2022

Stadsdeelcommissie kiest voor knip en 30 km op de Osdorperweg

Met de kleinst mogelijke meerderheid stemde de stadsdeelcommissie Nieuw-West op 15 februari 2022 voor een knip op de Osdorperweg. Het voorstel om voor de hele weg een maximum snelheid van 30 km in te voeren werd gesteund door de volledige stadsdeelcommissie.

Daarmee heeft de stadsdeelcommissie na jaren van discussie, onderzoek en uitstel eindelijk een uitspraak gedaan over de aanpak van de verkeersonveiligheid op deze drukke en smalle veendijk.

Stemming na discussie van twee uur
De stemming over de verkeersaanpak gebeurde naar aanleiding van twee moties ingediend door Pieter Nijhof van GroenLinks. Daar ging een bijna twee uur durende discussie aan vooraf. Hieraan namen diverse bewoners van de Osdorperweg deel, verenigd in de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO). De KOO probeert al jaren een doorbraak te bereiken in de al decennia slepende discussie over verkeersmaatregelen, die de Osdorperweg veilig moeten maken.

Twee van de vijf partijen in de stadsdeelcommissie onthielden hun steun aan het voorstel voor het invoeren van een knip. Zo wilde de VVD eerst nog een nader onderzoek alvorens hiermee in te stemmen. DENK zag vooral bezwaren voor bewoners die door de knip zullen moeten omrijden, zeker nu ook Sloten met Nieuw Sloten vier knips krijgen. De overige drie partijen, te weten GroenLinks, PvdA en 50+, samen goed voor 9 van de 16 zetels, hielpen het voorstel voor de knip aan een nipte meerderheid.

De wethouder en gemeenteraad zijn nu aan zet
“Na deze uitspraak van de uitspraak van een meerderheid van de stadsdeelcommissie, kan de vlag nog niet uit”, zo vertelt de KOO. “Besluiten van de stadsdeelcommissie reiken tegenwoordig immers niet verder dan een advies aan de gemeente. De gemeenteraad zal vervolgens het daadwerkelijke besluit zal moeten nemen. Wel weten we van de eerdere besluitvorming over de Sloterweg dat de gemeente deze uitspraak van de stadsdeelcommissie zeer serieus neemt.”

Raadsadres: “Gemeente, pak de regie”
De KOO was al eerder van mening dat de gemeente de regie over de Osdorperweg moest overpakken van het stadsdeel. Eind januari zond de KOO daarom al een raadsadres aan de gemeente met het verzoek om de regie rond de gevaarlijke Osdorperweg van het stadsdeel over te nemen. Daar komt nú dus opeens het positieve advies van de stadsdeelcommissie bij.

Sloterweg als ‘lichtend voorbeeld’
Er zijn Oud Osdorpers die zich afvragen of de uitspraak van het stadsdeel op 15 februari bespoedigd is door bovenstaand raadsadres aan de gemeenteraad. Hoe het ook zij: In ieder geval heeft Pieter Nijhof van GroenLinks met zijn motie de stadsdeelcommissie gedwongen om tot een uitspraak over deze al jaren slepende kwestie te komen. De KOO hoopt dat de gemeente het nu gaat overpakken en “dat het tot een succesvolle en beslissende afronding gaat komen waarbij de procedure zoals onlangs bij de Sloterweg als lichtend voorbeeld dient”.

Notities aangenomen die meteen al achterhaald zijn
Voorafgaand aan de stemming over de motie, ondersteunde de meerderheid van de stadsdeelcommissie eerst nog twee nota’s over de Osdorperweg. Het is niet duidelijk in hoeverre die nota’s, nu de motie is aangenomen, nog relevant zijn. Immers, als er op de Osdorperweg een knip komt met een 30 km-regime dan zijn vele zaken uit beide notities niet langer relevant. “De discussie daarover toont”, volgens de KOO, “alleen maar aan hoe belangrijk het is om de verantwoordelijkheid voor de Osdorperweg weg te halen bij het stadsdeel”.

Uitgangspunten notities Osdorperweg tegenstrijdig
Het ging over deze twee nota’s, die de stadsdeelcommissie unaniem goedkeurde: de ‘Uitgangspuntennotitie’ en de ‘Nota van Beantwoording over de Osdorperweg’. De insprekende bewoners waren bijzonder kritisch over de inhoud van beide nota’s. Zij wezen vooral op de tegenstrijdigheden in de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de aanpak van de weg. Vragen die gesteld werden: “Hoe valt het te rijmen dat de Osdorperweg niet langer als ‘verbindingsweg’ moet functioneren, terwijl deze van beide zijden voor al het verkeer toegankelijk moet blijven?” en “Hoe valt de vergroting van de veiligheid voor fietsers te rijmen met het technisch geschikt maken van de weg voor zwaar vrachtverkeer?”

Vrachtverkeer is technisch onmogelijk
Eén van de insprekers wees de stadsdeelcommissie erop dat de wegbreedte tegenwoordig aan wettelijke eisen is gebonden voor het type verkeer dat op een bepaalde wegcategorie bij een bepaalde maximum snelheid mag worden toegelaten. De bewoonster citeerde letterlijk de voorschriften voor de wegcategorie van de Osdorperweg: “Waar twee elkaar tegemoet rijdende vrachtwagens worden toegelaten, is bij een snelheid van 50 km een wegbreedte van minstens 7 meter vereist. Daarnaast is dan een trottoirbreedte van minimaal 1 meter vereist.” Met verwijzing naar de officiële instanties op dit punt was haar conclusie even duidelijk als confronterend: “Deze huidige geldende normen kunnen op de Osdorperweg nimmer worden gehaald. Nóch de wegbreedte, nóch de voetpadbreedte zijn daar op aan te passen. En dat betekent dus dat vrachtverkeer met zijn overschrijdende breedte hier nimmer kan en mag worden toegelaten.”

Vrachtwagenverbod afschaffen?
Fors discussiepunt was ook deze keer weer het ‘inrijverbod voor zwaar vrachtverkeer breder dan 2,2 meter en met een hogere aslast dan 4,8 ton’. Kort na de eerste bewonersactie voor de verkeersveiligheid in 1963 (!) zijn hiervoor de beide verbodsborden al geplaatst. Volgens portefeuillehouder Erik Bobeldijk is er in al die jaren nimmer op gehandhaafd, omdat hiervoor destijds geen onderliggend verkeersbesluit zou zijn genomen. Een opgelegde boete zou dan juridisch gezien niet stand kunnen houden. Diverse insprekers en stadsdeelcommissieleden stelden daarom voor om dit gemiste verkeersbesluit dan alsnog te nemen, zodat het verbod na bijna 60 jaar alsnog rechtsgeldig kan worden. Bobeldijk wees er daarbij op dat de breedte- en gewichtsmaten op deze verbodsborden dan weleens hoger zouden kunnen uitvallen… De KOO wees er in dit verband nog eens op dat hele stukken van de Osdorperweg de benodigde breedte missen voor het toelaten van zwaar vrachtverkeer. “Bovendien zijn deze stukken ook niet meer verder te verbreden vanwege de bestaande woningen (die pal naast de weg staan), bomen en sloten “, aldus de KOO.

Trillingen, scheuren, verzakkingen
De insprekers wezen er opnieuw op dat zij door het gejakker van al dat te zware verkeer nog steeds te maken hebben met trillingen in het dijklichaam, waardoor scheuren en verzakkingen ontstaan aan woningen, wegdek, straatmeubilair, bermen en leidingen in de dijk. Erik Bobeldijk zegde een nieuw trillingsonderzoek toe, aangezien het vorige onderzoek dateert uit de periode dat de maximum snelheid in de dorpskern van Oud Osdorp nog niet was teruggebracht van 50 naar 30 km.

Cameracontrole op snelheid
Het stadsdeel mag nu dan wel gekozen hebben voor een snelheidsbeperking van 30 km, maar dan dient er volgens insprekers en diverse commissieleden ook daadwerkelijk gehandhaafd te worden. Bobeldijk wees erop dat permanente cameracontrole geen zaak is van de gemeente, maar van het Openbaar Ministerie. “Deze vorm van handhaving wordt dus twijfelachtig en kan wellicht nog jaren op zich laten wachten”, aldus de portefeuillehouder. De PvdA-fractie wees erop dat de gemeente zich bij het OM juist nú sterk moet maken om deze handhaving in te voeren. “Zonder permanente cameracontrole is 30 km op de Osdorperweg een wassen neus. Zelfs op het korte stuk in de dorpskern van Oud Osdorp lukt het al niet om de 30 km te handhaven, laat staan straks op het hele traject van bijna drie km! Dus gemeente, kom in actie om de snelheidshandhaving daadwerkelijk te bepleiten!”, aldus diverse insprekers en leden van de stadsdeelcommissie.

Osdorperweg in top 5 gevaarlijkste plekken van Amsterdam
Tijdens de vergadering werd dan ook regelmatig gerefereerd aan het onderzoek dat daags daarvoor in het Parool was gepubliceerd waarin de Osdorperweg tot de vijf gevaarlijkste plekken van de stad behoort en in Nieuw-West zelfs op nummer 1 staat! Wethouder Egbert de Vries heeft al laten weten dat hij nu erover nadenkt om camera’s op snelheid in te zetten als handhavingsvorm.

Theo Durenkamp; 18 februari 2022.

Zie ook: www.theodurenkamp.nl/artikelen/osdorperweg-krijgt-knip-en-30-km

 

Nieuwe gebiedsmakelaar voor Oud Osdorp

Sinds 1 oktober 2021 is Khalid el Gouy (44) de nieuwe gebiedsmakelaar voor Oud Osdorp.

Geboren en getogen in De Baarsjes verhuisden zijn ouders naar Osdorp waar hij verder opgroeide en hier nog steeds woont met zijn vrouw en twee dochters.

Gebiedsmakelaar Oud Osdorp Khalid el Gouy.

Spelen in groen Osdorp
“Regelmatig vertel ik mijn dochters over mijn eigen kindertijd in Osdorp in de jaren ’80 waar toen nog veel meer natuur en open plekken waren waar je als kind ongestoord kon spelen. Daarmee vergeleken is Osdorp nu behoorlijk volgebouwd en verstedelijkt.”

Signalen oppikken en verbindingen leggen
Khalid werkt nu 18 jaar bij de gemeente. Sinds 2003 was hij medewerker bij de Sociale Dienst, sinds 2014 als klantmanager voor kwetsbare Amsterdammers ten behoeve van hun reïntegratie en participatie. “Vorig jaar combineerde ik deze functie in duoverband met mijn nieuwe functie als gebiedsmakelaar-light in het rayon Tussenmeer 2 en vanaf 1 oktober heb ik de vacature van mijn voorgangster in De Punt overgenomen waar nu ook Oud Osdorp bij hoort.”

“Als gebiedsmakelaar fungeer ik vanuit een helicopterview als de ogen en oren van een geografisch afgebakend gebied. Binnen dat gebied onderhoud ik contacten met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, politie en bestuurders. Uit al deze contacten pik ik tal van signalen op, ben ik constant aan het netwerken en probeer ik allerlei verbindingen te leggen.”

Verkeer Osdorperweg is “gebiedsoverstijgend”
De onderwerpen die de gebiedsmakelaar aanpakt staan omschreven in het gebiedsplan dat het stadsdeel jaarlijks opstelt. Voor het gebied waar Khalid werkzaam is ligt de focus voor dit jaar met name op jongerenoverlast, verkeersveiligheid, en de leefbaarheid op het Dijkgraafplein en omgeving. Oftewel de zogenoemde ‘pleinaanpak’.

Wat Khalid denkt te bereiken voor Oud Osdorp? “Even vooraf: Ik heb geen mandaat vanuit de gemeente. Uiteindelijk is het aan het stadsdeel en de gemeente om besluiten te nemen. Wél kan ik dankzij mijn netwerk korte lijnen aanhouden en sneller schakelen”. En wijzend op de langdurige trajecten als b.v. de verkeersproblematiek op de Osdorperweg: “Niet over alles kan een stadsdeel beslissen. Gelet op het gebiedsoverstijgende karakter van bepaalde onderwerpen is het de centrale stad die erover gaat.” Het is dus niet voor niets dat er nu een raadsadres van Oud Osdorpers aan de gemeenteraad is verzonden om dezelfde aanpak zoals op de Sloterweg nu ook op de Osdorperweg toe te passen.

Op zoek naar pareltjes en puisten
Met de website van Sloten-Oud Osdorp en zijn wekelijkse nieuwsbrief heeft Khalid inmiddels kennis gemaakt, evenals met de Dorpengids waarvan komend voorjaar alweer 37e jaargang verschijnt. Om het gebied beter te leren kennen zou Khalid graag met enkele inwoners een zogeheten schouw willen doen om na te gaan wat in Oud Osdorp de pareltjes en de puisten zijn. En dat uiteraard met de bedoeling om van daaruit vast te kunnen stellen wat we zeker moeten behouden (o.a. de vrije doorzichten zoals het bestemmingsplan vermeldt) en wat we beslist moeten veranderen (o.a. de verkeerssituatie).

Gebiedsmakelaar Khalid el Gouy is telefonisch te bereiken via 06 23 39 96 66 en via k.el.gouy@amsterdam.nl.

Theo Durenkamp; 14 februari 2022.

Slotense Monique van ’t Hek lijsttrekker D66 in Nieuw-West

Op 16 maart 2022 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie. Deze keer staat Monique van ’t Hek, die al 22 jaar in de oude dorpskern van Sloten woont, als nummer 1 op de lijst van D66 voor de stadsdeelcommissie.

Grote kans dus dat er deze keer een Slotenaar in de volgende stadsdeelcommissie gekozen wordt.

Monique van ’t Hek lijsttrekker D66 voor Kuykhoven. Foto Tamar: Frankfurther.

Zowel zakelijk als sociaal
De afgelopen jaren was Monique erg druk met haar werk als directeur van Plan International Nederland, een internationale ontwikkelingsorganisatie. “Omdat ik lange werkdagen maakte en vaak in het buitenland was, kan het zomaar zo zijn dat niet iedereen mij kent”, vertelt Monique. “Maar ik ben altijd zeer betrokken geweest bij het wel en wee op het dorp. Vorig jaar heb ik de pensioengerechtigde leeftijd bereikt maar ik ben nog heel actief met advies- en interim opdrachten. Ook ben ik lid geworden van D66, waar ik al jaren op stem, omdat ik vind dat D66 de middenweg tussen ‘zakelijkheid’ en ‘sociaal’ goed bewandelt. Daar voel ik me prettig bij. Ik heb me daarna aangemeld voor de stadsdeelcommissie en de leden van D66 plaatsten mij bij de interne verkiezingen op de eerste plaats.”

Sloten beschermen
“Ik woon hier dus al heel lang en mijn man en ik zijn echt verknocht aan Sloten. Ik sta dan ook pal voor het behoud van het historische en landelijk karakter van Sloten en Oud Osdorp. Laatst zijn we over de Osdorperweg naar Halfweg gefietst. Nou, dat was een hele ervaring. Het is daar Hoofdnet Fiets, maar het was erg gevaarlijk om daar te fietsen. Wat mij betreft gaat hier snel wat aan veranderen.”, vervolgt Monique. “Hoewel ik er zelf niet direct naast woon, heb ik het afgelopen najaar wel bezwaar gemaakt tegen dat te hoge en niet passende bouwplan op het terrein waar vroeger garage Kuykhoven stond. Het moge duidelijk zijn dat ik me als lid van de stadsdeelcommissie zal inzetten om voortaan alleen nog passende bouwplannen in de oude dorpskern toe te staan. Het is uiteindelijk een politiek besluit van het Dagelijks Bestuur (DB) van Nieuw-West of aan een bouwplan een vergunning wordt verleend. Het is niet zo dat als het juridisch gezien mág, dat we dat dan ook wíllen. Wat mij betreft komen daar huizen die bestaan uit één woonlaag en een puntdak en liefst ook met een uiterlijk dat in de oude dorpskern past. Dat geldt overigens precies zo voor de nieuwbouw in de Gerrit van der Puijstraat even verderop. Nieuwbouw moet goed aansluiten op de bestaande bebouwing en niet zo hoog worden dat er in de naastgelegen oude huizen haast geen dag- en zonlicht meer binnenkomt.”

Gelijke kans in onderwijs
Monique’s blik beperkt zich uiteraard niet alleen tot Sloten en Oud Osdorp. Vanuit haar werkervaring in de ontwikkelingssamenwerking heeft zij gezien hoe ontzettend belangrijk onderwijs is om later in het leven gelijke kansen te hebben in het leven. Monique: “Nadat ik als vrijwilliger bij een project in Amsterdam Zuidoost betrokken was geraakt, heb ik me bij buurthuis Het Anker in Nieuw-West een aantal maanden als vrijwilliger ingezet. Ik ondersteunde kinderen met een migratieachtergrond om de Nederlandse taal beter te leren. Dit deed ik via Studiezalen, een organisatie die huiswerkbegeleiding geeft. Wie thuis geen Nederlands kan spreken, loopt al op jonge leeftijd een achterstand op, die daarna nog maar moeilijk ingehaald kan worden. Dat kan er dan voor zorgen dat een kind heel intelligent is, maar dat dat er niet uitkomt bij de schooltoetsen omdat hij of zij het Nederlands onvoldoende beheerst. Nu ik meer tijd heb, probeer ik mijn steentje bij te dragen om dit te verbeteren. Hopelijk kan ik hieraan ook vanuit de stadsdeelcommissie een bijdrage aan leveren.”

Sportief en bewegen

Monique doet zelf graag aan sport (tennis, fietsen, wandelen). Bovendien doet ze bij voorkeur altijd alles op de fiets. Als het aan Monique ligt, zouden veel meer bewoners van Nieuw-West vaker voor de fiets als vervoermiddel moeten kiezen. “Maar niet in alle culturen is het even vanzelfsprekend om te fietsen. Misschien kunnen we als stadsdeelcommissie een project opzetten om meer bewoners in Nieuw-West te verleiden om te gaan fietsen!”, sluit het enthousiaste aspirant-lid van de stadsdeelcommissie lachend af.

In aanloop naar de verkiezingen krijgen de politieke partijen de kans om hun visie te delen over wat in het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp speelt. Wordt vervolgd dus.

Tamar Frankfurther

Groen houden Lutkemeerpolder is nu een politieke keuze

Nu de coöperatie ‘Land van Ons’ het plan ‘Voedselpark Amsterdam’ ondersteunt, is het niet langer een geldkwestie maar een politieke keuze om de Lutkemeerpolder in Oud Osdorp groen te houden.

Deze ontwikkeling maakt de kans een stuk groter dat het na decennia van strijden tóch gaat lukken om de Lutkemeerpolder te behoud voor biologische landbouw. Tijdens een persconferentie op 10 februari 2022 werden de plannen uit de doeken gedaan.

Samen gaan ze voor het groen houden van de Lutkemeerpolder: Lidy Zeinstra (Buurtgroen020), Alies Fernhout (Behoud Lutkemeer) en Franke Remerie, bestuursvoorzitter van ‘Land van Ons’, met op de voorgrond een pot klei uit de Lutkemeerpolder met een biologisch aardbeienplantje. Foto: Tamar Frankfurther.

Land van Ons
Bestuursvoorzitter van Land van Ons Franke Remerie: “Wij zijn een coöperatie met inmiddels al 18.000 deelnemers die boerenland opkoopt, waar vervolgens natuurvriendelijk en met grote zorg voor plant, dier en mens gewerkt wordt. Tot nu toe hebben we hiertoe elf percelen in het hele land aangekocht. Maar liefst 2.000 van onze participanten wonen in Amsterdam. Het is dus logisch om juist ook in hun woonomgeving landbouwgrond aan te kopen. Het plan Voedselbos Amsterdam sluit volledig aan bij onze doelstellingen. We zetten samen onze schouders eronder en kunnen een grote financiële impuls geven. We gaan voor de aankoop van de betwiste 42 hectare, maar het liefst zouden we de hele Lutkemeerpolder kopen. Dan komen we uit op 51 hectare.”

Doe mee en sluit je aan
Wie nu denkt “O, dan hoef ik zelf niet meer bij te dragen”, heeft het mis. Naast de belangrijke financiële basis die Land van Ons nu onder het plan legt, blijft het erg belangrijk om met crowdfunding 1 miljoen euro op te halen. Dat heeft twee redenen, zo legt Alies Fernhout van Behoud Lutkemeer uit: “We hebben dat miljoen straks nodig voor de grondaankoop én het is nodig om te laten zien hoe groot het draagvlak voor het groenhouden van de Lutkemeerpolder is. De teller van de crowdfunding voor de aankoop van de grond voor het De crowdfunding voor Voedselpark Amsterdam staat al op 150.000 euro. Dat zijn donaties van ongeveer maar liefst 2.000 mensen. Dat is al een enorm groot draagvlak, maar het moet nóg veel meer worden. We zijn nog lang niet op de helft… Als zichtbaar wordt hoe ontzettend veel mensen willen dat de Lutkemeerpolder groen blijft, dan is de kans veel groter dat de gemeenteraad het bestemmingsplan gaat aanpassen. Dan kan de raad er niet meer omheen en móeten zij dit plan wel omarmen. Alle bijdragen blijven dus welkom, klein en groot. Als het plan onverhoopt toch niet doorgaat, krijg je je geld terug. Wie dat liever heeft, kan er ook voor kiezen om het bedrag pas overmaken, als we de grond echt kunnen gaan kopen.”

Politiek besluit
“Nu vaststaat dat onze planeet opwarmt en de biodiversiteit schrikbarend snel afneemt, moeten we extra goed voor onze planeet en directe woonomgeving zorgen. Dan is het toch onverantwoord om deze laatste nog bestaande Amsterdamse polder met vruchtbare klei te bestemmen als bedrijventerrein?”, aldus de bevlogen voorzitter Remerie. “De nieuwe gemeenteraad moet inzien dat de realiteit is veranderd sinds hun voorgangers besloten om op deze vruchtbare polder bedrijfsloodsen te vestigen. De tijd van ‘meer meer meer’ is voorbij. De raad kan ervoor kiezen om de bestemming van de Lutkemeerpolder weer terug te veranderen naar ‘biologische landbouw’. Dat is een politiek besluit.”

De coöperatie zegt tussen de vijf en zeven miljoen euro beschikbaar te hebben om de grond van Lutkemeerpolder te kopen. “En als er meer geld nodig is, dan horen we dat graag. Dan gaan we onderzoeken hoe we dat geld bijeen gaan brengen”, aldus Remerie. “Het is nu eerst van belang dat de gemeenteraad kiest voor het Plan Voedselpark. De gemeenteraad is de baas en niet de wethouder, die alleen maar beren op de weg ziet. Als platform ‘Behoud Lutkemeer’ met de wethouder in gesprek wilde, was het enige antwoord van de wethouder “Het kost geld en dat hebben jullie niet. Einde discussie.” Nu ‘Land van Ons’ meedoet, geldt dat argument niet langer. Wij willen met het stadsbestuur in gesprek gaan hóe we de polder groen kunnen houden. Daar wordt iedereen beter van.”

Papieren winst en tekorten
Als dat politieke besluit eenmaal is genomen, dan ontstaat er ongetwijfeld een tekort op de gemeentelijke begroting. De gemeente heeft de grondprijs van de Lutkemeerpolder inmiddels ingeboekt met de hogere waarde van bedrijventerreinen. “Dat zijn papieren werkelijkheden”, zo legt de bestuursvoorzitter van Land van Ons uit. “Indertijd heeft de gemeente zogenaamd winst gemaakt door de voormalige landbouwgrond van het ene op ander moment in te boeken als duurdere grond voor bedrijventerreinen. Dat kun je net zo makkelijk ook weer terug veranderen en ja, dan maak je op paper verlies. Bovendien is tegenwoordig alom bekend dat je winst niet alleen in geld uitdrukt of terugverdient. Iedereen weet dat ecologie, gezondheid, geluk en groene recreatie dichtbij huis onmisbare waarden van een leefbare stad zijn. Dat geldt nu en in de toekomst zeker.”

Plan Voedselpark Amsterdam
Voedselpark Amsterdam wordt een plek van en voor iedereen. Het wordt een plek met veel verschillende duurzame, sociale en recreatieve functies. De biologische landbouw en de andere functies van het park bieden werk en werkleerplekken aan Amsterdammers. Het wordt ook een fijn gebied om te recreëren; met fiets- en wandelpaden en picknickplekken. Die combinatie is logisch, omdat Lutkemeerpolder dan ook veel bloeiende wilde planten en daarmee insecten en vogels zal herbergen. Jonge Amsterdammers kunnen bovendien dichtbij huis leren en ervaren hoe voedsel verbouwd wordt en vervolgens ook proeven hoe lekker dat is. Vers van het land met veel meer smaak dan ze gewend zijn. Meer weten? Klik hier.

Tamar Frankfurther; 11 februari 2022.

Meer informatie en doneren: www.voedselparkamsterdam.nl

Zie ook:
* www.at5.nl/artikelen/213551/natuurliefhebbers-willen-5-tot-7-miljoen-uittrekken-voor-behoud-lutkemeerpolder
* www.at5.nl/artikelen/213219/poging-om-lutkemeerpolder-te-kopen-en-zo-bebouwing-tegen-te-houden

Begraafplaats ‘Huis te Vraag’ blijft behouden

Goed nieuws! De gemeente heeft zijn plannen in de projectnota ‘Schinkelkwartier’ gewijzigd.

De gemeente gaat geen doorgaande (snel)fiets- en wandelpaden meer aanleggen door het terrein van de prachtige begraafplaats in ruste.

Begraafplaats Huis te Vraag. Foto: Erik Swierstra.

Groene parel ‘doodgewoon’ behouden
“Huis te Vraag blijft doodgewoon hoe het is. De groene parel is duurzaam gered van het stedelijk geweld. Huis te Vraag blijft een oase van rust en wordt gerespecteerd als gemeentelijk en cultuurhistorisch monument en als onderdeel van de Hoofdgroenstructuur. De omsloten graftuin zal haar eigen gebruiksregels, openingstijden en onderhoud behouden zodat de rust en het groen beschermd blijven.” zo laat een blije Patrick van Ginkel namens de Stichting Huis te Vraag weten.

Gemeente: “Deze plek van rust moet worden beschermd”
“Met de komst van veel nieuwe inwoners is het van belang om plekken van reuring aan te wijzen, zodat plekken van rust kunnen worden en beschermd. Huis te Vraag is zo’n plek van rust.”, staat te lezen in de gemeentelijke ‘Nota van beantwoording’ waar Huis te Vraag een aparte alinea kreeg door de vele inspraakreacties.

“Dit is echt een enorme verademing voor de bijna 6.000 sympathisanten die onze petitie hebben ondertekend om Huis te Vraag met rust te laten. Dank voor uw steun! “, aldus Patrick.

Tamar Frankfurther; 11 februari 2022.

Manifestatie Groene Revolutie Amsterdam op de Dam

Verschillende organisaties in het landelijke gebied van Sloten-Oud Osdorp hebben zich aangesloten bij de ‘Manifestatie Groene Revolutie Amsterdam’. Deze vindt plaats op de Dam op 12 februari 2022 van 13.00 tot 15.00 uur.

Doel is in actie te komen voor behoud van de stadsnatuur van Amsterdam. Door de vele (megalomane) bouwplannen komt  de stadsnatuur steeds verder onder druk te staan. Ook in Sloten-Oud Osdorp wordt het groen op diverse locaties bedreigd door aanleg van woningen en bedrijventerreinen.

Amsterdammers met hart voor het groen in de stad komen op voor het behoud van de stadsnatuur en de open ruimtes die er in de stad nog zijn.

Voor meer informatie zie:

* Manifestatie groene revolutie Amsterdam op de Dam.pdf

* www.groenerevolutieamsterdam.nl

* groenerevolutieamsterdam@gmail.com

Zie ook: www.nhnieuws.nl – Manifestatie tegen verdwijnen van groen in de stad: “We worden niet gehoord”

Osdorperweg wil dezelfde aanpak als Sloterweg

Voor de bewoners van de Osdorperweg staat het nu vast: de verkeersproblematiek moet nét zo worden aangepakt als op de Sloterweg.

De regie moet weg bij het stadsdeel en over naar de Stopera. Net als de Sloterweg zit ook de Osdorperweg al tientallen jaren in het verdomhoekje.

Al decennia lang fungeert de smalle dijkweg als snelle sluiproute tussen Osdorp en Halfweg, Haarlem en de A9. Op 15 februari 2022 spreekt de stadsdeelcommissie voor de zoveelste keer over de Osdorperweg. Er ligt een wonderlijk plan op tafel. De weg zou versterkt moeten worden voor zwaar vrachtverkeer, terwijl dit onder het Hoofdnet Fiets valt en hier een verbod geldt voor doorgaand zwaar vrachtverkeer.

Osdorperweg lijkt sterk op Sloterweg
Het gemeentelijke ‘Mobiliteitsplan Nieuw-West, Amsterdam Autoluw’ geeft beide wegen ook dezelfde status. Die van ‘erftoegangsweg’ en beide zijn onderdeel van ‘het Hoofdnet Fiets’. Het enige verschil is dat bij de Osdorperweg al sinds 1963 een verbod voor doorgaand zwaar vrachtverkeer geldt. Vrachtwagens zonder ontheffing mogen alleen over de Osdorperweg rijden als ze smaller zijn dan 2,20 m en de as-last onder de 4,8 ton blijft. In beide gevallen gaat het dus om een eeuwenoude dijk met een smalle weg zonder vrijliggende fietspaden waar niet eens overal een voetpad is.

Historisch besluit over Sloterweg
Maandag 31 januari 2022 werd bekend dat de Amsterdamse gemeenteraad een voor de Sloterweg historisch besluit heeft genomen. Na tientallen jaren actievoeren voor de verkeersveiligheid en het doorstaan van steeds wisselende kortdurende experimentele tussenoplossingen, stemde een meerderheid van de raad voor het instellen van vier elektronische knips op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten. Wie tot nu toe gewend is om dit gebied als doorgangsroute te doorkruisen om de opritten van de snelwegen te bereiken, zal na komende zomer over het daarvoor bestemde Hoofdnet Auto moeten rijden. Bewoners van Sloten en Nieuw Sloten krijgen een ontheffing om de camera’s zonder verkeersboete te kunnen passeren.

B&W behandelt raadsadres
De Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO), waaraan veel bewoners van de Osdorperweg zijn verbonden, stuurde eind januari een raadsadres naar de gemeenteraad. Wie dit leest, ziet dat de maat voor veel bewoners van de Osdorperweg nu echt helemaal vol is. Het vertrouwen in stadsdeel Nieuw-West, tot nu toe verantwoordelijk voor de Osdorperweg, is gedaald tot een dieptepunt. De KOO verzoekt verkeerswethouder De Vries om de regie over de Osdorperweg, net als eerder bij de Sloterweg is gebeurd, over te nemen van het stadsdeel. Dit verzoek stond op dezelfde dag op de agenda van de gemeenteraad toen de raad uitgebreid discussieerde over de Sloterweg. De raad verzocht de wethouder om deze brief te beantwoorden.

Cosmetische ‘oplossingen’
Grootste klacht in het raadsadres betreft de onvrede over het al tientallen jaren slepende proces van eindeloos overleg met het stadsdeel. Telkens weer is er sprak van nieuwe onderzoeken, uitstel van uitvoering van plannen, uitvoering van wisselende marginale maatregelen, die net zo vaak weer werden ingetrokken en zelfs weer opnieuw werden ingevoerd! Het gaat hier dan om: het plaatsen en weghalen van drempels, chicanes, versmallingen, smileys, snelheidsborden, bliksemschichtbelijning, herhalingsborden, fietssuggestiestroken, bordjes ‘alleen bestemmingsverkeer’ en een ‘nep-inrijverbod’ tijdens de spitsuren. Kortom, allemaal maatregelen van cosmetische aard die niet bijdroegen aan het verminderen van het sluipverkeer en het verhogen van de veiligheid.

Zonder handhaving geen naleving regels
Omdat er bovendien van handhaving in al die jaren nooit sprake is geweest, worden het inrijverbod tijdens de spitsuren (sinds 2014), het verbod voor zwaar vrachtverkeer (sinds 1963) en de snelheid van 30 en 50 km (sinds 2007) massaal genegeerd. Daar komt nog eens bij dat het wegdek continu opnieuw aan gort wordt gereden en daarna verwaarloosd wordt. Oorzaak is het vele en te zware verkeer dat de veendijk doet verzakken en verschuiven met als gevolg verzakkingen en scheuren in het wegdek, leidingbreuken en trillingsschade aan de huizen waarbij vooral de dijkwoningen het moeten ontgelden.

Tegenstrijdig beleid
Het valt de bewoners die zich al langere tijd voor de Osdorperweg inzetten op dat stadsdeel Nieuw-West hier een zwalkend en tegenstrijdig beleid voert. Uitbreiding van bedrijven zou sinds 2010 niet meer worden toegestaan. Méér zwaar vrachtverkeer zou niet kunnen, maar tóch zou de weg nu wél geschikt moeten worden gemaakt voor zwaar vrachtverkeer. Het TNO-rapport uit 2000 over de trillingsschade is terzijde geschoven, terwijl Waternet de noodklok heeft geluid over de kwetsbare veendijk. In 2019 is extra budget toegevoegd om ook het in 2007 gerenoveerde stuk Osdorperweg te kunnen herstellen, hetgeen nu weer wordt afgewimpeld. In 2018 is vastgesteld dat deze weg geen deel meer uitmaakt van het Hoofd- en Plusnet Auto.

Hoe is dit alles te rijmen met het plan om de weg nu geschikt te maken voor zwaar verkeer en het faciliteren voor doorgaand verkeer? Hoe kan het dat er een lijst met uitgangspunten is samengesteld waarvan enkele elkaar tegenspreken? En: Waarom is de Tom Schreursweg met een beperkte vorm van burgerparticipatie in één keer omgezet in een éénrichtingsweg en werd de inspraak over de Osdorperweg wél opeens uitgebreid naar de omringende regio, terwijl de Osdorperweg al jarenlang een lijdensweg moet doorlopen? Waarom wordt de langverwachte onderhoudsaanpak van een deel van de Osdorperweg opeens vier dagen van tevoren afgeblazen via een huis-aan-huisbrief zonder dat precies duidelijk is waaróm er opeens een onverwacht aanvullend funderingsonderzoek nodig is?

Mysterieuze machten?
“Amsterdammer voelt zich bij bouwplannen vaak vernederd”, concludeerde deze week de gemeentelijke ombudsman. Wat de Osdorperweg betreft formuleerden enkele bewoners het als volgt: “Wat is het toch dat burgers steeds opnieuw zich weer zó moeten inzetten om hun bestuurders wakker te schudden om eindelijk eens in actie te komen?” En “Het lijkt erop of we te maken hebben met hogere, ongrijpbare machten die onze bestuurders op een of andere mysterieuze wijze in de tang houden…” Oftewel: niet de veiligheid van de bewoners staat voorop, maar de financiële en economische belangen van bedrijven. 

De Oud Osdorpers hopen dan ook vurig op een zelfde aanpak door hun gemeentelijke bestuurders als bij de Sloterweg…

Theo Durenkamp; 4 februari 2022.

Van:pastedGraphic_1.png www.theodurenkamp.nl

Nieuwe wijkagent voor het dorp Sloten

Sinds 1 januari 2022 is Maurice Groenen wijkagent van Sloten (en een deel van Osdorp).

Binnen zijn mogelijkheden wil hij de zichtbaarheid van de politie op Sloten weer verbeteren. “Ik vind het geweldig dat ik in een lange traditie van veldwachters, dorpsagenten en buurtregisseurs me sinds kort ‘wijkagent van Sloten mag noemen. In het politiesysteem wordt de wijk foutief ‘Oud Sloten’ genoemd. Dat moet worden gecorrigeerd.”

De nieuwste ‘veldwachter’ van Sloten: Wijkagent Maurice Groenen voor het Slotense Politiebureautje. Foto: Tamar Frankfurther.

Gevarieerde dubbelwijk
Maurice Groenen (51) is erg blij dat hij ook het dorp Sloten in zijn gebied heeft gekregen: “Ik vroeg om een gevarieerde wijk. Nou diversiteit heb ik gekregen. In Osdorp-Zuid en Sloten krijg ik met heel verschillende problematiek, bewoners en ondernemers te maken. Dat spreekt mij aan. Ik ben al aardig op de hoogte van wat hier speelt, omdat ik hiervoor ook een tijd (spoed)meldingen uit dit deel van Nieuw-West heb opgelost. De Sloterweg vanaf de Ditlaar valt onder mijn collega Arno Hopman. Uiteraard stemmen wij hierover onderling goed af.”

Er samen uitkomen
Wijkagent Groenen werkt inmiddels ruim tien jaar voor de politie: “Daarvoor werkte ik in de financiële dienstverlening. Ook daar moest je er met verschillende partijen samen uit zien te komen. Dat is ook echt mijn werkwijze. Mijn motto is: Veiligheid en een prettige samenleving bereik je alleen door samen te werken en met elkaar te praten. Persoonlijk contact staat altijd aan de basis daarvan.”

Spreekuur op Sloten
De nieuwe wijkagent gaat zich de komende tijd inwerken en zal met bewoners en ondernemers in gesprek gaan over wat er speelt. Hij gaat onderzoeken of het mogelijk is om samen met de gebiedsmakelaar van de gemeente in het Dorpshuis Sloten een spreekuur te organiseren.

Oók ándere taken
Wijkagent Groenen: “Het is mijn streven om ook op straat en bij dorpsevenementen zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig te zijn. Ik maak wel een voorbehoud: Niet alleen ben ik wijkagent van een dubbele wijk, waarbij ik moet zeggen dat in het drukbevolkte Osdorpse deel erg veel speelt. Zeker nu door corona. Dat is het deel van Osdorp diagonaal aan de andere kant van de rotonde Plesmanlaan/Baden Powellweg: Vanaf het Jan van Zutphenplantsoen tot halverwege de Wolbrantskerkweg en tot het stadspark.”

Mijn bereikbaarheid
Hij vervolgt: “Door personeelskrapte word ik ook ingezet voor de ‘Basis politiezorg’, zoals de noodhulpdienst. Daarnaast word ik bij de ‘Vredeseenheid’ ingezet. Dat is een onderdeel van de politie-eenheid Amsterdam dat demonstraties begeleidt. Het gevolg van dat alles is dan dat ik niet op alle dagen werk en dus niet altijd beschikbaar kan zijn. Ik vind het belangrijk dat de Slotenaren dat weten en ook begrijpen dat ik daardoor niet altijd even snel op vragen en verzoeken kan reageren. Als iets spoed heeft, bel dan met 112. U kunt mij ook mailen. Het is het handigste om dit via het contactformulier op de website van de politie te doen. In principe geef ik antwoord, maar als ik geen dienst heb, wordt uw melding dan door een collega van mij opgepakt. Uw melding blijft voor mij overigens altijd zichtbaar, zodat ik ervan op de hoogte ben. Uiteraard kunt u ook alle niet spoed-meldingen ook via 0900 8844 doorgeven.”, besluit wijkagent Groenen.

Wijkagenten Oud Osdorp en Sloterweg buiten dorpskern
Ook de andere delen van het landelijke gebied hebben tegenwoordig weer een wijkagent. Het is de bedoeling dat ook zij in de komende periode worden voorgesteld. Alvast ter informatie:
* Wijkagent voor o.a. Oud Osdorp: Mariska de Haas, tel. 0900 8844, mailcontact via deze link.
* Wijkagent, voor o.a. Sloterweg, De Oeverlanden en Nieuw Sloten: Arno Hopman, tel. 0900 8844, mailcontact via deze link.

Tamar Frankfurther; 4 februari 2022.

Historisch besluit: Sloterweg alleen nog voor bestemmingsverkeer

Op 26 januari 2022 nam de gemeenteraad een voor Sloten historisch besluit: Voorkeursvariant 2A werd aangenomen. Dit betekent dat er eindelijk een einde gaat komen aan het levensgevaarlijke talrijke sluipverkeer dat nu nog over de smalle dijkweg rijdt.

De gemeenteraad koos voor Variant 2A. Straks wordt een fietstocht over de Sloterweg dus veilig en aangenaam. Foto: Tamar Frankfurther.

Alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten blijven voor iedereen bereikbaar. Op de Langsom, Vrije Geer en Ditlaar gaat een maximum snelheid van 30 kilometer per uur gelden. De gemeente streeft ernaar om deze maatregelen na de zomer van 2022 in te voeren. Op maandag 31 januari werd de uitslag van de stemming pas bekend. Dat was vijf dagen later, omdat de raadsleden wegens corona niet allemaal aanwezig konden zijn in de Stopera en er een andere schriftelijke stemprocedure van kracht is. De collegepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP steunden Variant 2A. Daarnaast kwam steun hiervoor van de Partij van de Ouderen, de Christen Unie, Bij1 en de Partij voor de Dieren. Wilt u precies weten wie voor of tegen Variant 2A en de moties stemden? Klik dan hier en u treft in de dagmail van 1 februari de uitslagen van de stemmingen.

Plan voor veilige en autoluwe Sloterweg.

Met ontheffing gratis langs de knip
Nu Variant 2A is aangenomen, betekent dit dat er vier elektronische knips met camera’s komen op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen. Alle bewoners van Sloten en Nieuw Sloten ontvangen voor hun voertuigen voor één of meer knips een ontheffing. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Dit werd bevestigd in de aangenomen motie 6. Als een motorvoertuig zonder ontheffing langs een knip rijdt, ontvangt de eigenaar van dat voertuig automatisch een bekeuring. Uiteraard zal de gemeente alle bestuurders van motorvoertuigen ter plaatse tijdig waarschuwen als zij een van de vier camera’s naderen. Men kan dan nog keren om een boete te voorkomen. Evaluatie (en zo nodig aanpassing) van Variant 2A volgt uiterlijk een jaar na de plaatsing van de elektronische camera’s, zo bepaalt de aangenomen motie 44.

Sneller doorstroming verbeteren op T 106
Na de inspraak had de gemeente de afsluiting van de Langsom en Plesmanlaan al uit zijn plannen geschrapt. Daarnaast heeft de gemeenteraad vijf moties in meerderheid aangenomen. De gemeenteraad vindt het urgent dat Variant 2A zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Daarom is bepaald dat de aangenomen moties geen vertragende werking mogen hebben op de invoering van Variant 2A. Er was veel steun voor de motie 5 waarin de gemeenteraad aan de wethouder de opdracht geeft om versneld de doorstroming te verbeteren op de rotonde in het verlengde van de Ookmeerweg, het Plusnet Auto T106. Daardoor zal doorgaand verkeer vanuit De Aker en Nieuw-West na de afsluiting van de Sloterweg via deze route sneller de rijkswegen kunnen bereiken.

Onderzoek: meer ontheffingen voor camera’s Nieuw Sloten?
De aangenomen motie 30 vraagt aan de wethouder om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid om meer ontheffingen te verlenen voor de elektronische knips op de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten. Het gaat erom om o.a. te onderzoeken of  het – en zo ja onder welke voorwaarden – mogelijk is om voor deze knips ook aan bewoners van andere postcodegebieden ontheffing te verlenen. Of bijvoorbeeld aan uitstootvrije elektrische voertuigen uit een deel van Nieuw-West.

Hierbij wordt wel opgemerkt dat het totaal aantal te verlenen vergunningen niet te hoog mag worden. Het is niet de bedoeling dat er in Nieuw Sloten of de directe omgeving (zoals bij de turborotonde op de Sloterweg) opstoppingen of gevaarlijke situaties ontstaan. “De beide takken van de Laan van Vlaanderen liggen in een woonwijk en het totaal aantal voertuigen dient bij die wegcategorie aan te sluiten”, aldus motie 30.

Onderzoek: camera’s Nieuw Sloten op bepaalde tijden uitzetten?
Wethouder De Vries kreeg in de aangenomen motie 43 ook de opdracht om te onderzoeken of het mogelijk is om de camera’s in Nieuw Sloten op bepaalde tijden buiten de spits uit te zetten. De aanname van de raad is dat dit winkeliers op het Belgiëplein mogelijk meer klandizie kan opleveren. Echter, gezien de ervaring dat verkeer áltijd voor de kortste route kiest, is de kans groot dat de meeste automobilisten op tijden dat de knips openstaan dan door Nieuw Sloten héén zullen rijden en daar niet gaan winkelen. Met als gevolg: veel fijnstofuitstoot en onveiligheid in deze woonwijk. “Een openstelling op bepaalde tijden is voor fietsers op de turborotonde in de Sloterweg slecht nieuws”, benadrukt de Fietsersbond Amsterdam. “De Sloterweg zelf wordt met de maatregelen gelukkig veilig voor fietsers. Maar bij het uitschakelen van de camera’s blijft de Anderlechtlaan net zo druk. En blijft de turborotonde, zolang fietsers daar geen voorrang hebben, dus erg gevaarlijk.”

Dankzij grote inzet van velen
De huidige werkgroep Sloten met voorop Willem Kleyn en Marc Makkes heeft veel energie gestoken in het veilig maken van de Sloterweg. Ook de inspanningen van veel Sloterwegbewoners, Slotenaren, Nieuw Slotenaren en vele vele anderen leidden tot dit resultaat. Zoals uit de meeste bijdragen van de gemeenteraadsleden tijdens de commissievergadering op 20 januari en de gemeenteraadsvergadering op 26 januari bleek, woog ook het feit dat de Dorpsraad al zó lang bezig is met het veilig maken van de Sloterweg zwaar mee. De actievoerders van nu stonden dus als het ware op de schouders van hun voorgangers.

Ruim veertig jaar actievoeren
Ook raadslid Jan-Bert Vroege (D66) was  hiervan goed op de hoogte. Dat bleek toen hij tijdens de gemeenteraadsvergadering als eerste het woord kreeg. Hij begon zijn bijdrage met een verwijzing naar een gesprek dat hij over de Sloterweg had met oud-gemeenteraadslid en oud-dorpsraadlid Guido Frankfurther: “Guido vertelde mij dat hij zijn politieke carrière was begonnen als lid van de werkgroep Verkeer van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, tweede helft jaren zeventig. Ook toen speelde de drukte op de Sloterweg al; dat is dus ruim 40 jaar geleden. Guido, ikzelf en velen anderen met mij zijn verheugd dat er nu een definitieve oplossing komt voor de verkeersdrukte op de Sloterweg.”

Alles is geprobeerd; niets hielp
Desgevraagd laat Guido weten zijn kennis van het dossier ‘Sloterweg’ graag met de gemeenteraad te hebben gedeeld: “Ik zat in de werkgroep Verkeer met betrokken leden als Evert van Lammeren, Freek Raat, Gonny Kok en natuurlijk Henk Smit. Vanaf de jaren zeventig hebben we werkelijk van alles geprobeerd om de toen al drukke Sloterweg veiliger voor fietsers en voetgangers te maken. In overleg met stadsdeel Slotervaart leidde dat tot borden “Pas op voor onze kinderen”, fietssuggestiestroken, nieuwe voetpaden, de ‘banaan’ op de kruising Ditlaar-Vrije Geer en allerlei soorten wegversmallingen. Niets hielp; wel leidde het tot talloze conflicten bij deze chicanes. Toen de nieuwe grote woonwijken in Nieuw-West in de jaren negentig werden opgeleverd, hebben de stadsdelen Slotervaart en Osdorp de ANWB-bebording op ons verzoek laten aanpassen. Het was vanaf toen de bedoeling dat de automobilisten óm Sloten en later ook om Nieuw Sloten zouden heenrijden richting A10 en A4. Maar wie bekend was in het gebied, trok zich daar niets van aan. Daar is tot op de dag van vandaag niets aan veranderd.” Wie alle verkeersmaatregelen op de Sloterweg in de afgelopen decennia – tot in 2021 – naloopt, ziet al snel dat sommige maatregelen keer-op-keer tegen beter weten in door de gemeente telkens opnieuw werden ingevoerd en opgeheven.

Al decennia: “Verbeter andere ontsluitingen naar de snelwegen”
Dat er nu nog een motie aangenomen moet worden om de doorstroming op het hoofdwegennet te verbeteren, is wonderlijk. Ook dit onderwerp speelt al jaren, zo blijkt uit toenmalige bijdragen van de Dorpsraad en de werkgroep Verkeer. Guido Frankfurther: “Al toen De Aker werd aangelegd, hebben wij als Dorpsraad al vanaf het eerste moment aangedrongen op een adequate ontsluiting van de wijk richting A4, A9 en A10. Die is er ook gekomen in de vorm van de T106 (het verlengde van de Ookmeerweg), maar dat kan beter. Een deel van De Aker-bewoners maakt overigens wel al gebruik van de T106.”

Harde fysieke knip te gortig
Guido blik tot slot nog terug op de beginjaren dat hij betrokken was bij het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Sloterweg: “In de jaren ’80 opperden we zelfs, de wanhoop nabij, dat waarschijnlijk de enige oplossing een harde (fysieke) knip op de Sloterweg zou zijn. Dus dat er dan ook echt niemand meer de hele Sloterweg kon afrijden. Het stadsdeel wilde daar toen nog niet aan, omdat dit de bereikbaarheid voor de bewoners van de Sloterweg en het dorp zélf erg negatief zou beïnvloeden. Een digitale knip met vergunningen voor motorvoertuigen geregistreerd in het gebied bestond toen nog niet.’

Tamar Frankfurther; 1 februari 2022.

Wilt u de gemeenteraadsvergadering van 26 januari 2022 terugkijken? Klink dan op deze link. Ga naar agendapunt 13; tijd: 7:32:45.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg

Voormalig stadsdeelvoorzitter Henk Goettsch overleden

Op 22 januari 2022 kwam volkomen onverwachts een einde aan het leven van Henk Goettsch, die van 1998 tot 2006 voorzitter was van het toenmalige stadsdeel Slotervaart.

Henks werkzaamheden richtten zich natuurlijk vooral op de naoorlogse wijken in het stadsdeel en de sociale onrust onder radicaliserende jongeren in die jaren. Maar, Henk had ook altijd aandacht voor het landelijke gebied. Als portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening (Uitvoering) hield hij zich bijvoorbeeld bezig met de Sloterweg en De Oeverlanden.

Henk Goettsch.

Koeien en prachtig hek
Het is fijn dat Henk op Sloten ook tastbare zaken heeft nagelaten. Hij was het die bedacht en regelde dat dat prachtige parkachtige hek bij de entree van het Siegerpark er kwam. “Henk vond het van belang dat daar een mooi en passend hekwerk zou komen, omdat dat het aanzien van het park aan de Sloterweg zou verbeteren”, zo weet toenmalig lid Gerard Molewijk van de stadsdeelraad van de lokale partij ‘Slotervaart Levendige Tuinstad’ zich te herinneren.

Toenmalig collega in het Dagelijks Bestuur Liesbeth Stricker herinnert zich nog goed dat Henk er indertijd persoonlijk voor gezorgd heeft dat er Schotse Hooglanders in De Oeverlanden gingen grazen. Liesbeth: “Het waren echt Henks koeien!”.

Bestemmingsplannen Sloterweg vernieuwd
Liesbeth: “In dit tijd waren we ook heel druk met de bestemmingsplannen voor de Sloterweg. Tot teleurstelling van sommige bewoners kwam daar toen uit dat er stringente regels voor de bebouwing langs de historische dijkweg van kracht werden. Maximaal 40% van een perceel mocht worden bebouwd. De rest moest groen blijven. Bovendien gold als maximale bouwhoogte negen meter. Ook de sloten langs de Sloterweg werden beschermd. Dat betekende dat er vanaf toen niet langer zomaar een dam (in plaats van een brug) in de sloot mocht worden gemaakt. Zo wilden we de waterkwaliteit in de sloten verbeteren.”

Sportpark Sloten gered
Het was ook in die tijd dat wethouder Duco Stadig plotseling het plan lanceerde om Sportpark Sloten en de volkstuinparken Lissabon en Ons Buiten te willen volbouwen met woningen. Op het sportpark zou alleen de wielerbaan blijven bestaan en daaromheen moesten dan woningen komen. Liesbeth Stricker: “Daar zijn wij als Dagelijks Bestuur toen fel tegenin gegaan. We hoorden pas vlak voor Kerst van 2002 dat hij die plannen al in januari in de commissie van de gemeenteraad aan de orde wilde stellen. Toen hebben we in no time samen met de volkstuinparken een actie op touw gezet. Ook de Dorpsraad heeft daar natuurlijk een actieve rol in vervuld. Om het de gemeenteraadsleden makkelijk te maken, hebben we een bus gehuurd. En op zaterdag 4 januari 2003 lieten ruim 30 raadsleden zich, ondanks de vrieskou, ter plaatse informeren. Eerst langs bij de tuinparken en daarna koffie en thee in de kantine van Blauw-Wit op het sportpark. Er was ook veel volk uit Sloten op af gekomen. Er werden felle toespraken van tegenstanders gehouden. Dat plan was daarna snel van tafel…”

Verder zonder Henk
Sloten is Henk dan ook grote dank verschuldigd. Op 28 januari is Henk in besloten kring gecremeerd. De redactie wenst zijn maatje Christien en kinderen Evita en Rudi veel sterkte.

Tamar Frankfurther; 31 januari 2022.