30 km/uur op hele Osdorperweg: zonder handhaving een farce!

Op de hele Osdorperweg tussen Ookmeerweg en Halfweg gaat een maximum snelheid gelden van 30 km/uur.

Op zich een maatregel waarmee de verkeersveiligheid zeker is gediend, ware het niet dat er van handhaving geen sprake zal zijn.

Alleen borden plaatsen is zinloos
En ook een grootscheepse herinrichting van de weg die nu eenmaal hoort bij verlaging van 50 naar 30 km/uur om hiermee de snelheid op natuurlijke wijze af te dwingen blijft helaas achterwege. Enkel en alleen snelheidsborden zonder cameracontrole gaan zeker niet helpen om de snelheid van het verkeer terug te krijgen van 50 naar 30 km/uur. En zeker niet op deze lange rechte weg van 3 kilometer die als doorgaande route wordt gebruikt…

Snelheidsborden op elke kruising
Op 18 mei 2022 maakte de gemeente de snelheidsbeperking bekend via publicatie in het Gemeenteblad. Een bijgevoegde plattegrond geeft daarbij aan waar de 30 km-borden komen te staan. Het gaat in totaal om vier borden die het begin van het 30 km-gebied markeren: op de kruising met de Ookmeerweg, de Joris van den Berghweg, de Raasdorperweg en de Tom Schreursweg. Wie vanaf de Osdorperweg deze zijwegen wil inrijden komt dan weer borden tegen die het eind van het 30 km-gebied aangeven. Opvallend bij deze opsomming is dat men beide borden op de kruising met de Lutkemeerweg is vergeten. De vraag is verder of er – net als met de huidige 50 km-borden – op tal van plaatsen tussendoor óók weer herhalingsborden met 30 km zullen worden geplaatst; het gemeenteblad meldt daar niets over. Evenmin wordt een ingangsdatum genoemd waarop de verlaagde maximum snelheid van kracht gaat worden… Hiermee bestaat de kans dat – net als onlangs met de knipcamera’s op de Sloterweg en Nieuw-Sloten bekend werd – de invoering weer maanden vooruit wordt geschoven.

Meerderheidsbesluit knip genegeerd
Het nu genomen 30 km-besluit is het gevolg van de stemming in de Stadsdeelcommissie Nieuw West op 15 februari 2022. Twee ingediende moties kregen toen een meerderheid: de snelheidsbeperking van 30 km/uur en het aanbrengen van een knip op dit stuk Osdorperweg om doorgaand verkeer te weren. Het Dagelijks Bestuur van Nieuw West nam vervolgens echter alleen de 30 km/uur over en negeerde vervolgens het meerderheidsbesluit over de knip! En dat terwijl dit nu juist dé effectieve oplossing is voor de verkeersveiligheid…

Alweer een nepmaatregel…
In de al jaren durende discussie van de Klankbordgroep met de gemeente blijkt telkens weer dat van handhaving geen sprake zal zijn. Waar op andere plekken camera’s, al of niet met trajectcontrole, de naleving afdwingen, is de gemeente niet van plan dit op de Osdorperweg in te voeren. Het niet handhaven van de inmiddels ingevoerde verkeersmaatregelen is momenteel dé grootste frustratie van de Klankbordgroep en de bewoners. Als de naleving op snelheid óók niet zal worden gehandhaafd, is dit de derde verkeersmaatregel op een rij waarbij de gemeente het laat afweten. Immers:

– eerst was er het verbod op zwaar vrachtverkeer sinds 1963 met een bord voor maximum breedte (2,2 m) en asdruk (4,8 ton), dat nimmer is gehandhaafd, en waarvan de gemeente nu zegt dat men het verkeersbesluit van destijds niet terug kan vinden;
– ten tweede was er het inrijverbod tijdens de spitsuren dat in 2014 is ingevoerd en evenmin wordt gehandhaafd. In de notulen van het stadsdeel en zelfs in de Staatscourant staat dat de borden alleen dienen ter afschrikking en er geen handhaving zal plaats vinden;
– en nu zal dan ook de derde maatregel, de 30 km-limiet, eveneens niet worden gehandhaafd; een regelrechte farce!

Trajectcontrole
De enige oplossing is dan uiteraard cameracontrole. Om het hele traject van 3 km veilig te krijgen zal dit dan wél in de vorm van trajectcontrole moeten worden. Aan de hand van de kentekens wordt dan op basis van de rijtijd de snelheid berekend.

Omdat de Osdorperweg één doorgaande zijweg heeft, de Joris van den Berghweg, waarlangs veel verkeer afslaat en binnenkomt, zal de trajectcontrole dan ook op twee afzonderlijke stukken gehouden moeten worden. En omdat er nóg twee – weliswaar doodlopende – zijwegen zijn, de Raasdorperweg en de Lutkemeerweg, zou een trajectcontrole over vier opeenvolgende wegvakken helemaal effectief zijn!

Ander voordeel van trajectcontrole is dat allerlei ingrepen in het wegprofiel dan achterwege kunnen blijven. Dus geen drempels, versmallingen en andere obstakels die normaliter worden aangebracht om de verlaagde snelheid van 50 naar 30 km/uur op ‘natuurlijke wijze’ af te dwingen.

Symboolpolitiek
Het plaatsen van deze verbodsborden en deze vervolgens niet te handhaven zijn je reinste staaltjes van symboolpolitiek en nepmaatregelen die een overheidsbestuur onwaardig zijn: puur ambtelijke ‘oplossingen’ die hun doel volkomen voorbijschieten.

Volkomen ongeloofwaardig
Geen enkele bewoner van de Osdorperweg, maar ook daarbuiten, gelooft natuurlijk dat enkel en alleen het plaatsen van borden – zonder deze te handhaven – de verkeersveiligheid zal verhogen. Op het korte stuk in de dorpskern van Oud Osdorp – waar al jaren 30 km geldt – lukt het nú al niet om de snelheid onder de 30 km te houden. Waarom zou dit op het volledige traject van 3 km dan wel lukken? Vreemd en eigenlijk heel bizar dat het gemeentebestuur in de achterliggende jaren drie opeenvolgende verkeersmaatregelen voor de Osdorperweg neemt om deze vervolgens alle drie – ook nog zo openlijk – niet te handhaven!

Theo Durenkamp; 31 mei 2022.

Link gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-228649.html

Link Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-11928.pdf

Zie ook: www.theodurenkamp.nl/artikelen/hele-osdorperweg-30-km-zonder-handhaving-een-farce

Zie ook: Partijen trekken hoopgevende adviezen Osdorperweg weer in