Zeven partijen over vier actuele issues in het landelijke gebied: Sloten

Op woensdag 16 maart 2022 mag u uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie.

De werkgroep Publiciteit Sloten-Oud Osdorp nam contact op met twaalf grotere partijen die een goede kans maken op zetels in de volgende gemeenteraad te krijgen. Gevraagd werd of zij zich wilden buigen over vier actuele issues die op het ogenblik in het landelijke gebied van Nieuw-West spelen. Zeven partijen wilden hieraan meewerken. Hieronder treft u de standpunten van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en de VVD over twee onderwerpen die op Sloten spelen. Voor Oud Osdorp klik hier.

Sloterbrug

De Sloterbrug is aan vervanging toe. Er is al lange tijd discussie of de Sloterbrug de functie van ‘lokale brug voor bestemmingsverkeer’ moet behouden of dat de brug straks meer verkeer moet gaan verwerken, zodat de brug ook een rol krijgt als ontsluiting naar de rijkswegen.

* Wat is hierin het standpunt van uw partij?

De Sloterbrug. Foto: Erik Swierstra.

Standpunt ChristenUnie
De Sloterbrug is al jaren een ingewikkelde puzzel waar menig verkeersontwerper het hoofd over heeft gebroken. Of er nu wordt gekozen voor een verbrede brug (zie Nota van Uitgangspunten) of dat er een smalle versie van de brug wordt herbouwd: Er moeten óók maatregelen worden genomen om het autoverkeer over de brug te verminderen.

De ChristenUnie ziet bij voorkeur dat er een verbrede brug komt, zoals wordt voorgesteld (tenminste als het geld kan worden geregeld). En niet om méér verkeer te verwerken, maar om het huidig verkeer af te wikkelen en bij voorkeur met aanzienlijk minder autoverkeer. Het is ingewikkeld te regelen om de brug uitsluitend te bestemmen voor bestemmingsverkeer. De brug functioneert immers voor de aansluiting tussen Badhoevedorp en (deels) Nieuw-West, en dat is een groot gebied. Afsluiting kan negatieve effecten hebben op andere ontsluitingswegen. Dus dat moet zorgvuldig worden doorgerekend. Wel is het mogelijk en nodig om het (doorgaand) autoverkeer te ontmoedigen door aan beide zijden 30km-zones in te richten of een fietsstraat te maken van de hele Nieuwemeerdijk. Er zijn meer mogelijkheden om het fiets en OV-gebruik te stimuleren door de fietsers langere groentijden te geven, veilige fietsoversteken te maken en wie weet misschien wel een kleine tol te vragen aan automobilisten. Deze ideeën en uitwerking kunnen heel goed samen worden vormgegeven met bewoners en ondernemers van beide zijden van de Ringvaart.

Standpunt D66
D66 vindt dat de Sloterbrug de functie van ‘lokale brug voor bestemmingsverkeer’ moet behouden. Nu de Sloterweg binnenkort alleen nog bereikbaar wordt voor bestemmingsverkeer, verwachten wij aanmerkelijk minder verkeer van-en-naar De Aker en Badhoevedorp over de Sloterbrug. Het lijkt ons daarom goed om deze nieuwe situatie af te wachten en te evalueren, hopelijk al na een half jaar i.p.v. pas na een jaar, en dan te kijken of vernieuwing/verlegging van de Sloterbrug noodzakelijk is. Gezien de enorm gestegen voorziene kosten voor de verlegging van de brug (van 11 naar 27 miljoen euro!) lijkt dit niet haalbaar en wenselijk. Wij denken dat een goed alternatief is om de Westtangent-route over de A9 + Ringvaart (nu alleen voor busverkeer) ook toegankelijk te maken voor auto’s, vooral nu beide viaducten vernieuwd gaan worden. Het argument dat dit zou leiden tot ‘ongewenste vermenging van autoverkeer met het openbaar vervoer’ (‘Nota van uitgangspunten Sloterweg-West verkeersveilig’ d.d. 14 december 2021) gaat volgens ons niet op, omdat bijv. op de Sloterweg en andere wegen er al jaren sprake is van vermenging van autoverkeer (en fietsverkeer) met openbaar vervoer. De huidige Sloterbrug zou dan kunnen blijven voor fietsen en openbaar vervoer (bus 195 naar-en-van Schiphol). Een ander alternatief is een aparte fietsbrug plaatsen naast de huidige Sloterbrug

Standpunt GroenLinks
Wat GroenLinks betreft wordt de Sloterbrug niet geschikter gemaakt voor doorgaand autoverkeer. Voor fietsveiligheid kunnen wel verbeteringen nodig zijn, maar doorgaand autoverkeer willen we niet door oude dorpskernen en woonwijken leiden.

Standpunt PvdA
Wij hoeven niet te wachten tot de verschijning van de gemeentelijke onderzoeksresultaten betreffende de Sloterbrug. Voor ons hoeft daar niet een nieuwe brug te komen. De verkeersveiligheid is voor ons belangrijk. Dat kan door een verbreding van de fietspaden en door de auto’s een snelheidsbeperking van 30km/uur op te leggen. Dat kan een goed alternatief zijn voor het bouwen van een nieuwe brug. Maar belangrijke inbreng moet komen van de bewoners in de directe omgeving. Pas besluitvorming na hun adviezen!

Standpunt Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren wil autoverkeer zo veel mogelijk beperken en het gebruik van fiets en openbaar vervoer zo veel mogelijk stimuleren. Hoewel wij het belangrijk vinden dat de brug wordt vervangen en daarbij verkeersveiliger gemaakt wordt voor fietsers en voetgangers, is het niet de bedoeling dat daarmee ook meer autoverkeer in het gebied wordt gestimuleerd. Wat ons betreft blijft de brug de lokale functie behouden en gaat deze geen rol krijgen in het stimuleren van meer autoverkeer in Sloten. Daar moet zorgvuldig naar worden gekeken in de plannen voor de brug.

Standpunt SP
De SP ziet graag vervanging van de Sloterbrug om de doorstroming te verbeteren en vooral om deze veiliger te maken voor fietsers. Dit kan aangezien de verkeersdrukte op de Sloterweg sterk wordt verminderd en de maximum snelheid op de Langsom wordt verlaagd naar 30km/h. Het is niet gewenst dat de Sloterbrug als voornaamste ontsluiting voor bewoners uit Badhoevedorp richting de snelweg wordt gebruikt. Daarom moet de gemeente Amsterdam goede afspraken maken met gemeente Haarlemmermeer over ontsluiting van Badhoevedorp.

Standpunt VVD
De VVD is altijd voor vernieuwing en verbreding van de Sloterbrug geweest ten gunste van bestemmingsverkeer. Maar ook als doorgaande weg voor personeel Schiphol, bewoners Lijnden, Boesingheliede en Hoofdvaart.

Nieuwbouw binnen Beschermd Dorpsgezicht Sloten

De oude Slotense dorpskern heeft de officiële status van ‘gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht’. Bij nieuwbouwplannen in de dorpskern blijkt dat diverse bestaande juridische regels nog van kracht zijn. Dit is het geval omdat de Omgevingswet telkens maar niet door de Tweede Kamer wordt aangenomen. In die nieuwe wet kan de gemeente onder andere eigen aanvullend beleid over bescherming van dorpsgezichten opnemen. De afdeling ‘Vergunningen’ van het stadsdeel werkt in die tussentijd echter nog steeds mee aan alle bouwplannen die juridisch gezien mogelijk zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bouwhoogte, bouwvolume en de bouwstijl van nieuwbouw. De politiek mag echter nu ook al eigen afwegingen maken wel of geen medewerking te verlenen bij voorliggende bouwplannen, die juridisch-technisch gezien zijn toegestaan. Daarbij kan dus nu al gekozen worden voor bouwplannen die beter passen bij de omliggende bebouwing en die zorgen voor het behoud dorpse karakter.

* Wat is hierin het standpunt van uw partij?

Situatie ter hoogte van Garage Kuykhoven op Google Streetview.

Standpunt ChristenUnie
Het lijkt de ChristenUnie evident dat alle (ver-)bouwplannen binnen Sloten passen bij de omliggende bebouwing en het dorpse karakter. Zolang de Omgevingswet nog niet is vastgesteld hebben eigenaren en opdrachtgevers in de bouw nog steeds wel ‘recht’ op de vigerende regelgeving. De politiek kan in de tussentijds inderdaad afwijkend besluiten. De gronden hiervoor moeten wel heel helder zijn en de toets bij de rechter doorstaan. Wij stellen voor om door het stadsdeel te laten inventariseren welke (ver)bouwplannen er de komende jaren op handen zijn en een overzicht te maken van de knelpunten samen met de dorpsbewoners en de Dorpsraad. Met dat overzicht kan de politiek voor het gehele dorp een besluit nemen zodat er in context de afwegingen kunnen worden gemaakt in plaats van ad hoc.

Standpunt D66
Wij staan pal voor het behoud van het landelijke en historische karakter van Sloten en voor de status van ‘gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht’. Als wij straks weer lid zijn van de stadsdeelcommissie (helaas hebben we op dit moment geen zitting in deze commissie), zullen wij ons inzetten om alleen nog passende bouwplannen in de oude dorpskern toe te staan. Wat D66 betreft komen er in de oude dorpskern alleen huizen met een uiterlijk dat in de oude dorpskern past. Nieuwbouw moet goed aansluiten op de bestaande bebouwing en niet zo hoog worden dat er in de naastgelegen oude huizen haast geen dag- en zonlicht meer binnenkomt.

Standpunt GroenLinks
Voor beschermde stadsgezichten geldt dat goed getoetst moet worden aan het welstandsbeleid, ‘De Schoonheid van Amsterdam’. Uiteraard moet daarbij een goede afweging worden gemaakt tussen bescherming en de mogelijkheden van het gebruik van de grond of het pand. We hoeven niet op de Omgevingswet te wachten, dat kan nu ook. De woningnood is hoog, maar we willen vooral een complete en groen stad bouwen. Behoud van erfgoed hoort daar ook bij. Het (stadsdeel)bestuur moet een goede en transparante afweging maken en daar bewoners bij betrekken.

Standpunt PvdA
Wij zijn sowieso tegen het verstoring van het dorpsgezicht van Sloten. Wij hadden in de zomer 2018 vragen gesteld over de projecten die het ‘Beschermd Dorpsgezicht Sloten’ belemmeren. We pleiten er met de nadruk voor om een eerlijk en constructief participatietraject te volgen.

Het klopt, dat de wethouder R.O. zich toen verschuilde achter de vergunningen die afgegeven waren in 2009. Wij hadden ook toen de toezegging gekregen van het DB, dat zij alles eraan ging doen om te komen tot een eerlijk participatietraject voor de bewoners van Sloten . Wij willen graag dat toekomstige ontwikkelaars, als die er zijn, hetzelfde traject moeten volgen als destijds bij het Hotel Shortstay Ditlaar. Wij willen dat er maatwerk wordt geleverd. Wat ons betreft betekent dat dat de bouwplannen onder regie van de gemeente en stadsdeelcommissie, samen met de bewoners van Sloten, ontwikkeld worden. De oorspronkelijke plannen zullen dan rustig doorlopen langs een open voortraject van aanpassingen en verbeteringen. En synergie creëren tussen de ontwikkelaars en de bewoners.

De Omgevingswet gaat in op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Een van de belangrijkste veranderingen van de Omgevingswet is de ‘integrale vergunningverlening’. Daarbij worden besluiten niet meer los van elkaar genomen, maar steken alle betrokken partijen de koppen bij elkaar en bespreken ze de vergunningaanvraag.

In afwachting van de invoering van de Omgevingswet, zullen wij samen met onze fractie in de gemeenteraad uitdrukkelijk alleen kiezen voor bouwplannen die zorgen voor het behoud van dorpse karakter van Sloten. Het moge duidelijk zijn dat de komende jaren voor ons uitdagend zullen zijn voor de uitvoering van taken betreffende Vergunning, Toezicht en Handhandhaving (VTH) en dat wij die uitvoering nauwlettend zullen monitoren. Wij hebben in december 2021 ingestemd met het advies van stadsdeelcommissie voor een uitbreiding van VTH-taken. Dit betekent dat bij deze uitbreiding van taken de uitvoering van toezicht en handhaving de juiste aandacht krijgt en de capaciteit wordt uitgebreid.

Standpunt Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren vindt het erg belangrijk dat de buurt betrokken wordt bij nieuwe bouwplannen en dat een gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht ook daadwerkelijk wordt beschermd. Wij willen geen plannen maken voor, maar mét bewoners. Ook vinden wij het van belang dat de bestaande groen- en sportnormen bij bouwplannen worden gehaald. Als (in het geval van de oude Slotense dorpskern) de buurtbewoners het belangrijk vinden dat nieuwe bouwplannen passen bij de omliggende bebouwing, vinden wij het belangrijk om daarnaar te luisteren en samen met de buurtbewoners plannen te maken die hieraan voldoen. Ook als dat betekent dat de gemeente aanvullende eisen moet stellen met betrekking tot de bescherming van het dorpsgezicht.

Standpunt SP
De SP vindt het behoud van het unieke karakter van het Dorp Sloten belangrijk. Wij zijn voor het strikter toepassen van bestaande beschermende regels. Tevens moeten er meer regels en richtlijnen komen, waar de huidige regels niet voldoende bescherming bieden aan het unieke karakter van het beschermd dorpsgezicht.

Standpunt VVD
De VVD is hier niet op tegen. Wanneer echter de vergunningen nog niet zijn verstrekt, dienen vernieuwde bouwvoorschriften te worden ingepast. Dat kan inderdaad consequenties voor de bouwhoogte, bouwvolume en bouwstijl.

De VVD is voorstander van het behoud van het dorpse karakter en heeft hier ook mee ingestemd.

Voor de standpunten over twee actuele Oud Osdorpse issues klik hier.

Tamar Frankfurther; 7 maart 2022.

Zie ook: Zeven partijen over vier actuele issues in het landelijke gebied – Sloten (pdf)