uit de Stadsdeelcommissie
Begin november stond de Startnotitie ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’ op de agenda van onze Stadsdeelcommissie (sdc). Op 10 november pleitten insprekers – in afwachting van ‘Autoluw’ – voor tijdelijke maatregelen die de verkeersveiligheid voor fietsers op de Sloterweg al op zeer korte termijn kunnen verbeteren. Op 24 november hadden zich 7 insprekers, – op één na – tegenstanders uit De Aker en Osdorp gemeld.

Inspreker over Autoluw
Carolien Tijssen beet het spits af. Zij wilde de sdc-leden meenemen naar “de oplossing van gisteren, die het probleem van vandaag vormt. Eind vorige eeuw is in Amsterdam-West veel gebouwd, zoals de wijken Nieuw Sloten en De Aker. Veel mensen hebben er geld aan verdiend: tuinders, gemeente en projectontwikkelaars.

Planologisch is er toen iets niet goed gegaan: er is nu overlast op de uitvalswegen, die mogelijk nooit als hoofdwegennet waren bedoeld, maar wel als zodanig in gebruik zijn; of te optimistisch zijn ingeschat”. Tijssen doelde daarmee op de eenbaansbrug in de Ookmeerweg waarover nu al het verkeer van 10.000 inwoners richting de oprit van de A9 zou moeten rijden. Iets wat zelfs nu – in Coronatijd – tot veel vertraging op die brug leidt.

Verplaatsing problemen
Tijssen: “Wegens de filevorming daar, zoeken bewoners van de Aker andere routes, zoals via Sloten en Nieuw Sloten. Om dat zogenaamde ‘sluipverkeer’ terug te dringen, is er een plan gemaakt. Met elektronisch toezicht, wordt om Sloten en Nieuw Sloten een soort muur geplaatst. Nog los van mogelijke strijdigheid met privacywetgeving leidt dit plan tot een ‘verkeersinfarct’ voor bewoners van De Aker.

In het plan is rekening gehouden met een ‘waterbedeffect’ in Badhoevedorp, maar niet met het waterbedeffect in en rondom De Aker. Hierdoor lijkt het plan wel een oplossing voor verkeersoverlast in Sloten en Nieuw Sloten, maar verlegt het plan de problemen naar de Huizingalaan en de Ookmeerweg. De bewoners van De Aker zitten gevangen in de beperkte uitvalswegen van hun eigen wijk. Dat zou leiden tot nieuwe oplossingen, die telkens weer tot nieuwe problemen leiden.”

Zorg voor integraal plan
Daarnaast had Tijssen bezwaren tegen het verbod om rechtsaf te slaan vanaf de Baden Powellweg richting de Sloterbrug. Hierdoor ontstaat waarschijnlijk een nieuwe ‘sluiproute’ via de Frankfurthersingel en de Akersluis. [met Basisschool Het Bovenland; red.]

Daarom riep zij de sdc op “om te zorgen voor een integraal plan voor de ontsluiting van Nieuw-West in zijn geheel. Mét de burgerparticipatie die hoort bij een volwassen democratie. Het huidige plan was niet bekend bij de bewoners en de communicatie hierover vindt selectief plaats. De bewoners van De Aker ervaren dit als ‘het over de schutting gooien van een probleem en zoek het zelf lekker uit’!”

In feite had mevrouw Tijssen slechts drie minuten nodig om de gehele problematiek rond het Plan ‘Autoluw’ te benoemen, inclusief het onprettige gevoel in De Aker over ontbrekende communicatie met de bewoners in die wijk. Zij vindt dat een definitieve oplossing voor een veiliger Sloterweg deel moet uitmaken van een integraal plan voor heel Nieuw-West. Op korte termijn zijn wel tijdelijk maatregelen nodig. De brug en de Ookmeerweg zelf moeten breder, naar 2 x 2 rijstroken.

Overige insprekers
Omdat Tijssen al zo’n compleet beeld schetste, is bij het samenvatten van de andere insprekers vooral gekeken naar aanvullende argumenten.

* Inspreker Laurens Keers ziet het als nadeel dat bewoners van Sloten en Nieuw Sloten wel via de Laan van Vlaanderen en de Plesmanlaan naar De Aker mogen rijden, maar dat bewoners van de Aker het omgekeerde recht niet krijgen. De Alpen is geen Plusnet Auto, maar krijgt wel tienduizenden auto’s te verwerken. Keers wees op de toename van CO2 en fijnstof, wegens het omrijden, én op de hoge kosten voor het ombouwen van de rotonde tot een T-kruising, wat niet bijdraagt aan verkeersveiligheid. Naast vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers uit De Aker en Osdorp wil Keers ook vertegenwoordigers uit Badhoevedorp aan tafel voor een geheel nieuw plan, waarbij het wegennet de behoefte aan vervoer kan behappen. Hij wil zich hiervoor inzetten.

* Marc Berns sprak in over het ontbreken van goed openbaar vervoer tussen De Aker en Sloten/Nieuw Sloten. Hij is het niet eens met het Plan ‘Autoluw’, omdat het tijdens de spits in álle straten van Nieuw-West druk is. Nieuw Sloten is dus geen uitzondering en moet ook niet zo behandeld worden. Door het uitsluiten in gebieden zouden ’twee klassen burgers’ ontstaan: ’tweederangs Osdorpbewoners’. De reistijd zou voor hen kunnen verviervoudigen. Door de Sloterweg éénrichting te maken in de drukste rijrichting tijdens de ochtend- en avondspits, is een ‘knip’ in de weg niet nodig, mits je flitscamera’s neerzet tegen ‘verheershufters’.

* Aissam Errani pleitte voor een nieuw integraal plan, want het sociale leven (rijden naar sportclub of huisarts) wordt geraakt. Het huidige plan maakt de problemen in de omliggende wijken groter; het plan is niet proportioneel.

* Piet Boon uit Nieuw Sloten is vóór de noodmaatregelen op de Sloterweg, waarom op 10 november was gevraagd. Hij vroeg het db waarom in dit plan alleen naar Sloten en Nieuw Sloten gekeken is, en niet naar De Aker, terwijl deze wijken wél een gezamenlijk Gebiedsplan hebben? Ook verwacht hij meer verkeersdruk op de Pieter Calandlaan en de Lelylaan van verkeer naar de A10. Boon had uitgerekend dat ‘een inrijdverbod alleen tijdens de spitsuren’ voldoende zou zijn om voor de gewenste afname van autoverkeer op de Sloterweg te zorgen. 24/7 is niet nodig. Hij vond dat eerst aan bepaalde randvoorwaarden voldaan moet zijn, zoals een fijnmazig openbaar vervoer en verbetering van de uitvalswegen S106/S107, voordat gedacht mag worden aan tijdelijke afsluitingen.

* Marc Makkes vertelde dat het Dorp Sloten na 30 jaar weer leefbaar kan worden. En dat in het plan diverse maatregelen worden aangekondigd om de doorstroming op andere wegen te bevorderen. Een voetgangersbrug naar Het Bovenland, waar Mario van Dregt (50Plus) naar vroeg, wordt volgens Makkes toegepast bij drukke provinciale wegen; niet binnen de bebouwde kom. Daarnaast los je daarmee de veiligheid voor fietsers niet mee op.

* Als laatste inspreker herhaalde Sanjay Kumar dat ook hij het gevoel had om als bewoner uit De Aker als ’tweederangs burger’ te worden weggezet, omdat hij het Plan ‘Autoluw’ via Facebook moest horen.

Reactie Erik Bobeldijk
Dagelijks bestuurder voor Verkeer, Erik Bobeldijk (SP) legde de procedure uit. Uiteindelijk bij een definitief plan, (hoe dat er ook uit zal zien), beslissen het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad. Stadsdeel Nieuw-West denkt mee en adviseert. Op diverse plekken in het stadsdeel maken auto’s meer gebruik van routes door woonwijken, dan van het Plusnet Auto. Hierdoor ontstaan problemen met de leefbaarheid en verkeersveiligheid. De Sloterweg staat hierbij op nummer één.

Het Plan ‘Autoluw’ is pas nét begonnen met een ‘startnotitie’. Op basis van alle reacties die nu binnenkomen, schrijft de gemeente een Nota van Uitgangspunten (NvU). Op deze NvU kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen, zonder onderscheid van de wijk waarin je woont.

Bobeldijk zegde toe op korte termijn met een aantal insprekers om tafel te willen, om de gehele problematiek van het autoverkeer op een rij te zetten. Vanuit zijn rol ging hij niet in op detailvragen, omdat hij die vragen wil doorgeven aan het gemeentelijke Projectteam. Bobeldijk: “De eindoplossing is een hele uitdaging, die ik niet uit de weg wil gaan.” Daarna volgde een vragenronde van de sdc-leden. Maar dat voert te ver voor dit artikel.

Intussen is de website www.goedbeterwest.nl opgericht die moet bijdragen aan een grotere verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers in heel Nieuw-West. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Cees Fisser

Uit: de Westerpost van 3 december 2020.

 

Sloterweg niet langer oprit A4, A9 en A10. Deel IV

De afgelopen week kwamen talloze adhesiebetuigingen binnen n.a.v. de bewonersbrieven van de Dorpsraad en de gemeente: “Eindelijk worden we verlost van die dagelijkse verkeersstromen door Sloten!”, “Kunnen we straks écht veilig fietsen en wandelen over de Sloterweg?” en “Komt de ambulance dan niet meer vast te staan?”

Tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie van afgelopen week bleek dat sommige bewoners van De Aker actievoeren tegen de plannen, omdat zij hun snelle toegang tot het snelwegnet willen behouden.

De Aker
In 2003 werd speciaal voor De Aker de T106 met de Lijnderbrug (verlengde Ookmeerweg) als snelle toegang naar de snelweg aangelegd. Bij de omlegging van de A9 is die aansluiting omslachtiger geworden. Gevolg: nóg meer sluipverkeer door Sloten. Tijdens de vergadering pleitten enkele Akerbewoners terecht voor verbetering van de aansluiting op de T106. Dit punt wordt zeker meegenomen bij de Mobiliteitsstudie Nieuw-West, die een integrale aanpak heeft. Anderen, die meenden dat het plan Autoluw van tafel moest, vingen bij de meeste commissieleden bot. Een ruime meerderheid van de stadsdeelcommissie blijft voor het zo spoedig mogelijk aanpakken van de verkeersproblemen in Sloten en Nieuw Sloten.

Doorgaande routes
Vorige week vermeldde deze Rubriek dat, ook als het plan ‘Autoluw’ is ingevoerd, alle bewoners van Sloten en Nieuw Sloten nog steeds álle kanten op kunnen rijden en dat bezoekers hier elk adres kunnen blijven bereiken. Het doorgaande verkeer kan straks niet meer dwars door Sloten over de Sloterweg rijden; of dwars door Nieuw Sloten via de Laan van Vlaanderen. Men zal via het Hoofdnet auto moeten rijden, zoals eigenlijk nu ook al het geval is. Vanuit De Aker en Osdorp loopt de snelste route naar de A9 via de Ookmeerweg en de T106. En die naar A10 en A4: via Calandlaan, Huizingalaan en Plesmanlaan en vervolgens via de Sneevlietweg naar de A10; of via de Oude Haagseweg naar de A4. Afhankelijk van de bestemming, is men dan inderdaad mogelijk enkele minuten langer onderweg. De gemeente zorgt op het Hoofdnet Auto tegelijk voor betere doorstroming: Obstakels worden verwijderd, opstelvakken verlengd en er komt een ‘Groene Golf’.

Autoluw in het kort 

Alle doorgaande verkeer naar Hoofdnet.

Alle bewoners kunnen alle kanten op.

Alle adressen blijven voor bezoekers bereikbaar.

Info: amsterdam.nl/BereikbaarSlotenNieuwSloten

 

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 2 december 2020.

 

Smalle Sloterweg autoluw – Ingezonden brief in het Parool

Rick Veltman stelt in het Parool van 25 november 2020 dat wethouder Dijksma in het geniep een autoluw-beleid in Nieuw-West voorstelt. Dat is een onjuiste weergave van de feiten.

In openheid heeft de gemeente in de afgelopen periode plannen gemaakt om de onhoudbare verkeerssituatie op de Sloterweg, een smalle dijkweg zonder voet- of fietspaden, te verbeteren. Wat de briefschrijver niet vertelt, is dat hij vanuit nieuwbouwwijk De Aker via de kortste weg naar de A4 wil sluipen. Hij is helaas niet de enige. Met hem zijn er dagelijks nog ruim 15 duizend anderen die dat doen.

Fietsers worden op dit Hoofdnet Fiets aan de lopende band de berm ingereden en er zijn regelmatig aanrijdingen. Met ‘Amsterdam Autoluw’ wil de gemeente dat het doorgaand verkeer niet langer door Sloten en Nieuw Sloten rijdt, maar via het Hoofdnet Auto. In het voorstel wordt ook dáár de doorstroming verbeterd. De gemeente wil hiervoor o.a. obstakels opruimen en een Groene Golf instellen op de Plesmanlaan, Johan Huizingalaan en Oude Haagseweg.

Graag roep ik in herinnering dat bij de aanleg van De Aker destijds besloten is deze wijk te ontsluiten naar Badhoevedorp, de A4 en de A9 via de T106, in het verlengde van de Ookmeerweg. Die is daar speciaal voor veel geld aangelegd.

Ook automobilisten uit deze wijk zullen straks enkele minuten moeten omrijden voor de veiligheid van fietsers en voetgangers en de leefbaarheid van de bewoners. We hopen dat de bewoners van De Aker hier begrip voor hebben.

Tamar Frankfurther, Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp

28 november 2020.

 

Sloterweg niet langer oprit A4, A9 en A10. Deel III

In het voorjaar van 2019 spraken meer dan 400 bewoners uit Sloten en aangrenzende buurten zich uit over de ernstige verkeersproblematiek in en rond het dorp. Velen deden dat in de vorm van ondertekening van een petitie aan de gemeentebesturen van Amsterdam en Haarlemmermeer.

Anderen spraken zich uit door indiening van een afwijzende zienswijze op de plannen voor de Sloterbrug. Ruim een week geleden lag er een brief van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp op de mat bij al die kritische bewoners, en ook bij alle overige Slotenaren en bewoners uit de buurt.

Autoluw
Deze brief kondigt de start van “Sloten en Nieuw Sloten Autoluw” aan. Dit is in feite de verwezenlijking van de door bewoners aangedragen oplossingsrichting. Kortweg: alle doorgaande verkeer naar het Hoofdnet Auto. Ook benadrukt de brief de noodzaak van spoedmaatregelen voor de korte termijn. Na decennialange strijd spreekt de Dorpsraad van een “historische mijlpaal”.

Bewonersbrief gemeente
Inmiddels heeft de gemeente bij alle bewoners van Sloten en Nieuw Sloten een brief bezorgd, die ingaat op de “aanpak van leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid”. De brief somt de te treffen maatregelen op voor de zeer korte, korte en middellange termijn. Kern van het plan zijn slimme camera’s die ervoor zorgen dat bewoners alle kanten op kunnen, dat bezoekers elk adres te allen tijde kunnen bereiken en dat alle doorgaande verkeer over het Hoofdnet Auto wordt geleid. Op zeer korte termijn wordt op de Sloterweg een 30 km-regime ingesteld, met effectieve, bus-vriendelijke drempels. Aanvullende noodmaatregelen ter overbrugging tot aan de plaatsing van de camera’s worden momenteel nog besproken. Naar verwachting plaatst de gemeente deze in de eerste helft van 2021. Doorstroming op het hoofdnet wordt verbeterd, onder meer door het instellen van een ‘Groene golf’.

Planning en inspraak
Bewoners – maar natuurlijk ook de hier gevestigde bedrijven en instellingen – kunnen hun opvattingen over het plan kwijt in een enquête via de gemeentelijke website. In de eerste twee maanden van 2021 kunnen ze vervolgens ook formele zienswijzen indienen. Eind februari nemen B&W een besluit.

Historische mijlpaal voor Sloten

Al sinds de loop van de jaren ’90 van de vorige eeuw werd actie gevoerd. “Sloten kan de verkeersstromen niet meer verwerken” en “Slotenaren zijn verkeersoverlast zat” lezen we op 1 april 1998 in de Westerpost. Alle plannen tegen het sluipverkeer gaan echter de prullenmand in. In 2009 worden 10 alternatieven om het sluipverkeer tegen te gaan door het stadsdeel onderzocht. Het stadsdeel kiest uiteindelijk voor variant 11:

“Niets doen”. Met recht spreekt de Dorpsraad dus van een historische mijlpaal. “Deze derde keer laten we het bereikte resultaat absoluut niet meer ontglippen”, aldus een nauw betrokkene. “Verdere toename betekent het einde van het dorp en de landelijke Sloterweg!”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 25 november 2020.

 

Gemeente kan blokkade Sloterweg voorkómen

Nieuw-West – Zes van de zeven insprekers bij de vergadering van onze Stadsdeelcommissie (SDC) op 10 november 2020 pleitten voor een fiets-veiliger Sloterweg.

De Sloterweg is nu zo onveilig voor fietsers, omdat er veel te veel auto’s rijden en vaak te hard. De vraag was én is: wat kan de gemeente daaraan op korte én lange termijn verbeteren?

Zelfs op een druilerige zondagmiddag rijdt er voortdurend ‘doorgaand verkeer’ op de Sloterweg (Foto: Cees Fisser)

Uit de Stadsdeelcommissie
De afgelopen jaren heeft de gemeente diverse terreintjes langs de Sloterweg uitgegeven als zelfbouwkavels. De kavels zijn intussen bebouwd en in de huizen hebben zich jonge gezinnen gevestigd. Die waren tot dezelfde conclusie gekomen als wat de oudere bewoners van de Sloterweg al lang wisten: de strook asfalt bovenop de slappe veendijk is te smal voor intensief auto- én fietsverkeer. Daarnaast is vorig jaar de ‘Sarto Badhoevedorp Hockey Combinatie Xenios’ verplaatst van de Ringvaartdijk naar Sportpark Sloten. De (jeugd)leden van Xenios die in Badhoevedorp wonen (ongeveer 50%) moeten nu dus meermalen per week via de Sloterweg naar het sportpark, en terug. Dus wat nu?

Autoluw gebied
Eind vorig jaar hadden bewoners van de Sloterweg bij onze SDC (nog eens) aandacht gevraagd voor de fiets-onveilige verkeerssituatie, met name voor jeugdige fietsers. Ook de gemeente Amsterdam zag in dat meer dan 12.000 autobewegingen per dag op dat ‘Hoofdnet Fiets’ niet veel langer houdbaar was.

Voor de middellange termijn [minimaal een jaar, red.] hebben verkeerskundigen van de gemeente een oplossing gevonden, door zowel het dorp Sloten met de Sloterweg, als de naastgelegen wijk Nieuw Sloten met de Laan van Vlaanderen ‘autoluw’ te maken.

Op twee plekken in de Sloterweg, én op twee plekken in de Laan van Vlaanderen komen “inrijdverboden voor snelverkeer, met slim camera toezicht”. Amsterdam heeft een startnotitie voor dit plan op 4 november 2020 openbaar gemaakt.

Bewoners en ondernemers met motoren, personen- of vrachtwagens die ‘op naam staan van een persoon of bedrijf in Sloten en Nieuw Sloten’ worden geen strobreed in de weg gelegd. Zij krijgen automatisch ontheffing van de inrijdverboden en kunnen altijd vanaf twee kanten de plaats van hun bestemming bereiken, of de wijk verlaten. Bestemmingsverkeer (bezoekers, leveranciers, klanten) kan elke plek in Sloten en Nieuw Sloten altijd vanaf (tenminste) één kant bereiken zonder een ‘inrijdverbod’ te passeren. Al het overige, doorgaande verkeer, dat in feite ‘niets te zoeken heeft in Sloten of Nieuw Sloten’, kan gebruik blijven maken van het Hoofdnet Auto, dat daarvoor bedoeld is. Zoals de Ookmeerweg, Baden Powellweg, Plesmanlaan, Huizingalaan, Henk Sneevlietweg en Oude Haagseweg om op de A9, A10 of A4 te komen. En omgekeerd natuurlijk.

Alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten krijgen een dezer dagen een huis-aan-huisbrief van de gemeente, waarmee zij geïnformeerd worden over de ‘ins en outs’ van het autoluwe gebied. Na een participatietraject voor Sloten en Nieuw Sloten gaat een advies naar burgemeester en wethouders (b&w). Nadat b&w het plan begin 2021 hebben goedgekeurd, volgt de officiële inspraak en de besluitvorming door de gemeenteraad (maart 2021). Een autoluw gebied voor Sloten en Nieuw Sloten met intelligent cameratoezicht kan dan eind 2021/begin 2022 een feit zijn.

Korte termijn oplossing
De woordvoerders van de jonge gezinnen langs de Sloterweg en van de ouders van jeugdige hockeyers hadden kennis genomen van de autoluw-plannen van Amsterdam. Zij steunen die plannen, maar ze willen geen jaar wachten op verbetering van de veiligheid voor fietsers. Zo snel mogelijk: het liefst binnen enkele weken, hooguit in een paar maanden verwachten zij resultaten. In een ‘brandbrief’ (per e-mail) aan het dagelijks bestuur van Nieuw-West werd al gezinspeeld op een “blokkade van een uur” op de Sloterweg, als resultaten uitblijven.

Desgevraagd door Pieter Nijhof (GroenLinks) opperden de insprekers enkele maatregelen: de maximum snelheid omlaag naar 30 km/u met strenge handhaving; de aanleg van flexdrempels (zoals op de Baden Powellweg) en/of chicanen met wisselende voorrang; verwijderen wegversmallingen om hard rijden juist te voorkómen. De VVD kwam met een ongevraagd advies om een achteringang van het sportpark open te stellen voor fietsers. Alle politieke partijen in de SDC waren en zijn het met de insprekers eens, dat de gemeente tijdelijke maatregelen moet treffen om de fiets-veiligheid op de Sloterweg te verbeteren.

Dagelijks bestuurder voor Verkeer, Erik Bobeldijk (SP) zag en ziet die noodzaak ook. Hij wil op korte termijn met alle belanghebbenden om de tafel gaan zitten. Intussen onderzoeken verkeerskundigen al ‘mogelijke maatregelen op de veendijk’, die overigens geen nadelige gevolgen mogen hebben voor de verkeersdrukte in Nieuw Sloten, waar dagelijks vele tientallen basisschoolleerlingen de Laan van Vlaanderen in beide richtingen moeten oversteken.

Cees Fisser

Uit: de Westerpost van 18 november 2020.

 

Sloterweg niet langer oprit A4, A9 en A10. Deel II

Aflopen dinsdag (10 november 2020) spraken bewoners zich in de stadsdeelcommissie uit over de onhoudbare verkeerssituatie op de Sloterweg. Vooral fietsers en voetgangers zijn hun leven daar niet zeker.

Mede dankzij een brandbrief van bewoners, met tal van foto’s van recente aanrijdingen, stond de noodsituatie op de agenda.

Steun kwam er met een brief van negen bewonersorganisaties. Zij vragen om een handhaafbaar 30 km-regime, ter overbrugging tot de definitieve oplossing met elektronische knips in de loop van 2021.

Route dóór Sportpark krijgt weinig steun
Op de agenda van de ‘virtuele’ vergadering stond ook een advies waarin werd geopperd om een apart fietspad aan te leggen door het Sportpark heen, via de noodingang. Nog los van complicaties en hoge kosten werd het plan door de meeste aanwezigen afgewezen, omdat het slechts een oplossing biedt voor een beperkte groep: alleen voor sporters die via het dorp naar het Sportpark fietsen.

Insprekers en reacties
Er waren insprekers namens Bewonerscomité Sloterweg-west en Ditlaar, hockeyvereniging Xenios, Werkgroep Sloten en ook enkele individuele bewoners spraken in. Allen benadrukten de gevaren voor fietsers en de hyperurgentie van een snelle oplossing. Als een rode draad liep verlaging van de snelheid door de gedachtewisseling met commissieleden. De overgrote meerderheid daarvan deelt het gevoel voor urgentie. Ook langzamer rijden als de kern van elke spoedoplossing vond brede weerklank.

Hoe nu verder?
Ook portefeuillehouder Bobeldijk bleek in zijn reactie in te zien dat zo spoedig mogelijk noodmaatregelen genomen moeten worden. Hij zei snel bewoners, gebruikers en deskundigen bijeen te willen brengen om “de puzzel op te lossen”. Inmiddels blijkt dat de Begeleidingscommissie ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ een noodmaatregelenpakket gereed heeft. Deze commissie staat onder regie van de Centrale stad en bestaat uit bewoners, deskundigen en ambtenaren van het stadsdeel.

Dit pakket wordt op 1 december 2020 ter goedkeuring aan de Centrale Verkeerscommissie voorgelegd. Kern van het pakket is een 30 km-regime, af te dwingen met drempels ter vervanging van of ter aanvulling op de bestaande chicanes. “Het verkeersvolume verandert zo nagenoeg niet”, aldus een woordvoerder van de gemeente, “maar de veiligheid is er zeer mee gediend”.

Geef uw mening over de verkeersplannen op de Sloterweg en in Nieuw Sloten. Zie: Slimme Camera’s Sloten en Nieuw Sloten.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 18 november 2020.

 

Sloterweg niet langer oprit A4, A9 en A10. Deel 1

Wethouder Dijksma heeft het startschot gegeven voor ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’

Als de plannen, die zij goedkeurde, uitgevoerd zijn, zullen de routes voor doorgaand verkeer naar de A4, de A9 en de A10 uitsluitend nog over het Hoofdnet Auto lopen. Dus via de Plesmanlaan, Huizingalaan, Sneevlietweg, Oude Haagseweg, Baden Powellweg en Ookmeerweg.

Bewoners van Sloten en Nieuw Sloten kunnen dankzij een elektronisch kentekensysteem straks nog wel van alle wegen gebruik blijven maken. Bezoekers van de bewoners, instellingen, winkels en andere bedrijven kunnen straks ook elk adres bereiken, maar moeten in sommige gevallen een andere route nemen dan voorheen. Met het sluipverkeer wordt eindelijk korte metten gemaakt.

(N.B. Door op de afbeeldingen te klikken kan een vergrote weergave worden getoond.)

Knips en Bestemmingsroutes Sloten en Nieuw Sloten.

Einde aan overlast
Met deze plannen komt er een einde aan de tientallen jaren lange overbelasting van met name de Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg. Deze gaat nu nog gepaard met ernstige onveiligheid, vooral voor fietsers en voetgangers, geluidsoverlast, concentraties van uitlaatgassen en onbereikbaarheid.

Ook in Nieuw Sloten komen de maatregelen zeer ten goede aan de leefbaarheid en veiligheid. Op het Hoofdnet Auto worden doorstroom bevorderende maatregelen genomen, zoals het instellen van een Groene Golf.

Knips en Doorgaande routes Sloten en Nieuw Sloten.

Betrokkenheid bewoners
De werkgroepen ‘Sloten’ van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en ‘Stop Sluipverkeer Nieuw Sloten’ zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van deze plannen. Uiteraard volgt er eerst nog een inspraakprocedure. Ook de gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de plannen.

Noodmaatregelen
Ter overbrugging van de periode tot de uitvoering dringen ongeveer tien bewonersgroepen bij stadsdeel Nieuw-West krachtig aan op tijdelijke verkeersmaatregelen. Het gaat daarbij vooral om noodmaatregelen om de veiligheid van fietsers op de Sloterweg nu al zo veel mogelijk te vergroten. Het aantal ongelukken neemt de laatste weken namelijk weer schrikbarend toe. De bewonersgroepen verzoeken o.a. een 30 km/uur-regime, dat ook gehandhaafd wordt.

Tamar Frankfurther,

Uit: de Westerpost van 11 november 2020.

 

Binnen één etmaal opnieuw twee ernstige ongelukken op Sloten

Téveel auto’s met té hoge snelheid: Dat is vragen om ongelukken…

De onveilige verkeerssituatie op en rond Sloten is u vast bekend. Op 27 én 28 oktober 2020 was het wéér raak. Sluipverkeer gebruikt de Sloterweg nog altijd als verlengde oprit naar de A4 en de A10.

Inmiddels zijn er per etmaal 15 duizend verkeersbewegingen op deze smalle dijkweg, die notabene deel uitmaakt van het Hoofdnet Fiets. Op dit traject rijdt er dus meer verkeer dan over de Nassaukade.

Frontale botsing op de Sloterweg door te hoge snelheden gecombineerd met asociaal gedrag bij de wegversmalling. Drie uitgeklapte airbags voorkwamen waarschijnlijk ernstig letsel; al kan dat ook pas later merkbaar worden. Het mag een wonder heten dat er op dit drukke tijdstip toevallig even geen fietsers op deze plek waren…

Deze onveilige situatie moet snel worden beëindigd. Al het sluipverkeer dient over het Hoofdnet Auto (via de Plesmanlaan en de Johan Huizingalaan) naar de A4 en A10 te rijden. En niet over de smalle Sloterweg of door Nieuw Sloten. Vraag is wanneer de gemeente nu eindelijk gaat besluiten welke maatregelen getroffen gaan worden. Portefeuillehouder Erik Bobeldijk van stadsdeel Nieuw-West is al jaren op de hoogte en is doordrongen van de urgentie. Waarom gebeurt er toch niets? Waarom wordt er niet gehandhaafd op die delen waar de maximale snelheid 30 km is? Waarom geen enkele zebra of veilige oversteekplaats voor fietsers?

Engeltjes?
Beide ongelukken leidden wonder boven wonder – voor zover bekend – niet tot ernstig letsel. “Moet het dan eerst heel erg fout gaan voordat er wordt ingegrepen?” vraagt iedereen zich af. Na de frontale botsing op de Sloterweg (tussen de Ditlaar en de rotonde) op 27 oktober 2020 om 18 uur, ging het de volgende ochtend rond 10.30 uur alwéér mis. Nu op de Vrije Geer, de weg rond het natuurpark. Een automobiliste reed hier veel te hard. Om geen vaart te hoeven minderen en fietsers te ontwijken, koos de bestuurder ervoor om in de bocht midden op de smalle weg te gaan rijden. Een motorrijder, die vanaf de Baden Powellrotonde kwam aanrijden, ging vol op de remmen, maar kon de auto niet meer ontwijken. Logisch, omdat de auto zich aan de verkeerde kant van ‘de enige weghelft’ bevond… “De motorrijder lijkt geen ernstige verwondingen te hebben. Die heeft een ‘engeltje’ op zijn schouder”, aldus omstanders.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 4 november 2020.

 

Sloterweg-oost is óók te druk

Sluip-bypass tussen A4 en A10

Na alle aandacht voor het westelijk deel van de Sloterweg wil Martin Huissoon ook aandacht vragen voor de verkeerssituatie van het oostelijk deel van de Sloterweg, waar hij woont. Het gaat om de weg tussen de rotonde en de Johan Huizingalaan.

Vluchten in de berm
Martin Huissoon: “Ik ben al tig-jaren aan het communiceren met de gemeente over deze gevaarlijke situatie. Er is hier geen vrijliggend voet- of fietspad en op de zes meter brede weg mag gewoon 50 km/uur gereden worden. Auto’s passeren voetgangers op minder dan een meter afstand met deze snelheid of hoger tot véél hoger.

De hoekpaaltjes van de nieuwe wegversmalling zijn al een paar
keer omver gereden door haastige automobilisten.

De weg wordt door haastige automobilisten als sluiproute tussen de A4 en de A10 gebruikt. Dan is vluchten in de berm de enige optie. Daar helpen de nieuwe wegversmallingen echt niet tegen. Want als er geen tegenligger is, dan gaat de voet écht niet van het gaspedaal. En als er wel een tegenligger is, dan rijdt men daarna veelal des te sneller om de ‘verloren tijd’ in te halen.

Met de huidige ontwikkelingen van meer woningbouw (vooral voor gezinnen met kinderen) aan de Sloterweg, is het probleem des te nijpender en risicovoller geworden. Terwijl de landelijke, lommerrijke Sloterweg zich juist uitstekend leent voor recreatief voetgangers- en fietsverkeer.”

30 km-zone?
Martin vervolgt: “De oplossing is simpel, maak er een 30 km-zone van, waar de auto te gast is en zie toe op naleving hiervan. Net als bijvoorbeeld op de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp. Laat er toch niet eerst een ernstig ongeluk moeten gebeuren alvorens men daadwerkelijk deze situatie wijzigt. De gemeente draagt deze verantwoordelijkheid.”

Reactie gemeente
De gemeente Amsterdam laat weten zich bewust te zijn van deze onveilige verkeerssituatie, ook op het oostelijke deel van de Sloterweg: “De wegversmallingen die recentelijk zijn aangelegd zijn één van de maatregelen waarmee we de verkeersdrukte op de hele Sloterweg willen verminderen.

Zo onderzoeken we of er één of meer knips die sluipverkeer tegengaan mogelijk en gewenst zijn. Ook onderzoeken we of we de Sloterweg daarbij afgewaardeerd kan worden naar 30 km. Dit onderzoek loopt echter nog. In de loop van het jaar volgen de resultaten hiervan.”

De werkgroep Sloten laat weten zich uiteraard in te zetten voor verkeersveiligheid op de héle Sloterweg.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 12 februari 2020.

 

Verbetering Verkeersveiligheid Sloten

Muntje lijkt bij de gemeente te vallen

De gemeente komt eindelijk in actie tegen de gevaarlijke verkeerssituatie op de Sloterweg.

Op 12 december 2019 meldde directievoerder Erik Rook van de gemeente Amsterdam dat vóór 2020 op de Sloterweg tussen de rotonde en de Johan Huizingalaan een wegversmalling wordt aangelegd.

Ook de wegversmallingen op het andere stuk van de Sloterweg richting het dorp worden teruggeplaatst, zodra de werkzaamheden op de zelfbouwkavels dit mogelijk maken. Hopelijk zorgt dit voor lagere rij-snelheden.

Verkeerscirculatie
De directievoerder vervolgt: “Daarnaast onderzoeken we hoe de verkeersdrukte op de hele Sloterweg, bijvoorbeeld door een knip, kan worden verlaagd. We verwachten de eerste onderzoeksresultaten hierover in de eerste helft van 2020.

Er zijn onlangs al verkeersborden geplaatst om het verkeer via de Anderlechtlaan te laten rijden. Zo wordt tijdelijk de problematische verkeersdrukte op de Sloterweg iets verminderd. We kijken in het onderzoek vooral of het verkeer via de hoofdnetten (Johan Huizingalaan) kan rijden.”

Sloterbrug in ijskast
De gemeente erkent nu ook dat er een relatie bestaat tussen het vergroten van de capaciteit van de Sloterbrug en de verkeersdrukte in de omgeving. In de stadsdeelcommissie van 3 december meldde Erik Bobeldijk, portefeuillehouder Verkeer, dat de plannen voor de vernieuwing van de brug zijn stilgelegd. Eerst wordt nu een Mobiliteitsplan opgesteld voor het hele stadsdeel. Daarin wordt gekeken hoe (sluip)verkeer, dat nu door woonwijken rijdt, anders naar de A4, A9 en A10 kan worden geleid.

De werkgroep Sloten heeft al herhaaldelijk gevraagd om een verkeerscirculatie-onderzoek, dat óók naar Badhoevedorp kijkt. Door de huidige beroerde A9-ontsluiting in Badhoevedorp is het sneller om via de brug en Sloten naar de A4 en A10 te rijden! Wie dát oplost, voorkomt veel sluipverkeer. Die dure grotere Sloterbrug dan waarschijnlijk helemaal niet nodig… “Amsterdam Autoluw”, weet je wel?

Tamar Frankfurther

Uit de Westerpost van 27 december 2019.

 

Sloterweg autoluw?

Bij de vergadering van de Stadsdeelcommissie Nieuw-West op 15 oktober 2019 stelde een van de insprekers een Elektronische knip op de Sloterweg voor.

Door: CeesFisser@Westerpost.nl

Hoewel de VVD in de vergadering van 15 oktober 2019 zei pas op 5 november inhoudelijk te reageren op de voorstellen van GroenLinks voor wat betreft aanvullende maatregelen om Amsterdam én Nieuw-West autoluw te krijgen, ging de bespreking van dit onderwerp nog even door.

Ter herinnering: twee insprekers, bewoners van Sloten, hadden aan het DB gevraagd onmiddellijk maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid voor fietsers op de Sloterweg te vergroten, door met een “knip” doorgaand autoverkeer te weren. Pieter Nijhof (Osdorp; GroenLinks) vond dat het DB de inspraak van de bewoners over de verkeers-ónveiligheid op de Sloterweg te veel bagatelliseerde, door nu niets te doen en een oplossing op de lange baan te schuiven. Ook Hamza Kacha (Osdorp, PvdA) vroeg het DB om snelle maatregelen voor een veiliger Sloterweg.

Dat schoot portefeuillehouder Ronald Mauer (D66) in het verkeerde keelgat. Tijdens zijn termijn als portefeuillehouder Verkeer in stadsdeel Slotervaart is meermalen over de Sloterweg gesproken. Zo presenteerde het stadsdeel op 1 oktober 2009 tijdens een inspraakavond tien verkeersvarianten om sluipverkeer in Sloten én Nieuw Sloten te weren. Een bewoner voegde daar een 11de variant aan toe: ‘niets doen’. Die kreeg de meeste stemmen.

Mauer: “Het stadsdeel luisterde toen naar de wens van de bewoners.” Op 8 september 2013 toonde het stadsdeel op een bewonersavond een andere oplossing tegen sluipverkeer: een verkeerslicht halverwege de Vrije Geer die het verkeer slechts ‘gedoseerd’ doorlaat. Toen bleek dat de bewoners van Sloten niet de hoge verkeersdruk tijdens de spits als grootste probleem zagen, maar de hoge snelheden buiten de spitstijden. Daarom besloot het stadsdeel opnieuw naar de bewoners te luisteren en zag af van het verkeerslicht. “Dus om te zeggen ‘dat er niets gedaan is’, dát is niet juist”, zei Mauer.

Het onderwerp Amsterdam Autoluw komt 5 november terug op de agenda.

Uit: de Westerpost van 30 oktober 2019.

Zie ook: www.westerpost.nl/nieuw-west-autoluw-2/

Zie ook: Elektronische knip Sloterweg

 

Elektronische knip Sloterweg

Bij de vergadering van de Stadsdeelcommissie Nieuw-West op 15 oktober 2019 stelde een van de insprekers een Elektronische knip op de Sloterweg voor.

Door: CeesFisser@Westerpost.nl

Bij het agendapunt ‘Amsterdam Autoluw’ sprak de heer Kleijn van de Sloterweg in. Volgens hem zijn er dagelijks zo’n 15.000 autobewegingen op de Sloterweg, meer dan bijvoorbeeld op de Plesmanlaan (9.000-11.000) of de Van Woustraat (10.000). Verkeersbeleid en de uitvoering van de wegen, waaronder de aanleg van de turbo-rotonde bij de Anderlechtlaan, zou tot een te grote verkeersdruk leiden.

Over een brief van het stadsdeel aan de bewoners en ondernemers van de Sloterweg [2 september; CF] zei Kleijn, dat die geschreven moet zijn door iemand die nog nooit op de Sloterweg geweest is; zoveel onjuistheden staan daarin. Kleijn vond dat de aandacht van stadsdeel Nieuw-West in het advies over Autoluw: met de opmerking “ook naar de Sloterweg kijken” veel te mager.

Hij pleitte ervoor om niet op de lange- of middellange termijn de verkeersdruk te verminderen, maar morgen! “Er moet een elektronische knip komen op de Sloterweg; dit is de enige manier waarop we een eind maken aan de enorme hoeveelheid sluipverkeer.” Voor het onderwerp sprak nog een tweede bewoner in, die tot dezelfde conclusie kwam.

De insprekers gingen voorbij aan een discussie over de verkeersdruk in het gehele gebied van Sloten én Nieuw Sloten. Elke verkeer remmende maatregel op de Sloterweg, zal nadelige gevolgen hebben voor Nieuw Sloten, omdat sluipverkeer dat geen gebruik meer maakt van de Sloterweg, dan via de Anderlechtlaan en de Laan van Vlaanderen dwars door die dichtbebouwde woonwijk zal rijden. En omgekeerd natuurlijk.

In zijn slotwoord zei Kleijn, dat hij blij was “dat bewoners gehoord worden, maar hoopte ook dat naar hen geluisterd wordt. Je ziet het probleem met de dag groter worden.”

Uit: de Westerpost van 23 oktober 2019.

Zie ook: www.westerpost.nl/nieuw-west-autoluw-1/

Zie ook: Sloterweg autoluw?

 

Sloten geen oprit voor A4

Sloten pikt het niet langer. Meer dan 15 duizend voertuigen per etmaal door Sloten op weg naar, of terug van de A4 leiden tot onaanvaardbare verkeersonveiligheid, luchtvervuiling en congestie. De bewoners vinden het onacceptabel dat – terwijl de gemeente spreekt van “Amsterdam Autoluw” – het autoverkeer dagelijks door het dorp gestuwd wordt over wegen die daar totaal ongeschikt voor zijn in plaats van over het Hoofdnet Auto geleid te worden.

Vanochtend zijn ze in actie gekomen. Vanavond spreekt de werkgroep Sloten in bij Stadsdeel Nieuw-West, waar “Amsterdam Autoluw” op de agenda staat.

Spandoek boven de Sloterweg nabij het Sportpark Sloten; 15 oktober 2019. Foto: Tamar Frankfurther.

Na tientallen jaren dagelijks toenemende aantallen auto’s door het dorp zijn de Slotenaren het goed zat. Vanochtend in de ochtendspits hebben zij één van de wegversmallingen die de gemeente vorig jaar zomaar liet verwijderen voor een half uur in ere hersteld. Binnen de kortste keren liep het verkeer vast over de volle lengte van de Sloterweg en aansluitende wegen als Vrije Geer en Ditlaar. “SLOTEN GEEN OPRIT VOOR A4!” luidt het over de weg gespannen spandoek. De in gele en oranje hesjes gestoken Slotenaren bezien grimmig het effect van hun eerste actie.

“Als de gemeente niet snel een eind aan deze wantoestanden maakt, moeten we maar meer van dit soort prikacties gaan voeren” zegt een bewoner die normaal gesproken nooit op de barricaden staat. “Uit de nieuwe borden op de Sloterweg en de brief die we daarover kregen, blijkt dat ze er bij de gemeente niets van snappen”, zegt een andere Slotenaar. “Op de lánge termijn komt er misschíen een knip zodat alleen nog bestemmingsverkeer mogelijk is!” “Misschien en op lange termijn” voegt iemand honend toe: “Dat wordt dus niks!”

In het Stadsdeel Nieuw-West wordt vanavond het beleid “Amsterdam Autoluw” van de Gemeente Amsterdam besproken. Het zit de bewoners meer dan dwars dat hun dorp als afvoerputje van het verkeerssysteem functioneert.

Hoofdnet Auto en Hoofdnet Fiets zijn er niet voor niks Volgens de werkgroep Sloten van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp is de ongehoorde toename van het verkeer door Sloten niet alleen het gevolg van ‘nieuwe’ woonwijken als Nieuw Sloten en De Aker, maar wordt dit vooral veroorzaakt door de manier waarop het doorgaand verkeer hier wordt gereguleerd. In plaats van dat het autoverkeer over de daartoe aangewezen routes over Plesmanlaan, Johan Huizingalaan en Oude Haagseweg wordt geleid, belast men willens en wetens Sloten. De wegen in Sloten zijn daar absoluut niet geschikt voor of geschikt te maken. Je kunt elkaar op de oude dijkweg met aan weerszijde sloten niet passeren zonder fietsers of voetgangers de berm in te drukken. En dan te bedenken dat de Sloterweg tot het Plusnet Fiets hoort!

Vreemd genoeg heeft de gemeente op het Hoofdnet Auto allerlei doorstroming remmende-maatregelen getroffen, zoals wegversmallingen en stoplichten. Aan de andere kant zijn doorstroming bevorderende maatregelen getroffen bij Sloten: het weghalen van wegversmallingen, de bouw van een zogenaamde turbo-rotonde halverwege de Sloterweg en een dubbele rotonde bij de kruising Plesmanlaan / Vrije Geer. Een verdubbeling van het autowegdek over de nieuw geplande Sloterbrug is eveneens gericht op een grotere doorstroming door Sloten. De weg door Sloten is nu reeds voor 15.000 automobilisten dagelijks de snelste weg naar Amsterdam en naar bijna alle bestemmingen in Nederland, afgezien van Alkmaar, Haarlem en Den Helder. Dat is de uitkomst van berekeningen uit het in opdracht van de werkgroep uitgevoerd onderzoek.

Vertegenwoordigers van de werkgroep Sloten zullen langs deze lijnen vanavond inspreken op de Commissievergadering van het Stadsdeel Nieuw West. “Sloten Autoluw”, is daarbij het parool.

Persbericht – Werkgroep Sloten van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp; 15 oktober 2019.

 

Sloterbrug / verkeer Sloten

Het is nog niet bekend wanneer de plannen voor de vernieuwing van de Sloterbrug en de daar direct mee samenhangende verkeerssituatie op Sloten (de gevaarlijke autodrukte op de Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg) in de Stadsdeelcommissie van Nieuw-West besproken worden. Dit gebeurt op zijn vroegst op 15 oktober 2019. Wij houden u op de hoogte.

Nadat het onderwerp in het stadsdeel behandeld is, wordt het ook bij de gemeenteraad nog besproken. De werkgroep Sloten wil dat er bij dit project breder wordt gekeken dan ‘alleen maar’ naar de vernieuwing van de brug: “Ook de verbetering van de doorstroming op de aan- en afvoerwegen aan alle kanten van het gebied (Badhoevedorp, Sloten en De Aker) richting rijkswegen moet hierbij betrokken worden”.

In het weekend van 28 september ontving Sloten een bewonersbrief. Reactie van de werkgroep Sloten: “Het is een goed teken dat de gemeente doordrongen lijkt van de ernst van de gevaarlijke verkeersituatie op de Sloterweg. De voorgestelde maatregelen op korte en middellange termijn lossen echter niets op. Wij blijven ons inzetten voor een échte oplossing!”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 2 oktober 2019.

 

Verkeersoplossing Dorpsraad Sloten gaat ten koste van Nieuw Sloten

Sloten / Nieuw Sloten – De Dorpsraad Sloten heeft bij de SDC Nieuw-West een voorstel ingediend om de Sloterweg geheel af te sluiten voor doorgaand snelverkeer.

Door: CeesFisser@Westerpost.nl

Dit voorstel zou ten koste gaan van de leefbaarheid in Nieuw Sloten, omdat al het doorgaande verkeer vanaf de Sloterbrug en uit De Aker richting de A4, dan via de Anderlechtlaan en de Laan van Vlaanderen naar de Plesmanlaan zou gaan rijden, en omgekeerd. Intussen hebben actieve bewoners in Nieuw Sloten een werkgroep gevormd.

Later dit jaar gaat de SDC Nieuw-West advies geven aan B&W over de “Nota van Uitgangspunten nieuwe Sloterbrug”. Daarmee wordt weer een vervolgstap gezet voor de vervanging van de huidige Sloterbrug.

Het is de Dorpsraad Sloten (hierna: DrS) al jaren een doorn in het oog, dat de verkeersdruk op de Sloterweg, tussen Ditlaar en de Anderlechtlaan, verder toeneemt. In 2020 zijn het naar schatting ca. 15.200 verkeersbewegingen per dag. De DrS heeft de ‘Nota van Uitgangspunten’ voor de nieuwe Sloterbrug aangegrepen om bij de SDC te pleiten voor het tijdelijk stopzetten van de ontwikkeling van die nieuwe brug, totdat er geen doorgaand verkeer meer via de Vrije Geer, Ditlaar en de Sloterweg naar de Anderlechtlaan / A4 kan rijden, en omgekeerd.

Hoek Ditlaar / Sloterweg, waar de blokkade (‘knip’) voor snelverkeer zou moeten komen.

De DrS stelt de SDC het volgende voor: “Primair en vooruitlopend op nadere stappen, beperking van het autoverkeer over Vrije Geer, Ditlaar, Sloterweg en Kortrijk tot bestemmingsverkeer; vorm te geven door een knip met flitspaal tussen de Dorpskern Sloten en de Westelijke tak van de Sloterweg [hoek Ditlaar / Sloterweg; CF]. Zo kunnen bewoners / vergunninghouders [en lijnbussen van het openbaar vervoer; CF] alle beschikbare richtingen op, terwijl bezoekers de desbetreffende adressen slechts vanuit één richting kunnen bereiken.” Hierdoor kan de Sloterweg niet meer gebruikt worden door doorgaand verkeer. Al het doorgaande verkeer (ca. 15.000 verkeersbewegingen) zal dan dus als sluipverkeer via de Anderlechtlaan en de Laan van Vlaanderen – dwars door Nieuw Sloten – afgewikkeld worden.

Verkeersinfarct Nieuw Sloten
De werkgroep in Nieuw Sloten vindt dat de DrS in het voorstel alleen serieus nagedacht heeft over een oplossing voor de Sloterweg. Want om sluipverkeer door Nieuw Sloten te voorkómen, staat in het voorstel: “Voorkómen van sluipverkeer door Nieuw Sloten door verkeerslichteninstelling bij de westelijke en oostelijke tak van de Laan van Vlaanderen / Plesmanlaan.” Hiermee bedoelt de DrS dat de verkeerslichten op de Plesmanlaan voor afslaand verkeer naar de Laan van Vlaanderen zó lang op rood moeten blijven staan, dat automobilisten ervoor kiezen om het Hoofdnet Auto te volgen, dus via de Plesmanlaan < > Huizingalaan < > Oude Haagseweg < > A4.

Wie een beetje ter plaatse bekend is, weet dat dit geen reële oplossing is. Want als verkeer – komende vanaf de andere kant (vanaf de A4 dus) richting Osdorp / De Aker – bij de nieuwe turbo-rotonde niet meer linksaf de Sloterweg op kan, zal dat verkeer rechtdoor de wijk Nieuw Sloten inrijden. Daar zal dat sluipverkeer op de beide takken van de Laan van Vlaanderen tot stilstand komen, wachtend totdat de verkeerslichten bij de Plesmanlaan weer wat auto’s doorlaten. Met alle gevolgen voor de leefbaarheid (uitlaatgassen en fijnstof) op de Laan van Vlaanderen.

Alleen integrale benadering
De bewonerswerkgroep in Nieuw Sloten is het met de DrS eens, dat dit moment – waarbij de SDC advies gaat geven over de Nota van Uitgangspunten voor de nieuwe Sloterbrug – aangegrepen moet worden om de ontwikkeling van de nieuwe Sloterbrug voorlopig op te schorten / uit te stellen. Maar verder pleit de werkgroep uit Nieuw Sloten voor een integrale benadering. Dat wil zeggen: geen verkeersmaatregelen treffen op de Sloterweg in de vorm van bijvoorbeeld een afsluiting voor doorgaand verkeer, zolang er geen serieuze oplossing is voor de daardoor verwachte toename van sluipverkeer dwars door Nieuw Sloten.

De geschiedenis herhaalt zich
In feite start de DrS na 10 jaar eenzelfde discussie. In 2009 had het Dagelijks Bestuur van de toenmalige Stadsdeelraad Slotervaart 10 verkeersvarianten uitgewerkt met één of meer tijdelijke of permanente “knips” in de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen. Tijdens een informatieavond stelde een bewoner een 11e variant voor: “Niets doen”. Een meerderheid van bewoners steunden de 11e variant en de Stadsdeelraad nam dat voorstel over.

Wordt dus vervolgd…

Uit: de Westerpost van 18 september 2019

Van: www.westerpost.nl

 

Sloterbrugproject: bezint vóór je begint

Tijdens de goedbezochte inloopbijeenkomst op 5 september 2019, deed Willem Kleyn de onderbouwde bevindingen van de werkgroep Sloten van de Dorpsraad uit de doeken: “Uit ons onderzoek blijkt: Nu reeds zijn de wegen rond de Sloterbrug overbelast.”

“Met de nieuwe brug, die verkeer beter moet laten doorstromen, wordt het helemaal rampzalig. Als je straks drie minuten korter bij de brug hoeft te wachten, wordt de route vanaf Badhoevedorp via de brug en de Sloterweg de snelste voor bijna ál het verkeer naar alle bestemmingen, behalve richting Alkmaar en Haarlem. (Dit geldt natuurlijk ook voor verkeer in de andere richting.)

Daarom moet de besluitvorming over de brug verbreed worden. Eerst moeten verkeerskundigen van de Haarlemmermeer en Amsterdam, samen met bewoners, naar de verkeersproblematiek in deze hele hoek (Badhoevedorp, De Aker, Sloten en Nieuw Sloten) kijken en oplossingen bedenken. Dán pas weet je wat je met de Sloterbrug aan moet. We moeten het proces omdraaien.”

Bewoners uit Badhoevedorp en Nieuw Sloten gaan samenwerken met de werkgroep Sloten, zodat verschillende wijken niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Wordt dus zeker vervolgd. Hebt u de petitie nog niet ingeleverd? Doen! Hoe meer draagvlak, des te krachtiger de stem van de werkgroep.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 11 september 2019.

 

Inloop over verkeer rond Sloten en de Sloterbrug

Kom ook

De werkgroep Sloten van de Dorpsraad organiseert op donderdag 5 september 2019 in het Dorpshuis een voorlichtingsbijeenkomst over de verkeerssituatie in en rond Sloten en over de gemeentelijke plannen voor een nieuwe Sloterbrug.

U – of u nu in Sloten, Nieuw Sloten of Badhoevedorp woont – bent van harte welkom tussen 17.00 en 20.00 uur, op elk moment dat u schikt (inloop).

U kunt daar ook de petitie aan de gemeentebesturen van Amsterdam en Haarlemmermeer ondertekenen. Het Dorpshuis ligt aan de Nieuwe Akerweg 14 in Sloten. Dat is aan het eind van de weg, die uitkomt op de Sloterkerk.

Lever de petitie in
Als u toch naar het Dorpshuis komt en u de petitie nog niet ondertekend hebt ingeleverd, dan kunt u dat meteen even doen. Dan steunt u de werkgroep Sloten in zijn streven om de nieuwe Sloterbrug pas meer verkeer te laten verwerken als:

* Er maatregelen zijn getroffen om het autoverkeer in twee richtingen op de Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg m.b.v. kentekenregistratie te beperken tot bestemmingsverkeer;

* Er voor fietsers veiligheidsmaatregelen zijn getroffen op bovenstaande wegen en op de Amersfoordtlaan in Badhoevedorp;

* De doorstroming van en naar de A9 via de aansluiting S106 wordt verbeterd en verkeer van en naar de A4 via het Plusnet Auto (via de Plesmanlaan en Johan Huizingalaan) geleid wordt;

* Een grondig onderzoek wordt gestart naar het weer in gebruik nemen van de aansluiting via de Oude Haagseweg;

* Er een inrichtingsplan gemaakt wordt voor de brug én de toe-leidende wegen waarin opgenomen: veiligheid van fietsers en voetgangers, korte wachttijden voor langzaam verkeer en de eerder toegezegde separate fietsbrug.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om 5 september te komen, lever uw ondertekende Als u toch naar het Dorpshuis komt en u de petitie nog niet ondertekend hebt ingeleverd, dan kunt u dat meteen even doen. Dan steunt u de werkgroep Sloten in zijn streven om de nieuwe Sloterbrug pas meer verkeer te laten verwerken als: dan in op één van de volgende adressen: Sloterweg 992, 1321, 1143; Dorpsplein 5; Osdorperweg 12, 63, 71 of 101). Samen staan we sterk!

 

Petitie Sloterbrug

In augustus 2019 is er een vernieuwde versie verschenen van de Petitie Sloterbrug.

Zie: Petitie Sloterbrug aug. 2019

 

Aanbieding Bezwaarschrift Dorpsraad Sloten – Nota van Uitgangspunten Sloterbrug

Op 23 juli 2019 heeft Marc Makkes (werkgroep Sloten, onderdeel van de dorpsraad-organisatie) 87 handgeschreven bezwaren van Slotenaren aan de projectleider ‘Vernieuwing Sloterbrug’ overhandigd. Anderen maakten digitaal of postaal bezwaar.

Marc Makkes van de Werkgroep Sloten van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp (rechts) overhandigt het Bezwaarschrift over de Nota van Uitgangspunten Sloterbrug aan Bram van Melis van de gemeente Haarlemmermeer (links). Hoofddorp; 23 juli 2019.

Een duidelijk signaal dat de huidige verkeersaantrekkende plannen ongewenst zijn. De werkgroep (dank aan Willem Kleyn) heeft zelf een uitgebreid bezwaar opgesteld, dat officieel door de Dorpsraad is ingediend. Klik ook op de link naar het filmpje dat Marc fietsend maakte. Dit illustreert duidelijk dat er nu al teveel verkeer over de Sloterweg rijdt.

Tamar Frankfurther; 24 juli 2019

Voor de tekst van de aanbiedingsbrief en het bezwaarschrift zie onderstaande pdf-documenten.

Aanbiedingsbrief Dorpsraad Sloten – Nota van Uitgangspunten Sloterbrug (pdf)

Bezwaarschrift Dorpsraad Sloten – Nota van Uitgangspunten Sloterbrug (pdf)

 

Veel te veel verkeer nu al op de Sloterweg en andere wegen

Er is nu (2019) al veel te veel verkeer op de Sloterweg, de Ditlaar en andere wegen rond de Sloterbrug. De nieuwe brug mag dus niet nog méér verkeer aanvoeren.

Op het volgende filmpje is dit goed te zien: https://twitter.com/StochasticF/status/1105387958121639936

 

Petitie Sloterbrug (pdf)


Lever uw bezwaar in

Badhoevedorpers en Slotenaren dien uw bezwaar tegen het Sloterbrug-plan uiterlijk op 19 juli in! De inleveradressen staan in de brief, die u thuis ontving. (Of stuur naar: info@sloterbrug.nl.)

Voorkom zo dat er nog méér verkeer over de brug komt. De omliggende wegen (Burg. Amersfoordtlaan, Sloterweg etc.) kunnen die drukte niet aan. En dat zorgt ook voor: méér uitstoot van fijnstof/roet en grotere onveiligheid voor fietsers en voetgangers.

Na de aanleg van meer asfalt, is de doorstroming kortstondig beter, maar de bestaande dampende rijen keren snel daarna (nóg langer) terug.

Uit: de Westerpost van 17 juli 2019.

 

Samen tegen een Sloterbrug die nóg meer verkeer aantrekt

De werkgroep Sloten leidt het inmiddels breed gedragen verzet onder Badhoevedorpers en Slotenaren tegen de voorliggende plannen voor de vernieuwing van de Sloterbrug. De werkgroep is niet per definitie tegen het vernieuwen van de huidige brug, maar dít plan moet van tafel.

In de komende week gaan werkgroepleden en sympathisanten huis-aan-huis rond met een petitie. Aan alle bewoners van 18 jaar en ouder wordt gevraagd deze te ondertekenen. Daarnaast kan men in eigen woorden bezwaar maken bij de gemeente. De petitie op hoofdlijnen:

Véél meer verkeer
De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer willen de Sloterbrug vervangen door een nieuwe brug: met verdubbeling van het wegdek, grotere doorvaarhoogte én tenminste verdubbeling van de capaciteit voor gemotoriseerd vervoer. In de plannen staat dat het gemotoriseerd verkeer over de brug zou kunnen groeien van bijna 11.000 voertuigen nu tot 17.500 in de komende 10 jaar.

Bij dit groeicijfer is nog geen rekening gehouden met extra doorgaand verkeer als gevolg van de grotere doorstromingscapaciteit van de brug. Ook wordt niets gezegd over de gevolgen van deze enorme verkeerstoename voor omliggende straten. De Burgemeester Amersfoordtlaan, Langsom, Vrije geer, Ditlaar en Sloterweg zijn nu al overbelast door explosieve groei in de afgelopen jaren: Per etmaal rijden nu al 15.000 voertuigen over de Sloterweg! Moeten dat er nóg meer worden?

Fijnstof- en roetuitstoot
Ervaring bij vergelijkbare projecten leert dat meer asfalt tijdelijk leidt tot betere doorstroming, maar dat kort daarna de fijnstof/roet-dampende wachtrijen weer nét zo lang worden als voorheen. Met dank aan buurman Schiphol (en de A4 met een kwart miljoen auto’s per etmaal) ademen we al vieze lucht in. Aan de brug-aanvoerroutes liggen ook twee basisscholen (Amersfoordtlaan en Langsom).

De recente fijnstofmeting (door RIVM en GGD) in Badhoevedorp gaf slechte resultaten voor kinderen en volwassenen. Moet er dan nóg meer verkeer pal langs beide scholen gaan rijden? De gemeente Amsterdam voert toch een autoluwbeleid? Waarom wordt hier dan de komst van meer autoverkeer gestimuleerd?

Onveiligheid fietser/loper
Ongetwijfeld wordt het nieuw in te richten brugvlak wel veiliger voor fietsers en voetgangers, maar even verderop moeten al die auto’s over de bestaande wegen rijden. Denk aan de Sloterweg waar de situatie nu al onverantwoord is voor fietsers en voetgangers. De gemeenten lijken te ontkennen dat als het drukker wordt op de Sloterbrug dat dat ook direct gevolgen heeft voor de drukte op de omliggende wegen. Maar, ieder weldenkend mens weet dat dit natúúrlijk wél gevolgen heeft…

Definitie ‘doorgaand verkeer’
De gemeenten hebben een kentekenonderzoek uitgevoerd naar het huidige gebruik van de Sloterbrug. De werkgroep Sloten heeft de resultaten bestudeerd en geeft aan dat deze “misleidend” zijn: “De gemeente gebruikt een foutieve definitie van het begrip ‘doorgaand verkeer’. Alleen verkeer dat van buiten Badhoevedorp eerst door Badhoevedorp en dan door Sloten (en andersom) rijdt, wordt als ‘doorgaand verkeer’ bestempeld. Logisch dat je dán op een percentage van minder dan één procent doorgaand verkeer komt.

Verkeer dat over de brug via de Sloterweg naar de A4 rijdt (en over de brug door Badhoevedorp naar de A9 rijdt) valt niet onder hun definitie van ‘doorgaand verkeer’. Dat is onlogisch. Bestemmingsverkeer, de naam zegt het al, is als je een bestemming hebt in Badhoevedorp of op Sloten.” De volledige tekst van de petitie vindt u op www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug.

Bezwaar maken
Om de kans op succes van deze actie te vergroten, vraagt de werkgroep aan alle bewoners – naast hun steun voor de petitie – ook officieel bezwaar te maken.

Tot en met 24 juli 2019 kunt u uw inspraakreactie “Nota van uitgangspunten Sloterbrug” sturen naar: info@sloterbrug.nl. Of: Project Sloterbrug, heer B. van Melis, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 10 juli 2019.

 

Maak ook bezwaar tégen de Sloterbrugplannen

Als het aan de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam ligt, gaat de Sloterbrug straks veel meer verkeer verwerken. Omliggende wegen in Badhoevedorp en Sloten worden dan nóg zwaarder belast.

Op de nieuwe brug zelf wordt het vast wel veiliger voor fietsers en voetgangers, maar daaromheen – op de bestaande wegen – wordt het ook drukker en dus ónveiliger. En: wat denkt u van de fijnstof-uitstoot van al dat verkeer? Bewoners, maak bezwaar en teken de petitie van de werkgroep Sloten.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 10 juli 2019.

 

Verzet tégen de Sloterbrugplannen

Ondanks de snikhete en vochtige ‘deken’ kwamen ongeveer 60 Slotenaren en Badhoevedorpers op 25 juni naar de Molen van Sloten om hun onvrede te uiten over de voorliggende brugplannen.

Teun Castelein (van de werkgroep Sloten, rechts op de foto) sprak – aangevuld door anderen – luid en duidelijk zijn ongenoegen uit over het voorstel voor het nieuwe brugontwerp.

Teun Castelein aan het woord. (Foto: Erik Swierstra)

Samenhang: Drukkere brug leidt elders ook tot meer verkeer
In 2018 werd door ambtenaren nog ontkend dat ‘doorstroming’ feitelijk ‘meer verkeer’ betekent. Nu gaf men duidelijk aan dat het de officiële opdracht was om een brug te ontwerpen die veel meer verkeer kan verwerken. Na de eerdere inspraak zijn de tekeningen voor de nieuwe brug niet aangepast. Ook de inbreng dat dit plan strijdig is met het Amsterdamse beleid, om de stad ‘autoluw’ te maken, wordt tot nu toe genegeerd.

De werkgroep Sloten bleek nogal gefrustreerd dat het hen (ook in de klankbordgroep) maar niet lukt om de ambtenaren ervan te overtuigen dat een toename van verkeer op de brug óók leidt tot een toename van het aantal auto’s op de omliggende wegen: “Dat aantal is daar nu al te hoog: De Sloterweg is daardoor levensgevaarlijk voor fietsers (terwijl het hier Hoofdnet Fiets is!) en op de Amersfoordtlaan is het ook geen pretje… Ervaring bij vergelijkbare projecten leert dat meer asfalt tijdelijk leidt tot betere doorstroming, maar dat kort daarna de CO2/fijnstof-dampende wachtrijen weer nét zo lang worden als voorheen. Dat toegenomen verkeer rijdt straks óók buiten het nieuwe brugvlak. Gevolg: Het wordt daar ONveiliger voor langzaam verkeer. Niet doen dus! Ja, er moet wél een nieuwe brug komen, maar met ándere uitgangspunten.” De werkgroep werkt nu aan een petitietekst. Volgende week meer hierover.

Bezwaar maken
Naast het steunen van de petitie is het belangrijk om officieel bezwaar te maken. Petities vallen namelijk niet onder de officiële bezwaarprocedure. Tot en met 24 juli kunt u uw inspraakreactie “Nota van uitgangspunten Sloterbrug” sturen naar: info@sloterbrug.nl. Of: Project Sloterbrug, heer B. van Melis, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 3 juli 2019.

Zie ook: Slotenaren opgepast – Sloterbrug (pdf)

 

Protest tegen verbreden Sloterbrug – ‘Historische karakter dorp brokkelt af’

Een groep bezorgde bewoners van Sloten, verzameld in de werkgroep Dorp Sloten, protesteert dinsdagavond 25 juni 2019 tegen de vervanging van de Sloterbrug, die Badhoevedorp met Sloten verbindt.

Uit: Het Parool; 24 juni 2019.

De werkgroep vreest dat de nieuwe, bredere brug ervoor zal zorgen dat er nog meer verkeer van en naar Amsterdam Nieuw-West door het dorp zal gaan.

Het protest begint om 19.00 uur bij de Molen van Sloten, die uitkijkt op de brug in kwestie, waar dan ook door de gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam een inspraakavond over de vernieuwingsplannen wordt gehouden. De gemeenten willen de brug verbreden, van één naar twee rijbanen, om de doorstroming te verbeteren. De nieuwe brug moet iets hoger worden voor de doorvaart en bovendien betere oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers krijgen.

In de door de gemeenten gepubliceerde nota staat dat de nieuwe brug het ‘sluipverkeer’ moet tegengaan – ongewenste overbelasting van alternatieve wegen. Maar de werkgroep vreest dat met de verbreding van de brug de deur juist wordt opengezet voor ‘nóg meer autoverkeer op de toch al volle wegen in en om Sloten en de rest van Nieuw-West’. Het bevorderen van meer autoverkeer over de Sloterbrug van en naar Amsterdam zou volgens hen ‘volledig in strijd met het gemeentelijk beleid om de stad autoluwer te maken’ en er bovendien voor zorgen dat het ‘historische karakter van het dorp’ verder afbrokkelt.

De werkgroep beklemtoont dat het niet tegen nodige ingrepen is aan de brug. ‘Als de brug vervangen of vernieuwd moet worden, dan moet dat natuurlijk. Alleen niet op een wijze die meer autoverkeer over de brug met zich meebrengt.’

Van: www.parool.nl24 juni 2019.

 

Start inspraak ‘nieuwe Sloterbrug’

Zie ook: Slotenaren opgepast – Sloterbrug (pdf)

Op dinsdag 25 juni 2019 organiseert de gemeente van 17.00 tot 20.00 uur in de Tuinzaal van de Molen van Sloten (Akersluis 10) een inloopbijeenkomst over de vervanging van de Sloterbrug.

De werkgroep Sloten is fel tegen de huidige plannen. De nieuwe brug zal namelijk veel meer verkeer kunnen (en gaan) verwerken. De gemeente is hier ook heel open over. In vakjargon van de overheid heet dat “het verbeteren van de doorstroming”. Ondertussen beweert de gemeente dat hun ontwerp de veiligheid voor fietsers en voetgangers verbetert. De werkgroep deelt deze mening niet. Het blijft volgens hen ook in de nieuwe situatie een gevaarlijke onderneming om de brug over te steken.

Bekijk het grotere geheel
De werkgroep zou graag zien dat de gemeente niet alleen naar de Sloterbrug kijkt, maar ook naar (de gevolgen van de plannen voor) de verkeersstromen rond het dorp Sloten. Uit metingen is bijvoorbeeld gebleken dat veel verkeer uit Badhoevedorp via de Sloterweg en de rotonde met de Vlindermolen naar de A4 en de A9 rijdt. Dat is sneller dan rechtstreeks via Badhoevedorp.

Als er een bredere brug met betere doorstroming komt, dan wordt de nu reeds overbelaste smalle Sloterweg dus nóg voller (= gevaarlijker) voor fietsers en voetgangers. Naast deze groeiende verkeersstroom vanuit Badhoevedorp rijdt immers ook verkeer uit De Aker en Osdorp graag via de Sloterweg naar beide snelwegen. De aantallen zijn gigantisch.

Het is dus van belang om ook de routes rechtstreeks vanuit Badhoevedorp en De Aker naar de A9 bij dit brugproject te betrekken. Ook voor Badhoevedorpers zou dit een verademing zijn. Als dat gebeurt, dan kan de nieuwe brug waarschijnlijk veel eenvoudiger (= goedkoper) worden dan het voorliggende dure brugproject. Bovendien: De nieuwe Sloterbrug zou er alleen voor lokaal bestemmingsverkeer zijn. De werkgroep wil de gemeente aan deze gedane belofte houden.

Daarom: Komt allen en laat uw mening horen. Wie niet kan komen, kijkt op www.sloterbrug.nl. Tot en met 24 juli kunt u uw inspraakreactie “Nota van uitgangspunten Sloterbrug” sturen naar: info@sloterbrug.nl. Of: Project Sloterbrug, heer. B. van Melis, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 19 juni 2019.

 

Sloterbrug-discussie: breder kijken

Op woensdag 19 september 2018 kwamen Slotenaren en Badhoevedorpers massaal naar Syriana om te horen wat de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam van plan zijn rond de vervanging (op z’n vroegst in 2022) van de brug.

Sample Image

Deze informatie viel niet in goede aarde, omdat velen verwachten dat de geschetste nieuwe grotere brug zal uitnodigen tot méér verkeer. De gemeenten weerspreken dat, maar geven aan dat de brug (en daarmee ook de toevoerwegen naar de brug!) wel meer verkeer gaat verwerken: van 11.788 autobewegingen in 2015 tot 17.200 in 2030. Volgens de bewoners is de kans groot dat de wachtrijen bij de verkeerslichten aan beide kanten weer zullen aangroeien tot de huidige lengtes: gevolg véél meer auto’s dan nu. Bezorgd zei een bewoner: “De sluipers wegen goed af wat sneller is: Omrijden of wachten. Gevolg: erg vieze uitlaatgassen (bij de scholen aan de Burgemeester Amersfoordtlaan en Langsom) en de fiets- en voetgangerveiligheid wordt er rond de brug niet beter op…”

Sample Image

Het was jammer dat de presentatie niet door een verkeerskundige werd gegeven. Alle inhoudelijke vragen moesten daardoor na de presentatie individueel worden gesteld. Er was dan ook geen sprake van een ‘gesprek’, maar wel van onrust. Volgens beide gemeenten verwerkt de huidige brug vooral lokaal (wat is dat?) bestemmingsverkeer. Bewoners uit de buurt gaven aan dat dat pertinent níet waar is.

Mogelijk moet ook aan andere ontsluitingen en een bussluis richting Schiphol worden gedacht. Zo kan sluipverkeer dat niets te zoeken heeft in Badhoevedorp en Sloten worden geweerd. Het volledige verhaal van gemeentezijde treft u op www.sloterbrug.nl. Wie hierop (alsnog) wil reageren, mailt naar info@sloterbrug.nl .

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 26 september 2018.

 

Een fris geluid over de Sloterbrug

Uit de Stadsdeelcommissie

Nieuw-West – Het plan voor een nieuwe, bredere Sloterbrug is door omwonenden met argwaan ontvangen, omdat zij een grote – door hen ongewenste – toename van het autoverkeer vrezen. Op 400 meter afstand ligt misschien een goed alternatief.

Door CeesFisser@Westerpost.nl

Na de standaard agendapunten aan het begin van onze SDC-vergadering op 6 november 2018 was het tijd voor insprekers. Marc Makkes en Teun Castelein kwamen vanuit de werkgroep Openbare Ruimte van de ‘Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp’ met een alternatief plan voor de nieuwe Sloterbrug.

Geen nieuwe Sloterbrug
Als het aan Makkes en Castelein ligt, hoeft de huidige Sloterbrug niet vervangen te worden door een nieuwe brug die breed genoeg is voor tweerichting verkeer. Zij pleitten ervoor om de huidige brug af te sluiten voor autoverkeer! “Want”, zei Castelein, “slechts 400 meter verderop ligt een alternatief: een brug in de Oude Haagseweg. Daar woont bijna niemand. Daarheen kan prima al het verkeer dat nu het oude dorp Sloten en Badhoevedorp splijt, verlegd worden en dan heeft niemand er last van…”

Beide insprekers kwamen naar de SDC-vergadering, omdat zij – naar eigen zeggen – “op inspraakbijeenkomsten voor de nieuwe Sloterbrug geen gehoor kregen voor hún idee”. Volgens Makkes loopt de gemeente te hard van stapel met huisbezoeken bij bewoners die uitgekocht moeten worden voor de aanleg van de nieuwe Sloterbrug.

Vragen van SDC-leden
Hans van der Straeten (VVD) vroeg de insprekers “of zij in hun plan rekening gehouden hebben met het openbaar vervoer (ov), dat nu vooral gebruik maakt van de brug in de Oude Haagseweg?” Castelein: “Stuivertje wisselen: laat al het ov over de Sloterbrug door Sloten en Badhoevedorp rijden [waar passagiers kunnen in- en uitstappen; CF] en laat al het andere verkeer via de Oude Haagseweg rijden. Er zijn plannen om de Oude Haagseweg-brug te vervangen.”

Sarah Biddle (GroenLinks) vroeg wat het plan toevoegt aan Sloten? Volgens Castelein loont het de moeite om de ruimte vanaf de Molen van Sloten tot aan Tango en de driehoek bij de Sloterweg met de ijssalon, te herinrichten tot een plein met verblijfsruimte. “Al het autoverkeer dat nu voor overlast zorgt, gaat via de Lijndenbrug en de Oude Haagsweg-brug buiten de dorpskernen om.”

Mario van Dregt (50Plus) vroeg naar de weerstand die de insprekers ondervonden? Die zeiden dat de gemeente geen oog heeft voor andere plannen dan alleen een nieuwe Sloterbrug: “Het is een gemis aan meta-visie. Aan weerszijden van de Sloterbrug liggen scholen waar in de huidige plannen ál het (extra) verkeer langs zal gaan.”

Portefeuillehouder Verkeer Erik Bobeldijk (SP) liet weten dat de financiering voor de vernieuwing van de Sloterbrug rond is en er nieuwe besluiten genomen zouden moeten worden om van de huidige plannen af te wijken.

Biddle vond het idee van de insprekers “een geweldig plan dat diverse problemen oplost.” Dat er in de hoofden van de projectbegeleiders een knop om moet, om te kunnen focussen op dit nieuwe plan, mag van Biddle geen reden zijn om niet naar dit alternatief te kijken. Van der Straeten steunde Biddle daarin: “Het is misschien te vroeg om al een ongevraagd advies aan het DB te geven, maar als de SDC meer te weten komt over die mogelijkheid, volgt misschien toch zo’n ongevraagd advies! Dus misschien kan het DB zelf dit plan toch door de projectgroep laten onderzoeken – als voortschrijdend inzicht.”

Bobeldijk voorzag een probleem bij de brug in de Oude Haagseweg, omdat die volgens hem van Schiphol is [en niet van de provincie of de gemeenten Amsterdam / Haarlemmermeer; CF]. En er moeten verkeersstudies gedaan worden. Bobeldijk zag dus diverse ‘hordes’ op die weg. “Aan de andere kant zijn over de huidige plannen best veel zorgen”, en dus wil hij met de projectgroep over dit alternatief praten. Daarna komt hij bij de SDC terug met de uitkomsten.

In hun slotwoord waardeerden Makkes en Castelein de belangstelling vanuit de SDC en zij hopen ook in gesprekken met de projectgroep op inhoudelijke behandeling van hun alternatief.

Uit: de Westerpost van 14 november 2018.