Osdorperweg

Osdorperweg

Verkeersdrukte op de Osdorperweg

Sinds jaren (decennia) is het drukke verkeer op de smalle Osdorperweg tussen Halfweg en de Ookmeerweg een groot probleem voor de bewoners van Oud Osdorp. Over wel of niet te nemen maatregelen en uit te voeren werkzaamheden is veel te doen. Hieronder een overzicht van de berichten sinds 2018.

 

Nieuwe fietsoversteek maakt Osdorperweg nóg onveiliger

Na het grootscheepse groot onderhoud van het deel van de Osdorperweg tussen de Joris van den Berghweg en de bocht bij Halfweg, besloot de gemeente Haarlemmermeer ook haar ‘eigen’ laatste stukje van de weg op te knappen.

De bewoners van Oud Osdorp maakten zich zorgen dat deze renovatie zou leiden tot een nog onveiliger Osdorperweg. Helaas kregen zij gelijk.

De aangepaste verkeerssituatie in de onoverzichtelijke bocht nodigt fietsers uit om de verkeersregels te negeren. Een ongeluk met een fatbiker – die mee moest met de ambulance – is op deze locatie geregistreerd… Overigens, ook als men hier wél braaf de lastig te befietsen officiële route – nu zonder voorrang – zou volgen, dan blijft het met het doorgaande racende (vracht)verkeer een hachelijke zaak om hier op het Hoofdnet Fiets linksaf te slaan. Foto: Theo Durenkamp.

De gemeente Haarlemmermeer had beloofd om de fietsoversteek in de bocht bij Halfweg veiliger te maken. Hoe de gemeente dit in de aangekondigde werkperiode van vijf weken zou realiseren was een raadsel voor de bewoners. Nu de werkzaamheden aan de laatste 200 meter van de weg – tussen de bocht en de Haarlemmerweg zijn afgerond en de weg weer is opengesteld, klinken de meeste reacties van de Oud Osdorpers nagenoeg unaniem: “De weg is daar helemaal niet veiliger geworden, maar juist on-veiliger!”

Buurgemeente rondt halve groot onderhoud af
Er is alom verbazing dat de Osdorperweg na de eerdere zeven maanden afsluiting voor het groot onderhoud van 1,5 km weg nu weer ruim een maand werd afgesloten. De reden daarvan: De gemeentegrens tussen Amsterdam en de Haarlemmermeer loopt dwars over deze weg, precies enkele meters vóór de bocht bij Halfweg. De buurgemeente heeft nu voor deze afronding gezorgd.

In onoverzichtelijke bocht vogelvrij naar links
Op de laatste 40 meter vóór de bocht richting Halfweg kreeg het wegdek exact dezelfde indeling als aan de Amsterdamse zijde: aan elke zijde een rode fietsstrook. Tussen de bocht en de Haarlemmerweg ligt alleen zwart asfalt. Want fietsers worden geacht over de parallel lopende Burgemeester Simonsstraat te rijden. Om daar te komen, bestaat er al jarenlang een fietsoversteek, precies in de bocht. Die oversteek was bij het linksaf slaan in de bocht altijd al onveilig. In de nieuwe opzet zou – zo beloofde de gemeente Haarlemmermeer – de verkeerssituatie voor fietsers veel veiliger worden.

Vóór de renovatie liep de fietsstrook, die een deel van de wegbreedte opslokte, precies rechtdoor om via een doorsteek de Burgemeester Simonsstraat te bereiken. De fietser bleef dus op de hoofdrijbaan en had als het ware een bevoorrechte positie om recht doorgaand de doorsteek in te rijden.

In de nieuwe situatie gaat de fietser enkele meters vóór de bocht een in de berm gelegen verplicht fietspad op. Na enkele meters moet hij dan precies in de onoverzichtelijke bocht met een haakse beweging naar links oversteken naar de doorsteek. Daarbij heeft hij geen voorrang meer: Een nieuw aangebracht bord ‘voorrang verlenen’ en haaientanden op het fietspad geven aan dat hij dan voorrang moet geven aan verkeer van links en rechts.

Reacties vijf Oud Osdorpers
Vijf bewoners van de Osdorperweg gaven afgelopen week hun oordeel over de nieuwe situatie. Jarenlang staan zij al op de bres voor de verbetering van de veiligheid op hun weg. Gepokt en gemazeld hierbij te moeten opboksen tegen alle herhaalde vertraging en uitstel van de gemeente Amsterdam, ging het dit keer om het laatste stukje Osdorperweg in hun buurgemeente. Diverse onderdelen van de renovatie baren hen grote zorgen.

Bocht met gevaarlijk struikelblok
In de bocht naar rechts ligt nu een betonnen rand. Aan het begin hiervan staat als extra markering een paaltje. Alle geraadpleegde bewoners ervaren de nieuwe constructie in deze bocht als verkeersgevaarlijk obstakel. Maar de grootste twijfel is vooral: Zullen de fietsers deze omwegconstructie écht gebruiken of kiezen liever zij de weg van de minste weerstand? En blijven zij dus gewoon op de autostrook rechtdoor rijden?

Ontwijkgedrag voorkómen
Bewoner en voormalig dorpsraadsvoorzitter Chris Nierop schreef in een reactie aan de gemeente Haarlemmermeer: “Het plan lijkt achter een bureau bedacht vanuit de naïeve veronderstelling dat iedereen zich precies aan alle regels houdt voor zover die hier al van toepassing zijn en duidelijk rijvaardig is. We weten dat dat allang niet (meer) het geval is en dat ouderen steeds mobieler worden. Daarom moeten mijns inziens verkeersmaatregelen zó worden ontworpen en uitgevoerd dat ontwijken niet of nauwelijks mogelijk is en ruimte biedt voor alle kwetsbare weggebruikers.”

Allemaal de kortste route
Bewoner Hans de Waal, al jaren bekend om zijn strijd voor de veiligheid ter plekke, nam de proef op de som. Met de dashcam voor in zijn auto legde hij in 10 minuten vast hoe geen van de in totaal vijf passerende fietsers het nieuw aangelegde (verplichte) fietspad namen. Nee, zij kozen er állemaal voor om over de zwarte autostrook meteen rechtdoor naar de doorsteek te rijden. Dit scheelt uiteraard tijd en snelheid en voorkomt een onaangename haakse draaimanoeuvre naar links vlak voor de oversteek.

Niet in overeenstemming met Hoofdnet Fiets
Chris Nierop heeft de gemeente Haarlemmermeer erop gewezen dat de Osdorperweg de classificatie heeft van ‘Hoofdnet Fiets’. Daarnaast kent de weg op dit punt diverse toeristische fietsknooppunten van verschillende fietsroutes die in dit landelijke gebied zijn uitgezet. Chris: “Dit vraagt in dit licht juist om extra aandacht bij het ontwerp en de uitvoering. De fietser dient juist prioriteit te krijgen. Alleen zo kun je de veiligheid voor alle jong tot oude fietsers zo goed mogelijk waarborgen.”

Het ‘opzij zetten’ van de fietser op een kort stukje fietspad vlak voor deze gevaarlijke bocht om hem vervolgens een gevaarlijke oversteek te laten maken is volgens Chris in strijd met de regels voor het inrichten van de openbare weg. De nieuw aangelegde constructie is namelijk niet in overeenstemming met de status van een route die is aangewezen als Hoofdnet Fiets.

Vrachtwagens in de onoverzichtelijke bocht
Bewoner van de Osdorperweg Maureen Hardam houdt haar hart vast als fietsers in de bocht staan te wachten op het moment dat vrachtwagens, al dan niet met oplegger en aanhanger en mogelijk ook nog eens tegelijkertijd uit beide richtingen elkaar in deze bocht moeten passeren. Dat doorgaand vrachtverkeer überhaupt op de Osdorperweg is verboden staat al 60 jaar met borden aangegeven, maar – het klinkt als ongelooflijk – nog nimmer is daar tegen opgetreden. Moet er écht eerst een ernstig verkeersslachtoffer vallen?

“Snelheidscontrole a.u.b.!”
Dat het verkeer deze lange en smalle dijkweg, ondanks de bestaande verbodsborden, nog steeds als kortste en snelste sluiproute kiest, is het Oud Osdorpse dorpsraadslid Mireille de Ridder nog steeds een doorn in het oog: “Vorige week heb ik gezien hoe men bij verschillende wegversmallingen de paaltjes moest terugplaatsen die door vrachtverkeer, trekkers en auto’s omver waren gereden. De snelheid is ook nog steeds een probleem, vooral in de spitsuren en in de avond en nacht. Ik ben bijna de berm in gereden door een Porsche die meer dan 100 km/h reed. Dat staat ook op film vastgelegd. Kortom, we kunnen niet wachten tot 2025 om op snelheid te gaan controleren.”

Onjuiste snelheidsborden
Naast de bekritiseerde bochtconstructie met fietsoversteek viel het een aantal bewoners op dat er iets niet klopte aan de verkeersborden voor de maximum snelheid. Wie vanaf de Haarlemmerweg de Osdorperweg indraait ziet het verkeersbord met ‘Zone 30 km/h’. Wie vanaf de tegemoetkomende richting de bocht voorbij komt richting Haarlemmerweg, ziet daar juist een nieuw geplaatst bord staan met ’50 km/h’. Een 30 km-zone waar dus ook 50 km/h is toegestaan?

Borden en belijning erbij
Wat de bewoners verder opvalt: Op het laatste stukje Osdorperweg tussen de bocht en de Haarlemmerweg ontbreekt een inrijverbod voor (brom)fietsers. De gemeente Haarlemmermeer heeft inmiddels als reactie op de brief van Chris Nierop laten weten dat zij daarvoor eerst nog een verkeersbesluit moet nemen. Ook de ontbrekende belijning tussen bocht en N200 is hierbij toegezegd. Juist op dit smalle en kronkelende weggedeelte was dit, zeker in het donker, al jarenlang een gemis dat nu dus zal worden goedgemaakt. Het is alleen wel wonderlijk dat de bewoners van Oud Osdorp blijkbaar de taak hebben om de (buur)gemeente op haar fouten te wijzen…

Haarlemmerneer: “Omzeilen niet te voorkomen”
De gemeente Haarlemmermeer heeft – notabene al na vier dagen – gereageerd op de e-mail van Chris Nierop over de gewraakte fietsoversteek in de bocht en het ontwijkgedrag van verkeersdeelnemers: “Dat fietsers misschien de ‘uitbuiging’ omzeilen, kunnen we helaas niet voorkomen. Er wordt wel degelijk verwacht dat verkeersdeelnemers zich aan de verkeersregels houden (en dat heeft niets met naïviteit te maken). Het is onmogelijk om verkeersdeelnemers altijd te dwingen om de regels te volgen.”

Dorpsraad : “Het kan wel veilig.”
De werkgroep Oud Osdorp en de Dorpsraad hebben ideeën hoe deze verkeerssituatie met minimale middelen veiliger gemaakt kan worden. Zij nemen hierover – ondanks de afhoudende houding van de gemeente – contact op met de Haarlemmermeer. In de hoop dat men hier niet pas in actie zal willen komen nadat iemand hier ernstig is verongelukt…

Theo Durenkamp; 30 april 2024.

 

Verkeerswethouder Van der Horst laat zich informeren over problematiek Osdorperweg

Tijdens de overhandiging van de nieuwe Dorpengids op 21 maart 2024 heeft de Dorpsraad de verkeerswethouder bedankt voor het invoeren van beide knips op de Sloterweg waardoor de smalle dijkweg eindelijk veilig is voor fietsers.

Nu het Hoofdnet Fiets op Sloten veilig is voor fietsers staat ook de nog altijd ónveilige verkeerssituatie op de Osdorperweg in Oud Osdorp – in veel opzichten vergelijkbaar aan die van de Sloterweg – volop in het voetlicht.

Van der Horst laat zich informeren over problematiek Osdorperweg
Tijdens de mini-overhandigingsplechtigheid liet Van der Horst desgevraagd weten niet goed op de hoogte te zijn van de al meer dan 60 jaar slepende verkeersproblematiek op de Osdorperweg. Daarop hebben Sjoerd Jaasma en Tamar Frankfurther haar bijgepraat over de gevaarlijke verkeerssituaties op deze weg en over de herhaalde uitsteltactieken van de gemeente. En uiteraard ook over de – na de schoolstaking – in 1963 genomen verkeersbesluiten om op de Osdorperweg voortaan alleen nog bestemmingsverkeer en geen zware vrachtwagens zonder ontheffing meer toe te laten.

De gemeente is de originele besluiten voor deze maatregelen kwijt en betwist daarom de geldigheid ervan. Jaasma: “Dan neem je die voor deze smalle gevaarlijke dijkweg logische verkeersbesluiten toch opnieuw? De verkeersborden staan er al!” De wethouder zegde toe hierin te duiken en uit te zoeken hoe het zit.

Lees verder…

 

Stadsdeel schuift Fase 2 renovatie Osdorperweg tóch door naar 2025

Terwijl stadsdeelbestuurder Türkkol ruim een maand geleden nog beloofde dat Fase 2 van het groot onderhoud op de Osdorperweg zéker in 2024 zou zijn afgerond: Türkkol komt zijn belofte dus wéér niet na.

Dit bleek uit de brief van 16 januari 2024 die Türkkol aan de leden van de stadsdeelcommissie zond.

De levensgevaarlijke kruising Ookmeerweg / Osdorperweg (rechts op de foto). Een van de maatregelen die de gemeente als proef met ingang van april 2024 zal toepassen is het dichttrekken van de middenberm op de Ookmeerweg ter hoogte van de Osdorperweg. Of dit tot minder verkeer op de Osdorperweg zal leiden wordt betwijfeld, maar de nu gecompliceerde kruising wordt hierdoor in ieder geval wél een heel stuk veiliger. Foto: Theo Durenkamp.

Opnieuw loze belofte
In deze brief staan een overzicht van verkeersmaatregelen en een tijdspad voor het vervolg van de renovatie van de Osdorperweg. Deze brief had Türkkol toegezegd tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie op 19 december 2023. De stadsdeelcommissie riep hem hiertoe unaniem op en Türkkol deed vervolgens de toezegging om snel met maatregelen te komen en om Fase 2 van het groot onderhoud in 2024 te realiseren. Helaas blijkt uit het gepresenteerde tijdspad tóch weer dat de renovatie pas in december 2024 zal starten en dat de opgeknapte Osdorperweg dus niet in 2024, zoals beloofd, zal worden opgeleverd. Daarnaast wordt er helemaal niets gemeld over de hoognodige renovatie van de Onderweg.

Onhaalbaar in drie maanden slecht weer met Kerst
Het zal niemand verrassen dat de bewoners van Oud Osdorp – om het zwak uit te drukken – uiterst teleurgesteld zijn dat het stadsdeel zich opnieuw niet aan gedane beloftes houdt, niet luistert naar de unanieme stadsdeelcommissie en het groot onderhoud opnieuw met een jaar uitstelt. Een bewoner: “Ondanks de toezegging van Türkkol tijdens de heftige vergadering op 19 december om de renovatie toch écht in 2024 te realiseren, lezen we nu opeens dat deze pas in december gaat starten en in februari 2025 wordt afgerond. Als je nagaat dat de renovatie van de eerste helft van de weg al zeven maanden in beslag nam, dan kan de tweede fase met eenzelfde weglengte toch nooit in drie maanden worden uitgevoerd? Bovendien plannen ze het vreemd genoeg helemaal in de winterperiode. Dan is het weer zeker te slecht om door te werken. Bovendien vallen ook nog tenminste twee weken af voor de kerstvakantie. Dan redden ze dat toch nooit in drie maanden? Hoe geloofwaardig is dit nieuwe sprookje nou weer?”

Nepstartdatum om maar zogenaamd in 2024 te beginnen
Daarnaast is er ook nog de nodige scepsis over de geplande startdatum. Immers, bij de eerste fase werd maar liefst twee maal de reeds bekendgemaakte begindatum vlak voor de start plotseling opgeschoven: 1 februari 2022 werd toen 1 juli en vervolgens werd het 1 oktober 2022. Of zoals een bewoner het verwoordde: “Het lijkt er op dat de startdatum van 1 december in dit eerste tijdsplan alleen maar is vermeld om hiermee krampachtig de indruk te wekken dat er iets, zoals beloofd, in 2024 gaat gebeuren. Maar hiermee komt Türkkol totaal niet toe aan de toezegging die hij ruim een maand geleden nog deed. Nu blijkt het hele jaar 2024 op te gaan aan voorbereidende maatregelen en is de uitvoering en de oplevering dus zeker alweer met een jaar uitgesteld. En het zou me sterk verbazen als ze deze planning ook echt zullen gaan uitvoeren.”

Onderweg vergeten?
Opvallend is dat Türkkol in zijn brief van 16 januari aan de stadsdeelcommissie opnieuw met geen woord rept over de Onderweg, het circa 200 meter lange weggetje achter om de dorpskern van Oud Osdorp. Deze smalle weg verkeert namelijk in een nog veel slechtere staat dan de Osdorperweg zelf. De werkgroep Oud Osdorp en individuele bewoners hebben hierover al herhaaldelijk aan de bel getrokken bij het stadsdeel. In eerdere briefings werd deze weg – waarvan de aanliggende woningen en bedrijven alle de huisnummering van de Osdorperweg volgen – namelijk wél genoemd. Enkele bewoners: “Al jarenlang zijn wij steeds verstoken gebleven van onderhoud. Het zal toch niet zo zijn dat onze weg nu alwéér wordt overgeslagen?”

Bewonersbijeenkomst in maart
In maart is voor de bewoners een informatieavond gepland waarbij het voorlopig ontwerp van de tweede fase van de Osdorperweg zal worden gepresenteerd. Dan zal in ieder geval blijken of ook het zo noodzakelijke onderhoud aan de Onderweg zal worden meegenomen. Bewoners van de Osdorperweg hebben de stadsdeelbestuurder hier in ieder geval hierover opnieuw weer over ingelicht. Het zou dus nog schokkender zijn als het stadsdeel de Onderweg moedwillig blijft negeren.

Maatregelen
Türkkol maakt in zijn brief ook melding van maar liefst tien maatregelen waarvan komend jaar onderzocht wordt of deze zullen bijdragen tot vermindering van het doorgaand verkeer. Het betreft een bonte verzameling van ingrepen waarbij de gemeente letterlijk ‘out of the box’ heeft gedacht. Het gaat ook om maatregelen die tot nu toe nog niet of nauwelijks zijn voorgesteld:

* eenrichtingsverkeer op (delen van) de Osdorperweg voor vrachtverkeer;
* venstertijden voor vrachtverkeer d.m.v. bebording;
* eenrichtingsverkeer voor alle gemotoriseerde verkeer;
* verkeerscirculatiemaatregelen in de Tuinen van West (Joris van den Berghweg, Tom Schreursweg en eventueel ook Lutkemeerweg);
* verkeerslichten kruising Haarlemmerweg N200 met de Osdorperweg in Halfweg langer op rood;
* opstelvakken kruising Haarlemmerweg N200 aanpassen.

Uitgangspunt ‘geen verbindingsweg’ hiermee niet gehaald
Het zal duidelijk zijn dat deze zes voorstellen alleen maar een eventuele aanvulling kunnen zijn op andere maatregelen. De zes voorstellen zullen ieder afzonderlijk noch gecombineerd weinig of geen effect hebben om noemenswaardige effecten te hebben om de Osdorperweg nu eindelijk veilig te maken. Ook als deze zes halfslachtige maatregelen zouden worden ingevoerd dan nog blijft de Osdorperweg een verbindingsweg. In de Nota van Uitgangspunten die de gemeente overeen is gekomen met de bewoners en die democratisch is vastgesteld is dat immers één van de basisafspraken. Ook de gemeente heeft erkend dat alleen dán de smalle Osdorperweg zonder vrijliggende fietspaden maar wel onderdeel van het Hoofdnet Fiets veilig kan worden.

Zes zinloze maatregelen zonder handhaving
Bovendien verhogen deze zes maatregelen de kans dat de gemeente het hierbij zal laten en dat er dus opnieuw slechts sprake zal zijn van een symbolische ingreep. Zolang handhaving hierop achterwege blijft, zijn deze maatregelen uiteraard een wassen neus. Dat weten de Oud Osdorpers uit ervaring zeker. Dit geldt immers ook voor het reeds sinds 1963 bestaande het inrijverbod voor doorgaand vrachtverkeer, het inrijverbod motorvoertuigen tijdens spitsuren (sinds 2014) en het snelheidsverbod 30 km (sinds 2007 dorpskern en sinds 2023 overal).

Om-en-om-regeling
Een van de andere vier voorgestelde maatregelen, door Mireille de Ridder als inspreker op 19 december 2023 ingebracht, is de zogenoemde ‘om-en-om-regeling’. Als dit wordt ingevoerd dan betekent dit dat er een of meer smallere doorgangen op de Osdorperweg met verkeerslichten worden aangebracht. Het verkeer wordt dan beurtelings uit beide richtingen op de weg toegelaten. Het gaat dan om een langere versmalling dan bij de huidige versmallingen het geval is en waarbij dan geen sprake zal zijn van een voorrangsregeling. Dit zorgt ervoor dat verkeerslichten noodzakelijk zijn. Deze oplossing zou op twee of drie plekken kunnen worden toegepast waar de wegbreedte niet beantwoordt (en ook niet kán beantwoorden) aan de voorgeschreven inrichtingseisen. Dit is dan in ieder geval bij:

* de bocht in de dorpskern;
* bij de te nauwe wegbreedte tussen de huisnummers 635 en 667, waar nauwelijks een voetpad is.

Middenberm Ookmeerweg / Osdorperweg sluiten
Een andere maatregel, reeds op 19 december 2023 door Türkkol genoemd, is het dichtzetten van de middenberm op de Ookmeerweg op de kruising met de Osdorperweg. Verkeer vanaf de Osdorperweg wordt dan gedwongen rechtsaf te slaan richting de rotonde bij Westgaarde. Verkeer vanuit de richting Lijnden dat de Osdorperweg op wil rijden, wordt dan gedwongen om eerst door te rijden naar de rotonde Baden Powellweg en daarvandaan rechtsaf te slaan op de Osdorperweg. Over het effect van deze maatregel op de hoeveelheid verkeer dat de Osdorperweg na invoering zal blijven gebruiken verschillen de meningen. Immers, wie vanuit de richting Lijnden persé linksaf wil naar de Osdorperweg, zal daarvoor echter slechts ongeveer 100 meter hoeven om te rijden. Deze maatregel heeft wél zeker het grote voordeel dat aan de nu gecompliceerde onveilige kruising in ieder geval een eind wordt gemaakt. In dat opzicht alleen al is deze maatregel dan ook zeker toe te juichen. En: Met elke (vracht)auto die hierdoor een andere route kiest zijn de Oud Osdorpers blij. Het plan is om deze maatregel in april als proef in te voeren en om vervolgens in augustus definitief te beslissen of de middenberm hier doorgetrokken zal blijven.

Knip onontkoombaar
De overige twee maatregelen betreffen achtereenvolgens de ‘harde knip’, eventueel met verzinkbare palen, en de elektronische knip, eventueel alleen tijdens de spits. De vergelijking met de Sloterweg is daarbij al heel wat keren gemaakt. Aangezien de portefeuillehouder via een motie van Piet Boon (GBW!) op 19 december unaniem door alle partijen van de SDC is opgeroepen om de uitgangspunten uit de nota van juni 2021 te blijven toepassen, is er nauwelijks een andere effectieve oplossing om van de illegale status van verbindingsweg af te komen voorstelbaar. Alleen de invoering van de (elektronische) knip biedt dan soelaas. Op de Sloterweg is voor oplossing decennia lang eerst gestreden. Het effect hiervan is heel goed. Het is nu te hopen dat deze ervaringen op een vergelijkbare weg als de Osdorperweg ertoe zullen leiden dat voor Oud Osdorp een vergelijkbare oplossing zo snel mogelijk zal worden ingevoerd. Dat zou betekenen dat ook in Oud Osdorp deze soap rond het veilig maken van de Osdorperweg binnen afzienbare tijd ook hier eindelijk tot een goed einde gebracht kan worden. Helaas is de werkelijkheid weerbarstiger zolang stadsdeelbestuurder Türkkol er – zoals nu weer blijkt – álles aan blijft doen om de invoering van deze maatregel zo lang mogelijk uit te stellen.

Theo Durenkamp; 20 januari 2024.

 

Vage en incomplete bewonersbrief over Fase 2 Osdorperweg

De bewoners van de Osdorperweg ontvingen op 3 januari 2024 eindelijk de reeds voor november 2023 toegezegde bewonersbrief met de gemeentelijke plannen voor de verdere aanpak van de Osdorperweg.

Deze brief blinkt uit in nietszeggendheid, vermeldt vooral een heleboel onderwerpen níet en zorgt alleen maar voor meer vragen en een groter wantrouwen.

Vaag, onduidelijk, niets wordt benoemd
In de brief wordt bijvoorbeeld niet bevestigd dat Fase 2 van het Groot onderhoud aan de Osdorperweg in 2024 zal worden afgerond. Portefeuillehouder Nazmi Türkkol heeft dit tijdens de vergadering van stadsdeelcommissie van 19 december 2023 wel beloofd. Er staat alleen in dat “de gemeente van plan is enkele maatregelen te onderzoeken en te testen met de bedoeling deze óf mee te nemen in het nog resterende groot onderhoud van het zuidelijke deel Osdorperweg, óf direct na dit onderhoud na de dan gehouden verkeerstellingen”.

De gemeente meldt verder bezig te zijn met het maken van het ontwerp van de Osdorperweg. Dit zal – als het klaar is – worden gedeeld met de bewoners. De gemeente geeft dan ook meer informatie over de planning van diverse onderzoeken. Anders dan tijdens de vergadering beloofd maakt de brief ook niet duidelijk om wélke maatregelen het dan precies gaat.

Geen planning, geen tijdslijn
Deze brief is gedateerd op 27 december 2023. Dat is acht dagen na de heftige discussie in de stadsdeelcommissie over de niet nagekomen maatregelen. Er staat niets in over de door Türkkol toegezegde tijdslijn van het nog resterende werk. De stadsdeelbestuurder Verkeer heeft toen toegezegd dat de renovatie en de maatregelen in 2024 gerealiseerd zullen worden. Dat betekent dat de gemeente zich zal moeten houden aan een zeer strakke tijdsplanning. Het zou hierbij helpen wanneer de stadsdeelcommissie tijdens elke vergadering hierover de vinger aan de pols houdt. Een vast agendapunt wellicht?

Tamar Frankfurther; 12 januari 2024.

 

Unanieme steun stadsdeelcommissie voor veiliger Osdorperweg

Tijdens de openbare vergadering van de Stadsdeelcommissie Nieuw-West op 19 december 2023 spraken álle partijen zich unaniem uit voor een motie van Piet Boon (GBW!) waarin portefeuillehouder Verkeer Nazmi Türkkol (D66) werd opgedragen om snel werk te maken van een elektronische knip op de Osdorperweg én om 7 van de 9 niet gerealiseerde uitgangspunten voor de veiligheid alsnog uit te voeren.

De motie was een reactie op de heldere inspraak van bewoner Theo Durenkamp en dorpsraads- en werkgroepslid Mireille de Ridder en de discussie die daarop volgde.

Stadsdeel wil wéér uitstellen
Türkkol meldde meteen dat hij dit advies van de stadsdeelcommissie (SDC) niet zal overnemen, omdat hij eerst Fase 2 van het groot onderhoud wil laten uitvoeren en dat hij hoopt dat daarmee de problemen van onveiligheid op de Osdorperweg voldoende zijn opgelost. Insprekers en SDC-leden keerden zich unaniem tegen de uitstelplannen van portefeuillehouder Türkkol. Zij bleken geen vertrouwen te hebben in de door hem verwachte afname van het verkeer, nadat er nieuw asfalt is aangebracht. “Sterker nog, de opgeknapte tweede helft van de weg zal straks juist méér in plaats van minder verkeer aantrekken!”, aldus verschillende commissieleden.

Rapport met onderzoeksresultaten achtergehouden?
Commissielid Pieter Nijhof (GL) verklaarde “heel verdrietig te worden van dit dossier”. Ook Commissielid Siegel (VVD) toonde zich verbaasd dat hij het aantal vervoersbewegingen uit het telrapport nu via de insprekers moest vernemen in plaats van vanuit het DB. Inspreker Mireille de Ridder voegde later toe dat de onderzoeksresultaten pas boven water kwamen nadat een bewoner hierover een beroep had gedaan op de Wet open overheid. Türkkol bestreed dat hij het rapport had achtergehouden, maar nog niet had gedeeld, omdat hij de (voor hem tegenvallende) uitkomsten eerst wilde laten analyseren door de (opnieuw) nieuwe projectmanager. Voor de bewoners stond en staat echt allang vast dat er na Fase 1 van het groot onderhoud alleen maar meer (zwaar) verkeer over de weg is gaan rijden.

Eerst Fase 2 en verder onderzoek
Met het oog op de renovatie van de tweede fase (tussen Joris van den Berghweg en Ookmeerweg) antwoordde Türkkol eerst te willen nagaan of het aparte fietspad tussen Ookmeerweg en de bocht al of niet behouden moet blijven, of dat we daar óók moeten denken aan een rode fietsstrook op de weg zelf. Ook denkt hij aan het doortrekken van de middenberm op de kruising met de Ookmeerweg, waardoor – naar zijn mening – verkeer ontmoedigd wordt om van de Osdorperweg gebruik te maken. Ook wil hij eerst de evaluatie van de elektronische knip op de Sloterweg afwachten alvorens eenzelfde aanpak op de Osdorperweg toe te passen. Verder wees hij op de nieuwe projectmanager die is aangesteld en op de bewonersbrief over de voortgang van het project die volgens Türkkol “een dezer dagen huis aan huis wordt bezorgd”. Eind 2023 hadden de bewoners deze echter nog niet ontvangen.

Vertrouwen in DB geschonden
De leden van de SDC waren ook van mening dat – los van het groot onderhoud – voldaan moet worden aan de op 19 juni 2021 democratisch vastgestelde Nota van Uitgangspunten. De stadsdeelcommissie is met de bewoners van mening dat de uitvoering hiervan – na lange inspraak – niet zomaar kan worden uitgesteld tot nadat Fase 2 van het groot onderhoud is uitgevoerd. De gemeente voldoet namelijk niet aan 7 van de 9 uitgangspunten. Stadsdeelcommissielid Monique van ’t Hek (D66) vroeg daarom tenminste om een tijdlijn waarbinnen alle 9 toegezegde uitgangspunten dan wél worden gerealiseerd. Ook Pieter Nijhof (GL) wees op de vergadering van april 2023: “Daarin heeft het DB toegezegd te zullen komen met een pakket van maatregelen dat recht doet aan de problemen op de Osdorperweg. Zodra de tellingen zijn uitgevoerd, zullen de uitkomsten met ons worden gedeeld. In september heb ik om deze resultaten gevraagd, daarna nog in oktober. In totaal heb ik er wel 6 keer om gevraagd en als u aangeeft ‘wij delen die zodra ze binnen zijn’ en u doet dat niet, is dat niet goed voor het vertrouwen in het DB.” En over het vervolg van de aanpak: “Ik heb nog steeds niet gehoord welke maatregelen u wilt nemen voor de verkeersveiligheid. Als het alleen blijft bij het doortrekken van de middenberm op de kruising Ookmeerweg, heb ik er weinig vertrouwen in.” Nijhof eindigde zijn betoog met een pleidooi om nú zo spoedig mogelijk een elektronische knip op de Osdorperweg aan te brengen en niet weer opnieuw over te gaan tot uitstel: “Deze al jarenlang slepende problematiek schreeuwt om een oplossing!

Siegel (VVD) sloot hierop aan door Türkkol er fijntjes op te wijzen dat een projectmanager en een bewonersbrief de weg niet veiliger zullen maken”. De VVD-er herinnerde de portefeuillehouder ook aan zijn eigen belofte “om bij meer dan 6.000 passanten meteen maatregelen te nemen en niet weer opnieuw eerst allerlei onderzoeken te houden”. Hij vroeg daarom aan Türkkol welke maatregelen hij in de afgelopen maanden – toen hij wel al op de hoogte was van het feit dat er meer dan 6.000 voertuigen per etmaal over de Osdorperweg rijden – had overwogen om deze vervolgens bij de afgesproken uitkomsten te gaan toepassen. Türkkol zegde toe om in een later stadium met een tijdslijn te komen vergezeld van de te nemen maatregelen.

Motie van wantrouwen van bewoners
Nadat inspreker Theo Durenkamp de niet nagekomen uitgangspunten had ingebracht, was het Mireille de Ridder die haar grote teleurstelling in de portefeuillehouder verwoordde. Verwijzend naar een vergadering van 1,5 jaar geleden waarin zij had voorgesteld het hele dossier aan de centrale stad over te dragen. Bij de Sloterweg heeft deze overgang er immers toe geleid dat daar eindelijk wel actie werd ondernomen. Stadsdeelvoorzitter Ünver nam op 4 april 2023 de heer Türkkol, nieuw op dit al decennia lopende dossier, in bescherming tegen kritische stadsdeelcommissie en de bewoners. Ünver gaf aan dat het stadsdeel over veel meer slagkracht zou bezitten dan de gemeente om de Osdorperweg aan te pakken en hij beloofde dat stadsdeel Nieuw-West dit zelf zou gaan oplossen. Een overdracht naar de centrale stad zou volgens hem onverstandig zijn. Op een vraag hierover ging Türkkol nu gemakshalve niet in.
Dit nieuwe uitstel op uitstel op uitstel op uitstel zorgt voor grote teleurstelling bij De Ridder: “Het is dat ik als bewoner geen motie van wantrouwen kan indienen, anders had ik dat zeker gedaan!”

Osdorperweg is gewoon te smal
Pieter Nijhof (GL) sloot bij de klacht van Mireille over het vrachtverkeer aan met de constatering dat het toelaten van vrachtverkeer gewoon in strijd is met de officiële regels van de Centrale Verkeerscommissie van de gemeente Amsterdam: “De rijbaan en voetpaden op de Osdorperweg zijn gewoonweg te smal. Een groot onderhoud kan dat nooit verbreden. Daarom heb ik nu al twee keer de vraag gesteld welke vervolgmaatregelen de portefeuillehouder nu gaat nemen, maar hij weigert gewoon mijn vraag te beantwoorden.”

Türkkol wees in zijn reactie op de komende (maar nog altijd niet ontvangen) bewonersbrief waarin de start van de tweede fase wordt aangekondigd en waarin wordt gemeld dat daarvóór al een aantal maatregelen zal worden getest. Türkkol: “Ik ken zelf niet alle maatregelen uit mijn hoofd. Ik weet wel van het doortrekken van de middenberm op de Ookmeerweg en het eventueel verplaatsen van het fietspad naar de fietsstrook op de rijbaan”. Voor wat het waard is: De portefeuillehouder deed wel de toezegging dat het werk van de tweede fase met alle bijkomende maatregelen in ieder geval in 2024 zal worden gerealiseerd.

Alle punten uit Nota van Uitgangspunten uitvoeren
In een ingelast agendapunt wees Piet Boon (GBW!) het DB op de 9 uitgangspunten, unaniem aangenomen in juni 2021, waarop niet valt af te dingen. Om het DB te dwingen zich aan deze uitgangspunten te blijven houden, presenteerde Piet Boon een motie die er op neer kwam dat alle 9 uitgangspunten onverkort alsnog dienen te worden uitgevoerd en dat de toepassing van een elektronische knip daarbij als zwaarwegend dient te worden meegenomen. Na in stemming te zijn gebracht schaarden alle partijen in de SDC zich unaniem achter deze motie!

Dubbel gevoel over toekomst Osdorperweg
De beide insprekers en andere bewoners, die deze bijna een uur durende discussie op de publieke tribune of thuis via de livestream hebben gevolgd, zeggen “een dubbel gevoel” te hebben overgehouden aan de bespreking op 19 december. Zij verwoorden dit als volgt

“We hadden natuurlijk als bewoners een wel heel sterk punt om in te brengen: de niet nagekomen beloftes, zowel wat betreft de 7 van de 9 uitgangspunten die niet zijn gehaald als de belofte dat er bij overschrijding van 6.000 voertuigbewegingen meteen een knip zou komen. Die knip zou volgens de eerdere toezegging in het afgelopen jaar al zijn voorbereid, zodat er bij de invoering geen tijd meer verloren zou worden. De massale en unanieme bijval van de leden van de stadsdeelcommissie voor een veilige Osdorperweg was heel fijn. Het is goed te merken dat de door ons gekozen politici duidelijk aan onze kant staan. Het was goed te zien dat men unaniem instemde met de motie van Piet Boon.

De reactie van portefeuillehouder daarentegen was bedroevend en kwetsend. Hij bleef opnieuw volharden in opnieuw uitstellen, afwachten en nieuwe onderzoeken uitvoeren, die telkens toch weer dezelfde resultaten opleveren. Als we die via de Wet open overheid eindelijk kunnen zien. Deze reactie steekt heel schril af bij de positieve steun uit de stadsdeelcommissie. En nu maar afwachten of de op 19 december gedane toezeggingen wél echt allemaal in 2024 worden gehaald. Dat de bewonersbrief na eerdere toezeggingen – dat we deze in november zouden ontvangen – eind 2023 nog steeds niet op onze deurmatten is gevallen, is geen goed voorteken. De bewoners van Oud Osdorp blijven echter strijden voor een veilige Osdorperweg. Net als op Sloten moet het hier toch ooit eens lukken…

We begrijpen gewoonweg niet waaróm de gemeente toch maar niet wil ingrijpen en de Osdorperweg veilig wil maken. Normaal gesproken wil je toch dat verkeersveiligheid voorop staat? In Oud Osdorp niet? Hoezo?”

Theo Durenkamp; 28 december 2023.

* Kijk terug naar de stadsdeelcommissievergadering van 19 december 2023 via deze link. De inspraak van bewoner Theo Durenkamp begint bij tijdscode 21.20 en van dorpsraadslid en lid van de werkgroep Oud Osdorp Mireille de Ridder bij 1.08.30.
* Lees verder in het verslag van de stadsdeelcommissievergadering op Westersite.nl door Cees Fisser.

 

Norm van 6.000 voertuigen op Osdorperweg wordt ruim overschreden

“Als er over de Osdorperweg in Oud Osdorp per etmaal meer dan 6.000 motorvoertuigen rijden, zal de gemeente passende verkeersmaatregelen op de smalle dijkweg gaan treffen”, zo beloofde portefeuillehouder Emre Ünver van stadsdeel Nieuw-West herhaaldelijk en ook weer tijdens de stadsdeelcommissievergadering van 4 april 2023.

Uit de verkeerstellingen die de gemeente van 6 juni tot en met 12 juli 2023 op de Osdorperweg heeft gehouden blijkt dat deze grens ruim wordt overschreden: Zelfs in de stillere zomermaanden reden er al 7.000 motorvoertuigen over de Osdorperweg tussen de Ookmeerweg en de Joris van den Berghweg.

Dagelijks zijn er vele bijna-ongelukken op de Osdorperweg. Nu officiële onderzoeksresultaten aangeven dat er dagelijks meer motorvoertuigen over de smalle dijkweg rijden dan verantwoord is, moet de gemeente snel maatregelen treffen.
Foto: Theo Durenkamp.

Maximaal 6.000 motorvoertuigen per etmaal
Het doel was om de Osdorperweg zo in te richten dat het aantal verkeersbewegingen per etmaal onder de 6.000 zou blijven. Aangezien de Osdorperweg een zogenaamde erfontsluitingsweg is, geldt volgens de normen van CROW eigenlijk dat hier maximaal 5.000 verkeersbewegingen per etmaal toegestaan zouden moeten zijn, maar de gemeente Amsterdam houdt het aantal van 6.000 als grens aan.

Veel meer dan de toegestane 6.000 voertuigen per etmaal
In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft onderzoeksbureau Trajan uit Haarlem gedurende 37 dagen in juni en juli 2023 een telling van verkeersbewegingen op de Osdorperweg gehouden. Hiervoor werden er twee tellussen geplaatst op het noordelijke en zuidelijke deel van de Osdorperweg. Zelfs in deze rustiger zomermaanden bleken er maar liefst 347.789 motorvoertuigen over de hele Osdorperweg gereden te hebben. Dat komt neer op gemiddeld ongeveer 9.400 voertuigen per etmaal. Niet alle motorvoertuigen reden over de hele weg.

De onderzoekers geven aan dat zij ervan uitgaan dat doorgaand verkeer ook via de zijwegen van Oud Osdorp naar zijn bestemming is gereden. Ook al beperkt het onderzoek zich tot twee meetpunten op de Osdorperweg, toch is nader onderzoek overbodig. Het onderzoek toont immers ook aan dat er per etmaal 7.000 motorvoertuigen het zuidelijke meetpunt passeerden. Dat is ruim boven de toegestane norm van 6.000 motorvoertuigen per etmaal.

Rijsnelheid dik boven de toegestane 30 km/uur
Ook de rijsnelheid werd gemeten. Die bedroeg ter hoogte van het noordelijke meetpunt 48 km/uur en op het zuidelijke meetpunt 42 km/uur. Hierbij moet worden aangemerkt dat het vreemd is dat de beide meetpunten vlakbij de bocht en een wegversmalling zijn aangebracht. “Waarom heeft het onafhankelijke onderzoeksinstituut Trajan voor deze plekken gekozen waar verkeer moet afremmen en niet op twee van de vele rechte stukken van de weg waar men – op bepaalde tijden en zeker ook tijdens de spits en ’s nachts – vele malen sneller rijdt. Deze getallen geven dus geen eerlijk beeld. Maar goed, zelfs op de meetplekken waar men toch al langzamer rijdt, is de snelheid nog te hoog. Zeker nu sinds 8 december 2023 op de hele weg 30 km/uur geldt.”, aldus de werkgroep.

Aangezien er niet gehandhaafd wordt op snelheid is het veilig om te veronderstellen dat het sluipverkeer sinds de instellen van 30 km/uur zich niet plotseling netjes aan de lagere maximum snelheid is gaan aanhouden. Ook omwonenden nemen geen snelheidsverlaging waar. De te hoge snelheden – zeker op de rechte stukken van de weg – zullen dus onveranderd gelden.

Ondanks gevaar veel fietsers
Het is opvallend dat – ondanks het grote gevaar dat fietsers op de Osdorperweg lopen – er toch dagelijks ongeveer 900 fietsers langs het zuidelijke meetpunt zijn waargenomen en ongeveer 500 op het noordelijke deel van de weg zijn geregistreerd. De weg voldoet dus duidelijk in een fietsbehoefte en het is daarom logisch en verstandig dat de gemeente indertijd heeft bepaald dat de Osdorperweg onderdeel uitmaakt van het Hoofdnet Fiets.

Wie dat wil, kan de beschikbare resultaten van het verkeersonderzoek en de tellingen die hieraan ten grondslag liggen, ook zelf bekijken.

Geheime onderzoeksresultaten?
Hoewel de werkgroep Oud Osdorp en andere bewoners herhaaldelijk bij de gemeente informeerden naar de resultaten van deze verkeerstellingen maakte de gemeente de cijfers niet uit eigen beweging openbaar. Daarom heeft bewoner Hans de Waal via de Wet open overheid (Woo) verzocht de onderzoeksresultaten vrij te geven. Het is onduidelijk waarom de gemeente ervoor koos om deze informatie niet te delen. Het blijft ook een raadsel waarom het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel – na zelf kennis genomen te hebben van de duidelijke onderzoeksresultaten – niet meteen over is gegaan tot het nemen van verkeersmaatregelen om de verkeersveiligheid op de duidelijk overbelaste Osdorperweg zo snel mogelijk te verbeteren.

De gemeente is als eigenaar van de openbare ruimte immers verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op de Osdorperweg. Niet dat iemand zit te wachten op een zwaar ongeluk, maar als de gemeente de verkeerssituatie niet veilig maakt zal de gemeente bij ernstig letsel vermoedelijk financieel op de blaren moeten zitten. Deze ernstige situatie bestaat al sinds 31 juli 2023, de datum waarop het onderzoeksbureau Trajan uit Haarlem de onderzoeksresultaten met de gemeente deelde.

Gemeente moet snel maatregelen treffen
Een bewoner: “Zeker nu uit hun eigen onderzoek blijkt dat er veel te veel en veel te snel (vracht)verkeer over de smalle weg rijdt, is de gemeente verantwoordelijk voor onze veiligheid. Het is hier notabene Hoofdnet Fiets. Ünver heeft met droge ogen beloofd maatregelen te gaan treffen als hier meer dan 6.000 motorvoertuigen per etmaal rijden. Nou dat wordt dik overschreden. Ik zou zeggen: Gemeente, ga snel aan de bak!”

Dat de gemeente nog geen verdere actie heeft genomen, zou komen omdat ambtenaren van mening zijn dat de verkregen onderzoeksresultaten vragen om een nadere analyse. De bewoners begrijpen daar niets van. Zij zijn van mening dat de onderzoeksresultaten (aantal en rijsnelheid) verkregen tijdens de stillere zomermaanden alle noodzakelijke duidelijkheid bieden.

7 van de 9 uitgangspunten Osdorperweg niet gerealiseerd
Hier bovenop geldt dat de gemeente zeven van de negen eisen die in 2021 zijn vastgelegd in de democratisch vastgelegde Nota van Uitgangspunten Osdorperweg niet heeft behaald. Het is niet gelukt om:
* te voorkomen dat de Osdorperweg een verbindingsweg voor doorgaand verkeer blijft,
* minder dan 6.000 motorvoertuigen per etmaal over de Osdorperweg te laten rijden,
* ervoor te zorgen dat die motorvoertuigen met een snelheid van maximaal 30 km/uur over de weg rijden,
* te zorgen voor een technische weginrichting zodat vrachtverkeer te midden van langzaam verkeer veilig Osdorperweg over de weg kan rijden,
* langs de weg parkeervoorzieningen aan te brengen,
* ruimte voor voetgangers te creëren, zodat zij veilig van de weg gebruik kunnen maken en
* meer bescherming te bieden aan fietsers op de Osdorperweg.

Het is wel gelukt om:
* de woningen en bedrijven aan de Osdorperweg bereikbaar te houden,
* de bestaande bomen te behouden.

Voor uitleg bij al deze negen punten klik hier.

Noodzakelijke maatregelen
Wie alles hierboven heeft gelezen, kan slechts concluderen:
* na de renovatie beantwoordt de weg niet aan 7 van de 9 gestelde uitgangspunten en
* er rijdt teveel verkeer met een te hoge snelheid over de Osdorperweg.

Dit leidt tot de duidelijke conclusie dat er direct maatregelen moeten worden getroffen om de verkeersveiligheid van de Osdorperweg te garanderen. De werkgroep Landelijk Oud Osdorp en andere bewoners denken aan deze maatregelen:

1. Eén of meer knips instellen zodat doorgaand sluipverkeer onmogelijk wordt gemaakt. Deze oplossing is door de stadsdeelbestuurders toegezegd tijdens diverse vergaderingen en laatstelijk op 4 april 2023. Het mag niet zo zijn dat er opnieuw weer nieuwe onderzoeken worden gedaan, waarvan de resultaten alleen maar het eerder vastgestelde beeld zullen bevestigen. Tijdens bovengenoemde vergadering heeft ook de stadsdeelcommissie benadrukt dat er geen verdere onderzoeken nodig zijn.
Mocht er gekozen worden voor een knip in de Osdorperweg, dan zullen alle woningen en bedrijven voor iedereen bereikbaar blijven. Ook tijdens het zeven maanden durende groot onderhoud van de Osdorperweg was dit het geval. Een knip leidt dus niet tot onbereikbaarheid. Mogelijk kan hier een vergelijkbaar regime als nu al geldt op de Sloterweg worden ingevoerd.

2. Handhaving op snelheid. In Nieuw-West staan op diverse locaties mobiele snelheidscamera’s. Waarom niet op de Osdorperweg? En dan bij voorkeur verschillende permanente palen met een wisselende camera.

3. Inhaalverbod voor de gehele weg in plaats van nu nog alleen in de dorpskern van Oud Osdorp in slechts één richting.

4. Handhaving van de breedte- en gewichtsbepalingen, dus bekrachtiging van het verkeersbesluit uit 1963 om zwaar vrachtverkeer te weren.

5. Wisselend éénrichtingsverkeer met verkeerslicht in de gevaarlijke bocht van de oude dorpskern met een smallere rijbaan.

6. Verbetering van het voetpad: verbreding op diverse plekken waar de breedte tekortschiet (waar het voetpad nu uit slechts één of twee tegels bestaat) en onderhoud waar nodig: onder het viaduct en waar begroeiing het pad overwoekert.

Toezegging nú nakomen
Reeds op 31 mei 2022 deed stadsdeelbestuurder Emre Ünver de duidelijke toezegging om alle voorbereidingen voor een knip bij al voorbaat te treffen, zodat deze meteen na vaststelling van mogelijk tegenvallende onderzoeksresultaten zou kunnen worden ingevoerd. Bijna een jaar later, op 4 april 2023, nam de stadsdeelcommissie in meerderheid een motie dat in dát geval niet opnieuw weer eerst allerlei onderzoeken zouden worden gehouden, maar maatregelen meteen zouden worden ingevoerd.

Er rest na dit alles geen andere conclusie dan dat het stadsdeelbestuur zijn eerdere toezeggingen nu moeten nakomen. “Opnieuw wegkijken of redenen aanvoeren voor verder uitstel of nieuw onderzoek is na al die jaren en de gedane toezeggingen nu écht geen optie meer”, aldus de verontruste groep bewoners die afgelopen week hiervoor in spoedoverleg bijeen kwam. De werkgroep Landelijk Oud Osdorp zal hierover op 19 december 2023 bij de stadsdeelcommissie en later ook bij de gemeenteraad gaan inspreken. Een definitieve oplossing voor de verkeersgevaarlijke weg is daarmee eerder dan ooit tevoren heel nabij.

Theo Durenkamp en Tamar Frankfurther; 15 december 2023.

 

Precíes 60 jaar na werkbezoek Den Uyl is Osdorperweg nog altijd levensgevaarlijk

Deze week is het precies 60 jaar geleden toenmalig verkeerswethouder Joop den Uyl in Oud Osdorp poolshoogte kwam nemen van de slechte kwaliteit van de Osdorperweg.

De wethouder kwam niet vrijwillig naar de rand van de stad: Hij kwam pas nadat zo’n 200 kinderen uit protest tegen de verkeersonveilige Osdorperweg tijdens de schoolstaking op 28 en 29 oktober 1963 niet naar school waren gegaan.

Wethouder drs. J. M. Den Uyl (2e van rechts) bekijkt de Osdorperweg; 8 november 1963.
Bron: ANEFO, 915-7228 (Nationaal Archief).

Deze actie kreeg indertijd landelijke bekendheid en had tijdelijk succes. Na het werkbezoek van de wethouder werd het uiterst slechte wegdek met zijn talrijke kuilen opnieuw geasfalteerd en langs een klein deel van de weg kwam een voetpad. Ook werd de maximum snelheid van 50 km/uur ingesteld en werden er lantaarnpalen bijgeplaatst. De effecten van deze succesjes doofden echter snel uit.
Nu, 60 jaar later, zijn er nóg steeds problemen met de verkeersveiligheid. Het nieuwe gladde asfaltwegdek met fietsstroken dat sinds kort is aangelegd, vertoont nu al weer steeds meer met klinkers provisorisch gestrate ‘wonden’. Sinds juli 2023 geldt hier officieel een snelheidslimiet van 30 km/uur. Maar zolang de handhaving op zowel de snelheid als het inrijverbod voor zwaar vrachtverkeer volledig blijft ontbreken, worden deze verkeersregels door (bijna) niemand nageleefd. Ook het uitgangspunt dat de Osdorperweg niet langer zou gaan fungeren als verbindingsweg (lees: sluipweg) wordt op geen enkele wijze waargemaakt.

Uitvoerige documentatie
Oud Osdorper Kees Schelling maakte het als 8-jarige schooljongen allemaal mee: de schoolstaking van 1963. Tien jaar terug schreef hij er een boek over met als titel ‘De vaders van Osdorp, de schoolstaking van 1963 aan de Osdorperweg‘. Met zijn boek dat in 2013 uitkwam bundelde hij alle herinneringen aan deze gedenkwaardige oktoberdagen van precies 50 jaar daarvoor. De documentatie die hij daarvoor verzamelde, tezamen met de interviews met de toen nog in leven zijnde bewoners, is heel uitvoerig en staat allemaal achterin zijn boek beschreven.

Tijdsbeeld jaren ’60
Wat het verhaal over de schoolstaking van eind oktober 1963 zo bijzonder maakt is vooral het tijdsbeeld van toen: het leven van de plattelandsbevolking aan de Osdorperweg en de gezagsverhoudingen tussen gemeente en burgers. Dit laatste vormt uiteindelijk ook de reden om in opstand te komen. Overheidsinstanties die totaal niet reageren op alle ingediende klachten. En, als ze een keer wél reageerden, dan namen ze niet eens de moeite om hun reactie aan de klagende bewoners door te geven.

Zwaar vrachtverkeer was ook toén al verboden!
Uit het boek van Kees Schelling blijkt in diverse passages dat het verbod op zwaar vrachtverkeer al vóór de schoolstaking van 1963 was ingevoerd. Dit gegeven wordt ondersteund door een krantenartikel in ‘De Nieuwe Dag’ dat een foto van twee actievoerders publiceert bij het begin van de Osdorperweg mét het verbodsbord voor zwaar vrachtverkeer! Zowel de maximum voertuigbreedte als de maximale asdruk gelden nog steeds tot op de dag van vandaag, al zijn beide verboden nu op twee afzonderlijke verkeersborden vermeld. De gemeente Amsterdam zegt anno 2023 het verkeersbesluit over het verbod voor vrachtvervoer nergens meer te kunnen vinden. In plaats van dit administratief te herstellen, ontkent de gemeente dat dit besluit ooit is genomen. Ook het feit dat ondernemers van de Osdorperweg over ontheffingen van deze verkeersregel beschikken, lijkt de gemeente te negeren. Men kan dan ook geen antwoord geven op de vraag: “Als er op de Osdorperweg geen verbod zou gelden voor zwaar verkeer: Hoe komen die ondernemers dan aan hun ontheffingen van dit verbod?”

Het verbodsbord voor zwaar vrachtverkeer zoals dat er op 28-10-1963 al stond, hier met twee van de actievoerders van de schoolstaking.


Beide verbodsborden zoals deze er nu staan. Wieldruk is nu omgerekend naar asdruk, maar het gewicht komt op hetzelfde neer.

Welke problemen nog steeds niet opgelost?
Tot op de dag van vandaag spelen deze problemen nog altijd op de Osdorperweg:

1. De gemeente formuleert in de ‘Nota van Uitgangspunten’ dat de Osdorperweg niet langer de status heeft van een verbindingsweg. Maar nergens blijkt dat de weg hieraan voldoet. Alle soorten verkeer gebruiken de weg als korte en snelle verbinding, o.a. bij files op de A9.
2. De gemeente doet niets aan handhaving van het inrijverbod voor zwaar vrachtverkeer.
3. De gemeente weigert de snelheidsbeperking van 30 km/uur te handhaven.
4. Het voetpad op een klein deel van de weg wordt slecht onderhouden. Bovendien is het op sommige plekken over een breedte van slechts één stoeptegel nauwelijks begaanbaar en kan het zeker niet worden gebruikt met kinderwagens, rolstoelen en rollators.

Hoe op te lossen?
1. Om niet langer als verbindingsweg te fungeren is een oplossing zoals op de Sloterweg noodzakelijk: een elektronische knip met ontheffing voor bewoners en bedrijven.
2. Het inrijverbod voor zwaar vrachtverkeer kan met cameracontrole aan beide zijden worden gehandhaafd.
3. De snelheid kan over de volledige lengte van de weg effectief worden gehandhaafd met camera’s die trajectcontrole toepassen.
4. Onderhoud aan het voetpad is iets dat tot de normale taak van de gemeente behoort. Dus tegels recht leggen, onkruid verwijderen en overhangend groen snoeien.

Toezegging nu nakomen!
In de vergadering van de stadsdeelcommissie op 4 april 2023 heeft portefeuillehouder Türkkol herhaald vast te houden aan het DB-besluit van februari 2022 om na heropening van de weg een snelheidsbeperking van 30 km/uur in te voeren en pas bij overschrijding van het aantal van 6.000 voertuigbewegingen per etmaal aan andere maatregelen te denken.

De stadsdeelcommissie heeft eveneens op 4 april het volgende standpunt met ruime meerderheid aangenomen:

“Als de 30 km/uur is ingevoerd en de werkzaamheden zijn afgerond, dan willen we het volgende afspreken: Als de veiligheid niet voldoende verbeterd is en het aantal vervoersbewegingen niet is gedaald, dan gaan we niet opnieuw een gespreksronde of inspraak doen, maar gaan we direct over tot een intelligente of harde knip.”

Ook heeft het DB toen toegezegd dat de voorbereidingen voor een knip ondertussen al zullen worden getroffen, zodat bij een eventuele keus hiervoor de invoering meteen hierna kan geschieden en er geen tijd verloren gaat om dit nog te moeten voorbereiden.

Bekijk en beluister dit alles van de vergadering op 4 april 2023 op https://nieuw-west.notubiz.nl/vergadering/1040278

Aangezien de tellingen reeds uitwijzen dat het aantal voertuigbewegingen nu al boven de 6.000 per dag ligt, mogen we ervan uitgaan dat de knip op de Osdorperweg nu binnen handbereik ligt. Nu alleen nog de toezegging nakomen…

Voor de nodige achtergrondinformatie zoals besproken in de stadsdeelcommissie:
* https://nieuw-west.notubiz.nl/vergadering/930516
* https://nieuw-west.notubiz.nl/vergadering/930526

Theo Durenkamp; 2 november 2023.

Zie ook: www.theodurenkamp.nl/artikelen/schoolstaking-1963-voor-veilige-osdorperweg-nog-steeds-actueel

 

Maximum snelheid 30 km/uur op Osdorperweg is een lachertje

Sinds donderdag 20 juli 2023 is de Osdorperweg in Oud Osdorp eindelijk officieel een 30 km-zone.

Op die dag werden in totaal 15 verkeersborden geplaatst die de snelheidsbeperking van 30 km/uur definitief rechtsgeldig maken.

Een tandenloze mijlpaal op de Osdorperweg in Oud Osdorp: Nu de officiële verkeersborden met de maximum snelheid van 30 km/uur zijn geplaatst, zal slechts een enkeling deze regel – zolang er niet wordt gehandhaafd – naleven.
Foto: Theo Durenkamp.

Markeringen op wegdek stonden er al
Tijdens de onlangs voltooide renovatie van de helft van de Osdorperweg werd het getal 30 al op het asfalt aangebracht, maar met de plaatsing van de verkeersborden is de maximum snelheid pas écht rechtsgeldig. Alleen op het gedeelte tussen de Ookmeerweg en de bocht geldt 50 km/uur nog als maximum-snelheid.

Handhaving ontbreekt nog steeds
Na eerdere acties, strijden de bewoners, verenigd in de toenmalige Klankbordgroep Oud Osdorp, al jaren voor een veiliger weg. Eén van de maatregelen betrof de verlaging van de maximum snelheid. De veiligheid wordt echter pas daadwerkelijk bereikt als er ook controle op de naleving wordt uitgevoerd. En daar zit nu nog steeds het grote punt van irritatie: De gemeente past geen handhavingsmaatregelen toe. Sterker nog: Dat draagt de gemeente ook zo uit!

Derde verkeersmaatregel gedegradeerd tot symbolisch
Daarmee staat helaas al vast dat ook deze nieuwste verkeersmaatregel opnieuw een symbolische maatregel zal worden. En dat is dan de derde op een rij. Twee eerdere maatregelen om de lange smalle polderdijk veiliger te krijgen leden al schipbreuk: het verbod voor doorgaand vrachtverkeer en het inrijverbod voor auto’s tijdens de spitsuren.

Het verbod voor doorgaand vrachtverkeer (zonder ontheffing) werd in 1963 als reactie op de schoolstaking door de toenmalige wethouder Joop den Uyl ingevoerd. Ook dit verbod werd nimmer gehandhaafd. De gemeente beweert nu zelfs dat het niet rechtsgeldig zou zijn, omdat “dit gemeentelijke besluit niet meer in de archieven is terug te vinden”. Als dat het geval is, dan had de gemeente er ook voor kunnen kiezen om dit verbod opnieuw te bekrachtigen. Het is immers logisch dat vrachtverkeer dat Oud Osdorp niet als bestemming heeft, niets te zoeken heeft op de smalle dijkweg, die valt onder het Hoofdnet Fiers.

Het inrijverbod voor auto’s. tijdens de spitsuren – dat uit 2014 – dateert is wél in de Staatscourant terug te vinden. Wonderlijk genoeg staat in deze officiële publicatie ook al vermeld dat “er geen handhaving zal plaats vinden, maar dat verwacht wordt dat de borden een afschrikkende werking zullen hebben”.

Aanrijdingen zwaarder bestraft
Helaas is de kans groot dat de nu genomen maatregel van de invoering van 30 km/uur als maximum snelheid eenzelfde lot is beschoren. Iedereen zal begrijpen dat een snelheidsbeperking van 30 km/uur op een lange rechte weg van 2,8 km schreeuwt om handhaving.

Zonder handhaving blijft er slechts één effect van deze maatregel over, namelijk dat bij een aanrijding de gevolgen van de snelheidsoverschrijding zeker zwaarder zullen worden aangerekend voor de snelheidsduivels. En opnieuw dringt zich weer de vraag op: Waarom zijn altijd eerst ongevallen nodig voordat er tot handhaving wordt overgegaan?

Theo Durenkamp; 23 juli 2023.

 

Osdorperweg in Oud Osdorp heeft nú al eerste reparatie

Binnen een week na de oplevering en zélfs nog voordat de Osdorperweg officieel heropend werd, is het verse asfalt alweer kapot gemaakt voor een noodreparatie.

Bij de foto: De gestrate plek in het verse asfalt van de Osdorperweg ligt er nu nog relatief netjes bij, maar gaat op de slappe veendijk zeker verzakken. Zou deze ‘wond’ in het asfalt, anders dan in het verleden, wél netjes worden geasfalteerd? Foto: Chris Nierop.

Leidingen zijn toch net vernieuwd?
Oud dorpsraadsvoorzitter en bewoner van Oud Osdorp Chris Nierop laat teleurgesteld weten: “Tsja, je denkt dat ze in die vier maanden ook alle leidingen en de bekabeling hebben vernieuwd en dat er daardoor voorlopig geen reparaties nodig zijn. Dat die leidingen daar goed beschermd liggen, zodat ze niet meteen kapot gaan. En dat de leidingen meer aan de randen van de weg zouden liggen, zodat de reparaties van het wegdek ook kleiner worden.”

Start van Osdorpergatenkaasweg?
Chris Nierop is benieuwd of de gemeente het asfalt zodanig zal repareren dat de weg er spoedig weer als nieuw bijligt. Aangezien dit in het verleden niet het geval was, vreest hij dat deze wond nu al de eerste aanzet is tot een vernieuwde ‘Osdorpergatenkaasweg’. Nu is het gestrate wegdeel nog behoorlijk glad, maar de ervaring leert dat dit snel zal verzakken op de veendijk.

Dit is vooral vervelend voor fietsers die op hun Hoofdnet Fiets liever niet over de hobbelstenen van reparaties rijden. Zij wijken daar liever naar links uit, naar het gladde asfalt. En dan maar hopen dat er op dat moment geen voortrazend sluipverkeer aankomt…

 

De Osdorperweg na voltooiing van het werk

Na voltooiing van de asfalteringswerkzaamheden eind april ziet de Osdorperweg ten zuidoosten van de Tom Schreursweg er weer glad en nieuw uit. Op een stil moment nodigt deze weg uit om flink door te rijden…

De kleurencombinatie van het asfalt op de Osdorperweg rood-zwart-rood doet sterk denken aan de Amsterdamse vlag, maar dan zonder de drie witte Andreaskruizen… Foto: Erik Swierstra; 1 mei 2023.


Bordenbrij langs de Osdorperweg. Tijdens de werkzaamheden aan de Osdorperweg in de afgelopen maanden was er ter hoogte van de Tom Schreursweg een grote concentratie van informatieborden geplaatst. Dit kan tot overmaat van informatie en verwarring leiden… Foto: Erik Swierstra; 1 mei 2023.

 

Eindelijk duidelijkheid over hekken langs Osdorperweg

Half februari verscheen er opeens een rij palen langs de Osdorperweg vlakbij de kruising met de Raasdorperweg.

Bewoners vroegen zich verbaasd af wat daar ging gebeuren.

Bijschrift: De palenrij met gaas langs beide zijkanten van de Osdorperweg moet de dieren verhinderen om de weg over te steken en te dwingen om gebruik te maken van de wildtunnel die ter hoogte van het viaduct dwars onder de weg is aangelegd. Foto: Theo Durenkamp.

Gemeentelijke voorlichting laat het afweten
Dat er een hekwerk ging komen dat al die paaltjes met elkaar ging verbinden, werd enkele weken later duidelijk. Maar met welk doel? De redactie van de Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp benaderde de gebiedsmakelaar van Oud Osdorp. Omdat ook hij geen antwoord kon geven op deze vraag, stuurde hij de vraag door naar een gemeentelijke collega om de vraag af te handelen. Maar allebei bleven zij tot nu volharden in stilzwijgen.

Oud plan alsnog uitgevoerd
Het verlossende antwoord kwam uiteindelijk niet van de gemeente, maar van Chris Nierop, bewoner van de Osdorperweg en oud-voorzitter van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp. Hij herinnert zich nog de noodzaak van ecotunnels bij de aanleg van de A5 (Westrandweg). Ook in een Klankbordgroepvergadering over de uitvoer van de reconstructie van de Osdorperweg, waaraan Chris begin 2021 deelnam, is de aanleg van dergelijke ecodoorgangen nog even ter sprake gekomen om de afspraken daarover in herinnering te brengen.

Wildtunnel heft barricade op
Chris wijst erop dat de Osdorper Bovenpolder en Binnenpolder onderdeel zijn van de provinciale Hoofdgroenstructuur De Groene AS. De aanleg van de A5 en de steeds drukker wordende Osdorperweg vormen meer en meer barricades voor overstekend klein wild en dieren op hun routes. Beide wegen beperken daarmee hun leefgebied.

Het is daarom logisch dat Rijkswaterstaat destijds verplicht werd om bij de aanleg van de A5 ook ecotunnels te realiseren. Om ervoor te zorgen dat die tunnels voldoende effectief zijn, moeten dieren door middel van het hek worden ‘gedwongen’ van die mogelijkheid gebruik te gaan maken. Daardoor kunnen ze niet langer via de A5 ofwel de Osdorperweg van leefgebied naar leefgebied wandelen.

Destijds werd afgesproken dat de aanleg tegelijk zou plaats vinden met de reconstructie van de Osdorperweg. Niemand had toen kunnen voorspellen dat het na de opening van de A5 nog 11 jaar zou duren voordat de Osdorperweg zou worden aangepakt.

Hekken als dwangroute
Chris: “Persoonlijk heb ik bijvoorbeeld al enkele platgereden egels op de Osdorperweg op moeten ruimen. Deze maatregel zal ervoor zorgen dat de egels en veel andere kleine zoogdieren van hun eigen veilige oversteek gebruik moeten maken. Die hekken leiden de dieren vanzelf naar hun tunnel. Ze volgen gedwongen de hekken totdat ze bij een opening, de tunnel komen. Deze tunnels worden voorzien van een roosterafdekking. Dit is ook te zien in de Osdorper Bovenpolder langs de Tom Schreursweg. Alles bij elkaar is dit een prima diervriendelijke maatregel die veel dierenleed zal voorkomen en vooral ook de diversiteit van de ecologische Hoofdgroenstructuur in het gebied ten goede komt.”

Reactie
De redactie dankt Chris voor zijn reactie, waarmee nu tevens duidelijk is dat het hier om een oud voornemen gaat dat nog steeds op uitvoering liet wachten. Het blijft vreemd dat vanuit de gemeente elke vorm van reactie op dit informatieverzoek achterwege is gebleven. Op zijn minst hadden ambtenaren toch kunnen aangeven dat ook zij van niets wisten en dat over de plaatsing van deze hekken ook bij de gemeente niets bekend was. Zelfs zo’n eerlijk antwoord had, zeker in dit geval, verhelderend kunnen werken.

Theo Durenkamp; 28 april 2023.

 

Wéér gemiste kans voor knip in Osdorperweg

De Osdorperweg is nu bijna een half jaar wegens werkzaamheden afgesloten. “Wat is dan logischer om metéén daarná de weg van een knip te voorzien?” Dat was tenminste het voorstel van vier politieke partijen (GL, D66, PvdA, DGBP) tijdens de openbare vergadering van de stadsdeelcommissie op 4 april 2023.

Er waren maar liefst zes bewoners die inspraken over de al jaren voortdurende verkeersonveiligheid op de smalle, rechte dijkweg. Het agendapunt Osdorperweg nam mede daardoor maar liefst 2,5 uur in beslag. Meer dan de helft van de vier uur durende SDC-vergadering.

De klinkerbestrating van de Joris van den Berghweg tussen de Tinie Wormbrug en de Osdorperweg is inmiddels weer verdwenen onder twee lagen asfalt. In de laatste week van april krijgt de hele Osdorperweg tussen Halfweg en Joris van den Berghweg zijn derde asfaltlaag in de kleuren rood-zwart-rood. Daarna volgt de belijning nog.
Foto: Theo Durenkamp.

Zes insprekers
Namens de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp sprak Ray Kentie in. Hij wees op de al decennialange acties die de bewoners voeren sinds 1963. Toenmalig wethouder Joop den Uyl kwam al persoonlijk kijken en stelde daarop het vrachtwagenverbod in, dat vervolgens nimmer is gehandhaafd. Kentie pleitte dan ook voor een elektronische knip zoals vergelijkbaar aan de knip nét over de gemeentegrens op de Zwanenburgerdijk.

Gewend aan andere routes
Dorpsraadslid Mireille de Ridder wees er vervolgens op dat het verkeer tijdens het achterliggende half jaar van werkzaamheden met al zijn afsluitingen inmiddels tóch zijn weg heeft weten te vinden via alternatieve routes. Een knip zou daarom in aansluiting hierop het beste nú kunnen worden ingevoerd in combinatie met handhaving op 30 km/u als maximum snelheid.

Bewoner Laura Colin wees op de Nota van Uitgangspunten die zonder bijbehorende maatregelen een loze belofte is: “Na jaren van alleen maar praten en uitstellen hebben we de tijd voor: Geen woorden, maar daden!”

Dorpsraadslid Saskia van de Pol hield een emotioneel pleidooi voor de veiligheid van de kinderen. Daarbij wees zij op de veel te smalle voetpaden van slechts twee stoeptegels breed, zodat het verkeer rakelings langs de kinderen raast.

Weginrichting in strijd met wet
De inspraak van bewoner Maureen Hardam ging over het feit dat de gemeente de geldende regels voor de weginrichting t.b.v. vrachtverkeer niet naleeft. Er wordt op de Osdorperweg niet voldaan aan de wettelijke minimum breedte voor zowel de rijbaan als het voetpad. Hardam: “En daarbij komt nog dat het toelaten van zwaar en breed vrachtverkeer in strijd is met de bestaande verbodsborden voor maximum breedte (2,2 m) en asdruk (4,8 ton)”.

Intelligente knip voor ondernemers
Liesbeth Timmer verwoordde de mening van de ondernemers aan de Osdorperweg. Een knip is voor de aan- en afvoer van goederen die op haar bedrijfsterrein worden overgeladen nadelig: “Dan moeten we 6 km omrijden met als gevolg tijdverlies en een hoger brandstofverbruik”. Ook benoemde zij het probleem dat grotere voertuigen bij een harde knip niet of nauwelijks kunnen keren. Met als gevolg riskante manoeuvres op de toch al smalle weg. Timmer is van mening dat een intelligente knip wel een oplossing zal bieden voor de vereiste toegang van bedrijven, die hier nu eenmaal al jarenlang in Oud Osdorp zijn gevestigd.

6.000 voertuigen
DB-lid Türkkol (portefeuillehouder Verkeer) bleef echter bij zijn standpunt dat een knip niet de oplossing is. Hij hield daarom vast aan het DB-besluit van februari 2022 om na de heropening van de weg een snelheidsbeperking van 30 km/u in te voeren en pas bij overschrijding van het aantal van 6.000 voertuigbewegingen per etmaal aan andere maatregelen te denken. Het is dus van belang dat de gemeente ook een teller op de weg aanbrengt.

Géén verbindingsweg
GL-lid Pieter Nijhof wees Türkkol herhaaldelijk op punt één uit de Nota van Uitgangspunten voor de Osdorperweg. Hierin staat dat de dijkweg niet langer de functie van verbindingsweg zal vervullen: “Zonder een specifieke maatregel zoals een knip blijft de Osdorperweg immers gewoon een verbindingsweg, óók bij invoering van een maximum van 30 km/u. Nu het verkeer al een half jaar aan alternatieve routes gewend is geraakt, is dít juist het moment om de knip nu meteen in te voeren.”

Aangepast advies
Alle voorstellen van de stadsdeelcommissie, ook al worden zij gesteund door een meerderheid, hebben slechts de status van een advies. Tegen het eind van de lange discussie werd duidelijk dat DB-lid Türkkol ook het meerderheidsadvies voor de directe invoering van de knip naast zich neer zou leggen. Daarop zagen de vier partijen zich tenslotte genoodzaakt hun advies aan te passen. Hun oorspronkelijk ingediende advies is daardoor niet helemaal in rook opgegaan.

De tekst van het meerderheidsadvies van de stadsdeelcommissie luidt nu:

“Als de 30 km/u is ingevoerd en de werkzaamheden zijn afgerond, dan willen we het volgende afspreken. Als de veiligheid niet voldoende verbeterd is en het aantal vervoersbewegingen niet is gedaald, dan gaan we niet opnieuw een gespreksronde of inspraak doen, maar gaan we direct over tot een intelligente of harde knip.”

Onzekerheid duurt voort…
Met 14 stemmen voor en 3 tegen kreeg dit voorstel een ruime meerderheid. Een enigszins navrant slot kreeg de discussie toen Türkkol de indieners bedankte voor deze wijziging, maar daar nog wel aan toevoegde dat hij niet kon toezeggen dat hij deze maatregel dan gaat uitvoeren…

En daarmee zijn we dan op zijn vroegst helaas ook nog wéér een jaar verder. Maar als de gemeente tenminste langdurige verkeerstelingen gaat uitvoeren en eindelijk de maximum snelheid van 30 km/u gaat handhaven, dan wordt er misschien een stapje in de goede richting gezet…

Theo Durenkamp; 13 april 2023.

De hele vergadering van de stadsdeelcommissie van 4 april 2023 is te bekijken en te beluisteren op https://nieuw-west.notubiz.nl/vergadering/1040278

 

Groot onderhoud Osdorperweg: oude vervuiling gaat én nieuwe komt

De lang aangekondigde en bekritiseerde opknapbeurt van de Osdorperweg in Oud Osdorp tussen de Ookmeerweg en Halfweg is in volle gang.

De aannemers werken in opdracht van de gemeente gestaag alle werkfasen af, maar het project kampt nu met een tegenvaller. Bij de werkzaamheden is vervuilde grond vrijgekomen. Deze grond is met plastic afgedekt en ligt nu te wachten om verantwoord te worden afgevoerd.

Borden waarschuwen passanten om vooral uit de buurt te blijven van de giftige grond. Foto: Theo Durenkamp.

Nieuwe puinlaag is opnieuw vervuild
Als deze vervuilde grond verantwoord is afgevoerd, zal – ook hier – op het wegdek een laag van 30 cm met puinkorrels worden aangebracht. Deze nieuwe fundering is elders al gestort en moet ervoor zorgen dat de smalle dijkweg, die valt onder het Hoofdnet Fiets, straks minder snel bezwijkt onder het zware vrachtverkeer. Dit puin blijkt echter op zijn beurt opnieuw vervuild. Het zit vol microplastics, elektronica en wie weet wat voor andere schadelijke materialen. De kans dat deze op termijn het grondwater in de naastgelegen sloten zullen gaan vervuilen is reëel. Omwonenden zijn dan ook bezorgd. Grijpt de gemeente tijdig in of zal deze nieuwe vervuilde grond spoedig onder een nieuwe laag asfalt worden verborgen?

Wie over de Osdorperweg wandelt ziet dat het puin dat net ter versteviging op de Osdorperweg is gestort vermoedelijk afkomstig is uit gesloopte huizen. Het bevat plastic, metaal, bestek, allerlei elektronica en elektrakabels. Foto: Hans de Waal.

 

Vanaf 10 oktober 2022 is de Osdorperweg zeven maanden dicht

Eindelijk gaat het groot onderhoud aan de helft van de Osdorperweg dan toch echt van start.

De werkzaamheden op het wegdeel tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg zullen in acht fasen worden uitgevoerd, zo blijkt uit de bewonersbrief van 12 september 2022. Op deze manier blijven de bedrijven gedurende de opknapbeurt altijd bereikbaar.

Inmiddels is er begonnen met de vervanging van kabels langs de Osdorperweg, hier ten hoogte van de kruising met de Joris van den Berghweg. Foto: Theo Durenkamp.

Nieuwe wegconstructie met vers asfalt
Als alles volgens planning verloopt, gaat de weg op 14 mei 2023 weer open. In die zeven maanden wordt de hele wegconstructie vervangen en komt er overal nieuw asfalt met rode fietssuggestiestroken. Ook de kabels en leidingen onder het wegdek worden vervangen.

Doorgaand vrachtverkeer negeert al jaren de verbodsborden op de smalle Osdorperweg, die onder het Hoofdnet Fiets valt. Handhaving blijft al decennialang achterwege. Na het groot onderhoud wordt de Osdorperweg voor sluipverkeer nóg aantrekkelijker om met hoge snelheid (in zware vrachtwagens) over te rijden. Foto: Theo Durenkamp.

Vraagtekens over veiligheid na groot onderhoud
De Klankbordgroep Oud Osdorp is blij dat de weg na vele malen uitstel nu eindelijk opgeknapt gaat worden, maar zet wel vraagtekens bij de door de gemeente gekozen oplossing. Een paar vragen over de veiligheid die blijven knagen:

• Waarom wordt slechts de helft van de weg nu opgeknapt en liggen er nog geen plannen voor de andere helft, die ook – vooral voor fietsers – op dit Hoofdnet Fiets levensgevaarlijk is?

• Gaat de gemeente, zoals eerder al is aangekondigd, de weg meteen ook geschikt maken voor zwaar verkeer, dat hier dan met nóg hogere snelheden kan gaan scheuren? In de bewonersbrief van 12 september wordt hier namelijk met geen woord over gesproken.

• Als de helft van de weg straks voorzien is van glad en vers asfalt, is de kans groot dat ook ander doorgaand verkeer nóg harder gaat rijden over de smalle polderweg. Wordt er dan gehandhaafd op snelheid?

En zo zijn er nog wel meer vragen, zo laat Oud Osdorp-correspondent Theo Durenkamp weten: Lees verder…

Theo Durenkamp; september 2022.

Zie ook: www.theodurenkamp.nl/artikelen/osdorperweg-vanaf-10-oktober-7-maanden-op-de-schop

 

Werkbezoek van stadsdeelcommissie Nieuw-West aan Osdorperweg

Maandag 12 september 2022 was het zover: Op uitnodiging van bewoners van de Osdorperweg heeft de stadsdeelcommissie Nieuw-West een fietstocht georganiseerd. Zo konden de politici zelf de onveilige situatie op de weg ervaren.

Ondanks jarenlange bewonersparticipatie in klankbordgroepen en uitkomsten uit diverse onderzoeken van de gemeente zelf, is het nog altijd erg gevaarlijk om als voetganger of fietser van deze weg te gebruik te maken.

Oud Osdorper Maureen Hardam legt aan de hand van haar collage uit hoe gevaarlijk de huidige verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers op de Osdorperweg is. De leden van de stadsdeelcommissie luisteren aandachtig naar haar relaas. Foto: Renée Zwart.

Eindelijk groot onderhoud op halve weg
Een van de betrokken bewoners, Hans de Waal, deelde de dagelijkse ervaringen van fietsers en voetgangers op een van de gevaarlijkste wegen in Amsterdam met de stadsdeelcommissie (SDC).

Uit de bewonersbrief van 12 september wordt duidelijk dat het groot onderhoud – na maanden uitstel – nu eindelijk gaat plaatsvinden op de (noordelijke) helft van de Osdorperweg tussen de N200 (Halfweg) tot aan de Joris van den Berghweg.

Omdat men verwacht dat de weg daardoor ‘fietsvriendelijker en autoluw’ wordt, zal op dat deel van de weg rood asfalt worden aangebracht. Ondanks herhaalde verzoeken wordt het (zuidelijke) stuk van de Osdorperweg tussen de Joris van den Berghweg en de Ookmeerweg nu níet meegenomen in het groot onderhoud. Op een later tijdstip neemt de gemeente pas het besluit hoe en wanneer het achterstallig onderhoud van dat stuk weg het beste kan worden verholpen.

Veel minder en langzamer rijdend verkeer
Na de werkzaamheden zal op de hele weg een maximum snelheid van 30 kilometer per uur gaan gelden. Doel van de herinrichting van de weg is dat het aantal verkeersbewegingen afneemt naar minder dan 6.000 voertuigen per etmaal en dat gevaarlijke verkeerssituaties, die nu nog vooral bestaan als gevolg van het rijgedrag van het vrachtverkeer en de vele snelheidsovertreders, tot het verleden behoren.

Als blijkt dat de maatregelen níet leiden tot maximaal 6.000 voertuigen en de weg onveilig blijft, dan is de kans groot dat een knip in de weg onvermijdelijk wordt. De Osdorperweg wordt dan een weg waarop alleen bestemmingsverkeer nog welkom is. De weg zal dan niet langer de aantrekkelijke sluiproute van Nieuw-West naar de N200 en de A9 zijn.

Fietsers en voetgangers: aangeschoten wild
Oud Osdorper Maureen Hardam had middels een collage in beeld gebracht hoe onveilig de situatie nu is. De Osdorperweg is, in strijd met de algemene veiligheids- en verkeersrichtlijnen die op deze smalle dijkweg (erfontsluitingsweg) gelden, op sommige delen nog geen 5,5 meter breed met daarbij een stoep van slechts 55 centimeter. Deze verkeerssituatie is met recht ‘onveilig’ te noemen, omdat zwaar vrachtverkeer, tractoren en overige weggebruikers elkaar op deze smalle weg ook nog eens passeren. “Met name fietsers en voetgangers zijn ‘aangeschoten wild’, omdat er geen ruimte voor uitwijken is en er structureel te hard wordt gereden. Dat geldt óók op het gedeelte van de weg waar nu al 30 kilometer per uur als maximum snelheid geldt. Kortom, zo concludeerde Hardam, “het is helaas wachten op een ernstig ongeluk!”

Effectief zonder handhaving?
Ray Kentie en Mireille de Ridder, beiden lid van de Dorpsraad maar in dit geval vooral bezorgde bewoners, gaven aan blij te zijn, dat na decennialang overleggen en debatteren eindelijk door de gemeente is vastgesteld dat de Osdorperweg geen deel uitmaakt van het hoofdwegennet van Amsterdam. De Dorpsraad is ook blij dat de hele weg een 30 kilometer-zone wordt. Tegelijkertijd waren alle Oud Osdorpers het erover eens dat de instelling van deze maximumsnelheid mooi klinkt, maar dat dit zónder handhaving op snelheid niets voorstelt en dat het veranderen van kleur van het asfalt niet het gewenste resultaat zal opleveren: een veilige weg voor álle weggebruikers.

Mireille de Ridder; 14 september 2022.

Voor meer informatie zie ook: www.theodurenkamp.nl/artikelen/osdorperweg-vanaf-10-oktober-7-maanden-op-de-schop.

 

Kruising Ookmeerweg / Osdorperweg blijft levensgevaarlijk tenzij…

Voor alle Oud Osdorpse automobilisten is dit een herkenbaar probleem: Wie vanaf de Osdorperweg linksaf wil slaan, staat eindeloos te wachten.

En als je eenmaal het voorste voertuig bent, moet je op een gegeven moment dapper de sprong maken en in één keer de onoverzichtelijke kruising oversteken.

Bij de foto: Deze kruising is echt onverantwoord onoverzichtelijk. Een goedkope oplossing is voorhanden. Foto: Theo Durenkamp.

Zonder tussenstop in één keer linksaf
Bewoner en correspondent ‘Oud Osdorp’ Theo Durenkamp: “Autoverkeer dat vanaf de Osdorperweg linksaf de Ookmeerweg op wil, moet extra lang wachten tot er een moment komt dat er zowel van links als van rechts geen verkeer meer komt. Midden op de kruising is immers geen opstelgelegenheid om tussentijds te wachten op verkeer van rechts. Je moet deze kruising in één keer nemen. Het verkeer wordt hier alsmaar drukker. De verwachting is dat als de Sloterweg-West in het eerste kwartaal van 2023 dichtgaat voor doorgaand verkeer dat het hier nóg drukker wordt. Dan wordt het schier onmogelijk om vanaf de Osdorperweg linksaf te slaan.”

Aanleg van ‘botonde’ staat in de ijskast
De gemeente realiseert zich dat deze verkeerssituatie bijzonder onveilig is. Echter, de plannen om dit op te lossen, door een ‘botonde’ aan te leggen, zijn wegens geldgebrek in de ijskast gezet. Een ‘botonde’ is een rotonde die één geheel gaat vormen met de al bestaande rotonde even verderop bij de Baden Powellweg.

Trek de middenberm door
Durenkamp denkt echter graag mee en heeft een relatief eenvoudige – en dus goedkope oplossing – bedacht waarvan hij hoopt dat die snel wordt ingevoerd. De Oud Osdorper: “Als je de middenberm van de Ookmeerweg over deze kruising doortrekt, dan dwing je het verkeer dat vanaf de Osdorperweg komt rechtsaf te slaan. Dan kun je bij de rotonde ter hoogte van Westgaarde keren en via de rotonde in de Baden Powellweg je reis naar Osdorp voortzetten. Verkeer dat vanaf de T106 en Lijnden komt, kan dan ook niet meer linksaf meteen de Osdorperweg op rijden, maar moet via de Baden Powellrotonde keren en kan dan rechtsaf de Osdorperweg op draaien. Met minimale kosten zou de gemeente dit plan op korte termijn kunnen uitvoeren. Dan wordt de huidige extreem onoverzichtelijke en dus zeer gevaarlijke verkeerssituatie op deze kruising beëindigd.”

Tamar Frankfurther; 14 juli 2022.

 

Groot onderhoud Osdorperweg opnieuw uitgesteld

Voor de tweede keer dit jaar wordt het groot onderhoud aan de Osdorperweg uitgesteld. Dat heeft de gemeente afgelopen week in zijn bewonersbrief van 27 juni 2022 laten weten.

Het Onderweggetjebij de Osdorperweg. Foto: Theo Durenkamp.

Als reden hiervoor wordt genoemd dat door “capaciteitsproblemen bij het schrijven van het bestek waardoor de startdatum in juli niet meer haalbaar is”. De exacte startdatum zal naar verwachting in het najaar komen te liggen.

1 februari werd 1 juli 2022
Vorig najaar werd huis-aan-huis bekend gemaakt dat het werk op 1 februari 2022 zou starten. Tevens werd daarbij een tijdschema gepresenteerd waaruit viel af te lezen welk deel van de weg in welke maand zou worden aangepakt. In september zou de weg dan weer helemaal opengaan.

Slechts vier dagen vóór 1 februari werd het werk plotseling afgeblazen. Met als reden dat “de benodigde kabels niet voorradig waren en dat opeens nog een bodem- en funderingsonderzoek moest volgen”. Later maakte de gemeente bekend dat het groot onderhoud op 1 juli 2022 zou starten.

Geen aandacht voor verkeersveiligheid
De gemeente gaf toen tot teleurstelling van de bewoners, de Klankbordgroep Oud Osdorp en de Dorpsraad aan dat er niets gedaan zou worden om ook meteen de veiligheid op de Osdorperweg te verbeteren. De gewenste verbeteringen voor de verkeersveiligheid zouden dan pas een jaar later volgen. Blijkbaar vond de gemeente het na al die jaren nog nodig om na het opknappen van de weg, die dan helemaal een lange rechte racebaan is geworden, “de verkeerssituatie eerst nog een jaar lang te monitoren”. Nu het groot onderhoud straks bijna alweer een jaar wordt uitgesteld, zou de gemeente kunnen overwegen om toch meteen maar de verkeersveiligheid aan te pakken.

1 juli wordt najaar 2022
Zoals gezegd: De Klankbordgroep Oud Osdorp pleitte er juist voor om het groot onderhoud en verkeersmaatregelen in één keer aan te pakken. Dat zou tevens kostenbesparend zijn. Eventueel wilde de Klankbordgroep het groot onderhoud daarom liever uitstellen om dit te laten samenvallen met de gewenste verkeersverbeteringen. En nu wordt – wéér precies vier dagen voor de start van het groot onderhoud – het werk opnieuw afgeblazen.

Geschikt maken voor zwaar vrachtverkeer?
Het is opmerkelijk dat in de brief nergens wordt aangestipt dat de weg geschikt zal worden gemaakt om zwaar vrachtverkeer toe te kunnen laten. Dit was namelijk hét grote bezwaar van Klankbordgroep, de Dorpsraad en bewoners bij alle discussies in de afgelopen maanden. Wél wordt vermeld dat zowel de asfaltlaag als de fundering compleet worden vernieuwd. En tevens wordt bekend gemaakt dat er rode fietsstroken komen en dat alle 50 km-borden worden vervangen door 30 km-borden. Maar… in de brief staat geen enkel woord over de wijze waarop deze lagere snelheidslimiet op deze drie kilometer lange rechte weg zal worden gehandhaafd! Met de jarenlange ervaringen op de Osdorperweg, laat het zich raden hoe deze verkeersmaatregel gaat uitpakken. Het wordt straks nog gevaarlijker voor fietsers op deze smalle rechte polderweg, die notabene onder het Hoofdnet Fiets valt…

Onderweg helemaal of half opknappen?
Voor de eerder aangekondigde verbetering van de zuidelijke helft van de Osdorperweg wordt echter een voorbehoud gemaakt. Dat geldt ook voor de Onderweg, getuige de passage: “Nadat het groot onderhoud op het noordelijk gedeelte gereed is, wordt geprobeerd om aansluitend de asfaltdeklaag van het zuidelijke gedeelte ook te vernieuwen.” En: “Het is nog onduidelijk of op de ventweg alleen de deklaag vernieuwd dient te worden of dat hier ook de fundering moet worden vernieuwd.” Voor de bewoners is het inmiddels een uitgemaakte zaak dat de huidige staat van beide stukken weg om een volwaardige aanpak vraagt.

Theo Durenkamp; 3 juli 2022.

Zie ook: www.theodurenkamp.nl/artikelen/groot-onderhoud-osdorperweg-opnieuw-uitgesteld

 

Oud Osdorpers spreken weer in voor veiliger Osdorperweg

Hoewel de Osdorperweg geen agendapunt op de SDC-vergadering van 14 juni 2022 was, waren het drie insprekers die bijna een uur lang alle aandacht op dit al jaren slepende dossier wisten te vestigen.

Als bewoners van deze verkeersgevaarlijke weg deden zij wederom een oproep om nu daadwerkelijk de onveiligheid aan te pakken en dit vooral te combineren met het groot onderhoud.

Tegenstrijdige uitgangspunten

Ook juridisch is er veel aan te merken op het plan om de weg met als status ‘Hoofdnet Fiets en erftoegangsweg’ nu te gaan inrichten voor zwaar vrachtverkeer en daarmee dus ook het vrachtwagenverbod na 60 jaar op te heffen. Ook kwam de vraag aan de orde in hoeverre er tussen stadsdeel en ondernemers handjeklap is gespeeld om de weg weer voor vrachtverkeer te gaan bestemmen en verbouwen. Kortom, de tegenstrijdige uitgangspunten die voor de Osdorperweg zijn geformuleerd missen alle geloofwaardigheid.

DB verantwoordelijk voor onveiligheid

Namens de Klankbordgroep Oud Osdorp constateerde Hans de Waal dat het DB nog steeds geen actie had ondernomen. “Het is duidelijk dat dit DB geen voorstander is van het direct nemen van maatregelen als het om verkeersveiligheid gaat. Na de vorige vergadering is immers geen enkele actie ondernomen. Het groot onderhoud, waarbij zo maar even het vrachtwagenverbod van tafel wordt geveegd, gaat dus gewoon door. Daarmee bent u allemaal verantwoordelijk voor de vrachtwagen van 40 ton die een moeder met een kind op de fiets tegenkomt op de Osdorperweg.

U gelooft de ambtenaar die denkt de veiligheid voor de fietser te realiseren middels twee rode fietsstroken en een bordje met maximum 30 km/u. Met dit geplande groot onderhoud wordt de weg, vanaf komende maand al, in strijd met het vrachtwagenverbod, extra gefundeerd en verbreed voor zwaar vrachtverkeer. Daarmee wordt maar één punt van de nota van de uitgangspunten, en wel het meeste bizarre (het geschikt maken voor vrachtverkeer) verwezenlijkt. Alle andere uitgangspunten klinken misschien wel leuk, maar worden daarmee in de praktijk een lachertje.”

Dubbel werk, dubbele kosten

Hans de Waal wees ook op het onnodig verspillen van gemeenschapsgeld door nu eerst alleen het groot onderhoud te plegen en in een later stadium de weg weer opnieuw op te breken voor de inrichting van de 30 km-zone. En dat omdat er eerst weer een onderzoek zou moeten plaats vinden.

Handjeklap met ondernemers?

En de bevlogen Oud Osdorper vervolgde: “Het enige onderzoek dat volgens mij nog moet plaats vinden is hoe het kan dat dit (en het vorige) DB de belangen van de ondernemers belangrijker vinden dan de verkeersveiligheid van de fietser op de Osdorperweg. Welke lijntjes lopen er tussen ondernemers en de gemeenteambtenaren die de beslissing in dit project nemen? Hebben juristen de gemeente al claims in het vooruitzicht gesteld wanneer de weg niet langer technisch wordt ingericht om geschikt te zijn voor zwaar vrachtverkeer? Beste mensen, ’t stinkt! Dit langlopende dossier rammelt aan alle kanten. Ik ben er klaar mee…”

Juridisch afdwingen

Mireille de Ridder, eveneens bewoner en tevens lid van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, toonde zich zeer ontgoocheld over de voorgenomen oplossingen die de onveiligheid juist gaan vergroten: “Op sommige delen mist de Osdorperweg zelfs de vereiste breedte voor twee vrachtwagens om elkaar te passeren. Bovendien is daar aan één zijde een voetpad van slechts twee stoeptegels. Afgelopen week werd ik zelf daar door een vrachtwagen in de heg gedrukt. Als dit een kind was overkomen, hoe zou het dan afgelopen zijn?

Zelf overweeg ik momenteel een gerechtelijke procedure aan te gaan, omdat in dit hele dossier diverse zaken niet kloppen en die bovendien juridisch aanvechtbaar zijn. Dat gemeente en stadsdeel beide over dit dossier gaan, maakt het bijzonder verwarrend en onduidelijk. De gemeente voert hier andere ontwikkelingen door, zoals de ontsluiting van het terrein in de Lutkemeerpolder en de horecaplannen bij de Slibveldenweg, die niet gecommuniceerd worden met het stadsdeel en de projectmanager van de Osdorperweg.” Mireille pleitte daarom voor één aanspreekpunt voor de Osdorperweg: “En aangezien het stadsdeel minder mandaat heeft dan de gemeente, moet dit project, net als de Sloterweg, in één hand gelegd worden, dus bij de gemeente.”

Kindonvriendelijk én -onveilig

Saskia van der Pol, eveneens bewoner en dorpsraadslid, legde in haar bijdrage vooral de nadruk op de gevaarlijke situatie voor de kinderen. Zelfs de kinderspeelplek van ‘Over de Rand’ op de hoek van de Joris van den Berghweg is voor kinderen zelfstandig niet bereikbaar vanwege de smalle stoep langs de drukke en smalle Osdorperweg, waar auto’s en vrachtwagens elkaar rakelings moeten passeren.

Doorschuiven

Het was vooral stadsdeelvoorzitter en waarnemend portefeuillehouder Verkeer Ünver die namens het DB op de insprekers reageerde. Hij wist daarbij zijn irritatie – tijdens zijn breedvoerige betoog met daarin veel inhoudelijke herhaling – over de ingebrachte punten nauwelijks te verbergen. Vooral de schijn van handjeklap met de ondernemers wees hij nadrukkelijk van de hand, zolang duidelijke bewijzen daarvoor ontbreken. Op de klacht over het uitblijven van maatregelen wees hij op de nog aan te stellen nieuwe portefeuillehouder die het hele dossier na diens aantreden zal gaan overnemen.

Ünver beloofde aan De Waal om zijn opvolger, Nazmi Türkkol van D66, zo spoedig met hem in contact te gaan brengen om het “doorschuiven van de maatregelen tot een minimum te beperken”. Wat betreft een eventuele overdracht van het dossier naar de gemeente en het invoeren van de elektronische knip waarover de SDC zich in meerderheid uitsprak verwees hij naar de toezeggingen van de vorige vergadering.

Acht palen, één camera

Op de vraag van andere SDC-leden welke kortetermijnoplossing Hans de Waal het liefst zou zien, stelt Hans voor om acht flitspalen op het hele traject te plaatsen met één camera die telkens van plek wisselt. Deze plaatsing zou volgens hem binnen twee weken haalbaar zijn om te realiseren.

Beschamend

Slotenaar Monique van ’t Hek (D66) noemde het “beschamend” dat het dossier Osdorperweg al zoveel jaren voortsleept. Als nieuw SDC-lid beloofde zij om snel na de aanstelling van de nieuwe portefeuillehouder het dossier ‘Osdorperweg’ zo veel mogelijk samen met de nieuwe verkeerswethouder (D66) van de gemeente op te pakken. Van ’t Hek beloofde zich hierin vast te gaan bijten tot er een oplossing is bereikt en de Osdorperweg veilig is voor fietsers.
Eerder hebben ook de stadsdeelpolitici van GroenLinks, de PvdA en de VVD hun steun hiervoor al toegezegd, zoals ook blijkt uit eerder aangenomen moties.

Theo Durenkamp; 18 juni 2022.

Zie ook: www.theodurenkamp.nl/artikelen/oud-osdorpers-spreken-weer-in-voor-veilige-osdorperweg

 

Ervaar zelf hoe het is om te fietsen op de Osdorperweg

“Ik kan mijn bestemming alleen bereiken via de Osdorperweg en fietste daar dus op mijn elektrische fiets met een snelheid van zo’n 25 km/uur”, luidt de tekst bij de link naar een filmpje dat de redactie ontving.

Er wordt al jaren gesproken over de onveiligheid voor fietsers op de Osdorperweg, die toch onder het Hoofdnet Fiets valt. We naar dit filmpje kijkt, kan veilig in zijn luie stoel ervaren hoe ‘fijn’ het is om hier te fietsen.

Levensgevaarlijke inhaalmanoeuvre

De fietser vervolgt: “Ik had tijdens het fietsen mijn camera in mijn rugzak zitten. Je ziet dat er van achterop een brede vrachtwagen aankomt. Hij wil inhalen en besluit dat pál voor de bocht van het oude dorp in. Ik had mazzel dat er op dat moment geen tegenligger aankwam, want anders had hij daarvoor moeten uitwijken en had ik onder de trailer gelegen.”

Veel te brede en zware vrachtwagen

Op de Osdorperweg – onderdeel van het Hoofdnet Fiets – geldt al sinds decennia een breedte- en aslastbeperking voor vrachtwagens. Op de film is het kenteken van deze kolos goed leesbaar. Hij is te breed (2,55 m) en te zwaar gemiddeld 10 ton per as.

Verkeersbesluit opnieuw nemen
Desgevraagd geeft Hans de Waal van de Klankbordgroep Oud Osdorp uitleg: “De gemeente vindt de hele situatie maar lastig en zegt het oorspronkelijke verkeersbesluit van het bestaande vrachtwagenverbod niet meer te kunnen vinden. Oké, dat kan gebeuren. Sindsdien is de computer ingevoerd en heeft de gemeente heel wat keren gereorganiseerd. Maar, dan kies je er toch voor om dat verkeersbesluit gewoon opnieuw te nemen? Niet dus: men kiest liever voor het verwijderen van de verbodsborden. Als fietser ben je op deze smalle dijkweg erg kwetsbaar. Het is wachten op de eerste fietser die wordt doodgereden. Daarna komt de gemeente vast wel in actie. Als fietser ben je dus een soort proefkonijn voor de veiligheid op de Osdorperweg.” Hans heeft hierover op 15 juni 2022 een brief gestuurd naar de tijdelijk portefeuillehouder Verkeer van stadsdeel Nieuw-West, Emre Ünver.

Tamar Frankfurther; 17 juni 2022.

 

Partijen trekken hoopgevende adviezen Osdorperweg weer in

Ondanks smeekbedes bij de inspraak wordt het groot onderhoud stoïcijns doorgezet. Het verdrietige resultaat van de bespreking op 31 mei 2022 in de stadsdeelcommissie (SDC).

Door de kritische opstelling van een meerderheid van de stadsdeelcommissie, heerste voorafgaand aan de vergadering optimisme dat de veiligheid op de Osdorperweg eindelijk centraal zou komen te staan.

Twee adviezen en twee vragen
De fracties van D66, GroenLinks, de PvdA en de VVD hadden immers van tevoren twee heldere ongevraagde adviezen ingediend: “Het groot onderhoud aan de Osdorperweg beperken tot het hoogstnoodzakelijke en het hele plan rond de verkeersveiligheid vanaf nu laten afhandelen door de Centrale Stad, zoals ook met de Sloterweg is gebeurd.” Maar, na uitvoerige discussie, trokken zij deze adviezen ook weer in. Daarnaast stelden deze vier partijen ook twee vragen:

* Wat behelst exact het groot onderhoud aan de Osdorperweg dat in de bewonersbrief van 11 mei 2022 werd aangekondigd?
* Waarom is de elektronische knip niet in het uitvoeringsplan opgenomen?

Voordat deze vragen en adviezen in de vergadering werden besproken, kreeg Hans de Waal namens de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) drie minuten het woord. Zijn open brief aan alle SDC-leden was immers voor vier partijen de aanleiding om beide zogeheten ‘ongevraagde adviezen’ te agenderen.

Spreekwoordelijke druppel
De bewonersbrief van 11 mei 2022 was voor Hans de Waal, net als bij zoveel andere bewoners van de Osdorperweg, de druppel die bij hem de emmer deed overlopen. Het daaropvolgende gesprek met de uitvoerende ambtenaar van het project was voor Hans de reden om na jarenlange inzet voor de verkeersveiligheid de handdoek definitief in de ring te gooien. Nu de meerderheid van de stadsdeelcommissie echter deze beide hoopgevende adviezen voor deze vergadering hadden geagendeerd, besloot Hans toch gebruik te maken van zijn inspreekrecht.

De Oud Osdorper hield een vlammend betoog waarin hij de onlogica van het gemeentelijke beleid op de Osdorperweg benadrukte. Over hoe vreemd het is dat de gemeente op deze smalle dijkweg die Hoofdnet Fiets is zomaar weer reusachtige vrachtwagens wil toelaten. Over hoe de gemeente elders in de stad fietsers beschermt, maar hier niet. Over zijn verbazing waarom de gemeente de verkeersveiligheid ondergeschikt maakt aan andere belangen.

Onvrede
Waarnemend portefeuillehouder Verkeer Emre Ünver ging vervolgens uitvoerig in op de naar zijn mening terechte onvrede over het jarenlange slepende verkeersplan voor de Osdorperweg. Hij zei zich goed te kunnen verplaatsen in de emoties van de bewoners, die het vertrouwen in het stadsdeel na alle uitstel en afstel inmiddels zijn kwijtgeraakt. En begreep ook volkomen dat de vlam in de pan sloeg na de bewonersbrief over de onduidelijke aard van het groot onderhoud. Hij zegde daarom toe dat er na de aanstelling van de nieuwe portefeuillehouder Verkeer een nieuwe bewonersbrief zal komen waarin die duidelijkheid wél zal worden gegeven.

Aanpassen voor vrachtverkeer
Projectleider Jeroen Dijk lichtte vervolgens toe dat uitstel van het groot onderhoud voor ongewenste logistieke problemen zou gaan zorgen. Immers, Liander moet nu starten met de noodzakelijke vervanging van de energiebekabeling. En het is natuurlijk wel zo handig qua tijd en kosten om dit samen te laten vallen met de vervanging van het wegdek. Van verbreding zal geen sprake zal zijn, volgens Jeroen Dijk, maar de weg wordt daarentegen technisch wél geschikt gemaakt voor vrachtverkeer. Dat dit uiteraard in strijd is met het al 60 jaar bestaande vrachtwagenverbod en niet te combineren is met de status van de weg (erftoegangsweg en Hoofdnet Fiets) noemde de projectleider gemakshalve maar niet.

Regie over naar Centrale Stad?
Emre Unver vond het vreemd dat D66, GroenLinks, de PvdA en de VVD het advies hadden ingediend om de afhandeling van de verkeersveiligheid op de Osdorperweg aan de Centrale Stad over te dragen: “Dit neigt naar een motie van wantrouwen richting het nieuwe DB, en dat terwijl het DB momenteel nog niet volledig is samengesteld.” Als waarnemend voorzitter en portefeuillehouder Verkeer verklaarde hij zich bereid een eventuele meerderheid voor dit advies te respecteren, maar adviseerde de leden van de SDC dit advies nog eens goed te overwegen. Het is een gemiste kans dat geen van de commissieleden daarop reageerde met de boodschap dat dit advies niet zomaar uit de lucht is komen te vallen. Dat het stadsdeel Nieuw-West – en daarvoor ook al het stadsdeel Osdorp – alleen maar aangerommeld hebben met de Osdorperweg en dat het dan ook niet in de verwachting ligt dat het nieuwe DB dit na decennia nu wél goed gaat regelen.

Elektronische knip in de wacht
Ünver gaf ook aan dat de elektronische knip bewust niet in de uitvoering is opgenomen. De reden? “Er worden eerst andere maatregelen toegepast, te weten: de snelheidsbeperking, de wegversmallingen en de rode fietsstroken.” De waarnemend portefeuillehouder zegde wel toe dat deze maatregelen zullen worden gemonitord en dat in deze periode de elektronische knip dan – voor de zekerheid – wél al wordt voorbereid. Wanneer blijkt dat deze maatregelen onvoldoende resultaat boeken, kan de elektronische knip dan direct worden toegepast.

Zoekgeraakt verkeersbesluit: nep en flut
Monique van ’t Hek (D66), als inwoner van Sloten nieuw in de stadsdeelcommissie, maakte korte metten met het steeds weer genoemde argument van de gemeente dat het vrachtwagenverbod al 60 jaar ongeldig zou zijn, omdat men het onderliggende verkeersbesluit niet kan terugvinden.

Van ’t Hek: “Ik wil graag opheldering geven over een misverstand. Jaren geleden is het vrachtverkeer verboden op de Osdorperweg. Daarom zijn er vervolgens ook borden geplaatst om het vrachtverkeer hier te verbieden. Verder zijn er op grond van dat besluit ontheffingen verleend aan bewoners en bedrijven. Dat heeft de gemeente gedaan. Daarmee is aangetoond dat de gemeente ook het besluit heeft genomen. Beide geven aan dat het besluit om geen vrachtverkeer op de Osdorperweg toe staan genomen is.

Als toehoorder bij de laatste stadsdeelcommissievergadering in maart ging het ook hierover en toen kwam de gemeente met het argument: “We kunnen dat besluit nergens vinden”. Dat voelt als zó’n nep- en flutuitleg, want het besluit is genomen, de borden zijn geplaatst – jaren geleden – en er zijn ontheffingen verleend. Dat men het besluit niet kan vinden, daar kan ik me zo boos over maken. Het is gewoon een flutargument dat niet klopt.”

Het was goed te merken dat dit Slotense commissielid hier zo gepassioneerd over sprak. Aangezien het besluit al in de jaren zestig van de vorige eeuw is genomen, is het voorstelbaar dat het fysieke document indertijd per ongeluk niet gedigitaliseerd is en zoek is geraakt. Het feit dat op deze smalle weg doorgaand vrachtvervoer verboden is, is echter voor de hand liggend. Vraag is waarom de gemeente toch maar niet besluit dat verkeersbesluit dan opnieuw te nemen.

Adviezen ingetrokken
Tijdens een schorsing van de vergadering hebben de vier indienende partijen overleg gevoerd wat te doen met beide ongevraagde adviezen. Daarna lichtte Monique van ’t Hek – namens de vier partijen – toe waarom zij de adviezen besloten in te trekken. Als reden noemde ze o.a. dat het reeds geplande groot onderhoud niet bemoeilijkt mocht worden. Zij benadrukte ook dat er geen sprake was van een vertrouwensbreuk richting DB. Wél stelden de vier partijen zich op het standpunt dat er nu wél écht iets moet gaan gebeuren, te beginnen met een nieuwe bewonersbrief met een betere uitleg over het groot onderhoud. Na de installatie van het nieuwe DB zal de het groot onderhoud van de Osdorperweg opnieuw worden geagendeerd. Wordt dus vervolgd…

Welke ándere belangen spelen er mee?
Gevraagd naar de reactie van Hans de Waal op deze uitslag: “Het is één grote poppenkast. Er spelen duidelijk andere belangen dan de verkeersveiligheid, zelfs bij het DB. Ik heb de hoop op een veilige Osdorperweg onder bestuur van dit stadsdeel, nu definitief opgegeven. We hebben niet voor niets gevraagd of de centrale stad dit dossier wil nemen. Dit stadsdeelbestuur laat willens en wetens een levensgevaarlijke verkeerssituatie voortduren. Het geplande groot onderhoud maakt het alleen maar nóg onveiliger. Het is niet de vraag óf, maar wannéér er een ernstig ongeluk op de Osdorpweg te betreuren valt. En daar wil ik niet verantwoordelijk voor zijn, omdat ik zogenaamd ‘als burgerparticipant’ de ideeën van de gemeente zou ondersteunen.”

Te bizar voor woorden
En Hans de Waal vervolgt: “We hebben bij de Osdorperweg helaas een projectmanager die op geen enkele manier ook maar het minste begrip toont voor de mening van een inspreker. Het gaat om iemand die alleen maar stoïcijns het vervolg van de werkzaamheden opreutelt. Het begrip ‘veiligheid’ komt niet voor in zijn woordenboek. Het is te bizar voor woorden.

Hoe denkt deze meneer dat een 2,00 meter brede grijze asfaltstrook waar een 40 tonner van 2,60 meter breed met 60 km/uur langs een fietser beukt, veiliger is voor de fietser? Als dát de reactie is, dan heeft die man blijkbaar geen greintje inlevingsvermogen in hoe het er in de echte wereld aan toe gaat? Denkt iemand nou echt dat er straks op die kaarsrechte smalle polderweg 30 km/uur wordt gereden. Alleen maar omdat er een borden staan die dan vermelden? Terwijl een snelheid van 80 km/uur hier geen uitzondering vormt. Dat zou de gemeente weten, als ze hier tenminste een keer op snelheid zouden controleren. Maar nee hoor, vooral niet handhaven. En dan zeggen dat het project niet meer gestopt of aangepast kan worden. Omdat dat geld zou gaan kosten. Oké, het is prima om nieuwe leidingen te leggen, maar waarom zou dat niet gecombineerd kunnen worden met een herinrichting die de Osdorperweg wél veilig maakt? Wie ik ook spreek op de Osdorperweg, niemand snapt er nog wat van.”

Theo Durenkamp; 3 juni 2022.

Zie ook: 30 km/uur op hele Osdorperweg: zonder handhaving een farce!

 

30 km/uur op hele Osdorperweg: zonder handhaving een farce!

Op de hele Osdorperweg tussen Ookmeerweg en Halfweg gaat een maximum snelheid gelden van 30 km/uur.

Op zich een maatregel waarmee de verkeersveiligheid zeker is gediend, ware het niet dat er van handhaving geen sprake zal zijn.

Alleen borden plaatsen is zinloos
En ook een grootscheepse herinrichting van de weg die nu eenmaal hoort bij verlaging van 50 naar 30 km/uur om hiermee de snelheid op natuurlijke wijze af te dwingen blijft helaas achterwege. Enkel en alleen snelheidsborden zonder cameracontrole gaan zeker niet helpen om de snelheid van het verkeer terug te krijgen van 50 naar 30 km/uur. En zeker niet op deze lange rechte weg van 3 kilometer die als doorgaande route wordt gebruikt…

Snelheidsborden op elke kruising
Op 18 mei 2022 maakte de gemeente de snelheidsbeperking bekend via publicatie in het Gemeenteblad. Een bijgevoegde plattegrond geeft daarbij aan waar de 30 km-borden komen te staan. Het gaat in totaal om vier borden die het begin van het 30 km-gebied markeren: op de kruising met de Ookmeerweg, de Joris van den Berghweg, de Raasdorperweg en de Tom Schreursweg. Wie vanaf de Osdorperweg deze zijwegen wil inrijden komt dan weer borden tegen die het eind van het 30 km-gebied aangeven. Opvallend bij deze opsomming is dat men beide borden op de kruising met de Lutkemeerweg is vergeten. De vraag is verder of er – net als met de huidige 50 km-borden – op tal van plaatsen tussendoor óók weer herhalingsborden met 30 km zullen worden geplaatst; het gemeenteblad meldt daar niets over. Evenmin wordt een ingangsdatum genoemd waarop de verlaagde maximum snelheid van kracht gaat worden… Hiermee bestaat de kans dat – net als onlangs met de knipcamera’s op de Sloterweg en Nieuw-Sloten bekend werd – de invoering weer maanden vooruit wordt geschoven.

Meerderheidsbesluit knip genegeerd
Het nu genomen 30 km-besluit is het gevolg van de stemming in de Stadsdeelcommissie Nieuw West op 15 februari 2022. Twee ingediende moties kregen toen een meerderheid: de snelheidsbeperking van 30 km/uur en het aanbrengen van een knip op dit stuk Osdorperweg om doorgaand verkeer te weren. Het Dagelijks Bestuur van Nieuw West nam vervolgens echter alleen de 30 km/uur over en negeerde vervolgens het meerderheidsbesluit over de knip! En dat terwijl dit nu juist dé effectieve oplossing is voor de verkeersveiligheid…

Alweer een nepmaatregel…
In de al jaren durende discussie van de Klankbordgroep met de gemeente blijkt telkens weer dat van handhaving geen sprake zal zijn. Waar op andere plekken camera’s, al of niet met trajectcontrole, de naleving afdwingen, is de gemeente niet van plan dit op de Osdorperweg in te voeren. Het niet handhaven van de inmiddels ingevoerde verkeersmaatregelen is momenteel dé grootste frustratie van de Klankbordgroep en de bewoners. Als de naleving op snelheid óók niet zal worden gehandhaafd, is dit de derde verkeersmaatregel op een rij waarbij de gemeente het laat afweten. Immers:

– eerst was er het verbod op zwaar vrachtverkeer sinds 1963 met een bord voor maximum breedte (2,2 m) en asdruk (4,8 ton), dat nimmer is gehandhaafd, en waarvan de gemeente nu zegt dat men het verkeersbesluit van destijds niet terug kan vinden;
– ten tweede was er het inrijverbod tijdens de spitsuren dat in 2014 is ingevoerd en evenmin wordt gehandhaafd. In de notulen van het stadsdeel en zelfs in de Staatscourant staat dat de borden alleen dienen ter afschrikking en er geen handhaving zal plaats vinden;
– en nu zal dan ook de derde maatregel, de 30 km-limiet, eveneens niet worden gehandhaafd; een regelrechte farce!

Trajectcontrole
De enige oplossing is dan uiteraard cameracontrole. Om het hele traject van 3 km veilig te krijgen zal dit dan wél in de vorm van trajectcontrole moeten worden. Aan de hand van de kentekens wordt dan op basis van de rijtijd de snelheid berekend.

Omdat de Osdorperweg één doorgaande zijweg heeft, de Joris van den Berghweg, waarlangs veel verkeer afslaat en binnenkomt, zal de trajectcontrole dan ook op twee afzonderlijke stukken gehouden moeten worden. En omdat er nóg twee – weliswaar doodlopende – zijwegen zijn, de Raasdorperweg en de Lutkemeerweg, zou een trajectcontrole over vier opeenvolgende wegvakken helemaal effectief zijn!

Ander voordeel van trajectcontrole is dat allerlei ingrepen in het wegprofiel dan achterwege kunnen blijven. Dus geen drempels, versmallingen en andere obstakels die normaliter worden aangebracht om de verlaagde snelheid van 50 naar 30 km/uur op ‘natuurlijke wijze’ af te dwingen.

Symboolpolitiek
Het plaatsen van deze verbodsborden en deze vervolgens niet te handhaven zijn je reinste staaltjes van symboolpolitiek en nepmaatregelen die een overheidsbestuur onwaardig zijn: puur ambtelijke ‘oplossingen’ die hun doel volkomen voorbijschieten.

Volkomen ongeloofwaardig
Geen enkele bewoner van de Osdorperweg, maar ook daarbuiten, gelooft natuurlijk dat enkel en alleen het plaatsen van borden – zonder deze te handhaven – de verkeersveiligheid zal verhogen. Op het korte stuk in de dorpskern van Oud Osdorp – waar al jaren 30 km geldt – lukt het nú al niet om de snelheid onder de 30 km te houden. Waarom zou dit op het volledige traject van 3 km dan wel lukken? Vreemd en eigenlijk heel bizar dat het gemeentebestuur in de achterliggende jaren drie opeenvolgende verkeersmaatregelen voor de Osdorperweg neemt om deze vervolgens alle drie – ook nog zo openlijk – niet te handhaven!

Theo Durenkamp; 31 mei 2022.

Link gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-228649.html

Link Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-11928.pdf

Zie ook: www.theodurenkamp.nl/artikelen/hele-osdorperweg-30-km-zonder-handhaving-een-farce

Zie ook: Partijen trekken hoopgevende adviezen Osdorperweg weer in

 

Verkeersbesluit 30 km/uur op Osdorperweg roept vooral vragen op

Normaal gesproken zou er feest gevierd worden dat de gemeente de Osdorperweg in Oud Osdorp nu eíndelijk veiliger gaat maken.

Het verkeersbesluit van 18 mei 2022 op het Hoofdnet Fiets líjkt goed nieuws.

Samenhang tussen verkeersmaatregelen ontbreekt
Maar, wie na die eerste vreugdekreet doordenkt, ziet vooral vragen opdoemen en snapt de visie de gemeente over het verkeersbeleid rond de Osdorperweg niet. Enkele vragen: Hoe zit het de handhaving? Alleen 30 km-borden plaatsen is immers zinloos. Waarom wordt de halve weg komende zomer dan nog verbreed en verstevigd? Dat bevordert het racen van (zwaar) verkeer hier dan toch juist? Op de Osdorperweg geldt toch al sinds 1963 een vrachtwagen-verbod met ontheffingen? Hoe worden fietsers op hun Hoofdnet beschermd?

Kritische adviezen van stadsdeelcommissie
Ook de stadsdeelcommissie van Nieuw-West is het spoor bijster en gaf het DB op 31 mei twee ongevraagde adviezen. De meerderheid van de commissie vindt – net als de Klankbordgroep Oud Osdorp – dat de regie zoek is en dat het dossier ‘Verkeer Osdorperweg’ zo snel mogelijk moet worden overgedragen aan de gemeente. Wat portefeuillehouder Emre Ünver, die tijdelijk over het verkeer gaat, heeft geantwoord, leest u volgende week.

Tamar Frankfurther; 31 mei 2022.

 

Groot onderhoud Osdorperweg in juli toch van start

Het geplande groot onderhoud aan de Osdorperweg gaat de smalle dijkweg, onderdeel van het Hoofdnet Fiets, wél veel onveiliger maken.

Dit blijkt uit de gemeentelijke bewonersbrief van 11 mei 2022 en uit contact daarna met de omgevingsmanager Pim Leuverink.

Ook het wegdek op het Onderweggetje, dat parallel aan de Osdorperweg achter de huisnummers 517 tot en met 571 loopt, is hard aan vervanging toe. Het is onduidelijk wanneer de gemeente hier aan de slag gaat. Foto: Theo Durenkamp.

Verkeersveiligheid: pas later?
In de bewonersbrief staat ook dat de werkzaamheden op de Osdorperweg de verkeersveiligheid hier niet zullen verbeteren. “Dat is heel teleurstellend”, zo laat de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) desgevraagd weten. “Daar smeken de Dorpsraad, de werkgroep Oud Osdorp en de KOO nu al decennia om. In de bewonersbrief zegt de gemeente hierover: “Zodra het nieuwe stadsdeelbestuur is geïnstalleerd en de portefeuillehouder op de hoogte is gebracht van het proces, wordt gekeken hoe er een vervolg gegeven kan worden aan het verkeersveiliger malen van de Osdorperweg.”

De KOO: “Het zal toch niet zo zijn dat deze wisseling van de wacht binnen het stadsdeel straks opníeuw leidt tot nóg meer herhaling van reeds uitgevoerde onderzoeken en van verder uitstel om de Osdorperweg veiliger te maken. Straks is het groot onderhoud afgerond en kunnen ze daarna meteen weer opnieuw beginnen omdat de weg dan ingericht gaat worden als Hoofdnet Fiets en 30 km-gebied. Kan dat niet beter in één keer? Er wordt zo heel veel gemeenschapsgeld verspild! Wij blijven hopen dat de gemeenteraad de regie snel overpakt. Met dat verzoek hebben we een raadsadres ingediend. Ook een meerderheid van de huidige stadsdeelcommissie steunt dit, omdat het stadsdeel in de afgelopen jaren bewezen heeft dit traject niet aan te kunnen.”

Nu toch niet ook verbreden en extra funderen?
In februari werd het groot onderhoud uitgesteld omdat er nog een funderingsonderzoek gedaan moest worden. Daarover en over de resultaten van dit onderzoek staat vreemd genoeg nu niets in deze bewonersbrief. De KOO zette altijd al vraagtekens bij het voornemen van de gemeente om de Osdorperweg steviger te funderen en te verbreden, omdat de weg daarmee geschikt gemaakt zou worden voor zware vrachtwagens: “Dat zou vreemd zijn. Op de Osdorperweg geldt immers al sinds 1963 een inrijdverbod voor doorgaand vrachtverkeer. Die verbodsborden staan er niet voor niets. De ondernemers van de Osdorperweg beschikken uiteraard over ontheffingen van dat verbod. Alles is in het verleden dus administratief goed geregeld.

Dat de gemeente dat verkeersbesluit niet meer kan vinden, betekent niet dat het niet bestaat. Als ze het niet meer kunnen vinden, nemen ze het besluit desnoods opnieuw. Het is toch voor iedereen ook logisch dat doorgaand vrachtverkeer niet thuishoort op deze smalle dijkweg zonder vrijliggende fietspaden? Bovendien valt de Osdorperweg onder het Hoofdnet Fiets. Fietsers en zware vrachtwagens zijn nu eenmaal op het Hoofdnet Fiets een ongelukkige combinatie. Dan is dat stevige onderheien niet nodig of sterker nog: niet gewenst.

De gemeente geeft geen schriftelijke openheid wat voor werkzaamheden straks precies onder het groot onderhoud gaan vallen, maar wij vrezen het ergste. Wij hopen dat de nieuwe stadsdeelcommissie hier ‘bovenop’ gaat zitten en verspilling van gemeenschapsgeld en ondoorzichtig gesjoemel in achterkamertjes deze keer voorkomt. En hopelijk wordt de regie over de Osdorperweg daarna snel overgeheveld naar de gemeente.”

Vrachtwagen-corridor met hoge snelheden
Op 16 mei had Hans de Waal contact met omgevingsmanager Pim Leuverink over de geplande werkzaamheden. Leuverink gaf telefonisch wél openheid van zaken over de geplande werkzaamheden. Hans: “Nu is onofficieel dus wel bekend dat met het groot onderhoud de weg definitief verbreed en extra gefundeerd en daarmee een vrachtwagen-corridor wordt. Daardoor wordt het dus ook nóg gevaarlijker voor fietsers. Bovendien: met mooi nieuw asfalt en zonder adequate handhaving op de 30 km/u een nog betere racebaan, met nóg hogere snelheden en snelheidsverschillen tussen auto en fietsverkeer.” Ontsteld schreef Hans een Open Brief.

Stadsdeelcommissie: “Voer 30 km/uur in!”
Overal in Amsterdam wordt 30 km/uur ingesteld. Daar bovenop heeft de stadsdeelcommissie van Nieuw-West in zijn laatste vergadering zelfs nog twee moties aangenomen vóór het instellen van 30 km/uur én het weren van doorgaand verkeer op de Osdorperweg. De KOO: “Het zal toch niet zo zijn dat de Osdorperweg nu eerst nu nog – ten koste van de bermen – voor veel geld verbreed en geschikt gemaakt wordt voor zwaar vrachtverkeer? Oké, na deze werkzaamheden is het wegdek dan fietsveilig, maar als fietsers op hun Hoofdnet Fiets dan door het voortrazende (vracht)verkeer nog de berm in worden gereden, dan schiet je daar toch weinig mee op”, aldus de zeer bezorgde Klankbordgroep.

Zuidelijke deel Osdorperweg
De bewonersbrief meldt ook dat later nog geprobeerd wordt om ook het zuidelijke gedeelte van de Osdorperweg – tussen de Joris van den Berghweg en de Ookmeerweg – nieuw asfalt te geven. Bij het Onderweggetje is het volgens de gemeente nog onduidelijk of daar alleen de deklaag van het asfalt vernieuwd moet worden of dat ook de fundering hier moet worden vernieuwd.

Onbereikbaar Oud Osdorp
De KOO vraagt zich ook bezorgd af of het lintdorp Oud Osdorp in deze periode nog wel voldoende bereikbaar blijft voor de nooddiensten. En of de gemeente zich wel realiseert dat het groot onderhoud ook gevolgen heeft voor evenementen op de Polderheuvel: “Als er weer grote festivals op de Polderheuvel georganiseerd gaan worden, loopt de boel hier normaal gesproken meteen al vast. En met deze werkzaamheden zal dat helemaal het geval zijn. Realiseert de gemeente zich wel dat straks niet alleen de Osdorperweg dan immers is opgebroken, maar dat er ook eenrichtingsverkeer op de Tom Scheursweg geldt? Hopelijk houdt de gemeente nog wel het overzicht, maar wij vrezen – helaas uit ervaring – het ergste…”

Halve weg in december gereed
Het gaat voorlopig alleen om het onderhoud van de Osdorperweg tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg. Over het net zo noodzakelijke onderhoud aan het zuidelijke deel van de weg doet de gemeente geen duidelijke uitspraken. Het groot onderhoud dat in juli van start gaat, had eigenlijk al in februari zullen beginnen, maar werd toen op het laatste moment afgeblazen.

Volgens de gemeente was uitstel toen noodzakelijk omdat “kabels niet op voorraad bleken te zijn en er onverwacht een funderingsonderzoek plaats moest vinden”. Over dat funderingsonderzoek zwijgt de gemeente nu. In de brief meldt de gemeente wél eind mei de resultaten van een ander onderzoek “naar de trillingen op de Osdorperweg” te gaan delen.

Zoals gebruikelijk voert de gemeente het werk in fasen uit, te beginnen met Fase 1 begin juli. Meestal beginnen dergelijke werkzaamheden na de bouwvak… Als alles volgens planning loopt, is de helft van de Osdorperweg eind november gereed.

Tamar Frankfurther; 17 mei 2022.

 

DB zet poltiek buiten spel en blokkeert zo veiliger Osdorperweg

Het leek nog even zo mooi: Een ruime meerderheid van de stadsdeelcommissie en gemeenteraad wil eindelijk écht doorpakken om Osdorperweg voor eens en altijd veilig en rustig te maken.

Zo bleek uit hun standpunten die allen enkele weken geleden nog indienden bij de werkgroep Publiciteit Sloten-Oud Osdorp. Dat gaf de burger moed.

De smalle dijkweg zonder vrijliggende voet- en fietspaden is nu eenmaal niet geschikt voor al dat voortrazende en zware verkeer dat de weg alleen gebruikt om de A9 snel te bereiken. Foto: Irene Hemelaar.

30 km/uur instellen zonder handhaving is zinloos
Maar, de politici in de stadsdeelcommissie en de gemeenteraad lijken nu op een zijspoor te zijn gezet. Dat blijkt uit de bewonersbrief die op 23 maart 2022 in Oud Osdorp werd bezorgd. Het DB neemt de op 15 februari 2022 door de stadsdeelcommissie aangenomen motie om ‘selectieve toegang’ in te voeren níet over. Het DB van Nieuw-West benadrukt wel dat het van belang is dat het “verkeersveiliger en leefbaarder moet worden op de Osdorperweg”. Maar denkt dat te kunnen op te lossen door rode fietssuggestiestroken op de weg aan te brengen en een maximum snelheid van 30 km/uur in te stellen. “Maar, wie houdt zich daar dan aan? Als er niet continu – en op zijn best slechts incidenteel – wordt gehandhaafd?” Vraagt de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) zich, inmiddels de wanhoop nabij, af.

“Alsjeblieft gemeenteraad, pak dit dossier over!”
Nu het DB de aangenomen motie niet gaat uitvoeren maar nu, zoals de KOO aangeeft, “opnieuw voor de honderdduizendste keer op zoek gaat naar ándere oplossingen”, is de maat voor de KOO echt vol: “Dit is wéér opnieuw een uitsteltechniek. Alsjeblieft, leden van de stadsdeelcommissie, zoek contact met jullie collega’s van de gemeenteraad. Wethouder De Vries, pak dit dossier over! Zelfs het zo nodige groot onderhoud is wéér uitgesteld…”

Tamar Frankfurther; 25 maart 2022.

Zie ook: www.theodurenkamp.nl – DB Nieuw-West wil -vooralsnog- geen selectieve toegang

 

Stadsdeelcommissie kiest voor knip en 30 km op de Osdorperweg

Met de kleinst mogelijke meerderheid stemde de stadsdeelcommissie Nieuw-West op 15 februari 2022 voor een knip op de Osdorperweg. Het voorstel om voor de hele weg een maximum snelheid van 30 km in te voeren werd gesteund door de volledige stadsdeelcommissie.

Daarmee heeft de stadsdeelcommissie na jaren van discussie, onderzoek en uitstel eindelijk een uitspraak gedaan over de aanpak van de verkeersonveiligheid op deze drukke en smalle veendijk.

Stemming na discussie van twee uur
De stemming over de verkeersaanpak gebeurde naar aanleiding van twee moties ingediend door Pieter Nijhof van GroenLinks. Daar ging een bijna twee uur durende discussie aan vooraf. Hieraan namen diverse bewoners van de Osdorperweg deel, verenigd in de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO). De KOO probeert al jaren een doorbraak te bereiken in de al decennia slepende discussie over verkeersmaatregelen, die de Osdorperweg veilig moeten maken.

Twee van de vijf partijen in de stadsdeelcommissie onthielden hun steun aan het voorstel voor het invoeren van een knip. Zo wilde de VVD eerst nog een nader onderzoek alvorens hiermee in te stemmen. DENK zag vooral bezwaren voor bewoners die door de knip zullen moeten omrijden, zeker nu ook Sloten met Nieuw Sloten vier knips krijgen. De overige drie partijen, te weten GroenLinks, PvdA en 50+, samen goed voor 9 van de 16 zetels, hielpen het voorstel voor de knip aan een nipte meerderheid.

De wethouder en gemeenteraad zijn nu aan zet
“Na deze uitspraak van de uitspraak van een meerderheid van de stadsdeelcommissie, kan de vlag nog niet uit”, zo vertelt de KOO. “Besluiten van de stadsdeelcommissie reiken tegenwoordig immers niet verder dan een advies aan de gemeente. De gemeenteraad zal vervolgens het daadwerkelijke besluit zal moeten nemen. Wel weten we van de eerdere besluitvorming over de Sloterweg dat de gemeente deze uitspraak van de stadsdeelcommissie zeer serieus neemt.”

Raadsadres: “Gemeente, pak de regie”
De KOO was al eerder van mening dat de gemeente de regie over de Osdorperweg moest overpakken van het stadsdeel. Eind januari zond de KOO daarom al een raadsadres aan de gemeente met het verzoek om de regie rond de gevaarlijke Osdorperweg van het stadsdeel over te nemen. Daar komt nú dus opeens het positieve advies van de stadsdeelcommissie bij.

Sloterweg als ‘lichtend voorbeeld’
Er zijn Oud Osdorpers die zich afvragen of de uitspraak van het stadsdeel op 15 februari bespoedigd is door bovenstaand raadsadres aan de gemeenteraad. Hoe het ook zij: In ieder geval heeft Pieter Nijhof van GroenLinks met zijn motie de stadsdeelcommissie gedwongen om tot een uitspraak over deze al jaren slepende kwestie te komen. De KOO hoopt dat de gemeente het nu gaat overpakken en “dat het tot een succesvolle en beslissende afronding gaat komen waarbij de procedure zoals onlangs bij de Sloterweg als lichtend voorbeeld dient”.

Notities aangenomen die meteen al achterhaald zijn
Voorafgaand aan de stemming over de motie, ondersteunde de meerderheid van de stadsdeelcommissie eerst nog twee nota’s over de Osdorperweg. Het is niet duidelijk in hoeverre die nota’s, nu de motie is aangenomen, nog relevant zijn. Immers, als er op de Osdorperweg een knip komt met een 30 km-regime dan zijn vele zaken uit beide notities niet langer relevant. “De discussie daarover toont”, volgens de KOO, “alleen maar aan hoe belangrijk het is om de verantwoordelijkheid voor de Osdorperweg weg te halen bij het stadsdeel”.

Uitgangspunten notities Osdorperweg tegenstrijdig
Het ging over deze twee nota’s, die de stadsdeelcommissie unaniem goedkeurde: de ‘Uitgangspuntennotitie’ en de ‘Nota van Beantwoording over de Osdorperweg’. De insprekende bewoners waren bijzonder kritisch over de inhoud van beide nota’s. Zij wezen vooral op de tegenstrijdigheden in de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de aanpak van de weg. Vragen die gesteld werden: “Hoe valt het te rijmen dat de Osdorperweg niet langer als ‘verbindingsweg’ moet functioneren, terwijl deze van beide zijden voor al het verkeer toegankelijk moet blijven?” en “Hoe valt de vergroting van de veiligheid voor fietsers te rijmen met het technisch geschikt maken van de weg voor zwaar vrachtverkeer?”

Vrachtverkeer is technisch onmogelijk
Eén van de insprekers wees de stadsdeelcommissie erop dat de wegbreedte tegenwoordig aan wettelijke eisen is gebonden voor het type verkeer dat op een bepaalde wegcategorie bij een bepaalde maximum snelheid mag worden toegelaten. De bewoonster citeerde letterlijk de voorschriften voor de wegcategorie van de Osdorperweg: “Waar twee elkaar tegemoet rijdende vrachtwagens worden toegelaten, is bij een snelheid van 50 km een wegbreedte van minstens 7 meter vereist. Daarnaast is dan een trottoirbreedte van minimaal 1 meter vereist.” Met verwijzing naar de officiële instanties op dit punt was haar conclusie even duidelijk als confronterend: “Deze huidige geldende normen kunnen op de Osdorperweg nimmer worden gehaald. Nóch de wegbreedte, nóch de voetpadbreedte zijn daar op aan te passen. En dat betekent dus dat vrachtverkeer met zijn overschrijdende breedte hier nimmer kan en mag worden toegelaten.”

Vrachtwagenverbod afschaffen?
Fors discussiepunt was ook deze keer weer het ‘inrijverbod voor zwaar vrachtverkeer breder dan 2,2 meter en met een hogere aslast dan 4,8 ton’. Kort na de eerste bewonersactie voor de verkeersveiligheid in 1963 (!) zijn hiervoor de beide verbodsborden al geplaatst. Volgens portefeuillehouder Erik Bobeldijk is er in al die jaren nimmer op gehandhaafd, omdat hiervoor destijds geen onderliggend verkeersbesluit zou zijn genomen. Een opgelegde boete zou dan juridisch gezien niet stand kunnen houden. Diverse insprekers en stadsdeelcommissieleden stelden daarom voor om dit gemiste verkeersbesluit dan alsnog te nemen, zodat het verbod na bijna 60 jaar alsnog rechtsgeldig kan worden. Bobeldijk wees er daarbij op dat de breedte- en gewichtsmaten op deze verbodsborden dan weleens hoger zouden kunnen uitvallen… De KOO wees er in dit verband nog eens op dat hele stukken van de Osdorperweg de benodigde breedte missen voor het toelaten van zwaar vrachtverkeer. “Bovendien zijn deze stukken ook niet meer verder te verbreden vanwege de bestaande woningen (die pal naast de weg staan), bomen en sloten “, aldus de KOO.

Trillingen, scheuren, verzakkingen
De insprekers wezen er opnieuw op dat zij door het gejakker van al dat te zware verkeer nog steeds te maken hebben met trillingen in het dijklichaam, waardoor scheuren en verzakkingen ontstaan aan woningen, wegdek, straatmeubilair, bermen en leidingen in de dijk. Erik Bobeldijk zegde een nieuw trillingsonderzoek toe, aangezien het vorige onderzoek dateert uit de periode dat de maximum snelheid in de dorpskern van Oud Osdorp nog niet was teruggebracht van 50 naar 30 km.

Cameracontrole op snelheid
Het stadsdeel mag nu dan wel gekozen hebben voor een snelheidsbeperking van 30 km, maar dan dient er volgens insprekers en diverse commissieleden ook daadwerkelijk gehandhaafd te worden. Bobeldijk wees erop dat permanente cameracontrole geen zaak is van de gemeente, maar van het Openbaar Ministerie. “Deze vorm van handhaving wordt dus twijfelachtig en kan wellicht nog jaren op zich laten wachten”, aldus de portefeuillehouder. De PvdA-fractie wees erop dat de gemeente zich bij het OM juist nú sterk moet maken om deze handhaving in te voeren. “Zonder permanente cameracontrole is 30 km op de Osdorperweg een wassen neus. Zelfs op het korte stuk in de dorpskern van Oud Osdorp lukt het al niet om de 30 km te handhaven, laat staan straks op het hele traject van bijna drie km! Dus gemeente, kom in actie om de snelheidshandhaving daadwerkelijk te bepleiten!”, aldus diverse insprekers en leden van de stadsdeelcommissie.

Osdorperweg in top 5 gevaarlijkste plekken van Amsterdam
Tijdens de vergadering werd dan ook regelmatig gerefereerd aan het onderzoek dat daags daarvoor in het Parool was gepubliceerd waarin de Osdorperweg tot de vijf gevaarlijkste plekken van de stad behoort en in Nieuw-West zelfs op nummer 1 staat! Wethouder Egbert de Vries heeft al laten weten dat hij nu erover nadenkt om camera’s op snelheid in te zetten als handhavingsvorm.

Theo Durenkamp; 18 februari 2022.

Zie ook: www.theodurenkamp.nl/artikelen/osdorperweg-krijgt-knip-en-30-km

 

Gemeente stelt aanpak Osdorperweg plotseling wéér uit

Vier dagen vóór de start van de lang verwachte werkzaamheden aan de Osdorperweg heeft de gemeente via een huis-aan-huisbrief bekend gemaakt het werk dat 1 februari 2022 zou starten tóch weer uit te stellen. Reden: een tekort aan kabels en een onverwacht aanvullend bodem- en verhardingsonderzoek. De bewoners zijn vol ongeloof en frustratie…

Op 1 februari zou Liander Elektra starten met het vernieuwen van zijn kabels in de berm van de Osdorperweg. Vervolgens zou dan op 1 maart aan het groot onderhoud van de rijbaan worden begonnen. De huis-aan-huisbrief vermeldt dat door de grote wereldwijde vraag naar kabels er op dit moment een tekort is aan kabels. De kabelvervanging die voorafgaat aan de renovatie van de weg loopt daardoor vertraging op.

Een tweede vertragende factor die de gemeente noemt is dat er onverwacht een aanvullend bodem- en verhardingsonderzoek nodig is. De geplande startdatum van het groot onderhoud aan de weg op 1 maart zal daardoor niet worden gehaald.

Nieuwe startdatum onbekend
Een nieuwe datum voor zowel de start van de bekabeling als van het wegonderhoud wordt niet genoemd. En dat terwijl in december een gedetailleerd uitvoeringsplan met data voor alle zes fases werd gepresenteerd. Hierin was de vervanging van het wegdek verdeeld in zes periodes van elk een maand waarin telkens een beperkt stuk van de weg zou worden vervangen. Dit met de bedoeling om de bedrijven en woningen op dit 1,5 km lange stuk gedurende dit half jaar bereikbaar te houden. Want de hele klus met afsluiting zou tot 26 augustus in beslag nemen, waarna de weg weer volledig voor het verkeer open kan.

Grote vraag is nu wanneer het werk wél van start gaat. De uitvoering van het project loopt nu een groot risico. Immers met het huidige tekort aan personeel zal de aannemer het werk nooit meer in de geplande tijdsomvang kunnen uitvoeren. Vraag is ook of een dergelijke grote klus die 7 maanden beslag neemt zo maar in zijn geheel kan worden doorgeschoven met al het reeds ingeplande personeel.

Onverwacht onderzoek…
Het ongelooflijke van deze gemeentelijke aankondiging zit hem vooral in de opmerking dat er opeens nog onverwacht een aanvullend bodem- en funderingsonderzoek moet komen. En dat terwijl in december het hele onderhoudsplan met een gefaseerd tijdspad van 1 februari tot 1 september al klaar lag. En wel met alle omleidingsroutes tijdens de 6 maanden waarin de weg niet gebruikt kan worden. Dit alles geeft nu ongeloof en frustratie bij de bewoners. Ongeloof, omdat niet is te bevatten dat genoemd bodemonderzoek bij een dergelijk project over het hoofd gezien zou zijn: “Er zijn in Amsterdam toch zeker méér verkeersprojecten waarbij een dergelijk noodzakelijk onderzoek wél tijdig wordt ingepland?” En “waarom nu opeens een onverwacht aanvullend onderzoek? Dit riekt naar fors mismanagement. Of zijn er andere redenen die wellicht niet bekend mogen worden?”, aldus een van de bewoners.

Uitstel bevestigt nogmaals raadsadres
Het uitstel is voor de zoveelste keer weer een fikse tegenvaller voor de bewoners van Oud Osdorp en de Klankbordgroep Oud Osdorp. De frustratie is des te groter, omdat deze gemeentelijke bekendmaking plotseling en slechts enkele dagen vóór de start van het werk in de brievenbus belandt. De reacties vanuit de bewoners onderstrepen nog eens exact alle klachten in het raadsadres dat de klankbordgroep afgelopen maand aan alle gemeenteraadsleden heeft gezonden. De grootste gemeenschappelijke noemer van alle klachten betreft het steeds weer jarenlang opnieuw uitstellen van beloofde uitvoeringsplannen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 27 januari is besloten dat dit Oud Osdorpse raadsadres door het College van B&W zal worden afgewikkeld. Dat besluit viel toevallig precies op dezelfde dag dat de gemeenteraad zijn finale oordeel uitsprak over de ook al tientallen jaren slepende verkeersoplossing voor de Sloterweg. De uitslag van deze hoofdelijke stemming zal maandag 31 januari bekend worden. Vanaf dan zal alle aandacht op de Osdorperweg kunnen worden gericht waarbij eenzelfde -hopelijk- succesvol resultaat kan worden bereikt.

Uitvoeringsplan verkrijgbaar
In de huis-aan-huisbrief biedt de gemeente de bewoners aan om het uitvoeringsplan op te vragen. Echter wél met het voorbehoud dat de daarin genoemde data nu dus niet meer van toepassing zijn! Wie het plan wil ontvangen kan een e-mail zenden aan de omgevingsmanager van de gemeente: p.leuverink@amsterdam.nl

Theo Durenkamp; 29 januari 2022.

Van:pastedGraphic_1.png www.theodurenkamp.nl

Zie ook: Bewonersbrief uitstel aanpak Osdorperweg 31 januari 2022

Zie ook: Ondertekend Raadsadres 13 januari 2022

 

Oud Osdorpers ten einde raad naar de gemeenteraad

Bewoners van de Osdorperweg in Oud Osdorp, verenigd in de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO), hebben de knuppel in het hoenderhok gegooid. De verkeerssituatie op de smalle rechte dijkweg, vrijwel zonder (aparte) voet- en fietspaden, die notabene onder het Hoofdnet Fiets valt, is onaanvaardbaar gevaarlijk.

Deze bebording ontslaat de gemeente niet van de plicht het wegdek nu eindelijk eens op te knappen. Foto’s en montage: Theo Durenkamp.

Vorige week hebben zij daarom naar alle gemeenteraadsleden een zogeheten raadsadres verzonden om hun beklag te doen over de al jaren slepende verkeersproblematiek op de Osdorperweg. De broodnodige maatregelen om de weg op te knappen en veiliger te maken blijven almaar uit. En nu is er tot overmaat van ramp plotseling sprake van een verbreding en het opheffen van het vrachtwagenverbod.

Overdragen van stadsdeel naar gemeente
Maatregelen worden steeds aangekondigd en net zo vaak weer doorgeschoven. Kern van het raadsadres is het dringende verzoek om de oplossing voor deze verkeersproblematiek op de Osdorperweg vanaf nu door de gemeente te laten af te handelen in plaats van het stadsdeel. Net als bij de Sloterweg, die ook onder gemeentelijke regie kwam te staan.

Verbreding Osdorperweg voor vrachtverkeer?
Volgens de planning gaat eind deze maand het groot onderhoud aan de Osdorperweg op het gedeelte tussen Joris van den Berghweg en Halfweg van start. Eind augustus moet dit hele stuk dan van een vernieuwde fundering en een nieuwe asfaltlaag zijn voorzien. Grootste zorg van de bewoners is daarbij dat de weg verbreed gaat worden. Die verbreding stond zomaar in het gemeentelijke plan en is bedoeld om zwaar vrachtverkeer mogelijk te maken, maar dit was bij de inspraak zo niet afgesproken. Toen de KOO dit aan het begin van de inspraakbijeenkomst op 13 december aan de orde stelde, ontkende de gemeente onmiddellijk dat er sprake was van een verbreding. Het zou gaan om een “redactiefout” in de plannen. De bewoners zijn er door deze zogenoemde foutieve vermelding echter helemaal niet gerust op. Zij vrezen dat de in 2011 ‘per ongeluk’ aangelegde asfaltverbreding in de berm náást de bestaande fundering van de weg in het komend half jaar zal worden gelegaliseerd. En dat dan meteen maar even de hiervoor benodigde onderliggende fundering verbreed wordt ten koste van de bermen.

Zwaar vrachtverkeer voortaan legaal?
Het raadsadres vermeldt tevens dat de nieuwe inrichting pas in 2023 zijn beslag gaat krijgen en dat daarvoor eerst nog weer gepraat moet worden over de vorig jaar vastgestelde uitgangspunten die onderling tegenstrijdig zijn. Zo is een van de uitgangspunten dat de weg technisch geschikt moet worden gemaakt voor zwaar vrachtverkeer. En dat terwijl de Osdorperweg al sinds 1963 juist een verbod kent voor vrachtverkeer breder dan 2,2 m en een hogere aslast dan 4,8 ton; een verbod dat al die jaren overigens nooit is gehandhaafd…

In één keer de héle weg!
Het raadsadres pleit er nadrukkelijk voor om de héle weg tussen Ookmeerweg en Halfweg aan te pakken, dus óók het gedeelte door de oude dorpskern van Oud Osdorp dat voor de laatste keer in 2007 is gerenoveerd. Juist op dit stuk zijn nu gevaarlijke situaties ontstaan door verzakkingen en zogeheten langsgleuven – die vooral voor fietsers gevaarlijk zijn – en provisorisch opgelapte stukken. De bewoners storen zich er vooral aan dat deze oplappingen en stuk gereden wegdelen zich in de beruchte bocht bevinden waar de gemeente onlangs wél gele waarschuwingsborden voor het slechte wegdek heeft geplaatst, maar niets heeft gedaan om deze gewraakte wegvakken te repareren…

Nét als de Sloterweg?
Inmiddels is bekend geworden dat het raadsadres op 26 januari in de gemeenteraad aan de orde zal komen. Dit is tevens de dag waarop de uiteindelijke beslissing over de verkeersproblematiek rond de Sloterweg vermoedelijk zal worden genomen. Wat de Osdorperweg betreft zal op die dag alleen worden besloten hoe en door wie dit raadsadres zal worden behandeld. Omdat de Osdorperweg vergelijkbaar is qua situatie en problematiek aan de Sloterweg vertrouwen de Oud Osdorpers erop eenzelfde behandeling als op Sloten van de gemeente te krijgen.

Theo Durenkamp, 15 januari 2022.

 

Weerstand tegen verbreding en zwaar verkeer

Bij groot onderhoud Osdorperweg

Het herinrichtingsplan voor het groot onderhoud aan de Osdorperweg, dat de gemeente ter voorbereiding op het overleg van 13 december 2021 aan alle deelnemende bewoners had toegezonden, noemt drie te realiseren onderdelen: verbreding, asfaltering en een nieuw voetpad.

Dat er verbreding werd aangekondigd, maar ook een nieuw voetpad terwijl dat pas een half jaar geleden was vernieuwd, riep meteen vanaf de start van het overleg al de nodige vragen op. Nog nooit eerder in het al jaren lopende overleg over de verbetering van de veiligheid was er namelijk sprake van om de weg te verbreden.

De vertegenwoordigers van de gemeente haastten zich dan ook om meteen aan het begin van de videobijeenkomst te verklaren dat in tegenstelling tot deze aankondiging bij het groot onderhoud in 2022 géén nieuw voetpad zal komen en dat ook van verbreding géén sprake zal zijn. Toch was niet iedereen gerust na deze toezegging. Gewezen werd op vorige asfaltering in december 2011 toen her en der ook al verbreding van het wegvak plaatsvond. Deze verbreding werd echter kort daarna afgestraft met afbrokkeling van de zijkanten, aangezien de daarvoor vereiste fundering immers ontbrak.

Zwaar verkeer gefaciliteerd…
Maar vooral ook de hiermee verband houdende plannen om de weg technisch te gaan inrichten voor zwaar vrachtverkeer gaven de nodige protesten. Voor de realisatie van dit uitgangspunt moet de weg namelijk een betere fundering krijgen die vooral ook aan de zijkanten het gewicht van zwaar vrachtverkeer moet kunnen opvangen. En juist dit voornemen schoot bij nogal wat deelnemers in het verkeerde keelgat. Immers, al sinds 1963 geldt op de Osdorperweg een inrijverbod voor verkeer met een hogere aslast dan 4,8 ton en een breedte boven 2,20 m. Van een aantal vrachtwagens van alhier gevestigde bedrijven is bekend dat zij voor hun bedrijfsvoering een ontheffing hebben. Als het hierbij zou blijven, zou het probleem beperkt zijn. Maar het merendeel van het zware vrachtverkeer gebruikt de weg echter uitsluitend als een snelle en korte verbindingsroute tussen Halfweg en Osdorp.

Half jaar op slot
Zo’n 25 bewoners namen maandag 13 december deel aan de door de gemeente belegde videovergadering. In de week daarvoor ontvingen al deze deelnemers het herinrichtingsplan voor de Osdorperweg. Het gaat om het 1.450 meter lange gedeelte tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg. Uit het plan wordt duidelijk dat het groot onderhoud 7 maanden in beslag zal nemen. In februari worden kabels en leidingen vervangen. In de 6 daarop volgende maanden wordt in zes fases elke maand een weggedeelte vervangen waarna het werk 28 augustus afgerond moet zijn. Bewoners kunnen met de nodige hinder hun erf nog wel bereiken, maar doorgaand verkeer wordt dan omgeleid via Geuzenveld.

Omleidingen bieden kansen!
Binnen elk van de zes fases waarin een bepaald weggedeelte op de schop gaat is de weg daarnaast nóg weer eens in kleinere stukken onderverdeeld om de hinder tot een minimum te beperken en de bereikbaarheid te vergroten. Dit alles heeft, zoals sommige deelnemers tot hun genoegen vaststelden, ook zijn positieve keerzijde: een dik half jaar zal doorgaand verkeer op de Osdorperweg namelijk niet mogelijk zijn. Via een uitvoerig omleidingsplan zal dit dan zijn weg moeten vinden via Geuzenveld. En… dat biedt kansen voor de toekomst, want als de verkeersstromen in dat half jaar goed worden gemonitord zou wel eens kunnen blijken dat het huidige verkeer dat de Osdorperweg al jaren teistert wél via alternatieve routes kan worden afgewikkeld… Daarnaast zal het in maart in te voeren eenrichtingsverkeer op de Tom Schreursweg mogelijk ook bijdragen aan de wering van sluipverkeer op de aangrenzende polderwegen.

Brede, rode fietsstroken!
Gelet op de zwakke positie van fietsers op de Osdorperweg was dan ook de grote vraag: krijgt het nieuwe asfalt straks aan beide zijden een rode fietsstrook met bijbehorende belijning? Hans de Waal als voortrekker van de Klankbordgroep Oud Osdorp hield dan ook een vurig pleidooi om deze stroken méér breedte te geven, zodat het autoverkeer het in optische zin met minder ruimte moet doen, zoals b.v. ook in Badhoevedorp al succesvol wordt toegepast. Uit de reactie van de gemeente werd echter duidelijk dat met de uitvoerder van het groot onderhoud deze rode fietsstroken en de belijning nog niet zijn ingepland, maar dat deze wens zeker zal worden ‘meegenomen’…

Inspelen op 30 km
De gemeente Amsterdam is voornemens om in 2023 in het grootste deel van de stad een maximum snelheid van 30 km in te voeren. Het komend jaar zal dan worden gebruikt om hiervoor de nodige aanpassingen aan de wegen uit te voeren, zodat de verlaagde snelheid op een logische wijze kan worden afgedwongen. Vanuit de bewoners kwam dan ook de vraag hoe bij het groot onderhoud aan de Osdorperweg hierop alvast wordt ingespeeld, te meer omdat ook de Osdorperweg dan in zijn geheel een 30 km-zone gaat worden. De gemeente stelt zich echter op het standpunt dat het groot onderhoud puur als een soort casco moet worden gezien en dat de nog te nemen verkeersmaatregelen als de verdere inrichting moeten worden beschouwd. Het ‘gat’ tussen nieuw asfalt en verdere inrichting is dan het tijdvak waarin de nota van uitgangspunten moet worden vastgesteld en de keuze voor het definitieve ontwerp moet worden gemaakt.

De cruciale vraag wordt dan in ieder geval hoe de snelheid van het verkeer moet worden beteugeld. Volgens meerdere deelnemers heeft de nieuwe norm van 30 km alleen kans van slagen als er met camera’s wordt gehandhaafd. Als dat in de Haarlemmermeer nu al wél kan, waarom hier dan niet…?

Uitvoeringsplan op website ontbreekt
In de uitnodiging aan de deelnemers voor deze videovergadering meldt de gemeente dat het uitvoeringsplan (31 pagina’s met o.a. plattegronden van alle zes fases) óók op de gemeentelijke websitepagina is geplaatst. Wie het plan echter op de betreffende website (www.amsterdam.nl/osdorperweg) opzoekt grijpt helaas mis: geen uitvoeringsplan! Wie het wil raadplegen kan het plan hier vinden.

Zie ook het artikel Oud Osdorpers in de slag om schadeherstel

Theo Durenkamp; 14 december 2021.

Van: www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/weerstand-tegen-wegverbreding

 

Oud Osdorpers in de slag om schadeherstel

Niet alleen de bewoners van het wegvak waar binnenkort groot onderhoud plaats vindt deden hun zegje tijdens de openbare bijeenkomst op 14 december 2021. Ook de bewoners langs de Osdorperweg tussen Ookmeerweg en Joris van den Berghweg waren ruimschoots aanwezig.

Ook de bewoners van het stuk Osdorperweg dat géén groot onderhoud krijgt wezen de gemeente op de slechte staat van de weg die steeds meer een lappendeken van noodreparaties dreigt te worden.

Zij grepen hiermee tevens hun kans om de gemeente ervan te doordringen dat óók dit deel van de weg aan groot onderhoud toe is. Helaas kwam er van gemeentelijke kant geen toezegging om ook op dit deel groot onderhoud uit te voeren, zoals dat in 2007 voor de laatste keer gebeurde. Wél kwam er de schoorvoetende toezegging dat er gekeken gaat worden naar de verzakte en afgebrokkelde stukken en het weer opnieuw aanbrengen van asfalt op plekken waar nu een lappendeken aan noodstenen is gelegd.

Hoewel de gemeente de openbare bijeenkomst had belegd om informatie te geven over het vervangen van het asfalt op het stuk Osdorperweg tussen Joris van den Berghweg en Halfweg, grepen de ca. 25 bewoners hun kans om alle klachten over de al jaren voortdurende verkeersonveiligheid te spuien. Het oorspronkelijke onderwerp van de bijeenkomst, t.w. de aanpak van de asfaltering in wegvakken en tijdsfases alsmede alle omleidingen tijdens de zeven maanden durende klus, kwam daardoor nauwelijks aan de orde. Al wist één ondernemer de gemeente wel te confronteren met de onbereikbaarheid van zijn inrit, juist tijdens de drukste periode van zijn bedrijf. Schoorvoetend gaf de betreffende ambtenaar toe met de wegenbouwfirma te bekijken of er in het tijdschema nog een omruil te realiseren zou zijn. De inbreng van de deelnemers zorgde er dan ook voor dat het grootste deel van de twee uur durende bijeenkomst in het teken kwam te staan van allerlei voorstellen om de weg veiliger te maken. Echter, eventuele verbeteringen in dit opzicht komen pas op zijn vroegst in 2023 in beeld. Wat het 1450 meter lange wegvak richting Halfweg betreft, zie het betreffende artikel.

Trillingen, verzakkingen en scheuren
Daarnaast kregen ook de bewoners van het weggedeelte ten zuiden van de Joris van den Berghweg alle aandacht voor hun grieven. Hier kent de weg aan één zijde een reeks dijkwoningen in de kern van Oud Osdorp die flink te lijden hebben van het zware vrachtverkeer dat over de slappe veendijk dendert. Trillingen, scheuren en verzakkingen zijn hier al tientallen jaren de klachten. Eén bewoonster weet te vertellen dat de Dienst Waternet zich al jaren zorgen maakt over de situatie. Hoewel de Osdorperweg nu geen een waterkerende functie meer heeft, hebben verzakkingen die optreden een dermate ondermijnend effect dat huizen en wegfundering nu gevaar lopen. Er blijken nu maatregelen nodig te zijn om de veendijk op zijn plek te houden en om daarmee schade aan bebouwing en omgeving te voorkomen. Een TNO-rapport uit 2000 bevestigt nog eens de ernst van de zwakke ondergrond in combinatie met het te zware vrachtverkeer dat het tweezijdig inrijverbod sinds 1963 negeert zonder dat hierop gehandhaafd. “Moet er eerst een ernstig ongeluk gebeuren?”, is de vraag die deze avond dan ook regelmatig wordt gesteld.

Voetpad onder de maat
Verder wordt erop gewezen hoe de veiligheid van voetgangers en bewoners in het geding is, omdat op sommige plekken het verkeer op slechts één meter langs de ramen rijdt. Voetgangers moeten het hier doen met een breedte van 3 en op sommige plaatsen slechts 2 stoeptegels. En dan is er ook nog die ene plek waar de begroeiing zó welig tiert dat er slechts één stoeptegel aan breedte resteert… De betonpaaltjes in de beruchte bocht die de breedte van 3 stoeptegels moeten beschermen, lagen er de laatste weken dan ook meermalen uit… Duidelijk is dat het voetpad niet voldoet aan de minimale eisen voor kinderwagens en rolstoelgebruikers, te meer omdat de betonpaaltjes de doorgang beperken tot een breedte van slechts 2 stoeptegels.

‘Participatiemoe’
Diverse Oud Osdorpers die al hun hele leven langs de weg wonen verklaren deze avond ‘participatiemoe’ te zijn en het bijltje erbij neer te willen gooien. Na tientallen jaren praten, periodes van stilte, steeds weer opnieuw van voren af aan beginnen met weer andere ambtenaren lopen de frustraties op en groeit meer en meer het gevoel dat er een politiek spel wordt gevoerd van pappen en nathouden, rekken en strekken. Alleen al déze oudgedienden onder de Oud Osdorpers -die steeds weer komen opdraven om ondanks alles toch weer mee te doen en door te gaan- verdienen het ruimschoots om de uiteindelijke oplossing daadwerkelijk nog eens mee te mogen maken…

Zie ook het artikel Weerstand tegen verbreding en zwaar verkeer

Theo Durenkamp; 15 december 2021.

Van: www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/oud-osdorpers-in-de-slag-om-schadeherstel

 

Plotselinge aanleg van 5 extra versmallingen roept tal van vragen op

Maandag 1 november 2021 start de gemeente met de aanleg van vijf wegversmallingen op de Osdorperweg. Samen met de reeds aanwezige versmalling ter hoogte van het Westrandviaduct betekent dit dat het hele trajact tussen Ookmeerweg en Halfweg nu 6 versmallingen krijgt.

Aankondiging van 5 versmallingen op de Osdorperweg. Foto: Theo Durenkamp.

Niet duidelijk is of er per versmalling een voorrangsregeling komt, zoals nu b.v. op de Sloterweg. Daarnaast roept de bekendmaking van deze plotselinge aanleg op zo’n korte termijn ook nog eens tal van vragen op.

In een bewonersbrief die op 19 oktober 2021 huis aan huis is bezorgd schrijft de gemeente:
“Al jarenlang ontvangt stadsdeel Nieuw-West meldingen van bewoners over de hoge aantallen en hoge snelheid van het autoverkeer op de Osdorperweg. Om de snelheid te verlagen is er, op initiatief van enkele bewoners, onderzoek gedaan of er extra wegversmallingen geplaatst kunnen worden op de Osdorperweg. Er kunnen vijf extra wegversmallingen geplaatst worden. Verkeersbureau Goudappel heeft onderzocht of bepaalde plekken op de Osdorperweg geschikt zijn voor extra versmallingen.

Uit dit onderzoek zijn acht geschikte wegversmallingen naar voren gekomen. De voorgestelde wegversmallingen zijn daarna getoetst door de Centrale Verkeerscommissie (CVC). De CVC heeft geadviseerd om een vijftal (van de oorspronkelijke acht) wegversmallingen aan te leggen. In de wegversmallingen worden geen drempels aangebracht, aangezien op het gebied van trillingen niet met zekerheid gesteld kan worden dat dit geen schade/hinder zal geven aan woningen die vlakbij zo’n wegversmalling staan.” Tot zover het citaat uit de bewonersbrief.

Voorrangsregeling
Op een bijgevoegde plattegrond in deze brief staan alle vijf plekken aangegeven waar komende maand de versmallingen worden aangebracht. De brief maakt echter geen enkele melding over een eventuele voorrangsregeling, zoals momenteel op de Sloterweg het geval is bij de aldaar aanwezige vier versmallingen. De huidige versmalling op de Osdorperweg vlak voor het Westrandviaduct kent geen voorrangsregeling. Overigens, zowel vóór als tegen een voorrangsregeling bij versmallingen zijn valide argumenten in te brengen. En welke maatregelen worden toegepast om de kwetsbaarheid van fietsers vlak voor en na de versmalling tegen te gaan?

De nummers 1 t/m 5 geven de plekken van de aan te leggen versmallingen aan. Halverwege 1 en 2 ligt reeds een versmalling waarmee het totaal dan dus op zes komt.

Tal van vragen
Dat er iets moet gebeuren aan de verkeersveiligheid op de Osdorperweg is zonneklaar. Al tientallen jaren wordt aangedrongen op maatregelen en inmiddels zijn vele voorstellen de revue gepasseerd. Desondanks komt deze mededeling van de gemeente volkomen onverwacht en ongepland: immers het overleg met de Klankbordgroep Oud Osdorp en het lopende inspraakproces met de bewoners en ondernemers is momenteel nog volop gaande. En pas op 22 september 2021 is de reactietermijn voor de vaststelling van de uitgangspunten afgerond. Volgende stap zou nu zijn om de discussie te starten over de keus van de te nemen verkeersmaatregelen.

Betekent de plotselinge aanleg van deze versmallingen dat het lopende inspraakproces nu wordt afgekapt? En betekent dit dat het groot onderhoud zoals dat 1 februari 2022 zou starten nu wordt uitgesteld? Verdwijnen de zes versmallingen over enkele maanden weer als het groot onderhoud, zoals gepland, wél op 1 februari start? Waarom wijkt de gemeente af van het oorspronkelijke plan om de te kiezen verkeersmaatregelen pas ná het groot onderhoud te realiseren in plaats van nu drie maanden ervoor?

Betekent dat met de aanleg van deze versmallingen nu geen keus meer wordt gemaakt uit de vele ingebrachte voorstellen, zoals snelheidsbeperking met handhaving, wering van doorgaand verkeer met kentekencontrole zoals ook voor de Sloterweg en Nieuw-Sloten is voorgesteld, of wellicht een fysieke knip om doorgaand verkeer te weren, en de handhaving van het vrachtwagenverbod? Maken al deze ingebrachte voorstellen nu nog een kans of worden zij nu met deze aanleg van tafel geveegd?

Communicatie schiet zwaar tekort
Noch de Klankbordgroep Oud Osdorp, noch de overige bij deze inspraak betrokken bewoners en ondernemers zijn door de gemeente op de hoogte gesteld van deze plotselinge actie. Het had toch voor de hand gelegen om op zijn minst de direct betrokkenen bij het al jaren lopende overlegtraject van dit verkeersplan op de hoogte te stellen? En hen dan tevens te informeren hoe het afgesproken traject dan al of niet verder gaat?

Het slot van de bewonersbrief vermeldt de site voor meer informatie over de versmallingen en de omleidingsroutes tijdens de aanleg, nl. www.amsterdam.nl/projecten/osdorperweg/. Echter wie deze site raadpleegt, ziet geen enkele informatie over deze komende werkzaamheden en omleidingsroutes, maar alleen het reeds eerder aangekondigde groot onderhoud vanaf 1 februari. Alles bij elkaar laat de communicatie vanuit de gemeente rond dit verkeersproject wel zéér te wensen over…!

Naschrift: Op 22 oktober 2021, 4 dagen na de datering van de bewonersbrief, stond op bovengenoemde website van de gemeente alsnog de aangekondigde informatie over aanleg en omleidingen, alsmede de vermelding dat de versmallingen weer terugkomen na het groot onderhoud aan het wegdek in 2022.

Theo Durenkamp; 21 oktober 2021.

Van: www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/plotselinge-aanleg-van-5-extra-versmallingen-roept-tal-van-vragen-op

 

Kritische vragen over uitstel verkeersplan Osdorperweg

De stadsdeelcommissieleden van Groen Links hebben naar het Dagelijks Bestuur hun teleurstelling uitgesproken over het uitstel van de aanpak van de Osdorperweg.

Dit gebeurde op 26 januari 2021 tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie Nieuw-West. De voorgestelde verkeersmaatregelen ondervinden wederom vertraging, nu de portefeuillehouder Verkeer besloten heeft om eerst weer een nieuw onderzoek te starten.

Via schriftelijk ingediende vragen wijst de partij erop in ieder geval blij te zijn met de nieuwe stap die afgelopen jaar is gezet om de Osdorperweg aan te pakken. Het plan om het dijktalud te verbreden ten behoeve van een fietspad is nu ingeruild voor het plan om selectieve toegang met een elektronische knip in te voeren.

Groen Links wijst erop dat deze ommezwaai tot stand kwam in samenspraak met de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, de Klankbordgroep Oud Osdorp en de fracties van PvdA en VVD, daarbij gesteund door 90% van de bewoners en ondernemers met wie GL in gesprek is gegaan. Niet alleen is het nieuwe plan nu veiliger voor fietsers die dan niet meer drie keer hoeven over te steken, zoals bij een tweerichtingsfietspad, ook is het nieuwe plan vooral stukken goedkoper, nu de veendijk niet verbreed hoeft te worden voor de aanleg van het fietspad en de verplaatsing van de bovensloot. Bovendien wordt in het nieuwe plan de hele Osdorperweg tussen Ookmeerweg en Halfweg aangepakt en niet alleen de tweede helft ten noorden van de Joris van den Berghweg.

Weer uitstel, weer nieuw onderzoek
Groen Links wijst erop “dat er een enquête is geweest over de nieuwe voorstellen, waarop 90% van de respondenten had aangegeven hier voor te zijn. Tot onze grote verbazing zijn deze plannen wederom uitgesteld. De huidige situatie is waarschijnlijk als volgt: Het stadsdeel heeft een nieuw verkeerskundig onderzoek aangekondigd naar de situatie betreffende de Osdorperweg.

In januari 2021 is dit onderzoek ter aanbesteding aangeboden. Een onderzoeksbureau  mag deze opdracht uit gaan voeren en hiervan wordt verwacht dat er na de zomer resultaten op te leveren zijn. Als stadsdeelcommissieleden zijn wij teleurgesteld dat er nog steeds geen maatregelen zijn genomen en dat er wederom een nieuw onderzoek is aangekondigd.”

Verontrust over het aangekondigde uitstel en het nieuwe onderzoek stelt Groen Links aan de stadsdeelcommissie vijf vragen die samenvattend op het volgende neerkomen:

1. Maatregelen
Wat is de huidige status van de mogelijke verkeersmaatregelen, plannen en tijdslijnen?
Hoe gaat de selectieve toegang eruit zien (GL pleit voor kentekengebonden cameratoezicht boven een fysieke knip) en hoe worden ontheffingen geregeld? Graag een uitleg van de portefeuillehouder om opnieuw een onderzoek te starten alvorens tot een besluit te komen en wat zijn de (nieuwe) onderzoeksvragen? Is de aanbesteding al afgerond, door welk bureau en wanneer komen de resultaten?

2. Uitstel
Wat is de reden dat ondanks een enorm draagvlak van 90% de plannen zoals die op de gemeentesite staan aangekondigd (zie www.amsterdam.nl/projecten/osdorperweg/) wederom zijn uitgesteld? En wat betekent dit voor het noodzakelijk onderhoud (onderdeel van de herstructurering van de Osdorperweg), dat wederom hierdoor wordt uitgesteld?

3. Autoluw
Op de Sloterweg zijn nu tijdelijke maatregelen ingevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren, waaronder 30 km per uur en een aantal drempels. Kan dit ook voor de Osdorperweg? Immers Sloterweg en Osdorperweg worden beiden in het voorgenomen Mobiliteitsplan Nieuw-West genoemd als bestemmingsweg en als onderdeel van Hoofdnet / Plusnet Fiets en Amsterdam Autoluw. Voor de Sloterweg wordt nu gewerkt aan een plan om de weg alleen voor bestemmingsverkeer toe te staan.

4. Handhaving vrachtverkeer
Vrachtverkeer breder dan 2.20 m en zwaarder dan 4,8 ton is volgens de verkeersborden niet toegestaan. Eigen observaties leren dat men zich hier niet aan houdt. Is handhaving op basis van dit verkeersbesluit mogelijk? De Osdorperweg is immers een veendijk en het te zware verkeer rijdt het wegdek en de berm stuk en veroorzaakt met trillingen schade aan de woningen en de nutsvoorzieningen die eronder liggen.

5. Verkeerstelling
Kan een steekproef gehouden worden naar de hoeveelheid verkeer dat per dag passeert dat op basis van de huidige borden die is toegestaan, o.a. vrachtverkeer?

Het is te verwachten dat de antwoorden op de vragen van Groen Links op de volgende vergadering van de stadsdeelcommissie Nieuw-West zijn / worden beantwoord. Dan zal in ieder geval ook meer bekend zijn over de maatregelen die op de Sloterweg zullen worden getroffen. Wordt in ieder geval vervolgd!

De volledige tekst die Groen Links op 26 januari 2021 bij de Stadsdeelcommissie Nieuw-West heeft ingediend is te lezen op: https://nieuw-west.notubiz.nl/document/9671276/2/Schriftelijke%20vragen%20verkeersmaatregelen%20Osdorperweg

Theo Durenkamp; 31 januari 2021

Van: www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/kritische-vragen-over-uitstel-verkeersplan-osdorperweg

 

Osdorperweg móet veilig worden

Ook in 2020 stond de Oud Osdorpse Osdorperweg (van Ookmeerweg tot Halfweg) weer vol in de belangstelling. Het jaar begon met de blijdschap dat het lukte om de dure herinrichtingsplannen voor de weg van tafel te krijgen.

Tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg blijft de cultuurhistorie dus intact. De sloot blijft waar die ligt en er kwam ook geen tweerichtings vrijliggend fietspad. De Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) was trots op dit resultaat.

Te druk en slecht wegdek
Vervolgens pakte de klankbordgroep meteen door. Immers: het verhogen van de veiligheid op de Osdorperweg was minstens net zo belangrijk: “Als de weg toch een herprofilering ondergaat, neem dan meteen ook maatregelen om de veiligheid op de weg te verhogen”. Volgens de landelijk geldende CROW-normen valt de weg níet onder het Hoofdnet Auto, maar onder het ‘Plusnet Fiets’ en is de weg alleen bedoeld voor bestemmingsverkeer.

De weg wordt momenteel echter gebruikt als drukke verbindingsroute voor doorgaand verkeer. Als het rustig is, rijdt het verkeer door de lange zichtlijn veel te hard en bij drukte staan er lange files sluipverkeer van en naar de A9. Daarnaast is het hier officieel verboden zware vrachtverkeer dat de laatste jaren enorm is toegenomen, doordat handhaving hierop volledig ontbreekt. Hierdoor is de langzame verkeersdeelnemer hier zijn leven niet zeker.

De oude veendijk heeft erg onder de toegenomen verkeersbelasting te lijden en er is inmiddels sprake van ernstig achterstallig onderhoud. Vooral voor de fietsers is het erg opletten en uitwijken voor scheuren. Ook het voetpad is al jaren een grote ergernis van veel gebruikers. Kortom, er moest nu – na ruim zestig jaar aandacht vragen voor deze zaak – eindelijk actie komen.

Foto van scheur in weg – Bij de foto: Vooral voor fietsers is het wegdek zéér gevaarlijk.

Elektronische knip
Na diverse overlegmomenten tussen bewoners en ondernemers met de omgevingsmanager, is in het voorjaar 2020 uiteindelijk de keuze gevallen op selectieve toegang door middel van een elektronische knip (camera).

Over de exacte locatie werd nog verder nagedacht, maar na inspraakavonden in september concludeerde de gemeente dat een meerderheid van bewoners en ondernemers deze optie ondersteunt. Van de 93 mensen die toen hun mening gaven, was 60% vóór en 24% tegen.

Selectieve toegang betekent dat alle woningen en bedrijven altijd via minimaal één kant bereikbaar blijven, maar dat doorgaand verkeer wordt geweerd en gebruik moet maken van het Hoofdnet Auto. Bewoners en bedrijven kunnen eenvoudig ontheffingen krijgen. Toch bleek helaas tijdens een overleg in november, dat dit resultaat voor de portefeuillehouder Erik Bobeldijk niet voldoende zou zijn om van start te gaan met het groot onderhoud en de verkeersmaatregelen. Hij startte, als herhaling van eerdere onderzoeken, wéér een nieuw verkeerstechnisch onderzoek.

De KOO betreurde deze vertraging. Dit betekende weer uitstel van tenminste een half jaar. Grote vraag voor de KOO blijft: Hoe kan dit traject snel weer vlot getrokken worden? Het is immers onverantwoord om de bestaande verkeerssituatie langer te laten voortduren. Het is nu aan de gemeente om van 2021 het jaar te maken waarin er eindelijk besloten wordt hoe de Osdorperweg veilig kan worden. Tot dat moment moeten de fietsers en voetgangers vooral erg goed uitkijken en voorzichtig doen. En met z’n allen ondertussen maar hopen dat er geen ernstige ongelukken gebeuren.

Tamar Frankfurther; december 2020.

 

Klankbordgroep teleurgesteld in verbeteringsproces Osdorperweg

Help mee de impasse te doorbreken

Vorige week was de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) nog in de veronderstelling dat er op korte termijn echte maatregelen vanuit de gemeente zouden worden ondernomen.

Maatregelen die bijdragen aan verhoging van de veiligheid op de Osdorperweg (minder en langzamer verkeer), terwijl iedereen tóch bereikbaar blijft. Deze aanname bleek helaas te optimistisch.

Tijdens informatieavonden van het stadsdeel in september 2020, werd duidelijk uitgelegd wat de selectieve toegang inhield: Alle woningen en bedrijven blijven altijd via minimaal één kant bereikbaar en kunnen ontheffingen krijgen, maar het doorgaande verkeer wordt geweerd. Van de 93 mensen die toen hun mening gaven was 60% vóór, 24% tegen. Dit resultaat bleek echter voor het stadsdeel niet voldoende om van start te gaan met de maatregelen.

Nóg een onderzoek?
Tijdens het digitale overleg van 9 november 2020 werd bekend dat de portefeuillehouder Erik Bobeldijk nu wéér een nieuw verkeerstechnisch onderzoek wil starten. Het resultaat daarvan (een advies) wordt pas in de zomer 2021 verwacht. Dat advies moet dan weer besproken en aangenomen worden…

SPOED is nodig
De KOO wil niet wachten tot ernstige ongelukken maatregelen af gaan dwingen, maar zoekt naar alternatieven om het proces te versnellen. Het kan niet zo zijn de weg (vol gaten en scheuren) nog maanden of zelfs jaren een gevaarlijke racebaan blijft. De KOO is druk bezig met een andere aanpak, maar er is nog steeds hoop dat het nu lopende herinrichtingsproces kan worden versneld.

Meld het gevaar
De titel van de informatiebrief van juli 2019 luidde: “Op weg naar een veiligere Osdorperweg”. Een dik jaar verder is er feitelijk nog níets aan de gevaarlijke weg gedaan. Sterker, het hele probleem wordt doorgeschoven naar een volgend jaar. U kunt helpen door uw zorgen en angsten hierover met de gemeente te delen. Of bijvoorbeeld dat een auto u met de fiets en al de berm in gedrukt heeft.

Google de woorden “meldingen amsterdam” en klik op “Meldingen openbare ruimte en overlast”. Maak foto’s en filmpjes van de gevaarlijke plekken en situaties op de weg en voeg die bij uw melding. Als u de melding instuurt, krijgt u op uw emailadres een bevestiging. Stuur die door naar de KOO. Zij gebruiken alle meldingen om samen sterker te staan.

Zie ook: de Nieuwsbrief van de Klankbordgroep van 17 november 2020 (pdf).

Tamar Frankfurther 

Uit: de Westerpost van 18 november 2020.

 

Onveilige Osdorperweg schreeuwt om groot onderhoud

Al heel lang wordt er gestreden voor de verhoging van de veiligheid én verbetering van de kwaliteit van het wegdek van de Osdorperweg.

Dat slechte wegdek ontstaat voor een belangrijk deel doordat er te veel (zwaar) sluipverkeer over de oude dijkweg rijdt. Dit vaak veel te snel rijdende sluipverkeer zorgt aan de lopende band voor onveilige verkeerssituaties.

Racen over de smalle dijkweg zonder aparte fietspaden om zo snel mogelijk Haarlem te bereiken. En dan onderweg met hoge snelheid fietsers en voetgangers letterlijk van de sokken rijden. Dát is de dagelijkse realiteit. “Naast het ontbreken van verkeersveiligheid baart ook de kwaliteit van het wegdek zelf grote zorgen. De Osdorperweg móet snel groot onderhoud krijgen.” De klankbordgroep blijft deze boodschap met kracht verkondigen.

De gemeente heeft na de zomer prima werk verricht door een draagvlakonderzoek onder de bewoners en ondernemers van de Osdorperweg uit te voeren. Er blijkt groot draagvlak te bestaan voor het aanbrengen van een ‘knip’ bij de Joris van den Berghweg. Degenen die op Oud Osdorp wonen of werken krijgen dan een ontheffing. Het is nú tijd om door te pakken en dat de politiek na al die jaren en jaren nu écht lef gaat tonen!

Angst voor uitstel
De klankbordgroep verwoordt de grootste angst van de bewoners als volgt: “Iedereen is heel bang na alle plannen en de inspraak het wéér lang gaat duren voordat er een besluit wordt genomen. Dan duurt die onveilige en gevaarlijke situatie van de weg nóg langer voort. Het is nu eenmaal nooit mogelijk om íedereen op Oud Osdorp op één lijn te krijgen. Besluitvorming mag niet wéér worden uitgesteld.

Er moet snel actie komen: De veiligheid voor álle verkeersdeelnemers moet centraal staan. Het is absurd om te wachten op nog meer ernstige ongelukken. We weten dat het stadsdeelbestuur doordrongen is van deze situatie, maar nemen ze dit op korte termijn mee in hun uitvoerige besluitvormingsprocessen?”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 11 november 2020.

 

Op weg naar een nieuwe Osdorperweg?

Al zestig jaar zijn bewoners actief om de veiligheid op de smalle Osdorperweg te verbeteren. Nu is aangetoond dat er groot draagvlak bestaat voor een oplossing. Het lijkt erop dat het er nu toch écht van kan gaan komen…

Stadsdeel Nieuw-West wil de weg opknappen en tegelijkertijd de veiligheid verbeteren. Het eerdere erg dure plan om de weg tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg te verleggen, een sloot te dempen en hier een nieuw fietspad aan te leggen, is vervallen. Onder aanvoering van de Klankbordgroep Oud Osdorp hebben bewoners massaal aangegeven dit plan (dat de weg níet veiliger maakte) af te wijzen.

Selectieve toegang
Het aanbrengen van een selectieve toegang past binnen het gemeentelijk beleid om de stad autoluw te maken. Het is de bedoeling dat doorgaand verkeer zo veel mogelijk van het Hoofdnet Auto gebruik maakt. En niet van de ‘niet-doorgaande weg’, zoals de Osdorperweg is aangeduid.

In augustus en september 2020 heeft de gemeente met 93 bewoners en ondernemers van de Osdorperweg gesproken en naar hun mening gevraagd. 24 procent van hen, vooral ondernemers, bleek tegen het invoeren van elke vorm van selectieve toegang op de weg. Het is onduidelijk hoe deze groep de veiligheid van de mens op de Osdorperweg aanschouwt, want het is helder dat er ‘iets’ moet gebeuren. 60 procent was voor en de overigen hadden geen mening of steunden het aanbrengen van een ‘knip’ in de weg onder voorwaarden. “Als er een knip in de weg komt, dan moeten alle bewoners en ondernemers hiervoor een ontheffing krijgen”, aldus driekwart van de aanwezigen. De overgrote meerderheid (79%) ziet die knip dan het liefst ter hoogte van de Joris van den Berghweg.

En nu?
Dit jaar nog buigt het stadsdeelbestuur zich over deze uitslagen en volgt verder overleg met de vertegenwoordigers van de klankbordgroep en werkgroep Oud Osdorp. Gaat de Osdorperweg eindelijk veilig worden?

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 4 november 2020.

 

Selectieve toegang voor Osdorperweg

Maar liefst 93 bewoners en ondernemers van de Osdorperweg in Oud Osdorp spraken zich uit over de invoering van selectieve toegang.

Dat gebeurde tijdens zes informatieavonden die het stadsdeel in augustus en september 2020 belegde. Door de coronaregels zijn de gesprekken in kleine groepjes gevoerd wat het voordeel had dat elke bezoeker zijn mening optimaal kon uiten. Hieruit bleek dat 60% van de aanwezigen zich uitsprak vóór de invoering van de zogeheten selectieve toegang.

Uit de peiling blijkt echter dat de meningen van bewoners en ondernemers niet parallel lopen: van de bewoners is 87% vóór selectieve toegang, van de ondernemers is 52% tegen en nog eens 37% neutraal of akkoord onder bepaalde voorwaarden. Zij verwachten vooral dat hun bedrijfsvoering in het gedrang komt als de weg een zogeheten ‘knip’ krijgt.

Gevraagd naar de voorkeursplek voor een knip zegt 79% deze het liefst te zien in de buurt van de Joris van den Berghweg, 12% onder de A5 en 9% bij Halfweg.

Voor het weren van doorgaand verkeer op de Osdorperweg in beide richtingen is een ‘knip’, al of niet met een beweegbare afsluiting, het meest effectief op deze plek vlak voor de kruising met de Joris van den Berghweg, dus vlakbij het speel- en evenemententerrein ‘Over de Rand’ (rechts).

Ontheffing
Bij selectieve toegang kunnen weggebruikers een ontheffing krijgen. Driekwart van de aanwezigen vindt dat bewoners en ondernemers een ontheffing moeten krijgen.

Andere oplossingen
De aanwezigen konden ook alternatieven noemen voor de selectieve toegang. En dan ging het vooral om verkeersdrempels, trajectcontrole en permanente handhaving op snelheid en op de toegang als bewoner of ondernemer.

Hoe verder?
De informatiebrief, die deze week huis aan huis is bezorgd, vermeldt tenslotte nog dat de resultaten van deze meningspeiling nog dit jaar worden voorgelegd aan het stadsdeelbestuur. Daarna volgt verder overleg met de Klankbordgroep over de selectieve toegang en het groot onderhoud.

Als het voorstel van de Klankbordgroep Oud Osdorp doorgaat, zijn de verbodsborden niet langer symbolisch en wordt de Osdorperweg daadwerkelijk onmogelijk voor doorgaand verkeer.

Gemeentelijke ommezwaai
Uit dit alles blijkt nu wel dat het plan dat de gemeente vorig jaar nog prominent presenteerde, nl. de aanleg van een apart fietspad voor twee richtingen aan één zijde met verlegging van de sloot op een verbreed dijktracé, hiermee definitief van de baan is. Een flinke ommezwaai dus en een mooi succes voor de Klankbordgroep Oud Osdorp die hiervoor zeer vasthoudend heeft gepleit!

Open of gesloten knip?
Tijdens de inspraaksessie op 20 augustus 2020, waaraan ik zelf als bewoner deelnam, werd door de gemeentelijke vertegenwoordigers ook gevraagd naar de wijze waarop de knip zou moeten worden uitgevoerd:

* een verzinkbare paal die de weg fysiek afsluit en welke alleen via een pas door bewoners en ondernemers in het bezit van een ontheffing is te bedienen, óf

* een versmalde open verbinding, voorzien van een duidelijk inrijverbod en waar camera’s alle passanten registreren. Wie zonder ontheffing dan toch doorrijdt, gaat vervolgens op de bon. Een dergelijke “flitsknip” zien we reeds in o.a. Spaarndam en Den Ilp.

Uit de bijeenkomst viel wél te bespeuren dat vanuit de gemeente voorkeur bestaat voor een open verbinding boven een verzinkbare paal, m.n. vanwege de hulpdiensten.

Voor het weren van doorgaand verkeer in beide richtingen is een “knip”, al of niet met een beweegbare afsluiting, het meest effectief op deze plek vlak voor de kruising met de Joris van den Berghweg, dus vlakbij het speel- en evenemententerrein “Over de Rand” (rechts).

De knip: waar precies?
Ander punt van discussie vormde de plek wáár de knip moet worden aangelegd. Al discussiërende bleek onder de aanwezigen dat één knip voldoende is. Immers dan is van doorgaand verkeer tussen Ookmeerweg en Halfweg geen sprake meer en blijft de weg toch voor iedereen goed bereikbaar, zij het dat men moet omrijden om op een van beide ‘verknipte’ wegdelen te komen. Op de Lutkemeerweg, waar al jaren een knip is, blijken bewoners en bezoekers daar inmiddels aan gewend te zijn.

En dan de discussie of de knip vlak ten noorden of ten zuiden van de T-kruising met de Joris van den Berghweg moet komen. Aangezien er óók veel doorgaand verkeer is vanaf de Ookmeerweg dat afslaat naar de Joris van den Berghweg en omgekeerd, zou het de voorkeur verdienen de knip iets ten zuiden van de Joris van den Berghweg aan te leggen. Immers, doorgaand verkeer vanuit Halfweg via de Joris van den Berghweg richting Geuzenveld en omgekeerd is veel minder omvangrijk dan naar en vanuit de richting Ookmeerweg. Op deze wijze profiteert ook het eerste stuk van de Osdorperweg, nl. tussen Ookmeerweg en Joris van den Berghweg, dan veel meer van het weren van doorgaand verkeer.

Voor voor de volledige inhoud van de informatiefolder over de plannen voor een selectieve toegang op de Osdorperweg:
* Op weg naar een nieuwe Osdorperweg (pdf)

Zie ook: www.amsterdam.nl/osdorperweg

Theo Durenkamp; 27 oktober 2020.

Van: www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/selectieve-toegang-voor-osdorperweg

 

Osdorperweg: geknipt voor een oplossing

Een belangrijke uitspraak van de gemeente over de Osdorperweg: alleen nog bestemmingsverkeer. En dat betekent dat de inrichting totaal anders wordt.

Het dure plan van vorig jaar, nl. een apart fietspad naast de weg waarvoor het dijklichaam moest worden verbreed en de sloot moest worden verlegd, is hiermee van de baan.

Een doorbraak en dus een succes voor de Klankbordgroep Oud Osdorp. Want dat betekent niet langer sluipverkeer dat met hoge snelheid de weg gebruikt als doorgangsroute over een weg die daarvoor totaal niet geschikt is.

Grote vraag is nu vooral: hoe wordt er straks gehandhaafd? Er zijn verschillende manieren, elk met hun voors en tegens: met een knip, of met een inrijverbod voor doorgaand verkeer d.m.v. cameracontrole en kentekenregistratie.

Voorbeeld van een beweegbare afsluiting.

Eén of twee knippen?
Een knip betekent dat ergens halverwege de weg een afsluiting komt. Met een evt. verzinkbare paal  kunnen auto’s niet verder rijden, voetgangers en fietsers wel. Een voorbeeld daarvan is de Lutkemeerweg, een van de zijwegen van de Osdorperweg.

De Lutkemeerweg is al jaren opgeknipt. Een bord geeft het doodlopend karakter aan en de huisnummers die wél bereikt kunnen worden.

Voordeel van deze opknipping van de weg in twee doodlopende stukken is dat alle verkeer tóch op elk adres kan komen. Wél moet je van tevoren weten van welke kant je de Osdorperweg moet inrijden. Een bord aan het begin van beide kanten moet dan aangeven dat de weg doodloopt en alleen bereikbaar is voor deze of gene huisnummers.

De eerste week zul je misschien misrijden, maar daarna is het iedereen duidelijk. De verzinkbare paal is vooral bedoeld voor hulpdiensten. Maar óók kan er ontheffing aan bepaalde bewoners en gebruikers worden verleend. Met een zender of pas kunnen zij de paal dan laten zakken, zoals in de Kalverstraat en op het Museumplein. Vraag is dan wel: wie krijgen een dergelijke ontheffing?

Waar de knip?
Op de Osdorperweg zou de knip met de verzinkbare paal kunnen komen onder of vlakbij het A5-viaduct. Alleen bewoners, ondernemers en hun bezoekers zullen dan nog over de weg rijden, althans het deel tussen Joris van den Berghweg en Tom Schreursweg. Om ook het stuk tussen Joris van den Berghweg en Ookmeerweg van doorgaand verkeer te ontlasten zou een knip ter hoogte van het oorlogsmonument kunnen komen.

Als één of twee knippen worden aangebracht, is cameracontrole niet nodig. Er rijdt dan alleen nog bestemmingsverkeer en massale snelheidsovertredingen zullen daarmee van de baan zijn. Ingewikkelde juridische zaken die gaan spelen bij een inrijverbod voor doorgaand verkeer, dus met kentekenregistratie en ontheffing voor bewoners en ondernemers, zijn dan ook niet aan de orde. Dit betekent tevens dat de methode van een knip (of twee knippen) relatief snel kan worden gerealiseerd.

Deze methode zou ook nog kunnen worden toegepast als voorlopige oplossing in afwachting van selectieve toegang tot het gebied met cameracontrole en kentekenregistratie. Tal van juridische haarkloverijen (denk o.a. aan de vermaledijde privacy-discussie) kunnen anders nog weleens jaren gaan vergen om uiteindelijk tot een afsluiting voor doorgaand verkeer te leiden, of… helemaal niet….

Al sinds 2014 geldt een inrijverbod voor auto’s tijdens de spitsuren dat in al die jaren nimmer is gehandhaafd…

Van: www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/osdorperweg-geknipt-voor-een-oplossing

www.theodurenkamp.nl – Juni 2020.

Zie ook: Aanpak sluipverkeer Osdorperweg weer een stapje dichterbij

 

Aanpak sluipverkeer Osdorperweg weer een stapje dichterbij

Zeker met het mooie weer van de laatste weken is de irritatie van veel te hard rijdend sluipverkeer op de Osdorperweg tot een hoogtepunt gestegen. Maar er wordt aan gewerkt.

De plannen en besluitvorming rond de herinrichting van de weg vorderen gestaag. Vorige week dinsdag heeft er weer een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de Klankbordgroep Oud Osdorp. Vanwege de Corona-maatregelen werd het een videovergadering.

(Foto: Marja Kamp)

Omdat de weg geen onderdeel uitmaakt van het Hoofdnet Auto en daarmee dus als ‘bestemmingsverkeer’ is aangeduid, dient de weg ook als zodanig te worden ingericht. Uitgangspunt van de klankbordgroep is dan ook: een 30 km-zone met ruim baan voor de zwakkere verkeersdeelnemer, maar met behoud van het landelijk karakter. Aan die plannen wordt in concept al gewerkt, maar er moet eerst een besluit worden genomen over de methode van handhaving op het sluipverkeer.

Camera-opties
De gemeente legde de klankbordgroep dan ook enkele opties voor. Verreweg de simpelste is de bekende knip; een verzinkbare paal die het doorgaande autoverkeer onmogelijk maakt. Voor hulpdiensten en ontheffingshouders kan hij op een zender zakken. De modernere variant is een gesloten verklaring met een camera. De weg is dan gewoon open, maar als je geen ontheffing hebt, en je rijdt langs die camera krijg je een bekeuring. De laatste variant is die met meerdere camera’s die toegangscontrole voeren op de drie locaties; Veenderijbrug (Halfweg), Joris van der Berghweg en Ookmeerweg.

Bestemmingsverkeer kan dan ontheffing krijgen, maar een van de ondernemers zag die optie niet zitten; alle klanten voor ontheffing aanmelden is ondoenlijk. Een vierde optie waarbij zonder ontheffingen door twee camera’s een traject-meting wordt gedaan en aan de hand van tijd wordt bepaald of een kenteken bestemmingsverkeer is of niet, wordt nog onderzocht op haalbaarheid. Er staat nog niet vast welk systeem er komt, maar alle partijen zijn het erover eens: Het sluipverkeer heeft zijn langste tijd op de Osdorperweg gehad.

Bij voorgaande onderzoeken en situaties waarbij de weg afgesloten is geweest, was al duidelijk aangetoond dat de omliggende infrastructuur, het geweerde sluipverkeer makkelijk aankan. Ook loopt er een onderzoek naar de haalbaarheid van een knip op de Tom Schreursweg.

Meer informatie
Op www.amsterdam.nl/osdorperweg vindt u de notulen van de vergaderingen. Bewoner of ondernemer aan de Osdorperweg? Mail naar k.o.o@ziggo.nl en ontvang ook onze nieuwsbrief.

Namens de Klankbordgroep Oud Osdorp, Hans de Waal

Uit: de Westerpost van 10 juni 2020.

Zie ook: Osdorperweg: geknipt voor een oplossing

 

Bewoners Osdorperweg klaar met sluipverkeer: ‘Het moet autoluwer’

Een paar seconden na vertrek vanuit huis al in de file staan. Het overkomt bewoners van de Osdorperweg regelmatig, want andere automobilisten gebruiken de weg als sluiproute.

Van www.at5.nl; 28 januari 2020

Via de Osdorperweg is het betrekkelijk makkelijk om de stad in te komen. Het is vooral druk als er file staat op de A9. ‘Als je je kinderen naar school moet brengen ben je gewoon 25 minuten onderweg’, vertelt een bewoner. ‘Terwijl het een heel klein stukje is.’

Het is in principe verboden om tussen 7.00 uur en 9.00 uur en 16.00 uur en 18.00 uur op de weg te rijden als je er niet moet zijn. Er staan borden, maar veel bewoners willen dat er meer maatregelen worden genomen. Ze denken dan bijvoorbeeld aan een camerasysteem dat controleert of verkeer niet zonder ergens te stoppen over de weg rijdt. Wie wel in een keer doorrijdt en dus geen bestemming op de weg had, zou dan een boete moeten krijgen.

Quote ‘De gemeente kan ook handhaven in de tunnel onder het Rijksmuseum’ – Hans de Waal, Klankbordgroep Oud Osdorp

‘De gemeente vindt dat de handhaving bij het Openbaar Ministerie hoort’, zegt Hans de Waal van de Klankbordgroep Oud Osdorp. ‘Maar er heerst een geslotenverklaring. Daar kan de gemeente ook op handhaven. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het Rijksmuseum. Met je brommer door de tunnel en dan krijg je een boete. Dat kan hier ook.’

Het CDA wil dat de gemeente actie onderneemt. ‘Wij hebben de wethouder dit jaar en vorig jaar al drie keer gevraagd om een slimme knip en handhaving op de Osdorperweg’, zegt duoraadslid Niek Wijmenga. ‘We hopen voor de bewoners dat dit nu gaat lukken.’

Quote ‘Wij hebben al drie keer gevraagd om een slimme knip en handhaving op de Osdorperweg’ – Niek Wijmenga, CDA

Niet iedereen staat echter achter een maatregel om het verkeer terug te dringen. Meerdere bedrijven vrezen dat hun klanten, leveranciers en personeel de dupe worden. ‘Van oudsher is het hier wonen en werken’, zegt Sebastiaan Visser van Autodemontage Rooie Ben. ‘En iedereen die hier is komen wonen is maar gaan klagen. Maar dan had je er beter niet kunnen gaan wonen lijkt me.’

Het stadsdeel wil het wegdek van de Osdorperweg dit jaar vernieuwen en tegelijkertijd een vrijliggend fietspad en wegversmallingen maken. De Klankbordgroep Oud Osdorp, waarin zo’n vijftig bewoners en ondernemers zitten, probeert het stadsdeel ervan te overtuigen om andere maatregelen te nemen. ‘De weg moet veiliger, bereikbaarder en autoluwer’, vindt De Waal.

Quote ‘We erkennen de zorgen en wensen van de bewoners voor een groot gedeelte’ – Erik Bobeldijk, Stadsdeel Nieuw-West

Stadsdeelbestuurder Erik Bobeldijk bevestigt dat hij de bewoners en ondernemers heeft gesproken en op hoogte van hun zorgen en wensen is. ‘Deze erkennen we ook voor een groot gedeelte. Momenteel zijn we nog bezig met het definitieve besluit (en de daarbij behorende maatregelen) voor de Osdorperweg. Hierbij onderzoeken we wat de meest haalbare en effectieve oplossingen zijn.’

Bobeldijk zegt dat er de komende tijd met de bewoners gesproken blijft worden.

Van: https://www.at5.nl/artikelen/199732/bewoners-osdorperweg-klaar-met-sluipverkeer-het-moet-autoluwer

Zie ook: www.youtube.com – Osdorperweg is sluipverkeer zat – 28 januari 2020
Zie ook: www.youtube.com – Dochter gedupeerde bewoner Osdorperweg: ‘Ze rijden hier als gekken’ – 19 maart 2016

 

80% Oud Osdorpers tégen herinrichting Osdorperweg

De Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) hield begin november een draagvlakonderzoek om inzicht te krijgen in de mening van bewoners op de herinrichtingsplannen. De overgrote meerderheid blijkt tégen.

Huis-aan-huis zijn 321 vragenformulieren bezorgd waarvan er 80 (24,9%) tijdig en ingevuld zijn ontvangen.

Het onderzoek is anoniem. Echter, aan de hand van een code op ieder formulier was naderhand zichtbaar van welk weggedeelte de reactie kwam. Van bewoners woonachtig tussen Halfweg en de Joris van den Berghweg, waar de herinrichting plaats zou moeten vinden, of van elders. Het per formulier opgegeven aantal bewoners vormt het uitgangspunt voor de resultaten: “Het gaat de gemeente per slot om bewoners, niet om brievenbussen”.

Resultaat
De uitslag is overduidelijk: 80% van alle bewoners is tégen de plannen. Voor bewoners van het her in te richten traject (B) geldt zelfs dat 88% tegen is. Bewoners van het weggedeelte (A), vanaf de Ookmeerweg en in de dorpskern, bleken duidelijk minder betrokken. De deelnamegraad is hier lager en de geen mening- reacties (GM) kwamen allemaal hier vandaan. Op de formulieren zijn ook handgeschreven meningen vermeld, die anoniem aan de besluitvormers zullen worden gestuurd.

Ondernemers
Enkele ondernemers steunen de gemeentelijke plannen. Zij hopen dat het aparte fietspad er voor gaat zorgen dat zwaar vrachtverkeer straks officieel wordt toegestaan. Zonder fietsers op de weg komt er immers meer ruimte voor de vrachtwagens. Echter in de dorpskern blijft de situatie ongewijzigd en gevaarlijk voor fietsers. De KOO wil graag dat de gemeente in overleg gaat met de ondernemers voor een werkbare, veilige oplossing.

Strikte handhaving versus herinrichting
Al meer dan 25 jaar wordt er door de politiek ‘kastje-muur’ gespeeld. Handhaving op de Osdorperweg is de taak van de (onderbezette) politie en die wijst daarvoor weer naar de gemeente. Bovendien zijn er volgens OM-maatstaven niet genoeg doden gevallen voor een zg. blackspot-kwalificatie: dus komt er geen aanvraag voor camera’s. Van de bewoners is echter 98% voor strikte handhaving op snelheid en sluipverkeer, die de weg autoluw en dus veiliger maakt. Een vrijliggend fietspad is dan niet nodig. Een wegindeling met brede rode fietsstroken en maximaal 30 km/u blijkt de voorkeur te hebben.

De KOO hoopt dat deze draagvlakmeting en de reacties op de voorlopige plannen er toe leiden dat het stadsdeel de wensen van de bewoners, om de weg autoluw te maken, serieus mee gaat nemen in de definitieve herinrichtingsplannen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 20 november 2019.

 

Osdorperweg muurvast

“Beetje vertraging op de A9? Het verkeer kiest meteen massaal voor de sluiproute over de Osdorperweg!”, aldus Hans de Waal (Klankbordgroep Oud Osdorp).

(Foto: Trees Kaizer)

“Gevolg: lange files van stilstaande auto’s met draaiende. Zelfs zónder die stinkende motoren geldt al een smogalarm…”

Teken de petitie op www.osdorperweg.petities.nl.

Uit: de Westerpost van 31 juli 2019.

 

Sluipverkeer teistert Oud Osdorp

Tegen de afspraak in heeft de gemeente tijdens de afsluiting van de Haarlemmerweg (N200) geen maatregelen genomen om de Osdorperweg te ontlasten.

De klankbordgroep ontving een (goedbedoelde) aankondiging over de te verwachten drukte op Oud Osdorp en reageerde stomverbaasd op dit onwelkome bericht: “De Osdorperweg ís al een racebaan voor sluipverkeer van de A9 en de gemeente doet wéér niets tegen verwacht sluipverkeer?! Dat was wél afgesproken tijdens de bijeenkomst op 25 juli 2018.

Uit het gemeentelijke verslag: Een bestuurlijk besluit moet worden genomen over tijdelijke afsluiting van de Osdorperweg tijdens de werkzaamheden aan de N200. De aanwezigen zijn het erover eens dat eenrichtingsverkeer kan voorkomen dat de Osdorperweg als sluiproute wordt gebruikt. Is men deze afspraak vergeten?”

Op het verzoek alsnog maatregelen tegen verkeersoverlast te nemen, reageerde de gemeente (samengevat) als volgt: Om te voorkomen dat u verrast werd, wilden we alvast waarschuwen voor de drukte. Uit ervaring weten we dat men zich niet aan de officiële omleidingsroute houdt.

De vorige keer hebben we de Osdorperweg afgesloten voor sluipverkeer. Men heeft zich toen tegenover onze verkeersregelaars dermate misdragen, dat wij nu geen mensen bloot willen stellen aan deze agressie.

Die scheldpartijen waren dus effectief! Is dat werkelijk het signaal dat de gemeente wil afgeven? Gemeente, ga – ook los van de opbrekingen op de N200 – toch ein-de-lijk handhaven op de Osdorperweg!

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 17 juli 2019.

 

Tijdelijke versmalling op Osdorperweg

Eind juni 2019 is op de Osdorperweg tussen het A5-viaduct en Halfweg een wegversmalling geplaatst. Het gaat om een tijdelijke maatregel van de gemeente in afwachting van de definitieve herinrichting in 2020.

(Tekst en foto: Theo Durenkamp)

Helaas is de versmalling zonder enig overleg met bewoners en werkgroep/klankbordgroep Oud Osdorp aangebracht. Met name bewoners van nabijgelegen uitritten hebben nu last van de extra filevorming, terwijl ook al is gebleken dat hulpdiensten worden geblokkeerd.

De versmalling ligt precies op de plek waar vorig jaar maart een motorrijder dodelijk verongelukte. In de berm houden de nabestaanden sinds die tijd zorgvuldig een gedenkplek in stand. Nu men bij deze versmalling voortaan op tegenliggers moet wachten, zal het verkeer zowel letterlijk als figuurlijk even stil kunnen staan bij deze fatale plek die helaas tevens symbool staat voor de gevaarlijke verkeerssituatie op de Osdorperweg…

Uit: de Westerpost van 10 juli 2019.

Zie ook: www.theodurenkamp.nl

 

Ga toch handhaven op de Osdorperweg

Dan is die dure herinrichting niet nodig

“Gooi geen geld in de sloot! Handhaaf toch eindelijk op snelheid, te zware voertuigen en dat hier in de spits alleen bestemmingsverkeer mag rijden. Dan kun je het huidige wegprofiel behouden, wordt het voor fietsers veiliger (ook op de delen van de Osdorperweg die onveranderd blijven) en blijft unieke cultuurhistorie behouden”, zo betoogden Hans de Waal en Marja Kamp van de klankbordgroep Oud Osdorp op 25 juni 2019 tijdens hun inspraak bij de Stadsdeelcommissie.

File op de A9? Dan dampende auto’s op de Osdorperweg. Wie kan nu nog ontkennen dat er weinig sluipverkeer over de Osdorperweg rijdt?
(Foto: Marja Kamp)

Een groot aantal commissieleden stelde kritische vragen over het herinrichtingsplan, dat een verkeer aantrekkende werking heeft. Tot ieders verbazing en teleurstelling gaf portefeuillehouder Bobeldijk aan dat de plannen gewoon ongewijzigd door zouden gaan. Daarmee negeert het DB zomaar 42 e-mails, waarvan 6 bezwaarschriften, én tot nu toe al 237 handtekeningen onder de petitie! Het DB beweert zelfs dat de meerderheid van de bewoners juist áchter de plannen staat! Onbegrijpelijk en pertinent niet waar! Maar… de klankbordgroep geeft níet op! Blijf ze steunen! Teken de petitie op: osdorperweg.petities.nl.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 3 juli 2019.

 

Teken petitie voor veilige Osdorperweg

De klankbordgroep Oud Osdorp doet zijn best om de erg dure (3,3 miljoen euro) herinrichting van de helft van de Osdorperweg op Oud Osdorp van tafel te krijgen. Er is een petitie gestart.

Het ontwerp werkt verkeersaantrekkend, terwijl de weg en het dorp nu al bezwijken onder te snel rijdend sluipverkeer. Het geldende inrijdverbod tijdens de spits (behalve voor bestemmingsverkeer) en het 24/7 racen worden niet gehandhaafd… “Handhaving is de oplossing voor de verkeersproblemen en niet deze dure vernielende herinrichting.”, aldus de petitie-opstellers.

De stroomlijning van de inrichting op de helft van de weg vergroot (op de projectgrenzen en verderop op Oud Osdorp) juist de fiets-ONveiligheid. En, ook niet onbelangrijk, voor dit plan moet o.a. een sloot worden verlegd, waardoor de eeuwenoude cultuurhistorie van de oude dijkweg kapot wordt gemaakt. Dat zou zomaar het begin van het einde van het landelijk gebied hier kunnen inluiden en daar is al zo weinig van over in Nieuw-West…

Op www.amsterdam.nl/projecten/osdorperweg/ leest u meer over de plannen.

Eens met het verzet? Vóór behoud van cultuurhistorie en vóór vergroting van de fietsveiligheid op héél Oud Osdorp? Teken dan de petitie: www.osdorperweg.petities.nl. U hoeft hiervoor niet op Oud Osdorp te wonen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 19 juni 2019.

 

Vóór veiliger OsDORPerweg

De landelijke smalle Osdorperweg tussen de Ookmeerweg en Halfweg is zwaar overbelast door te veel en snel rijdend verkeer.

De gemeente Amsterdam heeft een ontwerp gemaakt voor een herinrichting (amsterdam.nl/projecten/osdorperweg).

De nieuwe klankbordgroep Oud Osdorp komt in het geweer. Zonder handhaving op snelheid, bestemmings- en vrachtverkeer wordt de nieuwe situatie immers alleen maar nóg onveiliger. Daarover staat niets vermeld in de plannen.

En: Is het nieuwe fietspad wel veiliger? Hoe zit het met de (fiets)veiligheid op de andere helft van de weg, waar straks meer en sneller verkeer rijdt door de uitnodigende aanpassingen verderop? Blijven er wel voldoende parkeerplaatsen over voor de Oud Osdorpers en hun bezoek?

Hans de Waal en Marja Kamp van de klankbordgroep roepen iedereen op om vóór 7 juni een mail met hun mening te sturen naar j.vols@amsterdam.nl. Graag met een afschrift naar de klankbordgroep Oud Osdorp: k.o.o@ziggo.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor hun nieuwsbrief.

Nóg onveiliger Sloterweg
De Sloterweg tussen het dorp Sloten en de rotonde met de Vlindermolen is veel te druk én bijzonder onveilig. Dat is niets nieuws. Het is de gemeente echter gelukt om de weg hier nóg enger te maken.

De wegversmallingen en de veilige loopstrook zijn zomaar verdwenen, omdat de aannemers van de sjieke zelfbouwkavels blijkbaar van mening zijn dat ze meer ruimte nodig hebben… De werkgroep Sloten is met de gemeente in overleg om deze levensgevaarlijke situatie zo snel mogelijk te beëindigen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 29 mei 2019.

 

Osdorperweg is geen racebaan voor (zwaar) sluipverkeer

Er is té veel, té zwaar en té snel rijdend sluipverkeer op de landelijke Osdorperweg op Oud Osdorp, terwijl hier alleen bestemmingsverkeer met een maximale snelheid van 50 en 30 km per uur is toegestaan.

De gemeente Amsterdam (zie artikel hieronder) denkt dit op te lossen door een deel van de Osdorperweg anders in te richten. Veel bewoners van de OsDORPerweg denken daar anders over, zoals Hans de Waal (hdwaal@ziggo.nl) in zijn (ingekorte) ingezonden brief:

“Mijn conclusie is simpel. Stop met het hele plan van herinrichten. Het is niet nodig! Goed onderhoud aan de weg okay, maar damwanden en wegversmallingen aanbrengen en de sloot verplaatsen, verhogen de veiligheid écht niet. Het enige wat wel werkt is het verkeer reduceren en controleren. Ik durf de stelling aan dat 60% van het verkeer op de Osdorperweg hier volgens de geldende verboden niet mag rijden. Daar veranderen die nieuwe plannen níets aan.

Je kunt nog zoveel verf op de straat kliederen met 50 en nog zoveel borden plaatsen; als je niet gaat handhaven helpt het geen zier. Camera’s daarentegen helpen wél: dik 90% effectief. De gemeente heeft ons uitgenodigd voor een presentatie op 16 mei. Ik hoop van harte dat heel veel bewoners van de Osdorperweg daar hun zegje komen doen en dat de gemeente, die als taak heeft dienstbaar te zijn aan zijn inwoners, zich nog eens even goed achter de oren krabt en gaat heroverwegen.”

Zie ook: www.westerpost.nl/sluipverkeer-osdorperweg

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 15 mei 2019.

 

Gemeente presenteert ontwerp Osdorperweg

Op donderdag 16 mei presenteert de gemeente Amsterdam het ontwerp voor de renovatie van de Osdorperweg. Het betreft het gedeelte tussen Joris van den Berghweg en Tom Schreursweg.

Tijdens deze inloopbijeenkomst in Hotel New West Inn, Reimerswaalstraat 5, kan iedereen tussen 16.00 en 19.30 uur kennis nemen van de gemaakte keuzes over het parkeren, het vrijliggende fietspad en de inpassing in het landschap. Het ontwerp is ook in te zien op www.amsterdam.nl/osdorperweg.

Alles schuift op
Het voorstel van de gemeente: Er komt een fietspad van drie meter breed voor beide richtingen aan de westzijde van de weg. Daarnaast komt een voetpad van 1.20 m. Om dit te realiseren zal de zogeheten bovensloot een aantal meters moeten opschuiven. Dit betekent een dijkverbreding in westelijke richting waarin vervolgens een nieuwe bovensloot zal worden gegraven. Over de hele weg zal de berm tussen rijbaan en fietspad 2.40 m gaan bedragen. Het hele traject krijgt acht wegversmallingen zonder voorrangsregeling. Er zullen negen bomen worden gekapt en twaalf nieuw worden aangeplant. In de oostelijke berm komen vier parkeerplaatsen bij nr. 850 en zes bij nr. 790.

Deskundigen van de gemeente zijn op de inloopbijeenkomst aanwezig om vragen te beantwoorden. Tot 7 juni kan iedereen vragen en opmerkingen over het ontwerp insturen naar j.vols@amsterdam.nl. De renovatie zal op zijn vroegst in 2020 starten, na afronding van het werk aan de Haarlemmerweg.

Uit: de Westerpost van 15 mei 2019.

 

Grote onveiligheid Osdorperweg

De overheid is er overduidelijk van doordrongen dat de Osdorperweg tussen de Ookmeerweg en Halfweg levensgevaarlijk is. Wás het maar zo dat het plaatsen van zóveel borden effectief was… Nee, er moet gewoon gehandhaafd worden.

Zelfs de verkeerskundigen van de gemeente lijken nog altijd niet doordrongen van het gevaar. Volgens hen zou de smalle Osdorperweg de brede Ookmeerweg goed kunnen ontlasten. Zijn dit nu de experts die onze veiligheid bewaken? Waren zij ooit ter plaatse? 

(Foto: Jan van Zijp) 

In de hoop het vele sluipverkeer wat rustiger te laten rijden, overwogen de Oud Osdorpers om dan maar zelf obstakels op de rijweg te plaatsen. Wonderlijk genoeg meldde het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel bij deze aankondiging dat híerop wél meteen zou worden gehandhaafd… In wat voor wonderlijke wereld leven we?

Leden van de werkgroep Oud Osdorp hebben ook grote zorgen over de Joris van den Berghweg en de andere kleinere wegen in het gebied: “Ook die gaan steeds meer op racebanen lijken”. Oud Osdorp wacht dus met een bang hart op het eerstvolgende ernstige ongeluk…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 6 februari 2019.

 

Werkgroep / Klankbordgroep Oud Osdorp – Jaaroverzicht 2019

Naast de gebruikelijke onderwerpen hield de werkgroep Oud Osdorp zich in 2019 o.a. bezig met: – De geluids- en verkeersoverlast die festivals in de Tuinen van West veroorzaken. De norm van 85 decibel is nergens op gestoeld en is veel te hard.

– Het initiatief om op het terrein van ‘Over de Rand’ bewonersontmoetingen te laten plaatsvinden. Na positieve reacties en aankondigingen dat de gemeente dit ging ondersteunen, heeft het DB van Nieuw-West “uit geldgebrek” nu plotseling de handen van dit project afgetrokken. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

– De verkeerssituatie op de Osdorperweg.

Upgrade Osdorperweg
De gemeente wil de helft van de Osdorperweg “upgraden”, zoals dat genoemd wordt. Hun voorstel is erg rigoureus: Op het stuk van de weg tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg wordt de sloot verlegd waardoor aan één kant een twee-richtingenfietspad kan komen. Dat zou veilig zijn voor fietsers, omdat hier zo hard wordt gereden. Maar, op de andere helft van de weg, tussen de Ookmeerweg en de Joris van den Berghweg blijft de oude situatie bestaan. Alleen al omdat hier geen ruimte is voor een vergelijkbare “upgrade”. Geldt de fietsveiligheid daar dan niet? Waarom wordt er nog altijd niet gehandhaafd op te snel en te zwaar sluipverkeer dat hier helemaal niet mag rijden? Als dat zou gebeuren, dan is die dure “upgrade” helemaal niet nodig.

Omdat bewoners langs de Osdorperweg de hele situatie rond het ontbreken van handhaving en het voorstel van de herinrichting van de Osdorperweg helemaal zat waren, hebben zij zich verenigd in de zeer actieve Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO).

Petitie
In juni lanceerde de KOO een petitie op petities.nl, die eind 2019 door 290 mensen was ondertekend. Strekking van de petitie: “De erg dure (3,3 miljoen euro kostende) herinrichting van de helft van de OsDORPerweg moet van tafel.

Het ontwerp werkt verkeersaantrekkend, terwijl de weg en het dorp nu al bezwijken onder te snel rijdend sluipverkeer. Er wordt niet gehandhaafd op het geldende inrijverbod tijdens de spits (uitgezonderd bestemmingsverkeer) en op het dag en nacht racen. Handhaving is de oplossing voor de verkeersproblemen en niet deze dure vernielende herinrichting.” Het verleggen van de sloot zorgt er bovendien voor dat het eeuwenoude cultuurlandschap van Oud Osdorp vernield wordt.

Het begin van het einde tot behoud van de cultuurhistorie van het laatste stukje landelijk buitengebied van Nieuw-West.

Onveiliger voor fietsers
De gemeente geeft toe dat de “stroomlijnende” maatregelen meer en sneller rijdend verkeer aantrekken. Men geeft geen antwoord op de vraag “hoe het dan zit met de veiligheid van fietsers op het andere deel van de weg, daar waar geen vrij liggend fietspad kán komen”.

Ondernemers zien graag dat, als de plannen worden uitgevoerd, voortaan ál het zware verkeer weer over de Osdorperweg mag gaan rijden.

Handhaving
Toen Ajax op 15 mei een belangrijke kampioenswedstrijd speelde en het doodstil was op straat, werd er (wonderlijk genoeg) wél even gehandhaafd. Tijdens de afsluiting van de N200 (Haarlemmerweg) in juli probeerden verkeersregelaars sluipautomobilisten van de Osdorperweg te weren. De handhavers werden onheus bejegend, waarna de gemeente besloot af te zien van verdere handhaving. Als er even vertraging is op de A9, staat de Osdorperweg meteen vast.

Draagvlakonderzoek
Uit een zorgvuldig en controleerbaar in oktober door de KOO gehouden draagvlakonderzoek blijkt dat 80% van de Oud Osdorpers tegen de herinrichtingsplannen van de Osdorperweg is.

Van degenen die aan het her te herinrichten stuk Osdorperweg wonen, is 88% tegen de plannen van de gemeente.

Resultaat draagvlakonderzoek Herinrichting Osdorperweg:

Ook nu zeggen de bewoners weer massaal: “Gemeente, ga nou eerst eens handhaven.”

De KOO heeft diverse keren hierover ingesproken in de stadsdeelcommissie en bij de gemeenteraad Commissie Verkeer. Steeds meer raadsleden zijn van mening dat de gemeente niet rücksichtslos de dure herinrichting moet doordrukken. Aan het eind van het verslagjaar is de strijd echter nog niet beslist. Ook de ingediende vragen zijn nog niet beantwoord. Wordt zeker vervolgd.

 

Handhaving 50 km op de Osdorperweg

Vorige week heeft de gemeente verschillende 50 km-borden langs de Osdorperweg geplaatst. Ook is het getal ’50’ op verschillende plaatsen op het asfalt aangebracht. Maar ja, al die aanduidingen zorgen er niet voor dat het vele (te zware) sluipverkeer zich aan de snelheid gaat houden….

De leden van de werkgroep Oud Osdorp zijn dan ook – zacht gezegd – niet enthousiast: “Het líjkt een goede stap vooruit dat deze snelheidsborden er staan, maar als er geen (onopvallende!) handhaving komt, weten we nu al dat dit zinloos is. Geld over de balk smijten…

Vraag is waarom er overal camera-handhavingssystemen komen behalve op de Osdorperweg waar het júist hard nodig is… Of, zoals op de Haarlemmerweg, waar ze meteen al met laserguns stonden te meten en bekeuren. Nee, op Oud Osdorp kiest de gemeente voor een dure nieuwe wegindeling, die de cultuurhistorie kapot maakt, en waar straks toch weer te hard gereden wordt. Laten we dat geld liever inzetten voor handhaving! Deze eenvoudig te organiseren actie zou de weg een stuk veiliger maken en de kas van de overheid spekken.”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 24 oktober 2018.

 

Herinrichting Osdorperweg

Wat gaan we doen?
Het wegdek van de Osdorperweg wordt geheel vernieuwd. Tegelijk met het groot onderhoud wordt de weg aangepast aan de huidige verkeersveiligheidseisen. Zo komt er een vrijliggend fietspad en maken we wegversmallingen.

Daarnaast maken we de kruising Osdorperweg / Ookmeerweg veiliger:
* Aan beide kanten van de Ookmeerweg komen fietsoversteekplaatsen met vluchtheuvels.
* We verleggen de fietspaden een beetje waardoor er meer ruimte komt tussen rijbaan en fietspad. Hierdoor zien fietsers en automobilisten elkaar ook beter aankomen.
* Er komen nieuwe lijnen op het wegdek.

Onderzoek naar nog veiliger kruispunt
De gemeente onderzoekt hoe het kruispunt nog veiliger gemaakt kan worden en hoe tegelijk de doorstroming kan worden verbeterd. Het onderzoek is in 2018 begonnen en het duurt naar verwachting 2 á 3 jaar voordat deze plannen kunnen worden uitgevoerd.

Waar?
De Osdorperweg verbindt Osdorp met Halfweg. De weg tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg (gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude) wordt vernieuwd.

Wanneer?
* September 2018:  Start werkzaamheden kruising Osdorperweg / Ookmeerweg
* 2018: Eind van dit jaar moet het ontwerp van de Osdorperweg definitief zijn.
* 2019: Uitvoeren van diverse onderzoeken, aanvragen vergunningen en selecteren van de uitvoerende aannemer.
* 2020: Start vernieuwingswerkzaamheden (meteen als de werkzaamheden aan de N200 (Haarlemmerweg) klaar zijn.

Van: www.amsterdam.nl

 

Apart fietspad langs Osdorperweg Oud Osdorp

De Osdorperweg op Oud Osdorp is al decennia heel gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Het massale sluipverkeer op de smalle dijkweg rijdt veel te hard en fietsers worden er regelmatig van hun sokken gereden. Het lijkt er nu op dat de gemeente eindelijk écht aan de slag gaat…

“Er ligt een voorlopig ontwerp voor de weg tussen de Joris van den Berghweg en de Tom Schreursweg op tafel” aldus bewoner Theo Durenkamp. “Voorstel is om over dit hele stuk aan de westzijde een 3 meter breed fietspad voor beide richtingen met direct daarnaast een voetpad van 1,10 meter aan te leggen. Daartoe wordt de zogeheten bovensloot over de gehele lengte een aantal meters verplaatst. De weg wordt op dit tracé dan alleen nog gebruikt door (vracht)auto’s. Om hun snelheid te verminderen, zullen er acht versmallingen om de 300 meter in de weg worden aangebracht. Onduidelijk in het ontwerp is of bij de versmallingen een voorrangsregeling geldt, of dat weggebruikers per keer zelf moeten kijken wie voorrang krijgt.”

Resultaat van lobby
De werkgroep Landelijk Oud Osdorp (LOO) is blij verrast dat alle lobby-inspanningen begin dit jaar bij wethouder Litjens van de centrale stad effect hebben gehad en dat het stadsdeel zijn plannen heeft aangepast. Irene Hemelaar: “We hebben niet alles ‘gekregen’, maar het vrij-liggende fietspad waarbij de sloot wordt verlegd is toch wel een succes dat we op onze conto mogen schrijven. Dat geldt ook voor de andere maatregelen, die te hard rijden moeten tegengaan. Een belangrijk nog lopend discussiepunt kwam niet aan bod bij deze bijeenkomst, namelijk een mogelijke afrit van de N200 ter hoogte van de Joris van den Berghweg. Verschillende scenario’s worden momenteel onderzocht en ook wij hebben vanuit de Dorpsraad en de werkgroep LOO onze input gegeven op de te meten versies met verschillende knips/afsluitingen e.d. Daar valt nu nog weinig over te zeggen.”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 9 mei 2018.

 

Plannen voor een veiliger Osdorperweg – Verslag voorlichtingsavond

Aanleiding voor de herinrichting is de grote onderhoudsbeurt waar het weggedeelte tussen Joris van den Berghweg en Halfweg aan toe is.

Dat is tevens het moment om kabels en leidingen te vernieuwen en een nieuwe wegindeling toe te passen. En omdat de Osdorperweg sinds kort niet langer meer de functie van slaperdijk heeft, kan ook de hoogte worden teruggebracht, zodat de inritten beter op de weg aansluiten.

Drie wegmodellen
Voor de verbeterde indeling van de weg werden drie wegmodellen gepresenteerd: de erftoegangsweg waarop 30 km het maximum is voor 5.000 voertuigen per dag zonder enige belijning of aparte fietsstrook, de gebiedsontsluitingsweg C die dan 2 meter breder wordt met rode fietssuggestiestrook, en de gebiedsontsluitingsweg B met wegversmallingen en vrijliggend fietspad.

Momenteel is de Osdorperweg 5 tot 5,5 meter breed, is er op beide zijden een fietssuggestiestrook in dezelfde wegkleur en passeren er dagelijks 6.000 voertuigen. Tot teleurstelling van veel aanwezigen bleek dat maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan niet uitgevoerd kunnen worden wegens het ontbreken van handhaving en de zwakke juridische status hiervan, maar vooral ook omdat het sluipverkeer dan wordt verplaatst naar omliggende wijken. Evenzeer werd duidelijk dat er in ieder geval ook geen drempels meer zullen komen.

Vrijliggend fietspad
Uit de reacties van de aanwezigen bleek een overduidelijke voorkeur voor plan B: wegversmallingen voor auto’s en een vrijliggend fietspad. Omdat het hele gebied van landelijk Osdorp thans als parkeerverbodzone is aangeduid, zal worden onderzocht of aan het begin van de zijwegen van de Osdorperweg parkeerplaatsen voor bezoekers kunnen worden aangelegd. Vanuit de zaal kwamen verder voorstellen om vooral het cultuurhistorisch karakter van de weg te behouden, de weg niet te verbreden, omdat het aantal voertuigen en de snelheid dan zal toenemen, en om zelfs helemaal niets te veranderen, maar wel de snelheid met meerdere camera’s te beteugelen. Het komend jaar zal dan ook gebruikt worden tal van afwegingen te maken om tot de beste wegvariant te komen en deze op een volgende bewonersavond te presenteren. En de opleveringsdatum? Volgens sommige aanwezigen wordt dat een nekaan-nek-race met de om te leggen A9 bij Badhoevedorp.

Uit: de Westerpost van 27 januari 2016.