Stadsdeelcommissie kiest voor knip en 30 km op de Osdorperweg

Met de kleinst mogelijke meerderheid stemde de stadsdeelcommissie Nieuw-West op 15 februari 2022 voor een knip op de Osdorperweg. Het voorstel om voor de hele weg een maximum snelheid van 30 km in te voeren werd gesteund door de volledige stadsdeelcommissie.

Daarmee heeft de stadsdeelcommissie na jaren van discussie, onderzoek en uitstel eindelijk een uitspraak gedaan over de aanpak van de verkeersonveiligheid op deze drukke en smalle veendijk.

Stemming na discussie van twee uur
De stemming over de verkeersaanpak gebeurde naar aanleiding van twee moties ingediend door Pieter Nijhof van GroenLinks. Daar ging een bijna twee uur durende discussie aan vooraf. Hieraan namen diverse bewoners van de Osdorperweg deel, verenigd in de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO). De KOO probeert al jaren een doorbraak te bereiken in de al decennia slepende discussie over verkeersmaatregelen, die de Osdorperweg veilig moeten maken.

Twee van de vijf partijen in de stadsdeelcommissie onthielden hun steun aan het voorstel voor het invoeren van een knip. Zo wilde de VVD eerst nog een nader onderzoek alvorens hiermee in te stemmen. DENK zag vooral bezwaren voor bewoners die door de knip zullen moeten omrijden, zeker nu ook Sloten met Nieuw Sloten vier knips krijgen. De overige drie partijen, te weten GroenLinks, PvdA en 50+, samen goed voor 9 van de 16 zetels, hielpen het voorstel voor de knip aan een nipte meerderheid.

De wethouder en gemeenteraad zijn nu aan zet
“Na deze uitspraak van de uitspraak van een meerderheid van de stadsdeelcommissie, kan de vlag nog niet uit”, zo vertelt de KOO. “Besluiten van de stadsdeelcommissie reiken tegenwoordig immers niet verder dan een advies aan de gemeente. De gemeenteraad zal vervolgens het daadwerkelijke besluit zal moeten nemen. Wel weten we van de eerdere besluitvorming over de Sloterweg dat de gemeente deze uitspraak van de stadsdeelcommissie zeer serieus neemt.”

Raadsadres: “Gemeente, pak de regie”
De KOO was al eerder van mening dat de gemeente de regie over de Osdorperweg moest overpakken van het stadsdeel. Eind januari zond de KOO daarom al een raadsadres aan de gemeente met het verzoek om de regie rond de gevaarlijke Osdorperweg van het stadsdeel over te nemen. Daar komt nú dus opeens het positieve advies van de stadsdeelcommissie bij.

Sloterweg als ‘lichtend voorbeeld’
Er zijn Oud Osdorpers die zich afvragen of de uitspraak van het stadsdeel op 15 februari bespoedigd is door bovenstaand raadsadres aan de gemeenteraad. Hoe het ook zij: In ieder geval heeft Pieter Nijhof van GroenLinks met zijn motie de stadsdeelcommissie gedwongen om tot een uitspraak over deze al jaren slepende kwestie te komen. De KOO hoopt dat de gemeente het nu gaat overpakken en “dat het tot een succesvolle en beslissende afronding gaat komen waarbij de procedure zoals onlangs bij de Sloterweg als lichtend voorbeeld dient”.

Notities aangenomen die meteen al achterhaald zijn
Voorafgaand aan de stemming over de motie, ondersteunde de meerderheid van de stadsdeelcommissie eerst nog twee nota’s over de Osdorperweg. Het is niet duidelijk in hoeverre die nota’s, nu de motie is aangenomen, nog relevant zijn. Immers, als er op de Osdorperweg een knip komt met een 30 km-regime dan zijn vele zaken uit beide notities niet langer relevant. “De discussie daarover toont”, volgens de KOO, “alleen maar aan hoe belangrijk het is om de verantwoordelijkheid voor de Osdorperweg weg te halen bij het stadsdeel”.

Uitgangspunten notities Osdorperweg tegenstrijdig
Het ging over deze twee nota’s, die de stadsdeelcommissie unaniem goedkeurde: de ‘Uitgangspuntennotitie’ en de ‘Nota van Beantwoording over de Osdorperweg’. De insprekende bewoners waren bijzonder kritisch over de inhoud van beide nota’s. Zij wezen vooral op de tegenstrijdigheden in de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de aanpak van de weg. Vragen die gesteld werden: “Hoe valt het te rijmen dat de Osdorperweg niet langer als ‘verbindingsweg’ moet functioneren, terwijl deze van beide zijden voor al het verkeer toegankelijk moet blijven?” en “Hoe valt de vergroting van de veiligheid voor fietsers te rijmen met het technisch geschikt maken van de weg voor zwaar vrachtverkeer?”

Vrachtverkeer is technisch onmogelijk
Eén van de insprekers wees de stadsdeelcommissie erop dat de wegbreedte tegenwoordig aan wettelijke eisen is gebonden voor het type verkeer dat op een bepaalde wegcategorie bij een bepaalde maximum snelheid mag worden toegelaten. De bewoonster citeerde letterlijk de voorschriften voor de wegcategorie van de Osdorperweg: “Waar twee elkaar tegemoet rijdende vrachtwagens worden toegelaten, is bij een snelheid van 50 km een wegbreedte van minstens 7 meter vereist. Daarnaast is dan een trottoirbreedte van minimaal 1 meter vereist.” Met verwijzing naar de officiële instanties op dit punt was haar conclusie even duidelijk als confronterend: “Deze huidige geldende normen kunnen op de Osdorperweg nimmer worden gehaald. Nóch de wegbreedte, nóch de voetpadbreedte zijn daar op aan te passen. En dat betekent dus dat vrachtverkeer met zijn overschrijdende breedte hier nimmer kan en mag worden toegelaten.”

Vrachtwagenverbod afschaffen?
Fors discussiepunt was ook deze keer weer het ‘inrijverbod voor zwaar vrachtverkeer breder dan 2,2 meter en met een hogere aslast dan 4,8 ton’. Kort na de eerste bewonersactie voor de verkeersveiligheid in 1963 (!) zijn hiervoor de beide verbodsborden al geplaatst. Volgens portefeuillehouder Erik Bobeldijk is er in al die jaren nimmer op gehandhaafd, omdat hiervoor destijds geen onderliggend verkeersbesluit zou zijn genomen. Een opgelegde boete zou dan juridisch gezien niet stand kunnen houden. Diverse insprekers en stadsdeelcommissieleden stelden daarom voor om dit gemiste verkeersbesluit dan alsnog te nemen, zodat het verbod na bijna 60 jaar alsnog rechtsgeldig kan worden. Bobeldijk wees er daarbij op dat de breedte- en gewichtsmaten op deze verbodsborden dan weleens hoger zouden kunnen uitvallen… De KOO wees er in dit verband nog eens op dat hele stukken van de Osdorperweg de benodigde breedte missen voor het toelaten van zwaar vrachtverkeer. “Bovendien zijn deze stukken ook niet meer verder te verbreden vanwege de bestaande woningen (die pal naast de weg staan), bomen en sloten “, aldus de KOO.

Trillingen, scheuren, verzakkingen
De insprekers wezen er opnieuw op dat zij door het gejakker van al dat te zware verkeer nog steeds te maken hebben met trillingen in het dijklichaam, waardoor scheuren en verzakkingen ontstaan aan woningen, wegdek, straatmeubilair, bermen en leidingen in de dijk. Erik Bobeldijk zegde een nieuw trillingsonderzoek toe, aangezien het vorige onderzoek dateert uit de periode dat de maximum snelheid in de dorpskern van Oud Osdorp nog niet was teruggebracht van 50 naar 30 km.

Cameracontrole op snelheid
Het stadsdeel mag nu dan wel gekozen hebben voor een snelheidsbeperking van 30 km, maar dan dient er volgens insprekers en diverse commissieleden ook daadwerkelijk gehandhaafd te worden. Bobeldijk wees erop dat permanente cameracontrole geen zaak is van de gemeente, maar van het Openbaar Ministerie. “Deze vorm van handhaving wordt dus twijfelachtig en kan wellicht nog jaren op zich laten wachten”, aldus de portefeuillehouder. De PvdA-fractie wees erop dat de gemeente zich bij het OM juist nú sterk moet maken om deze handhaving in te voeren. “Zonder permanente cameracontrole is 30 km op de Osdorperweg een wassen neus. Zelfs op het korte stuk in de dorpskern van Oud Osdorp lukt het al niet om de 30 km te handhaven, laat staan straks op het hele traject van bijna drie km! Dus gemeente, kom in actie om de snelheidshandhaving daadwerkelijk te bepleiten!”, aldus diverse insprekers en leden van de stadsdeelcommissie.

Osdorperweg in top 5 gevaarlijkste plekken van Amsterdam
Tijdens de vergadering werd dan ook regelmatig gerefereerd aan het onderzoek dat daags daarvoor in het Parool was gepubliceerd waarin de Osdorperweg tot de vijf gevaarlijkste plekken van de stad behoort en in Nieuw-West zelfs op nummer 1 staat! Wethouder Egbert de Vries heeft al laten weten dat hij nu erover nadenkt om camera’s op snelheid in te zetten als handhavingsvorm.

Theo Durenkamp; 18 februari 2022.

Zie ook: www.theodurenkamp.nl/artikelen/osdorperweg-krijgt-knip-en-30-km