Inspraak veilige en autoluwe Sloterweg (en omgeving) van start

Een grote mijlpaal: Na een héél lang voortraject van decennia komt de gemeente nu dan toch echt met zijn oplossing voor de onveilige Sloterweg. Met ingang van 17 september 2021 gaat de inspraak over de ’Nota van Uitgangspunten’ van start. Op 5 oktober 2021 geeft de gemeente digitaal toelichting op zijn plannen.

Plan voor veilige en autoluwe Sloterweg.

De ambtelijke projectgroep heeft zijn advies aan wethouder Egbert de Vries overgebracht. Hij heeft laten weten hun voorstel te steunen. Op 14 september bleek dat ook de andere leden van het College van Burgemeester en Wethouders zich vinden in dit voorstel kunnen vinden. Alle automobilisten en motorrijders kunnen na instelling van dit nieuwe regime nog alle adressen in (Nieuw) Sloten via het Plusnet Auto (Johan Huizingalaan/Plesmanlaan) blijven bereiken. Fietsers kunnen ongestoord overal doorrijden.

Reageren
Iedereen kan tot en met 29 oktober 2019 een zienswijze indienen en zijn positieve of negatieve mening over het voorstel geven. Na deze inspraakprocedure is alles erop gericht dat de gemeenteraad hierover komende december een besluit gaat nemen. Dat besluit gaat de gemeente daarna zo snel mogelijk uitvoeren. Dan komt er eindelijk een eind aan de huidige gevaarlijke verkeerssituatie met ruim 15.000 voertuigen per etmaal op de smalle dijkweg, de Sloterweg.

Alle varianten worden besproken
De Nota van Uitgangspunten is een nogal omvangrijk verhaal geworden. De redactie van deze website heeft aan omgevingsmanager Bernard Kroeger uitleg gevraagd. Hij liet weten dat het een lastige puzzel voor de gemeente was om tot een voorstel te komen, immers “Voor welke voorkeursvariant de gemeente ook zou gaan kiezen, het is onmogelijk om iedereen blij te maken met de gekozen oplossing. Dat wisten we van tevoren al. Dit kwam namelijk duidelijk naar voren uit de gesprekken die we met bewoners en ondernemers uit verschillende buurten in aanloop naar de vrijgave van de Nota van Uitgangspunten hebben gevoerd”, aldus omgevingsmanager.

Kroeger: “Juist daarom vindt de gemeente het belangrijk om zorgvuldig aan iedereen uit te leggen waarom uiteindelijk voor één bepaalde voorkeursvariant is gekozen Die legt de gemeente nu ter inspraak voor aan de bewoners en ondernemers. In de Nota van Uitgangspunten nemen we de lezer mee in het afgelegde denkproces. We beginnen dus bij het begin: De Sloterweg blijft Hoofdnet Fiets (straks: Plusnet Fiets). Die randvoorwaarde van de gemeenteraad lag al vast. Dat betekent dat er straks per etmaal maximaal 6.000 voertuigen over de Sloterweg tussen de dorpskern en de rotonde Anderlechtlaan mogen rijden. Deze basiseisen zorgen ervoor dat een aantal varianten afvalt. Dat geldt ook voor de éénrichtingsvarianten, omdat zelfs bij het instellen van één richting er nog altijd teveel auto’s op dat stuk Sloterweg zouden rijden.”

Veiligheid en uitvoerbaarheid
Als uitgangspunt voor het afsluiten van de smalle Sloterweg voor doorgaand verkeer blijft overeind dat deze verkeersstroom niet naar woonwijk Nieuw Sloten verlegd mag worden. Vandaar dat ook deze wijk in het voorstel wordt meegenomen. De varianten die overbleven zijn bekeken op ‘knelpunten’ en ‘waterbedeffecten’. Uit deze analyse komt één variant naar voren die het beste voldoet aan de randvoorwaarden én die bovendien goed uitvoerbaar is.

Bernard Kroeger: “Na een zorgvuldige afweging van alle overgebleven varianten, blijkt de voorkeursvariant 2A in de Nota van Uitgangspunten (NvU) het beste te scoren. Het gaat dan om de variant die werkt met vier digitale camera’s (twee op de Sloterweg en twee op de Laan van Vlaanderen bij de Plesmanlaan). Deze variant lijkt op de voorkeursvariant uit de startnotitie (variant 4 in de NvU). Voor de oorspronkelijke variant 4 waren echter grote aanpassingen aan de rotonde Baden Powellweg noodzakelijk en ook op de kruising Alpen-Ookmeerweg bleek een forse ingreep nodig te zijn. Tijdens de consultatie bleek dat er geen draagvlak is voor een afslagverbod rechtsaf vanaf de rotonde Baden Powellweg. In plaats van de aanpassingen uit variant 4 kiest de gemeente nu voor het invoeren van 30-km per uur op de Langsom-Plesmanlaan, op het stuk tussen de Sloterbrug en de Baden Powellweg en op de Vrije Geer rond het gelijknamige natuurpark. Dit verkleint de waterbedeffecten in Badhoevedorp en tegelijkertijd blijven alle rechtstreekse verbindingen tussen De Aker, het dorp Sloten en Badhoevedorp zo in stand.

Het gaat hier om een ingreep met een grote impact op de omgeving. Daarom zullen we zowel aan de Amsterdamse als aan de Badhoevedorpse kant een jaar lang gaan monitoren of en zo ja welke knelpunten zich voordoen. Als er knelpunten blijken te zijn, gaan we die oplossen en als dat echt niet mocht lukken, dan zullen voorbereidingen worden getroffen om variant 11 in te voeren. Dat gaat dan om het aanbrengen van een knip op de Sloterweg-West en het instellen van 30 km op de Laan van Vlaanderen en de Anderlechtlaan.”

Ontheffingsregime knips:
Bij dit verkeersplan is het van belang te weten wie straks nog langs welke ‘knips’, afsluitingen met camera’s mag rijden. De gemeente geeft in het plan aan dat in een uitvoeringsregeling, die nog opgesteld gaat worden, wordt vastgelegd wie onder welke condities in aanmerking komt voor een ontheffing en hoe dat dan in praktijk gaat werken. De gemeente stelt deze regeling op. Het DB van stadsdeel Nieuw-West stelt dit beleid – na advies van de stadsdeelcommissie – vast. Om alvast een beeld te krijgen welke kant het opgaat, leest u hieronder hoe dit in de Nota van Uitgangspunten verwoord staat.

* Alleen ontheffing voor nood- en hulpdiensten, OV, huisartsen.

* Bewoners en ondernemers krijgen, naar huidig inzicht, de volgende ontheffing:
a. Kenteken geregistreerd aan Sloterweg-West, Dorp Sloten en Kortrijk: ontheffing voor afsluiting Sloterweg-West.
b. Kenteken geregistreerd in Nieuw Sloten: ontheffing voor afsluitingen Laan van Vlaanderen.
c. Kenteken geregistreerd aan Sloterweg-Oost: ontheffing voor afsluiting Sloterweg-Oost.

Kentekens die elders (in Nieuw-West en in Badhoevedorp) geregistreerd staan, krijgen geen ontheffing. Ook voor bezoekers, personeel, laden en lossen, mantelzorg etc. worden geen ontheffingen verleend. Alle locaties in (Nieuw) Sloten blijven bereikbaar via het Plusnet Auto. Wie geen ontheffing heeft, maar – na het passeren van waarschuwingsborden – toch nog langs een afsluiting met camera rijdt, krijgt een boete.

Al decennia strijd voor veilige Sloterweg
De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp heeft al decennialang gestreden voor het verbeteren van de veiligheid op de smalle dijkwegen in de het landelijke gebied. Zelfs al ruim vóór de bouw van Nieuw Sloten, toen de vierbaans Geer Ban in het verlengde van de Anderlechtlaan Osdorp nog ontsloot, was het al onveilig op de Sloterweg. De toenmalige Dorpsraad en werkgroep Verkeer deden er al alles aan om de veiligheid op de steeds drukker wordende Sloterweg te verbeteren. Sinds de jaren tachtig bedacht de gemeente telkens weer opnieuw goede (vaak dezelfde) oplossingen. Maar, als er vervolgens écht moest worden doorgepakt, dan liet de gemeente de Slotenaren keer op keer in de steek.

Sinds de komst van Nieuw Sloten, De Aker, de verdichtingsbouw in Nieuw-West, de versmalling van de Baden Powellweg, Plesmanlaan en Johan Huizingalaan, de uitbreiding van Badhoevedorp en de toename van het autobezit werd de verkeerssituatie op de hele Sloterweg steeds onveiliger. Met name de westtak van de landelijke weg vormt immers vanuit een groot deel van Nieuw-West en Badhoevedorp de snelste (en leukste) route naar de A4… De redactie van deze website beschouwt dit collegevoorstel dan ook als een mijlpaal.

Laat van u horen
De inspraak moet nog beginnen. Op 5 oktober 2021 kunt u tijdens een digitale bijeenkomst uw vragen stellen aan de gemeente. Het is gebruikelijk om alleen zienswijzen in te dienen als je ergens tegen bent. De redactie vraagt iedereen deze keer een uitzondering te maken. Als u ruimte ziet voor verbeteringen of als u het een goed plan vindt zo: Laat via deze link van u horen.

Zie ook: Persbericht Sloterweg wordt verkeersveiliger