Unanieme steun stadsdeelcommissie voor veiliger Osdorperweg

Tijdens de openbare vergadering van de Stadsdeelcommissie Nieuw-West op 19 december 2023 spraken álle partijen zich unaniem uit voor een motie van Piet Boon (GBW!) waarin portefeuillehouder Verkeer Nazmi Türkkol (D66) werd opgedragen om snel werk te maken van een elektronische knip op de Osdorperweg én om 7 van de 9 niet gerealiseerde uitgangspunten voor de veiligheid alsnog uit te voeren.

De motie was een reactie op de heldere inspraak van bewoner Theo Durenkamp en dorpsraads- en werkgroepslid Mireille de Ridder en de discussie die daarop volgde.

Stadsdeel wil wéér uitstellen
Türkkol meldde meteen dat hij dit advies van de stadsdeelcommissie (SDC) niet zal overnemen, omdat hij eerst Fase 2 van het groot onderhoud wil laten uitvoeren en dat hij hoopt dat daarmee de problemen van onveiligheid op de Osdorperweg voldoende zijn opgelost. Insprekers en SDC-leden keerden zich unaniem tegen de uitstelplannen van portefeuillehouder Türkkol. Zij bleken geen vertrouwen te hebben in de door hem verwachte afname van het verkeer, nadat er nieuw asfalt is aangebracht. “Sterker nog, de opgeknapte tweede helft van de weg zal straks juist méér in plaats van minder verkeer aantrekken!”, aldus verschillende commissieleden.

Rapport met onderzoeksresultaten achtergehouden?
Commissielid Pieter Nijhof (GL) verklaarde “heel verdrietig te worden van dit dossier”. Ook Commissielid Siegel (VVD) toonde zich verbaasd dat hij het aantal vervoersbewegingen uit het telrapport nu via de insprekers moest vernemen in plaats van vanuit het DB. Inspreker Mireille de Ridder voegde later toe dat de onderzoeksresultaten pas boven water kwamen nadat een bewoner hierover een beroep had gedaan op de Wet open overheid. Türkkol bestreed dat hij het rapport had achtergehouden, maar nog niet had gedeeld, omdat hij de (voor hem tegenvallende) uitkomsten eerst wilde laten analyseren door de (opnieuw) nieuwe projectmanager. Voor de bewoners stond en staat echt allang vast dat er na Fase 1 van het groot onderhoud alleen maar meer (zwaar) verkeer over de weg is gaan rijden.

Eerst Fase 2 en verder onderzoek
Met het oog op de renovatie van de tweede fase (tussen Joris van den Berghweg en Ookmeerweg) antwoordde Türkkol eerst te willen nagaan of het aparte fietspad tussen Ookmeerweg en de bocht al of niet behouden moet blijven, of dat we daar óók moeten denken aan een rode fietsstrook op de weg zelf. Ook denkt hij aan het doortrekken van de middenberm op de kruising met de Ookmeerweg, waardoor – naar zijn mening – verkeer ontmoedigd wordt om van de Osdorperweg gebruik te maken. Ook wil hij eerst de evaluatie van de elektronische knip op de Sloterweg afwachten alvorens eenzelfde aanpak op de Osdorperweg toe te passen. Verder wees hij op de nieuwe projectmanager die is aangesteld en op de bewonersbrief over de voortgang van het project die volgens Türkkol “een dezer dagen huis aan huis wordt bezorgd”. Eind 2023 hadden de bewoners deze echter nog niet ontvangen.

Vertrouwen in DB geschonden
De leden van de SDC waren ook van mening dat – los van het groot onderhoud – voldaan moet worden aan de op 19 juni 2021 democratisch vastgestelde Nota van Uitgangspunten. De stadsdeelcommissie is met de bewoners van mening dat de uitvoering hiervan – na lange inspraak – niet zomaar kan worden uitgesteld tot nadat Fase 2 van het groot onderhoud is uitgevoerd. De gemeente voldoet namelijk niet aan 7 van de 9 uitgangspunten. Stadsdeelcommissielid Monique van ’t Hek (D66) vroeg daarom tenminste om een tijdlijn waarbinnen alle 9 toegezegde uitgangspunten dan wél worden gerealiseerd. Ook Pieter Nijhof (GL) wees op de vergadering van april 2023: “Daarin heeft het DB toegezegd te zullen komen met een pakket van maatregelen dat recht doet aan de problemen op de Osdorperweg. Zodra de tellingen zijn uitgevoerd, zullen de uitkomsten met ons worden gedeeld. In september heb ik om deze resultaten gevraagd, daarna nog in oktober. In totaal heb ik er wel 6 keer om gevraagd en als u aangeeft ‘wij delen die zodra ze binnen zijn’ en u doet dat niet, is dat niet goed voor het vertrouwen in het DB.” En over het vervolg van de aanpak: “Ik heb nog steeds niet gehoord welke maatregelen u wilt nemen voor de verkeersveiligheid. Als het alleen blijft bij het doortrekken van de middenberm op de kruising Ookmeerweg, heb ik er weinig vertrouwen in.” Nijhof eindigde zijn betoog met een pleidooi om nú zo spoedig mogelijk een elektronische knip op de Osdorperweg aan te brengen en niet weer opnieuw over te gaan tot uitstel: “Deze al jarenlang slepende problematiek schreeuwt om een oplossing!

Siegel (VVD) sloot hierop aan door Türkkol er fijntjes op te wijzen dat een projectmanager en een bewonersbrief de weg niet veiliger zullen maken”. De VVD-er herinnerde de portefeuillehouder ook aan zijn eigen belofte “om bij meer dan 6.000 passanten meteen maatregelen te nemen en niet weer opnieuw eerst allerlei onderzoeken te houden”. Hij vroeg daarom aan Türkkol welke maatregelen hij in de afgelopen maanden – toen hij wel al op de hoogte was van het feit dat er meer dan 6.000 voertuigen per etmaal over de Osdorperweg rijden – had overwogen om deze vervolgens bij de afgesproken uitkomsten te gaan toepassen. Türkkol zegde toe om in een later stadium met een tijdslijn te komen vergezeld van de te nemen maatregelen.

Motie van wantrouwen van bewoners
Nadat inspreker Theo Durenkamp de niet nagekomen uitgangspunten had ingebracht, was het Mireille de Ridder die haar grote teleurstelling in de portefeuillehouder verwoordde. Verwijzend naar een vergadering van 1,5 jaar geleden waarin zij had voorgesteld het hele dossier aan de centrale stad over te dragen. Bij de Sloterweg heeft deze overgang er immers toe geleid dat daar eindelijk wel actie werd ondernomen. Stadsdeelvoorzitter Ünver nam op 4 april 2023 de heer Türkkol, nieuw op dit al decennia lopende dossier, in bescherming tegen kritische stadsdeelcommissie en de bewoners. Ünver gaf aan dat het stadsdeel over veel meer slagkracht zou bezitten dan de gemeente om de Osdorperweg aan te pakken en hij beloofde dat stadsdeel Nieuw-West dit zelf zou gaan oplossen. Een overdracht naar de centrale stad zou volgens hem onverstandig zijn. Op een vraag hierover ging Türkkol nu gemakshalve niet in.
Dit nieuwe uitstel op uitstel op uitstel op uitstel zorgt voor grote teleurstelling bij De Ridder: “Het is dat ik als bewoner geen motie van wantrouwen kan indienen, anders had ik dat zeker gedaan!”

Osdorperweg is gewoon te smal
Pieter Nijhof (GL) sloot bij de klacht van Mireille over het vrachtverkeer aan met de constatering dat het toelaten van vrachtverkeer gewoon in strijd is met de officiële regels van de Centrale Verkeerscommissie van de gemeente Amsterdam: “De rijbaan en voetpaden op de Osdorperweg zijn gewoonweg te smal. Een groot onderhoud kan dat nooit verbreden. Daarom heb ik nu al twee keer de vraag gesteld welke vervolgmaatregelen de portefeuillehouder nu gaat nemen, maar hij weigert gewoon mijn vraag te beantwoorden.”

Türkkol wees in zijn reactie op de komende (maar nog altijd niet ontvangen) bewonersbrief waarin de start van de tweede fase wordt aangekondigd en waarin wordt gemeld dat daarvóór al een aantal maatregelen zal worden getest. Türkkol: “Ik ken zelf niet alle maatregelen uit mijn hoofd. Ik weet wel van het doortrekken van de middenberm op de Ookmeerweg en het eventueel verplaatsen van het fietspad naar de fietsstrook op de rijbaan”. Voor wat het waard is: De portefeuillehouder deed wel de toezegging dat het werk van de tweede fase met alle bijkomende maatregelen in ieder geval in 2024 zal worden gerealiseerd.

Alle punten uit Nota van Uitgangspunten uitvoeren
In een ingelast agendapunt wees Piet Boon (GBW!) het DB op de 9 uitgangspunten, unaniem aangenomen in juni 2021, waarop niet valt af te dingen. Om het DB te dwingen zich aan deze uitgangspunten te blijven houden, presenteerde Piet Boon een motie die er op neer kwam dat alle 9 uitgangspunten onverkort alsnog dienen te worden uitgevoerd en dat de toepassing van een elektronische knip daarbij als zwaarwegend dient te worden meegenomen. Na in stemming te zijn gebracht schaarden alle partijen in de SDC zich unaniem achter deze motie!

Dubbel gevoel over toekomst Osdorperweg
De beide insprekers en andere bewoners, die deze bijna een uur durende discussie op de publieke tribune of thuis via de livestream hebben gevolgd, zeggen “een dubbel gevoel” te hebben overgehouden aan de bespreking op 19 december. Zij verwoorden dit als volgt

“We hadden natuurlijk als bewoners een wel heel sterk punt om in te brengen: de niet nagekomen beloftes, zowel wat betreft de 7 van de 9 uitgangspunten die niet zijn gehaald als de belofte dat er bij overschrijding van 6.000 voertuigbewegingen meteen een knip zou komen. Die knip zou volgens de eerdere toezegging in het afgelopen jaar al zijn voorbereid, zodat er bij de invoering geen tijd meer verloren zou worden. De massale en unanieme bijval van de leden van de stadsdeelcommissie voor een veilige Osdorperweg was heel fijn. Het is goed te merken dat de door ons gekozen politici duidelijk aan onze kant staan. Het was goed te zien dat men unaniem instemde met de motie van Piet Boon.

De reactie van portefeuillehouder daarentegen was bedroevend en kwetsend. Hij bleef opnieuw volharden in opnieuw uitstellen, afwachten en nieuwe onderzoeken uitvoeren, die telkens toch weer dezelfde resultaten opleveren. Als we die via de Wet open overheid eindelijk kunnen zien. Deze reactie steekt heel schril af bij de positieve steun uit de stadsdeelcommissie. En nu maar afwachten of de op 19 december gedane toezeggingen wél echt allemaal in 2024 worden gehaald. Dat de bewonersbrief na eerdere toezeggingen – dat we deze in november zouden ontvangen – eind 2023 nog steeds niet op onze deurmatten is gevallen, is geen goed voorteken. De bewoners van Oud Osdorp blijven echter strijden voor een veilige Osdorperweg. Net als op Sloten moet het hier toch ooit eens lukken…

We begrijpen gewoonweg niet waaróm de gemeente toch maar niet wil ingrijpen en de Osdorperweg veilig wil maken. Normaal gesproken wil je toch dat verkeersveiligheid voorop staat? In Oud Osdorp niet? Hoezo?”

Theo Durenkamp; 28 december 2023.

* Kijk terug naar de stadsdeelcommissievergadering van 19 december 2023 via deze link. De inspraak van bewoner Theo Durenkamp begint bij tijdscode 21.20 en van dorpsraadslid en lid van de werkgroep Oud Osdorp Mireille de Ridder bij 1.08.30.
* Lees verder in het verslag van de stadsdeelcommissievergadering op Westersite.nl door Cees Fisser.