2022

Zeven partijen over vier actuele issues in het landelijke gebied: Sloten

Op woensdag 16 maart 2022 mag u uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie.

De werkgroep Publiciteit Sloten-Oud Osdorp nam contact op met twaalf grotere partijen die een goede kans maken op zetels in de volgende gemeenteraad te krijgen. Gevraagd werd of zij zich wilden buigen over vier actuele issues die op het ogenblik in het landelijke gebied van Nieuw-West spelen. Zeven partijen wilden hieraan meewerken. Hieronder treft u de standpunten van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en de VVD over twee onderwerpen die op Sloten spelen. Voor Oud Osdorp klik hier.

Sloterbrug

De Sloterbrug is aan vervanging toe. Er is al lange tijd discussie of de Sloterbrug de functie van ‘lokale brug voor bestemmingsverkeer’ moet behouden of dat de brug straks meer verkeer moet gaan verwerken, zodat de brug ook een rol krijgt als ontsluiting naar de rijkswegen.

* Wat is hierin het standpunt van uw partij?

De Sloterbrug. Foto: Erik Swierstra.

Standpunt ChristenUnie
De Sloterbrug is al jaren een ingewikkelde puzzel waar menig verkeersontwerper het hoofd over heeft gebroken. Of er nu wordt gekozen voor een verbrede brug (zie Nota van Uitgangspunten) of dat er een smalle versie van de brug wordt herbouwd: Er moeten óók maatregelen worden genomen om het autoverkeer over de brug te verminderen.

De ChristenUnie ziet bij voorkeur dat er een verbrede brug komt, zoals wordt voorgesteld (tenminste als het geld kan worden geregeld). En niet om méér verkeer te verwerken, maar om het huidig verkeer af te wikkelen en bij voorkeur met aanzienlijk minder autoverkeer. Het is ingewikkeld te regelen om de brug uitsluitend te bestemmen voor bestemmingsverkeer. De brug functioneert immers voor de aansluiting tussen Badhoevedorp en (deels) Nieuw-West, en dat is een groot gebied. Afsluiting kan negatieve effecten hebben op andere ontsluitingswegen. Dus dat moet zorgvuldig worden doorgerekend. Wel is het mogelijk en nodig om het (doorgaand) autoverkeer te ontmoedigen door aan beide zijden 30km-zones in te richten of een fietsstraat te maken van de hele Nieuwemeerdijk. Er zijn meer mogelijkheden om het fiets en OV-gebruik te stimuleren door de fietsers langere groentijden te geven, veilige fietsoversteken te maken en wie weet misschien wel een kleine tol te vragen aan automobilisten. Deze ideeën en uitwerking kunnen heel goed samen worden vormgegeven met bewoners en ondernemers van beide zijden van de Ringvaart.

Standpunt D66
D66 vindt dat de Sloterbrug de functie van ‘lokale brug voor bestemmingsverkeer’ moet behouden. Nu de Sloterweg binnenkort alleen nog bereikbaar wordt voor bestemmingsverkeer, verwachten wij aanmerkelijk minder verkeer van-en-naar De Aker en Badhoevedorp over de Sloterbrug. Het lijkt ons daarom goed om deze nieuwe situatie af te wachten en te evalueren, hopelijk al na een half jaar i.p.v. pas na een jaar, en dan te kijken of vernieuwing/verlegging van de Sloterbrug noodzakelijk is. Gezien de enorm gestegen voorziene kosten voor de verlegging van de brug (van 11 naar 27 miljoen euro!) lijkt dit niet haalbaar en wenselijk. Wij denken dat een goed alternatief is om de Westtangent-route over de A9 + Ringvaart (nu alleen voor busverkeer) ook toegankelijk te maken voor auto’s, vooral nu beide viaducten vernieuwd gaan worden. Het argument dat dit zou leiden tot ‘ongewenste vermenging van autoverkeer met het openbaar vervoer’ (‘Nota van uitgangspunten Sloterweg-West verkeersveilig’ d.d. 14 december 2021) gaat volgens ons niet op, omdat bijv. op de Sloterweg en andere wegen er al jaren sprake is van vermenging van autoverkeer (en fietsverkeer) met openbaar vervoer. De huidige Sloterbrug zou dan kunnen blijven voor fietsen en openbaar vervoer (bus 195 naar-en-van Schiphol). Een ander alternatief is een aparte fietsbrug plaatsen naast de huidige Sloterbrug

Standpunt GroenLinks
Wat GroenLinks betreft wordt de Sloterbrug niet geschikter gemaakt voor doorgaand autoverkeer. Voor fietsveiligheid kunnen wel verbeteringen nodig zijn, maar doorgaand autoverkeer willen we niet door oude dorpskernen en woonwijken leiden.

Standpunt PvdA
Wij hoeven niet te wachten tot de verschijning van de gemeentelijke onderzoeksresultaten betreffende de Sloterbrug. Voor ons hoeft daar niet een nieuwe brug te komen. De verkeersveiligheid is voor ons belangrijk. Dat kan door een verbreding van de fietspaden en door de auto’s een snelheidsbeperking van 30km/uur op te leggen. Dat kan een goed alternatief zijn voor het bouwen van een nieuwe brug. Maar belangrijke inbreng moet komen van de bewoners in de directe omgeving. Pas besluitvorming na hun adviezen!

Standpunt Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren wil autoverkeer zo veel mogelijk beperken en het gebruik van fiets en openbaar vervoer zo veel mogelijk stimuleren. Hoewel wij het belangrijk vinden dat de brug wordt vervangen en daarbij verkeersveiliger gemaakt wordt voor fietsers en voetgangers, is het niet de bedoeling dat daarmee ook meer autoverkeer in het gebied wordt gestimuleerd. Wat ons betreft blijft de brug de lokale functie behouden en gaat deze geen rol krijgen in het stimuleren van meer autoverkeer in Sloten. Daar moet zorgvuldig naar worden gekeken in de plannen voor de brug.

Standpunt SP
De SP ziet graag vervanging van de Sloterbrug om de doorstroming te verbeteren en vooral om deze veiliger te maken voor fietsers. Dit kan aangezien de verkeersdrukte op de Sloterweg sterk wordt verminderd en de maximum snelheid op de Langsom wordt verlaagd naar 30km/h. Het is niet gewenst dat de Sloterbrug als voornaamste ontsluiting voor bewoners uit Badhoevedorp richting de snelweg wordt gebruikt. Daarom moet de gemeente Amsterdam goede afspraken maken met gemeente Haarlemmermeer over ontsluiting van Badhoevedorp.

Standpunt VVD
De VVD is altijd voor vernieuwing en verbreding van de Sloterbrug geweest ten gunste van bestemmingsverkeer. Maar ook als doorgaande weg voor personeel Schiphol, bewoners Lijnden, Boesingheliede en Hoofdvaart.

Nieuwbouw binnen Beschermd Dorpsgezicht Sloten

De oude Slotense dorpskern heeft de officiële status van ‘gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht’. Bij nieuwbouwplannen in de dorpskern blijkt dat diverse bestaande juridische regels nog van kracht zijn. Dit is het geval omdat de Omgevingswet telkens maar niet door de Tweede Kamer wordt aangenomen. In die nieuwe wet kan de gemeente onder andere eigen aanvullend beleid over bescherming van dorpsgezichten opnemen. De afdeling ‘Vergunningen’ van het stadsdeel werkt in die tussentijd echter nog steeds mee aan alle bouwplannen die juridisch gezien mogelijk zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bouwhoogte, bouwvolume en de bouwstijl van nieuwbouw. De politiek mag echter nu ook al eigen afwegingen maken wel of geen medewerking te verlenen bij voorliggende bouwplannen, die juridisch-technisch gezien zijn toegestaan. Daarbij kan dus nu al gekozen worden voor bouwplannen die beter passen bij de omliggende bebouwing en die zorgen voor het behoud dorpse karakter.

* Wat is hierin het standpunt van uw partij?

Situatie ter hoogte van Garage Kuykhoven op Google Streetview.

Standpunt ChristenUnie
Het lijkt de ChristenUnie evident dat alle (ver-)bouwplannen binnen Sloten passen bij de omliggende bebouwing en het dorpse karakter. Zolang de Omgevingswet nog niet is vastgesteld hebben eigenaren en opdrachtgevers in de bouw nog steeds wel ‘recht’ op de vigerende regelgeving. De politiek kan in de tussentijds inderdaad afwijkend besluiten. De gronden hiervoor moeten wel heel helder zijn en de toets bij de rechter doorstaan. Wij stellen voor om door het stadsdeel te laten inventariseren welke (ver)bouwplannen er de komende jaren op handen zijn en een overzicht te maken van de knelpunten samen met de dorpsbewoners en de Dorpsraad. Met dat overzicht kan de politiek voor het gehele dorp een besluit nemen zodat er in context de afwegingen kunnen worden gemaakt in plaats van ad hoc.

Standpunt D66
Wij staan pal voor het behoud van het landelijke en historische karakter van Sloten en voor de status van ‘gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht’. Als wij straks weer lid zijn van de stadsdeelcommissie (helaas hebben we op dit moment geen zitting in deze commissie), zullen wij ons inzetten om alleen nog passende bouwplannen in de oude dorpskern toe te staan. Wat D66 betreft komen er in de oude dorpskern alleen huizen met een uiterlijk dat in de oude dorpskern past. Nieuwbouw moet goed aansluiten op de bestaande bebouwing en niet zo hoog worden dat er in de naastgelegen oude huizen haast geen dag- en zonlicht meer binnenkomt.

Standpunt GroenLinks
Voor beschermde stadsgezichten geldt dat goed getoetst moet worden aan het welstandsbeleid, ‘De Schoonheid van Amsterdam’. Uiteraard moet daarbij een goede afweging worden gemaakt tussen bescherming en de mogelijkheden van het gebruik van de grond of het pand. We hoeven niet op de Omgevingswet te wachten, dat kan nu ook. De woningnood is hoog, maar we willen vooral een complete en groen stad bouwen. Behoud van erfgoed hoort daar ook bij. Het (stadsdeel)bestuur moet een goede en transparante afweging maken en daar bewoners bij betrekken.

Standpunt PvdA
Wij zijn sowieso tegen het verstoring van het dorpsgezicht van Sloten. Wij hadden in de zomer 2018 vragen gesteld over de projecten die het ‘Beschermd Dorpsgezicht Sloten’ belemmeren. We pleiten er met de nadruk voor om een eerlijk en constructief participatietraject te volgen.

Het klopt, dat de wethouder R.O. zich toen verschuilde achter de vergunningen die afgegeven waren in 2009. Wij hadden ook toen de toezegging gekregen van het DB, dat zij alles eraan ging doen om te komen tot een eerlijk participatietraject voor de bewoners van Sloten . Wij willen graag dat toekomstige ontwikkelaars, als die er zijn, hetzelfde traject moeten volgen als destijds bij het Hotel Shortstay Ditlaar. Wij willen dat er maatwerk wordt geleverd. Wat ons betreft betekent dat dat de bouwplannen onder regie van de gemeente en stadsdeelcommissie, samen met de bewoners van Sloten, ontwikkeld worden. De oorspronkelijke plannen zullen dan rustig doorlopen langs een open voortraject van aanpassingen en verbeteringen. En synergie creëren tussen de ontwikkelaars en de bewoners.

De Omgevingswet gaat in op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Een van de belangrijkste veranderingen van de Omgevingswet is de ‘integrale vergunningverlening’. Daarbij worden besluiten niet meer los van elkaar genomen, maar steken alle betrokken partijen de koppen bij elkaar en bespreken ze de vergunningaanvraag.

In afwachting van de invoering van de Omgevingswet, zullen wij samen met onze fractie in de gemeenteraad uitdrukkelijk alleen kiezen voor bouwplannen die zorgen voor het behoud van dorpse karakter van Sloten. Het moge duidelijk zijn dat de komende jaren voor ons uitdagend zullen zijn voor de uitvoering van taken betreffende Vergunning, Toezicht en Handhandhaving (VTH) en dat wij die uitvoering nauwlettend zullen monitoren. Wij hebben in december 2021 ingestemd met het advies van stadsdeelcommissie voor een uitbreiding van VTH-taken. Dit betekent dat bij deze uitbreiding van taken de uitvoering van toezicht en handhaving de juiste aandacht krijgt en de capaciteit wordt uitgebreid.

Standpunt Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren vindt het erg belangrijk dat de buurt betrokken wordt bij nieuwe bouwplannen en dat een gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht ook daadwerkelijk wordt beschermd. Wij willen geen plannen maken voor, maar mét bewoners. Ook vinden wij het van belang dat de bestaande groen- en sportnormen bij bouwplannen worden gehaald. Als (in het geval van de oude Slotense dorpskern) de buurtbewoners het belangrijk vinden dat nieuwe bouwplannen passen bij de omliggende bebouwing, vinden wij het belangrijk om daarnaar te luisteren en samen met de buurtbewoners plannen te maken die hieraan voldoen. Ook als dat betekent dat de gemeente aanvullende eisen moet stellen met betrekking tot de bescherming van het dorpsgezicht.

Standpunt SP
De SP vindt het behoud van het unieke karakter van het Dorp Sloten belangrijk. Wij zijn voor het strikter toepassen van bestaande beschermende regels. Tevens moeten er meer regels en richtlijnen komen, waar de huidige regels niet voldoende bescherming bieden aan het unieke karakter van het beschermd dorpsgezicht.

Standpunt VVD
De VVD is hier niet op tegen. Wanneer echter de vergunningen nog niet zijn verstrekt, dienen vernieuwde bouwvoorschriften te worden ingepast. Dat kan inderdaad consequenties voor de bouwhoogte, bouwvolume en bouwstijl.

De VVD is voorstander van het behoud van het dorpse karakter en heeft hier ook mee ingestemd.

Voor de standpunten over twee actuele Oud Osdorpse issues klik hier.

Tamar Frankfurther; 7 maart 2022.

Zie ook: Zeven partijen over vier actuele issues in het landelijke gebied – Sloten (pdf)

Zeven partijen over vier actuele issues in het landelijke gebied: Oud Osdorp

Op woensdag 16 maart 2022 mag u uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie.

De werkgroep Publiciteit Sloten-Oud Osdorp nam contact op met twaalf grotere partijen die een goede kans maken op zetels in de volgende gemeenteraad te krijgen. Gevraagd werd of zij zich wilden buigen over vier actuele issues die op het ogenblik in het landelijke gebied van Nieuw-West spelen. Zeven partijen wilden hieraan meewerken. Hieronder treft u de standpunten van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en de VVD over twee onderwerpen die in Oud Osdorp spelen. Voor Sloten klik hier.

Osdorperweg

Dit is een smalle, drukke dijkweg (onderdeel Hoofdnet Fiets) met veel sluipverkeer tussen Osdorp en Halfweg. Daardoor onveilig voor fietsers. De Dorpsraad voert al sinds de jaren ’60 actie om de weg veiliger te maken. Volgens het Mobiliteitsplan Nieuw West uit 2021 moet deze weg autoluw worden. Het stadsdeel slaagt er al 20 jaar niet in om oplossingen te vinden. Met de vergelijkbare Sloterweg heeft de centrale stad begin 2022 wel een oplossing gevonden. Vragen:

* Wat is uw mening over de toekomstige status van deze ‘erfontsluitingsweg’. Moet sluipverkeer onmogelijk worden gemaakt?

* Vindt u dat de wethouder Verkeer de regie van het stadsdeel moet overnemen? En dat een professioneel traject van inspraak en alternatieve oplossingen moet starten, vergelijkbaar met de Sloterweg?

Bijna niemand houdt zich in de dorpskern van Oud Osdorp aan de toegestane snelheid van 30 km/uur. Foto: Tamar Frankfurther.

Standpunt ChristenUnie
De Osdorperweg is niet geschikt als route voor doorgaand verkeer en al helemaal niet voor zwaar vrachtverkeer. Het is te druk op deze route en gemotoriseerd houdt zich bijna niet aan de snelheidslimieten van 30 en 50 km/uur. Dat is onze eigen ervaring als we daar zijn. Voor fietsers en voor wandelaars is de Osdorperweg nu geen fijne en veilige fiets- en wandelroute.

De Osdorperweg moet alleen nog toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer, bijvoorbeeld via een knip. De weg blijft wat de ChristenUnie betreft 30 km/uur en de voorzieningen voor zowel fietsers als wandelaars worden verbeterd.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Osdorperweg hoeft niet perse onder regie te vallen van het gemeentebestuur, als het gehele participatietraject maar heel helder is en dat er wordt toegewerkt naar een concrete oplossing binnen afzienbare tijd voor een veilige Osdorperweg.

Standpunt D66
Wij vinden dat, net als voor Sloten, het landelijke karakter van Oud Osdorp behouden moet blijven en dat sluipverkeer onmogelijk moet worden gemaakt. Het is zonder meer gevaarlijk om over de Osdorperweg (Hoofdnet Fiets) te fietsen omdat deze weg gebruikt wordt als sluiproute tussen Osdorp en Halfweg. Wat ons betreft gaat hier snel iets aan veranderen en wordt op de hele weg een 30 km-regeling ingesteld, evenals bereikbaarheid alleen voor bestemmingsverkeer via een ‘knip’, zoals dat nu ook bij de Sloterweg gaat gebeuren.

Ja, de wethouder Verkeer van de gemeente moet de regie overnemen. Daar zijn we het helemaal mee eens omdat de Osdorperweg ‘Hoofdnet Fiets’ is en de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeente ligt. Ook lijkt dit te groot en te ingewikkeld voor het stadsdeel want er is te weinig voortgang. De bewoners dienen natuurlijk goed gehoord te worden in deze kwestie.

Standpunt GroenLinks
Sluipverkeer op wegen die ongeschikt zijn voor doorgaand autoverkeer zorgt voor onveiligheid en moet geweerd worden. In de stadsdeelcommissie van 15 februari 2022 heeft GroenLinks een advies ingediend om z.s.m. over te gaan tot invoeren 30 km/uur en het plaatsen van een elektronische knip. Het dossier Osdorperweg speelt al sinds 1963, hopelijk kunnen we nu eindelijk stappen zetten om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

GroenLinks is voor uitgebreide bevoegdheden van stadsdelen. Met het ingediende advies in de stadsdeelcommissie borgen we dat de wensen van bewoners en Dorpsraad gehoord zijn en is er een goede uitgangspositie om dit alsnog op stadsdeelniveau op te lossen. Maar als het daar wéér stokt, is er ook een rol voor de centrale stad weggelegd om het dossier vlot te trekken, zoals ook bij de Sloterweg is gebeurd.

Standpunt PvdA
Ja, zeker! Wij pleiten voor een ‘knip’ en hebben in de stadsdeelcommissie samen met GroenLinks en 50+ een advies erover ingediend. Onze mening over de aanpak van de verkeersonveiligheid op deze drukke en smalle veendijk was/is duidelijk: een knip op de Osdorperweg en voor de hele weg een maximum snelheid van 30 km/uur invoeren (zie stadsdeelcommissievergadering van 15 feb. 2022). Hier geldt namelijk al sinds 1963 (ten tijde van PvdA-wethouder Joop den Uyl) een verbod voor vrachtverkeer (niet breder dan 2,20 meter en de as-last niet zwaarder dan 4,8 ton). In al die 60 jaar is er nimmer op gehandhaafd! Wij zijn voor het nemen van een nieuw verkeersbesluit (het oude is nergens te vinden) zodat het verbod en de opgelegde boetes rechtsgeldig kunnen worden.

De nodige adviezen zijn al doorgegeven en wij zien niet de noodzaak van nog langer wachten. Het is gemeentelijk beleid (Agenda Autoluw) om woonbuurten en wegen die niet voor doorgaand verkeer bedoeld zijn, zoals de Osdorperweg, zo veel mogelijk te ontlasten van gemotoriseerd (zwaar of licht) verkeer. Van belang hier, is onze overtuigingskracht richting de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Amsterdam om samen actief de problematiek rond Sloterweg en ook Osdorperweg na jaren getouwtrek (gemeenteraad/stadsdeelcommissie ) voor eens en altijd adequaat op te lossen. De nodige adviezen zijn al doorgegeven en wij zien niet de noodzaak van nog eens wachten. 60 jaar lang ontbrak het aan politieke lef om knopen door te hakken! Het is tijd om door te pakken, liever gisteren dan vandaag!

Standpunt Partij voor de Dieren
De veiligheid van fietsers is voor de Partij voor de Dieren heel belangrijk. Wij zijn groot voorstander van de autoluwe stad en willen ruim baan geven aan voetgangers en fietsers. In ons verkiezingsprogramma hebben we uitdrukkelijk opgenomen dat de Osdorperweg autoluw moet worden en alleen toegankelijk moet zijn voor bestemmingsverkeer (zie pag. 36). U kunt ons verkiezingsprogramma vinden op onze website.

De Partij voor de Dieren-fractie is, zoals gezegd, voor het autoluw maken van de Osdorperweg en vindt dat deze alleen toegankelijk moet zijn voor bestemmingsverkeer (zie pag. 36 van ons verkiezingsprogramma). Bovendien zijn wij van mening dat het erg belangrijk is om participatie en inspraak van bewoners op plannen voor de buurt te verbeteren. Wij denken dat een professioneel traject van inspraak en alternatieve oplossingen en inmenging van de wethouder Verkeer op dit thema goede manieren zijn om te zorgen dat de verkeersveiligheid van de Osdorperweg zo snel mogelijk verbetert.

Standpunt SP
De SP wil doorgaand autoverkeer zoveel als mogelijk over Plusnet Auto leiden en anders over Hoofdnet Auto. De SP wil hiervoor passende maatregelen, die er ook voor zorgen dat autoverkeer niet uitwijkt via ‘erfontsluitingswegen’ door andere buurten. Dit bevordert de leefbaarheid in woonbuurten.

De SP vindt dat een oplossing voor de Osdorperweg veel te lang duurt. Het professionele traject van inspraak en alternatieve oplossingen op de Sloterweg is onder verantwoordelijkheid van de centrale stad, maar met name onder regie van het stadsdeel uitgevoerd. De lokale kennis is zeer nuttig, juist bij het organiseren van inspraak. De SP is voor een zorgvuldige weging van meerdere alternatieve oplossingen. Dit moet door middel van ruime mogelijkheden voor inspraak.

Standpunt VVD
De VVD is voor het afwaarderen van de weg naar 30 km/uur met handhaving d.m.v. camera’s. Na monitoring en vaststelling m.b.t. de hoeveelheid verkeersbewegingen (landelijke norm voor dit type weg is 5.000 per 24 uur, Amsterdam hanteert echter 6.000 per 24 uur) zal er bij overschrijding, kentekenregistratie aan het camerasysteem moeten worden toegevoegd. Hierdoor kan de Osdorperweg geen verbindingsweg meer zijn!

Ja, de wethouder Verkeer en Vervoer moet de regie overnemen. Daar ligt ook de bevoegdheid voor de eindbeslissing. Het besluit over het aanpassen van het verkeer had hier al lang geleden genomen moeten worden. Er komen nu allerlei voorstellen, mede in het kader van het onderhoud, om de dijk (dus weg) te verbreden. Gelijk de bomen verplaatsen, vrije fiets- en voetpaden aanleggen etc. Maar, dit is nu precies wat de bewoners níet willen. Hierdoor wordt juist het idee gewekt dat het een doorgaande hoge snelheidsweg kan blijven. De VVD zegt daarom: Kijk nu in op gemeentelijk niveau wat wel en niet kan op de Osdorperweg. Elders in de gemeente krijgen hele straten het rode (fietspad) asfalt, zoals laatst nog op de Ceintuurbaan (tussen Ferdinand Bolstraat en Sarphatipark) waar de auto te gast is. Hier wordt de maximum snelheid 30 km/uur. Wij vragen ons af: Waarom kan dit niet op de Osdorperweg? Dus ja, als de wethouder Verkeer en Vervoer van de centrale stad deze beslissing kan nemen, zonder allerlei vernieuwingen waar niemand op zit te wachten, dan graag! Zo behoud je ook het karakter van de Osdorperweg en de omgeving.

Vrije doorzichten langs Osdorperweg

Volgens het bestemmingsplan mag langs de Osdorperweg geen nieuwbouw plaatsvinden, om zicht op het open achterland te behouden. In 2021 heeft het stadsdeelbestuur in strijd hiermee toestemming gegeven voor nieuwbouw, zodat grondeigenaar parochie Halfweg zijn grond te gelde kan maken. Vragen:

* Vindt uw partij dat de vergunning in 2021 eenmalig moet zijn geweest en dus geen precedentwerking mag hebben?

* Vindt uw partij dat er, om dit in de toekomst herhaling te voorkomen, een strenger verbod op nieuwbouw moet komen? Bijvoorbeeld in de vorm van een omgevingsvisie? N.B. Vervangende nieuwbouw mag wel. Dus bestaande gebouwen en woningen mogen vernieuwd worden. Hier gaat het echt om nieuwbouw op tot nu toe open plekken.

Doorzicht op het achterland vanaf de Osdorperweg in Oud Osdorp.
Foto: Tamar Frankfurther.

Standpunt ChristenUnie
De Osdorperweg is een eeuwenoude verbindingsweg met historische waarde. In de loop van de jaren zijn er allerlei woningen en loodsen (aan)gebouwd in allerlei stijlen en functies. Dat er her en der gebouwd wordt (bijvoorbeeld herbouw of aanbouw) op kleine schaal lijkt de ChristenUnie mogelijk.

Daarvoor is wel eerst een heldere visie nodig op de omgeving en ontwikkeling van de Osdorperweg. Samen met bewoners, maar ook met particuliere grondbezitters moet deze visie worden opgesteld en heldere afspraken worden gemaakt: Wat moet beschermd worden en waar is nog bouwruimte met welke voorwaarden? Historische elementen en (gemeentelijke) monumenten, zoals de grafkelder van de familie Decker en het polderpatroon zijn het beschermen waard. Dit moet klip en klaar worden vastgelegd in de Omgevingsvisie om te voorkomen dat het karakter van de Osdorperweg verdwijnt.

Standpunt D66
Daar zijn we het geheel mee eens. Dat er nu gebouwd mag worden bij de oude begraafplaats, mag geen precedent zijn voor nieuwe bouwinitiatieven in de toekomst.

Ja, daar zijn we het geheel mee eens. Wat betreft een omgevingsvisie: Die bestaat al voor de hele gemeente. Gebaseerd op de omgevingsvisie kunnen voor het stadsdeel omgevingsplannen worden opgesteld. Dat lijkt ons een goed plan.

Standpunt GroenLinks
In het algemeen is GroenLinks geen voorstander van precedentwerking, zicht op het open landschap moet behouden blijven.

GroenLinks is geen voorstander van extra bebouwing in de groene buitenruimte. Keuzes daarvoor in het verleden zijn al ingrijpend genoeg. We moeten duidelijke regels opnemen in het omgevingsplan hiervoor.

Standpunt PvdA
Wat ons betreft is het de laatste keer dat zoiets gebeurt. Wij zullen als PvdA-fractie van Nieuw-West ervoor proberen te zorgen dat er geen vergunning verleend wordt totdat de Omgevingswet op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 inwerking treedt. Het is voor ons belangrijk dat de gebiedsontwikkeling niet belemmerd wordt. Een van de belangrijkste veranderingen van de Omgevingswet is de ‘integrale vergunningverlening’. Daarbij worden besluiten niet meer los van elkaar genomen, maar steken alle betrokken partijen de koppen bij elkaar en bespreken ze de vergunningaanvraag. Daardoor en in afwachting van de invoering van de Omgevingswet, zullen wij samen met onze fractie in de gemeenteraad de komende jaren nauwlettend zijn voor de uitvoering van VTH-bouw (vergunningen, toezicht en handhaving) en dat de concretisering ervan oplettend moet worden gemonitord.

Mee eens, een strikt verbod op nieuwbouw moet er komen, en zoals wij bij vraag 1 hebben gesteld, eisen we betere uitvoering van VTH-taken. Dit betekent dat bij toename van taken, de concretisering van toezicht en handhaving, de doelmatige aandacht krijgt en de mogelijkheid wordt gefaciliteerd.

Wat ons betreft moet een duurzame en integrale ontwikkeling centraal staan bij de discussies tussen de verschillende belangengroepen over de ontwikkelingsmogelijkheden en het behoud van het dorpsgezicht Oud Osdorp.

Daarom willen wij graag de ontwikkelingen en ambities voor het grondgebied langs de Osdorperweg in een omgevingsvisie schetsen. Daarbij moet er rekening worden gehouden met onder meer bouwwerken, infrastructuur, water en cultureel erfgoed. De visie hoeft geen gedetailleerd plan te zijn maar moet wel de hoofdlijnen bevatten van het langetermijnbeleid. Het stadsdeel en gemeente zijn sowieso verplicht een omgevingsvisie te maken.

Standpunt Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren is het ermee eens dat het belangrijk is om niet, tegen het bestemmingsplan in, nieuwbouwplannen door te voeren langs de Osdorperweg.

De Partij voor de Dieren vindt het heel belangrijk dat groene en landelijke gebieden in Amsterdam ook écht groen en landelijk blijven. Zo strijden wij bijvoorbeeld al jaren voor het behoud van de Lutkemeerpolder. Nieuwbouw op tot nu toe open plekken is wat ons betreft daarom ook niet wenselijk. Wij denken dat renoveren en beter gebruik van de ruimte in bestaande gebouwen betere oplossingen zijn voor het woningprobleem dan bouwen in het groen/landelijk gebied.

Standpunt SP
Ja, de SP wil het karakter van het landelijke gebied behouden en beschermen. Met respect voor de historische opzet, het open karakter en de zichtlijnen. Daarom is de SP bijvoorbeeld ook tegen het bouwen in de Sloterplas. Daar komt ook geen nieuwe Meervaart als het aan de SP ligt.

De SP vindt het belangrijk dat in de toekomst voorkomen moet worden dat er nog bijgebouwd wordt ten koste van het historische open karakter. De SP is tegen het bebouwen van landelijke groen gebieden. De SP is daarom ook tegen het bouwen van een bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder.

De SP vindt dat de gemeente zich strikter moet houden aan bestaande richtlijnen en daar waar nodig moeten deze worden aangevuld met extra regels en richtlijnen.

Standpunt VVD
Ja, de VVD is voor lintbebouwing, zodat de opendoorkijk naar het achterland behouden blijft.

Dit wordt lastig, daar op de vele openlocaties reeds een bouwbestemming rust, waardoor ook hierop bebouwing is toegestaan, als dat past binnen de juridische mogelijkheden.

Voor de standpunten over twee actuele Slotense issues klik hier.

Tamar Frankfurther; 7 maart 2022.

Zie ook: Zeven partijen over vier actuele issues in het landelijke gebied – Oud Osdorp (pdf)

Kandidaten gemeenteraad en stadsdeelcommissie op de zeepkist deel 2

Op 16 maart 2022 mogen alle Amsterdammers van 18 jaar en ouder bepalen wie in de nieuwe gemeenteraad komen

Wie 16 jaar en ouder is, mag (ook) stemmen op kandidaten van de stadsdeelcommissie Nieuw-West.

Ontmoet deze week: D66, GroenLinks, GoedBeterWest, PvdD en de SP
Partijen die in de gemeenteraad en/of de stadsdeelcommissie willen komen, krijgen de kans om zich aan u voor te stellen. Op de plek van hun keuze hebben zij zich in het landelijke gebied laten vastleggen. Acht partijen maakten van dit aanbod gebruik. Deze week maakt u kennis met GroenLinks op de plek waar de knip op de westtak van de Sloterweg komt, de SP bij het ‘Sloten-bord op de Vrije Geer, GoedBeterWest op Natuurpark Vrije Geer, de PvdD bij het afvalpunt Sloterweg/Slimmeweg en D66 bij het braakliggende bouwterrein in het hart van Sloten. Vorige week maakte u al kennis met de VVD, ChristenUnie en de PvdA.

Socialistische Partij (SP)

De ervaren SP-lijsttrekker (Remine Alberts) en nummer 2 op de lijst voor de gemeenteraad (Erik Bobeldijk) weten veel van het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp. Erik neemt zijn langjarige stadsdeelervaring mee naar de centrale stad. Het is duidelijk dat hij nu, anders dan in zijn functie als portefeuillehouder, zijn eigen politieke mening kan uitdragen. 

Open landelijke karakter behouden en geen prestige projecten
De SP wilde graag op de foto bij de entree van het landelijke gebied op de Vrije Geer. Waarom? “Omdat deze plek voor ons symbool staat voor het behoud van het open, weidse en landelijke karakter van Sloten en Oud Osdorp. Er moest indertijd flink actie voor worden gevoerd om het Weilandje Vrije Geer te behouden. De SP is blij met dergelijke initiatieven en ondersteunt die graag. En dat geldt ook voor het verzet tegen de prestige projecten van nú, zoals de bouw van de Meervaart in de Sloterplas. Die plek is ongeschikt en het is ook dramatisch duur om daar te bouwen. Dat project gaat – net als de Noord-Zuidlijn – zeker tot financiële drama’s leiden. De Sloterplas is vanaf de rand meteen al heel diep. Daar bouwen brengt enorme risico’s met zich mee. En de Lutkemeerpolder. Ook zoiets. Wat ons betreft komen daar geen bedrijventerreinen.” 

Sociale huur ook in landelijke gebied
De SP vindt dat overal, ook in het landelijke gebied, meer sociale huurwoningen gebouwd moeten worden, omdat daarvoor lange wachtlijsten bestaan: “Eén op de vier Amsterdammers heeft schulden (de hypotheekschuld niet meegerekend). De huren zijn zo hoog dat velen meer dan 30% van hun inkomen kwijt zijn aan huur; sommigen zelfs 50%. Op dit moment mogen woningcorporaties sociale huurwoningen verkopen. Wij zien het liefst een verbod op verkoop van sociale huurwoningen. Sociale koopwoningen bieden alleen op de korte termijn soelaas. Huizen tot 512.000 euro moeten tegenwoordig tien jaar door de koper bewoond worden, maar daarna mag deze de woning verkopen of verhuren. Dan geldt gewoon het marktmechanisme als voor iedere andere woning en ben je de goedkopere woning dus kwijt. Het is nu zo dat in het landelijke gebied vooral veel dure koopwoningen worden gebouwd. Het mag toch niet zo zijn dat als je groen voor je snufferd hebt, dat je dan automatisch ook een dikke portemonnee moet hebben?”

Remine Alberts en Erik Bobeldijk (nummer 1 en 2 op de lijst voor de gemeenteraad) op de Vrije Geer. “Net als op de Sloterweg gaat het hier straks eindelijk veel rustiger worden. Het wordt hier veilig en leefbaar!”, zeggen Remine Alberts en Erik Bobeldijk enthousiast.

Partij voor de Dieren (PvdD)

Lijsttrekker Jonas van Lammeren zit sinds 2010 in de gemeenteraad en bereikte zoveel dat hij in 2018 werd verkozen tot ‘beste raadslid van Nederland’. 

Meer groen in een gezonde stad zonder groeidrift
Lijsttrekker Van Lammeren: “Wij zijn tegen de ‘groeidrift’. De stad moet groener worden met voldoende ruimte voor sport en recreatie. Een fijne stad om in te wonen, werken en leven. Daardoor verbetert ook de gezondheid en het welzijn van de Amsterdammers. Door de stad te verdichten en overal waar het maar kan woningen en bedrijventerrein te bouwen, maak je op de korte termijn winst. Maar, op de lange termijn betaal je daarvoor rekening. Denk bijvoorbeeld aan de hogere ziektekosten die ontstaan doordat Amsterdammers in die volle stad ongezonder en ongelukkiger zijn. Het woningtekort kan worden opgelost door op landbouwgrond elders in het land een nieuwe grote duurzame stad te bouwen.”

Tegen bouwdrift Lutkemeerpolder
De Partij voor de Dieren strijdt al jaren – zij aan zij met Platform Behoud Lutkemeer – voor het groen houden van de polder. De PvdD: “Het volbouwen van de Lutkemeer staat voor veel meer dan alleen letterlijk het behoud van die ene polder. Dat het College koste wat kost – zelfs ondanks de bewezen corruptie – vasthoudt aan het vernielen van die kostbare landbouwgrond toont het falende beleid aan. Het is ook een principiële kwestie: Vóór behoud van het groen. Vóór verhoging van het welzijn. Dáárom wordt hier zo hard voor geknokt! Dat het zo moeilijk is om die paar hectare landbouwgrond te redden van de bouwdrift, toont aan met wat voor bestuur we hier in Amsterdam te maken hebben.”

Geen windmolens voor energie slurpende datacenters
“Wij zijn tegen de komst van windmolens op het land in de stad”, verklaart Van Lammeren. “Eerst haalt de gemeente veel datacenters naar Amsterdam en dan moeten er, te dicht bij de woningen en in het groen, hoge windmolens komen. Ten koste van de gezondheid van de Amsterdammers. En die datacenters vreten vervolgens al die opgewekte groene energie op. Dat is toch de omgekeerde wereld? Laten we eerst maar eens beginnen met het verduurzamen van de woningen. De PvdD heeft daarover al contact me de woningbouwcorporaties. Eerst energie steken in het isoleren van woningen en vooral geen datacenters meer toelaten.”

Lijsttrekker Jonas van Lammeren, Judith Krom en Marc Emmerik (nummers 4 en 5 op de lijst voor de gemeenteraad) bij het afvalpunt Sloterweg/Slimmeweg: “Een schone stad is een leefbare stad. (Zwerf)afval heeft een grote negatieve impact op het milieu.”

GroenLinks

GroenLinksers Pieter Nijhof en Zeeger Ernsting: “We staan de komende raadsperiode voor de uitdaging om o.a. meer betaalbare woningen in een groenere stad te bouwen.” 

Behoud open landschap Oud Osdorp
GroenLinks verwacht dat er veel nieuwe bouwruimte beschikbaar komt “als we de dominantie van auto’s terugdringen en Schiphol laten krimpen. Wij kiezen voor verdichtingsbouw in de stad. Het open landschap en de resterende cultuurhistorie in het landelijke gebied kunnen dan behouden blijven. In Oud Osdorp mag er wat ons betreft dus niet meer in strijd met het bestemmingsplan worden gebouwd op nu nog onbebouwde kavels.” 

Sloterweg: niets doen was geen optie
Stadsdeelcommissielid Pieter Nijhof was naar eigen zeggen met stomheid geslagen toen hij vernam dat “er tien jaar geleden voor de Sloterweg bij het stadsdeel al tien oplossingen op tafel lagen en dat na inspraak en discussies uiteindelijk voor ‘optie 11: niets doen’ werd gekozen. De politiek moet ook moeilijke besluiten durven nemen en dat is nu dan eindelijk gebeurd”. “Een vergelijkbare situatie met sluipverkeer doet zich ook voor op de onveilige Osdorperweg in Oud Osdorp en in landelijk Noord.”, zo vult gemeenteraadslid Ernsting aan. “Als het stadsdeel na decennia nu nog steeds geen snelheid gaat maken met het vinden van een oplossing voor de Osdorperweg, is het verstandig wanneer de regie voor het vinden van een oplossing – net als eerder bij de Sloterweg – over gaat naar de centrale stad.”

Nieuw evenwicht voor De Oeverlanden
De gemeenteraad moet zich nog buigen over de ingediende zienswijzen op de nieuwe Hoofdgroenstructuur van Amsterdam. Raadslid Ernsting: “Waar je naar streeft is dat je zowel het gebied toegankelijker wilt maken als dat je daar de natuurwaarden en de biodiversiteit verhoogt. We moeten daarbij de optimale balans vinden.”

Pieter Nijhof (lijsttrekker stadsdeelcommissie Nieuw-West) en Zeeger Ernsting (nummer 2 op de lijst voor de gemeenteraad) vonden de plek waar de knip in de Sloterweg-West komt een geschikte fotolocatie: “Dit is de beste plek voor de knip omdat bezoekers aan het dorp Sloten dan vlak voor de knip hun auto kunnen parkeren en verder te voet het dorp in kunnen gaan. Bovendien is het parkeerterrein een veilige keerlus voor automobilisten die – ondanks de aankondigingen op de borden – toch zelf even wilden vaststellen dat je écht niet meer kunt doorrijden.”

D66

Dat D66 graag bij de kale bouwkavel in het hart van de Slotense dorpskern op de foto wilde, heeft zeker te maken met het feit dat lijsttrekker voor stadsdeel Nieuw-West Monique van ’t Hek al 22 jaar op Sloten woont. Zij wil niet dat ‘haar’ dorp vernield wordt met een te hoog en lelijk bouwproject. 

Open landschap Oud Osdorp behouden
Daarnaast willen de kandidaat-raadsleden Marja Lust, Nazmi Türkkol en van ’t Hek vooral benadrukken dat het vrije open landschap van Oud Osdorp wat hen betreft veel beter beschermd moet worden: “Dat is een ‘no-brainer’ waar geen misverstanden over mogen bestaan.”

Veiligheid Osdorperweg snel aanpakken
Ook de verkeerssituatie op de Osdorperweg heeft de volle aandacht van de partij. “Ook wij fietsen daar over die levensgevaarlijk weg die toch echt onder het Hoofdnet Fiets valt. Er is veel te veel verkeer en er wordt veel te hard gereden. Je wordt zo de berm in gedrukt en als een automobilist bijvoorbeeld wordt afgeleid door zijn mobile telefoon kan het zomaar misgaan. Daar moet nu echt snel een oplossing voor worden gevonden. Wat ons betreft kan de gemeente de regie hiervoor overnemen van het stadsdeel. Bewoners ondervinden dagelijks onaanvaardbare gevaren op die weg.”

Slotenaar Monique van ’t Hek (lijsttrekker stadsdeel Nieuw-West), Marja Lust en Nazmi Türkkol (nummers 8 en 11 op de lijst voor de gemeenteraad) voor de lege bouwkavel waar vroeger garage Kuykhoven stond: “De huizen die hier komen, moeten goed passen in het Beschermd Dorpsgezicht Sloten en niet teveel licht wegnemen uit de omliggende oude lage huizen. Dat betekent: Bouw in twee woonlagen (begane grond en puntdak) en in een op deze plek passende bouwstijl.”

GoedBeterWest (GBW)

In de komende periode krijgt Nieuw-West er door verdichtingsbouw en in het nieuwe Schinkelkwartier heel veel woningen bij. Het is essentieel dat al die bewoners straks zo veel mogelijk natuur dichtbij huis krijgen. 

Vóór ruig en verwilderd groen
Dat is tenminste hoe lijsttrekker Piet Boon van GoedBeterWest erover denkt. “En dan heb ik het over ruige natuur waar al die naar schatting 200.000 inwoners van Nieuw-West van moeten kunnen genieten. Zoals hier op Natuurpark Vrije Geer, maar ook in De Oeverlanden en bijvoorbeeld in het Siegerpark en in delen van Oud Osdorp. Natuur moet kunnen verwilderen en hoge natuurwaarden krijgen. Natuurlijk, is het ook nodig dat er recreatieve voorzieningen in de parken zijn, maar waarom moet het dan toch altijd meteen zo worden ‘aangeharkt’ en moet alles worden geasfalteerd?”

Open landschap in Oud Osdorp
Boon ziet ook graag dat de rafelrandjes behouden blijven met kleine bedrijven. “En het open landschap van Oud Osdorp moet worden gespaard. Met die mooie doorzichten vanaf de Osdorperweg”, zo vertelt Boon en hij vervolgt: “Wat mij betreft komen er geen blokkendozen in de Lutkemeerpolder. Als we die geasfalteerde bedrijventerreinen alleen kunnen tegengehouden als de polder weer een landbouwbestemming krijgt, heeft dat mijn zegen. Maar liever zou ik zien dat het een gevarieerdere bestemming zou krijgen waar bijvoorbeeld (ook) schapen kunnen grazen en er ruig rietland is.”

Toen Piet Boon nog helemaal in Zuidoost woonde, stemde hij bij het referendum al voor het behoud van het Weilandje Vrije Geer. Nu hij vlakbij in Nieuw Sloten woont, kan hij dagelijks van het natuurpark genieten.

Ook nog kennismaken met de ChristenUnie, VVD en de PvdA? Klik dan hier. 

Daarnaast delen zeven partijen, die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, ook hun standpunten over vier belangrijke kwesties die op het ogenblik spelen op Sloten en in Oud Osdorp. 

Tekst en foto’s: Tamar Frankfurther; 7 maart 2022.

Al twee jaar uitstel herziening bestemmingsplan Lutkemeerpolder

De rechter oordeelde al eerder dat er sprake was van “onrechtmatige handelingen rond de grondverkoop in de Lutkemeerpolder”.

Uit onderzoek dat het Platform ‘Behoud Lutkemeer’ vervolgens uitvoerde, bleek dat ook het vervolgtraject dat leidde tot een nieuw bestemmingsplan op zijn zachtste gezegd “niet eerlijk is verlopen”. Toen dacht ‘Behoud Lutkemeer’: “Dan ligt het voor de hand dat wethouder Van Doorninck het bestemmingsplan van de Lutkemeerpolder, dat dus stoelt op oneerlijk handelen, opnieuw op tafel legt.” Dat gebeurt nu echter al twee jaar niet.

De gemeente had toegezegd dat er pas werkzaamheden in de Lutkemeerpolder zouden worden verricht als er sprake zou zijn van een definitief koopcontract. Hoewel dat niet het geval is, is de polder wel al veranderd in een onherbergzaam zandhopen-landschap. Gelukkig is de vruchtbare klei daaronder nog intact. Na een ‘grote schoonmaak’ blijft biologische landbouw hier dus nog mogelijk. Foto: Tamar Frankfurther.

Schending integriteit
“We zijn het zat”, zo laat de stichting ‘Behoud Lutkemeer’ weten. “Onder het mom van allerlei ‘juridische argumenten’ komt de wethouder maar niet in actie. Daarom hebben we een melding van integriteitsschending ingediend bij het gemeentelijke Bureau Integriteit en hebben we een afschrift hiervan naar de Ombudsman Metropool Amsterdam gestuurd.”

Misstanden en corruptie
De herziening van het bestemmingsplan is indertijd aangevraagd omdat er bij de totstandkoming sprake was van misstanden. Zowel bij de grondtransacties, de daaruit voortgekomen overeenkomsten, als bij het feitelijk vaststellen van het bestemmingsplan Lutkemeer.

Bestemmingsplan oneerlijk tot stand gekomen
Alies Fernhout van Behoud Lutkemeer: “De provincie Noord-Holland heeft middels hun project ‘Schoon Schip’ een diepgravend onderzoek gedaan naar de bestuurscultuur die aan de malversaties ten grondslag lagen. De gemeente Amsterdam heeft echter geen enkele rekenschap genomen van de mogelijke gevolgen van de omvangrijke corruptiezaak rond Ton Hooijmaijers. ‘Behoud Lutkemeer’ is daarom zelf onderzoek gaan doen. Daaruit bleek dat toenmalig gedeputeerde Hooijmaijers zich actief heeft ingezet om het bestemmingsplan ten gunste van hem en zijn vrinden te wijzigen. Hij heeft er alles aan gedaan om projectontwikkelaar SADC te redden en daarmee de Lutkemeerpolder te verkwanselen.”

Uitleg complex verhaal
Het is een complex verhaal, over een lange periode, en met veel juridische aspecten. Het is een ontluisterend verhaal over een tot corruptie leidende ons-kent-ons cultuur en over de kwetsbaarheid van overheden die zich begeven op de vastgoedmarkt. Hooijmaijers is zelfs veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij de corrupte grondaanschaf. Wie hier meer van wil weten, kan het beste naar dit webinar kijken, waarin experts op begrijpelijke wijze tekst en uitleg geven.

Nu snel agenderen
“Met deze kennis op zak is het onbegrijpelijk en onverteerbaar dat de gemeenteraad na twee jaar nog altijd niet besloten heeft om het bestemmingsplan opnieuw te agenderen en zo te herzien. Maar we leggen ons daar niet bij neer”, aldus het altijd strijdvaardige platform ‘Behoud Lutkemeer’.

Meer informatie: Behoud Lutkemeer.

Tamar Frankfurther; 4 maart 2022

Zie ook: Onderzoek van activisten legt link Lutkemeerpolder met corruptie provinciebestuurder Hooijmaijers – Het Parool

Weilandje Vrije Geer opgenomen in boek over Amsterdamse geschiedenis

De geroemde schoonheid van de hoofdstad zult u niet vinden in het recent verschenen fraaie boek ‘Over Amsterdam’.

Wèl treft u in deze nieuwe uitgave onbekende verhalen met een duister Amsterdams randje of verhalen waarin het verzet tegen de macht aan bod komt. Daarbij is er ook een link naar het dorp Sloten. Vandaar dat er ook een hoofdstuk is gewijd aan het behoud van het Weilandje Vrije Geer.

In het boek wordt ook een hoofdstuk gewijd aan het in 1995 gehouden succesvolle Slotense referendum. Het referendum zou pas geldig zijn als 34% van de Amsterdammers kwam stemmen. Dankzij een effectieve publiciteitscampagne is dat gelukt. Striptekenaar Dik Bruynesteyn maakte belangeloos het ijzersterke logo. Dankzij een slimme verspreiding verscheen het affiche in heel Amsterdam achter de ramen. Meer weten? Kijk dan naar de film.

Striptekenaar Dik Bruynesteyn maakte belangeloos het ijzersterke logo. Dankzij een slimme verspreiding verscheen het affiche in heel Amsterdam achter de ramen.

Amsterdams horrorboek
Het boek had ook ‘Horrorstad Amsterdam’ kunnen heten, maar het verscheen onder de wel zeer neutrale titel ‘Over Amsterdam. 741 jaar stadsgeschiedenis in 38 artikelen’. Auteur Frank van Vuuren (1970) woont in Nieuw Sloten. Hij is sinds 2006 werkzaam bij de gemeente Amsterdam. Hij schrijft sinds 2014 artikelen voor de Gemeentekrant en de site Amsterdam.nl. Uit die lijst van inmiddels 150 artikelen koos hij een selectie voor in dit boek. Vervolgens verrijkte hij zijn teksten met vaak nog onbekend en prachtig illustratiemateriaal.

Leven, liefde en dood
In zijn verantwoording geeft Van Vuuren aan dat veel van het Amsterdamse verleden “onderbelicht is” en dat de geschiedenis van de stad “nog veel interessants bevat waar weinig of niks over gepubliceerd is”. De auteur: “Met mijn eigen persoonlijke fascinatie voor leven, liefde en dood werd ik op mijn wenken bediend.” Het woord ‘horror’ behoort tot zijn vaste vocabulaire, getuige zijn verwijzing naar het ‘horrorhotel’ dat nu het ‘Tolhuis’ heet en ooit uitkeek op het schrikwekkende galgenveld ‘Volewijck’ in Noord.

De duistere zijde van de stad
Over Amsterdam is enorm veel geschreven, maar zelden of nooit eerder met zoveel aandacht voor de duistere zijde van de stad. Het wemelt van observaties van bijvoorbeeld de ‘wederdopers’ die op 14 mei 1535 op de Dam werden geëxecuteerd door “het hart levendig uit het lichaam te snijden en in het aangezicht te werpen”. Voor de wederdopers, die geloofden in een tweede doop voor volwassenen, was Amsterdam het Nieuwe Jeruzalem. Ze liepen naakt door de straten om het einde der tijden af te wachten. De stad is “godsdienstwaanzinnig”.

De banpaal van Sloten. Foto: Erik Swierstra; 16 april 2021.

Verbannen uit Amsterdam
Als straf kon een doorsnee crimineel uit Amsterdam verbannen worden en mocht de gestrafte niet binnen de omgeving van de banpalen rondom Amsterdam komen. Een van zes banpalen die er toen stonden, staat nog altijd in de monumentale dorpskern van Sloten. Zie ook: De banpaal van Sloten.

Voor wie – naast de Slotense historie – ook meer wil weten over de maar liefst vier Amsterdamse galgenvelden, de openbare dronkenschappen, de dolhuizen voor vrouwen, de stank van de stad, de naaktloperij van de wederdopers, de helse plek het IJ, het vrouwenprobleem en over andere kanten van de rauwe stad, is dit boek een aanrader. Van Vuuren dient dit alles met smaak op.

Hester Vlamings; 26 februari 2022.

Frank van Vuuren: Over Amsterdam. 741 jaar stadsgeschiedenis in 38 artikelen. Uitgave Gemeente Amsterdam, 271 blz., prijs € 20,00.

Voor de recensie van Kester Freriks in het het NRC van zaterdag 26 februari 2022 klikt u hier.

Kandidaten gemeenteraad en stadsdeelcommissie op de zeepkist deel 1

De verkiezingen voor de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie komen er weer aan

Kennismaken met PvdA, CU en VVD
Op 16 maart 2022 mogen alle Amsterdammers van 16 jaar en ouder hun stem uitbrengen voor de stadsdeelcommissie (van Nieuw-West). Twaalf partijen die kans maken op zetels in de gemeenteraad kregen de uitnodiging om zich voor te stellen aan de bewoners van het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp.

De kandidaat-volksvertegenwoordigers mochten zelf kiezen waar ze op de foto gingen en wat ze graag met Amsterdammers (uit het landelijke gebied) willen delen. Niet alle partijen maakten van dit aanbod gebruik. Deze week stellen kandidaten van de Partij van de Arbeid, de ChristenUnie en de VVD zich voor. Volgende week volgen meer partijen en delen zeven partijen ook hun standpunten over vier grote kwesties die op het ogenblik spelen op Sloten en in Oud Osdorp. Maak ook kennis met de SP, D66, GroenLinks, GoedBeterWest en de PvdD.

PvdA: Passende bouwprojecten in dorp Sloten en beter OV

De sociaal democraten wilden graag met de Molen van Sloten op de foto. “Het is een prachtig monumentaal pand, dat dagelijks voor iedereen te bezoeken is. De molen draait op vrijwilligers en verdient het om in het zonnetje te worden gezet”, zo vertelt de lijsttrekker van Nieuw-West Denise Klomp.

Betaalbare en passende nieuwbouw voor Sloten
De PvdA heeft een duidelijke visie op bouwprojecten in de Slotense dorpskern: “Nieuwbouw is prima, maar het moet wel in het Beschermd Dorpsgezicht passen. De gemeente moet niet langer zo makkelijk vergunningen verlenen voor bouwprojecten. Bovendien zien we graag dat er vooral gebouwd wordt in de categorieën ‘middenhuur’ en ‘sociale koop’. En het bestaande beleid dat een kwart van de nieuwbouw beschikbaar moet zijn voor jongeren uit de buurt moet beter worden uitgevoerd. Tot slot moet de gemeente ook samen met de bewoners gaan onderzoeken hoe die oude huizen het beste geïsoleerd en verwarmd kunnen worden.”

Openbaar vervoer verbeteren
Als het aan de PvdA ligt, gaat er fors worden geïnvesteerd in de verbetering van het openbaar vervoer in Nieuw-West. “Er heerst hier mobiliteitsarmoede. Aan de ene kant raken bewoners geïsoleerd, omdat ze geen kant meer op kunnen. Doordat zoveel bus- of tramhaltes zijn opgeheven, moet je gewoonweg te ver lopen. Niet iedereen kan dat. Aan de andere kant is Nieuw-West voor de buitenwereld onbereikbaar geworden. Hele wijken zijn tegenwoordig slecht bereikbaar met het OV. In Oud Osdorp valt zoveel te beleven, maar ja, hoe kom je er als je geen auto hebt en die afstand niet kunt fietsen? Daarnaast moet de gemeente werken aan de verbetering van de doorstroming van het Hoofdnet Auto”, zo vult het drietal elkaar aan.

Barend Wind (nummer 18 op de lijst voor de gemeenteraad) en Denise Klomp en Mustapha Daher (nummer 1 en 2 voor de stadsdeelcommissie) voor de Molen van Sloten.

ChristenUnie: Groen behouden, verkeersveiligheid en luisteren

Hélène de Bruine woont al 20 jaar in Nieuw-West en wilde afspreken bij het oorlogsmonument op de Osdorperweg. Hélène: “Ik zit in het ‘4 en 5 mei-comité’ van Nieuw-West en vind het belangrijk om aandacht te geven aan de boodschap van oorlog en vrede en om deze door te geven aan volgende generaties.”

Lutkemeerpolder voor landbouw en geen overlast gevende festivals
De afgelopen periode heeft Hélène zich als duo-gemeenteraadslid al ingezet voor het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp. De Bruine: “De Lutkemeerpolder gaat me echt aan het hart. In vind het onbestaanbaar dat op deze vruchtbare landbouwgrond een bedrijventerrein zou moeten komen. Ik blijf me daar tegen verzetten. Ik wil de stem van het landelijke gebied in de Stopera laten horen. Ik zeg: Praat met de mensen. Luister naar ze. Het is daar geen ‘achtergesteld gebied’. Ik vind het ook niet kunnen dat de gemeente op de Polderheuvel die overlast gevende festivals wil toestaan. Heel Nieuw-West mag daarvan ongevraagd meegenieten. Ik weet er alles van.”

Osdorperweg moet net als Sloterweg veilig worden
De CU was een van de partijen in de gemeenteraad die het raadsbesluit steunde om de Sloterweg af te sluiten voor doorgaand verkeer. Hélène: “Eigenlijk had het stadsdeel ook voor de Osdorperweg allang een oplossing moeten voorstellen aan de gemeenteraad. Nu blijkt dat dit al decennia lang niet gebeurt, is het tijd dat de gemeente de regie overpakt. De veiligheid op de Osdorperweg moet zo snel mogelijk verbeterd worden. De oplossing moet tot stand komen door te luisteren naar belanghebbenden, zowel naar bewoners als naar ondernemers. Mogelijk liggen er daarna, net als bij de Sloterweg, verschillende varianten op tafel waaruit de gemeenteraad dan kan kiezen.”

Hélène de Bruine, nummer 3 van de CristenUnie (CU) op de lijst voor de gemeenteraad, bij het oorlogsmonument op de Osdorperweg in Oud Osdorp.

VVD: Beschermen Dorpsgezicht Sloten en vrijwilligers steunen

Deze vier liberalen op de foto vormen het hart van de VVD in Nieuw-West. Fred Siegel staat op nummer 1 op de lijst van de stadsdeelverkiezingen. Fred kan hier met recht de ‘nestor’ van de lokale politiek genoemd worden: Al sinds 1988 maakt hij – namens de VVD – deel uit van het lokale bestuur (aanvankelijk alleen in Osdorp).

Nieuwbouw moet passen bij bestaande panden op Sloten
De VVD koos voor een foto met op de achtergrond het fraaie dorpsgezicht van Sloten, omdat zij willen benadrukken hoe belangrijk zij het vinden dat het dorpse karakter van de oude dorpskern behouden blijft. “We willen nieuwe bouwprojecten in het Beschermd Dorpsgezicht goed in de gaten blijven houden. Nieuwbouw moet goed aansluiten bij de bestaande bebouwing”, aldus het viertal.

Ondersteunen vrijwilligers
Daarnaast vindt de VVD Nieuw-West dat de gemeente meer zou moeten doen om vrijwilligers te ondersteunen: “Zij verrichten zoveel nuttig werk in de lokale maatschappij. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om het opruimen van zwerfafval, activiteiten voor de jeugd organiseren (in de speeltuin) of als Dorpsraad- of werkgroeplid meepraten over nieuw beleid. Het is allemaal belangrijk. Daarnaast zou de gemeente – daar waar vrijwilligerswerk nog niet vanzelfsprekend is – bewoners meer kunnen stimuleren om ook vrijwilligerswerk te gaan doen. Maar in het landelijke gebied hebben jullie daar geen aanmoediging voor nodig”, besluiten de VVD-ers lachend.

De kandidaatsraadsleden voor stadsdeel Nieuw-West Annette Dekker, Ton Stor, Hasher Ahmadi en Fred Siegel met op de achtergrond het Beschermd Dorpsgezicht Sloten.

Ook nog kennismaken met de de SP, D66, GroenLinks, GoedBeterWest en de PvdD? Klik dan hier.

Tamar Frankfurther; 28 februari 2022.

Wie helpt mee Sloten groener te maken met wilde planten? 

Fred Tiep, bewoner van Nieuw Sloten en gepensioneerd bioloog, kreeg zoveel stemmen voor zijn buurtproject ‘Perken met wilde planten’ dat het doorgaat.

Dit betekent dat er in de De Aker, Sloten en Nieuw Sloten vijf perken met bloeiende wilde planten aangelegd kunnen gaan worden.

Is dit een goede plek voor het perkje? Of is de plek aan de Vrije Geer waar tot voor kort het elektriciteitshuisje stond geschikter? Of zijn beide locaties geschikt en is het slim om hiervoor als bewonersinitiatief ook nog geld aan te vragen? Foto: Tamar Frankfurther.

Variatie in groen hard nodig
“Dat is ook hard nodig”, zo vertelt Fred: “Tijdens de lockdowns heb ik vaak door de buurten gelopen en het viel me op hoe weinig variatie er is in de vegetatie. Toen bedacht ik dat we het groen interessanter moeten maken. Daarvoor heb ik vorig jaar een buurtinitiatief ingediend. Na de stemrondes bleek dat de steun onder de bewoners van de drie wijken heel groot. Mijn project werd tweede. Er is nu genoeg budget om vijf perken met duurzame planten aan te leggen. Twee in De Aker, twee in Nieuw Sloten en eentje op Sloten.”

Ecologisch en sociaal
De perken vervullen straks uiteraard een ecologische functie – fijn voor o.a. bijen en vlinders. Daarnaast is het de bedoeling dat de perken straks ook voor verbinding gaan zorgen. Tussen bewoners onderling en tussen bewoners en de natuur. Daarom is Fred op zoek naar Slotenaren die het leuk vinden om mee te helpen bij het kiezen van de planten en die straks ook beschikbaar blijven voor het onderhoud.

Doet u mee?
Fred hoort graag wie mee wil denken en helpen. Aanmelden kan via de mail of telefonisch en via whatsapp 06 – 228 40 886. U kunt dit project ook volgen via de Facebookgroep ‘Buurtbudgetproject Perken met wilde planten in DASNS’.

Wat is de beste plek?
Fred hoort graag ook wat een geschikte plek op het dorp zou zijn om een perk aan te leggen. Wat hem betreft komen twee plekken hiervoor in aanmerking: Zijn voorkeur gaat uit naar het grasveldje tegenover de wasstraat. Ook de plek aan de Vrije Geer waar tot voor kort het elektriciteitshuisje stond zou een optie zijn. Mogelijk zijn er ook andere plekken geschikt. “Ik heb geld beschikbaar voor één locatie op Sloten”, zo laat Fred weten. “Als de Slotenaren meer perken met wilde planten willen zien op het dorp, raad ik ze aan bij Buurthuis België een buurtinitiatief daarvoor in te dienen. Wat mij betreft: Hoe meer hoe beter!”

Professionele begeleiding
De perken zullen komende zomer aangelegd worden. Het gemeentelijke Projectbureau Regen & Water zal het project gaan ondersteunen. Gerdien Griffioen zal ondersteunen bij het ontwerpen van de perken.

Tamar Frankfurther; 26 februari 2022.

Voorstel Hoofdgroenstructuur (HGS) schadelijk voor ‘De Oeverlanden’

Op 10 februari 2022 heeft de ‘Vereniging De Oeverlanden Blijven!’ mede namens watersportvereniging Onklaar Anker, kunstenaarscomplex Nieuw en Meer en Tuinpark Ons Buiten een zienswijze ingediend bij de gemeente over het ‘concept-beleidskader Hoofdgroenstructuur‘.

De indieners zijn kritisch in hun zienswijze, maar zien ook positieve kanten in de het beleidsvoorstel voor de nieuwe Hoofdgroenstructuur (HGS).

Op de Toetskaart (pag. 34 van de voorgestelde HGS) staan De Oeverlanden in het donkerste groen terecht als ‘natuurpark’ vermeld. De aanleg van sportvelden zou hier dan ook uitgesloten moeten zijn.

Gebied verdient status van natuurpark
Het is geen goede ontwikkeling dat ‘De Oeverlanden’ op de kaart ‘Groen-blauw raamwerk’ aangeduid worden als ‘landschapspark’ en niet als ‘Natuurpark’. Dat is vreemd, omdat het gebied op de ‘Toetskaart’ wél als ‘natuurpark’ staat vermeld. Dat is ook logisch, omdat De Oeverlanden duidelijk voldoen aan de hiervoor geldende omschrijving als wild ogend park met zeldzame soorten, dat een belangrijke ecologische rol vervult.

Kleinschalig sportcomplex ongewenst
Dat ‘De Oeverlanden’ ook genoemd worden als ‘sportlandschap’ baart de indieners grote zorgen. Bovendien sluit dit voornemen niet aan op de inmiddels aangenomen ‘Omgevingsvisie 2050’ waar in staat dat eventueel nieuw te bouwen voorzieningen in het gebied “altijd zorgvuldig in het groen moeten worden ingepast”. De genoemde aanleg van een kleinschalig sportcomplex met maximaal drie hockey- of voetbalvelden is strijdig met de Ontwikkelstrategie landschapspark De Oeverlanden van december 2021.

Uitbreiding en samenvoeging
De indieners van de zienswijze omarmen de uitbreiding van de HGS. Zij vinden het ook goed dat de waterstructuren en de Amsterdamse Ecologische Structuur in de HGS worden opgenomen. Dat zorgt ervoor dat het geheel een beter beschermde status krijgt.

Tamar Frankfurther; 26 februari 2022.

Verdere vercommercialisering van openbaar groen dreigt in Oud Osdorp

Helaas is het een terugkerend verhaal: Telkens weer verkwanselt de gemeente Amsterdam het weinige openbare groen dat er nog is aan commerciële partijen.

En tegelijkertijd lijkt de gemeente er alles aan te doen om burgerparticipatie uit de weg te gaan.

De gemeente wil dergelijke dancefeesten op de Polderheuvel in Oud Osdorp blijven organiseren, maar dat is tegen de afspraken uit het ‘locatieprofiel 2008’. Echte inspraak hierover wordt door de gemeente niet gewaardeerd.

Openbaar groen verkwanselen
Na het debacle van de inspraak over het gebruik van de Polderheuvel, heeft de gemeente zijn zinnen nu ook gezet op een ander commercieel project in het openbare groen. De gemeente wil het beheer en gebruik van het groen rond de Westrandweg (A5) in handen teven van een commerciële partij. Als dat door zou gaan, dan is er opnieuw een groot stuk openbaar groen verkwanseld aan de commercie. Zo breidt de ondemocratische olievlek in de Tuinen van West in Oud Osdorp zich steeds verder uit.

Gemeente handelt in strijd met eigen beleid
Wederom is de gemeente hier druk mee zonder daarover met omwonenden in gesprek te zijn gegaan. Daardoor dreigt hier hetzelfde te gebeuren als bij de Polderheuvel met alle gevolgen van dien. Zo neemt de gemeente stap voor stap steeds meer afstand van het eigen – goed overleg met de bewoners en Dorpsraad – in 2008 goedgekeurde en vastgestelde locatieprofiel. Blijkbaar is het voor de gemeente van belang om de kosten van het onderhoud en het beheer te bekostigen uit commercieel gebruik in plaats van het groengebied te beschermen.

Oorverdovend stil rond Dialoogtafel ‘Polderheuvel’
Vorig jaar november werd de zogenaamde ‘Dialoogtafel’ over het gebruik van de Polderheuvel voor grootschalige festivals al een fiasco. Na twee van die mislukte overlegsessies hebben de omwonenden de wijze waarop de gemeente invulling gaf aan het overleg ter discussie gesteld. Van enige “meespraak” was immers geen sprake. De bekende Amsterdamse wijze van patriarchaal besturen waar de overleggroep al jarenlang tegenaan loopt leverde slechts “ja-knikken” op gemeentelijk beleid op.

Nieuwe Omgevingswet
Met de komst van de nieuwe Omgevingswet in de hand deden de bewoners in de overleggroep begin december 2021 een voorstel om de dialoogtafel te hervormen. De nieuwe Omgevingswet schrijft immers een robuust participatiemodel voor en het leek ons een goed plan om die nieuwe werkwijze alvast in te voeren. Dit nieuwe overleg kenmerkt zich door een onafhankelijke aansturing en daadwerkelijk kunnen meedenken over een project. In dit geval over de functie en het gebruik van de Tuinen van West. Met als uitgangspunt het Programma van Eisen waarop het locatieprofiel in 2008 werd gebaseerd. Daarop is een volkomen windstilte opgetreden.

Gemeente wíl geen overleg met lastige bewoners
Uit de ambtelijke en politieke wandelgangen horen we dat wij in de Stopera benamingen krijgen als “dwarsliggers”. Ook van andere bewonersgroeperingen vernemen wij dat zij dit stempel opgedrukt krijgen als zij inhoudelijk willen meedenken in de plan- en besluitvorming in hun leefomgeving. Allemaal worden we afgeserveerd als ‘lastpakken’.

De Groene Revolutie
Inmiddels heeft de overleggroep zich aangesloten bij de actiegroep ‘De Groene Revolutie’. We zijn eensgezind opgetrokken naar de Stopera onder de slogan “Groene Rook en Billekoek”. Ondertussen bekijken we de mogelijkheden om zowel de gemeentelijke als de nationale ombudsman te activeren bewoners van Amsterdam eindelijk een inhoudelijke stem te geven in plan- en besluitvorming over de toekomst van de Tuinen van West in Oud Osdorp. We willen robuuste participatie. Een wens die door vele meedenkende en gemotiveerde Amsterdamse inwoners gelukkig wordt gesteund.

Chris Nierop; 25 februari 2022.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/manifestatie-groene-revolutie-amsterdam-op-de-dam/

Voorlopig geen vervanging van de Sloterbrug

Verkeerswethouder Egbert de Vries heeft de gemeenteraad op 15 februari 2022 in een brief laten weten dat de Sloterbrug, wegens geldgebrek, voorlopig niet vervangen wordt.

Het project wordt helemaal stilgelegd. Daarmee wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het al decennia lopende hoofdpijndossier ‘Vernieuwing Sloterbrug’ van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer.

Wat er ook gebeurt: De veiligheid op de Sloterbrug moet verbeterd worden.
Foto: Erik Swierstra.

Meer verkeer door Sloten en Badhoevedorp?
Sinds 2018 was het project om de Sloterbrug te vervangen weer op stoom gekomen. Onder leiding van de gemeente Haarlemmermeer lagen er plannen op tafel om een nieuwe veel grotere Sloterbrug te bouwen, die veel meer doorgaand verkeer zou kunnen verwerken. In ambtelijk vakjargon werd dan gesproken over “de verbetering van de doorstroming op de Sloterbrug”. De beide dorpsraden aan weerszijden van de brug haalden daar hun wenkbrauwen bij op. Immers, als er meer verkeer over de Sloterbrug zou gaan rijden, dan zou ook het verkeersaanbod in Badhoevedorp en Sloten veel groter worden. Uitgangspunt voor de bewoners is en blijft dat vooral de veiligheid voor fietsers en voetgangers op en rond de brug fors verbeterd moet worden.

Veiligheid nu boven doorstroming
De verkeerswethouders van beide gemeenten hebben het bestaande projectteam opdracht gegeven om op zoek te gaan naar goedkopere alternatieven voor de huidige Sloterbrug. “Het verbeteren van de verkeersveiligheid blijft hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Het verbeteren van de doorstroming voor het autoverkeer wordt een minder hard uitgangspunt, maar een streven in combinatie met een alternatief voor de verbetering van de verkeersveiligheid”, aldus wethouder Egbert de Vries in zijn brief aan de Amsterdamse gemeenteraad.

Ook hebben de bestuurders verzocht te onderzoeken of de huidige brug langer mee kan door het uitvoeren van groot onderhoud. De wethouder: “Dit moet dan wel leiden tot een significante levensduurverlenging, want we willen voorkomen dat we nu geld investeren en de brug over bijvoorbeeld tien jaar al zou moeten worden vervangen.”

Sloterwegproject en hogere kosten
Het Sloterbrugproject liep eerder al vertraging op door de plan- en besluitvorming rond de verkeerssituatie op de Sloterweg. Nu de Amsterdamse gemeenteraad heeft besloten dat doorgaand verkeer voortaan via het Hoofdnet Auto naar de snelwegen moet gaan rijden, heeft dit ook gevolgen voor de positie van de Sloterbrug. De linksgeoriënteerde gemeente Amsterdam (autoluw) en de rechtsgeoriënteerde gemeente Haarlemmermeer (autovriendelijk) hebben verschillende meningen in dit dossier. Nu ook nog bleek dat het bedachte, maar nog lang niet aangenomen, plan voor de vernieuwing van de Sloterbrug 17,9 miljoen euro méér zou gaan kosten dan begroot, hebben de wethouders van beide gemeenten samen besloten de stekker uit het lopende project te trekken. Dit financiële gat is voor zowel Amsterdam als Haarlemmermeer op dit moment niet te dichten.

‘Feest’ van herkenning
Wie zich al langer in de problematiek van de Sloterbrug heeft verdiept, zal de “te onderzoeken alternatieven” herkennen van eerdere – toen vruchteloze – pogingen om de brug veiliger te maken. De wethouder: “De te onderzoeken alternatieven moeten nog worden geïnventariseerd en uitgewerkt. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het verbeteren van de verkeersveiligheid (bijvoorbeeld aanpassingen van de verkeerslichten en/of een aparte fiets- loopbrug) met behoud van de huidige brug, tegen acceptabele kosten in relatie tot de levensduur van de brug. Mocht levensverlengend onderhoud zinvol zijn, dan zou een aparte fietsbrug aantrekkelijk kunnen worden. Een andere denkrichting is het vervangen van de brug door een brug op dezelfde locatie waarbij lichtere materialen worden gebruikt en zodoende de brug bijvoorbeeld iets breder gemaakt zou kunnen worden om meer voorzieningen op te nemen voor de verkeersveiligheid.”

Onderzoek en inspraak duren zes tot negen maanden
“Ik verwacht dat het uitwerken van de verschillende alternatieven en het kiezen van de beste oplossing zes tot negen maanden gaat duren. Ik realiseer me dat deze verdere vertraging vervelend is, vooral ook voor bewoners en ondernemers uit de directe omgeving van de brug die langer in onzekerheid blijven. Deze tussenstap is echter noodzakelijk gezien de fors toegenomen bouwkosten. De kosten voor het aanvullend onderzoek worden betaald uit het huidige projectbudget”, zo vertelt de wethouder. Bij de keuze en besluitvorming zullen ook de bewoners en ondernemers uit de omgeving van de Sloterbrug weer betrokken worden. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk.

Tamar Frankfurther; 17 februari 2022.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg