Zeven partijen over vier actuele issues in het landelijke gebied: Oud Osdorp

Op woensdag 16 maart 2022 mag u uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie.

De werkgroep Publiciteit Sloten-Oud Osdorp nam contact op met twaalf grotere partijen die een goede kans maken op zetels in de volgende gemeenteraad te krijgen. Gevraagd werd of zij zich wilden buigen over vier actuele issues die op het ogenblik in het landelijke gebied van Nieuw-West spelen. Zeven partijen wilden hieraan meewerken. Hieronder treft u de standpunten van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en de VVD over twee onderwerpen die in Oud Osdorp spelen. Voor Sloten klik hier.

Osdorperweg

Dit is een smalle, drukke dijkweg (onderdeel Hoofdnet Fiets) met veel sluipverkeer tussen Osdorp en Halfweg. Daardoor onveilig voor fietsers. De Dorpsraad voert al sinds de jaren ’60 actie om de weg veiliger te maken. Volgens het Mobiliteitsplan Nieuw West uit 2021 moet deze weg autoluw worden. Het stadsdeel slaagt er al 20 jaar niet in om oplossingen te vinden. Met de vergelijkbare Sloterweg heeft de centrale stad begin 2022 wel een oplossing gevonden. Vragen:

* Wat is uw mening over de toekomstige status van deze ‘erfontsluitingsweg’. Moet sluipverkeer onmogelijk worden gemaakt?

* Vindt u dat de wethouder Verkeer de regie van het stadsdeel moet overnemen? En dat een professioneel traject van inspraak en alternatieve oplossingen moet starten, vergelijkbaar met de Sloterweg?

Bijna niemand houdt zich in de dorpskern van Oud Osdorp aan de toegestane snelheid van 30 km/uur. Foto: Tamar Frankfurther.

Standpunt ChristenUnie
De Osdorperweg is niet geschikt als route voor doorgaand verkeer en al helemaal niet voor zwaar vrachtverkeer. Het is te druk op deze route en gemotoriseerd houdt zich bijna niet aan de snelheidslimieten van 30 en 50 km/uur. Dat is onze eigen ervaring als we daar zijn. Voor fietsers en voor wandelaars is de Osdorperweg nu geen fijne en veilige fiets- en wandelroute.

De Osdorperweg moet alleen nog toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer, bijvoorbeeld via een knip. De weg blijft wat de ChristenUnie betreft 30 km/uur en de voorzieningen voor zowel fietsers als wandelaars worden verbeterd.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Osdorperweg hoeft niet perse onder regie te vallen van het gemeentebestuur, als het gehele participatietraject maar heel helder is en dat er wordt toegewerkt naar een concrete oplossing binnen afzienbare tijd voor een veilige Osdorperweg.

Standpunt D66
Wij vinden dat, net als voor Sloten, het landelijke karakter van Oud Osdorp behouden moet blijven en dat sluipverkeer onmogelijk moet worden gemaakt. Het is zonder meer gevaarlijk om over de Osdorperweg (Hoofdnet Fiets) te fietsen omdat deze weg gebruikt wordt als sluiproute tussen Osdorp en Halfweg. Wat ons betreft gaat hier snel iets aan veranderen en wordt op de hele weg een 30 km-regeling ingesteld, evenals bereikbaarheid alleen voor bestemmingsverkeer via een ‘knip’, zoals dat nu ook bij de Sloterweg gaat gebeuren.

Ja, de wethouder Verkeer van de gemeente moet de regie overnemen. Daar zijn we het helemaal mee eens omdat de Osdorperweg ‘Hoofdnet Fiets’ is en de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeente ligt. Ook lijkt dit te groot en te ingewikkeld voor het stadsdeel want er is te weinig voortgang. De bewoners dienen natuurlijk goed gehoord te worden in deze kwestie.

Standpunt GroenLinks
Sluipverkeer op wegen die ongeschikt zijn voor doorgaand autoverkeer zorgt voor onveiligheid en moet geweerd worden. In de stadsdeelcommissie van 15 februari 2022 heeft GroenLinks een advies ingediend om z.s.m. over te gaan tot invoeren 30 km/uur en het plaatsen van een elektronische knip. Het dossier Osdorperweg speelt al sinds 1963, hopelijk kunnen we nu eindelijk stappen zetten om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

GroenLinks is voor uitgebreide bevoegdheden van stadsdelen. Met het ingediende advies in de stadsdeelcommissie borgen we dat de wensen van bewoners en Dorpsraad gehoord zijn en is er een goede uitgangspositie om dit alsnog op stadsdeelniveau op te lossen. Maar als het daar wéér stokt, is er ook een rol voor de centrale stad weggelegd om het dossier vlot te trekken, zoals ook bij de Sloterweg is gebeurd.

Standpunt PvdA
Ja, zeker! Wij pleiten voor een ‘knip’ en hebben in de stadsdeelcommissie samen met GroenLinks en 50+ een advies erover ingediend. Onze mening over de aanpak van de verkeersonveiligheid op deze drukke en smalle veendijk was/is duidelijk: een knip op de Osdorperweg en voor de hele weg een maximum snelheid van 30 km/uur invoeren (zie stadsdeelcommissievergadering van 15 feb. 2022). Hier geldt namelijk al sinds 1963 (ten tijde van PvdA-wethouder Joop den Uyl) een verbod voor vrachtverkeer (niet breder dan 2,20 meter en de as-last niet zwaarder dan 4,8 ton). In al die 60 jaar is er nimmer op gehandhaafd! Wij zijn voor het nemen van een nieuw verkeersbesluit (het oude is nergens te vinden) zodat het verbod en de opgelegde boetes rechtsgeldig kunnen worden.

De nodige adviezen zijn al doorgegeven en wij zien niet de noodzaak van nog langer wachten. Het is gemeentelijk beleid (Agenda Autoluw) om woonbuurten en wegen die niet voor doorgaand verkeer bedoeld zijn, zoals de Osdorperweg, zo veel mogelijk te ontlasten van gemotoriseerd (zwaar of licht) verkeer. Van belang hier, is onze overtuigingskracht richting de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Amsterdam om samen actief de problematiek rond Sloterweg en ook Osdorperweg na jaren getouwtrek (gemeenteraad/stadsdeelcommissie ) voor eens en altijd adequaat op te lossen. De nodige adviezen zijn al doorgegeven en wij zien niet de noodzaak van nog eens wachten. 60 jaar lang ontbrak het aan politieke lef om knopen door te hakken! Het is tijd om door te pakken, liever gisteren dan vandaag!

Standpunt Partij voor de Dieren
De veiligheid van fietsers is voor de Partij voor de Dieren heel belangrijk. Wij zijn groot voorstander van de autoluwe stad en willen ruim baan geven aan voetgangers en fietsers. In ons verkiezingsprogramma hebben we uitdrukkelijk opgenomen dat de Osdorperweg autoluw moet worden en alleen toegankelijk moet zijn voor bestemmingsverkeer (zie pag. 36). U kunt ons verkiezingsprogramma vinden op onze website.

De Partij voor de Dieren-fractie is, zoals gezegd, voor het autoluw maken van de Osdorperweg en vindt dat deze alleen toegankelijk moet zijn voor bestemmingsverkeer (zie pag. 36 van ons verkiezingsprogramma). Bovendien zijn wij van mening dat het erg belangrijk is om participatie en inspraak van bewoners op plannen voor de buurt te verbeteren. Wij denken dat een professioneel traject van inspraak en alternatieve oplossingen en inmenging van de wethouder Verkeer op dit thema goede manieren zijn om te zorgen dat de verkeersveiligheid van de Osdorperweg zo snel mogelijk verbetert.

Standpunt SP
De SP wil doorgaand autoverkeer zoveel als mogelijk over Plusnet Auto leiden en anders over Hoofdnet Auto. De SP wil hiervoor passende maatregelen, die er ook voor zorgen dat autoverkeer niet uitwijkt via ‘erfontsluitingswegen’ door andere buurten. Dit bevordert de leefbaarheid in woonbuurten.

De SP vindt dat een oplossing voor de Osdorperweg veel te lang duurt. Het professionele traject van inspraak en alternatieve oplossingen op de Sloterweg is onder verantwoordelijkheid van de centrale stad, maar met name onder regie van het stadsdeel uitgevoerd. De lokale kennis is zeer nuttig, juist bij het organiseren van inspraak. De SP is voor een zorgvuldige weging van meerdere alternatieve oplossingen. Dit moet door middel van ruime mogelijkheden voor inspraak.

Standpunt VVD
De VVD is voor het afwaarderen van de weg naar 30 km/uur met handhaving d.m.v. camera’s. Na monitoring en vaststelling m.b.t. de hoeveelheid verkeersbewegingen (landelijke norm voor dit type weg is 5.000 per 24 uur, Amsterdam hanteert echter 6.000 per 24 uur) zal er bij overschrijding, kentekenregistratie aan het camerasysteem moeten worden toegevoegd. Hierdoor kan de Osdorperweg geen verbindingsweg meer zijn!

Ja, de wethouder Verkeer en Vervoer moet de regie overnemen. Daar ligt ook de bevoegdheid voor de eindbeslissing. Het besluit over het aanpassen van het verkeer had hier al lang geleden genomen moeten worden. Er komen nu allerlei voorstellen, mede in het kader van het onderhoud, om de dijk (dus weg) te verbreden. Gelijk de bomen verplaatsen, vrije fiets- en voetpaden aanleggen etc. Maar, dit is nu precies wat de bewoners níet willen. Hierdoor wordt juist het idee gewekt dat het een doorgaande hoge snelheidsweg kan blijven. De VVD zegt daarom: Kijk nu in op gemeentelijk niveau wat wel en niet kan op de Osdorperweg. Elders in de gemeente krijgen hele straten het rode (fietspad) asfalt, zoals laatst nog op de Ceintuurbaan (tussen Ferdinand Bolstraat en Sarphatipark) waar de auto te gast is. Hier wordt de maximum snelheid 30 km/uur. Wij vragen ons af: Waarom kan dit niet op de Osdorperweg? Dus ja, als de wethouder Verkeer en Vervoer van de centrale stad deze beslissing kan nemen, zonder allerlei vernieuwingen waar niemand op zit te wachten, dan graag! Zo behoud je ook het karakter van de Osdorperweg en de omgeving.

Vrije doorzichten langs Osdorperweg

Volgens het bestemmingsplan mag langs de Osdorperweg geen nieuwbouw plaatsvinden, om zicht op het open achterland te behouden. In 2021 heeft het stadsdeelbestuur in strijd hiermee toestemming gegeven voor nieuwbouw, zodat grondeigenaar parochie Halfweg zijn grond te gelde kan maken. Vragen:

* Vindt uw partij dat de vergunning in 2021 eenmalig moet zijn geweest en dus geen precedentwerking mag hebben?

* Vindt uw partij dat er, om dit in de toekomst herhaling te voorkomen, een strenger verbod op nieuwbouw moet komen? Bijvoorbeeld in de vorm van een omgevingsvisie? N.B. Vervangende nieuwbouw mag wel. Dus bestaande gebouwen en woningen mogen vernieuwd worden. Hier gaat het echt om nieuwbouw op tot nu toe open plekken.

Doorzicht op het achterland vanaf de Osdorperweg in Oud Osdorp.
Foto: Tamar Frankfurther.

Standpunt ChristenUnie
De Osdorperweg is een eeuwenoude verbindingsweg met historische waarde. In de loop van de jaren zijn er allerlei woningen en loodsen (aan)gebouwd in allerlei stijlen en functies. Dat er her en der gebouwd wordt (bijvoorbeeld herbouw of aanbouw) op kleine schaal lijkt de ChristenUnie mogelijk.

Daarvoor is wel eerst een heldere visie nodig op de omgeving en ontwikkeling van de Osdorperweg. Samen met bewoners, maar ook met particuliere grondbezitters moet deze visie worden opgesteld en heldere afspraken worden gemaakt: Wat moet beschermd worden en waar is nog bouwruimte met welke voorwaarden? Historische elementen en (gemeentelijke) monumenten, zoals de grafkelder van de familie Decker en het polderpatroon zijn het beschermen waard. Dit moet klip en klaar worden vastgelegd in de Omgevingsvisie om te voorkomen dat het karakter van de Osdorperweg verdwijnt.

Standpunt D66
Daar zijn we het geheel mee eens. Dat er nu gebouwd mag worden bij de oude begraafplaats, mag geen precedent zijn voor nieuwe bouwinitiatieven in de toekomst.

Ja, daar zijn we het geheel mee eens. Wat betreft een omgevingsvisie: Die bestaat al voor de hele gemeente. Gebaseerd op de omgevingsvisie kunnen voor het stadsdeel omgevingsplannen worden opgesteld. Dat lijkt ons een goed plan.

Standpunt GroenLinks
In het algemeen is GroenLinks geen voorstander van precedentwerking, zicht op het open landschap moet behouden blijven.

GroenLinks is geen voorstander van extra bebouwing in de groene buitenruimte. Keuzes daarvoor in het verleden zijn al ingrijpend genoeg. We moeten duidelijke regels opnemen in het omgevingsplan hiervoor.

Standpunt PvdA
Wat ons betreft is het de laatste keer dat zoiets gebeurt. Wij zullen als PvdA-fractie van Nieuw-West ervoor proberen te zorgen dat er geen vergunning verleend wordt totdat de Omgevingswet op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 inwerking treedt. Het is voor ons belangrijk dat de gebiedsontwikkeling niet belemmerd wordt. Een van de belangrijkste veranderingen van de Omgevingswet is de ‘integrale vergunningverlening’. Daarbij worden besluiten niet meer los van elkaar genomen, maar steken alle betrokken partijen de koppen bij elkaar en bespreken ze de vergunningaanvraag. Daardoor en in afwachting van de invoering van de Omgevingswet, zullen wij samen met onze fractie in de gemeenteraad de komende jaren nauwlettend zijn voor de uitvoering van VTH-bouw (vergunningen, toezicht en handhaving) en dat de concretisering ervan oplettend moet worden gemonitord.

Mee eens, een strikt verbod op nieuwbouw moet er komen, en zoals wij bij vraag 1 hebben gesteld, eisen we betere uitvoering van VTH-taken. Dit betekent dat bij toename van taken, de concretisering van toezicht en handhaving, de doelmatige aandacht krijgt en de mogelijkheid wordt gefaciliteerd.

Wat ons betreft moet een duurzame en integrale ontwikkeling centraal staan bij de discussies tussen de verschillende belangengroepen over de ontwikkelingsmogelijkheden en het behoud van het dorpsgezicht Oud Osdorp.

Daarom willen wij graag de ontwikkelingen en ambities voor het grondgebied langs de Osdorperweg in een omgevingsvisie schetsen. Daarbij moet er rekening worden gehouden met onder meer bouwwerken, infrastructuur, water en cultureel erfgoed. De visie hoeft geen gedetailleerd plan te zijn maar moet wel de hoofdlijnen bevatten van het langetermijnbeleid. Het stadsdeel en gemeente zijn sowieso verplicht een omgevingsvisie te maken.

Standpunt Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren is het ermee eens dat het belangrijk is om niet, tegen het bestemmingsplan in, nieuwbouwplannen door te voeren langs de Osdorperweg.

De Partij voor de Dieren vindt het heel belangrijk dat groene en landelijke gebieden in Amsterdam ook écht groen en landelijk blijven. Zo strijden wij bijvoorbeeld al jaren voor het behoud van de Lutkemeerpolder. Nieuwbouw op tot nu toe open plekken is wat ons betreft daarom ook niet wenselijk. Wij denken dat renoveren en beter gebruik van de ruimte in bestaande gebouwen betere oplossingen zijn voor het woningprobleem dan bouwen in het groen/landelijk gebied.

Standpunt SP
Ja, de SP wil het karakter van het landelijke gebied behouden en beschermen. Met respect voor de historische opzet, het open karakter en de zichtlijnen. Daarom is de SP bijvoorbeeld ook tegen het bouwen in de Sloterplas. Daar komt ook geen nieuwe Meervaart als het aan de SP ligt.

De SP vindt het belangrijk dat in de toekomst voorkomen moet worden dat er nog bijgebouwd wordt ten koste van het historische open karakter. De SP is tegen het bebouwen van landelijke groen gebieden. De SP is daarom ook tegen het bouwen van een bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder.

De SP vindt dat de gemeente zich strikter moet houden aan bestaande richtlijnen en daar waar nodig moeten deze worden aangevuld met extra regels en richtlijnen.

Standpunt VVD
Ja, de VVD is voor lintbebouwing, zodat de opendoorkijk naar het achterland behouden blijft.

Dit wordt lastig, daar op de vele openlocaties reeds een bouwbestemming rust, waardoor ook hierop bebouwing is toegestaan, als dat past binnen de juridische mogelijkheden.

Voor de standpunten over twee actuele Slotense issues klik hier.

Tamar Frankfurther; 7 maart 2022.

Zie ook: Zeven partijen over vier actuele issues in het landelijke gebied – Oud Osdorp (pdf)