Voorstel Hoofdgroenstructuur (HGS) schadelijk voor ‘De Oeverlanden’

Op 10 februari 2022 heeft de ‘Vereniging De Oeverlanden Blijven!’ mede namens watersportvereniging Onklaar Anker, kunstenaarscomplex Nieuw en Meer en Tuinpark Ons Buiten een zienswijze ingediend bij de gemeente over het ‘concept-beleidskader Hoofdgroenstructuur‘.

De indieners zijn kritisch in hun zienswijze, maar zien ook positieve kanten in de het beleidsvoorstel voor de nieuwe Hoofdgroenstructuur (HGS).

Op de Toetskaart (pag. 34 van de voorgestelde HGS) staan De Oeverlanden in het donkerste groen terecht als ‘natuurpark’ vermeld. De aanleg van sportvelden zou hier dan ook uitgesloten moeten zijn.

Gebied verdient status van natuurpark
Het is geen goede ontwikkeling dat ‘De Oeverlanden’ op de kaart ‘Groen-blauw raamwerk’ aangeduid worden als ‘landschapspark’ en niet als ‘Natuurpark’. Dat is vreemd, omdat het gebied op de ‘Toetskaart’ wél als ‘natuurpark’ staat vermeld. Dat is ook logisch, omdat De Oeverlanden duidelijk voldoen aan de hiervoor geldende omschrijving als wild ogend park met zeldzame soorten, dat een belangrijke ecologische rol vervult.

Kleinschalig sportcomplex ongewenst
Dat ‘De Oeverlanden’ ook genoemd worden als ‘sportlandschap’ baart de indieners grote zorgen. Bovendien sluit dit voornemen niet aan op de inmiddels aangenomen ‘Omgevingsvisie 2050’ waar in staat dat eventueel nieuw te bouwen voorzieningen in het gebied “altijd zorgvuldig in het groen moeten worden ingepast”. De genoemde aanleg van een kleinschalig sportcomplex met maximaal drie hockey- of voetbalvelden is strijdig met de Ontwikkelstrategie landschapspark De Oeverlanden van december 2021.

Uitbreiding en samenvoeging
De indieners van de zienswijze omarmen de uitbreiding van de HGS. Zij vinden het ook goed dat de waterstructuren en de Amsterdamse Ecologische Structuur in de HGS worden opgenomen. Dat zorgt ervoor dat het geheel een beter beschermde status krijgt.

Tamar Frankfurther; 26 februari 2022.