Sloterbrug en Sloterweg

Plannen voor vernieuwing van de Sloterbrug

Verkeersdrukte op de Sloterweg

De gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam hebben het voornemen om de uit 1962 daterende Sloterbrug te vernieuwen. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde.

Een nieuwe brug kan veel meer verkeer verwerken en de vraag is of dat wenselijk is. Bovendien moet een nieuwe brug voor voetgangers en fietsers veel veiliger worden dan de bestaande brug. De Werkgroep Sloten participeert in een breed overleg over dit project.

In samenhang met de verkeersstroom over de Sloterbrug bestaan er ook zorgen over de grote verkeersdrukte op de Ditlaar en de Sloterweg tussen het Dorp Sloten, de Anderlechtlaan en de Johan Huizingalan.

 

Sloterweg-oost is óók te druk

Sluip-bypass tussen A4 en A10

Na alle aandacht voor het westelijk deel van de Sloterweg wil Martin Huissoon ook aandacht vragen voor de verkeerssituatie van het oostelijk deel van de Sloterweg, waar hij woont. Het gaat om de weg tussen de rotonde en de Johan Huizingalaan.

Vluchten in de berm
Martin Huissoon: “Ik ben al tig-jaren aan het communiceren met de gemeente over deze gevaarlijke situatie. Er is hier geen vrijliggend voet- of fietspad en op de zes meter brede weg mag gewoon 50 km/uur gereden worden. Auto’s passeren voetgangers op minder dan een meter afstand met deze snelheid of hoger tot véél hoger.

De hoekpaaltjes van de nieuwe wegversmalling zijn al een paar
keer omver gereden door haastige automobilisten.

De weg wordt door haastige automobilisten als sluiproute tussen de A4 en de A10 gebruikt. Dan is vluchten in de berm de enige optie. Daar helpen de nieuwe wegversmallingen echt niet tegen. Want als er geen tegenligger is, dan gaat de voet écht niet van het gaspedaal. En als er wel een tegenligger is, dan rijdt men daarna veelal des te sneller om de ‘verloren tijd’ in te halen.

Met de huidige ontwikkelingen van meer woningbouw (vooral voor gezinnen met kinderen) aan de Sloterweg, is het probleem des te nijpender en risicovoller geworden. Terwijl de landelijke, lommerrijke Sloterweg zich juist uitstekend leent voor recreatief voetgangers- en fietsverkeer.”

30 km-zone?
Martin vervolgt: “De oplossing is simpel, maak er een 30 km-zone van, waar de auto te gast is en zie toe op naleving hiervan. Net als bijvoorbeeld op de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp. Laat er toch niet eerst een ernstig ongeluk moeten gebeuren alvorens men daadwerkelijk deze situatie wijzigt. De gemeente draagt deze verantwoordelijkheid.”

Reactie gemeente
De gemeente Amsterdam laat weten zich bewust te zijn van deze onveilige verkeerssituatie, ook op het oostelijke deel van de Sloterweg: “De wegversmallingen die recentelijk zijn aangelegd zijn één van de maatregelen waarmee we de verkeersdrukte op de hele Sloterweg willen verminderen.

Zo onderzoeken we of er één of meer knips die sluipverkeer tegengaan mogelijk en gewenst zijn. Ook onderzoeken we of we de Sloterweg daarbij afgewaardeerd kan worden naar 30 km. Dit onderzoek loopt echter nog. In de loop van het jaar volgen de resultaten hiervan.”

De werkgroep Sloten laat weten zich uiteraard in te zetten voor verkeersveiligheid op de héle Sloterweg.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 12 februari 2020.

 

Verbetering Verkeersveiligheid Sloten

Muntje lijkt bij de gemeente te vallen

De gemeente komt eindelijk in actie tegen de gevaarlijke verkeerssituatie op de Sloterweg.

Op 12 december 2019 meldde directievoerder Erik Rook van de gemeente Amsterdam dat vóór 2020 op de Sloterweg tussen de rotonde en de Johan Huizingalaan een wegversmalling wordt aangelegd.

Ook de wegversmallingen op het andere stuk van de Sloterweg richting het dorp worden teruggeplaatst, zodra de werkzaamheden op de zelfbouwkavels dit mogelijk maken. Hopelijk zorgt dit voor lagere rij-snelheden.

Verkeerscirculatie
De directievoerder vervolgt: “Daarnaast onderzoeken we hoe de verkeersdrukte op de hele Sloterweg, bijvoorbeeld door een knip, kan worden verlaagd. We verwachten de eerste onderzoeksresultaten hierover in de eerste helft van 2020.

Er zijn onlangs al verkeersborden geplaatst om het verkeer via de Anderlechtlaan te laten rijden. Zo wordt tijdelijk de problematische verkeersdrukte op de Sloterweg iets verminderd. We kijken in het onderzoek vooral of het verkeer via de hoofdnetten (Johan Huizingalaan) kan rijden.”

Sloterbrug in ijskast
De gemeente erkent nu ook dat er een relatie bestaat tussen het vergroten van de capaciteit van de Sloterbrug en de verkeersdrukte in de omgeving. In de stadsdeelcommissie van 3 december meldde Erik Bobeldijk, portefeuillehouder Verkeer, dat de plannen voor de vernieuwing van de brug zijn stilgelegd. Eerst wordt nu een Mobiliteitsplan opgesteld voor het hele stadsdeel. Daarin wordt gekeken hoe (sluip)verkeer, dat nu door woonwijken rijdt, anders naar de A4, A9 en A10 kan worden geleid.

De werkgroep Sloten heeft al herhaaldelijk gevraagd om een verkeerscirculatie-onderzoek, dat óók naar Badhoevedorp kijkt. Door de huidige beroerde A9-ontsluiting in Badhoevedorp is het sneller om via de brug en Sloten naar de A4 en A10 te rijden! Wie dát oplost, voorkomt veel sluipverkeer. Die dure grotere Sloterbrug dan waarschijnlijk helemaal niet nodig… “Amsterdam Autoluw”, weet je wel?

Tamar Frankfurther

Uit de Westerpost van 27 december 2019.

 

Sloterweg autoluw?

Bij de vergadering van de Stadsdeelcommissie Nieuw-West op 15 oktober 2019 stelde een van de insprekers een Elektronische knip op de Sloterweg voor.

Door: CeesFisser@Westerpost.nl

Hoewel de VVD in de vergadering van 15 oktober 2019 zei pas op 5 november inhoudelijk te reageren op de voorstellen van GroenLinks voor wat betreft aanvullende maatregelen om Amsterdam én Nieuw-West autoluw te krijgen, ging de bespreking van dit onderwerp nog even door.

Ter herinnering: twee insprekers, bewoners van Sloten, hadden aan het DB gevraagd onmiddellijk maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid voor fietsers op de Sloterweg te vergroten, door met een “knip” doorgaand autoverkeer te weren. Pieter Nijhof (Osdorp; GroenLinks) vond dat het DB de inspraak van de bewoners over de verkeers-ónveiligheid op de Sloterweg te veel bagatelliseerde, door nu niets te doen en een oplossing op de lange baan te schuiven. Ook Hamza Kacha (Osdorp, PvdA) vroeg het DB om snelle maatregelen voor een veiliger Sloterweg.

Dat schoot portefeuillehouder Ronald Mauer (D66) in het verkeerde keelgat. Tijdens zijn termijn als portefeuillehouder Verkeer in stadsdeel Slotervaart is meermalen over de Sloterweg gesproken. Zo presenteerde het stadsdeel op 1 oktober 2009 tijdens een inspraakavond tien verkeersvarianten om sluipverkeer in Sloten én Nieuw Sloten te weren. Een bewoner voegde daar een 11de variant aan toe: ‘niets doen’. Die kreeg de meeste stemmen.

Mauer: “Het stadsdeel luisterde toen naar de wens van de bewoners.” Op 8 september 2013 toonde het stadsdeel op een bewonersavond een andere oplossing tegen sluipverkeer: een verkeerslicht halverwege de Vrije Geer die het verkeer slechts ‘gedoseerd’ doorlaat. Toen bleek dat de bewoners van Sloten niet de hoge verkeersdruk tijdens de spits als grootste probleem zagen, maar de hoge snelheden buiten de spitstijden. Daarom besloot het stadsdeel opnieuw naar de bewoners te luisteren en zag af van het verkeerslicht. “Dus om te zeggen ‘dat er niets gedaan is’, dát is niet juist”, zei Mauer.

Het onderwerp Amsterdam Autoluw komt 5 november terug op de agenda.

Uit: de Westerpost van 30 oktober 2019.

Zie ook: www.westerpost.nl/nieuw-west-autoluw-2/

Zie ook: Elektronische knip Sloterweg

 

Elektronische knip Sloterweg

Bij de vergadering van de Stadsdeelcommissie Nieuw-West op 15 oktober 2019 stelde een van de insprekers een Elektronische knip op de Sloterweg voor.

Door: CeesFisser@Westerpost.nl

Bij het agendapunt ‘Amsterdam Autoluw’ sprak de heer Kleijn van de Sloterweg in. Volgens hem zijn er dagelijks zo’n 15.000 autobewegingen op de Sloterweg, meer dan bijvoorbeeld op de Plesmanlaan (9.000-11.000) of de Van Woustraat (10.000). Verkeersbeleid en de uitvoering van de wegen, waaronder de aanleg van de turbo-rotonde bij de Anderlechtlaan, zou tot een te grote verkeersdruk leiden.

Over een brief van het stadsdeel aan de bewoners en ondernemers van de Sloterweg [2 september; CF] zei Kleijn, dat die geschreven moet zijn door iemand die nog nooit op de Sloterweg geweest is; zoveel onjuistheden staan daarin. Kleijn vond dat de aandacht van stadsdeel Nieuw-West in het advies over Autoluw: met de opmerking “ook naar de Sloterweg kijken” veel te mager.

Hij pleitte ervoor om niet op de lange- of middellange termijn de verkeersdruk te verminderen, maar morgen! “Er moet een elektronische knip komen op de Sloterweg; dit is de enige manier waarop we een eind maken aan de enorme hoeveelheid sluipverkeer.” Voor het onderwerp sprak nog een tweede bewoner in, die tot dezelfde conclusie kwam.

De insprekers gingen voorbij aan een discussie over de verkeersdruk in het gehele gebied van Sloten én Nieuw Sloten. Elke verkeer remmende maatregel op de Sloterweg, zal nadelige gevolgen hebben voor Nieuw Sloten, omdat sluipverkeer dat geen gebruik meer maakt van de Sloterweg, dan via de Anderlechtlaan en de Laan van Vlaanderen dwars door die dichtbebouwde woonwijk zal rijden. En omgekeerd natuurlijk.

In zijn slotwoord zei Kleijn, dat hij blij was “dat bewoners gehoord worden, maar hoopte ook dat naar hen geluisterd wordt. Je ziet het probleem met de dag groter worden.”

Uit: de Westerpost van 23 oktober 2019.

Zie ook: www.westerpost.nl/nieuw-west-autoluw-1/

Zie ook: Sloterweg autoluw?

 

Sloten geen oprit voor A4

Sloten pikt het niet langer. Meer dan 15 duizend voertuigen per etmaal door Sloten op weg naar, of terug van de A4 leiden tot onaanvaardbare verkeersonveiligheid, luchtvervuiling en congestie. De bewoners vinden het onacceptabel dat – terwijl de gemeente spreekt van “Amsterdam Autoluw” – het autoverkeer dagelijks door het dorp gestuwd wordt over wegen die daar totaal ongeschikt voor zijn in plaats van over het Hoofdnet Auto geleid te worden.

Vanochtend zijn ze in actie gekomen. Vanavond spreekt de werkgroep Sloten in bij Stadsdeel Nieuw-West, waar “Amsterdam Autoluw” op de agenda staat.

Spandoek boven de Sloterweg nabij het Sportpark Sloten; 15 oktober 2019.
Foto: Tamar Frankfurther.

Na tientallen jaren dagelijks toenemende aantallen auto’s door het dorp zijn de Slotenaren het goed zat. Vanochtend in de ochtendspits hebben zij één van de wegversmallingen die de gemeente vorig jaar zomaar liet verwijderen voor een half uur in ere hersteld. Binnen de kortste keren liep het verkeer vast over de volle lengte van de Sloterweg en aansluitende wegen als Vrije Geer en Ditlaar. “SLOTEN GEEN OPRIT VOOR A4!” luidt het over de weg gespannen spandoek. De in gele en oranje hesjes gestoken Slotenaren bezien grimmig het effect van hun eerste actie.

“Als de gemeente niet snel een eind aan deze wantoestanden maakt, moeten we maar meer van dit soort prikacties gaan voeren” zegt een bewoner die normaal gesproken nooit op de barricaden staat. “Uit de nieuwe borden op de Sloterweg en de brief die we daarover kregen, blijkt dat ze er bij de gemeente niets van snappen”, zegt een andere Slotenaar. “Op de lánge termijn komt er misschíen een knip zodat alleen nog bestemmingsverkeer mogelijk is!” “Misschien en op lange termijn” voegt iemand honend toe: “Dat wordt dus niks!”

In het Stadsdeel Nieuw-West wordt vanavond het beleid “Amsterdam Autoluw” van de Gemeente Amsterdam besproken. Het zit de bewoners meer dan dwars dat hun dorp als afvoerputje van het verkeerssysteem functioneert.

Hoofdnet Auto en Hoofdnet Fiets zijn er niet voor niks Volgens de werkgroep Sloten van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp is de ongehoorde toename van het verkeer door Sloten niet alleen het gevolg van ‘nieuwe’ woonwijken als Nieuw Sloten en De Aker, maar wordt dit vooral veroorzaakt door de manier waarop het doorgaand verkeer hier wordt gereguleerd. In plaats van dat het autoverkeer over de daartoe aangewezen routes over Plesmanlaan, Johan Huizingalaan en Oude Haagseweg wordt geleid, belast men willens en wetens Sloten. De wegen in Sloten zijn daar absoluut niet geschikt voor of geschikt te maken. Je kunt elkaar op de oude dijkweg met aan weerszijde sloten niet passeren zonder fietsers of voetgangers de berm in te drukken. En dan te bedenken dat de Sloterweg tot het Plusnet Fiets hoort!

Vreemd genoeg heeft de gemeente op het Hoofdnet Auto allerlei doorstroming remmende-maatregelen getroffen, zoals wegversmallingen en stoplichten. Aan de andere kant zijn doorstroming bevorderende maatregelen getroffen bij Sloten: het weghalen van wegversmallingen, de bouw van een zogenaamde turbo-rotonde halverwege de Sloterweg en een dubbele rotonde bij de kruising Plesmanlaan / Vrije Geer. Een verdubbeling van het autowegdek over de nieuw geplande Sloterbrug is eveneens gericht op een grotere doorstroming door Sloten. De weg door Sloten is nu reeds voor 15.000 automobilisten dagelijks de snelste weg naar Amsterdam en naar bijna alle bestemmingen in Nederland, afgezien van Alkmaar, Haarlem en Den Helder. Dat is de uitkomst van berekeningen uit het in opdracht van de werkgroep uitgevoerd onderzoek.

Vertegenwoordigers van de werkgroep Sloten zullen langs deze lijnen vanavond inspreken op de Commissievergadering van het Stadsdeel Nieuw West. “Sloten Autoluw”, is daarbij het parool.

Persbericht – Werkgroep Sloten van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp; 15 oktober 2019.

 

Sloterbrug / verkeer Sloten

Het is nog niet bekend wanneer de plannen voor de vernieuwing van de Sloterbrug en de daar direct mee samenhangende verkeerssituatie op Sloten (de gevaarlijke autodrukte op de Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg) in de Stadsdeelcommissie van Nieuw-West besproken worden. Dit gebeurt op zijn vroegst op 15 oktober 2019. Wij houden u op de hoogte.

Nadat het onderwerp in het stadsdeel behandeld is, wordt het ook bij de gemeenteraad nog besproken. De werkgroep Sloten wil dat er bij dit project breder wordt gekeken dan ‘alleen maar’ naar de vernieuwing van de brug: “Ook de verbetering van de doorstroming op de aan- en afvoerwegen aan alle kanten van het gebied (Badhoevedorp, Sloten en De Aker) richting rijkswegen moet hierbij betrokken worden”.

In het weekend van 28 september ontving Sloten een bewonersbrief. Reactie van de werkgroep Sloten: “Het is een goed teken dat de gemeente doordrongen lijkt van de ernst van de gevaarlijke verkeersituatie op de Sloterweg. De voorgestelde maatregelen op korte en middellange termijn lossen echter niets op. Wij blijven ons inzetten voor een échte oplossing!”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 2 oktober 2019.

 

Verkeersoplossing Dorpsraad Sloten gaat ten koste van Nieuw Sloten

Sloten / Nieuw Sloten – De Dorpsraad Sloten heeft bij de SDC Nieuw-West een voorstel ingediend om de Sloterweg geheel af te sluiten voor doorgaand snelverkeer.

Door: CeesFisser@Westerpost.nl

Dit voorstel zou ten koste gaan van de leefbaarheid in Nieuw Sloten, omdat al het doorgaande verkeer vanaf de Sloterbrug en uit De Aker richting de A4, dan via de Anderlechtlaan en de Laan van Vlaanderen naar de Plesmanlaan zou gaan rijden, en omgekeerd. Intussen hebben actieve bewoners in Nieuw Sloten een werkgroep gevormd.

Later dit jaar gaat de SDC Nieuw-West advies geven aan B&W over de “Nota van Uitgangspunten nieuwe Sloterbrug”. Daarmee wordt weer een vervolgstap gezet voor de vervanging van de huidige Sloterbrug.

Het is de Dorpsraad Sloten (hierna: DrS) al jaren een doorn in het oog, dat de verkeersdruk op de Sloterweg, tussen Ditlaar en de Anderlechtlaan, verder toeneemt. In 2020 zijn het naar schatting ca. 15.200 verkeersbewegingen per dag. De DrS heeft de ‘Nota van Uitgangspunten’ voor de nieuwe Sloterbrug aangegrepen om bij de SDC te pleiten voor het tijdelijk stopzetten van de ontwikkeling van die nieuwe brug, totdat er geen doorgaand verkeer meer via de Vrije Geer, Ditlaar en de Sloterweg naar de Anderlechtlaan / A4 kan rijden, en omgekeerd.

Hoek Ditlaar / Sloterweg, waar de blokkade (‘knip’) voor snelverkeer zou moeten komen.

De DrS stelt de SDC het volgende voor: “Primair en vooruitlopend op nadere stappen, beperking van het autoverkeer over Vrije Geer, Ditlaar, Sloterweg en Kortrijk tot bestemmingsverkeer; vorm te geven door een knip met flitspaal tussen de Dorpskern Sloten en de Westelijke tak van de Sloterweg [hoek Ditlaar / Sloterweg; CF]. Zo kunnen bewoners / vergunninghouders [en lijnbussen van het openbaar vervoer; CF] alle beschikbare richtingen op, terwijl bezoekers de desbetreffende adressen slechts vanuit één richting kunnen bereiken.” Hierdoor kan de Sloterweg niet meer gebruikt worden door doorgaand verkeer. Al het doorgaande verkeer (ca. 15.000 verkeersbewegingen) zal dan dus als sluipverkeer via de Anderlechtlaan en de Laan van Vlaanderen – dwars door Nieuw Sloten – afgewikkeld worden.

Verkeersinfarct Nieuw Sloten
De werkgroep in Nieuw Sloten vindt dat de DrS in het voorstel alleen serieus nagedacht heeft over een oplossing voor de Sloterweg. Want om sluipverkeer door Nieuw Sloten te voorkómen, staat in het voorstel: “Voorkómen van sluipverkeer door Nieuw Sloten door verkeerslichteninstelling bij de westelijke en oostelijke tak van de Laan van Vlaanderen / Plesmanlaan.” Hiermee bedoelt de DrS dat de verkeerslichten op de Plesmanlaan voor afslaand verkeer naar de Laan van Vlaanderen zó lang op rood moeten blijven staan, dat automobilisten ervoor kiezen om het Hoofdnet Auto te volgen, dus via de Plesmanlaan < > Huizingalaan < > Oude Haagseweg < > A4.

Wie een beetje ter plaatse bekend is, weet dat dit geen reële oplossing is. Want als verkeer – komende vanaf de andere kant (vanaf de A4 dus) richting Osdorp / De Aker – bij de nieuwe turbo-rotonde niet meer linksaf de Sloterweg op kan, zal dat verkeer rechtdoor de wijk Nieuw Sloten inrijden. Daar zal dat sluipverkeer op de beide takken van de Laan van Vlaanderen tot stilstand komen, wachtend totdat de verkeerslichten bij de Plesmanlaan weer wat auto’s doorlaten. Met alle gevolgen voor de leefbaarheid (uitlaatgassen en fijnstof) op de Laan van Vlaanderen.

Alleen integrale benadering
De bewonerswerkgroep in Nieuw Sloten is het met de DrS eens, dat dit moment – waarbij de SDC advies gaat geven over de Nota van Uitgangspunten voor de nieuwe Sloterbrug – aangegrepen moet worden om de ontwikkeling van de nieuwe Sloterbrug voorlopig op te schorten / uit te stellen. Maar verder pleit de werkgroep uit Nieuw Sloten voor een integrale benadering. Dat wil zeggen: geen verkeersmaatregelen treffen op de Sloterweg in de vorm van bijvoorbeeld een afsluiting voor doorgaand verkeer, zolang er geen serieuze oplossing is voor de daardoor verwachte toename van sluipverkeer dwars door Nieuw Sloten.

De geschiedenis herhaalt zich
In feite start de DrS na 10 jaar eenzelfde discussie. In 2009 had het Dagelijks Bestuur van de toenmalige Stadsdeelraad Slotervaart 10 verkeersvarianten uitgewerkt met één of meer tijdelijke of permanente “knips” in de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen. Tijdens een informatieavond stelde een bewoner een 11e variant voor: “Niets doen”. Een meerderheid van bewoners steunden de 11e variant en de Stadsdeelraad nam dat voorstel over.

Wordt dus vervolgd…

Uit: de Westerpost van 18 september 2019

Van: www.westerpost.nl

 

Sloterbrugproject: bezint vóór je begint

Tijdens de goedbezochte inloopbijeenkomst op 5 september 2019, deed Willem Kleyn de onderbouwde bevindingen van de werkgroep Sloten van de Dorpsraad uit de doeken: “Uit ons onderzoek blijkt: Nu reeds zijn de wegen rond de Sloterbrug overbelast.”

“Met de nieuwe brug, die verkeer beter moet laten doorstromen, wordt het helemaal rampzalig. Als je straks drie minuten korter bij de brug hoeft te wachten, wordt de route vanaf Badhoevedorp via de brug en de Sloterweg de snelste voor bijna ál het verkeer naar alle bestemmingen, behalve richting Alkmaar en Haarlem. (Dit geldt natuurlijk ook voor verkeer in de andere richting.)

Daarom moet de besluitvorming over de brug verbreed worden. Eerst moeten verkeerskundigen van de Haarlemmermeer en Amsterdam, samen met bewoners, naar de verkeersproblematiek in deze hele hoek (Badhoevedorp, De Aker, Sloten en Nieuw Sloten) kijken en oplossingen bedenken. Dán pas weet je wat je met de Sloterbrug aan moet. We moeten het proces omdraaien.”

Bewoners uit Badhoevedorp en Nieuw Sloten gaan samenwerken met de werkgroep Sloten, zodat verschillende wijken niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Wordt dus zeker vervolgd. Hebt u de petitie nog niet ingeleverd? Doen! Hoe meer draagvlak, des te krachtiger de stem van de werkgroep.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 11 september 2019.

 

Inloop over verkeer rond Sloten en de Sloterbrug

Kom ook

De werkgroep Sloten van de Dorpsraad organiseert op donderdag 5 september 2019 in het Dorpshuis een voorlichtingsbijeenkomst over de verkeerssituatie in en rond Sloten en over de gemeentelijke plannen voor een nieuwe Sloterbrug.

U – of u nu in Sloten, Nieuw Sloten of Badhoevedorp woont – bent van harte welkom tussen 17.00 en 20.00 uur, op elk moment dat u schikt (inloop).

U kunt daar ook de petitie aan de gemeentebesturen van Amsterdam en Haarlemmermeer ondertekenen. Het Dorpshuis ligt aan de Nieuwe Akerweg 14 in Sloten. Dat is aan het eind van de weg, die uitkomt op de Sloterkerk.

Lever de petitie in
Als u toch naar het Dorpshuis komt en u de petitie nog niet ondertekend hebt ingeleverd, dan kunt u dat meteen even doen. Dan steunt u de werkgroep Sloten in zijn streven om de nieuwe Sloterbrug pas meer verkeer te laten verwerken als:

* Er maatregelen zijn getroffen om het autoverkeer in twee richtingen op de Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg m.b.v. kentekenregistratie te beperken tot bestemmingsverkeer;

* Er voor fietsers veiligheidsmaatregelen zijn getroffen op bovenstaande wegen en op de Amersfoordtlaan in Badhoevedorp;

* De doorstroming van en naar de A9 via de aansluiting S106 wordt verbeterd en verkeer van en naar de A4 via het Plusnet Auto (via de Plesmanlaan en Johan Huizingalaan) geleid wordt;

* Een grondig onderzoek wordt gestart naar het weer in gebruik nemen van de aansluiting via de Oude Haagseweg;

* Er een inrichtingsplan gemaakt wordt voor de brug én de toe-leidende wegen waarin opgenomen: veiligheid van fietsers en voetgangers, korte wachttijden voor langzaam verkeer en de eerder toegezegde separate fietsbrug.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om 5 september te komen, lever uw ondertekende Als u toch naar het Dorpshuis komt en u de petitie nog niet ondertekend hebt ingeleverd, dan kunt u dat meteen even doen. Dan steunt u de werkgroep Sloten in zijn streven om de nieuwe Sloterbrug pas meer verkeer te laten verwerken als: dan in op één van de volgende adressen: Sloterweg 992, 1321, 1143; Dorpsplein 5; Osdorperweg 12, 63, 71 of 101). Samen staan we sterk!

 

Petitie Sloterbrug

In augustus 2019 is er een vernieuwde versie verschenen van de Petitie Sloterbrug.

Zie: Petitie Sloterbrug aug. 2019

 

Aanbieding Bezwaarschrift Dorpsraad Sloten – Nota van Uitgangspunten Sloterbrug

Op 23 juli 2019 heeft Marc Makkes (werkgroep Sloten, onderdeel van de dorpsraad-organisatie) 87 handgeschreven bezwaren van Slotenaren aan de projectleider ‘Vernieuwing Sloterbrug’ overhandigd. Anderen maakten digitaal of postaal bezwaar.

Marc Makkes van de Werkgroep Sloten van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp (rechts)
overhandigt het Bezwaarschrift over de Nota van Uitgangspunten Sloterbrug aan
Bram van Melis van de gemeente Haarlemmermeer (links). Hoofddorp; 23 juli 2019.

Een duidelijk signaal dat de huidige verkeersaantrekkende plannen ongewenst zijn. De werkgroep (dank aan Willem Kleyn) heeft zelf een uitgebreid bezwaar opgesteld, dat officieel door de Dorpsraad is ingediend. Klik ook op de link naar het filmpje dat Marc fietsend maakte. Dit illustreert duidelijk dat er nu al teveel verkeer over de Sloterweg rijdt.

Tamar Frankfurther; 24 juli 2019

Voor de tekst van de aanbiedingsbrief en het bezwaarschrift zie onderstaande pdf-documenten.

Aanbiedingsbrief Dorpsraad Sloten – Nota van Uitgangspunten Sloterbrug (pdf)

Bezwaarschrift Dorpsraad Sloten – Nota van Uitgangspunten Sloterbrug (pdf)

 

Veel te veel verkeer nu al op de Sloterweg en andere wegen

Er is nu (2019) al veel te veel verkeer op de Sloterweg, de Ditlaar en andere wegen rond de Sloterbrug. De nieuwe brug mag dus niet nog méér verkeer aanvoeren.

Op het volgende filmpje is dit goed te zien: https://twitter.com/StochasticF/status/1105387958121639936

 

Petitie Sloterbrug (pdf)


Lever uw bezwaar in

Badhoevedorpers en Slotenaren dien uw bezwaar tegen het Sloterbrug-plan uiterlijk op 19 juli in! De inleveradressen staan in de brief, die u thuis ontving. (Of stuur naar: info@sloterbrug.nl.)

Voorkom zo dat er nog méér verkeer over de brug komt. De omliggende wegen (Burg. Amersfoordtlaan, Sloterweg etc.) kunnen die drukte niet aan. En dat zorgt ook voor: méér uitstoot van fijnstof/roet en grotere onveiligheid voor fietsers en voetgangers.

Na de aanleg van meer asfalt, is de doorstroming kortstondig beter, maar de bestaande dampende rijen keren snel daarna (nóg langer) terug.

Uit: de Westerpost van 17 juli 2019.

 

Samen tegen een Sloterbrug die nóg meer verkeer aantrekt

De werkgroep Sloten leidt het inmiddels breed gedragen verzet onder Badhoevedorpers en Slotenaren tegen de voorliggende plannen voor de vernieuwing van de Sloterbrug. De werkgroep is niet per definitie tegen het vernieuwen van de huidige brug, maar dít plan moet van tafel.

In de komende week gaan werkgroepleden en sympathisanten huis-aan-huis rond met een petitie. Aan alle bewoners van 18 jaar en ouder wordt gevraagd deze te ondertekenen. Daarnaast kan men in eigen woorden bezwaar maken bij de gemeente. De petitie op hoofdlijnen:

Véél meer verkeer
De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer willen de Sloterbrug vervangen door een nieuwe brug: met verdubbeling van het wegdek, grotere doorvaarhoogte én tenminste verdubbeling van de capaciteit voor gemotoriseerd vervoer. In de plannen staat dat het gemotoriseerd verkeer over de brug zou kunnen groeien van bijna 11.000 voertuigen nu tot 17.500 in de komende 10 jaar.

Bij dit groeicijfer is nog geen rekening gehouden met extra doorgaand verkeer als gevolg van de grotere doorstromingscapaciteit van de brug. Ook wordt niets gezegd over de gevolgen van deze enorme verkeerstoename voor omliggende straten. De Burgemeester Amersfoordtlaan, Langsom, Vrije geer, Ditlaar en Sloterweg zijn nu al overbelast door explosieve groei in de afgelopen jaren: Per etmaal rijden nu al 15.000 voertuigen over de Sloterweg! Moeten dat er nóg meer worden?

Fijnstof- en roetuitstoot
Ervaring bij vergelijkbare projecten leert dat meer asfalt tijdelijk leidt tot betere doorstroming, maar dat kort daarna de fijnstof/roet-dampende wachtrijen weer nét zo lang worden als voorheen. Met dank aan buurman Schiphol (en de A4 met een kwart miljoen auto’s per etmaal) ademen we al vieze lucht in. Aan de brug-aanvoerroutes liggen ook twee basisscholen (Amersfoordtlaan en Langsom).

De recente fijnstofmeting (door RIVM en GGD) in Badhoevedorp gaf slechte resultaten voor kinderen en volwassenen. Moet er dan nóg meer verkeer pal langs beide scholen gaan rijden? De gemeente Amsterdam voert toch een autoluwbeleid? Waarom wordt hier dan de komst van meer autoverkeer gestimuleerd?

Onveiligheid fietser/loper
Ongetwijfeld wordt het nieuw in te richten brugvlak wel veiliger voor fietsers en voetgangers, maar even verderop moeten al die auto’s over de bestaande wegen rijden. Denk aan de Sloterweg waar de situatie nu al onverantwoord is voor fietsers en voetgangers. De gemeenten lijken te ontkennen dat als het drukker wordt op de Sloterbrug dat dat ook direct gevolgen heeft voor de drukte op de omliggende wegen. Maar, ieder weldenkend mens weet dat dit natúúrlijk wél gevolgen heeft…

Definitie ‘doorgaand verkeer’
De gemeenten hebben een kentekenonderzoek uitgevoerd naar het huidige gebruik van de Sloterbrug. De werkgroep Sloten heeft de resultaten bestudeerd en geeft aan dat deze “misleidend” zijn: “De gemeente gebruikt een foutieve definitie van het begrip ‘doorgaand verkeer’. Alleen verkeer dat van buiten Badhoevedorp eerst door Badhoevedorp en dan door Sloten (en andersom) rijdt, wordt als ‘doorgaand verkeer’ bestempeld. Logisch dat je dán op een percentage van minder dan één procent doorgaand verkeer komt.

Verkeer dat over de brug via de Sloterweg naar de A4 rijdt (en over de brug door Badhoevedorp naar de A9 rijdt) valt niet onder hun definitie van ‘doorgaand verkeer’. Dat is onlogisch. Bestemmingsverkeer, de naam zegt het al, is als je een bestemming hebt in Badhoevedorp of op Sloten.” De volledige tekst van de petitie vindt u op www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug.

Bezwaar maken
Om de kans op succes van deze actie te vergroten, vraagt de werkgroep aan alle bewoners – naast hun steun voor de petitie – ook officieel bezwaar te maken.

Tot en met 24 juli 2019 kunt u uw inspraakreactie “Nota van uitgangspunten Sloterbrug” sturen naar: info@sloterbrug.nl. Of: Project Sloterbrug, heer B. van Melis, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 10 juli 2019.

 

Maak ook bezwaar tégen de Sloterbrugplannen

Als het aan de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam ligt, gaat de Sloterbrug straks veel meer verkeer verwerken. Omliggende wegen in Badhoevedorp en Sloten worden dan nóg zwaarder belast.

Op de nieuwe brug zelf wordt het vast wel veiliger voor fietsers en voetgangers, maar daaromheen – op de bestaande wegen – wordt het ook drukker en dus ónveiliger. En: wat denkt u van de fijnstof-uitstoot van al dat verkeer? Bewoners, maak bezwaar en teken de petitie van de werkgroep Sloten.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 10 juli 2019.

 

Verzet tégen de Sloterbrugplannen

Ondanks de snikhete en vochtige ‘deken’ kwamen ongeveer 60 Slotenaren en Badhoevedorpers op 25 juni naar de Molen van Sloten om hun onvrede te uiten over de voorliggende brugplannen.

Teun Castelein (van de werkgroep Sloten, rechts op de foto) sprak – aangevuld door anderen – luid en duidelijk zijn ongenoegen uit over het voorstel voor het nieuwe brugontwerp.

Teun Castelein aan het woord. (Foto: Erik Swierstra)

Samenhang: Drukkere brug leidt elders ook tot meer verkeer
In 2018 werd door ambtenaren nog ontkend dat ‘doorstroming’ feitelijk ‘meer verkeer’ betekent. Nu gaf men duidelijk aan dat het de officiële opdracht was om een brug te ontwerpen die veel meer verkeer kan verwerken. Na de eerdere inspraak zijn de tekeningen voor de nieuwe brug niet aangepast. Ook de inbreng dat dit plan strijdig is met het Amsterdamse beleid, om de stad ‘autoluw’ te maken, wordt tot nu toe genegeerd.

De werkgroep Sloten bleek nogal gefrustreerd dat het hen (ook in de klankbordgroep) maar niet lukt om de ambtenaren ervan te overtuigen dat een toename van verkeer op de brug óók leidt tot een toename van het aantal auto’s op de omliggende wegen: “Dat aantal is daar nu al te hoog: De Sloterweg is daardoor levensgevaarlijk voor fietsers (terwijl het hier Hoofdnet Fiets is!) en op de Amersfoordtlaan is het ook geen pretje… Ervaring bij vergelijkbare projecten leert dat meer asfalt tijdelijk leidt tot betere doorstroming, maar dat kort daarna de CO2/fijnstof-dampende wachtrijen weer nét zo lang worden als voorheen. Dat toegenomen verkeer rijdt straks óók buiten het nieuwe brugvlak. Gevolg: Het wordt daar ONveiliger voor langzaam verkeer. Niet doen dus! Ja, er moet wél een nieuwe brug komen, maar met ándere uitgangspunten.” De werkgroep werkt nu aan een petitietekst. Volgende week meer hierover.

Bezwaar maken
Naast het steunen van de petitie is het belangrijk om officieel bezwaar te maken. Petities vallen namelijk niet onder de officiële bezwaarprocedure. Tot en met 24 juli kunt u uw inspraakreactie “Nota van uitgangspunten Sloterbrug” sturen naar: info@sloterbrug.nl. Of: Project Sloterbrug, heer B. van Melis, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 3 juli 2019.

Zie ook: Slotenaren opgepast – Sloterbrug (pdf)

 

Protest tegen verbreden Sloterbrug – ‘Historische karakter dorp brokkelt af’

Een groep bezorgde bewoners van Sloten, verzameld in de werkgroep Dorp Sloten, protesteert dinsdagavond 25 juni 2019 tegen de vervanging van de Sloterbrug, die Badhoevedorp met Sloten verbindt.

Uit: Het Parool; 24 juni 2019.

De werkgroep vreest dat de nieuwe, bredere brug ervoor zal zorgen dat er nog meer verkeer van en naar Amsterdam Nieuw-West door het dorp zal gaan.

Het protest begint om 19.00 uur bij de Molen van Sloten, die uitkijkt op de brug in kwestie, waar dan ook door de gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam een inspraakavond over de vernieuwingsplannen wordt gehouden. De gemeenten willen de brug verbreden, van één naar twee rijbanen, om de doorstroming te verbeteren. De nieuwe brug moet iets hoger worden voor de doorvaart en bovendien betere oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers krijgen.

In de door de gemeenten gepubliceerde nota staat dat de nieuwe brug het ‘sluipverkeer’ moet tegengaan – ongewenste overbelasting van alternatieve wegen. Maar de werkgroep vreest dat met de verbreding van de brug de deur juist wordt opengezet voor ‘nóg meer autoverkeer op de toch al volle wegen in en om Sloten en de rest van Nieuw-West’. Het bevorderen van meer autoverkeer over de Sloterbrug van en naar Amsterdam zou volgens hen ‘volledig in strijd met het gemeentelijk beleid om de stad autoluwer te maken’ en er bovendien voor zorgen dat het ‘historische karakter van het dorp’ verder afbrokkelt.

De werkgroep beklemtoont dat het niet tegen nodige ingrepen is aan de brug. ‘Als de brug vervangen of vernieuwd moet worden, dan moet dat natuurlijk. Alleen niet op een wijze die meer autoverkeer over de brug met zich meebrengt.’

Van: www.parool.nl24 juni 2019.

 

Start inspraak ‘nieuwe Sloterbrug’

Zie ook: Slotenaren opgepast – Sloterbrug (pdf)

Op dinsdag 25 juni 2019 organiseert de gemeente van 17.00 tot 20.00 uur in de Tuinzaal van de Molen van Sloten (Akersluis 10) een inloopbijeenkomst over de vervanging van de Sloterbrug.

De werkgroep Sloten is fel tegen de huidige plannen. De nieuwe brug zal namelijk veel meer verkeer kunnen (en gaan) verwerken. De gemeente is hier ook heel open over. In vakjargon van de overheid heet dat “het verbeteren van de doorstroming”. Ondertussen beweert de gemeente dat hun ontwerp de veiligheid voor fietsers en voetgangers verbetert. De werkgroep deelt deze mening niet. Het blijft volgens hen ook in de nieuwe situatie een gevaarlijke onderneming om de brug over te steken.

Bekijk het grotere geheel
De werkgroep zou graag zien dat de gemeente niet alleen naar de Sloterbrug kijkt, maar ook naar (de gevolgen van de plannen voor) de verkeersstromen rond het dorp Sloten. Uit metingen is bijvoorbeeld gebleken dat veel verkeer uit Badhoevedorp via de Sloterweg en de rotonde met de Vlindermolen naar de A4 en de A9 rijdt. Dat is sneller dan rechtstreeks via Badhoevedorp.

Als er een bredere brug met betere doorstroming komt, dan wordt de nu reeds overbelaste smalle Sloterweg dus nóg voller (= gevaarlijker) voor fietsers en voetgangers. Naast deze groeiende verkeersstroom vanuit Badhoevedorp rijdt immers ook verkeer uit De Aker en Osdorp graag via de Sloterweg naar beide snelwegen. De aantallen zijn gigantisch.

Het is dus van belang om ook de routes rechtstreeks vanuit Badhoevedorp en De Aker naar de A9 bij dit brugproject te betrekken. Ook voor Badhoevedorpers zou dit een verademing zijn. Als dat gebeurt, dan kan de nieuwe brug waarschijnlijk veel eenvoudiger (= goedkoper) worden dan het voorliggende dure brugproject. Bovendien: De nieuwe Sloterbrug zou er alleen voor lokaal bestemmingsverkeer zijn. De werkgroep wil de gemeente aan deze gedane belofte houden.

Daarom: Komt allen en laat uw mening horen. Wie niet kan komen, kijkt op www.sloterbrug.nl. Tot en met 24 juli kunt u uw inspraakreactie “Nota van uitgangspunten Sloterbrug” sturen naar: info@sloterbrug.nl. Of: Project Sloterbrug, heer. B. van Melis, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 19 juni 2019.

 

Sloterbrug-discussie: breder kijken

Op woensdag 19 september 2018 kwamen Slotenaren en Badhoevedorpers massaal naar Syriana om te horen wat de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam van plan zijn rond de vervanging (op z’n vroegst in 2022) van de brug.

Sample Image

Deze informatie viel niet in goede aarde, omdat velen verwachten dat de geschetste nieuwe grotere brug zal uitnodigen tot méér verkeer. De gemeenten weerspreken dat, maar geven aan dat de brug (en daarmee ook de toevoerwegen naar de brug!) wel meer verkeer gaat verwerken: van 11.788 autobewegingen in 2015 tot 17.200 in 2030. Volgens de bewoners is de kans groot dat de wachtrijen bij de verkeerslichten aan beide kanten weer zullen aangroeien tot de huidige lengtes: gevolg véél meer auto’s dan nu. Bezorgd zei een bewoner: “De sluipers wegen goed af wat sneller is: Omrijden of wachten. Gevolg: erg vieze uitlaatgassen (bij de scholen aan de Burgemeester Amersfoordtlaan en Langsom) en de fiets- en voetgangerveiligheid wordt er rond de brug niet beter op…”

Sample Image

Het was jammer dat de presentatie niet door een verkeerskundige werd gegeven. Alle inhoudelijke vragen moesten daardoor na de presentatie individueel worden gesteld. Er was dan ook geen sprake van een ‘gesprek’, maar wel van onrust. Volgens beide gemeenten verwerkt de huidige brug vooral lokaal (wat is dat?) bestemmingsverkeer. Bewoners uit de buurt gaven aan dat dat pertinent níet waar is.

Mogelijk moet ook aan andere ontsluitingen en een bussluis richting Schiphol worden gedacht. Zo kan sluipverkeer dat niets te zoeken heeft in Badhoevedorp en Sloten worden geweerd. Het volledige verhaal van gemeentezijde treft u op www.sloterbrug.nl. Wie hierop (alsnog) wil reageren, mailt naar info@sloterbrug.nl .

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 26 september 2018.

 

Een fris geluid over de Sloterbrug

Uit de Stadsdeelcommissie

Nieuw-West – Het plan voor een nieuwe, bredere Sloterbrug is door omwonenden met argwaan ontvangen, omdat zij een grote – door hen ongewenste – toename van het autoverkeer vrezen. Op 400 meter afstand ligt misschien een goed alternatief.

Door CeesFisser@Westerpost.nl

Na de standaard agendapunten aan het begin van onze SDC-vergadering op 6 november 2018 was het tijd voor insprekers. Marc Makkes en Teun Castelein kwamen vanuit de werkgroep Openbare Ruimte van de ‘Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp’ met een alternatief plan voor de nieuwe Sloterbrug.

Geen nieuwe Sloterbrug
Als het aan Makkes en Castelein ligt, hoeft de huidige Sloterbrug niet vervangen te worden door een nieuwe brug die breed genoeg is voor tweerichting verkeer. Zij pleitten ervoor om de huidige brug af te sluiten voor autoverkeer! “Want”, zei Castelein, “slechts 400 meter verderop ligt een alternatief: een brug in de Oude Haagseweg. Daar woont bijna niemand. Daarheen kan prima al het verkeer dat nu het oude dorp Sloten en Badhoevedorp splijt, verlegd worden en dan heeft niemand er last van…”

Beide insprekers kwamen naar de SDC-vergadering, omdat zij – naar eigen zeggen – “op inspraakbijeenkomsten voor de nieuwe Sloterbrug geen gehoor kregen voor hún idee”. Volgens Makkes loopt de gemeente te hard van stapel met huisbezoeken bij bewoners die uitgekocht moeten worden voor de aanleg van de nieuwe Sloterbrug.

Vragen van SDC-leden
Hans van der Straeten (VVD) vroeg de insprekers “of zij in hun plan rekening gehouden hebben met het openbaar vervoer (ov), dat nu vooral gebruik maakt van de brug in de Oude Haagseweg?” Castelein: “Stuivertje wisselen: laat al het ov over de Sloterbrug door Sloten en Badhoevedorp rijden [waar passagiers kunnen in- en uitstappen; CF] en laat al het andere verkeer via de Oude Haagseweg rijden. Er zijn plannen om de Oude Haagseweg-brug te vervangen.”

Sarah Biddle (GroenLinks) vroeg wat het plan toevoegt aan Sloten? Volgens Castelein loont het de moeite om de ruimte vanaf de Molen van Sloten tot aan Tango en de driehoek bij de Sloterweg met de ijssalon, te herinrichten tot een plein met verblijfsruimte. “Al het autoverkeer dat nu voor overlast zorgt, gaat via de Lijndenbrug en de Oude Haagsweg-brug buiten de dorpskernen om.”

Mario van Dregt (50Plus) vroeg naar de weerstand die de insprekers ondervonden? Die zeiden dat de gemeente geen oog heeft voor andere plannen dan alleen een nieuwe Sloterbrug: “Het is een gemis aan meta-visie. Aan weerszijden van de Sloterbrug liggen scholen waar in de huidige plannen ál het (extra) verkeer langs zal gaan.”

Portefeuillehouder Verkeer Erik Bobeldijk (SP) liet weten dat de financiering voor de vernieuwing van de Sloterbrug rond is en er nieuwe besluiten genomen zouden moeten worden om van de huidige plannen af te wijken.

Biddle vond het idee van de insprekers “een geweldig plan dat diverse problemen oplost.” Dat er in de hoofden van de projectbegeleiders een knop om moet, om te kunnen focussen op dit nieuwe plan, mag van Biddle geen reden zijn om niet naar dit alternatief te kijken. Van der Straeten steunde Biddle daarin: “Het is misschien te vroeg om al een ongevraagd advies aan het DB te geven, maar als de SDC meer te weten komt over die mogelijkheid, volgt misschien toch zo’n ongevraagd advies! Dus misschien kan het DB zelf dit plan toch door de projectgroep laten onderzoeken – als voortschrijdend inzicht.”

Bobeldijk voorzag een probleem bij de brug in de Oude Haagseweg, omdat die volgens hem van Schiphol is [en niet van de provincie of de gemeenten Amsterdam / Haarlemmermeer; CF]. En er moeten verkeersstudies gedaan worden. Bobeldijk zag dus diverse ‘hordes’ op die weg. “Aan de andere kant zijn over de huidige plannen best veel zorgen”, en dus wil hij met de projectgroep over dit alternatief praten. Daarna komt hij bij de SDC terug met de uitkomsten.

In hun slotwoord waardeerden Makkes en Castelein de belangstelling vanuit de SDC en zij hopen ook in gesprekken met de projectgroep op inhoudelijke behandeling van hun alternatief.

Uit: de Westerpost van 14 november 2018.

 

* Zie ook: Geschiedenis van de Sloterbrug