2022

Gemeente stelt aanpak Osdorperweg plotseling wéér uit

Vier dagen vóór de start van de lang verwachte werkzaamheden aan de Osdorperweg heeft de gemeente via een huis-aan-huisbrief bekend gemaakt het werk dat 1 februari 2022 zou starten tóch weer uit te stellen. Reden: een tekort aan kabels en een onverwacht aanvullend bodem- en verhardingsonderzoek. De bewoners zijn vol ongeloof en frustratie…

Op 1 februari zou Liander Elektra starten met het vernieuwen van zijn kabels in de berm van de Osdorperweg. Vervolgens zou dan op 1 maart aan het groot onderhoud van de rijbaan worden begonnen. De huis-aan-huisbrief vermeldt dat door de grote wereldwijde vraag naar kabels er op dit moment een tekort is aan kabels. De kabelvervanging die voorafgaat aan de renovatie van de weg loopt daardoor vertraging op.

Een tweede vertragende factor die de gemeente noemt is dat er onverwacht een aanvullend bodem- en verhardingsonderzoek nodig is. De geplande startdatum van het groot onderhoud aan de weg op 1 maart zal daardoor niet worden gehaald.

Nieuwe startdatum onbekend
Een nieuwe datum voor zowel de start van de bekabeling als van het wegonderhoud wordt niet genoemd. En dat terwijl in december een gedetailleerd uitvoeringsplan met data voor alle zes fases werd gepresenteerd. Hierin was de vervanging van het wegdek verdeeld in zes periodes van elk een maand waarin telkens een beperkt stuk van de weg zou worden vervangen. Dit met de bedoeling om de bedrijven en woningen op dit 1,5 km lange stuk gedurende dit half jaar bereikbaar te houden. Want de hele klus met afsluiting zou tot 26 augustus in beslag nemen, waarna de weg weer volledig voor het verkeer open kan.

Grote vraag is nu wanneer het werk wél van start gaat. De uitvoering van het project loopt nu een groot risico. Immers met het huidige tekort aan personeel zal de aannemer het werk nooit meer in de geplande tijdsomvang kunnen uitvoeren. Vraag is ook of een dergelijke grote klus die 7 maanden beslag neemt zo maar in zijn geheel kan worden doorgeschoven met al het reeds ingeplande personeel.

Onverwacht onderzoek…
Het ongelooflijke van deze gemeentelijke aankondiging zit hem vooral in de opmerking dat er opeens nog onverwacht een aanvullend bodem- en funderingsonderzoek moet komen. En dat terwijl in december het hele onderhoudsplan met een gefaseerd tijdspad van 1 februari tot 1 september al klaar lag. En wel met alle omleidingsroutes tijdens de 6 maanden waarin de weg niet gebruikt kan worden. Dit alles geeft nu ongeloof en frustratie bij de bewoners. Ongeloof, omdat niet is te bevatten dat genoemd bodemonderzoek bij een dergelijk project over het hoofd gezien zou zijn: “Er zijn in Amsterdam toch zeker méér verkeersprojecten waarbij een dergelijk noodzakelijk onderzoek wél tijdig wordt ingepland?” En “waarom nu opeens een onverwacht aanvullend onderzoek? Dit riekt naar fors mismanagement. Of zijn er andere redenen die wellicht niet bekend mogen worden?”, aldus een van de bewoners.

Uitstel bevestigt nogmaals raadsadres
Het uitstel is voor de zoveelste keer weer een fikse tegenvaller voor de bewoners van Oud Osdorp en de Klankbordgroep Oud Osdorp. De frustratie is des te groter, omdat deze gemeentelijke bekendmaking plotseling en slechts enkele dagen vóór de start van het werk in de brievenbus belandt. De reacties vanuit de bewoners onderstrepen nog eens exact alle klachten in het raadsadres dat de klankbordgroep afgelopen maand aan alle gemeenteraadsleden heeft gezonden. De grootste gemeenschappelijke noemer van alle klachten betreft het steeds weer jarenlang opnieuw uitstellen van beloofde uitvoeringsplannen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 27 januari is besloten dat dit Oud Osdorpse raadsadres door het College van B&W zal worden afgewikkeld. Dat besluit viel toevallig precies op dezelfde dag dat de gemeenteraad zijn finale oordeel uitsprak over de ook al tientallen jaren slepende verkeersoplossing voor de Sloterweg. De uitslag van deze hoofdelijke stemming zal maandag 31 januari bekend worden. Vanaf dan zal alle aandacht op de Osdorperweg kunnen worden gericht waarbij eenzelfde -hopelijk- succesvol resultaat kan worden bereikt.

Uitvoeringsplan verkrijgbaar
In de huis-aan-huisbrief biedt de gemeente de bewoners aan om het uitvoeringsplan op te vragen. Echter wél met het voorbehoud dat de daarin genoemde data nu dus niet meer van toepassing zijn! Wie het plan wil ontvangen kan een e-mail zenden aan de omgevingsmanager van de gemeente: p.leuverink@amsterdam.nl

Theo Durenkamp; 29 januari 2022.

Van:pastedGraphic_1.png www.theodurenkamp.nl

Zie ook: Bewonersbrief uitstel aanpak Osdorperweg 31 januari 2022

Zie ook: Ondertekend Raadsadres 13 januari 2022

Dick Langendoen stopt als vrijwilliger voor de Sloterkerk

Na 51 jaar kerkvoogd in de Sloterkerk stopt Dick Langendoen met zijn vrijwilligerswerk.

Een interview met Dick en zijn vrouw Lia over ’tijd’.

Dick en Lia Langendoen. Foto: Thera van Homeyer.

Volslagen verrassing
Dick: “Ik ben geboren in Amsterdam en ben begonnen in de Argonautenstraat, bij het Olympisch Stadion, en daarna zijn wij verhuisd naar de Van Walbeeckstraat in West. Ik speelde op het Surinameplein, dat toen nog een weiland was. Thuis, we waren met 4 kinderen, werden we gestimuleerd. Mijn moeder was een vrouw met een fotografisch geheugen, als die wat las, dan wist ze dat. Zij was op haar 19e procuratiehouder bij een import-export firma, zo’n meid die alles kon en alles onthield. Mijn vader werkte bij de gemeente Amsterdam, bij de secretarie.

Ik heb een technische inslag en heb eerst HTS en later Delft gedaan en was projectleider voor de afdeling Bruggen in Amsterdam. Het allerleukste van dat werk zijn de technische uitdagingen geweest. Het is snel voorbijgegaan. Ik ben nieuwsgierig, hè?, en ik leerde elke dag dingen bij. In de buitendienst mocht elke timmerman die een klus had een berekening van mij vragen. Omdat ik Delft had gedaan, kon ik op de hoek van de krant een keurige berekening maken van draagkracht en verdeling. Ja, de grote vrijheid en het plezier van de technische ontwikkelingen. Ik praatte met iedereen en leerde van iedereen, vond ik geweldig. Na mijn pensioen ben ik ook nog 3 jaar extra in dienst gebleven. Wij komen beiden uit een hervormd gezin en we waren trouwe kerkgangers van de Sloterkerk. In 1971 ben ik benoemd als kerkvoogd, tot mijn volslagen verrassing. Er is niets gevraagd. Ze kwamen het vragen en toen zeiden ze: “We hebben u alvast benoemd”.”

“Ze komen mij vragen”
Lia: “Wij kennen elkaar van een vakantiereis naar Oostenrijk, met de trein. Die reis ging uit van het Christelijk Jongemannen Verbond, zo kwam Dick erbij. Wij hadden thuis het Hervormde blad, waarin die reis werd aangeboden, waarop ik heb ingeschreven. Dat was 1962. Ik kom uit Den Haag en ben daar naar de kweekschool gegaan voor de hoofdakte en akte handenarbeid. Ik werkte op een school in Pijnacker, ’s zomers met de fiets op en neer en ’s winters met het Hofplein-treintje. Wij zijn in Pijnacker getrouwd, in 1964 en zijn in Amsterdam gaan wonen.

In Den Haag had ik na mijn belijdenis vrijwilligerswerk gedaan voor het Jongeren Diakonaat en toen ze van de Sloterkerk kwamen vragen had ik eigenlijk het idee: ze komen mij dus vragen om diaken te worden. Maar goed, ik had 4 kinderen, binnen 4 jaar gekregen, en ze kwamen míj dus niet vragen. Maar het was niet zo dat ze mij als vrouw over ’t hoofd zagen, kerkenraadsleden waren zowel mannen als vrouwen.” Dick: “Niet de mannenbroeders die vergaderen en de rest mag koffieschenken.”

Sloterkerk staat keurig op zijn beentjes
Dick: “Kijk, toen ik begon als kerkvoogd was het voornamelijk als penningmeester. Er was toen nog een koster en het was eerst voor 12 jaar. Je rolt van de ene functie in de andere en ik was handig, het ging mij makkelijk af. Na de eerste 12 jaar werd ik voor de volgende 12 jaar herkozen en daarna heb ik al die tijd kerkfuncties gehad. Toen ik nog een baan had was dat 2 dagen in de week en toen ik gepensioneerd werd, is dat natuurlijk meer geworden. En als er iets technisch was kwamen ze toch altijd bij mij uit. Ik praat nogal direct. Ik kom uit de bouw en daar smeren we elkaar geen stroop om de mond. We zeggen gewoon wat we van elkaar denken. Maar ik heb het allemaal met veel plezier gedaan en we hebben de Sloterkerk, die aan het wegzakken was, een mooie en stevige nieuwe ondergrond gegeven.

Ik kom tijd te kort, als je gepensioneerd bent gaat je tempo wat omlaag. Mijn korte-termijn geheugen loopt terug. Als ik me omdraai, bij wijze van spreken, ben ik vergeten waar ik mee bezig was. Ik heb het goed laten onderzoeken en ben beklopt, betast en ondervraagd, het is een ouderdomsverschijnsel. Het gaat me zwaar vallen om te stoppen, hoor, vroeger vloog ik overal achteraan. Ik ben 86 en Lia is 82, ja, als je dan dat soort problemen krijgt, dan is dat niet zo wonderlijk. Dat mag.”

Voor altijd 25, Sinterklaas en mythologie
Lia: “We hebben 4 kinderen, Pim en Koen en Annemieke en Nannie. Nannie is er niet meer. In maart is het 20 jaar geleden dat ze overleed. Er gaat geen dag voorbij dat je niet aan haar denkt, maar het is niet zo dat mij dat treurig stemt. Ze heeft toch een heel vol leven geleid, veel plezier gemaakt en veel ondernomen. Op de rouwkaart stond: “Voor eeuwig 25”. Ze is 34 geworden, maar als je aan haar vroeg, “Hoe oud ben je?”, dan zei ze “25” en daar week ze nooit van af.

Mijn zonen en Annemieke hebben tijdens de lockdowns van alles voor ons gedaan en verzonnen, van zingen door de brievenbus heen, tot boodschappen voor ons doen. We hebben een enorme binding met Sinterklaas vieren en voor mijn 80ste verjaardag hebben ze het verjaardagsfeest gecombineerd met Sinterklaas, geweldig. Annemieke had iedereen geschreven met de boodschap vooral ook een surprise te maken en onze zonen hebben een Sinterklaas-film opgenomen. Dick: “Ik heb altijd grote belangstelling gehad voor de Egyptische, Griekse en Romeinse mythologie. Wij zijn ook in Egypte geweest en ik lees nog steeds in de Ilias en de Odyssee. Ja, we komen tijd tekort.”

Thera; 21 januari 2022.

Kijk voor meer Dick Langendoen en zijn werk voor de Sloterkerk naar de online video.

Vandaag valt hét raadsbesluit over het verkeer op de Sloterweg

Het is reuze spannend: Bijna alle raadsleden waren vorige week tijdens de commissievergadering van mening dat de onveilige verkeerssituatie zo snel mogelijk beëindigd moet worden. Van uitstel zal dus zeker geen sprake zijn.

Tijdens de commissievergadering op 20 januari hielden sommige partijen de kaarten nog tegen de borst over hun stemgedrag tijdens de raadsvergadering op 26 januari 2022 vanaf 13 uur.

De kans is groot dat de gemeenteraad op 26 januari besluit om van de Sloterweg een veilige en aangename fietsroute te maken. Foto: Tamar Frankfurther.

De Sloterweg is dan agendapunt 13. Omdat er door corona schriftelijk gestemd moet worden, is de uitslag van de stemming pas op maandag 31 januari bekend. Hieronder volgt een beknopte impressie van het debat in de commissie Verkeer (MLW) van de gemeenteraad op 20 januari. Vijf gemeenteraadsleden wilden hun standpunten alvast delen.

Veiligheid Sloterweg is urgent
Tijdens de commissievergadering bleek dat álle politieke partijen, behalve DENK van mening zijn dat de huidige verkeerssituatie op de Sloterweg onaanvaardbaar gevaarlijk is en dat deze zo snel mogelijk beëindigd moet worden. Uitstel en nader onderzoek zijn dus niet meer aan de orde. Het feit dat zoveel mensen hierover inspraken en dat de meerderheid van hen de gemeentelijke Voorkeursvariant 2A steunde, noemden de wethouder en de raadsleden “opvallend”: “Meestal zijn alle insprekers tégen.”

Politieke keuze tussen verschillende belangen
Wethouder Egbert de Vries is blij met het grote draagvlak bij bijna alle partijen in de gemeenteraad om de problemen op de Sloterweg nu écht snel te gaan oplossen: “Van uitstel mag geen sprake meer zijn. De oude dijkweg is eenvoudigweg niet geschikt voor deze enorme verkeersbelasting. Dat geldt zowel voor de westelijke tak als de oostelijke. Iedereen die over de Sloterweg wil fietsen moet dit veilig kunnen doen. Het is Hoofdnet Fiets. Dat geldt ook voor de turborotonde halverwege de Sloterweg, die is bijna niet te nemen voor fietsers. Die is nu al dramatisch gevaarlijk voor fietsers. Ik hecht eraan om te benadrukken dat alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten voor iedere automobilist bereikbaar blijven. Er is altijd een alternatieve route, die voor sommige bestemmingen langer wordt. Winkeliers op het Belgiëplein zijn mogelijk de enige groep die serieus enig nadeel ondervinden van de invoering van Variant 2A. Het College weegt de leefbaarheid en veiligheid echter zwaarder dan het moeten omrijden. Dat is een politieke keuze.”

Principe: Doorgaand verkeer naar Hoofdnet Auto
De wethouder gaf tijdens de commissievergadering op 20 januari ook duidelijk aan dat hij van mening is dat doorgaand autoverkeer thuishoort op het Hoofdnet Auto en niet in de woonwijken: “Variant 11 is geen goede oplossing, omdat je nu al ziet aankomen dat de leefbaarheid in Nieuw Sloten dan onder druk komt te staan. De Nieuw Slotenaren zijn geen proefkonijnen. Dat waterbedeffect staat voor mij al vast en dat werd ook weer bevestigd toen de Sloterweg laatst was afgesloten. Nieuw Sloten liep meteen helemaal vast. Aan de invoering van Variant 2A gaat een zorgvuldige en grondige voorbereiding vooraf, zodat de doorstroming van tevoren al optimaal is en we ook zo nodig meteen kunnen ingrijpen.”

Variant 2A plus…
Een aantal partijen dubt, weegt en onderzoekt of er – ondanks het grondige en zeer positief gewaardeerde werk van de ambtelijke projectgroep – misschien toch nog een ándere Variant mogelijk is. Hierbij denken de raadsleden bijvoorbeeld aan de uitgifte van meer ontheffingen voor de elektronische camera’s op de Laan van Vlaanderen. Vraag is dan wel hoe je dan bepaalt wie daarvoor onder welke voorwaarden wel of niet voor in aanmerking komt. Verkeerswethouder Egbert de Vries had daar (nog) geen antwoord op dat juridisch en praktisch houdbaar is. Hij liet wel weten dat hij er geen voorstander van zou zijn wanneer de gemeente voor deze extra ontheffingen (veel) geld zou vragen en dat daardoor alleen kapitaalkrachtigen van deze service gebruik van zouden kunnen maken. De Vries benadrukte ook dat – als er extra ontheffingen verleend gaan worden – dat dat puur “uit service” is. En niet “omdat het Plusnet Auto de verkeersstroom anders niet zou kunnen verwerken”. De wethouder: “Ik heb me altijd afgevraagd wat er toch mis is met de Plesmanlaan. Het is daar zo rustig… Ik verwacht dat het Hoofdnet Auto deze verkeersstroom goed aankan. En als het ergens toch flink vast mocht lopen, dan zal de gemeente die bottleneck natuurlijk meteen oppakken. Dan gaan we echt niet wachten tot een evaluatiemoment. Snel ingrijpen heeft in dat geval mijn uitdrukkelijke voorkeur boven overstappen naar Variant 11. Ik ben al met mijn collega van de gemeente Haarlemmer in overleg om de geplande werkzaamheden bij de (rotonde van de) Lijnderbrug naar voren te halen, zodat de doorstroming ook daar verbetert. Aangezien de gemeenteraad deze zaak urgent acht, ga ik ervan uit dat de raadsleden zullen instemmen met het eerder beschikbaar stellen van het uitvoeringsbudget hiervoor.”

Standpunten van vijf raadsleden
De verkeerswoordvoerders van GroenLinks, D66, de PvdA, de SP en de Partij van de Ouderen wilden hun standpunten in de op 26 januari te voeren discussie alvast delen. Samen vormen deze partijen een ruime meerderheid in de gemeenteraad.

Standpunt D66
Raadslid Jan-Bert Vroege: “D66 is verheugd dat er na ruim 40 jaar een oplossing komt om het autoverkeer op de Sloterweg drastisch terug te brengen. Dit is hard nodig voor de leefbaarheid in Sloten en de veiligheid voor fietsers en voetgangers. D66 kiest ook voor knips in Nieuw Sloten op de Laan van Vlaanderen; oftewel de Variant 2A. Wel willen we onderzoeken of deze knips verruimd kunnen worden, bijvoorbeeld in tijd en/of voor bewoners uit omwonenden wijken. Hierdoor wordt autoverkeer meer evenredig verdeeld over zowel Laan van Vlaanderen als het Hoofdnet Auto. Bovendien blijft het winkelcentrum op het Belgiëplein voor meer bezoekers bereikbaar zonder dat leefbaarheid wordt aangetast. Een oplossing die ook recht doet aan de diverse zorgen en meningen in Nieuw-West.”

Standpunt GroenLinks
GroenLinks raadslid Zeeger Ernsting is tevreden met het uitgebreide inspraakproces en de informatieve ambtelijke begeleiding van het project. Hij is blij dat er raadsbreed steun is om de smalle historische dijkweg nu eindelijk fietsveilig te maken: “Het wordt dan een aangename en snelle fietsroute. GroenLinks steunt Variant 2A. Wij willen niet dat de verkeersstroom van de Sloterweg naar de woonbuurten in Nieuw Sloten wordt verlegd. Doorgaand verkeer hoort thuis op het Hoofdnet- en Plusnet Auto. Uit alle berekeningen blijkt dat het wegennet dit ook aan kan. Mocht de doorstroming daar toch tegenvallen, dan kan de gemeente bijsturen.”

Standpunt PvdA
Arjan Miedema van de PvdA vindt het ten eerste een hele goede zaak dat er nu eindelijk een stap wordt gezet om de verkeersveiligheid op de Sloterweg te verbeteren: “Voor de PvdA heeft de verkeersveiligheid op de Sloterweg prioriteit. Dat kan zo echt niet langer. Maar we moeten wel de brede verkeerssituatie in Nieuw-West en waterbedeffecten daarbij in ogenschouw houden. De afgelopen twaalf maanden is er sprake geweest van een goede en zorgvuldige participatie en we zijn blij dat ook de brede verkeerscontext is meegenomen. Hier is sprake van een klassieke belangentegenstelling, waar wij als politiek een weging in moeten maken. We kunnen het dus niet iedereen naar de zin maken. Misschien is het wel mogelijk om de scherpe kantjes van Variant 2A af te halen. Wij vragen ons bijvoorbeeld af of het mogelijk is om meer vergunningen te verlenen voor de elektronische knips op de Laan van Vlaanderen of te werken met tijdvakken.”

Standpunt SP
Raadslid Erik Flentge van de SP: “De huidige situatie op de Sloterweg kan niet. Een buurtbewoner zei het goed: De Sloterweg is verworden tot een oprit en afrit van de snelweg. Levensgevaarlijk. Onleefbaar. Daar zijn de Plusnet-wegen voor.

De voorkeursvariant 2A kan rekenen op brede steun, maar ook op fikse weerstand. Datzelfde geldt ook voor Variant 11. Het grootste bezwaar van Variant 11 is wat mij betreft de grote hoeveelheid auto’s, die over de Laan van Vlaanderen zal gaan rijden. Dwars door een woonwijk. En dat heeft grote gevolgen voor veiligheid en leefbaarheid. En ik vraag me sterk af of de uitkomsten goed zullen zijn voor De aker, Osdorp, Badhoevedorp en Sloterweg Oost.

Maar tegenstanders van 2A hebben een punt als ze erop wijzen dat er een zogenaamd ‘waterbed-effect’ op andere plekken kan ontstaan. Dat betekent: grotere verkeersstromen op wegen als de Plesmanlaan, van de Johan Huizingalaan naar de Henk Sneevlietweg en de Louwesweg. En de Pieter Calandlaan. Maatregelen om de doorstroming daar te verbeteren en die te versnellen, zijn dan ook nodig.

De rotonde in Lijnden kan het autoverkeer tijdens de spits niet aan. De drukte op deze rotonde moet sneller worden aangepakt.

Tot slot: De vele opmerkingen van veel bewoners over het jarenlang uitgeklede OV snijden hout. Alleen met een goed fijnmazig OV-netwerk in Nieuw-West kun je de automobilist een goed alternatief bieden.”

Standpunt Partij van de Ouderen
Ook Wil van Soest van de Partij van de Ouderen heeft haar standpunt inmiddels bepaald: “Er zijn tegenstrijdige belangen. Dat betekent dat ik een politieke keuze moet maken. Ik kies dan voor Variant 2A, voor veiligheid en leefbaarheid op de Sloterweg en in Nieuw Sloten. Ik kies uitdrukkelijk niet voor Variant 11, omdat dan de verkeersstroom naar Nieuw Sloten en naar de Sloterweg Oost wordt verlegd. Dat is onacceptabel. Alle locaties blijven voor iedereen met de auto bereikbaar. Voor sommige bestemmingen moet men straks omrijden. Het zij zo. Met Variant 2A kan bus 195 Sportpark Sloten nog beter ontsluiten. De PvdO wil daarnaast dat het OV heel Nieuw-West verbetert.”

Variant 11 krijgt weinig steun
Andere partijen, de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie, bewogen tijdens de commissievergadering richting Variant 2A. Hun definitieve keuze echter hebben de woordvoerders van deze partijen echter nog niet gedeeld. Alleen partij DENK vindt dat de huidige verkeerssituatie op de Sloterweg niet gevaarlijk is. Voor hen is er geen urgentie om het hier zo snel mogelijk veilig te maken (voor fietsers).

Een aantal andere fracties (VVD, JA21, CDA) lijkt nog altijd in te zetten op Variant 11. Dat zou betekenen dat er alleen een elektronische camera op de westtak van de Sloterweg zou komen, zodat het sluipverkeer voortaan door Nieuw Sloten naar de A4 kan rijden en dat ook het sluipverkeer over de Sloterweg Oost doorgaat. (Ook voor deze partijen geldt dat de redactie hun standpunten nog niet ontving en dus in dit artikel kon vermelden.) Gezien de ontvangen reacties ziet het er echter niet naar uit dat een meerderheid van de gemeenteraad voor Variant 11 kiest.

Ook wethouder Egbert de Vries is geen voorstander van Variant 11, die bovendien ook duurder dan 2A is om in te voeren en meer vraagstukken met zich meebrengt, zoals: Hoe kan de veiligheid op het oostelijke deel van de Sloterweg, zonder voetpaden en vrijliggende fietspaden, dan worden gegarandeerd? Bovendien vormt de turborotonde in de Sloterweg dan een blijvende bottleneck in het Hoofdnet Fiets: Voor fietsers is het levensgevaarlijk om hier over te steken. Je hebt daar immers geen voorrang op het autoverkeer dat hier over twee stroken langs raast. Dat is ook een belangrijke reden waarom de Fietsersbond Amsterdam eerder al benadrukte dat Variant 2A de voorkeur verdient.

Géén éénrichtingsverkeer op de Sloterweg
De optie om éénrichtingsverkeer op de Sloterweg in te stellen wordt door de meeste partijen van tafel geveegd, omdat er dan nog altijd veel teveel verkeer over de Sloterweg blijft rijden. Bovendien veroorzaakt deze verkeersstroom dan nog altijd zowel op de smalle dijkweg als op de turborotonde gevaar voor fietsers. Deze variant valt ook af omdat het van belang is dat bus 195 over de Sloterweg blijft rijden.

Bewoners ontvangen gratis ontheffingen
Om misverstanden te voorkomen hechtten zowel de raadsleden als de wethouder eraan om duidelijk te maken dat er geen kosten verbonden zullen zijn aan de ontheffingen die bewoners van Sloten en Nieuw Sloten bij Variant 2A krijgen. Wethouder De Vries: “Nee, hier zullen geen legeskosten aan verbonden zijn. De gemeente moet alleen nog wel uitzoeken hóe dit beleid vormgegeven moet worden. Ik wil de administratieve overlast ook zo veel mogelijk beperken. Als het raadsbesluit genomen is, dan ligt het opstellen van het ontheffingenbeleid formeel bij het stadsdeel, maar de gemeente kan hierbij natuurlijk ondersteuning verlenen.”

Tamar Frankfurther, 26 januari 2022.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg

Samen de Lutkemeerpolder kopen voor Voedselpark Amsterdam

Platform Behoud Lutkemeer lanceert een prachtig plan voor de Lutkemeerpolder, een parel voor de stad. Om dat te realiseren starten we een crowdfundingsactie.

“Niels, fiets jij uit school even langs de pluktuin om sperziebonen te halen? Neem maar een pondje. En pluk ook nog een bakje frambozen voor het toetje.” Hoe geweldig zou dat zijn! Als je dat tegen je zoon zou kunnen zeggen terwijl je op een flat woont in de Aker.

Logo Voedselpark Amsterdam Lutkemeerpolder

‘Voedselpark’ is opvolger van ‘Plan Biopolder’
Al jaren geleden ontwikkelde Platform Behoud Lutkemeer een mooi alternatief plan voor de vruchtbare polder. Toen heette het nog ‘Biolpolderplan’. Maar de naam ‘Voedselpark’ is aantrekkelijker en geeft ook de bedoelingen van het plan beter weer.

Bedrijventerrein is tegen eigen gemeentelijke beleid
De gemeente gaf in mei 2021 drie mooie rapporten uit: ‘Amsterdam Circulair’, ‘Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal’ en ‘Stadsdonut voor Amsterdam’. Het druist volledig tegen de doelen van deze rapporten in om in de Lutkemeerpolder een bedrijventerrein te vestigen. Het is niet meer te verdedigen in deze tijd van gevaarlijke klimaatverandering om te gaan bouwen op vruchtbare grond.

Zoals we vorige week al in deze nieuwsbrief schreven, moet het bestemmingsplan dat in 2013 is bekrachtigd, van de rechter opnieuw in stemming gebracht worden, omdat er toen corruptie in het spel was. Wij pleiten voor een bestemmingswijziging terug naar ‘agrarisch’ om alle biologische functies van de polder te behouden en omdat een Voedselpark wél volledig past in de geest van die gemeentelijke rapporten.

Sterke coalitie ondersteunt het Plan Voedselpark
Deze unieke kans doet zich voor nu Albert Heijn bekend heeft gemaakt geen distributiecentrum in de Lutkemeerpolder meer te willen bouwen. Plotseling is het mogelijk dit laatste stuk vruchtbare landbouwgrond in Amsterdam veilig te stellen voor Amsterdammers. Initiatiefnemers van dit plan zijn: Behoud Lutkemeer, Stichting Grond van Bestaan, Voedsel Anders en Foodcouncil MRA. Zij strijden al jaren voor het behoud van de Lutkemeerpolder.

Wat zijn de plannen?
Op 24 januari 2022 is het plan ‘Voedselpark Amsterdam’ gelanceerd. Afgelopen maandag is ook de crowdfundingsactie gestart om grond in de Lutkemeerpolder aan te kopen en het plan te gaan uitvoeren. Het wordt veel meer dan een tuinderij aan de rand van de stad. De nadruk ligt op het zichtbaar maken van voedselproductie: Hoe komt voedsel op ons bord. Niet alleen laten zien hoe gewassen groeien, maar ook de aanpak van akkerbouwmatig voedsel verbouwen, de invloed van het weer, het belang van biodiversiteit, mechanisatie en alle andere aspecten die deel uitmaken van de keten aan de mensen tonen.

De opbrengst van dit Voedselpark
Het is natuurlijk onmogelijk om de stad te voeden van 43 hectare landbouwgrond. Dat neemt niet weg dat in de Lutkemeerpolder een aanzienlijke productie plaats kan vinden. Zo voorziet het plan in een wekelijks groentepakket voor 800 huishoudens, een zelfpluk-pakket voor 200 gezinnen, 350 pannen vol aardappelen en fruit voor de bewoners van 1.750 gezinnen. Daarnaast kan er nog zo’n 12 ton gerst voor de bierbrouwerij gekweekt worden, en nog meer. Het is ook belangrijk, om stadsmensen inzicht te geven in de hoeveelheid ruimte die het verbouwen van voedsel vraagt.

Biodiversiteit versterken met rijke bio-grond
Langs de akkers ligt een mooi natuurgebied dat deel uitmaakt van de Hoofdgroenstructuur De Groene AS. Hier komen bijzondere vogels zoals de roerdomp voor. Het Voedselpark plan wil deze natuur beschermen en zorgen dat de activiteiten in het gebied bijdragen aan behoud en versterking van de biodiversiteit en verbinding met het agrarische landschap. Biologische grond wemelt van de insecten, wormen en andere diertjes. De akkers spelen een belangrijke rol in de voedselvoorziening van veel vogels en zoogdieren.

Werk en scholing
De verschillende landbouwactiviteiten leveren straks ongeveer 30 voltijdsbanen op. Nevenactiviteiten zoals zorg en educatie kunnen nog 10 arbeidsplaatsen opleveren. Jongeren die praktijkervaring in de agrarische of groensector willen opdoen, kunnen hier terecht voor leer-werktrajecten. Mensen die laagdrempelig willen re-integreren hebben gelegenheid op basis van maatwerk weer aan de slag te gaan. Er wordt structuur, begeleiding en een uitdagende, maar ook rustgevende dagbesteding geboden.

Recreatiemogelijkheden
De polder wordt herontworpen voor nieuwe activiteiten, rekening houdend met het oorspronkelijke landschap. Om de akkers toegankelijk te maken voor educatieve en recreatieve activiteiten zullen wandelpaden en picknickplekken worden aangelegd. Een open veld tussen de akkers biedt ruimte voor bijeenkomsten en activiteiten. De verbindingszones met de omliggende natuurgebieden maken het gebied nóg aantrekkelijker.

Oogst voor de toekomst
Dit ‘Plan Voedselpark’ is onze kans om een groen stuk Amsterdam te behouden voor de toekomstige generaties. Om er een plek van te maken waar stadsboeren ons eten verbouwen op de meest vruchtbare grond van Amsterdam. Een plek waar iedereen kan recreëren en leren. Waar kennis opgedaan en uitgewisseld wordt over landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit. En waar we werken aan een echt groene, duurzame economie.

Samen kopen we het land voor alle toekomstige generaties!
Doe jij ook mee? Je kunt nu meteen al geld doneren of je kunt geld toezeggen voor later. Lees meer hierover op de speciale website.

Deel deze actie en help mee
Daadwerkelijk helpen kan ook: door het verhaal te delen, een poster op te hangen of flyers uit te delen. Stuur een mail voor meer informatie en een perskit.

Tot later in de pluktuin, de boomgaard of bij een vogelexcursie in ons eigen Voedselpark! Je leest er over in deze Nieuwsbrief

Marijke Kruyt, Platform Behoud Lutkemeer, 25 januari 2022.

Schapenland Vrije Geer is eindelijk gemaaid

Natuurpark Vrije Geer ligt in de Hoofdgroenstructuur De Groene AS. Het is daarom van groot belang dat de natuur zich hier goed blijft ontwikkelen.

Het natuurpark wordt daarom ecologisch beheerd. Dat betekent dat je de natuur zijn werk laat doen, maar wel ingrijpt om alle planten een kans te geven zich te ontwikkelen.

Ruim 40 groenmedewerkers uit heel Amsterdam en vrijwilligers hebben samen de zware maaiklus op Natuurpark Vrije Geer geklaard. Foto: Marina den Ouden.

Zwaar werk op drassig veen
De veenweide waar in de zomer schapen grazen, had eigenlijk al vorig jaar gemaaid moeten worden, maar dat kwam er telkens maar niet van. Toen het erop begon te lijken dat de schapenweide ook in de winter van 2021-2022 weer niet gemaaid zou worden, trokken de beheerders van Natuurpark Vrije Geer, Ruud Lutterlof en Marina den Ouden, aan de bel. Teammanager Directievoering en Toezicht Ruud Stuurman deelde hun zorgen en organiseerde een grootschalige maai-actie waaraan groenmedewerkers uit de hele stad deelnamen.

Doordat de schapenweide vorig jaar niet gemaaid was, was het riet erg hoog en dik. Dat maakte het maaiwerk nu extra zwaar. Het land was bovendien zo drassig dat er niet machinaal gemaaid kon worden. Zware apparatuur zou wegzakken in het veen. De groenmedewerkers van de gemeente Amsterdam hebben daarom met de hand gemaaid, voornamelijk met bosmaaiers.

Met vele handen kon deze loodzware maaiklus worden geklaard. Foto: Elsbeth Bloemert.

Overal vandaan kwamen de gemeentelijke voertuigen, die geparkeerd stonden langs de Plesmanlaan: uit Oost, Noord, Centrum/West, Zuid, Zuidoost en natuurlijk ook uit Nieuw-West. Er waren ook een paar vrijwilligers die hun handen uit de mouwen staken.

Terwijl de groenmedewerkers uit de hele stad aan het werk waren, vormde hun wagenpark langs de Plesmanlaan een bezienswaardigheid. Foto: Dorine Duyster.

Het was een indrukwekkend gezicht hoe ál die ruim veertig groenmedewerkers, die uit de hele stad waren gekomen, keihard op Sloten aan de slag gingen. Het was hartverwarmend om dit te aanschouwen. Deze grootschalige gemeentelijke actie trok dan ook veel bekijks.

Tweederde maaien
“Als je de natuur hier op deze veengrond zijn gang zou laten gaan, dan staat hier al snel alleen nog maar hoog en dik riet. Andere planten krijgen dan geen kans meer om zich te ontwikkelen. Als je dat toelaat, wordt het een monocultuur in plaats van dat je de (bio)diversiteit ondersteunt”, zo legt beheerder van Natuurpark Vrije Geer Marina den Ouden uit. “Een ander onderdeel van ecologisch beheer is dat je nooit alle begroeiing in één keer verwijdert. Als je dat doet dan hebben kleine zoogdieren, insecten en vogels geen schuilplekken en voedsel meer. Als regel geldt dat je tweederde kunt maaien en eenderde laat staan”, vult haar collega Ruud Lutterlof aan. “Men vindt het vaak zonde als er gemaaid wordt, maar dit is dus juist goed voor de natuur, want dan ontstaat er lucht en dat geeft andere planten de kans om hun kop boven het maaiveld uit te steken.”

Op het goede moment maaien
Marina: “Het gaat er alleen wel om dat je op het goede moment maait. Dus níet als er gebroed wordt tussen het riet of als de dwergmuizen hun jongen grootbrengen. Voor bloeiende planten geldt bijvoorbeeld dat er pas gemaaid wordt na de hoofdbloei, dus als bloemen hun zaad hebben afgezet. Als je daarna maait, is het even heel kaal, maar dan bereik je wel dat in datzelfde seizoen de meeste soorten nog een keer vol in bloei komen.”

Nu het riet verwijderd is, krijgen diverse kruiden en grassen hier komend voorjaar de kans om op te komen. Ook hebben de schapen weer voldoende ruimte om te grazen. De schapen eten wel jong opkomend riet, maar niet de oude droge staken. Uiteraard is een deel van het riet blijven staan, zodat bezoekers van het natuurpark komend voorjaar ook nog van de karekieten en rietzangers kunnen genieten. Wandelaars zullen worden verrast door een gele bloemenzee. Foto: Marina den Ouden.

Bijna al het riet is meteen afgevoerd van het land, maar er zijn twee hopen behouden. In deze hopen kunnen amfibieën overwinteren. Marterachtigen vinden er een rustplaats en het scheelt afvoerkosten; ook niet onbelangrijk.

Veel dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Tamar Frankfurther, 22 januari 2022.

‘Nieuw-West vist structureel achter het net’: verkeersdiscussie over Sloterweg sleept zich voort

Aan animo geen gebrek. Maar liefst 132 insprekers probeerden de gemeente er dinsdagavond van te overtuigen dat de Sloterweg open moet blijven voor álle automobilisten, of pleitten juist dat de weg alleen gebruikt zou moeten worden door bestemmingsverkeer.

Het Parool – Marc Kruyswijk – 19 januari 2022

pastedGraphic.pngDe Sloterweg is niet berekend op de 15.000 auto’s die er dagelijks gebruik
van maken: de smalle weg is geschikt voor slechts 6.000 auto’s per dag.
Beeld: Dingena Mol.

Zelden liepen zoveel mensen warm om hun mening te geven over wat in beginsel een verkeerskwestie is, die uiteindelijk draait om de vraag of bepaalde buurten en het dorp Sloten in het bijzonder, mogen worden ‘bevoordeeld’ ten koste van de vele bewoners van Nieuw-West.

De groep die die laatste mening was toegedaan was luid en duidelijk aanwezig, tijdens de eerste van maar liefst twee inspraakavonden die de gemeente deze week op de rol heeft staan. De tegenstanders moeten, als de plannen doorgaan, namelijk vele extra kilometers maken om het stadsdeel per auto te verlaten.

Slepende kwestie
Het is een kwestie die inmiddels slepend mag worden genoemd. Het draait om de Sloterweg, die bij lange na niet berekend is op de 15.000 auto’s die er dagelijks gebruik van maken: de smalle weg is geschikt voor slechts 6000 auto’s per dag, blijkt uit onderzoek.

Van al die voertuigen is het grootste deel afkomstig uit Nieuw-West. De woonwijken achter en in het verlengde van de Sloterweg, met name De Aker en Osdorp, groeien als kool. De buurten zijn sterk gericht op de stad en helemaal ingericht op de auto: er zijn veel parkeerplaatsen en de toegang tot het openbaar vervoer is matig tot belabberd te noemen.

Elektronisch toezicht
Insteek van de gemeente is de Sloterweg af te sluiten voor verkeer dat de route gebruikt om op de A4 te komen. Twee jaar geleden al kwam de gemeente met het plan waarover al langer werd gesproken: elektronisch toezicht. Alleen mensen met toestemming zouden nog van de weg gebruik mogen maken. Wie de weg zonder vergunning zou gebruiken, kon automatisch een bekeuring tegemoet zien van 90 euro per keer.

Dat was tegen het zere been van de bewoners van De Aker en de rest van Osdorp. Want voor hen is de weg van groot belang. Wie moest omrijden, zou minuten extra reistijd kwijt zijn. Veel insprekers stelden dat de omrijtijden veel langer zijn dan de gemeente beweert. Met veel meer uitstoot tot gevolg, en een ernstige aantasting van de verkeersveiligheid, vanwege de stijging van het aantal autokilometers.

Nieuw-West pist naast pot
Alle argumenten kwamen dinsdagmiddag en -avond uitgebreid aan de orde. Volgens veel insprekers zouden de andere straten van Nieuw-West het buitensporig voor hun kiezen krijgen. Volgens een van hen zou dat ‘prettig zijn voor de inwoners van Sloten, maar een stuk gevaarlijker voor alle andere mensen in de wijken erachter’.

Een andere inspreker stelde dat Nieuw-West er altijd bekaaid vanaf komt bij infrastructurele investeringen. “Er worden miljoenen uitgegeven aan verkeersmaatregelen, maar om de een of andere reden vist Nieuw-West structureel achter het net.” Hij eindigde zijn betoog met de stelling dat iedereen erbij gebaat is als auto’s zo snel mogelijk op de snelweg zitten en niet oeverloos moeten omrijden door buurten waar wordt geleefd.

Ordinaire oprit van A4
Ook de voorstanders van de door de gemeente voorgestelde maatregel om verkeer zoveel mogelijk te weren van de Sloterweg lieten zich niet onbetuigd, hoewel zij tijdens de eerste van de twee inspraakavonden in de minderheid waren. Een van hen stelde dat de straat de laatste jaren is verworden tot ‘een ordinaire oprit van de A4’. “Daar is de Sloterweg nooit voor bedoeld.”

De eerste van de twee inspraakmomenten werd gekweld door digitaal ongemak: veel mensen die gebruik wilden maken van de mogelijkheid om de raadsleden toe te spreken voordat het onderwerp donderdag op de agenda staat, konden geen verbinding krijgen. Voor hen biedt de tweede inspraakavond waarschijnlijk een goede gelegenheid.

Van: www.parool.nl/amsterdam/nieuw-west-vist-structureel-achter-het-net-verkeersdiscussie-over-sloterweg-sleept-zich-voort~b07b6add/

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg

Besluitvorming verkeerssituatie Sloterweg nadert climax

Vrijwilligers van de werkgroep Sloten en de Dorpsraad zetten zich al decennia lang in voor het veilig maken van de Sloterweg. Gaat het komende week dan eindelijk lukken om de smalle dijkweg verkeersveilig te maken?

De vorige keren werd besluitvorming door de politiek telkens op het allerlaatste moment afgeblazen, omdat de politici het toch niet aandurfden. Ook nu is het verzet tegen de voorgestelde maatregelen weer enorm. Als het aan verkeerswethouder Egbert de Vries ligt, dan gaat de knoop deze keer wel doorgehakt worden, maar hij is hiervoor wel afhankelijk van de dapperheid van de gemeenteraad.

Kunnen fietsers straks wel veilig over de Sloterweg rijden? Foto: Tamar Frankfurther.

Wethouder kiest voor variant 2A
Wethouder de Vries realiseert zich dat het onmogelijk is om iedereen blij te maken met de te kiezen verkeersoplossing, maar is ervan doordrongen dat de huidige onveilige situatie niet kan voortduren. De Vries: “Op dit moment rijden er dagelijks meer dan 15.000 voertuigen op de Sloterweg, terwijl de weg eigenlijk geschikt is voor maximaal 6.000 voertuigen per dag, met diverse onveilige situaties als gevolg. Voorop staat, en daar is eigenlijk iedereen het over eens: de Sloterweg moet veiliger worden. Er zijn meerdere varianten uitgebreid onderzocht. Geen enkele variant biedt een oplossing zonder dat er nadelige effecten op andere plekken ontstaan. Variant 2A zorgt voor de grootse fietsveiligheid op de Sloterweg en met deze variant kan het doorgaand verkeer niet alsnog door Nieuw Sloten rijden waardoor drukte en overlast voor bewoners in deze wijk zoveel mogelijk beperkt blijft.

Deze variant is relatief snel uitvoerbaar en vindt het beste evenwicht tussen de vele belangen en wensen van betrokkenen.”

Een jaar lang monitoren
Nadat invoering van variant 2A gaat de gemeente goed in de gaten houden wat voor effecten er optreden. De wethouder: “Bij implementatie worden gedurende een jaar de effecten van variant 2A op diverse wegen in zowel Haarlemmermeer als Amsterdam gemonitord. Als er onvoorziene knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en/of doorstroming ontstaan, worden aanvullende maatregelen getroffen. Indien er onacceptabele knelpunten ontstaan die niet oplosbaar blijken, dan is er altijd nog de mogelijkheid om terug te vallen op een andere variant (zoals variant 11).”

Na inspraak nog twee belangrijke vergaderingen op 20 en 26 januari 2022
Vanavond, op 19 januari om 19.00 uur wordt nog een extra digitale inspreekbijeenkomst georganiseerd. Op 20 januari vergadert de commissie Verkeer (MLW) vanaf 9 uur en in de loop van de ochtend wordt waarschijnlijk al zichtbaar hoe de verschillende partijen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 26 januari zullen gaan stemmen. Op 20 januari komt de Sloterweg als derde agendapunt aan bod. Daarvóór bespreekt de commissie o.a. het verslag van de vorige vergadering en kunnen de raadsleden laten weten over welke agendapunten zij het woord willen voeren.

Zorgvuldig inspraaktraject
In het afgelopen jaar heeft de gemeente een zeer uitgebreid en zorgvuldig inspraaktraject opgezet. Iedereen, die dat wilde, mocht zijn visie geven op de verschillende oplossingsvarianten die de gemeente had uitgedacht. De ambtelijke projectgroep heeft hierover met zeer vele belangengroepen in de wijde omgeving van de Sloterweg gesproken. Maar liefst 450 mensen dienden vervolgens veelal uitgebreide zienswijzen in. De projectgroep was vervolgens van mening dat Variant 2A de voorkeur verdient en gaf zijn reactie in de Nota van beantwoording. Op 18 januari en 19 januari spraken/spreken veel betrokken buurtbewoners uit Sloten, Nieuw Sloten, Badhoevedorp en elders uit Nieuw-West digitaal in tijdens speciaal georganiseerde inspraakavonden van de commissie MLW van de gemeenteraad. Daarna is de politiek aan zet.

Tamar Frankfurther; 18 januari 2022.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg

De Dorpsraad: vóór en dóór bewoners van het landelijke gebied

De Dorpsraad is gevraagd haar visie te geven op het vraagstuk over wie mag er wel in de Dorpsraad zitting nemen en wie niet en waarom dit dan zo is.

De aanleiding was een vraag van een ondernemer die zijn bedrijf in Sloten heeft, maar die hier niet woont. De huidige Dorpsraad is er geen voorstander van om ook niet-bewoners lid te laten worden van de Dorpsraad. Net zoals je alleen lid kunt worden van de gemeenteraad als je ook in die gemeente woont en alleen lid kunt worden van de Tweede Kamer als je in Nederland woont. Wij geven hieronder verdere uitleg.

Wat is de Dorpsraad eigenlijk?
De Dorpsraad Sloten Oud-Osdorp is een Stichting met als bestuur de Dorpsraad. De leden van de Dorpsraad vormen aldus gezamenlijk het bestuur van de Stichting. De Stichting heeft, net als elke andere stichting, zogenaamde ‘statuten’. Daarin staan de regels en de doelstellingen waaraan de Dorpsraad uitvoering moet geven. In het kort komt dat er op neer dat de Dorpsraad zich inzet voor de lokale belangen van de inwoners van het dorpsraadgebied. Dat gebied behelst het dorp Sloten, de Sloterweg, de Akerwegen en het gebied rondom de Osdorperweg ten westen van de Ookmeerweg. In de Dorpengids vindt u een kaart van het gebied. De Dorpsraad bestaat uit minimaal vijf leden en maximaal uit elf leden. De Dorpsraad stelt, binnen deze grenzen zelf het aantal leden vast.

Wie in Dorpsraad?
De leden moeten volgens de statuten woonachtig zijn in het gebied. Eén maal per vier jaar waren er tot nu toe altijd verkiezingen waarbij minimaal vijf en maximaal elf leden gekozen konden worden. Dit jaar zal dat zeer waarschijnlijk niet nodig zijn, omdat zich tot nu toe minder kandidaten bij de werkgroep Verkiezingen hebben aangemeld dan de maximaal elf plekken in de Dorpsraad. Tot de datum van de gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022, kunnen bewoners uit het gebied zich nog bij de werkgroep Verkiezingen aanmelden. De leden van de Dorpsraad ontvangen geen beloning en hebben in principe voor vier jaar zitting in de Dorpsraad.

Belangen bewoners centraal
In het kort komt het er op neer dat de Dorpsraad zich inzet voor het behoud van het landelijk karakter van het gebied, de sociale verbanden tussen de bewoners zal versterken, het milieu zal beschermen, de verkeerssituatie zal bewaken, inspraak zal uitoefenen op ruimtelijk beleid in brede zin en wat zij verder van belang acht voor de bewoners en het gebied. Kortom, het gaat om vrij ruime, maar toch ook wel specifieke doelstellingen. De ruimtelijke ordening en het verkeer zijn terreinen waarop de laatste jaren veel aandacht op is gelegd. Ook zijn wij druk geweest met het opzetten van een samenwerkingsverband tussen alle actieve vrijwilligersgroepen binnen het gebied.

Hoe doen we dat?
De Dorpsraad komt op voor de belangen van bewoners van en organisaties in het landelijke gebied door te overleggen met de gemeente. Wij stellen werkgroepen in die op specifieke onderwerpen aan de slag gaan. Wij ontplooien ook zelf activiteiten zoals de dodenherdenking, Bevrijdingsdag, vrijwilligersdag, de kerstbijeenkomst en de nieuwjaarsreceptie. De Dorpsraad spreekt in, schrijft commentaren en gaat soms naar de rechter.

Ondernemers in het landelijke gebied
Iedere ondernemer die in het gebied woont kan lid worden van de Dorpsraad. Iedere ondernemer die niet in het gebied woont maar wel zijn bedrijf hier gevestigd heeft zou lid kunnen worden van één van de werkgroepen. Net zoals dat voor ieder ander geldt die belangstelling heeft voor het landelijke gebied en mee wil praten en denken over de toekomst. De werkgroepen zijn bij uitstek ook de plek waar plannen worden bedacht en beleidslijnen worden uitgezet. De Dorpsraad moet zich inzetten voor de belangen van de inwoners en voor het behoud van het landelijke gebied in het algemeen. De Dorpsraad zet zich niet in voor de belangen van mensen die buiten het gebied wonen en hier wel een bedrijf hebben. Zij kunnen – als zij van mening zijn dat hun belangen afwijken van die van de bewoners – zélf hun democratische rechten uitoefenen richting het stadsbestuur, maar dat kan niet door zitting te nemen in de Dorpsraad. Zo is het opgezet en zo werkt het ook al meer dan vijftig jaar. De Dorpsraad is een bewonersorganisatie en geen ondernemersvereniging.

Ondernemers hebben vaak eigen organisaties die hun belangen behartigen zo ook in ons gebied. Ondernemers zijn vaak mondig en zij hebben meestal ook meer mogelijkheden zaken die hen aangaan te beïnvloeden. De Dorpsraad is er dan ook geen voorstander van dat ondernemers die niet in het gebied wonen lid kunnen worden van de Dorpsraad.

Statuten kunnen gewijzigd worden, maar…
Statuten kunnen altijd veranderd worden. Volgens de statuten is de Dorpsraad bevoegd de statuten te wijzigen met een tweederde meerderheid. Als tweederde van de inwoners dat zou willen, dan kunnen zij vragen aan de Dorpsraad of zij er ook voor zijn om de statuten aan te passen zodat ook ondernemers die niet in het gebied wonen in de Dorpsraad zitting kunnen nemen. Als dat het geval zou zijn, dan zou het ook raadzaam zijn om hier meteen regels aan te koppelen. Er zijn dan allerlei scenario’s denkbaar waar je van tevoren op moet anticiperen, maar het voert te ver om daar nu al over uit te wijden. De Dorpsraad wil alleen wel zeggen dat het zomaar aanpassen van de statuten niet raadzaam is. De huidige Dorpsraad er geen voorstander van om het dorpsraadlidmaatschap open te stellen voor niet-bewoners, maar misschien de nieuwe Dorpsraad wel.

Meld je aan voor de Dorpsraad
Wij nodigen iedereen die in het landelijke gebied woont en 18 jaar of ouder is van harte uit om zich bij de werkgroep Verkiezingen aan te melden voor de Dorpsraad. Dat geldt ook voor ondernemers die in het gebied wonen. Doe dat vooral. Hoe diverser de nieuwe Dorpsraad hoe beter we samen de belangen van iedereen vertegenwoordigen. Woon je hier niet, maar wil je wél meepraten in een werkgroep? Graag! Meld je aan via deze link.

Namens de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp,

Sjoerd Jaasma, voorzitter van de Dorpsraad; 17 januari 2022.

Oud Osdorpers ten einde raad naar de gemeenteraad

Bewoners van de Osdorperweg in Oud Osdorp, verenigd in de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO), hebben de knuppel in het hoenderhok gegooid. De verkeerssituatie op de smalle rechte dijkweg, vrijwel zonder (aparte) voet- en fietspaden, die notabene onder het Hoofdnet Fiets valt, is onaanvaardbaar gevaarlijk.

Deze bebording ontslaat de gemeente niet van de plicht het wegdek nu eindelijk eens op te knappen. Foto’s en montage: Theo Durenkamp.

Vorige week hebben zij daarom naar alle gemeenteraadsleden een zogeheten raadsadres verzonden om hun beklag te doen over de al jaren slepende verkeersproblematiek op de Osdorperweg. De broodnodige maatregelen om de weg op te knappen en veiliger te maken blijven almaar uit. En nu is er tot overmaat van ramp plotseling sprake van een verbreding en het opheffen van het vrachtwagenverbod.

Overdragen van stadsdeel naar gemeente
Maatregelen worden steeds aangekondigd en net zo vaak weer doorgeschoven. Kern van het raadsadres is het dringende verzoek om de oplossing voor deze verkeersproblematiek op de Osdorperweg vanaf nu door de gemeente te laten af te handelen in plaats van het stadsdeel. Net als bij de Sloterweg, die ook onder gemeentelijke regie kwam te staan.

Verbreding Osdorperweg voor vrachtverkeer?
Volgens de planning gaat eind deze maand het groot onderhoud aan de Osdorperweg op het gedeelte tussen Joris van den Berghweg en Halfweg van start. Eind augustus moet dit hele stuk dan van een vernieuwde fundering en een nieuwe asfaltlaag zijn voorzien. Grootste zorg van de bewoners is daarbij dat de weg verbreed gaat worden. Die verbreding stond zomaar in het gemeentelijke plan en is bedoeld om zwaar vrachtverkeer mogelijk te maken, maar dit was bij de inspraak zo niet afgesproken. Toen de KOO dit aan het begin van de inspraakbijeenkomst op 13 december aan de orde stelde, ontkende de gemeente onmiddellijk dat er sprake was van een verbreding. Het zou gaan om een “redactiefout” in de plannen. De bewoners zijn er door deze zogenoemde foutieve vermelding echter helemaal niet gerust op. Zij vrezen dat de in 2011 ‘per ongeluk’ aangelegde asfaltverbreding in de berm náást de bestaande fundering van de weg in het komend half jaar zal worden gelegaliseerd. En dat dan meteen maar even de hiervoor benodigde onderliggende fundering verbreed wordt ten koste van de bermen.

Zwaar vrachtverkeer voortaan legaal?
Het raadsadres vermeldt tevens dat de nieuwe inrichting pas in 2023 zijn beslag gaat krijgen en dat daarvoor eerst nog weer gepraat moet worden over de vorig jaar vastgestelde uitgangspunten die onderling tegenstrijdig zijn. Zo is een van de uitgangspunten dat de weg technisch geschikt moet worden gemaakt voor zwaar vrachtverkeer. En dat terwijl de Osdorperweg al sinds 1963 juist een verbod kent voor vrachtverkeer breder dan 2,2 m en een hogere aslast dan 4,8 ton; een verbod dat al die jaren overigens nooit is gehandhaafd…

In één keer de héle weg!
Het raadsadres pleit er nadrukkelijk voor om de héle weg tussen Ookmeerweg en Halfweg aan te pakken, dus óók het gedeelte door de oude dorpskern van Oud Osdorp dat voor de laatste keer in 2007 is gerenoveerd. Juist op dit stuk zijn nu gevaarlijke situaties ontstaan door verzakkingen en zogeheten langsgleuven – die vooral voor fietsers gevaarlijk zijn – en provisorisch opgelapte stukken. De bewoners storen zich er vooral aan dat deze oplappingen en stuk gereden wegdelen zich in de beruchte bocht bevinden waar de gemeente onlangs wél gele waarschuwingsborden voor het slechte wegdek heeft geplaatst, maar niets heeft gedaan om deze gewraakte wegvakken te repareren…

Nét als de Sloterweg?
Inmiddels is bekend geworden dat het raadsadres op 26 januari in de gemeenteraad aan de orde zal komen. Dit is tevens de dag waarop de uiteindelijke beslissing over de verkeersproblematiek rond de Sloterweg vermoedelijk zal worden genomen. Wat de Osdorperweg betreft zal op die dag alleen worden besloten hoe en door wie dit raadsadres zal worden behandeld. Omdat de Osdorperweg vergelijkbaar is qua situatie en problematiek aan de Sloterweg vertrouwen de Oud Osdorpers erop eenzelfde behandeling als op Sloten van de gemeente te krijgen.

Theo Durenkamp, 15 januari 2022.

Waarom gaat gemeente door met vernielen Lutkemeerpolder?

Precies op het moment dat Ahold de gemeente liet weten geen distributiecentrum te willen vestigen in de Lutkemeerpolder, begonnen er voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een weg dwars door de polder.

De gemeente gaat door met het vernielen van de Lutkemeerpolder in Oud Osdorp, maar de polder is nog altijd niet verloren. Foto: Behoud Lutkemeer.

De redactie van deze Nieuwsbrief vroeg daarop aan de gemeente waarom er bouwrijp gemaakt moest worden terwijl er geen gegadigde meer was. Als antwoord hierop ontving de redactie een uitgebreide mail van de gemeente. De redactie vroeg Marijke Kruyt van Platform Behoud Lutkemeer hierop te reageren.

Bestemmingsplan Lutkemeer nog altijd niet bekrachtigd
Voordat Marijke kan reageren op de ontstane situatie nadat Ahold had gemeld zich niet meer in de Lutkemeerpolder te willen vestigen, doet zij nog een stap terug in de tijd: “Het plan om in de Lutkemeer een bedrijventerrein te vestigen is al twintig jaar geleden gemaakt. In 2013 heeft de gemeenteraad dit bestemmingsplan bevestigd. De gemeenteraad was op dat moment echter niet goed was geïnformeerd over de verregaande corruptie in dit dossier. Daarom ging het Platform Behoud Lutkemeer naar de rechter, die het Platform in het gelijk stelde: De rechter droeg het gemeentebestuur op om het bestemmingsplan Lutkemeer opnieuw in de gemeenteraad in stemming te brengen. En daarbij openheid te geven over hoe dit bestemmingsplan indertijd onder invloed van corruptie tot stand is gekomen. Dit is nog altijd niet gebeurd. Het College van Burgemeester en Wethouders blijft dit nu al anderhalf jaar traineren. Ondertussen heeft het Platform Behoud Lutkemeer een rapport opgesteld waarin de hele corruptiegeschiedenis rond de Lutkemeerpolder nauwkeurig wordt beschreven. Dit verschijnt binnenkort. Hou dit even in je achterhoofd als je verder leest.”

Gemeente: er zijn andere partijen, wij gaan door
Dan maken we nu de tijdsprong naar begin 2022: Afgelopen november hebben veel sympathisanten van Platform Behoud Lutkemeer bij de gemeente geklaagd over de herstart werkzaamheden in de Lutkemeerpolder. Zij kregen op 5 januari een reactie van Bilal Amajjoud, de projectmanager ‘Business Park Amsterdam Osdorp’, die namens wethouder Van Doorninck sprak: “Onlangs is gestart met het bouwrijp maken van de tweede fase van Businesspark Amsterdam Osdorp in de Lutkemeerpolder. Kort na de start van de werkzaamheden werd duidelijk dat Ahold zich niet zoals verwacht met een distributiebedrijf in het gebied zal vestigen. We hebben veel vragen gekregen of daarom de werkzaamheden niet gestopt moeten worden. Naast Ahold is er echter nog een overeenkomst met een andere partij voor een groot kavel en wordt met een aantal partijen gesproken over overeenkomsten voor de iets kleinere kavels. De werkzaamheden die nu plaatsvinden zijn nodig voor het op tijd bereikbaar maken van die kavels. De werkzaamheden gaan dan ook gewoon door.”

Nog altijd geen definitieve reserveringsovereenkomst
Marijke Kruyt van Platform Behoud Lutkemeer reageert: “Die zogenaamde andere partij die nu wordt opgevoerd, is projectontwikkelaar Thunnissen. Hij is namelijk de opvolger van SEKU BV. Dat is de private partij die al sinds 2008 met de gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft om een deel van de Lutkemeerpolder – zoals zij dat noemen – ’te ontwikkelen’. Over die overeenkomst met SEKU BV is heel veel te doen geweest, omdat deze tot in de Hoge Raad een cruciale rol heeft gespeeld in de veroordeling van de corrupte Ton Hooijmaijers. Mede onder druk van ons onderzoek heeft de gemeente in 2018 deze overeenkomst met SEKU BV afgekocht, en overgedaan aan Thunnissen. In 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die zegt dat men onomkeerbare werkzaamheden zolang mogelijk moet uitstellen en alleen dán mag starten wanneer er voor betreffend gebied een definitieve reserveringsovereenkomst is. Die motie heeft zeker geen betrekking op de afspraak met Thunnissen; de motie gaat over nieuwe overeenkomsten die afgesloten zouden worden. Wethouder Van Doorninck schetst voor de zoveelste keer een foutief beeld.”

Wethouder schendt eigen belofte uit 2019
“Maar het is allemaal nog vreemder”, aldus actievoerster Marijke: “Op 6 maart 2019 schreef wethouder Van Doorninck zélf nog in een brief aan de gemeenteraad: “Het sluiten van een reserveringsovereenkomst zal voor het eerste deelgebied wel als voorwaarde worden gesteld voordat er wordt gestart met bouwrijp maken.” Nu er geen reserveringsovereenkomst meer is, moet er dus gestopt worden met bouwrijp maken, is volgens ons – en ook volgens haarzelf dus – de enige logische conclusie. Maar nee, tóch gaat men in volle vaart verder met het aanleggen van een weg. Hiervoor is het noodzakelijk om zand aan te brengen. De mooie biologische bodemstructuur van de Lutkemeerpolder, met een grote biodiversiteit, wordt hierdoor steeds verder vernield!”

In de compacte stad veel behoefte aan bedrijventerrein
De gemeente heeft nog een nieuw argument waarom zij de werkzaamheden in de Lutkemeerpolder doorgang laat vinden. Als op bedrijventerreinen elders in de stad woningen worden gebouwd, dan kunnen de daar verdreven bedrijven naar de Lutkemeerpolder verhuizen. Bilal Amajjoud, de projectmanager ‘Business Park Amsterdam Osdorp’ verwoordt het als volgt: “De ruimte in Amsterdam is schaars. Daarom voert de gemeente een ‘compacte gemengde stad beleid’. Dit houdt in dat de stad ervoor kiest om verschillende functies en voorzieningen binnen de grenzen van de stad toe te voegen. De afgelopen jaren zijn verschillende bedrijventerreinen aangewezen als woningbouwlocaties. De daar gevestigde bedrijven, maar ook nieuwe bedrijven, verhuizen naar elders in de regio of naar de randen van stad. De ontwikkeling van het bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder is met circa 25 hectare uitgeefbare kavels een belangrijke schakel in deze strategie. Het aantal Amsterdammers is in de afgelopen decennia toegenomen. Met deze toename groeit ook de behoefte aan ruimte voor ondersteunende bedrijven. De ruimte voor bedrijven wordt met alle transformaties kleiner en daarom is de ontwikkeling van bedrijventerreinen zoals in de Lutkemeerpolder van essentieel belang voor het goed functioneren van de compacte gemengde stad.”

Geen belangstelling van bedrijven voor Lutkemeerpolder
Marijke Kruyt van Platform Behoud Lutkemeer: “Hier kan ik heel kort op reageren. Niets wijst erop dat bedrijven, die uit de stad werden verdreven, zich nu in de Lutkemeerpolder willen vestigen. Dat is het nou juist. Er is al die jaren nog geen enkel belangstellend bedrijf gekomen dat de definitieve reserveringsovereenkomst heeft getekend.”

Gemeente: bedrijventerrein is duurzame ontwikkeling
De gemeente is van mening dat het terugdraaien van de plannen in de Lutkemeerpolder een negatief effect zou hebben op de stedelijke ambities voor o.a. de woningbouw, economie en de uitstootvrije stad. Projectmanager Bilal Amajjoud: “Als gemeente sturen we aan op duurzame ontwikkeling van de stad. Bij de ontwikkelingen van het bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder betekent dit dat er veel ruimte is voor natuur, dat er aandacht is voor biodiversiteit en migratieroutes van fauna, dat toekomstige bedrijven duurzaam en circulair moeten bouwen en dat lokale voedselproductie mogelijk blijft binnen het plangebied, omdat er 3 ha grond beschikbaar is voor stadslandbouw. Op deze manier wordt er ingespeeld op de belangen van de stad van nu en in de toekomst.”

Bouw niet op vruchtbare grond; bescherm de scheggen
Marijke Kruyt reageert: “De Lutkemeerpolder is het enige stuk onbebouwde grond in Amsterdam met vruchtbare klei. Al jaren geleden heeft het Landelijk Planbureau voor de Leefomgeving voor het hele land als richtlijn vastgesteld: “Bouw niet op vruchtbare grond”. En de gemeente spreekt zichzelf tegen omdat het bebouwing van de Lutkemeerpolder strijdig is met zijn eigen uitgangspunten. In de gemeentelijke ‘Omgevingsvisie 2050’ uit 2021 staat op pagina 56 onder de kop ‘Rigoureus vergroenen’: “Amsterdam versterkt de bestaande structuur van groene scheggen.” Welnu de Lutkemeerpolder ligt in die kostbare groene scheggenstructuur en verdient het dus om te worden beschermd in plaats van te worden vernietigd.”

De oude economie tegenover biodiversiteit
De economische argumenten om de Lutkemeerpolder als bedrijventerrein in te richten kunnen ook niet op steun rekenen van Platform Behoud Lutkemeer. Marijke: “Voor de economie zou het beter zijn om in de polder een Voedselpark aan te leggen en de ecosysteemdiensten zoals waterberging, verbetering luchtkwaliteit, recreatie (en meer functies) in stand te houden. De Wageningse universiteit heeft berekend dat de polder meer geld voor de gemeente verdient als biopolder dan als bedrijventerrein met grijze betonnen loodsen. De argumentatie van de gemeente is achterhaald. In de huidige klimaatcrisis is duidelijk dat biodiversiteit van levensbelang is voor een gezonde stad.”

Uitstootvrije stad
Tot slot wil Marijke Kruyt nog reageren op de door de gemeente gebruikte term ‘uitstootvrije stad’: “De gemeente beweert in zijn mail van 5 januari met droge ogen dat “Bij de ontwikkelingen van het bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder betekent dit dat er veel ruimte is voor natuur, dat er aandacht is voor biodiversiteit en migratieroutes van fauna, dat toekomstige bedrijven duurzaam en circulair moeten bouwen.” Dat is toch pure misleiding? Als je groen vernielt en versteent en dat een verbetering van de biodiversiteit noemt, valt dat voor gewone stervelingen toch onder het kopje ‘greenwashing’? Ten eerste is projectontwikkelaar Thunnissen geen partij die onderworpen is aan de duurzaamheidseisen van de gemeente. En ten tweede is de grootst mogelijke biodiversiteit en circulariteit natuurlijk het allerbest gewaarborgd als de polder groen blijft. De wethouder klopt zichzelf op de borst dat zij persoonlijk drie hectare voor de stadslandbouw heeft gered. Ook dat is klinkklare kletskoek. Zij verkwanselt 40 hectare fantastische stadslandbouwgrond ten behoeve van zogenaamd economisch gewin. En de onderliggende financiële berekening klopt niet eens!”

Voedselpark Amsterdam
Vier organisaties hebben een plan gemaakt om van de Lutkemeerpolder het ‘Voedselpark Amsterdam’ te maken. Meer daarover leest u in de Nieuwsbrief van volgende week. Wilt u zelf op de hoogte blijven van alles rond het behoud van de Lutkemeerpolder, neem dan een abonnement op de nieuwsbrief van het Platform.

Tamar Frankfurther, 15 januari 2022.