Invoering Variant 2A in Sloten en Nieuw Sloten vergt meer tijd

“Maar van afstel is geen sprake. Variant 2A zal worden ingevoerd”, zo laat omgevingsmanager Bernard Kroeger weten.

De gemeenteraad nam in januari 2022 veel en elkaar (en Variant 2A) weersprekende moties aan. Omdat de gemeente alles heel zorgvuldig wil voorbereiden en uitvoeren, zal het doorgaande verkeer niet al komend najaar maar pas in het eerste kwartaal van 2023 geweerd worden van de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten. Hieronder wordt uitgelegd waarom uitstel onontkoombaar is, wat er in de afgelopen tijd is gebeurd en hoe de verdere planning eruit ziet.

Invoering Variant 2A gaat gestaag vooruit
De gemeente gaat gestaag door met de invoering van Variant 2A. Dat betekent dat alleen bestemmingsverkeer (vooral: voertuigen geregistreerd in Sloten en Nieuw Sloten) nog zonder bekeuring langs een of meer digitale camera’s zullen kunnen rijden. Alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten blijven echter wel voor iedereen bereikbaar. Alleen niet meer via de kortste weg. Maar wel via het Plusnet Auto: de Johan Huizingalaan, Plesmanlaan en Baden Powellweg.

Enkele onderwerpen uitgelicht
De gemeentelijke presentatie en nieuwsbrief van 30 mei 2022 boden veel nieuwe informatie maar riep ook vragen op. De – volgens de redactie van de nieuwsbrief en website Sloten-Oud Osdorp meest prangende onderwerpen – worden hierna uitgelicht. De wethouder heeft op 24 mei 2022 in een brief volledige uitleg over de stand van zaken gegeven aan de gemeenteraad.

Als Variant 2A is ingevoerd, zullen bezoekers helaas níet meer vanaf de rotonde (A4) rechtstreeks op de parkeerplaats bij tuinpark Eigen Hof kunnen komen. De groene driehoek geeft aan dat – als de camera – voorbij de parkeerplaats wordt geplaatst, dat hij dan door de bocht naar de Ditlaar slechts beperkt zicht heeft op de nummerplaten van passerende voertuigen. Bovendien zouden gebruikers van de parkeerplaats dan ten onrechte bekeuringen krijgen. De camera komt daarom meer in oostelijke richting met een scanvlak (geel) dat tot halverwege de parkeerplaats loopt.

Parkeerplaats bij Eigen Hof straks toch niet bereikbaar vanaf rotonde
Iedereen had gehoopt en verwacht dat het mogelijk zou blijven om rechtstreeks vanaf de rotonde met de Vlindermolen (paashaas) naar het parkeerterrein naast tuinpark Eigen Hof te rijden. Dit blijkt jammer genoeg technisch niet mogelijk.

Omgevingsmanager Kroeger legt uit: “Deze materie is voor ons in Amsterdam nieuw. Ook wij leren steeds meer bij. We dachten dat de locaties waar de scancamera’s komen te hangen en waar ze op scannen dicht bij elkaar zouden zijn. Maar, dat is niet zo. De scanlijnen zijn de plekken waarop de camera’s gericht staan en waar bepaald wordt wie er wel en niet langs mag rijden. Die scanlijnen blijken ongeveer twintig meter naast de camera’s te liggen. Bovendien hebben experts ons inmiddels uitgelegd dat de weg rond de scanlijn recht moet zijn. En niet in een bocht mag lopen. De reden daarvoor is dat in een bocht auto’s die vlak achter elkaar rijden niet gescand kunnen worden. De achterste auto dekt dan de nummerplaat voor de camera af.

Voertuigen zonder ontheffing zouden dan straffeloos langs de camera kunnen glippen. Als dat het geval is, dan zou het systeem niet meer goed functioneren. Dan zou er juridisch gezien sprake zijn van ‘willekeur in bekeuren’. En dan kan een rechter de gemeente opdragen deze camera uit te schakelen en dat is precies wat we niet willen. Wees ervan overtuigd dat ook de politici en ambtenaren van de gemeente het liefst wilde dat die scanlijn voorbíj de ingang naar het parkeerterrein zou komen te liggen. We hebben de beste experts hierover geraadpleegd, maar het kan op deze locatie écht niet. Er is gewoonweg te weinig ruimte tussen de entree van het parkeerterrein en de bocht naar de Ditlaar. Bovendien zou de kans dan groot zijn dat bezoekers, die netjes vanaf de rotonde hun auto daar parkeren, tóch ten onrechte een bekeuring krijgen. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Daarom komt de scanpaal voorbij de noodingang naar het sportpark te staan. De scanlijn ligt dan ergens halverwege voor de parkeerplaats. We zullen samen met de omwonenden nagaan hoe de overlast voor hen hier zo veel mogelijk beperkt kan worden.”

Kortom, bezoekers die met de auto naar de dorpskern van Sloten komen, zullen straks dus ook via het Plusnet Auto naar het dorp moeten rijden.

Inzet blijft: gratis ontheffingen
Indertijd heeft wethouder Egbert de Vries beloofd dat er voor de bewoners van Sloten en Nieuw Sloten geen kosten verbonden zouden zijn aan het verkrijgen van ontheffingen om langs één of meer camera’s te kunnen blijven rijden. De gemeenteraad nam hierover ook een motie aan.

Bernard Kroeger legt uit dat er naar verwachting in juli een keuze gemaakt gaat worden tussen twee werkwijzen en de precieze invulling daarvan: “Het College moet uit twee opties kiezen. Ofwel voor een vergunningensysteem waarbij iedereen een vergunning aanvraagt en er voor bepaalde groepen – bijvoorbeeld voor bewoners in Sloten en Nieuw Sloten en voor ondernemers – een nultarief geldt. Ofwel voor een goedkoper geautomatiseerd systeem. De lijst van alle kentekens van voertuigen die in Sloten en Nieuw Sloten bij de RDW geregistreerd staan (en van nooddienst-voertuigen en bussen) wordt dan gekoppeld aan het camerasysteem. Voor deze groep voertuigen wordt dan automatisch geen bekeuring aangemaakt als ze langs een camera rijden. Onderzocht wordt ook wat dan te doen met voertuigen (van ondernemers en private leaserijders) die elders geregistreerd staan. We vergeten die groep zeker niet.”

Verkeersintensiteit op Sloterweg West en Laan van Vlaanderen
Eén van de door de gemeenteraad aangenomen moties gaat erover dat onderzocht moet worden of het mogelijk is om de knips op de beide poten van de Laan van Vlaanderen op bepaalde tijden open te stellen. De gedachte daarachter is dat automobilisten uit Osdorp en De Aker dan niet via de Louwesweg hoeven om te rijden als ze boodschappen gaan doen op het Belgiëplein in Nieuw Sloten. Deze motie blijkt een lastige opgave om uit te voeren, maar het projectteam heeft nu een actieplan.

De omgevingsmanager: “We gaan hiervoor al voor de zomervakantie de verkeersdruk op beide takken van de Laan van Vlaanderen en op de Sloterweg West gedurende twee weken continu meten. Dan weten we wat de totale verkeersbelasting is en ook wat de stillere tijden zijn, waarop we de Laan van Vlaanderen mogelijk kunnen openstellen. Omdat de Sloterweg West nu nog open is en het logisch is dat bij afsluiting daarvan het verkeer vanuit De Aker en Osdorp meestal via de Laan van Vlaanderen gaat rijden, zullen we gelijktijdig ook op de Sloterweg West meten hoeveel verkeer daar in die twee weken passeert. Op basis van de telgegevens kan een beter oordeel worden gegeven over de (on)mogelijkheden van het openstellen van de Laan van Vlaanderen tijdens bepaalde tijdvakken. Zoals het zich nu laat aanzien, starten de metingen op 13 juni en duren ze tot 26 juni. De camera’s zijn in de eerste week van geplaatst.

30 km/uur op wegen rond Natuurpark, Ditlaar en richting Sloterbrug
De ambtelijke projectgroep verwacht op heel korte termijn de procedure te starten voor het invoeren van 30 km/uur op alle wegen rond Natuurpark Vrije Geer, de Ditlaar en op de Langsom naar de Sloterbrug. Als dit verkeersbesluit na 14 weken officieel is bekrachtigd, begint de gemeente meteen ook met het aanpassen van de inrichting van deze wegen zodat voertuigen hier ook daadwerkelijk langzaam gaan rijden.

“Ergens in de week van 4 t/m 8 juli organiseert de projectgroep een inloopavond waarin we onze plannen over de 30 km-maatregelen op de Plesmanlaan en Langsom en op de Vrije Geer en Ditlaar willen delen. Naast het plaatsen van borden en het aanbrengen van markeringen op het wegdek willen wij ook – waar mogelijk – busvriendelijke drempels plaatsen. In oktober hopen we deze werkzaamheden te kunnen gaan uitvoeren. Dit zal de veiligheid op al deze wegen, en hopelijk ook al een beetje op de Sloterweg, vergroten. Zodra bekend is wanneer en waar deze inloopavond georganiseerd gaat worden, hoort u meer hierover”, aldus de omgevingsmanager.

Planning op hoofdlijnen
• Juni 2022: Start procedure verkeersbesluit invoeren 30 km/uur op Plesmanlaan en Langsom tussen rotonde en Sloterbrug en op de Vrije Geer en Ditlaar.

• Juni 2022: Verkeersmetingen ten behoeve van de monitoring op Sloterweg West en beide takken van de Laan van Vlaanderen.

• Begin juli 2022: Inloopavond om alle belangstellenden te informeren over de verkeersmaatregelen op het in te voeren 30 km-tracé op de Langsom en Plesmanlaan (tussen Sloterbrug en de rotonde), de hele Vrije Geer en op de Ditlaar. Datum en tijdstip volgen z.s.m.

• Juli 2022: College van Burgemeester en Wethouders maakt keuze voor ontheffingensysteem met uitvoeringsregels. In augustus kan dan de bouw van de software voor de camera’s beginnen.

• In juli en augustus 2022: Ambtenaren voeren onderzoek uit naar (on)mogelijkheden openstelling Laan van Vlaanderen op bepaalde tijden. Dit gebeurt op basis van de in juni gedane metingen op Sloterweg West en Laan van Vlaanderen. Ambtenaren stellen een advies op en leggen dit voor aan het College. September: College neemt hierover besluit.

• Vanaf juli / augustus 2022: Ambtenaren bereiden beleidsmatige en technische in- en uitvoering van het gekozen ontheffingensysteem voor en leggen dit voor aan het College.

• September 2022: Het College neemt het besluit – op basis van het gedane onderzoek – over de (on)mogelijkheden voor het openstellen van de Laan van Vlaanderen gedurende bepaalde tijdvakken. De gemeente organiseert een inloopbijeenkomst.

• September 2022: De gemeente maakt het verkeersbesluit voor het invoeren van de (op de Laan van Vlaanderen aangepaste) Variant 2A.

• 4e kwartaal 2022 / 1e kwartaal 2023, buiten de kerstvakantie: Uitvoering van nulmeting verkeerssituatie in Sloten, Nieuw Sloten, Badhoevedorp en op het Plusnet Auto elders in het zuidwestelijke deel van Nieuw-West.

• 1e kwartaal 2023:
Invoering van Variant 2A. Te beginnen met de plaatsing van duidelijke verkeersborden rond Sloten en Nieuw Sloten om weggebruikers zo vroeg mogelijk te attenderen op de naderende elektronische camera’s.

In werkingstellen van de vier camera’s op de Sloterweg Oost en West en op de Laan van Vlaanderen.

Gedurende twee maanden volgt een wenperiode. Automobilisten met voertuigen zonder ontheffing, die toch langs een camera rijden, ontvangen gedurende twee maanden thuis een waarschuwingsbrief waarin wordt uitgelegd dat zij hier niet hadden mogen rijden. Daarna wordt er gehandhaafd met het opleggen van een boete.

• Gedurende een jaar vanaf de invoering van Variant 2A:
Gemeente blijft een jaar lang nauwgezet monitoren wat voor effecten de invoering van Variant 2A heeft op de verkeersstromen in Nieuw-West en Badhoevedorp. In het ‘Mobiliteitsplan Nieuw-West’ zijn geen knelpunten voorzien tot ca 2030. Tegen die tijd verwacht de gemeente de knooppunten S106, S107 en de rotonde Lijnden te hebben aangepakt. Als er als gevolg van de invoering van Variant 2A knelpunten ontstaan, die eenvoudig zijn op te lossen, zal de gemeente dit uiteraard tussentijds doen. Na een jaar legt de ambtelijke projectgroep de resultaten van deze monitoring voor aan de gemeenteraad. Op basis daarvan neemt de raad het besluit om Variant 2A te handhaven of over te gaan op variant 11.

Veiligheid op Sloterweg totdat Variant 2A ingaat
De verkeersmaatregelen van Variant 2A worden dus niet komend najaar, maar zo vroeg mogelijk in het eerste kwartaal van 2023 ingevoerd. De gemeente wil in de tussenliggende tijd de veiligheid op de Sloterweg optimaliseren. De bebording dat hier 30 km/uur gereden mag worden is aangepast. De politie handhaaft ook regelmatig.

Kroeger: “De 30 km-maatregelen die in oktober 2022 op de Langsom, Plesmanlaan, Vrije Geer en Ditlaar worden ingevoerd zullen hopelijk al bijdragen aan het veiliger maken van de Sloterweg. Op de Sloterweg zelf zullen de wegversmallingen worden vastgezet. De rood-witte palen rond de versmallingen worden telkens omver gereden en op de fietssuggestiestrook geduwd. Dat is gevaarlijk voor fietsers. Terwijl het daar Plusnet Fiets is. Op verzoek van de werkgroep Sloten gaan we daar snel mee aan de slag. De gemeente realiseert zich dat deze wegversmallingen verre van ideaal zijn. Ze veroorzaken nog altijd heel vaak ruzies tussen agressieve weggebruikers. Toch is de gemeente met de werkgroep Sloten van mening dat het beter is om ze te laten staan totdat Variant 2A is ingevoerd.”

Grondigheid boven snelheid
“Voor de buitenwacht kan het lijken alsof er in de afgelopen periode niet veel werk is verzet,”, vertelt Bernard Kroeger, “maar wees ervan verzekerd dat de invoering van Variant 2A geen eenvoudige opgave is. Ik denk dat bovenstaand verhaal dat wel laat zien. Achter de schermen wordt er hard gewerkt. Het is van groot belang dat we alles nu goed regelen en dat we straks niet door een rechter of andere instantie kunnen worden teruggefloten. De projectgroep kiest daarom voor grondigheid boven snelheid. En natuurlijk behandelen we ook de moties waar een meerderheid van de gemeenteraad achterstond zo zorgvuldig mogelijk.”

Komende tijd volgt steeds meer duidelijkheid
De ambtelijke projectgroep is op het ogenblik dus op veel verschillende terreinen bezig met de voorbereidingen om Variant 2A in het eerste kwartaal van 2023 te kunnen invoeren. In de komende maanden zal de politiek telkens nog over delen van de uitvoering besluiten moeten gaan nemen. Steeds als het College over een deelonderwerp een besluit heeft genomen, wordt er weer meer duidelijk. Zodra er nieuws is, zal dit gemeld worden in de Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp en op de gelijknamige website.

Tamar Frankfurther; 4 juni 2022

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg