Sloterbrug en Sloterweg

Verkeersdrukte op de Sloterweg en de Sloterbrug

Plannen voor vernieuwing van de Sloterbrug

De grote en steeds verder toenemende verkeersdrukte op de Sloterweg en de Sloterbrug zijn een groot probleem voor Sloten en omgeving.

Zowel het terugdringen van deze drukte als de plannen voor vernieuwing van de Sloterbrug houden de gemoederen bezig.

De gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam hebben het voornemen om de uit 1962 daterende Sloterbrug te vernieuwen. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde.

Een nieuwe brug kan veel meer verkeer verwerken en de vraag is of dat wenselijk is. Bovendien moet een nieuwe brug voor voetgangers en fietsers veel veiliger worden dan de bestaande brug. De Werkgroep Sloten participeert in een breed overleg over dit project.

In samenhang met de verkeersstroom over de Sloterbrug en van en naar De Aker bestaan er ook zorgen over de grote verkeersdrukte op de Ditlaar en de Sloterweg tussen het Dorp Sloten, de Anderlechtlaan en de Johan Huizingalaan en de Haagseweg.

 

Verkeerssituatie Sloterweg met 4 versmallingen verre van ideaal

Nu het twee maanden geleden is dat de gemeente de zeven drempels op de Sloterweg heeft verwijderd en er vier versmallingen liggen, is het tijd om te kijken “hoe het gaat”.

Sloterweg met fietsers. Foto: Atze Broekmans.

Na het invoeren van dergelijke veranderingen “moet je”, aldus verkeersexperts, “automobilisten even de tijd geven om hun gedrag aan te passen”.

Huidige verkeerssituatie Sloterweg
Op de oostkant van de Sloterweg, de Ditlaar, Vrije geer en in Nieuw Sloten zijn de tijdelijke verkeersmaatregelen nog altijd niet ingevoerd. Hier blijft het dus even gevaarlijk. De huidige verkeerssituatie op de Sloterweg tussen de dorpskern van Sloten en de rotonde valt op vier punten samen te vatten:

1. Het is nog altijd veel te veel doorgaand (en agressief rijdend) verkeer op de smalle Sloterweg zonder vrij liggende fietspaden.

2. De vier versmallingen zorgen voor vertraging, maar op delen waar geen versmallingen zijn of als het even minder druk is, wordt de maximumsnelheid van 30 km/uur bijna door al het doorgaande verkeer ruim overschreden.

3. Als automobilisten proberen elkaar gelijktijdig te passeren, worden de verplaatsbare oranje paaltjes en rood-witte markeringen bij de versmallingen regelmatig omvergereden. Deze liggen daardoor onhandig en gevaarlijk op het wegdek.

4. Voor fietsers is de verkeerssituatie er zeker niet veiliger op geworden. Auto’s blokkeren hun fietsstrook als ze op tegenliggend verkeer wachten.

Enger is het dat het nog steeds regelmatig voorkomt dat fietsers de berm in worden gedrukt en vallen. Dat gebeurt vooral wanneer automobilisten eerst nog van plan waren om snel een versmalling te passeren, maar – als dat dan niet lukt – heel haastig naar rechts sturen. Op dat moment is er dan geen tijd meer om eerst rustig in de spiegels te kijken of er niet toevallig een fietser aankomt. Tot nu toe levert dit gelukkig alleen nog maar schrammen en blauwe plekken bij fietsers op.

Conclusie
In algemene zin is het vooral van belang dat deze – vooral voor fietsers gevaarlijke verkeerssituatie op het Hoofdnet Fiets – zo kort mogelijk duurt. Het traject van inspraak en besluitvorming over de structurele maatregelen moet dus zo snel mogelijk worden afgerond.

Tot die tijd is het hoe dan ook behelpen. Structurele handhaving op de toegestane snelheid van 30 km/uur zou het al een stuk veiliger maken op de Sloterweg. Hopelijk voert de gemeente de andere tijdelijke maatregelen ook nog in.

Tamar Frankfurther; 31 mei 2021.

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XVIII

Sloterweg weer zonder drempels, maar mét vier versmallingen

“De vlag gaat uit!” Zo blij waren diverse bewoners van de Sloterweg. Sinds de plaatsing van de verkeerde drempels bij hen voor de deur vertonen hun woningen immers scheuren en verzakkingen.

Sloterweg drempel weg; 30 april 2021. Foto: Hans Horwitz.

Op 30 april 2021 zijn alle zeven drempels verwijderd en zijn er twee extra wegversmallingen aangebracht op de Sloterweg tussen de dorpskern en de rotonde. Dat de drempels zijn verwijderd, is niet alleen goed nieuws voor de woningbezitters, maar ook voor de fietsers. Op dit Hoofdnet Fiets reden automobilisten immers met volle vaart lángs de drempels over hún fietssuggestiestroken.

Agressie automobilisten bij versmallingen
Het is nu afwachten of de gemeente ook de andere maatregelen uit het afgesproken pakket tijdelijke maatregelen gaat invoeren. Die vier wegversmallingen op de helft van de weg bieden immers onvoldoende garantie om de veiligheid te verbeteren op de héle Sloterweg, Ditlaar, Vrije Geer en in Nieuw-Sloten. Automobilisten weten zich immers niet te gedragen. Zeker nu het besluit over de structurele maatregelen pas eind 2021 verwacht wordt.

De ernstige aanrijding op de Ditlaar op 27 april om 18.45 uur benadrukt de noodzaak voor meer maatregelen alleen maar. De politie meldt dat het nu ‘slechts’ om voornamelijk materiële schade ging: “Na controle door ambulancepersoneel kon iedereen naar huis”.

Tamar Frankfurther, 3 mei 2021.

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XVII

Extra consultatie over Sloten en Nieuw Sloten Autoluw van start

Op donderdag 22 april 2021 namen ongeveer 600 belangstellenden, vooral uit (Nieuw) Sloten, De Aker en Badhoevedorp, mee aan de digitale consultatie over de verkeerssituatie op en rond Sloten. Die middag sprak de gemeenteraad van Amsterdam hier ook al over.

(N.B. Door op de afbeelding te klikken kan een vergrote weergave worden getoond.)

Voor zover dat was op te maken de vergadering lijken bijna alle gemeenteraadsleden te onderkennen dat de huidige verkeerssituatie op de Sloterweg onverantwoord onveilig is. Over de te kiezen oplossing verschillen de meningen. Vooral de raadsleden van GroenLinks, D66, PvdA, SP en de Partij voor de Ouderen en wethouder de Vries spreken zich duidelijk uit voor een fietsveilige en leefbare Sloterweg.

Visie van de wethouder
Wethouder Egbert de Vries is duidelijk goed doordrongen van de noodzaak om de Sloterweg snel fietsveilig te maken en over de huidige verkeerssituatie zei hij: “Het is betreurenswaardig om te horen hoe automobilisten omgaan met de ingevoerde tijdelijke verkeersmaatregelen op de Sloterweg. Dat dit gebeurt is voor mij vooral het bewijs dat hier écht sprake is van een groot probleem, dat we iets moeten doen aan het autoverkeer en dat we – zoals de heer Ernsting van GroenLinks ook zegt – vaart moeten maken om de kwetsbare verkeersdeelnemers, fietsers en voetgangers, op dit Hoofdnet Fiets beschermen. Daarom kom ik komend najaar al met een voorstel naar de raad. Natuurlijk sluiten die plannen dan goed aan op het Mobiliteitsplan van Nieuw-West, dat direct na de zomer ook de inspraak ingaat. Hoe dan ook, we gaan iets met de Sloterweg doen dat leidt tot minder verkeer. ‘De kwestie Sloterbrug’ moet er vanuit gaan dat er minder verkeer over de Sloterweg rijdt. Dat is dus automatisch al een randvoorwaarde.”

Wethouder over moties
Als reactie op raadsleden, zei de wethouder: “Zoals mevrouw van Soest van de Partij voor de Ouderen (motie Sloterbrug) al aangeeft, staan de belangen over de te kiezen oplossing voor de Sloterweg lijnrecht tegenover elkaar. Het gaat dan ook niet lukken om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden mee zal zijn. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Ik kan nog niet zeggen welke variant er straks uit gaat rollen. Wat ik wel weet, is dat de verkeersveiligheid uiteindelijk leidend zal zijn bij die keuze. En dat geldt zowel voor de te vinden oplossing voor de Sloterweg als voor de Sloterbrug. Op beide plekken is het nu onverantwoord gevaarlijk. Beide projecten moeten dus zo snel mogelijk – wel in onderlinge samenhang – worden opgepakt en uitgevoerd. Het besluit hierover moet dit jaar nog in de gemeenteraad genomen worden.” De partijen Denk en het CDA dienden moties in dat er nader onderzoek gedaan moet worden naar knelpunten, extra rijtijden, trajectcontrole en een vrij liggend fietspad. De wethouder ontraadde alleen laatst genoemde motie, “Daar is op deze smalle dijkweg gewoon geen ruimte voor”. Hij zei dat trajectcontrole om 30 km/uur te handhaven misschien bijdraagt, maar niet dé oplossing kan vormen.

Consulatie over veel méér dan alleen de Sloterweg
Voorafgaand aan de extra consultatie in de avond van 22 april 2021 over ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ was niet duidelijk waar deze precies over zou gaan. Het projectteam presenteerde deze bijeenkomst alsof het alleen specifiek over de westelijke helft van de Sloterweg, tussen de dorpskern en de rotonde, zou gaan. Al snel bleek dat hiermee bedoeld word dat men zich eerst wil richten op het aanpakken van de kern van het probleem op de Sloterweg West en vervolgens op wat voor gevolgen dat heeft voor onder meer de Ditlaar, Vrije Geer en Nieuw Sloten.

Portefeuillehouder Erik Bobeldijk meldde dat het project moet passen binnen de door de gemeente bepaalde taakstelling. Dat er straks op de smalle Sloterweg als Hoofdnet Fiets dus minder voertuigen (maximaal 6.000 auto’s per etmaal) mogen rijden, omdat het hier veiliger en leefbaarder moet worden. Hij benadrukte dat het inspraakproces zorgvuldig wordt uitgevoerd en dat er nog geen keuze is gemaakt voor een voorkeursvariant. Alle belangen worden vervolgens door de politiek afgewogen. Tot slot benadrukte Bobeldijk dat er ook doelgericht te werk wordt gegaan en dat er nu écht een oplossing moet komen, omdat het onverantwoord is om de onveiligheid op de Sloterweg langer te laten voortduren dan strikt noodzakelijk.

Vier oplossingsvarianten voldoen aan norm
Projectleider Sander Smit van de gemeente gaf aan dat – voor welke oplossing ook gekozen gaat worden – het vergroten van de verkeersveiligheid op het Hoofdnet Fiets de belangrijkste opgave is: “Dat betekent dat er per etmaal maximaal 6.000 auto’s over de westtak van de Sloterweg mogen rijden. Volgens de officiële landelijke norm zou dat eigenlijk 5.000 moeten zijn. Wij gaan in Amsterdam iets ruimer met die grenzen om. Van de elf varianten die wij hebben kunnen bedenken, blijven er vier over die voldoen aan dat maximale aantal voertuigen en die fysiek uitvoerbaar zijn op de smalle dijkweg.” Tijdens de informatieve bijeenkomst werden de varianten gepresenteerd. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de te nemen maatregelen op de Sloterweg en in Nieuw Sloten, maar ook naar de effecten op andere wegen en kruispunten in de wijde omgeving. Er leken geen onoverkoombare knelpunten te zijn; wel mogelijke kruispunten die extra aandacht behoeven. Meer weten? Klik dan hier. Daarna werden er ook allerlei vragen beantwoord. De antwoorden van alle gestelde vragen komen in mei op de website amsterdam.nl/projecten/sloterweg/ te staan.

Tamar Frankfurther; 28 april 2021.

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XVI

Het is erop of eronder: Blijft de Sloterweg open voor al dat sluipverkeer?

“Gaat de geschiedenis zich herhalen? Laten we ons voor de vierde keer verrassen? Blijft Sloten de directe op- en afrit van het snelwegennet voor de wijde omgeving?”

Sloterweg: onveilig en vol auto’s.

Dat is de reactie van de werkgroep Sloten na overleg met de gemeente op vrijdag 9 april 2021. De gemeente verspreidde die dag ook een bewonersbrief in Nieuw-West en Badhoevedorp. Het project ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ bestaat volgens hen opeens alleen nog maar uit “Sloterweg West”. Negen bewonersorganisaties uit Nieuw-West en de Haarlemmermeer hebben hun ontsteltenis, boosheid en bezorgdheid tegenover de gemeente geuit over de gang van zaken. Eerst al per brief en nu ook mondeling. Het hele besluitvormingsproces blijkt totaal omgegooid te zijn en met tenminste 9 maanden vertraagd. De werkgroep: “Precies dit maakten we in 1998, 2009 en 2012 ook al mee”

Meld u aan voor de inspraak
De gemeente gaat een online massabijeenkomst organiseren, een zogenaamde “aanvullende consultatie”. Deze vindt plaats op donderdag 22 april 2021 van 19.30 tot 21.00 uur. Daar wordt een aantal alternatieven gepresenteerd waarop u via ‘een chatfunctie’ kunt reageren. Meld u meteen aan via deze link.

Meer weten over de Sloterbrug en Autoluw Sloten? Klik dan hier.

Tamar Frankfurther; 12 april 2021.

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XV

Wethouder: “Uitstel Autoluw en Sloterbrug eerst!”

Op 1 maart 2021 liet de wethouder van Verkeer officieel weten dat hij de besluiten over ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ pas eind 2021 wil laten nemen in plaats van nog in maart 2021.

Hij schrijft dan ook dat de besluitvorming over de Sloterbrug tegelijk zal plaats vinden. Bijna onmiddellijk – op 5 maart – reageren 9 organisaties van bewoners en fietsers uit Amsterdam en de Haarlemmermeer in een brief aan o.a. de wethouder. Ze zijn ontsteld over het uitstel, woedend over onnodig nieuw onderzoek en vol zorg over de fietsveiligheid.

Vervolgens deelt de wethouder op 25 maart de gemeenteraad doodleuk mee dat “de Sloterbrug niet kan wachten op de Sloterweg”.

Meer weten over de Sloterbrug en Autoluw Sloten? Klik dan hier.

Tamar Frankfurther; 7 april 2021.

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XIV

Alternatieve ‘autoluw’-plannen voor de Sloterweg?

In de nu al tientallen jaren durende strijd om de Sloterweg weten er steeds weer belanghebbenden, maar ook ambtenaren en bestuurders alternatieve plannen te bedenken, om te voorkomen dat men straks niet langer via de Sloterweg rechtstreeks naar de A4 kan rijden. Via het ‘Hoofdnet Auto’ – dat momenteel veel minder benut wordt dan de Sloterweg – duurt die rit immers wel tot twee of drie minuten langer.

Als de Sloterweg een éénrichtingsweg zou worden, moeten de enorme vrachtwagencombinaties van de Slotense transportbedrijven telkens door Nieuw Sloten en over de smalle Vrije Geer en Ditlaar rijden. Daar zit niemand op te wachten… Foto: Tamar Frankfurther.

Wie sommige van die plannen voor het eerst hoort, denkt dat ze inderdaad wel een mogelijke oplossing bieden. Niet zo gek, want ze zijn ooit al wel eens bedacht en onderzocht. Maar, wie dóórdenkt of de geschiedenis van de Sloterweg kent, ziet dat deze plannen geen soelaas bieden. Ze opnieuw onderzoeken draagt wel weer bij aan uitstel van de structurele oplossing.

Helaas lijkt het erop dat nieuwe wethouder de Vries en portefeuillehouder Bobeldijk ervoor kiezen om ook alternatieve plannen, als waren ze ‘nieuw’, te gaan onderzoeken. Dat zorgt voor fors uitstel, al gauw zo’n 9 maanden. Zo kondigt de brief van wethouder de Vries aan de gemeenteraad van 1 maart onder andere onderzoek naar de mogelijkheden van éénrichtingverkeer aan.

Eénrichtingverkeer op de Sloterweg?
Instelling van éénrichtingverkeer lijkt op het eerste gezicht ten goede te komen aan de veiligheid op de smalle Sloterweg. Er is echter geen diepgaand onderzoek nodig om te in te zien dat dit helemaal geen goed idee is, niet voor de veiligheid, maar evenmin voor de bereikbaarheid van Sloten en voor de leefbaarheid in Nieuw Sloten. Er zijn tal van overwegingen waarom men hier niet voor zou moeten kiezen.

In de eerste plaats blijven Sloterweg, Ditlaar en Vrije Geer belangrijke schakels in het ‘Hoofdnet Fiets’. Over de volle lengte van dit traject zal het fietsverkeer dus in twee richtingen moeten kunnen blijven rijden, en wel op een veilige manier. Ook over de ‘black-spot’, het kruispunt Vrije Geer – Ditlaar, waar al twee fietsers het leven lieten. Dat éénrichtingverkeer kan dus niet voor fietsers of voetgangers gelden.

Als de Sloterweg een éénrichtingsweg zou worden, moeten de enorme vrachtwagencombinaties van de Slotense transportbedrijven telkens door Nieuw Sloten en over de smalle Vrije Geer en Ditlaar rijden. Daar zit niemand op te wachten…

En dan de alternatieve routes, die gebruikt moeten worden bij éénrichtingsverkeer op de Sloterweg. De enige parallelle weg waarlangs het verkeer in tegenovergestelde richting zal kunnen rijden is in het geval van Sloterweg de Plesmanlaan. Dat betekent dat ook alle bestemmingsverkeer voor Sloten dwars door de woonwijken van Nieuw Sloten zal moeten gaan rijden. Verkeersoplossingen met één rijrichting kunnen nu eenmaal alleen goed toegepast worden bij wegen met zijstraten en parallelle wegen op relatief korte afstand. Daarom leent de Sloterweg zich helemaal niet voor dit soort oplossingen.

Onder het bestemmingsverkeer vallen ook de zware vrachtwagencombinaties van de transportbedrijven aan de Sloterweg tussen dorpskern en turborotonde. Ook die zullen via Ditlaar en Vrije Geer over de Laan van Vlaanderen West naar de Plesmanlaan of vice versa moeten rijden. Dat traject kan oplopen tot 3 km. Voor de bewoners waarschijnlijk nog een groter probleem dan voor de chauffeurs.

Een andere onvermijdelijke consequentie hiervan is ook dat er een einde komt aan de OV-verbinding. Geen bus 195 meer! Daarmee worden de landelijke CROW-normen*) voor maximale loopafstanden voor lokale bussen respectievelijk trams fors overschreden. Hoe komen de bewoners nog bij de winkels en bij metro- en treinstations?

Ook de OV-bereikbaarheid van de vele bezoekers van Sloten neemt sterk af: of het nu gaat om de vele volkstuinders, de kerk(hof)- en de concertgangers, de toeristen, de scholieren voor speciaal onderwijs De Driesprong of om de bezoekers van al die uiteenlopende sportaccommodaties in het Sportpark Sloten. Het wordt óf (gevaarlijk) fietsen óf met de auto (zonder parkeergelegenheid).

Zeker, het momenteel tot meer dan 15 duizend motorvoertuigen per (werk-etmaal) over Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg oplopende aantal zal fors teruglopen. Globaal de helft zal echter op de heen- of terugweg een andere route moeten kiezen. Ervaring en onderzoek leren dat dit onmiddellijk resulteert in een verschuiving naar de woonwijken van Nieuw Sloten.

Die afname is bovendien lang niet groot genoeg om te voldoen aan de landelijke CROW-norm voor een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom: maximaal 5 duizend bewegingen of de 6 duizend bewegingen, die wethouder de Vries zelf als maximum noemde in de Commissievergadering van 4 februari jl. 
In feite is de Sloterweg volgens de CROW-systematiek echter “een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom die een 30 km regime verdient, met een maximum van 2500 voertuigbewegingen per etmaal”!

Tot slot. Als automobilisten geen tegenliggers meer hebben, gaat men zéker nog sneller rijden, met alle extra onveiligheid voor fietsers van dien. Snelheidsonderzoek in 2019 op de Sloterweg liet zien dat ruim de helft van de automobilisten harder rijdt dan de toegestane 50 km/uur. Bijna een kwart reed harder dan 70 en er werden snelheden gemeten tot 139 km/uur!

Privé-fietspad naar hockeyclub?
De actiegroep GBW, die actie voert tegen de plannen van ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw”, schaart zich achter het plan van hockeyclub Xenios. Deze club was gevestigd aan de westzijde van de dorpskern, maar is vorig jaar naar het grote sportpark Sloten verhuisd. De kern van het plan is om het sportpark via de Sloterweg ook voor doorgaand verkeer bereikbaar te houden, zodat het vanuit alle windrichtingen – Sloterweg West, Sloterweg Oost, Anderlechtlaan vanuit het Noorden en A4 vanuit het Zuiden – rechtstreeks per auto bereikbaar blijft. De veiligheid van de per fiets komende sporters zou dan moeten worden gewaarborgd door de aanleg van een fietspad in twee richtingen langs wielercircuit en mountainbike-parcours van wielervereniging ASC Olympia op het Sportpark. Er zijn tal van redenen waarom dit niet alleen een zeer gedeeltelijke, maar ook een zeer schadelijke oplossing zou zijn.

Het eerste bezwaar is van principiële en tegelijk ook zeer praktische aard. Alleen de fietsveiligheid van een beperkte groep sporters wordt ermee gediend. Alle andere fietsers, zowel bezoekers als bewoners, blijven aangewezen op de levensgevaarlijke Sloterweg, terwijl dát ‘Hoofdnet Fiets’ is.

De drie verschillende mogelijke toegangen – naast de hoofdingang – brengen alle met zich mee dat er óf tunnels moeten worden gegraven onder het wielercircuit door óf dat er een weg gebaand moet worden dwars door de smalle strook groen met struikgewas en bomen, die het Sportpark scheidt van de tuinen van de omwonenden. Het bestaande mountainbike parcours zou moeten verdwijnen, bomen gerooid, het terrein geëgaliseerd.

Het Sportpark maakt deel uit van de Hoofdgroenstructuur en een fietspad dwars door de Ecologische hoofdstructuur die het wielercircuit omzoomt, betekent een sterke verstoring van zeldzame fauna. Voorbeelden zijn bosuil, bonte specht, ijsvogel, koekoek, maar ook verschillende soorten watervogels en – de processierups bestrijdende – vleermuis. Deze verstoring is in strijd met de Wet Natuurbeheer.

Door Xenios en de Actiegroep GBW wordt met name de noodinginga bij de dorpskern gepropageerd als alternatieve ingang. Daar zijn echter nog meer bezwaren van kracht. Om te beginnen werd al in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen in 2005 vastgesteld dat dit de minst geschikte toegang is uit bereikbaarheidsoogpunt voor de gebruikers en benut moet worden als nood- en bedrijfsingang.

Op last van de politie is uit sociale veiligheidsoverwegingen deze noodtoegang in principe gesloten. Voorheen hingen er dan ook van tijd tot tijd politiehelikopters met zoeklichten boven het park, op zoek naar vluchtende criminelen.

Tot slot. Er zou bovendien een fietsbrug aangelegd moeten worden over het parkeerterrein bij volkstuinencomplex ‘Eigen Hof’. Nog los van het verlies aan schaarse parkeerruimte is dit bij openstelling ook een aantrekkelijke dagelijkse ‘hangplek’ voor drugsdealers, zeker geen gezonde combinatie met jeugdige sporters.

Portefeuillehouder Bobeldijk heeft de redactie van deze Nieuwsbrief recent nog schriftelijk laten weten dat dit plan niet zijn steun heeft en bovendien een gemeenteraadsbesluit zou vergen. Dat is ook logisch. De Sloterweg blijft hoe dan ook toch ‘Hoofdnet Fiets’ en dit plannetje biedt geen oplossing voor de onveiligheid voor overige fietsers op de Sloterweg, waaronder de bewoners zelf. Het is zeker niet in het belang van álle fietsers.

*) Volgens de ‘Leidraad’ van het ‘Centrum voor Regelgeving en Onderzoek Grond- Wegen- en Waterbouw en Verkeerstechniek’. Deze normen zijn juridisch dwingend genoeg voor de beoordeling van de kwaliteit van het openbaar bestuur!

Tamar Frankfurther; 29 maart 2021.

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XIII

Afgesproken pakket noodmaatregelen Sloten verdonkeremaand?

In de vergadering van de Stadsdeelcommissie (SDC) op 9 maart 2021 zijn tijdens de inspraak kritische vragen gesteld vanuit de werkgroep Sloten.

De kruising van Sloterweg en Ditlaar is zeer gevaarlijk voor fietsers.

Het ging over de al op 22 december 2020 met bewonersorganisaties en SDC-leden besproken noodmaatregelen in verband met de verkeersonveiligheid in Sloten. Deze voorstellen lagen ter advisering voor bij de Centrale Verkeers Commissie (CVC).

Dit is op 7 januari 2021 schriftelijk bevestigd aan een van de insprekers. Portefeuillehouder Bobeldijk ontkent dat deze voorstellen zijn ingediend bij de CVC. De werkgroep en bewonerscomités zijn woest!

Noodpakket deel 2
Na de goedkeuring door de CVC op 1 december van deel 1 van het noodpakket aan maatregelen – 7 drempels en een 30 km-regime op de westelijke tak van de Sloterweg – was op 7 januari het aanvullende deel 2 aan de orde. Dit heeft betrekking op het gehele traject van Langsom over de Vrije Geer en Ditlaar tot aan het begin van de Sloterweg bij de Huizingalaan. Het gaat onder meer om wijziging van twee voorrangsregelingen (Vrije Geer / Ditlaar en Ditlaar / Sloterweg), instelling van een 30 km-regime over het gehele traject van Langsom tot Huizingalaan, aanleg van veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers en aanleg van drempels op de oostelijke tak van de Sloterweg.

Zolang deel 2 van het noodpakket nog niet is ingevoerd, zijn bijvoorbeeld fietsers die vanaf de Sloterweg rechtdoor de dorpskern van Sloten willen inrijden, gevaarlijk kwetsbaar op de gevaarlijke ‘hotspot’ Sloterweg / Ditlaar. Voorrang van afslaand verkeer is strijdig met het Verkeersreglement!

Bespreking 22 december 2020
In verband met de urgentie werd dit noodpakket nog vóór de kerst besproken. Bij de bespreking op 22 december waren behalve bewonersorganisaties en ambtenaren van Centrale stad en Stadsdeel ook de fracties van DENK, Groen Links, 50+ en VVD uit de stadsdeelcommissie (SDC) aanwezig. Het samenhangende noodpakket ter overbrugging tot invoering van Autoluw werd door een ambtenaar van de Centrale stad gepresenteerd en zou zo spoedig mogelijk ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Centrale Verkeers Commissie. Bij die gelegenheid stelde heer Grassi (VVD) zelfs voor om alvast maar met een paar potten verf zebra’s op het wegdek te gaan schilderen, vanwege de urgentie.

Advies Centrale Verkeers Commissie
Op 5 januari vroeg een van de insprekers de gemeente na het lezen van het gepubliceerde besluit over deel 1 van 1 december in de Staatscourant, hoe het stond met de planning van het tweede deel. Het schriftelijke antwoord van de gemeente aan de inspreker op 7 januari was zonneklaar: “Het 2e pakket ligt nu bij de Verkeerscommissie ter beoordeling”. Deze vraag is ook door Groen Links gesteld op 16 februari tijdens de SDC-vergadering. Het antwoord van de portefeuillehouder aan de heer Nijhof over de planning op dit punt was ontwijkend.

Buiten de orde?
Nieuwbakken voorzitter van de SDC Alkaduhimi (DENK) verklaarde op 9 maart de vragen van de insprekers hierover echter buiten de orde, omdat ze gericht waren aan portefeuillehouder Bobeldijk. Toen mevrouw Biddle van Groen Links vervolgens deze vragen over het pakket stelde, kreeg zij min of meer niets zeggende antwoorden. Deze hebben tot grote woede geleid bij bewonersorganisaties die aanwezig waren bij de bespreking vóór de Kerst. “Zo niet besproken”, “te veel uitzoekwerk” en “gaat ten koste van de structurele oplossing”, aldus de portefeuillehouder. “Aantoonbaar bezijden de waarheid” reageert de werkgroep daarop.

Noodpakket verdonkeremaand!
Deze uitspraken van de heer Bobeldijk hebben begrijpelijk tot grote woede geleid bij de bewonersorganisaties. Woordvoerders van de fracties struikelen in de SDC en op sociale media over elkaar om de urgentie van oplossingen te benadrukken. Zo stelde de heer Grassi tijdens de SDC-vergadering van 9 maart voor “om één persoon aan te stellen om de zaak binnen een maand op te lossen”. Het door de gemeente in overleg met bewonersorganisaties opgestelde, en tot in detail uitgewerkte, noodpakket met oplossingen wordt echter verdonkeremaand. Kritische vragen daarover worden domweg buiten de orde verklaard! De werkgroep Sloten ‘zit hier bovenop’ en blijft zich inzetten voor verbetering van de verkeersveiligheid op zo kort mogelijke termijn. Zeker nu de gemeente de structurele maatregelen maar blijft uitstellen, is dit van zeer groot belang.

Tamar Frankfurther; 17 maart 2021.

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XII

Angst, ontsteltenis en woede: over de drempels op de Sloterweg en de plannen van de wethouder Verkeer

Vorige week was de verbazing al groot: “Hoe is het mogelijk dat ze de Sloterweg alleen maar ONveiliger hebben gemaakt, door maar een klein stukje van het afgesproken pakket uit te voeren?”

Deze week komt daar bovenop de brief die wethouder Egbert de Vries naar de gemeenteraad stuurde. Hierin doet hij zijn plannen voor het drastisch gewijzigde vervolgtraject uit de doeken. In het kort komen die hierop neer: uitstel, nieuwe varianten en een extra consultatie.

Sinds begin jaren tachtig maakt Sloten nu voor de vijfde keer mee dat de politiek geen lef toont om knopen door te hakken om de verkeersproblematiek in Sloten en omgeving te verbeteren. Onder het mom van verbreding wordt het draagvlak voor oplossingen ondermijnd.

Na de eerdere vertraging van een half jaar in verband met overleg met Haarlemmermeer wordt wéér gekozen voor uitstel – nu met 9 maanden -, met als excuus onderzoek naar extra, al eerder onderzochte, kansloze alternatieven en “extra consultatie”: in geheel Nieuw-West en in de Haarlemmermeer.

Wel woorden geen daden
In woorden erkent ook deze wethouder dat het zeer urgent is dat de Sloterweg op korte termijn fietsveilig wordt en dat daarvoor het aantal voertuigen hoe dan ook fors omlaag moet. Ook zegt hij dat de Sloterweg deel moet blijven uitmaken van het Hoofdnet Fiets en dat de cultuurhistorisch unieke smalle dijkweg niet ‘verbouwd’ kan worden. Maar… hij breekt het reeds gestarte inspraaktraject zomaar af, met terugwerkende kracht. Inspraak is nu gepland – in plaats van begin dit jaar, zoals ook aangegeven in de brief van de Wethouder Dijksma van 7 december – pas ná de zomervakantie; in plaats van besluitvorming nog in het eerste kwartaal van 2021 door de gemeenteraad pas eind van het jaar!

Negen organisaties: “Voorstel van de wethouder is onacceptabel”
Negen bewonersorganisaties van weerszijden van de Ringvaart vrezen met grote vreze nu de wethouder het project ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’ in feite afbreekt. Bewonerscomités en werkgroepen uit Badhoevedorp, Sloten en Nieuw Sloten, de Fietsersbondafdelingen van Haarlemmermeer en Amsterdam en de Dorpsraden van Badhoevedorp en Sloten-Oud Osdorp kenschetsen de gang van zaken als onbehoorlijk bestuur en als haaks staand op de participatie-verordening.

Zij hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar wethouder de Vries, de Commissie Mobiliteit, portefeuillehouder Verkeer van het stadsdeel Bobeldijk en de stadsdeelcommissie van Nieuw-West. Alle organisaties vinden het volstrekt onacceptabel en onverantwoord om de door de wethouder voorgestelde, totaal andere procedure te volgen. Lopende het spel de regels veranderen en speelveld, spelers en speelduur wijzigen, dat is toch onbehoorlijk bestuur?

Angst over voortdurende onveiligheid Sloterweg
Deze drempels zorgen niet voor minder verkeer. Automobilisten rijden nog even snel, maar hebben nu nóg minder oog voor fietsers, omdat zij vooral bezig zijn met het slalommen langs de drempels. De gemeente zegt dat het verkeer nog moet wennen aan deze nieuwe verkeerssituatie en dat het later veiliger wordt. Het tegendeel is eerder het geval: Hoe meer automobilisten hebben ervaren dat je makkelijk langs en zelfs zonder vaart te minderen over de drempels kunt rijden, des hoger hun snelheid over het gehele traject wordt.

Er liggen nu zonder de afgesproken overige maatregelen zeven ineffectieve drempels op de smalle dijkweg, d.w.z. alleen op de drukste westelijke tak van de Sloterweg tussen dorpskern en rotonde.

De verkeerssituatie is vooral voor fietsers en voetgangers nóg onveiliger geworden. Deze tijdelijke maatregelen zijn ook niet volgens afspraak met de bewoners uitgevoerd. Direct na plaatsing ontving de gemeente al stapels bezorgde en boze mails over de drempels.

Immers, auto’s rijden massaal op hoge snelheid lángs de drempels, over de ‘fietssuggestiepaden’. Het gros houdt zich niet aan de 30 km/uur en als iemand dat wel doet, wordt deze zelfs links (!) van de drempel ingehaald door haastig en agressief sluipverkeer. Automobilisten zijn zo gefixeerd op het omzeilen van de drempels, dat zij fietsers nu nog sneller over het hoofd zien.

De reactie van de gemeente: “Het komt allemaal goed. Iedereen moet gewoon even wennen aan deze nieuwe verkeerssituatie”. Neemt de gemeente de steeds maar voort durende onveiligheid en de grote zorgen van haar inwoners eigenlijk wel serieus?

Verkeersdrukte op de Vrije Geer omdat de Lijnderbrug dicht is. Foto Eric Kok.

Laaiend
De negen organisaties uit (Nieuw) Sloten en Badhoevedorp zijn laaiend omdat oude verkeersvarianten, die eerder al wegens ongeschiktheid waren afgevallen, nu opnieuw onderzocht gaan worden. Daarmee wordt niet alleen geld en tijd verspild, maar ondertussen lopen alle weggebruikers op de Sloterweg, Ditlaar en Vrije Geer onaanvaardbaar hoge risico’s. Daarvoor kan de gemeente bovendien nu ook nog eens aansprakelijk gesteld worden.

Dat de wethouder hiertoe besluit, terwijl de gemeente toch zelf over alle onderzoeksresultaten beschikt, vergroot het wantrouwen onder de bewoners: “Het lijkt er steeds meer op dat de gemeente helemaal geen oplossing voor dit nijpende veiligheidsprobleem wíl goedkeuren en uitvoeren”. Waarom, is een raadsel. Het collegeakkoord van Amsterdam spreekt zich toch duidelijk uit over het prioriteit willen geven aan de fiets en het doorgaande autoverkeer af te willen wikkelen over het Hoofdnet Auto (en dus niet over het Hoofdnet Fiets!).

Geldt dat dan niet voor hier, en in het bijzonder voor de Sloterweg? Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Amsterdam de weg annexeerde. Dan moet je er nu ook eindelijk bestuurlijk verantwoordelijkheid voor nemen. Dan moet je ook niet een levensgevaarlijke vierbaans turborotonde halverwege dit deel van het Hoofdnet Fiets aanleggen.

Ontsteld
Hier bovenop stelt de wethouder ook nog eens voor om helemaal opnieuw te beginnen met de consultatie. Er wordt net gedaan alsof bewoners van omliggende wijken tot nu toe niet mee hebben gepraat over de plannen. Niets is minder waar. Tijdens de consultatieronde in november en december 2020 stuurden vele honderden bewoners uit De Aker, Osdorp en Badhoevedorp hun reacties naar de gemeente.

In veel reacties werd gezegd dat het allemaal wel meevalt en dat er niets behoeft te gebeuren. Ja wie geen oplossing wil, roept gewoon dat er geen probleem is! Volgens de voorgelegde plannen zouden deze bewoners voortaan via het daarvoor bestemde Hoofdnet Auto naar de A4, A9 en A10 worden geleid. En dat is inderdaad niet de kortste weg en je hebt er ook nog eens stoplichten en zebra’s. Het scheelt wel twee minuten.

Maar de gemeente vermeldde in de plannen ook maatregelen te zullen treffen om op het Hoofdnet Auto de doorstroming te verbeteren. Uit de consultatie kwamen al goede ideeën naar boven, die de gemeente zo één-op-één kon overnemen. De wethouder wil nu in april en mei dus nog een keer een brede maatschappelijke discussie over de te nemen maatregels op de Sloterweg gaan voeren. De uitkomst daarvan laat zich voorspellen.

Dat wordt een referendum over de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van ca. 11 duizend inwoners van Sloten en Nieuw Sloten onder meer dan 170 duizend inwoners uit Nieuw-West en de Haarlemmermeer. Is dat het openbaar bestuur anno 2021?

Als alles dan volgens de nieuwe planning meezit, zal de gemeenteraad eind 2021 een besluit nemen. De zorg is dat in het najaar lafhartig besloten wordt om deze netelige kwestie toch maar liever ‘over de verkiezingen heen te tillen’.

De rest van het urgentiepakket?
Wethouder de Vries rept in zijn brief met geen woord over wat er komend jaar ondertussen met de veiligheid op de Sloterweg moet gebeuren. Ook aan de invoering van de rest van het urgentiepakket wordt geen letter gewijd.

(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.)Is men dan vergeten dat er vorig jaar nog een fietser is doodgereden op de kruising Vrije Geer / Ditlaar? Wordt er vergeten dat, omdat dit een ‘blackspot’ is, de gemeente een herinrichting heeft uitgewerkt die al in het vroege najaar gereed was?

De uitvoering van de rest van het urgentiepakket is bittere noodzaak, wil het regime op een deel van de Sloterweg ook effect sorteren. Het 30 km-regime op de westelijke tak wordt pas effectief als het ingebed is in het totale, samenhangende urgentiepakket. Zo zouden er veilige, goede voorrangsregels gaan gelden op het traject tussen de rotonde bij de Baden Powellweg en de turborotonde bij de Anderlechtlaan: op de afslag Ditlaar van de Vrije Geer en op de kruising Ditlaar Vrije Geer.

Het traject van Langsom naar de turborotonde is in plaats van een 30 km-regime, zoals afgesproken, een lappendeken van stukken met maximaal 30 km, maximaal 50 km en 30 km als ‘adviessnelheid’. Ook de maatregelen op de Sloterweg Oost en op de Laan van Vlaanderen West zijn nog achterwege gebleven.

Deze tijdelijke maatregelen bieden op zich onvoldoende veiligheid als blijvende oplossing, maar zouden de verkeerssituatie op de korte termijn in ieder geval wel verbeteren. Voor echte veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zal het verkeersvolume van auto’s en motoren drastisch omlaag moeten.

Hopelijk nemen de gemeentelijke en stadsdeelpolitici de brief van de negen organisaties serieus. Wordt vervolgd…

Tamar Frankfurther; 10 maart 2021.

Zie ook: Brief van 9 organisaties aan wethouder en portefeuillehouder – 5 maart 2021

In 1938 werd Rijksweg 4 geopend. De weg begon en eindigde nabij de huidige kruising van de Sloterweg en de Johan Huizingalaan. Ook toen was er getuige deze foto al sprake van gevaarlijke verkeerssituaties waar men zich grote zorgen over maakte. De Dorpsraad is hierover al sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw, dus ver vóór de bouw van Nieuw Sloten en De Aker in overleg met de gemeente. Vier keer eerder leek het erop dat de gemeente adequate maatregelen ging treffen. Vier keer volgde teleurstelling. Gaat de gemeente nu voor de vijfde keer wéér niet ingrijpen? Het zal toch niet? Foto: Collectie Werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp.

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XI

Zeven zinloze (?) drempels op de halve Sloterweg

De verwachtingsvolle blijdschap over de komst van zeven drempels met een 30 km-regime op de helft van de Sloterweg was helaas van korte duur.

Op 24 februari 2021 begon men met de werkzaamheden. Maar, zodra de gemeente de hekken drie dagen later had verwijderd, was de Sloterweg metéén weer de voorkeursroute voor het doorgaande verkeer naar de A4. Het aantal voertuigen lijkt nog niet erg afgenomen en de automobilisten rijden nog even snel!

Sloterweg met zinloze dure drempels. Foto: Tamar Frankfurther.

De zeven drempels vormen kennelijk geen reden voor het grootste deel van het doorgaand verkeer om een andere route te kiezen en zelfs nauwelijks of niet om vaart te minderen. Aan weerszijden van de drempels is zoveel ruimte over dat men prima kan ‘slalommen’ over het lagere deel van of zelfs langs de drempels. De gemeente heeft wonderlijk genoeg niet voorzien dat men tijdens het ‘creatief ontwijken van de drempels’ fietsers snel over het hoofd ziet en de bermen kapot rijdt.

Het is dan ook niet verbazend dat de redactie van deze website direct na het openstellen van de Sloterweg veel teleurgestelde en boze reacties ontving met deze strekking: “Wat een zinloze dure investering, die de Sloterweg alleen maar onveiliger maakt… Ik snap niet hoe de gemeente na al die jaren alleen maar met déze actie komt. Hoe zit het nu eigenlijk met de inspraakprocedure voor ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’, die afgelopen november is begonnen?” En: “Volgens de aannemer gaan er zo dooien vallen”.

Ook al zou er permanent gehandhaafd worden of men niet 30 km/uur niet overschrijdt, dan blijft deze situatie zeer gevaarlijk voor fietsers. Men rijdt immers over de fietssuggestiestroken om de drempels te ontwijken. Foto: Tamar Frankfurther.

Geef ook uw mening
Zet u ook uw vraagtekens bij deze zeer beperkte uitvoering van het totale tijdelijke maatregelenpakket? Laat dat dan aan (het DB van) de stadsdeelcommissie, de gemeenteraad en de wethouder weten. Onderaan dit artikel vindt u hun emailadressen.

Race ook virtueel mee over de Sloterweg!
Er heerst vooral onbegrip onder Slotenaren en fietsers die ‘gewoon’ veilig over het Hoofdnet Fiets willen fietsen: “Hoe kan dat nou? Neemt de gemeente het gevaar voor fietsers op de smalle Sloterweg dan helemaal niet serieus?”

Ook de werkgroep Sloten van de Dorpsraad voelt zich in zijn hemd gezet door de gemeente. Een proef op de som: met een veel te hoge snelheid van boven de 65 km/uur over de weg kun je met een gemiddelde personenauto gemakkelijk zonder vaart te verminderen óver of lángs de drempels. Ook slalommen rond de drempels gaat heel gemakkelijk. Bewoners hebben dit vastgelegd in filmpjes. Via deze link kunt u het korte ritje van een halve minuut meemaken!

En via deze link ziet u hoe het er uitziet vanuit het gezichtspunt van de argeloze voorbijganger of via deze link vanuit dat van een andere automobilist.

Drempels makkelijk omzeilen
De gemeente had kunnen weten dat het aanleggen van deze zeven drempels als geïsoleerde maatregel geen soelaas zou bieden bij oplossing van de urgente problematiek op de Sloterweg. Immers, de drempels zijn in het midden weliswaar 7,5 cm hoog, maar de drempelvorm is 1,9 meter breed. Met een gemiddelde personenauto, met een wielbasis van 1,8 meter kun je dus gemakkelijk de hogere delen van de ‘druppel’ omzeilen. De breedte tussen de drempel en de zijkant van de weg is ook ongeveer 1.9 meter. Daar kan men ook met hoge snelheid eenvoudig langs, zonder de berm te raken. En wie een bredere auto heeft, pakt gewoon de berm mee. Geen probleem… Dat men dan ook over de fietssuggestiestrook rijdt, maakt niet uit. Dat deed men immers vóór de aanleg van de drempels ook al. Het gevaar voor het langzame verkeer is dus in plaats van verminderd juist toegenomen door deze onvolledige tijdelijke maatregelen!

“Dit is beter voor mijn auto”
Het is logisch dat automobilisten deze drempels, die officieel voor 30 km/uur-wegen zijn gemaakt, op deze manier omzeilen. “Je zou wel gek zijn als je jezelf kwelt door midden over de drempel te rijden. En dat is ook niet goed voor mijn auto”, vertelt een automobiliste, die naar eigen zeggen al sinds ze vijf jaar geleden in De Aker is komen wonen, “deze leuke route altijd gebruikt om snel naar de A4 te rijden”.

En nu? Hoe gaat het nu verder? De werkgroep Sloten weet het ook even niet meer. Het lijkt erop dat de gemeente deel 2 van de afgesproken tijdelijke urgentiepakket zomaar ‘vergeten’ is. Nu wordt ook nóg duidelijker dat zo spoedig mogelijk het verkeersvolume drastisch omlaag moet: de drempels werken pas echt als er paaltjes naast de drempels komen. Dat is waarschijnlijk ook gevaarlijk voor de fietsers zonder aanvullende maatregelen, maar bovendien zal het verkeer zonder nadere maatregelen vastlopen.

Al 40 jaar onderzoek naar oplossingen
De in november 2020 gestarte inspraakprocedure is zonder enig officieel bericht blijkbaar stilgelegd. Wethouder Sharon Dijksma heeft begin december nog schriftelijk bevestigd dat het de bedoeling was om na de inspraak in het eerste kwartaal van 2021 een besluit te nemen over het plan ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’ en de uitvoering “zo mogelijk nog vóór de zomer” gereed te hebben. Deze planning staat ook zo op de gemeentelijke website. Hoe het met de voortgang staat? Geen idee!

Het lijkt erop dat de gemeente nu opnieuw onderzoek gaat uitvoeren naar alternatieve oplossingen, die bij eerder onderzoek in de afgelopen 40 (!) jaar al naar de prullenbak zijn verwezen… Blijkbaar waren de duizenden reacties uit heel Nieuw-West in de consultatieronde over het Autoluw-plan niet voldoende, want het schijnt zo te zijn dat het stadsdeel nóg meer mensen wil laten meepraten over dit plan. Dat het dan vooral gaat om automobilisten die de Sloterweg als verlengde oprit naar en afrit van de A4 gebruiken, die dus niet blij zullen zijn elektronische afsluiting voor doorgaand verkeer, staat nu al vast.

Als je een zo brede maatschappelijke discussie over ieder Autoluw-plan organiseert, weet je van tevoren dat de meerderheid tégen is… Het is een raadsel waarom de gemeente hieraan duur gemeenschapsgeld zou willen besteden. Zeker, omdat in het College-akkoord afspraken staan over het voorrang geven aan fietsers in de openbare ruimte en het autoluw maken van de stad door verschuiving van doorgaand verkeer naar het Hoofdnet Auto.

We geven niet op
Het klinkt allemaal wat hopeloos… Maar, we hebben in het landelijke gebied vaker voor dergelijke ‘uitdagingen’ gestaan. Dorpsraad en werkgroep Sloten geven niet op! Er móet gewoon een fietsveilige en leefbare Sloterweg komen zónder grote stromen doorgaand autoverkeer naar de A4, A9 en de A10. En dit mag niet ten koste gaan van Nieuw Sloten.

De enige manier voor de gemeente om écht een einde te maken aan deze onacceptabele situatie is door snel het reeds ingezette inspraaktraject over het goed uitgedachte plan ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’ voortvarend af te ronden en zonder bestuurlijke lafheid te kiezen voor een autoluwe Sloterweg en Laan van Vlaanderen.

Laat van u horen!
Het zou mooi zijn wanneer de wethouder Verkeer en de heren en dames politici van de stadsdeelcommissie en de gemeenteraad van velen horen wat hun mening is over deze zeer gedeeltelijke tijdelijke maatregelen op de Sloterweg en het schijnbaar stilleggen van de inspraak over het plan ‘Autoluw’. Daarom aan degenen die zich aangesproken voelen het verzoek om een mail te sturen naar de wethouder Verkeer, de heer Egbert de Vries via deze link.

* Naar de Commissie Verkeer van de gemeenteraad via: commissieMLW@amsterdam.nl.
* Naar de stadsdeelcommissie van Nieuw-West: stadsdeelcommissie.nieuw-west@amsterdam.nl
* en de portefeuillehouder Verkeer Erik Bobeldijk: e.bobeldijk@amsterdam.nl.

Via onze Nieuwsbrief blijft u uiteraard op de hoogte.

Tamar Frankfurther, 1 maart 2021.

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel X

Eindelijk een noodplan voor een deel van de Sloterweg

De eerste stap naar een veilige, niet overbelaste Sloterweg, is gezet. Deel 1 van de noodmaatregelen wordt uitgevoerd. Nu ook het waterschap hiervoor vergunning heeft verleend, zullen er spoedig zeven drempels liggen.

Het gaat om het gedeelte tussen de dorpskern en de turborotonde halverwege de Sloterweg. Binnenkort geldt hier officieel voor alle voertuigen een 30 km-regime.

Bord met aankondiging aanbrengen drempels ter hoogte van Sloterweg 1045.

Deze verkeersdrempels zullen tijdens de voorjaarsvakantie van woensdag 24 tot en met vrijdag 26 februari 2021 worden aangebracht. De Sloterweg wordt hiervoor afgesloten. Het stadsdeel heeft beloofd dat het gemotoriseerde verkeer in deze periode zo veel mogelijk wordt omgeleid over het Hoofdnet Auto (zie illustratie) en dus niet via de Laan van Vlaanderen door Nieuw Sloten zal rijden. Deze maatregelen betreffen het eerste gedeelte van een vorig jaar overeengekomen noodpakket.

Omleidingsroute afsluiting kruising Sloterweg- Ditlaar (1).


Omleidingsroute afsluiting kruising Sloterweg- Ditlaar (2).

Vertraging Autoluw
In het afgelopen half jaar traden er opnieuw vertragingen op bij de planvorming en de besluitvorming van het gemeentelijke project ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’. Eerst werden vertragingen veroorzaakt door bestuurlijk overleg met Haarlemmermeer. Vervolgens zorgde de combinatie van wethouderwisseling en weerstand uit andere delen van Nieuw-West voor vertraging. De gemeente had eerder nog beloofd dat in januari 2021 de formele inspraak zou beginnen. In plaats daarvan wordt nu onderzocht of er nog alternatieven zijn naast de reeds onderzochte scenario’s.

Noodmaatregelen deel 2
Gezien de zeer grote onveiligheid van de Sloterweg, vooral voor fietsers, is er in overleg met de bewonersorganisaties een pakket maatregelen ontwikkeld ter overbrugging tot de invoering van Autoluw.

Voor het drukste en gevaarlijkste deel van de Sloterweg gaf de gemeentelijke Centrale Verkeerscommissie al op 1 december 2020 toestemming voor deel 1, een 30 km/uur-regime, ondersteund door een zevental drempels. Daarnaast zijn ook al afspraken gemaakt voor deel 2 van het noodplan: over de plaatsing van drempels en het invoeren van een 30 km/uur-regime op de oostelijke tak van de Sloterweg, op de Ditlaar en de westelijke tak van de Vrije Geer.

Aangezien vorig jaar op de kruising Ditlaar/Vrije Geer een dodelijk verkeersslachtoffer te betreuren viel, is spoedige herinrichting hiervan een van de maatregelen. Daarnaast maken veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers op het hele traject deel uit van dit tweede deel van het overbruggingspakket. Ook in Nieuw Sloten zouden tijdelijke maatregelen getroffen worden.

Tamar Frankfurther, 22 februari 2021.

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel IX

Gemeenteraad zegt (bijna) unaniem: “De Sloterweg is veel te druk en levensgevaarlijk voor fietsers!” Nu nog de daden!

Dat eerste bleken bijna alle fracties tijdens de commissievergadering van 4 februari 2021 goed op het netvlies te hebben. Goed nieuws dus! De hoos aan post die de raadsleden in de afgelopen week van bewoners hebben ontvangen, heeft hier zeker aan bijgedragen.

Maar, het is helaas niet alleen maar rozengeur en maneschijn… Van de nog op 7 december 2020 door Wethouder Dijksma uitgesproken ambitie begin van dit jaar de formele inspraak te beginnen van ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ komt niets terecht. Wat dat precies betekent is nog onduidelijk.

Ook tijdens de lockdown blijft het op de Sloterweg gevaarlijk druk voor fietsers.
Foto: Diana Hense.

Om maar te beginnen met wat we wél weten: ook de nieuwe wethouder Verkeer Egbert de Vries (PvdA) lijkt doordrongen van de ernst van de zaak. Over de tijdelijke maatregelen op de Sloterweg, dus het noodpakket ter overbrugging tot Autoluw, zei hij dat het absoluut noodzakelijk is dat deze op korte termijn worden ingevoerd, omdat er sprake is van een onacceptabel onveilige verkeerssituatie voor fietsers. Of zijn gevoel voor urgentie voor een structurele oplossing ook zo groot is, werd in het debat niet duidelijk.

Met spoed maatregelen invoeren
De Sloterweg moet heel snel een 30 km-zone worden met verkeersdrempels: “Deze smalle dijkweg met een 30 km-zone als onderdeel van het Hoofdnet Fiets is totaal niet geschikt om meer dan 15 duizend voertuigen per etmaal te verwerken. Het zal alleen maar veiliger kunnen worden als dat aantal drastisch afneemt”. Aan het eerste deel van de maatregelen voor de korte termijn heeft de Centrale Verkeerscommissie op 1 december al haar fiat gegeven. Portefeuillehouder Bobeldijk van stadsdeel Nieuw-West liet weten dat hij dit als uitvoerder op korte termijn gaat oppakken.

Zand in de machine…?
Hoewel vooral Zeeger Ernsting (GL) en Tiers Bakker (SP) ook de hoge urgentie van de invoering van de elektronische knips en de rest van het plan ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’ bepleitten, lijkt het er sterk op dat de wethouder tóch wéér nader onderzoek naar “andere mogelijke oplossingen” gaat laten uitvoeren. Dat is absurd, omdat feitelijk álles al herhááldelijk onderzocht is en iedereen ook doordrongen is van de noodzaak van het hele project. Bovendien gaat hij voorbij aan de andere ook onderzochte varianten in de Startnotitie. De wethouder gaf wel aan dat dit zeker niet betekent dat het project op de lange baan wordt geschoven, maar zijn uitspraak “behandeling moet in relatie met de Sloterbrug en de Mobiliteitsstudie Nieuw West” roept vragen op over het gevoel voor urgentie bij de nieuwe wethouder.

En de inspraak dan?
Hoe zit het dan met de inspraak over het project die sinds afgelopen november al van start is gegaan? De gemeente heeft toen het plan ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ officieel gelanceerd. Daarover hebben vele, vele honderden mensen uit heel Nieuw-West in november en december hun zegje gedaan, toen de zogenaamde ‘consultatie’ plaats vond. Het plan zou op basis van die eerste, informele inspraakronde worden aangepast tot een ‘Nota van Uitgangspunten’. Die zou begin 2021 worden vrijgegeven voor officiële inspraak. Zo zouden bijvoorbeeld ook mantelzorgers en eigenaren van privé lease-auto’s die in (Nieuw) Sloten wonen een ontheffing krijgen. Het is totaal onduidelijk waarom de gemeente de inspraakprocedure eerst voortvarend is begonnen en daarna helemaal niets meer van zich heeft laten horen! Tot nu. Op 4 februari wordt er plotseling op verzoek van politieke partij DENK in de commissie van de gemeenteraad over het plan gesproken. Voor vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties uit Sloten en Nieuw Sloten bleek geen ruimte voor inspraak. Gelukkig lieten velen uit Sloten en omgeving zich per email horen aan de leden van de Commissie. Wethouder De Vries zal snel duidelijkheid moeten geven over de inspraak.

Relatie met Sloterbrug
Hou u vast: Het wordt nóg ingewikkelder… In het plan ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’ zit een onderdeel waar eigenlijk niemand blij mee is: het afslagverbod vanaf de Baden Powellweg naar de Plesmanlaan (richting Sloterbrug). De vorige verkeerswethouder, Sharon Dijksma, heeft dit op het laatste moment aan het plan toegevoegd, omdat haar collega in de Haarlemmermeer dat per se wilde. De Haarlemmermeer was namelijk bang dat als de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen afgesloten zouden worden voor doorgaand verkeer, het sluipverkeer vanuit De Aker dan massaal over de Sloterbrug door Badhoevedorp zou gaan rijden, ook al waren daar onvoldoende aanwijzingen voor. Wel behoort ook de Burgemeester Amersfoordtlaan tot het Hoofdnet Fiets en Badhoevedorp zit ook niet te wachten op nóg meer fijnstof.

Wie al langer onze berichtgeving volgt, weet dat de gemeente Haarlemmermeer eerder voorstellen deed voor een nieuwe Sloterbrug. Aan beide kanten van de brug keerden Fietsersbond en bewonersorganisaties, waaronder ook de dorpsraden, zich fel tegen die plannen. Er werd immers voorgesteld om de capaciteit van de nieuwe brug fors te vergroten en daar was veel verzet tegen. Redenen? De verkeer aantrekkende werking, de veiligheid en de leefbaarheid. De drie basisscholen op deze route hebben nu al met een enorme fijnstofuitstoot te kampen. Door GGD en RIVM is aangetoond dat de concentraties uitlaatgassen en fijnstof hier longproblemen veroorzaken bij de schoolgaande kinderen. Het is onverantwoord als dat nog verder verhoogd zou worden. Als nu het afslag verbod zou vervallen, zou de brugcapaciteit ook zeker niet vergroot moeten worden. Bovendien zouden er wel alternatieve maatregelen genomen moeten worden om het fijnstof bij die scholen terug te dringen. Dat betekent hoe dan ook dat het aantal voertuigen langs deze route zal moeten verminderen.

Wegzakken in het moeras?
Wat nu? Hoe nu verder? Voorlopig nog geen formele inspraak? Wel de “de bewoners van De Aker betrekken?”, wel “wachten op Mobiliteitsplan Nieuw-West”? Wel wachten op “besluiten over de Sloterbrug”? De bewoners van Sloten en Nieuw Sloten voelen zich enorm in de steek gelaten! Alle fietsers over de Sloterweg, of het nu bewoners zijn, of als bestemming, sportpark, volkstuin of kerk hebben, allemaal worden ze in de kou gezet. Hier is sprake van onbehoorlijk bestuur. De werkgroep Sloten geeft uiteraard niet op en bezint zich op wat nu de beste volgende stap is. Naast doorgaan met overleggen met de gemeente, is het misschien wel tijd om de gemeentelijke Ombudsman in te schakelen. Deze gang van zaken is toch onaanvaardbaar? Heeft de gemeente nog regie over dit proces? Leeft er nog wel voldoende gevoel van urgentie? Of komt die er pas nadat er doden zijn gevallen? Kortom, wordt zéker vervolgd!

Tamar Frankfurther; 10 februari 2021.

 

Verkeer in en rond Badhoevedorp: Sloterbrug en meer

Als Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp (VDB) hebben wij de behoefte om een signaal af te geven.

Door GoedBeterWest! worden berichten verspreid over het plan ‘Autoluw Sloten & Nieuw-Sloten’ die suggereren dat dit Amsterdamse plan tot ingrijpende maatregelen leidt in Badhoevedorp en daarmee grote negatieve gevolgen heeft voor Badhoevedorpers. Het geeft ons het gevoel dat Badhoevedorpers worden gebruikt om bredere steun te krijgen voor een organisatie die met name bewoners van wijken in Amsterdam-West vertegenwoordigt.

De Sloterbrug tussen Badhoevedorp en Sloten. Foto: Erik Swierstra.

In de flyer die in de afgelopen periode in Badhoevedorp is verspreid wordt gesuggereerd dat het Amsterdamse autoluw-plan tot nadelige verkeersmaatregelen in Badhoevedorp leidt en dat met het steunen van GoedBeterWest! deze maatregelen teruggedraaid zouden kunnen worden. Dit is te kort door de bocht en zelfs onjuist. Gesteld wordt namelijk dat het plan Autoluw Sloten tot gevolg heeft dat:

1. de Zeemanlaan wordt afgesloten
2. de Schipholweg wordt afgewaardeerd
3. verkeer over de afgewaardeerde Schipholweg moet om de S106 te bereiken
4. de verbreding van de Sloterbrug op losse schroeven komt te staan

Graag bieden wij een stukje context over deze beweringen

1. de voorgenomen afsluiting (knip) in de Zeemanlaan is onderdeel van het Verkeersstructuurplan van de gemeente Haarlemmermeer en komt voort uit de plannen voor het nieuwe dorpscentrum met een autovrij plein in het gebied tussen het Lorentzplein en Albert Heijn. Voor het per auto bereiken van de A9 zal een knip in de Zeemanlaan maar voor een beperkt aantal Badhoevedorpers een andere route opleveren. Wij voorzien wel problemen doordat een deel van het verkeer tussen Badhoevedorp zuidoost en noordwest zich een weg zal zoeken door aanliggende woonwijken. Maar: de knip in de Zeemanlaan staat los van het plan voor een autoluw Sloten en kan in onze ogen dus niet als argument dienen voor de bezwaren hiertegen.

2. het plan om de Schipholweg af te waarderen is al vele jaren geleden ontstaan en komt voort uit een breed gedragen wens. Met een maximumsnelheid van 50 km/u op de Schipholweg is de oversteek voor fietsers naar de sportvelden en het recreatiegebied de Veldpost veel veiliger. Het tijdverlies voor (doorgaand) verkeer richting de A9 zal door de afwaardering op zichzelf niet heel groot zijn. Wel kan een verkeerstoename tot problemen leiden omdat bijvoorbeeld de kruispunten hier niet op zijn berekend.

3. al ruim 3 jaar -sinds de omlegging van de A9- moet het verkeer vanuit Badhoevedorp over de Schipholweg om de S106 te bereiken. De route via de Sloterbrug duurt langer, dus de suggestie dat het Amsterdamse autoluw-plan een streep haalt door een voor Badhoevedorpers aantrekkelijke route naar de S106 geeft in onze ogen een onjuiste voorstelling van zaken.

4. stellen dat de verbreding van de Sloterbrug op losse schroeven komt te staan is in onze ogen te kort door de bocht. De vernieuwing van de Sloterbrug is een gezamenlijk plan van de gemeente Amsterdam en Haarlemmermeer. Een complex project dat verstrekkende gevolgen kan hebben. Het is dus zaak de informatie in de juiste context te plaatsen. Het verbreden van de brug is een oplossing om de zo gewenste verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren maar verbreden alleen zal onvermijdelijk leiden tot meer verkeer wat door Badhoevedorp heen naar de A9 of Schiphol en vanuit Badhoevedorp naar de A9 en A10 gaat.

De Burgemeester Amersfoordtlaan is niet geschikt voor nog meer verkeer en de Aker- en Nieuwemeerdijk ook niet. Dat geldt ook aan Amsterdamse kant: Nieuw Sloten zit evenmin op meer verkeer te wachten, net als de Sloterweg in Sloten. Als er niet ook iets aan de verkeersstromen gedaan wordt leidt een bredere brug dus juist niet tot de gewenste snellere en veiliger route. Wij zijn dan ook niet tegen verkeersbeperkende maatregelen in combinatie met een bredere Sloterbrug. De VDB is vooral voor een veilige brug met alternatieven die meer voordelen dan nadelen hebben, niet per se voor een bredere brug.

Al met al is er niet alleen sprake van verschillende plannen die invloed op elkaar hebben maar zijn er flink wat tegenstrijdige belangen. Besluitvorming is dus niet eenvoudig en de politiek krijgt veel bezwaren om te verwerken. Eén ding weten we zeker: veel mensen zullen anders moeten gaan rijden. Tot welke voor- en nadelen dit zal leiden zal per persoon verschillen. Als VDB zien wij het echter als onze taak de berichtgeving en getrokken conclusies in de juiste context te plaatsen zodat iedereen goed geïnformeerd een afweging kan maken.

Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp; 28 januari 2021.

Van: https://hallobadhoevedorp.nl/message/55568/verkeer-in-en-rond-badhoevedorp–sloterbrug-en-meer

Zie ook: Sloterbrug en Amsterdam autoluw

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel VIII

Wéér een ongeluk op de Sloterweg

Het kan zo écht niet langer. “Het is hier onverantwoord onveilig”, zo oordelen ook de Centrale Verkeerscommissie en de Verkeerspolitie. De smalle Sloterweg kan de enórme stroom van te snel en agressief rijdend sluipverkeer tussen Nieuw-West en de A4 gewoonweg niet aan.

En dan te bedenken dat de Sloterweg onder het ‘Hoofdnet Fiets’ valt. Hier moeten álle fietsers, passanten, sporters, volkstuinders en bewoners, veilig kunnen fietsen. Het is hoog tijd dat er wordt ingegrepen. Uitstel en vertraging zijn onverantwoord.

Na 40 jaar nog stééds onveilig
De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp is sinds de jaren tachtig, nu dus al veertig (!) jaar, in gesprek met de gemeente om de Sloterweg veilig te maken. En dan te bedenken dat het in de jaren tachtig dus al zo onveilig was dat dit nodig was. De woonwijken De Aker, Nieuw Sloten en grote delen van Osdorp met hun tienduizenden nieuwe inwoners waren toen nog niet eens gebouwd en men bezat in die tijd per gezin ook minder auto’s. De invoering van stadsdeelbesturen heeft niet echt geholpen. Alle inzet van de bewoners leidde tot nu toe nog niet tot een effectieve maatregel.

De verkeerssituatie is zo onveilig dat de vrees – die niemand durft uit te spreken – reëel wordt: “Tot nu toe gaat het vooral om hersenschuddingen en blikschade. Maar, als we lang genoeg wachten, kunnen we zeker ook op de Sloterweg een dode betreuren. Daar gaan we toch niet op wachten?” Wat weegt zwaarder: Enkele minuten omrijden of een mensenleven?

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 13 januari 2021.

 

Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel VII

“Slotenaren zijn verkeersoverlast zat” kopt de Westerpost op 1 april 1998. Op 7 oktober 2009 schrijft dezelfde krant: “Variant 11 ontbrak: niets doen”. Dáár kiezen de bestuurders voor!

Op 5 januari 2012 bespreekt stadsdeel Nieuw-West ‘variant 12’ met de bewoners, met o.a. afsluiting van de Vrije Geer tijdens de spits. Op 11 september 2013 zegt de stadsdeel-bestuurder “dat afgezien wordt van het autoluw maken van de Sloterweg”. Opnieuw: “Niets doen!” Gaat dat nu voor de vierde keer gebeuren?

De Sloterweg (Hoofdnet Fiets) is zéér gevaarlijk voor fietsers…

Verkeerscommissie akkoord met noodplan Sloterweg
1 December 2020. De Centrale Verkeercommissie Amsterdam gaat na een spoedprocedure akkoord met het tijdelijk maatregelenpakket voor de Sloterweg. Instelling van een 30 km-zone, verwijdering van wegversmallingen en vervanging en uitbreiding door effectieve, bus-vriendelijke drempels vormen de kern van dit noodpakket. De plaatsen waar de drempels moeten komen, zijn al in beeld gebracht. Het noodplan is gericht op overbrugging tussen nu en het in de loop van 2021 verwachte ‘Autoluw voor Sloten en Nieuw Sloten’. De verkeerspolitie oordeelt dat er vanwege de levensgevaarlijke situaties zo spoedig mogelijk maatregelen getroffen moeten worden. De aannemer staat klaar.

Laat stadsdeel de Slotenaren nu opnieuw in de kou staan?
Inmiddels zijn wij drie bijeenkomsten van de Stadsdeelcommissie waarin uitvoerig gesproken is over ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ verder. De vele insprekers uit De Aker krijgen elke keer van portefeuillehouder Bobeldijk te horen dat hij zeker zorgvuldig naar alle opgesomde problemen zal kijken. Tegelijk benadrukt hij dat hij een advies over ‘Autoluw’ aan het gemeentebestuur, gezien de urgentie, zo mogelijk nog voor de jaarwisseling wil behandelen in de stadsdeelcommissie. Talloze malen benadrukt hij het belang van een korte termijn oplossing voor de zeer onveilige Sloterweg. We zijn nu bijna drie weken verder. Er is niets gebeurd, anders dan dat er halverwege de Sloterweg een 30-kmbord geplaatst is. Wordt er werkelijk opnieuw getraineerd onder het mom van zorgvuldigheid? Stroperigheid en traagheid zijn in dit geval het toppunt van ónzorgvuldigheid!

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 23 december 2020.

 

Sloterweg niet langer oprit A4, A9 en A10, deel VI

De Centrale Verkeerscommissie Amsterdam is akkoord met het voorstel om een 30 km-zone op de gehele Sloterweg in te stellen.

Het gaat o.a. om het weghalen van de wegversmallingen en de aanleg van bus-vriendelijke drempels.

Volgens de werkgroep Sloten is er nu een stevige basis gelegd voor een noodpakket ter overbrugging van de periode tot de Autoluw-maatregelen ingaan. De inspraak daarvoor begint in januari.

De slimme camera’s worden pas in de loop van 2021 verwacht. Om de weg tot die tijd veiliger te maken, wil de werkgroep de volgende aanvullende maatregelen:

– aanpassing van markeringen en verkeersborden,
– veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers,
– wijziging van voorrangsregels ten gunste van fietsers, zoals bij de hoek van de Ditlaar,
– uitbreiding van de 30 km-zone naar de Vrije Geer en de Ditlaar.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 16 december 2020.

 

Sloterweg niet langer oprit A4, A9 en A10, deel V

Uit berichten in de media blijkt dat er nogal wat misverstanden bestaan over het plan ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’.

Over de noodzaak van dit plan: Per etmaal rijden meer dan 15.000 auto’s over de Sloterweg via Ditlaar en Vrije Geer. Daarmee is deze smalle dijkweg (Hoofdnet Fiets!) één van de állerdrukste wegen in Amsterdam. Gevolg: Fietsers in de berm gedrukt; vaak ongelukken; hulpdiensten staan vast en onverantwoord hoge fijnstof-uitstoot. De gemeente wil de verkeerssituatie hier z.s.m. verbeteren. En dan wel zo dat de drukte níet verschuift naar Nieuw Sloten en Badhoevedorp, maar naar het Hoofdnet Auto, waar het hoort!

Sloten blijft bereikbaar
Alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten blijven altijd voor álle voertuigen bereikbaar. Wie geen geregistreerd voertuig in dit gebied heeft, kan niet kosteloos langs de elektronische camera rijden en moet mogelijk een andere route kiezen. Waar nodig zijn er ontheffingen.

T106 soms sneller
Met de auto vanuit Osdorp en De Aker naar de A9 of Badhoevedorp rijden, is in veel gevallen nu al sneller. De A10 kan ook nu al het snelst bereikt worden via de Plesmanlaan en Henk Sneevlietweg. De precieze tijden variëren uiteraard. Na verbetering van de doorstroming op het Hoofdnet Auto, worden de rijtijden verder verkort.

Doorstroming Hoofdnet Auto
De doorstroming op het Hoofdnet Auto kan beter. Daarom staan in dit plan diverse aanvullende maatregelen. Baden Powellweg, Plesmanlaan, Johan Huizingalaan en de Oude Haagseweg krijgen een Groene Golf, obstakels worden verwijderd, opstelstroken worden verlengd. Aan het kruispunt Baden Powellweg / Pieter Calandlaan en de doorstroming via de T106 (Lijnderbrug) wordt gewerkt bij de Mobiliteitsaanpak Nieuw-West. De rijtijden via het Hoofdnet Auto worden dus korter dan vermeld in bijgaande tabel.

Solidariteit
Met dit plan ‘Autoluw’ neemt de gemeente de zwakste verkeersdeelnemers in bescherming. Dat is een keuze waar je het wel of niet mee eens kunt zijn. Puur eigen belang (snelste route naar de A4 behouden) botst duidelijk met het algemeen belang. De individuele IK van de automobilist tegenover de gezamenlijke WIJ van de leefbaarheid en verkeersveiligheid…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 9 december 2020.

 

Sloten op slot en naar Sloterbrug verboden

Zonder kentekenontheffing wordt het niet langer mogelijk om langs deze plek door Sloten of Nieuw Sloten te rijden richting Osdorp.

De plannen om doorgaand verkeer in Nieuw-West te weren volgen elkaar in hoog tempo op. Kregen zowel Osdorperweg als Sloterweg met hun sluipverkeer de laatste tijd alle aandacht, nu laat ook de directe omgeving van deze wegen zijn stem duidelijk horen. Met als resultaat dat behalve het oude dorp Sloten nu ook Nieuw-Sloten van doorgaand verkeer zal worden verlost. En als klap op de (binnenkort verboden) vuurpijl komt er op de rotonde Plesmanlaan een rechtsafverbod voor verkeer vanaf de Baden Powellweg richting Badhoevedorp en ook in omgekeerde richting.

Lees verder op: www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/sloten-op-slot-en-naar-sloterbrug-verboden

 

Nieuw-West verdeeld over autoluwe Sloterweg: ‘Ik viel van schrik achterover’

Er ontstaat een scheuring in Nieuw-West. Voor- en tegenstanders van het beperken van verkeer op de pittoreske en smalle Sloterweg liggen overhoop over de plannen van de gemeente.

Door: Marc Kruyswijk – Het Parool

Voor mensen die niet in de buurt staan ingeschreven, wordt de Sloterweg straks praktisch verboden gebied. Het plan Autoluw Sloten en Nieuw-Sloten gaat daar met behulp van camera’s voor zorgen. Bewoners van de naastgelegen wijk De Aker en andere inwoners van Osdorp vrezen hierdoor straks kilometers om te moeten rijden om vanaf hun buurten op de snelwegen te komen.

Volgens woordvoerder Carolien Tijssen van de Akerbewoners worden zij door de maatregelen, die in juni van kracht moeten worden, voor een voldongen feit geplaatst. “Wij zijn nérgens bij betrokken. Toen ik de plannen las, viel ik van schrik achterover: het is slecht doordacht. Er zal een enorm waterbedeffect optreden.”

De bewoners van Sloten en Nieuw-Sloten zijn just enthousiast over de nieuwe aanpak, zegt Tamar Frankfurther. Volgens haar is ‘de wonderlijke situatie ontstaan dat Sloten zich in dit dossier aan de kant van de gemeente Amsterdam schaart’. “De situatie op de Sloterweg is levensgevaarlijk. Er rijden veel te veel auto’s veel te hard. Als fietser kom je regelmatig in de berm terecht. En er zijn veel ongelukken.”

Veel te druk
Volgens Frankfurther is de Sloterweg simpelweg niet geschikt voor zo veel verkeer. “Het is een cultuurhistorische weg, je kunt er weinig aan aanpassen. Maar zoals ie nu gebruikt wordt, is het nooit de bedoeling geweest.”

Een woordvoerder van de gemeente zegt te begrijpen dat mensen die jarenlang gewend zijn geweest om gebruik te maken van de route via de Sloterweg de geplande veranderingen vervelend vinden.

“Maar maatregelen zijn noodzakelijk om de leefbaarheid en verkeersveiligheid op de Sloterweg te verbeteren. Het is er al jaren veel te druk. Dagelijks rijden er 15.000 auto’s, terwijl de smalle weg geschikt is voor slechts 6.000 auto’s. Van al die voertuigen is zo’n 60 procent afkomstig uit de Aker en ongeveer 40 procent uit Badhoevedorp.”

“Al geruime tijd proberen we het probleem van de grote hoeveelheid sluipverkeer op deze plek op te lossen, maar dat is tot op heden nog niet goed gelukt. Vandaar dat we dit nu met slimme camera’s willen gaan doen. Op deze manier leiden we doorgaand verkeer weer naar de hoofdroutes die daarvoor bedoeld zijn.”

Neem dan de fiets
Volgens Carolien Tijssen gaat de maatregel ervoor zorgen dat heel veel bewoners van De Aker en de rest van Osdorp te maken krijgen met een bereikbaarheidsprobleem. “We voorzien een continue file bij de brug bij tankstation Zwart. Ook zullen de wegen in alle omliggende stadsdelen extra worden belast: de Plesmanlaan, Baden Powellweg en Pieter Calandlaan zullen in de ochtend- en avondspits volledig vastlopen.”

Het ergert Tijssen en haar medestanders dat je bij kritiek op de plannen vooral te horen krijgt dat je dan maar de fiets moet nemen. “De fiets is voor veel mensen geen optie, die werken echt niet in de stad. Bovendien is de wijk heel nadrukkelijk opgezet als een wijk waarin de auto een belangrijke plaats inneemt. Openbaar vervoer? Dat werkt hier niet praktisch. Bewoners die vanuit De Aker over de Sloterweg rijden, worden aangesproken als sluipverkeer, maar dat zijn ze pertinent niet: het is bestemmingsverkeer dat een snelle en logische weg neemt.”

Dat is dan weer tegen het zere been van Frankfurther en haar medestanders. “De situatie is zo gegroeid, maar het plan voorziet ook in oplossingen voor bewoners van De Aker, als zij dan niet even een paar minuten willen omrijden: de gemeente werkt aan een betere ontsluiting aan de andere kant van hun buurten.”

Uit: het Parool van 2 december 2020.

Van: www.parool.nl/amsterdam/nieuw-west-verdeeld-over-autoluwe-sloterweg-ik-viel-van-schrik-achterover

Zie ook: Sluiptverkeer, nee het is van hier – het Parool – 2 dec. 2020

 

Plan ‘Autoluw Sloten’ terug naar de tekentafel?

Nieuw-West – Tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie op 24 november 2020 werd een groot deel gewijd aan insprekers bij het Plan ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’. Als het aan die insprekers ligt, dan moet dat plan terug naar de tekentafel en plaatsmaken voor een integraal plan voor heel Nieuw-West.

Onderwerp van discussie: Sloterweg-West, zondagmiddag 14.00 uur.. (Foto: Cees Fisser).

Uit de Stadsdeelcommissie
Begin november stond de Startnotitie ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’ op de agenda van onze Stadsdeelcommissie (sdc). Op 10 november pleitten insprekers – in afwachting van ‘Autoluw’ – voor tijdelijke maatregelen die de verkeersveiligheid voor fietsers op de Sloterweg al op zeer korte termijn kunnen verbeteren. Op 24 november hadden zich 7 insprekers, – op één na – tegenstanders uit De Aker en Osdorp gemeld.

Inspreker over Autoluw
Carolien Tijssen beet het spits af. Zij wilde de sdc-leden meenemen naar “de oplossing van gisteren, die het probleem van vandaag vormt. Eind vorige eeuw is in Amsterdam-West veel gebouwd, zoals de wijken Nieuw Sloten en De Aker. Veel mensen hebben er geld aan verdiend: tuinders, gemeente en projectontwikkelaars.

Planologisch is er toen iets niet goed gegaan: er is nu overlast op de uitvalswegen, die mogelijk nooit als hoofdwegennet waren bedoeld, maar wel als zodanig in gebruik zijn; of te optimistisch zijn ingeschat”. Tijssen doelde daarmee op de eenbaansbrug in de Ookmeerweg waarover nu al het verkeer van 10.000 inwoners richting de oprit van de A9 zou moeten rijden. Iets wat zelfs nu – in Coronatijd – tot veel vertraging op die brug leidt.

Verplaatsing problemen
Tijssen: “Wegens de filevorming daar, zoeken bewoners van de Aker andere routes, zoals via Sloten en Nieuw Sloten. Om dat zogenaamde ‘sluipverkeer’ terug te dringen, is er een plan gemaakt. Met elektronisch toezicht, wordt om Sloten en Nieuw Sloten een soort muur geplaatst. Nog los van mogelijke strijdigheid met privacywetgeving leidt dit plan tot een ‘verkeersinfarct’ voor bewoners van De Aker.

In het plan is rekening gehouden met een ‘waterbedeffect’ in Badhoevedorp, maar niet met het waterbedeffect in en rondom De Aker. Hierdoor lijkt het plan wel een oplossing voor verkeersoverlast in Sloten en Nieuw Sloten, maar verlegt het plan de problemen naar de Huizingalaan en de Ookmeerweg. De bewoners van De Aker zitten gevangen in de beperkte uitvalswegen van hun eigen wijk. Dat zou leiden tot nieuwe oplossingen, die telkens weer tot nieuwe problemen leiden.”

Zorg voor integraal plan
Daarnaast had Tijssen bezwaren tegen het verbod om rechtsaf te slaan vanaf de Baden Powellweg richting de Sloterbrug. Hierdoor ontstaat waarschijnlijk een nieuwe ‘sluiproute’ via de Frankfurthersingel en de Akersluis. [met Basisschool Het Bovenland; red.]

Daarom riep zij de sdc op “om te zorgen voor een integraal plan voor de ontsluiting van Nieuw-West in zijn geheel. Mét de burgerparticipatie die hoort bij een volwassen democratie. Het huidige plan was niet bekend bij de bewoners en de communicatie hierover vindt selectief plaats. De bewoners van De Aker ervaren dit als ‘het over de schutting gooien van een probleem en zoek het zelf lekker uit’!”

In feite had mevrouw Tijssen slechts drie minuten nodig om de gehele problematiek rond het Plan ‘Autoluw’ te benoemen, inclusief het onprettige gevoel in De Aker over ontbrekende communicatie met de bewoners in die wijk. Zij vindt dat een definitieve oplossing voor een veiliger Sloterweg deel moet uitmaken van een integraal plan voor heel Nieuw-West. Op korte termijn zijn wel tijdelijk maatregelen nodig. De brug en de Ookmeerweg zelf moeten breder, naar 2 x 2 rijstroken.

Overige insprekers
Omdat Tijssen al zo’n compleet beeld schetste, is bij het samenvatten van de andere insprekers vooral gekeken naar aanvullende argumenten.

* Inspreker Laurens Keers ziet het als nadeel dat bewoners van Sloten en Nieuw Sloten wel via de Laan van Vlaanderen en de Plesmanlaan naar De Aker mogen rijden, maar dat bewoners van de Aker het omgekeerde recht niet krijgen. De Alpen is geen Plusnet Auto, maar krijgt wel tienduizenden auto’s te verwerken. Keers wees op de toename van CO2 en fijnstof, wegens het omrijden, én op de hoge kosten voor het ombouwen van de rotonde tot een T-kruising, wat niet bijdraagt aan verkeersveiligheid. Naast vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers uit De Aker en Osdorp wil Keers ook vertegenwoordigers uit Badhoevedorp aan tafel voor een geheel nieuw plan, waarbij het wegennet de behoefte aan vervoer kan behappen. Hij wil zich hiervoor inzetten.

* Marc Berns sprak in over het ontbreken van goed openbaar vervoer tussen De Aker en Sloten/Nieuw Sloten. Hij is het niet eens met het Plan ‘Autoluw’, omdat het tijdens de spits in álle straten van Nieuw-West druk is. Nieuw Sloten is dus geen uitzondering en moet ook niet zo behandeld worden. Door het uitsluiten in gebieden zouden ‘twee klassen burgers’ ontstaan: ‘tweederangs Osdorpbewoners’. De reistijd zou voor hen kunnen verviervoudigen. Door de Sloterweg éénrichting te maken in de drukste rijrichting tijdens de ochtend- en avondspits, is een ‘knip’ in de weg niet nodig, mits je flitscamera’s neerzet tegen ‘verheershufters’.

* Aissam Errani pleitte voor een nieuw integraal plan, want het sociale leven (rijden naar sportclub of huisarts) wordt geraakt. Het huidige plan maakt de problemen in de omliggende wijken groter; het plan is niet proportioneel.

* Piet Boon uit Nieuw Sloten is vóór de noodmaatregelen op de Sloterweg, waarom op 10 november was gevraagd. Hij vroeg het db waarom in dit plan alleen naar Sloten en Nieuw Sloten gekeken is, en niet naar De Aker, terwijl deze wijken wél een gezamenlijk Gebiedsplan hebben? Ook verwacht hij meer verkeersdruk op de Pieter Calandlaan en de Lelylaan van verkeer naar de A10. Boon had uitgerekend dat ‘een inrijdverbod alleen tijdens de spitsuren’ voldoende zou zijn om voor de gewenste afname van autoverkeer op de Sloterweg te zorgen. 24/7 is niet nodig. Hij vond dat eerst aan bepaalde randvoorwaarden voldaan moet zijn, zoals een fijnmazig openbaar vervoer en verbetering van de uitvalswegen S106/S107, voordat gedacht mag worden aan tijdelijke afsluitingen.

* Marc Makkes vertelde dat het Dorp Sloten na 30 jaar weer leefbaar kan worden. En dat in het plan diverse maatregelen worden aangekondigd om de doorstroming op andere wegen te bevorderen. Een voetgangersbrug naar Het Bovenland, waar Mario van Dregt (50Plus) naar vroeg, wordt volgens Makkes toegepast bij drukke provinciale wegen; niet binnen de bebouwde kom. Daarnaast los je daarmee de veiligheid voor fietsers niet mee op.

* Als laatste inspreker herhaalde Sanjay Kumar dat ook hij het gevoel had om als bewoner uit De Aker als ‘tweederangs burger’ te worden weggezet, omdat hij het Plan ‘Autoluw’ via Facebook moest horen.

Reactie Erik Bobeldijk
Dagelijks bestuurder voor Verkeer, Erik Bobeldijk (SP) legde de procedure uit. Uiteindelijk bij een definitief plan, (hoe dat er ook uit zal zien), beslissen het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad. Stadsdeel Nieuw-West denkt mee en adviseert. Op diverse plekken in het stadsdeel maken auto’s meer gebruik van routes door woonwijken, dan van het Plusnet Auto. Hierdoor ontstaan problemen met de leefbaarheid en verkeersveiligheid. De Sloterweg staat hierbij op nummer één.

Het Plan ‘Autoluw’ is pas nét begonnen met een ‘startnotitie’. Op basis van alle reacties die nu binnenkomen, schrijft de gemeente een Nota van Uitgangspunten (NvU). Op deze NvU kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen, zonder onderscheid van de wijk waarin je woont.

Bobeldijk zegde toe op korte termijn met een aantal insprekers om tafel te willen, om de gehele problematiek van het autoverkeer op een rij te zetten. Vanuit zijn rol ging hij niet in op detailvragen, omdat hij die vragen wil doorgeven aan het gemeentelijke Projectteam. Bobeldijk: “De eindoplossing is een hele uitdaging, die ik niet uit de weg wil gaan.” Daarna volgde een vragenronde van de sdc-leden. Maar dat voert te ver voor dit artikel.

Intussen is de website www.goedbeterwest.nl opgericht die moet bijdragen aan een grotere verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers in heel Nieuw-West. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Cees Fisser

Uit: de Westerpost van 3 december 2020.

 

Sloterweg niet langer oprit A4, A9 en A10. Deel IV

De afgelopen week kwamen talloze adhesiebetuigingen binnen n.a.v. de bewonersbrieven van de Dorpsraad en de gemeente: “Eindelijk worden we verlost van die dagelijkse verkeersstromen door Sloten!”, “Kunnen we straks écht veilig fietsen en wandelen over de Sloterweg?” en “Komt de ambulance dan niet meer vast te staan?”

Tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie van afgelopen week bleek dat sommige bewoners van De Aker actievoeren tegen de plannen, omdat zij hun snelle toegang tot het snelwegnet willen behouden.

De Aker
In 2003 werd speciaal voor De Aker de T106 met de Lijnderbrug (verlengde Ookmeerweg) als snelle toegang naar de snelweg aangelegd. Bij de omlegging van de A9 is die aansluiting omslachtiger geworden. Gevolg: nóg meer sluipverkeer door Sloten. Tijdens de vergadering pleitten enkele Akerbewoners terecht voor verbetering van de aansluiting op de T106. Dit punt wordt zeker meegenomen bij de Mobiliteitsstudie Nieuw-West, die een integrale aanpak heeft. Anderen, die meenden dat het plan Autoluw van tafel moest, vingen bij de meeste commissieleden bot. Een ruime meerderheid van de stadsdeelcommissie blijft voor het zo spoedig mogelijk aanpakken van de verkeersproblemen in Sloten en Nieuw Sloten.

Doorgaande routes
Vorige week vermeldde deze Rubriek dat, ook als het plan ‘Autoluw’ is ingevoerd, alle bewoners van Sloten en Nieuw Sloten nog steeds álle kanten op kunnen rijden en dat bezoekers hier elk adres kunnen blijven bereiken. Het doorgaande verkeer kan straks niet meer dwars door Sloten over de Sloterweg rijden; of dwars door Nieuw Sloten via de Laan van Vlaanderen. Men zal via het Hoofdnet auto moeten rijden, zoals eigenlijk nu ook al het geval is. Vanuit De Aker en Osdorp loopt de snelste route naar de A9 via de Ookmeerweg en de T106. En die naar A10 en A4: via Calandlaan, Huizingalaan en Plesmanlaan en vervolgens via de Sneevlietweg naar de A10; of via de Oude Haagseweg naar de A4. Afhankelijk van de bestemming, is men dan inderdaad mogelijk enkele minuten langer onderweg. De gemeente zorgt op het Hoofdnet Auto tegelijk voor betere doorstroming: Obstakels worden verwijderd, opstelvakken verlengd en er komt een ‘Groene Golf’.

Autoluw in het kort 

Alle doorgaande verkeer naar Hoofdnet.

Alle bewoners kunnen alle kanten op.

Alle adressen blijven voor bezoekers bereikbaar.

Info: amsterdam.nl/BereikbaarSlotenNieuwSloten

 

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 2 december 2020.

 

Smalle Sloterweg autoluw – Ingezonden brief in het Parool

Rick Veltman stelt in het Parool van 25 november 2020 dat wethouder Dijksma in het geniep een autoluw-beleid in Nieuw-West voorstelt. Dat is een onjuiste weergave van de feiten.

In openheid heeft de gemeente in de afgelopen periode plannen gemaakt om de onhoudbare verkeerssituatie op de Sloterweg, een smalle dijkweg zonder voet- of fietspaden, te verbeteren. Wat de briefschrijver niet vertelt, is dat hij vanuit nieuwbouwwijk De Aker via de kortste weg naar de A4 wil sluipen. Hij is helaas niet de enige. Met hem zijn er dagelijks nog ruim 15 duizend anderen die dat doen.

Fietsers worden op dit Hoofdnet Fiets aan de lopende band de berm ingereden en er zijn regelmatig aanrijdingen. Met ‘Amsterdam Autoluw’ wil de gemeente dat het doorgaand verkeer niet langer door Sloten en Nieuw Sloten rijdt, maar via het Hoofdnet Auto. In het voorstel wordt ook dáár de doorstroming verbeterd. De gemeente wil hiervoor o.a. obstakels opruimen en een Groene Golf instellen op de Plesmanlaan, Johan Huizingalaan en Oude Haagseweg.

Graag roep ik in herinnering dat bij de aanleg van De Aker destijds besloten is deze wijk te ontsluiten naar Badhoevedorp, de A4 en de A9 via de T106, in het verlengde van de Ookmeerweg. Die is daar speciaal voor veel geld aangelegd.

Ook automobilisten uit deze wijk zullen straks enkele minuten moeten omrijden voor de veiligheid van fietsers en voetgangers en de leefbaarheid van de bewoners. We hopen dat de bewoners van De Aker hier begrip voor hebben.

Tamar Frankfurther, Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp

28 november 2020.

 

Sloterweg niet langer oprit A4, A9 en A10. Deel III

In het voorjaar van 2019 spraken meer dan 400 bewoners uit Sloten en aangrenzende buurten zich uit over de ernstige verkeersproblematiek in en rond het dorp. Velen deden dat in de vorm van ondertekening van een petitie aan de gemeentebesturen van Amsterdam en Haarlemmermeer.

Anderen spraken zich uit door indiening van een afwijzende zienswijze op de plannen voor de Sloterbrug. Ruim een week geleden lag er een brief van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp op de mat bij al die kritische bewoners, en ook bij alle overige Slotenaren en bewoners uit de buurt.

Autoluw
Deze brief kondigt de start van “Sloten en Nieuw Sloten Autoluw” aan. Dit is in feite de verwezenlijking van de door bewoners aangedragen oplossingsrichting. Kortweg: alle doorgaande verkeer naar het Hoofdnet Auto. Ook benadrukt de brief de noodzaak van spoedmaatregelen voor de korte termijn. Na decennialange strijd spreekt de Dorpsraad van een “historische mijlpaal”.

Bewonersbrief gemeente
Inmiddels heeft de gemeente bij alle bewoners van Sloten en Nieuw Sloten een brief bezorgd, die ingaat op de “aanpak van leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid”. De brief somt de te treffen maatregelen op voor de zeer korte, korte en middellange termijn. Kern van het plan zijn slimme camera’s die ervoor zorgen dat bewoners alle kanten op kunnen, dat bezoekers elk adres te allen tijde kunnen bereiken en dat alle doorgaande verkeer over het Hoofdnet Auto wordt geleid. Op zeer korte termijn wordt op de Sloterweg een 30 km-regime ingesteld, met effectieve, bus-vriendelijke drempels. Aanvullende noodmaatregelen ter overbrugging tot aan de plaatsing van de camera’s worden momenteel nog besproken. Naar verwachting plaatst de gemeente deze in de eerste helft van 2021. Doorstroming op het hoofdnet wordt verbeterd, onder meer door het instellen van een ‘Groene golf’.

Planning en inspraak
Bewoners – maar natuurlijk ook de hier gevestigde bedrijven en instellingen – kunnen hun opvattingen over het plan kwijt in een enquête via de gemeentelijke website. In de eerste twee maanden van 2021 kunnen ze vervolgens ook formele zienswijzen indienen. Eind februari nemen B&W een besluit.

Historische mijlpaal voor Sloten

Al sinds de loop van de jaren ’90 van de vorige eeuw werd actie gevoerd. “Sloten kan de verkeersstromen niet meer verwerken” en “Slotenaren zijn verkeersoverlast zat” lezen we op 1 april 1998 in de Westerpost. Alle plannen tegen het sluipverkeer gaan echter de prullenmand in. In 2009 worden 10 alternatieven om het sluipverkeer tegen te gaan door het stadsdeel onderzocht. Het stadsdeel kiest uiteindelijk voor variant 11:

“Niets doen”. Met recht spreekt de Dorpsraad dus van een historische mijlpaal. “Deze derde keer laten we het bereikte resultaat absoluut niet meer ontglippen”, aldus een nauw betrokkene. “Verdere toename betekent het einde van het dorp en de landelijke Sloterweg!”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 25 november 2020.

 

Gemeente kan blokkade Sloterweg voorkómen

Nieuw-West – Zes van de zeven insprekers bij de vergadering van onze Stadsdeelcommissie (SDC) op 10 november 2020 pleitten voor een fiets-veiliger Sloterweg.

De Sloterweg is nu zo onveilig voor fietsers, omdat er veel te veel auto’s rijden en vaak te hard. De vraag was én is: wat kan de gemeente daaraan op korte én lange termijn verbeteren?

Zelfs op een druilerige zondagmiddag rijdt er voortdurend ‘doorgaand verkeer’ op de Sloterweg (Foto: Cees Fisser)

Uit de Stadsdeelcommissie
De afgelopen jaren heeft de gemeente diverse terreintjes langs de Sloterweg uitgegeven als zelfbouwkavels. De kavels zijn intussen bebouwd en in de huizen hebben zich jonge gezinnen gevestigd. Die waren tot dezelfde conclusie gekomen als wat de oudere bewoners van de Sloterweg al lang wisten: de strook asfalt bovenop de slappe veendijk is te smal voor intensief auto- én fietsverkeer. Daarnaast is vorig jaar de ‘Sarto Badhoevedorp Hockey Combinatie Xenios’ verplaatst van de Ringvaartdijk naar Sportpark Sloten. De (jeugd)leden van Xenios die in Badhoevedorp wonen (ongeveer 50%) moeten nu dus meermalen per week via de Sloterweg naar het sportpark, en terug. Dus wat nu?

Autoluw gebied
Eind vorig jaar hadden bewoners van de Sloterweg bij onze SDC (nog eens) aandacht gevraagd voor de fiets-onveilige verkeerssituatie, met name voor jeugdige fietsers. Ook de gemeente Amsterdam zag in dat meer dan 12.000 autobewegingen per dag op dat ‘Hoofdnet Fiets’ niet veel langer houdbaar was.

Voor de middellange termijn [minimaal een jaar, red.] hebben verkeerskundigen van de gemeente een oplossing gevonden, door zowel het dorp Sloten met de Sloterweg, als de naastgelegen wijk Nieuw Sloten met de Laan van Vlaanderen ‘autoluw’ te maken.

Op twee plekken in de Sloterweg, én op twee plekken in de Laan van Vlaanderen komen “inrijdverboden voor snelverkeer, met slim camera toezicht”. Amsterdam heeft een startnotitie voor dit plan op 4 november 2020 openbaar gemaakt.

Bewoners en ondernemers met motoren, personen- of vrachtwagens die ‘op naam staan van een persoon of bedrijf in Sloten en Nieuw Sloten’ worden geen strobreed in de weg gelegd. Zij krijgen automatisch ontheffing van de inrijdverboden en kunnen altijd vanaf twee kanten de plaats van hun bestemming bereiken, of de wijk verlaten. Bestemmingsverkeer (bezoekers, leveranciers, klanten) kan elke plek in Sloten en Nieuw Sloten altijd vanaf (tenminste) één kant bereiken zonder een ‘inrijdverbod’ te passeren. Al het overige, doorgaande verkeer, dat in feite ‘niets te zoeken heeft in Sloten of Nieuw Sloten’, kan gebruik blijven maken van het Hoofdnet Auto, dat daarvoor bedoeld is. Zoals de Ookmeerweg, Baden Powellweg, Plesmanlaan, Huizingalaan, Henk Sneevlietweg en Oude Haagseweg om op de A9, A10 of A4 te komen. En omgekeerd natuurlijk.

Alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten krijgen een dezer dagen een huis-aan-huisbrief van de gemeente, waarmee zij geïnformeerd worden over de ‘ins en outs’ van het autoluwe gebied. Na een participatietraject voor Sloten en Nieuw Sloten gaat een advies naar burgemeester en wethouders (b&w). Nadat b&w het plan begin 2021 hebben goedgekeurd, volgt de officiële inspraak en de besluitvorming door de gemeenteraad (maart 2021). Een autoluw gebied voor Sloten en Nieuw Sloten met intelligent cameratoezicht kan dan eind 2021/begin 2022 een feit zijn.

Korte termijn oplossing
De woordvoerders van de jonge gezinnen langs de Sloterweg en van de ouders van jeugdige hockeyers hadden kennis genomen van de autoluw-plannen van Amsterdam. Zij steunen die plannen, maar ze willen geen jaar wachten op verbetering van de veiligheid voor fietsers. Zo snel mogelijk: het liefst binnen enkele weken, hooguit in een paar maanden verwachten zij resultaten. In een ‘brandbrief’ (per e-mail) aan het dagelijks bestuur van Nieuw-West werd al gezinspeeld op een “blokkade van een uur” op de Sloterweg, als resultaten uitblijven.

Desgevraagd door Pieter Nijhof (GroenLinks) opperden de insprekers enkele maatregelen: de maximum snelheid omlaag naar 30 km/u met strenge handhaving; de aanleg van flexdrempels (zoals op de Baden Powellweg) en/of chicanen met wisselende voorrang; verwijderen wegversmallingen om hard rijden juist te voorkómen. De VVD kwam met een ongevraagd advies om een achteringang van het sportpark open te stellen voor fietsers. Alle politieke partijen in de SDC waren en zijn het met de insprekers eens, dat de gemeente tijdelijke maatregelen moet treffen om de fiets-veiligheid op de Sloterweg te verbeteren.

Dagelijks bestuurder voor Verkeer, Erik Bobeldijk (SP) zag en ziet die noodzaak ook. Hij wil op korte termijn met alle belanghebbenden om de tafel gaan zitten. Intussen onderzoeken verkeerskundigen al ‘mogelijke maatregelen op de veendijk’, die overigens geen nadelige gevolgen mogen hebben voor de verkeersdrukte in Nieuw Sloten, waar dagelijks vele tientallen basisschoolleerlingen de Laan van Vlaanderen in beide richtingen moeten oversteken.

Cees Fisser

Uit: de Westerpost van 18 november 2020.

 

Sloterweg niet langer oprit A4, A9 en A10. Deel II

Aflopen dinsdag (10 november 2020) spraken bewoners zich in de stadsdeelcommissie uit over de onhoudbare verkeerssituatie op de Sloterweg. Vooral fietsers en voetgangers zijn hun leven daar niet zeker.

Mede dankzij een brandbrief van bewoners, met tal van foto’s van recente aanrijdingen, stond de noodsituatie op de agenda.

Steun kwam er met een brief van negen bewonersorganisaties. Zij vragen om een handhaafbaar 30 km-regime, ter overbrugging tot de definitieve oplossing met elektronische knips in de loop van 2021.

Route dóór Sportpark krijgt weinig steun
Op de agenda van de ‘virtuele’ vergadering stond ook een advies waarin werd geopperd om een apart fietspad aan te leggen door het Sportpark heen, via de noodingang. Nog los van complicaties en hoge kosten werd het plan door de meeste aanwezigen afgewezen, omdat het slechts een oplossing biedt voor een beperkte groep: alleen voor sporters die via het dorp naar het Sportpark fietsen.

Insprekers en reacties
Er waren insprekers namens Bewonerscomité Sloterweg-west en Ditlaar, hockeyvereniging Xenios, Werkgroep Sloten en ook enkele individuele bewoners spraken in. Allen benadrukten de gevaren voor fietsers en de hyperurgentie van een snelle oplossing. Als een rode draad liep verlaging van de snelheid door de gedachtewisseling met commissieleden. De overgrote meerderheid daarvan deelt het gevoel voor urgentie. Ook langzamer rijden als de kern van elke spoedoplossing vond brede weerklank.

Hoe nu verder?
Ook portefeuillehouder Bobeldijk bleek in zijn reactie in te zien dat zo spoedig mogelijk noodmaatregelen genomen moeten worden. Hij zei snel bewoners, gebruikers en deskundigen bijeen te willen brengen om “de puzzel op te lossen”. Inmiddels blijkt dat de Begeleidingscommissie ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ een noodmaatregelenpakket gereed heeft. Deze commissie staat onder regie van de Centrale stad en bestaat uit bewoners, deskundigen en ambtenaren van het stadsdeel.

Dit pakket wordt op 1 december 2020 ter goedkeuring aan de Centrale Verkeerscommissie voorgelegd. Kern van het pakket is een 30 km-regime, af te dwingen met drempels ter vervanging van of ter aanvulling op de bestaande chicanes. “Het verkeersvolume verandert zo nagenoeg niet”, aldus een woordvoerder van de gemeente, “maar de veiligheid is er zeer mee gediend”.

Geef uw mening over de verkeersplannen op de Sloterweg en in Nieuw Sloten. Zie: Slimme Camera’s Sloten en Nieuw Sloten.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 18 november 2020.

 

Sloterweg niet langer oprit A4, A9 en A10. Deel 1

Wethouder Dijksma heeft het startschot gegeven voor ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’

Als de plannen, die zij goedkeurde, uitgevoerd zijn, zullen de routes voor doorgaand verkeer naar de A4, de A9 en de A10 uitsluitend nog over het Hoofdnet Auto lopen. Dus via de Plesmanlaan, Huizingalaan, Sneevlietweg, Oude Haagseweg, Baden Powellweg en Ookmeerweg.

Bewoners van Sloten en Nieuw Sloten kunnen dankzij een elektronisch kentekensysteem straks nog wel van alle wegen gebruik blijven maken. Bezoekers van de bewoners, instellingen, winkels en andere bedrijven kunnen straks ook elk adres bereiken, maar moeten in sommige gevallen een andere route nemen dan voorheen. Met het sluipverkeer wordt eindelijk korte metten gemaakt.

(N.B. Door op de afbeeldingen te klikken kan een vergrote weergave worden getoond.)

Knips en Bestemmingsroutes Sloten en Nieuw Sloten.

Einde aan overlast
Met deze plannen komt er een einde aan de tientallen jaren lange overbelasting van met name de Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg. Deze gaat nu nog gepaard met ernstige onveiligheid, vooral voor fietsers en voetgangers, geluidsoverlast, concentraties van uitlaatgassen en onbereikbaarheid.

Ook in Nieuw Sloten komen de maatregelen zeer ten goede aan de leefbaarheid en veiligheid. Op het Hoofdnet Auto worden doorstroom bevorderende maatregelen genomen, zoals het instellen van een Groene Golf.

Knips en Doorgaande routes Sloten en Nieuw Sloten.

Betrokkenheid bewoners
De werkgroepen ‘Sloten’ van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en ‘Stop Sluipverkeer Nieuw Sloten’ zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van deze plannen. Uiteraard volgt er eerst nog een inspraakprocedure. Ook de gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de plannen.

Noodmaatregelen
Ter overbrugging van de periode tot de uitvoering dringen ongeveer tien bewonersgroepen bij stadsdeel Nieuw-West krachtig aan op tijdelijke verkeersmaatregelen. Het gaat daarbij vooral om noodmaatregelen om de veiligheid van fietsers op de Sloterweg nu al zo veel mogelijk te vergroten. Het aantal ongelukken neemt de laatste weken namelijk weer schrikbarend toe. De bewonersgroepen verzoeken o.a. een 30 km/uur-regime, dat ook gehandhaafd wordt.

Tamar Frankfurther,

Uit: de Westerpost van 11 november 2020.

 

Binnen één etmaal opnieuw twee ernstige ongelukken op Sloten

Téveel auto’s met té hoge snelheid: Dat is vragen om ongelukken…

De onveilige verkeerssituatie op en rond Sloten is u vast bekend. Op 27 én 28 oktober 2020 was het wéér raak. Sluipverkeer gebruikt de Sloterweg nog altijd als verlengde oprit naar de A4 en de A10.

Inmiddels zijn er per etmaal 15 duizend verkeersbewegingen op deze smalle dijkweg, die notabene deel uitmaakt van het Hoofdnet Fiets. Op dit traject rijdt er dus meer verkeer dan over de Nassaukade.

Frontale botsing op de Sloterweg door te hoge snelheden gecombineerd met asociaal gedrag bij de wegversmalling. Drie uitgeklapte airbags voorkwamen waarschijnlijk ernstig letsel; al kan dat ook pas later merkbaar worden. Het mag een wonder heten dat er op dit drukke tijdstip toevallig even geen fietsers op deze plek waren…

Deze onveilige situatie moet snel worden beëindigd. Al het sluipverkeer dient over het Hoofdnet Auto (via de Plesmanlaan en de Johan Huizingalaan) naar de A4 en A10 te rijden. En niet over de smalle Sloterweg of door Nieuw Sloten. Vraag is wanneer de gemeente nu eindelijk gaat besluiten welke maatregelen getroffen gaan worden. Portefeuillehouder Erik Bobeldijk van stadsdeel Nieuw-West is al jaren op de hoogte en is doordrongen van de urgentie. Waarom gebeurt er toch niets? Waarom wordt er niet gehandhaafd op die delen waar de maximale snelheid 30 km is? Waarom geen enkele zebra of veilige oversteekplaats voor fietsers?

Engeltjes?
Beide ongelukken leidden wonder boven wonder – voor zover bekend – niet tot ernstig letsel. “Moet het dan eerst heel erg fout gaan voordat er wordt ingegrepen?” vraagt iedereen zich af. Na de frontale botsing op de Sloterweg (tussen de Ditlaar en de rotonde) op 27 oktober 2020 om 18 uur, ging het de volgende ochtend rond 10.30 uur alwéér mis. Nu op de Vrije Geer, de weg rond het natuurpark. Een automobiliste reed hier veel te hard. Om geen vaart te hoeven minderen en fietsers te ontwijken, koos de bestuurder ervoor om in de bocht midden op de smalle weg te gaan rijden. Een motorrijder, die vanaf de Baden Powellrotonde kwam aanrijden, ging vol op de remmen, maar kon de auto niet meer ontwijken. Logisch, omdat de auto zich aan de verkeerde kant van ‘de enige weghelft’ bevond… “De motorrijder lijkt geen ernstige verwondingen te hebben. Die heeft een ‘engeltje’ op zijn schouder”, aldus omstanders.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 4 november 2020.

 

Sloterweg-oost is óók te druk

Sluip-bypass tussen A4 en A10

Na alle aandacht voor het westelijk deel van de Sloterweg wil Martin Huissoon ook aandacht vragen voor de verkeerssituatie van het oostelijk deel van de Sloterweg, waar hij woont. Het gaat om de weg tussen de rotonde en de Johan Huizingalaan.

Vluchten in de berm
Martin Huissoon: “Ik ben al tig-jaren aan het communiceren met de gemeente over deze gevaarlijke situatie. Er is hier geen vrijliggend voet- of fietspad en op de zes meter brede weg mag gewoon 50 km/uur gereden worden. Auto’s passeren voetgangers op minder dan een meter afstand met deze snelheid of hoger tot véél hoger.

De hoekpaaltjes van de nieuwe wegversmalling zijn al een paar
keer omver gereden door haastige automobilisten.

De weg wordt door haastige automobilisten als sluiproute tussen de A4 en de A10 gebruikt. Dan is vluchten in de berm de enige optie. Daar helpen de nieuwe wegversmallingen echt niet tegen. Want als er geen tegenligger is, dan gaat de voet écht niet van het gaspedaal. En als er wel een tegenligger is, dan rijdt men daarna veelal des te sneller om de ‘verloren tijd’ in te halen.

Met de huidige ontwikkelingen van meer woningbouw (vooral voor gezinnen met kinderen) aan de Sloterweg, is het probleem des te nijpender en risicovoller geworden. Terwijl de landelijke, lommerrijke Sloterweg zich juist uitstekend leent voor recreatief voetgangers- en fietsverkeer.”

30 km-zone?
Martin vervolgt: “De oplossing is simpel, maak er een 30 km-zone van, waar de auto te gast is en zie toe op naleving hiervan. Net als bijvoorbeeld op de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp. Laat er toch niet eerst een ernstig ongeluk moeten gebeuren alvorens men daadwerkelijk deze situatie wijzigt. De gemeente draagt deze verantwoordelijkheid.”

Reactie gemeente
De gemeente Amsterdam laat weten zich bewust te zijn van deze onveilige verkeerssituatie, ook op het oostelijke deel van de Sloterweg: “De wegversmallingen die recentelijk zijn aangelegd zijn één van de maatregelen waarmee we de verkeersdrukte op de hele Sloterweg willen verminderen.

Zo onderzoeken we of er één of meer knips die sluipverkeer tegengaan mogelijk en gewenst zijn. Ook onderzoeken we of we de Sloterweg daarbij afgewaardeerd kan worden naar 30 km. Dit onderzoek loopt echter nog. In de loop van het jaar volgen de resultaten hiervan.”

De werkgroep Sloten laat weten zich uiteraard in te zetten voor verkeersveiligheid op de héle Sloterweg.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 12 februari 2020.

 

Verbetering Verkeersveiligheid Sloten

Muntje lijkt bij de gemeente te vallen

De gemeente komt eindelijk in actie tegen de gevaarlijke verkeerssituatie op de Sloterweg.

Op 12 december 2019 meldde directievoerder Erik Rook van de gemeente Amsterdam dat vóór 2020 op de Sloterweg tussen de rotonde en de Johan Huizingalaan een wegversmalling wordt aangelegd.

Ook de wegversmallingen op het andere stuk van de Sloterweg richting het dorp worden teruggeplaatst, zodra de werkzaamheden op de zelfbouwkavels dit mogelijk maken. Hopelijk zorgt dit voor lagere rij-snelheden.

Verkeerscirculatie
De directievoerder vervolgt: “Daarnaast onderzoeken we hoe de verkeersdrukte op de hele Sloterweg, bijvoorbeeld door een knip, kan worden verlaagd. We verwachten de eerste onderzoeksresultaten hierover in de eerste helft van 2020.

Er zijn onlangs al verkeersborden geplaatst om het verkeer via de Anderlechtlaan te laten rijden. Zo wordt tijdelijk de problematische verkeersdrukte op de Sloterweg iets verminderd. We kijken in het onderzoek vooral of het verkeer via de hoofdnetten (Johan Huizingalaan) kan rijden.”

Sloterbrug in ijskast
De gemeente erkent nu ook dat er een relatie bestaat tussen het vergroten van de capaciteit van de Sloterbrug en de verkeersdrukte in de omgeving. In de stadsdeelcommissie van 3 december meldde Erik Bobeldijk, portefeuillehouder Verkeer, dat de plannen voor de vernieuwing van de brug zijn stilgelegd. Eerst wordt nu een Mobiliteitsplan opgesteld voor het hele stadsdeel. Daarin wordt gekeken hoe (sluip)verkeer, dat nu door woonwijken rijdt, anders naar de A4, A9 en A10 kan worden geleid.

De werkgroep Sloten heeft al herhaaldelijk gevraagd om een verkeerscirculatie-onderzoek, dat óók naar Badhoevedorp kijkt. Door de huidige beroerde A9-ontsluiting in Badhoevedorp is het sneller om via de brug en Sloten naar de A4 en A10 te rijden! Wie dát oplost, voorkomt veel sluipverkeer. Die dure grotere Sloterbrug dan waarschijnlijk helemaal niet nodig… “Amsterdam Autoluw”, weet je wel?

Tamar Frankfurther

Uit de Westerpost van 27 december 2019.

 

Sloterweg autoluw?

Bij de vergadering van de Stadsdeelcommissie Nieuw-West op 15 oktober 2019 stelde een van de insprekers een Elektronische knip op de Sloterweg voor.

Door: CeesFisser@Westerpost.nl

Hoewel de VVD in de vergadering van 15 oktober 2019 zei pas op 5 november inhoudelijk te reageren op de voorstellen van GroenLinks voor wat betreft aanvullende maatregelen om Amsterdam én Nieuw-West autoluw te krijgen, ging de bespreking van dit onderwerp nog even door.

Ter herinnering: twee insprekers, bewoners van Sloten, hadden aan het DB gevraagd onmiddellijk maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid voor fietsers op de Sloterweg te vergroten, door met een “knip” doorgaand autoverkeer te weren. Pieter Nijhof (Osdorp; GroenLinks) vond dat het DB de inspraak van de bewoners over de verkeers-ónveiligheid op de Sloterweg te veel bagatelliseerde, door nu niets te doen en een oplossing op de lange baan te schuiven. Ook Hamza Kacha (Osdorp, PvdA) vroeg het DB om snelle maatregelen voor een veiliger Sloterweg.

Dat schoot portefeuillehouder Ronald Mauer (D66) in het verkeerde keelgat. Tijdens zijn termijn als portefeuillehouder Verkeer in stadsdeel Slotervaart is meermalen over de Sloterweg gesproken. Zo presenteerde het stadsdeel op 1 oktober 2009 tijdens een inspraakavond tien verkeersvarianten om sluipverkeer in Sloten én Nieuw Sloten te weren. Een bewoner voegde daar een 11de variant aan toe: ‘niets doen’. Die kreeg de meeste stemmen.

Mauer: “Het stadsdeel luisterde toen naar de wens van de bewoners.” Op 8 september 2013 toonde het stadsdeel op een bewonersavond een andere oplossing tegen sluipverkeer: een verkeerslicht halverwege de Vrije Geer die het verkeer slechts ‘gedoseerd’ doorlaat. Toen bleek dat de bewoners van Sloten niet de hoge verkeersdruk tijdens de spits als grootste probleem zagen, maar de hoge snelheden buiten de spitstijden. Daarom besloot het stadsdeel opnieuw naar de bewoners te luisteren en zag af van het verkeerslicht. “Dus om te zeggen ‘dat er niets gedaan is’, dát is niet juist”, zei Mauer.

Het onderwerp Amsterdam Autoluw komt 5 november terug op de agenda.

Uit: de Westerpost van 30 oktober 2019.

Zie ook: www.westerpost.nl/nieuw-west-autoluw-2/

Zie ook: Elektronische knip Sloterweg

 

Elektronische knip Sloterweg

Bij de vergadering van de Stadsdeelcommissie Nieuw-West op 15 oktober 2019 stelde een van de insprekers een Elektronische knip op de Sloterweg voor.

Door: CeesFisser@Westerpost.nl

Bij het agendapunt ‘Amsterdam Autoluw’ sprak de heer Kleijn van de Sloterweg in. Volgens hem zijn er dagelijks zo’n 15.000 autobewegingen op de Sloterweg, meer dan bijvoorbeeld op de Plesmanlaan (9.000-11.000) of de Van Woustraat (10.000). Verkeersbeleid en de uitvoering van de wegen, waaronder de aanleg van de turbo-rotonde bij de Anderlechtlaan, zou tot een te grote verkeersdruk leiden.

Over een brief van het stadsdeel aan de bewoners en ondernemers van de Sloterweg [2 september; CF] zei Kleijn, dat die geschreven moet zijn door iemand die nog nooit op de Sloterweg geweest is; zoveel onjuistheden staan daarin. Kleijn vond dat de aandacht van stadsdeel Nieuw-West in het advies over Autoluw: met de opmerking “ook naar de Sloterweg kijken” veel te mager.

Hij pleitte ervoor om niet op de lange- of middellange termijn de verkeersdruk te verminderen, maar morgen! “Er moet een elektronische knip komen op de Sloterweg; dit is de enige manier waarop we een eind maken aan de enorme hoeveelheid sluipverkeer.” Voor het onderwerp sprak nog een tweede bewoner in, die tot dezelfde conclusie kwam.

De insprekers gingen voorbij aan een discussie over de verkeersdruk in het gehele gebied van Sloten én Nieuw Sloten. Elke verkeer remmende maatregel op de Sloterweg, zal nadelige gevolgen hebben voor Nieuw Sloten, omdat sluipverkeer dat geen gebruik meer maakt van de Sloterweg, dan via de Anderlechtlaan en de Laan van Vlaanderen dwars door die dichtbebouwde woonwijk zal rijden. En omgekeerd natuurlijk.

In zijn slotwoord zei Kleijn, dat hij blij was “dat bewoners gehoord worden, maar hoopte ook dat naar hen geluisterd wordt. Je ziet het probleem met de dag groter worden.”

Uit: de Westerpost van 23 oktober 2019.

Zie ook: www.westerpost.nl/nieuw-west-autoluw-1/

Zie ook: Sloterweg autoluw?

 

Sloten geen oprit voor A4

Sloten pikt het niet langer. Meer dan 15 duizend voertuigen per etmaal door Sloten op weg naar, of terug van de A4 leiden tot onaanvaardbare verkeersonveiligheid, luchtvervuiling en congestie. De bewoners vinden het onacceptabel dat – terwijl de gemeente spreekt van “Amsterdam Autoluw” – het autoverkeer dagelijks door het dorp gestuwd wordt over wegen die daar totaal ongeschikt voor zijn in plaats van over het Hoofdnet Auto geleid te worden.

Vanochtend zijn ze in actie gekomen. Vanavond spreekt de werkgroep Sloten in bij Stadsdeel Nieuw-West, waar “Amsterdam Autoluw” op de agenda staat.

Spandoek boven de Sloterweg nabij het Sportpark Sloten; 15 oktober 2019. Foto: Tamar Frankfurther.

Na tientallen jaren dagelijks toenemende aantallen auto’s door het dorp zijn de Slotenaren het goed zat. Vanochtend in de ochtendspits hebben zij één van de wegversmallingen die de gemeente vorig jaar zomaar liet verwijderen voor een half uur in ere hersteld. Binnen de kortste keren liep het verkeer vast over de volle lengte van de Sloterweg en aansluitende wegen als Vrije Geer en Ditlaar. “SLOTEN GEEN OPRIT VOOR A4!” luidt het over de weg gespannen spandoek. De in gele en oranje hesjes gestoken Slotenaren bezien grimmig het effect van hun eerste actie.

“Als de gemeente niet snel een eind aan deze wantoestanden maakt, moeten we maar meer van dit soort prikacties gaan voeren” zegt een bewoner die normaal gesproken nooit op de barricaden staat. “Uit de nieuwe borden op de Sloterweg en de brief die we daarover kregen, blijkt dat ze er bij de gemeente niets van snappen”, zegt een andere Slotenaar. “Op de lánge termijn komt er misschíen een knip zodat alleen nog bestemmingsverkeer mogelijk is!” “Misschien en op lange termijn” voegt iemand honend toe: “Dat wordt dus niks!”

In het Stadsdeel Nieuw-West wordt vanavond het beleid “Amsterdam Autoluw” van de Gemeente Amsterdam besproken. Het zit de bewoners meer dan dwars dat hun dorp als afvoerputje van het verkeerssysteem functioneert.

Hoofdnet Auto en Hoofdnet Fiets zijn er niet voor niks Volgens de werkgroep Sloten van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp is de ongehoorde toename van het verkeer door Sloten niet alleen het gevolg van ‘nieuwe’ woonwijken als Nieuw Sloten en De Aker, maar wordt dit vooral veroorzaakt door de manier waarop het doorgaand verkeer hier wordt gereguleerd. In plaats van dat het autoverkeer over de daartoe aangewezen routes over Plesmanlaan, Johan Huizingalaan en Oude Haagseweg wordt geleid, belast men willens en wetens Sloten. De wegen in Sloten zijn daar absoluut niet geschikt voor of geschikt te maken. Je kunt elkaar op de oude dijkweg met aan weerszijde sloten niet passeren zonder fietsers of voetgangers de berm in te drukken. En dan te bedenken dat de Sloterweg tot het Plusnet Fiets hoort!

Vreemd genoeg heeft de gemeente op het Hoofdnet Auto allerlei doorstroming remmende-maatregelen getroffen, zoals wegversmallingen en stoplichten. Aan de andere kant zijn doorstroming bevorderende maatregelen getroffen bij Sloten: het weghalen van wegversmallingen, de bouw van een zogenaamde turbo-rotonde halverwege de Sloterweg en een dubbele rotonde bij de kruising Plesmanlaan / Vrije Geer. Een verdubbeling van het autowegdek over de nieuw geplande Sloterbrug is eveneens gericht op een grotere doorstroming door Sloten. De weg door Sloten is nu reeds voor 15.000 automobilisten dagelijks de snelste weg naar Amsterdam en naar bijna alle bestemmingen in Nederland, afgezien van Alkmaar, Haarlem en Den Helder. Dat is de uitkomst van berekeningen uit het in opdracht van de werkgroep uitgevoerd onderzoek.

Vertegenwoordigers van de werkgroep Sloten zullen langs deze lijnen vanavond inspreken op de Commissievergadering van het Stadsdeel Nieuw West. “Sloten Autoluw”, is daarbij het parool.

Persbericht – Werkgroep Sloten van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp; 15 oktober 2019.

 

Sloterbrug / verkeer Sloten

Het is nog niet bekend wanneer de plannen voor de vernieuwing van de Sloterbrug en de daar direct mee samenhangende verkeerssituatie op Sloten (de gevaarlijke autodrukte op de Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg) in de Stadsdeelcommissie van Nieuw-West besproken worden. Dit gebeurt op zijn vroegst op 15 oktober 2019. Wij houden u op de hoogte.

Nadat het onderwerp in het stadsdeel behandeld is, wordt het ook bij de gemeenteraad nog besproken. De werkgroep Sloten wil dat er bij dit project breder wordt gekeken dan ‘alleen maar’ naar de vernieuwing van de brug: “Ook de verbetering van de doorstroming op de aan- en afvoerwegen aan alle kanten van het gebied (Badhoevedorp, Sloten en De Aker) richting rijkswegen moet hierbij betrokken worden”.

In het weekend van 28 september ontving Sloten een bewonersbrief. Reactie van de werkgroep Sloten: “Het is een goed teken dat de gemeente doordrongen lijkt van de ernst van de gevaarlijke verkeersituatie op de Sloterweg. De voorgestelde maatregelen op korte en middellange termijn lossen echter niets op. Wij blijven ons inzetten voor een échte oplossing!”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 2 oktober 2019.

 

Verkeersoplossing Dorpsraad Sloten gaat ten koste van Nieuw Sloten

Sloten / Nieuw Sloten – De Dorpsraad Sloten heeft bij de SDC Nieuw-West een voorstel ingediend om de Sloterweg geheel af te sluiten voor doorgaand snelverkeer.

Door: CeesFisser@Westerpost.nl

Dit voorstel zou ten koste gaan van de leefbaarheid in Nieuw Sloten, omdat al het doorgaande verkeer vanaf de Sloterbrug en uit De Aker richting de A4, dan via de Anderlechtlaan en de Laan van Vlaanderen naar de Plesmanlaan zou gaan rijden, en omgekeerd. Intussen hebben actieve bewoners in Nieuw Sloten een werkgroep gevormd.

Later dit jaar gaat de SDC Nieuw-West advies geven aan B&W over de “Nota van Uitgangspunten nieuwe Sloterbrug”. Daarmee wordt weer een vervolgstap gezet voor de vervanging van de huidige Sloterbrug.

Het is de Dorpsraad Sloten (hierna: DrS) al jaren een doorn in het oog, dat de verkeersdruk op de Sloterweg, tussen Ditlaar en de Anderlechtlaan, verder toeneemt. In 2020 zijn het naar schatting ca. 15.200 verkeersbewegingen per dag. De DrS heeft de ‘Nota van Uitgangspunten’ voor de nieuwe Sloterbrug aangegrepen om bij de SDC te pleiten voor het tijdelijk stopzetten van de ontwikkeling van die nieuwe brug, totdat er geen doorgaand verkeer meer via de Vrije Geer, Ditlaar en de Sloterweg naar de Anderlechtlaan / A4 kan rijden, en omgekeerd.

Hoek Ditlaar / Sloterweg, waar de blokkade (‘knip’) voor snelverkeer zou moeten komen.

De DrS stelt de SDC het volgende voor: “Primair en vooruitlopend op nadere stappen, beperking van het autoverkeer over Vrije Geer, Ditlaar, Sloterweg en Kortrijk tot bestemmingsverkeer; vorm te geven door een knip met flitspaal tussen de Dorpskern Sloten en de Westelijke tak van de Sloterweg [hoek Ditlaar / Sloterweg; CF]. Zo kunnen bewoners / vergunninghouders [en lijnbussen van het openbaar vervoer; CF] alle beschikbare richtingen op, terwijl bezoekers de desbetreffende adressen slechts vanuit één richting kunnen bereiken.” Hierdoor kan de Sloterweg niet meer gebruikt worden door doorgaand verkeer. Al het doorgaande verkeer (ca. 15.000 verkeersbewegingen) zal dan dus als sluipverkeer via de Anderlechtlaan en de Laan van Vlaanderen – dwars door Nieuw Sloten – afgewikkeld worden.

Verkeersinfarct Nieuw Sloten
De werkgroep in Nieuw Sloten vindt dat de DrS in het voorstel alleen serieus nagedacht heeft over een oplossing voor de Sloterweg. Want om sluipverkeer door Nieuw Sloten te voorkómen, staat in het voorstel: “Voorkómen van sluipverkeer door Nieuw Sloten door verkeerslichteninstelling bij de westelijke en oostelijke tak van de Laan van Vlaanderen / Plesmanlaan.” Hiermee bedoelt de DrS dat de verkeerslichten op de Plesmanlaan voor afslaand verkeer naar de Laan van Vlaanderen zó lang op rood moeten blijven staan, dat automobilisten ervoor kiezen om het Hoofdnet Auto te volgen, dus via de Plesmanlaan < > Huizingalaan < > Oude Haagseweg < > A4.

Wie een beetje ter plaatse bekend is, weet dat dit geen reële oplossing is. Want als verkeer – komende vanaf de andere kant (vanaf de A4 dus) richting Osdorp / De Aker – bij de nieuwe turbo-rotonde niet meer linksaf de Sloterweg op kan, zal dat verkeer rechtdoor de wijk Nieuw Sloten inrijden. Daar zal dat sluipverkeer op de beide takken van de Laan van Vlaanderen tot stilstand komen, wachtend totdat de verkeerslichten bij de Plesmanlaan weer wat auto’s doorlaten. Met alle gevolgen voor de leefbaarheid (uitlaatgassen en fijnstof) op de Laan van Vlaanderen.

Alleen integrale benadering
De bewonerswerkgroep in Nieuw Sloten is het met de DrS eens, dat dit moment – waarbij de SDC advies gaat geven over de Nota van Uitgangspunten voor de nieuwe Sloterbrug – aangegrepen moet worden om de ontwikkeling van de nieuwe Sloterbrug voorlopig op te schorten / uit te stellen. Maar verder pleit de werkgroep uit Nieuw Sloten voor een integrale benadering. Dat wil zeggen: geen verkeersmaatregelen treffen op de Sloterweg in de vorm van bijvoorbeeld een afsluiting voor doorgaand verkeer, zolang er geen serieuze oplossing is voor de daardoor verwachte toename van sluipverkeer dwars door Nieuw Sloten.

De geschiedenis herhaalt zich
In feite start de DrS na 10 jaar eenzelfde discussie. In 2009 had het Dagelijks Bestuur van de toenmalige Stadsdeelraad Slotervaart 10 verkeersvarianten uitgewerkt met één of meer tijdelijke of permanente “knips” in de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen. Tijdens een informatieavond stelde een bewoner een 11e variant voor: “Niets doen”. Een meerderheid van bewoners steunden de 11e variant en de Stadsdeelraad nam dat voorstel over.

Wordt dus vervolgd…

Uit: de Westerpost van 18 september 2019

Van: www.westerpost.nl

 

Sloterbrugproject: bezint vóór je begint

Tijdens de goedbezochte inloopbijeenkomst op 5 september 2019, deed Willem Kleyn de onderbouwde bevindingen van de werkgroep Sloten van de Dorpsraad uit de doeken: “Uit ons onderzoek blijkt: Nu reeds zijn de wegen rond de Sloterbrug overbelast.”

“Met de nieuwe brug, die verkeer beter moet laten doorstromen, wordt het helemaal rampzalig. Als je straks drie minuten korter bij de brug hoeft te wachten, wordt de route vanaf Badhoevedorp via de brug en de Sloterweg de snelste voor bijna ál het verkeer naar alle bestemmingen, behalve richting Alkmaar en Haarlem. (Dit geldt natuurlijk ook voor verkeer in de andere richting.)

Daarom moet de besluitvorming over de brug verbreed worden. Eerst moeten verkeerskundigen van de Haarlemmermeer en Amsterdam, samen met bewoners, naar de verkeersproblematiek in deze hele hoek (Badhoevedorp, De Aker, Sloten en Nieuw Sloten) kijken en oplossingen bedenken. Dán pas weet je wat je met de Sloterbrug aan moet. We moeten het proces omdraaien.”

Bewoners uit Badhoevedorp en Nieuw Sloten gaan samenwerken met de werkgroep Sloten, zodat verschillende wijken niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Wordt dus zeker vervolgd. Hebt u de petitie nog niet ingeleverd? Doen! Hoe meer draagvlak, des te krachtiger de stem van de werkgroep.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 11 september 2019.

 

Inloop over verkeer rond Sloten en de Sloterbrug

Kom ook

De werkgroep Sloten van de Dorpsraad organiseert op donderdag 5 september 2019 in het Dorpshuis een voorlichtingsbijeenkomst over de verkeerssituatie in en rond Sloten en over de gemeentelijke plannen voor een nieuwe Sloterbrug.

U – of u nu in Sloten, Nieuw Sloten of Badhoevedorp woont – bent van harte welkom tussen 17.00 en 20.00 uur, op elk moment dat u schikt (inloop).

U kunt daar ook de petitie aan de gemeentebesturen van Amsterdam en Haarlemmermeer ondertekenen. Het Dorpshuis ligt aan de Nieuwe Akerweg 14 in Sloten. Dat is aan het eind van de weg, die uitkomt op de Sloterkerk.

Lever de petitie in
Als u toch naar het Dorpshuis komt en u de petitie nog niet ondertekend hebt ingeleverd, dan kunt u dat meteen even doen. Dan steunt u de werkgroep Sloten in zijn streven om de nieuwe Sloterbrug pas meer verkeer te laten verwerken als:

* Er maatregelen zijn getroffen om het autoverkeer in twee richtingen op de Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg m.b.v. kentekenregistratie te beperken tot bestemmingsverkeer;

* Er voor fietsers veiligheidsmaatregelen zijn getroffen op bovenstaande wegen en op de Amersfoordtlaan in Badhoevedorp;

* De doorstroming van en naar de A9 via de aansluiting S106 wordt verbeterd en verkeer van en naar de A4 via het Plusnet Auto (via de Plesmanlaan en Johan Huizingalaan) geleid wordt;

* Een grondig onderzoek wordt gestart naar het weer in gebruik nemen van de aansluiting via de Oude Haagseweg;

* Er een inrichtingsplan gemaakt wordt voor de brug én de toe-leidende wegen waarin opgenomen: veiligheid van fietsers en voetgangers, korte wachttijden voor langzaam verkeer en de eerder toegezegde separate fietsbrug.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om 5 september te komen, lever uw ondertekende Als u toch naar het Dorpshuis komt en u de petitie nog niet ondertekend hebt ingeleverd, dan kunt u dat meteen even doen. Dan steunt u de werkgroep Sloten in zijn streven om de nieuwe Sloterbrug pas meer verkeer te laten verwerken als: dan in op één van de volgende adressen: Sloterweg 992, 1321, 1143; Dorpsplein 5; Osdorperweg 12, 63, 71 of 101). Samen staan we sterk!

 

Petitie Sloterbrug

In augustus 2019 is er een vernieuwde versie verschenen van de Petitie Sloterbrug.

Zie: Petitie Sloterbrug aug. 2019

 

Aanbieding Bezwaarschrift Dorpsraad Sloten – Nota van Uitgangspunten Sloterbrug

Op 23 juli 2019 heeft Marc Makkes (werkgroep Sloten, onderdeel van de dorpsraad-organisatie) 87 handgeschreven bezwaren van Slotenaren aan de projectleider ‘Vernieuwing Sloterbrug’ overhandigd. Anderen maakten digitaal of postaal bezwaar.

Marc Makkes van de Werkgroep Sloten van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp (rechts) overhandigt het Bezwaarschrift over de Nota van Uitgangspunten Sloterbrug aan Bram van Melis van de gemeente Haarlemmermeer (links). Hoofddorp; 23 juli 2019.

Een duidelijk signaal dat de huidige verkeersaantrekkende plannen ongewenst zijn. De werkgroep (dank aan Willem Kleyn) heeft zelf een uitgebreid bezwaar opgesteld, dat officieel door de Dorpsraad is ingediend. Klik ook op de link naar het filmpje dat Marc fietsend maakte. Dit illustreert duidelijk dat er nu al teveel verkeer over de Sloterweg rijdt.

Tamar Frankfurther; 24 juli 2019

Voor de tekst van de aanbiedingsbrief en het bezwaarschrift zie onderstaande pdf-documenten.

Aanbiedingsbrief Dorpsraad Sloten – Nota van Uitgangspunten Sloterbrug (pdf)

Bezwaarschrift Dorpsraad Sloten – Nota van Uitgangspunten Sloterbrug (pdf)

 

Veel te veel verkeer nu al op de Sloterweg en andere wegen

Er is nu (2019) al veel te veel verkeer op de Sloterweg, de Ditlaar en andere wegen rond de Sloterbrug. De nieuwe brug mag dus niet nog méér verkeer aanvoeren.

Op het volgende filmpje is dit goed te zien: https://twitter.com/StochasticF/status/1105387958121639936

 

Petitie Sloterbrug (pdf)


Lever uw bezwaar in

Badhoevedorpers en Slotenaren dien uw bezwaar tegen het Sloterbrug-plan uiterlijk op 19 juli in! De inleveradressen staan in de brief, die u thuis ontving. (Of stuur naar: info@sloterbrug.nl.)

Voorkom zo dat er nog méér verkeer over de brug komt. De omliggende wegen (Burg. Amersfoordtlaan, Sloterweg etc.) kunnen die drukte niet aan. En dat zorgt ook voor: méér uitstoot van fijnstof/roet en grotere onveiligheid voor fietsers en voetgangers.

Na de aanleg van meer asfalt, is de doorstroming kortstondig beter, maar de bestaande dampende rijen keren snel daarna (nóg langer) terug.

Uit: de Westerpost van 17 juli 2019.

 

Samen tegen een Sloterbrug die nóg meer verkeer aantrekt

De werkgroep Sloten leidt het inmiddels breed gedragen verzet onder Badhoevedorpers en Slotenaren tegen de voorliggende plannen voor de vernieuwing van de Sloterbrug. De werkgroep is niet per definitie tegen het vernieuwen van de huidige brug, maar dít plan moet van tafel.

In de komende week gaan werkgroepleden en sympathisanten huis-aan-huis rond met een petitie. Aan alle bewoners van 18 jaar en ouder wordt gevraagd deze te ondertekenen. Daarnaast kan men in eigen woorden bezwaar maken bij de gemeente. De petitie op hoofdlijnen:

Véél meer verkeer
De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer willen de Sloterbrug vervangen door een nieuwe brug: met verdubbeling van het wegdek, grotere doorvaarhoogte én tenminste verdubbeling van de capaciteit voor gemotoriseerd vervoer. In de plannen staat dat het gemotoriseerd verkeer over de brug zou kunnen groeien van bijna 11.000 voertuigen nu tot 17.500 in de komende 10 jaar.

Bij dit groeicijfer is nog geen rekening gehouden met extra doorgaand verkeer als gevolg van de grotere doorstromingscapaciteit van de brug. Ook wordt niets gezegd over de gevolgen van deze enorme verkeerstoename voor omliggende straten. De Burgemeester Amersfoordtlaan, Langsom, Vrije geer, Ditlaar en Sloterweg zijn nu al overbelast door explosieve groei in de afgelopen jaren: Per etmaal rijden nu al 15.000 voertuigen over de Sloterweg! Moeten dat er nóg meer worden?

Fijnstof- en roetuitstoot
Ervaring bij vergelijkbare projecten leert dat meer asfalt tijdelijk leidt tot betere doorstroming, maar dat kort daarna de fijnstof/roet-dampende wachtrijen weer nét zo lang worden als voorheen. Met dank aan buurman Schiphol (en de A4 met een kwart miljoen auto’s per etmaal) ademen we al vieze lucht in. Aan de brug-aanvoerroutes liggen ook twee basisscholen (Amersfoordtlaan en Langsom).

De recente fijnstofmeting (door RIVM en GGD) in Badhoevedorp gaf slechte resultaten voor kinderen en volwassenen. Moet er dan nóg meer verkeer pal langs beide scholen gaan rijden? De gemeente Amsterdam voert toch een autoluwbeleid? Waarom wordt hier dan de komst van meer autoverkeer gestimuleerd?

Onveiligheid fietser/loper
Ongetwijfeld wordt het nieuw in te richten brugvlak wel veiliger voor fietsers en voetgangers, maar even verderop moeten al die auto’s over de bestaande wegen rijden. Denk aan de Sloterweg waar de situatie nu al onverantwoord is voor fietsers en voetgangers. De gemeenten lijken te ontkennen dat als het drukker wordt op de Sloterbrug dat dat ook direct gevolgen heeft voor de drukte op de omliggende wegen. Maar, ieder weldenkend mens weet dat dit natúúrlijk wél gevolgen heeft…

Definitie ‘doorgaand verkeer’
De gemeenten hebben een kentekenonderzoek uitgevoerd naar het huidige gebruik van de Sloterbrug. De werkgroep Sloten heeft de resultaten bestudeerd en geeft aan dat deze “misleidend” zijn: “De gemeente gebruikt een foutieve definitie van het begrip ‘doorgaand verkeer’. Alleen verkeer dat van buiten Badhoevedorp eerst door Badhoevedorp en dan door Sloten (en andersom) rijdt, wordt als ‘doorgaand verkeer’ bestempeld. Logisch dat je dán op een percentage van minder dan één procent doorgaand verkeer komt.

Verkeer dat over de brug via de Sloterweg naar de A4 rijdt (en over de brug door Badhoevedorp naar de A9 rijdt) valt niet onder hun definitie van ‘doorgaand verkeer’. Dat is onlogisch. Bestemmingsverkeer, de naam zegt het al, is als je een bestemming hebt in Badhoevedorp of op Sloten.” De volledige tekst van de petitie vindt u op www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug.

Bezwaar maken
Om de kans op succes van deze actie te vergroten, vraagt de werkgroep aan alle bewoners – naast hun steun voor de petitie – ook officieel bezwaar te maken.

Tot en met 24 juli 2019 kunt u uw inspraakreactie “Nota van uitgangspunten Sloterbrug” sturen naar: info@sloterbrug.nl. Of: Project Sloterbrug, heer B. van Melis, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 10 juli 2019.

 

Maak ook bezwaar tégen de Sloterbrugplannen

Als het aan de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam ligt, gaat de Sloterbrug straks veel meer verkeer verwerken. Omliggende wegen in Badhoevedorp en Sloten worden dan nóg zwaarder belast.

Op de nieuwe brug zelf wordt het vast wel veiliger voor fietsers en voetgangers, maar daaromheen – op de bestaande wegen – wordt het ook drukker en dus ónveiliger. En: wat denkt u van de fijnstof-uitstoot van al dat verkeer? Bewoners, maak bezwaar en teken de petitie van de werkgroep Sloten.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 10 juli 2019.

 

Verzet tégen de Sloterbrugplannen

Ondanks de snikhete en vochtige ‘deken’ kwamen ongeveer 60 Slotenaren en Badhoevedorpers op 25 juni naar de Molen van Sloten om hun onvrede te uiten over de voorliggende brugplannen.

Teun Castelein (van de werkgroep Sloten, rechts op de foto) sprak – aangevuld door anderen – luid en duidelijk zijn ongenoegen uit over het voorstel voor het nieuwe brugontwerp.

Teun Castelein aan het woord. (Foto: Erik Swierstra)

Samenhang: Drukkere brug leidt elders ook tot meer verkeer
In 2018 werd door ambtenaren nog ontkend dat ‘doorstroming’ feitelijk ‘meer verkeer’ betekent. Nu gaf men duidelijk aan dat het de officiële opdracht was om een brug te ontwerpen die veel meer verkeer kan verwerken. Na de eerdere inspraak zijn de tekeningen voor de nieuwe brug niet aangepast. Ook de inbreng dat dit plan strijdig is met het Amsterdamse beleid, om de stad ‘autoluw’ te maken, wordt tot nu toe genegeerd.

De werkgroep Sloten bleek nogal gefrustreerd dat het hen (ook in de klankbordgroep) maar niet lukt om de ambtenaren ervan te overtuigen dat een toename van verkeer op de brug óók leidt tot een toename van het aantal auto’s op de omliggende wegen: “Dat aantal is daar nu al te hoog: De Sloterweg is daardoor levensgevaarlijk voor fietsers (terwijl het hier Hoofdnet Fiets is!) en op de Amersfoordtlaan is het ook geen pretje… Ervaring bij vergelijkbare projecten leert dat meer asfalt tijdelijk leidt tot betere doorstroming, maar dat kort daarna de CO2/fijnstof-dampende wachtrijen weer nét zo lang worden als voorheen. Dat toegenomen verkeer rijdt straks óók buiten het nieuwe brugvlak. Gevolg: Het wordt daar ONveiliger voor langzaam verkeer. Niet doen dus! Ja, er moet wél een nieuwe brug komen, maar met ándere uitgangspunten.” De werkgroep werkt nu aan een petitietekst. Volgende week meer hierover.

Bezwaar maken
Naast het steunen van de petitie is het belangrijk om officieel bezwaar te maken. Petities vallen namelijk niet onder de officiële bezwaarprocedure. Tot en met 24 juli kunt u uw inspraakreactie “Nota van uitgangspunten Sloterbrug” sturen naar: info@sloterbrug.nl. Of: Project Sloterbrug, heer B. van Melis, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 3 juli 2019.

Zie ook: Slotenaren opgepast – Sloterbrug (pdf)

 

Protest tegen verbreden Sloterbrug – ‘Historische karakter dorp brokkelt af’

Een groep bezorgde bewoners van Sloten, verzameld in de werkgroep Dorp Sloten, protesteert dinsdagavond 25 juni 2019 tegen de vervanging van de Sloterbrug, die Badhoevedorp met Sloten verbindt.

Uit: Het Parool; 24 juni 2019.

De werkgroep vreest dat de nieuwe, bredere brug ervoor zal zorgen dat er nog meer verkeer van en naar Amsterdam Nieuw-West door het dorp zal gaan.

Het protest begint om 19.00 uur bij de Molen van Sloten, die uitkijkt op de brug in kwestie, waar dan ook door de gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam een inspraakavond over de vernieuwingsplannen wordt gehouden. De gemeenten willen de brug verbreden, van één naar twee rijbanen, om de doorstroming te verbeteren. De nieuwe brug moet iets hoger worden voor de doorvaart en bovendien betere oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers krijgen.

In de door de gemeenten gepubliceerde nota staat dat de nieuwe brug het ‘sluipverkeer’ moet tegengaan – ongewenste overbelasting van alternatieve wegen. Maar de werkgroep vreest dat met de verbreding van de brug de deur juist wordt opengezet voor ‘nóg meer autoverkeer op de toch al volle wegen in en om Sloten en de rest van Nieuw-West’. Het bevorderen van meer autoverkeer over de Sloterbrug van en naar Amsterdam zou volgens hen ‘volledig in strijd met het gemeentelijk beleid om de stad autoluwer te maken’ en er bovendien voor zorgen dat het ‘historische karakter van het dorp’ verder afbrokkelt.

De werkgroep beklemtoont dat het niet tegen nodige ingrepen is aan de brug. ‘Als de brug vervangen of vernieuwd moet worden, dan moet dat natuurlijk. Alleen niet op een wijze die meer autoverkeer over de brug met zich meebrengt.’

Van: www.parool.nl24 juni 2019.

 

Start inspraak ‘nieuwe Sloterbrug’

Zie ook: Slotenaren opgepast – Sloterbrug (pdf)

Op dinsdag 25 juni 2019 organiseert de gemeente van 17.00 tot 20.00 uur in de Tuinzaal van de Molen van Sloten (Akersluis 10) een inloopbijeenkomst over de vervanging van de Sloterbrug.

De werkgroep Sloten is fel tegen de huidige plannen. De nieuwe brug zal namelijk veel meer verkeer kunnen (en gaan) verwerken. De gemeente is hier ook heel open over. In vakjargon van de overheid heet dat “het verbeteren van de doorstroming”. Ondertussen beweert de gemeente dat hun ontwerp de veiligheid voor fietsers en voetgangers verbetert. De werkgroep deelt deze mening niet. Het blijft volgens hen ook in de nieuwe situatie een gevaarlijke onderneming om de brug over te steken.

Bekijk het grotere geheel
De werkgroep zou graag zien dat de gemeente niet alleen naar de Sloterbrug kijkt, maar ook naar (de gevolgen van de plannen voor) de verkeersstromen rond het dorp Sloten. Uit metingen is bijvoorbeeld gebleken dat veel verkeer uit Badhoevedorp via de Sloterweg en de rotonde met de Vlindermolen naar de A4 en de A9 rijdt. Dat is sneller dan rechtstreeks via Badhoevedorp.

Als er een bredere brug met betere doorstroming komt, dan wordt de nu reeds overbelaste smalle Sloterweg dus nóg voller (= gevaarlijker) voor fietsers en voetgangers. Naast deze groeiende verkeersstroom vanuit Badhoevedorp rijdt immers ook verkeer uit De Aker en Osdorp graag via de Sloterweg naar beide snelwegen. De aantallen zijn gigantisch.

Het is dus van belang om ook de routes rechtstreeks vanuit Badhoevedorp en De Aker naar de A9 bij dit brugproject te betrekken. Ook voor Badhoevedorpers zou dit een verademing zijn. Als dat gebeurt, dan kan de nieuwe brug waarschijnlijk veel eenvoudiger (= goedkoper) worden dan het voorliggende dure brugproject. Bovendien: De nieuwe Sloterbrug zou er alleen voor lokaal bestemmingsverkeer zijn. De werkgroep wil de gemeente aan deze gedane belofte houden.

Daarom: Komt allen en laat uw mening horen. Wie niet kan komen, kijkt op www.sloterbrug.nl. Tot en met 24 juli kunt u uw inspraakreactie “Nota van uitgangspunten Sloterbrug” sturen naar: info@sloterbrug.nl. Of: Project Sloterbrug, heer. B. van Melis, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 19 juni 2019.

 

Sloterbrug-discussie: breder kijken

Op woensdag 19 september 2018 kwamen Slotenaren en Badhoevedorpers massaal naar Syriana om te horen wat de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam van plan zijn rond de vervanging (op z’n vroegst in 2022) van de brug.

Sample Image

Deze informatie viel niet in goede aarde, omdat velen verwachten dat de geschetste nieuwe grotere brug zal uitnodigen tot méér verkeer. De gemeenten weerspreken dat, maar geven aan dat de brug (en daarmee ook de toevoerwegen naar de brug!) wel meer verkeer gaat verwerken: van 11.788 autobewegingen in 2015 tot 17.200 in 2030. Volgens de bewoners is de kans groot dat de wachtrijen bij de verkeerslichten aan beide kanten weer zullen aangroeien tot de huidige lengtes: gevolg véél meer auto’s dan nu. Bezorgd zei een bewoner: “De sluipers wegen goed af wat sneller is: Omrijden of wachten. Gevolg: erg vieze uitlaatgassen (bij de scholen aan de Burgemeester Amersfoordtlaan en Langsom) en de fiets- en voetgangerveiligheid wordt er rond de brug niet beter op…”

Sample Image

Het was jammer dat de presentatie niet door een verkeerskundige werd gegeven. Alle inhoudelijke vragen moesten daardoor na de presentatie individueel worden gesteld. Er was dan ook geen sprake van een ‘gesprek’, maar wel van onrust. Volgens beide gemeenten verwerkt de huidige brug vooral lokaal (wat is dat?) bestemmingsverkeer. Bewoners uit de buurt gaven aan dat dat pertinent níet waar is.

Mogelijk moet ook aan andere ontsluitingen en een bussluis richting Schiphol worden gedacht. Zo kan sluipverkeer dat niets te zoeken heeft in Badhoevedorp en Sloten worden geweerd. Het volledige verhaal van gemeentezijde treft u op www.sloterbrug.nl. Wie hierop (alsnog) wil reageren, mailt naar info@sloterbrug.nl .

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 26 september 2018.

 

Een fris geluid over de Sloterbrug

Uit de Stadsdeelcommissie

Nieuw-West – Het plan voor een nieuwe, bredere Sloterbrug is door omwonenden met argwaan ontvangen, omdat zij een grote – door hen ongewenste – toename van het autoverkeer vrezen. Op 400 meter afstand ligt misschien een goed alternatief.

Door CeesFisser@Westerpost.nl

Na de standaard agendapunten aan het begin van onze SDC-vergadering op 6 november 2018 was het tijd voor insprekers. Marc Makkes en Teun Castelein kwamen vanuit de werkgroep Openbare Ruimte van de ‘Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp’ met een alternatief plan voor de nieuwe Sloterbrug.

Geen nieuwe Sloterbrug
Als het aan Makkes en Castelein ligt, hoeft de huidige Sloterbrug niet vervangen te worden door een nieuwe brug die breed genoeg is voor tweerichting verkeer. Zij pleitten ervoor om de huidige brug af te sluiten voor autoverkeer! “Want”, zei Castelein, “slechts 400 meter verderop ligt een alternatief: een brug in de Oude Haagseweg. Daar woont bijna niemand. Daarheen kan prima al het verkeer dat nu het oude dorp Sloten en Badhoevedorp splijt, verlegd worden en dan heeft niemand er last van…”

Beide insprekers kwamen naar de SDC-vergadering, omdat zij – naar eigen zeggen – “op inspraakbijeenkomsten voor de nieuwe Sloterbrug geen gehoor kregen voor hún idee”. Volgens Makkes loopt de gemeente te hard van stapel met huisbezoeken bij bewoners die uitgekocht moeten worden voor de aanleg van de nieuwe Sloterbrug.

Vragen van SDC-leden
Hans van der Straeten (VVD) vroeg de insprekers “of zij in hun plan rekening gehouden hebben met het openbaar vervoer (ov), dat nu vooral gebruik maakt van de brug in de Oude Haagseweg?” Castelein: “Stuivertje wisselen: laat al het ov over de Sloterbrug door Sloten en Badhoevedorp rijden [waar passagiers kunnen in- en uitstappen; CF] en laat al het andere verkeer via de Oude Haagseweg rijden. Er zijn plannen om de Oude Haagseweg-brug te vervangen.”

Sarah Biddle (GroenLinks) vroeg wat het plan toevoegt aan Sloten? Volgens Castelein loont het de moeite om de ruimte vanaf de Molen van Sloten tot aan Tango en de driehoek bij de Sloterweg met de ijssalon, te herinrichten tot een plein met verblijfsruimte. “Al het autoverkeer dat nu voor overlast zorgt, gaat via de Lijndenbrug en de Oude Haagsweg-brug buiten de dorpskernen om.”

Mario van Dregt (50Plus) vroeg naar de weerstand die de insprekers ondervonden? Die zeiden dat de gemeente geen oog heeft voor andere plannen dan alleen een nieuwe Sloterbrug: “Het is een gemis aan meta-visie. Aan weerszijden van de Sloterbrug liggen scholen waar in de huidige plannen ál het (extra) verkeer langs zal gaan.”

Portefeuillehouder Verkeer Erik Bobeldijk (SP) liet weten dat de financiering voor de vernieuwing van de Sloterbrug rond is en er nieuwe besluiten genomen zouden moeten worden om van de huidige plannen af te wijken.

Biddle vond het idee van de insprekers “een geweldig plan dat diverse problemen oplost.” Dat er in de hoofden van de projectbegeleiders een knop om moet, om te kunnen focussen op dit nieuwe plan, mag van Biddle geen reden zijn om niet naar dit alternatief te kijken. Van der Straeten steunde Biddle daarin: “Het is misschien te vroeg om al een ongevraagd advies aan het DB te geven, maar als de SDC meer te weten komt over die mogelijkheid, volgt misschien toch zo’n ongevraagd advies! Dus misschien kan het DB zelf dit plan toch door de projectgroep laten onderzoeken – als voortschrijdend inzicht.”

Bobeldijk voorzag een probleem bij de brug in de Oude Haagseweg, omdat die volgens hem van Schiphol is [en niet van de provincie of de gemeenten Amsterdam / Haarlemmermeer; CF]. En er moeten verkeersstudies gedaan worden. Bobeldijk zag dus diverse ‘hordes’ op die weg. “Aan de andere kant zijn over de huidige plannen best veel zorgen”, en dus wil hij met de projectgroep over dit alternatief praten. Daarna komt hij bij de SDC terug met de uitkomsten.

In hun slotwoord waardeerden Makkes en Castelein de belangstelling vanuit de SDC en zij hopen ook in gesprekken met de projectgroep op inhoudelijke behandeling van hun alternatief.

Uit: de Westerpost van 14 november 2018.

 

* Zie ook: Geschiedenis van de Sloterbrug