@mini-m

Strijd tegen afval naast containers op Slimmeweg in volle gang

Na járenlange overlast en heel veel klagen is het de nieuwe gebiedsbeheerder van Sloten gelukt om de overlast bij het afvalpunt op de Kop van het dorp Sloten nu echt goed aan te pakken.

Zoals te verwachten was, is het probleem hier hardnekkig en niet zomaar verholpen.

Handhavers in burger hebben vooral ondernemers op de bon geslingerd die afval uit hun busjes naast de containers dumpten. Ook als ze vol zijn, is het niet toegestaan om afval naast de containers achter te laten.
Maak in dat geval meteen een melding. Breng het naar een ander afvalpunt of neem het – helaas – toch  maar weer terug mee naar huis.

Intensieve gemeentelijke samenwerking
Om het afvalpunt op de Slimmeweg zo netjes mogelijk te houden, werken drie gemeentelijke afdelingen – onder coördinatie van de gebiedsbeheerder – nauw samen. De afdelingen ‘Afval en grondstoffen’ (zorgt voor verwijderen grof vuil en leegt de ondergrondse containers), ‘Stadswerken’ (leegt de prullenbakken en veegt) en de afdeling ‘Handhaving’ gaven in de afgelopen maanden al volop prioriteit aan dit ernstig vervuilde Slotense afvalpunt. Uiteraard houdt deze locatie hun aandacht.

Afval naast containers wordt zwerfafval
Als er afval naast de containers wordt geplaatst, is dat niet alleen vervelend omdat het een bende wordt rond de containers. Als het een puinhoop is, trekt dit ook nóg meer afval aan. Bovendien waait dit afval alle kanten op. Als het even verderop ligt, dan verandert het van naam en wordt het ‘zwerfafval’. Rond het afvalpunt Sloterweg / Slimmeweg ligt dat overvloedig in de bermen en sloten. De vrijwilligers van de werkgroep ‘Sloten Schoner’ hebben het er iedere week druk mee, maar het levert ook veel extra werk op voor de gemeente. 

Handhaving deelt boetes uit
De gemeente heeft in de afgelopen periode veel rommel opgeruimd bij het afvalpunt. Handhavers in burger hebben urenlang bij het afvalpunt gepost. Dat leidde in die periode al tot 72 waarnemingen en 40 proces-verbalen van illegaal gedrag (vooral het plaatsen van afval naast de containers). 

Vaak bedrijfsafval
De handhavers zagen dat er relatief vaak groot bedrijfsafval met busjes werd gebracht. Zij kregen boetes tot 750 euro opgelegd. Het viel op dat bestuurders van deze busjes die kwamen aanrijden meteen al rechtsomkeert maakten toen zij zagen dat er gehandhaafd werd. Deze gecoördineerde actie werkt dus ook al preventief.

Onderzoeksresultaten worden gebruikt
De gemeente maakt van dit afvalpunt een voorbeeldproject. De opgedane kennis kan dan ook gebruikt worden op andere overlast gevende locaties in Amsterdam. De gebiedsbeheerder: “De afdeling Handhaving maakt een analyse van de gegevens uit de proces-verbalen. Afhankelijk van hun bevindingen wordt vervolgens besloten of deze bestuurlijk worden ingebracht via het management van het stedelijk beheer. Wij als ambtenaren voeden het bestuur alleen met informatie. Het is vervolgens aan de politiek om te besluiten óf  en zo ja, wát men hiermee wil doen.”

Waterbedeffect naar andere afvalpunten?
Omdat de gemeente nu eenmaal niet alles tegelijk aan kan pakken, wordt het vizier vooralsnog vooral gericht op het afvalpunt bij de Slimmeweg. “Daar blijft de gemeente zo veel mogelijk doorgaan met opruimen en handhaven”, zo laat de gebiedsbeheerder weten. “Het kan zijn dat deze actie een waterbedeffect heeft op het afvalpunt op de hoek van de Osdorperweg even verderop. Als bewoners merken dat de vervuiling en overlast daar toenemen, dan hoop ik dat ze daar meldingen over indienen bij de gemeente. En: Is de glascontainer bijvoorbeeld vol, zet je flessen er dan alsjeblieft niet naast. Neem ze weer meer terug naar huis of breng ze naar een ander afvalpunt. En doe een melding dat de glasbak vol is.

Het lijkt soms misschien soms net alsof de gemeente niets met die meldingen doet, maar dat is niet zo. Wij doen ons best. Het is voor ons – ook in het belang van deze casus – heel belangrijk om te weten wat voor effect dit heeft op dit andere afvalpunt in de buurt en mogelijk op andere afvalpunten verder weg. Melden heeft áltijd zin. Doen!”

Tamar Frankfurther; 11 juni 2022.

Toch bouwen voor leegstand in de Lutkemeerpolder?

Ondanks grote steun voor Voedselpark Amsterdam blijft de gemeente Amsterdam streven naar een versteende en geasfalteerde Lutkemeerpolder in Oud Osdorp.

In maart 2022 heeft een investeerder een bouwvergunning aangevraagd voor het bouwen van een distributiecentrum in de Lutkemeerpolder. Platform ‘Behoud Lutkemeer’ heeft hiertegen bezwaar gemaakt. ‘Behoud Lutkemeer’ is ervan overtuigd een stevige zaak te hebben en dat het lukt om dit bouwplan tegen te houden.

Zolang er nog geen bedrijven zijn die zwart-op-wit laten vastleggen dit distributiecentrum in de Lutkemeerpolder te gaan gebruiken, mag de gemeente van de politiek geen medewerking verlenen aan dit bouwplan.

Niet wat wethouder en gemeenteraad willen
De aanvrager, een investeerder, wil op 5,5 hectare van de 43 hectare tellende Lutkemeerpolder een distributiecentrum bouwen. “Maar, de ontwikkelaar heeft nog geen gebruiker van dat distributiecentrum. De wethouder heeft altijd, gesteund door de gemeenteraad, aangegeven dat er niet gebouwd mag worden voor leegstand”, laat Alies Fernhout van Behoud Lutkemeer weten: “De wethouder zei indertijd: “Het is mijn nachtmerrie dat er wordt gebouwd voor leegstand”.

Alleen als bekend is welk bedrijf zich hier wil gaan vestigen, mag dáárvoor een pand gebouwd worden. Ik wil niet dat een investeerder hier met winstoogmerk gaat bouwen om te speculeren.” Het lijkt er dus op dat de gemeente dit bouwplan gaat afwijzen, omdat deze investeerder nog op zoek moet naar een huurder of koper. Als de gemeente zijn eigen beleidslijn en politieke visie volgt, moet men besluiten de bouwaanvraag af te wijzen: Naast vernietiging van de polder gaat het in dit geval ook nog eens over bouwen voor leegstand.”

Kostbare landbouwgrond vernielen en geen elektriciteit
Tegelijkertijd blijft Behoud Lutkemeer zich verzetten tegen het gebruik van de Lutkemeerpolder voor bedrijventerreinen. Fernhout: “Maar het blijft erg zorgelijk dat politici niet willen inzien dat deze locatie helemaal niet geschikt is voor distributiecentra. Allereerst omdat er dan vruchtbare grond vernield wordt. Die grond moeten we juist koesteren. In de huidige klimaatcrisis zou ook het Amsterdamse College toch moeten doorhebben dat er grenzen zitten aan economische groei.”

Alle media hebben de afgelopen tijd gemeld dat het Amsterdamse stroomnet voorlopig aan zijn limiet zit. Alies Fernhout: “Het elektranet is overbelast en er geldt zeker tot 2027 een stop op nieuwe aanvragen. Je kúnt hier dus niet eens een distributiecentrum vestigen.”

Bereikbaarheid Lutkemeerpolder slecht
Deskundigen zijn het er daarnaast over eens dat de Lutkemeerpolder geen logische locatie voor distributiecentra is. Daarvoor zouden grote extra investeringen aan de infrastructuur nodig zijn. Fernhout vult aan: “Gek genoeg heeft de gemeente geen verkeersstudie laten doen hoe de nu slecht bereikbare Lutkemeerpolder dan ontsloten zou moeten worden. Zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor andere verkeersstromen. Ook bewoners uit Nieuw-West moeten bijvoorbeeld van de T106 gebruikmaken om de rijkswegen te bereiken. Het huidige verkeersnet kan daar geen grote stroom vrachtvervoer bij hebben.”

Alternatief: Voedselpark Amsterdam
“En dat terwijl er een prachtig ander plan op tafel ligt”, dat de steun heeft van allerlei organisaties en nu al vijfduizend meebetalende Amsterdammers: Voedselpark Amsterdam. Klik hier voor een filmpje van twee minuten waarin alle plannen uit de doeken worden gedaan. Wilt u ook een duit in het zakje doen en deelnemen aan de crowdfunding, klik dan hier. Inmiddels gingen 3.988 mensen u al voor. De teller staat al op € 399.556. Daarnaast zijn er ook diverse andere partijen die financieel bij gaan dragen aan dit duurzame initiatief.

Tamar Frankfurther; 23 mei 2022.

Groot onderhoud Osdorperweg in juli toch van start

Het geplande groot onderhoud aan de Osdorperweg gaat de smalle dijkweg, onderdeel van het Hoofdnet Fiets, wél veel onveiliger maken.

Dit blijkt uit de gemeentelijke bewonersbrief van 11 mei 2022 en uit contact daarna met de omgevingsmanager Pim Leuverink.

Ook het wegdek op het Onderweggetje, dat parallel aan de Osdorperweg achter de huisnummers 517 tot en met 571 loopt, is hard aan vervanging toe. Het is onduidelijk wanneer de gemeente hier aan de slag gaat. Foto: Theo Durenkamp.

Verkeersveiligheid: pas later?
In de bewonersbrief staat ook dat de werkzaamheden op de Osdorperweg de verkeersveiligheid hier niet zullen verbeteren. “Dat is heel teleurstellend”, zo laat de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) desgevraagd weten. “Daar smeken de Dorpsraad, de werkgroep Oud Osdorp en de KOO nu al decennia om. In de bewonersbrief zegt de gemeente hierover: “Zodra het nieuwe stadsdeelbestuur is geïnstalleerd en de portefeuillehouder op de hoogte is gebracht van het proces, wordt gekeken hoe er een vervolg gegeven kan worden aan het verkeersveiliger malen van de Osdorperweg.”

De KOO: “Het zal toch niet zo zijn dat deze wisseling van de wacht binnen het stadsdeel straks opníeuw leidt tot nóg meer herhaling van reeds uitgevoerde onderzoeken en van verder uitstel om de Osdorperweg veiliger te maken. Straks is het groot onderhoud afgerond en kunnen ze daarna meteen weer opnieuw beginnen omdat de weg dan ingericht gaat worden als Hoofdnet Fiets en 30 km-gebied. Kan dat niet beter in één keer? Er wordt zo heel veel gemeenschapsgeld verspild! Wij blijven hopen dat de gemeenteraad de regie snel overpakt. Met dat verzoek hebben we een raadsadres ingediend. Ook een meerderheid van de huidige stadsdeelcommissie steunt dit, omdat het stadsdeel in de afgelopen jaren bewezen heeft dit traject niet aan te kunnen.”

Nu toch niet ook verbreden en extra funderen?
In februari werd het groot onderhoud uitgesteld omdat er nog een funderingsonderzoek gedaan moest worden. Daarover en over de resultaten van dit onderzoek staat vreemd genoeg nu niets in deze bewonersbrief. De KOO zette altijd al vraagtekens bij het voornemen van de gemeente om de Osdorperweg steviger te funderen en te verbreden, omdat de weg daarmee geschikt gemaakt zou worden voor zware vrachtwagens: “Dat zou vreemd zijn. Op de Osdorperweg geldt immers al sinds 1963 een inrijdverbod voor doorgaand vrachtverkeer. Die verbodsborden staan er niet voor niets. De ondernemers van de Osdorperweg beschikken uiteraard over ontheffingen van dat verbod. Alles is in het verleden dus administratief goed geregeld.

Dat de gemeente dat verkeersbesluit niet meer kan vinden, betekent niet dat het niet bestaat. Als ze het niet meer kunnen vinden, nemen ze het besluit desnoods opnieuw. Het is toch voor iedereen ook logisch dat doorgaand vrachtverkeer niet thuishoort op deze smalle dijkweg zonder vrijliggende fietspaden? Bovendien valt de Osdorperweg onder het Hoofdnet Fiets. Fietsers en zware vrachtwagens zijn nu eenmaal op het Hoofdnet Fiets een ongelukkige combinatie. Dan is dat stevige onderheien niet nodig of sterker nog: niet gewenst.

De gemeente geeft geen schriftelijke openheid wat voor werkzaamheden straks precies onder het groot onderhoud gaan vallen, maar wij vrezen het ergste. Wij hopen dat de nieuwe stadsdeelcommissie hier ‘bovenop’ gaat zitten en verspilling van gemeenschapsgeld en ondoorzichtig gesjoemel in achterkamertjes deze keer voorkomt. En hopelijk wordt de regie over de Osdorperweg daarna snel overgeheveld naar de gemeente.”

Vrachtwagen-corridor met hoge snelheden
Op 16 mei had Hans de Waal contact met omgevingsmanager Pim Leuverink over de geplande werkzaamheden. Leuverink gaf telefonisch wél openheid van zaken over de geplande werkzaamheden. Hans: “Nu is onofficieel dus wel bekend dat met het groot onderhoud de weg definitief verbreed en extra gefundeerd en daarmee een vrachtwagen-corridor wordt. Daardoor wordt het dus ook nóg gevaarlijker voor fietsers. Bovendien: met mooi nieuw asfalt en zonder adequate handhaving op de 30 km/u een nog betere racebaan, met nóg hogere snelheden en snelheidsverschillen tussen auto en fietsverkeer.” Ontsteld schreef Hans een Open Brief.

Stadsdeelcommissie: “Voer 30 km/uur in!”
Overal in Amsterdam wordt 30 km/uur ingesteld. Daar bovenop heeft de stadsdeelcommissie van Nieuw-West in zijn laatste vergadering zelfs nog twee moties aangenomen vóór het instellen van 30 km/uur én het weren van doorgaand verkeer op de Osdorperweg. De KOO: “Het zal toch niet zo zijn dat de Osdorperweg nu eerst nu nog – ten koste van de bermen – voor veel geld verbreed en geschikt gemaakt wordt voor zwaar vrachtverkeer? Oké, na deze werkzaamheden is het wegdek dan fietsveilig, maar als fietsers op hun Hoofdnet Fiets dan door het voortrazende (vracht)verkeer nog de berm in worden gereden, dan schiet je daar toch weinig mee op”, aldus de zeer bezorgde Klankbordgroep.

Zuidelijke deel Osdorperweg
De bewonersbrief meldt ook dat later nog geprobeerd wordt om ook het zuidelijke gedeelte van de Osdorperweg – tussen de Joris van den Berghweg en de Ookmeerweg – nieuw asfalt te geven. Bij het Onderweggetje is het volgens de gemeente nog onduidelijk of daar alleen de deklaag van het asfalt vernieuwd moet worden of dat ook de fundering hier moet worden vernieuwd.

Onbereikbaar Oud Osdorp
De KOO vraagt zich ook bezorgd af of het lintdorp Oud Osdorp in deze periode nog wel voldoende bereikbaar blijft voor de nooddiensten. En of de gemeente zich wel realiseert dat het groot onderhoud ook gevolgen heeft voor evenementen op de Polderheuvel: “Als er weer grote festivals op de Polderheuvel georganiseerd gaan worden, loopt de boel hier normaal gesproken meteen al vast. En met deze werkzaamheden zal dat helemaal het geval zijn. Realiseert de gemeente zich wel dat straks niet alleen de Osdorperweg dan immers is opgebroken, maar dat er ook eenrichtingsverkeer op de Tom Scheursweg geldt? Hopelijk houdt de gemeente nog wel het overzicht, maar wij vrezen – helaas uit ervaring – het ergste…”

Halve weg in december gereed
Het gaat voorlopig alleen om het onderhoud van de Osdorperweg tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg. Over het net zo noodzakelijke onderhoud aan het zuidelijke deel van de weg doet de gemeente geen duidelijke uitspraken. Het groot onderhoud dat in juli van start gaat, had eigenlijk al in februari zullen beginnen, maar werd toen op het laatste moment afgeblazen.

Volgens de gemeente was uitstel toen noodzakelijk omdat “kabels niet op voorraad bleken te zijn en er onverwacht een funderingsonderzoek plaats moest vinden”. Over dat funderingsonderzoek zwijgt de gemeente nu. In de brief meldt de gemeente wél eind mei de resultaten van een ander onderzoek “naar de trillingen op de Osdorperweg” te gaan delen.

Zoals gebruikelijk voert de gemeente het werk in fasen uit, te beginnen met Fase 1 begin juli. Meestal beginnen dergelijke werkzaamheden na de bouwvak… Als alles volgens planning loopt, is de helft van de Osdorperweg eind november gereed.

Tamar Frankfurther; 17 mei 2022.

Stand van zaken verkeersmaatregelen Sloterweg

Nadat de gemeenteraad op 26 januari 2022 zijn voorkeur had uitgesproken voor Variant 2A om doorgaand verkeer voortaan via het Plusnet Auto naar de snelwegen te leiden, werd het stil.

Sindsdien is de ambtelijke projectgroep hard aan de slag gegaan om uit te zoeken hoe Variant 2A zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden en hoe de door de gemeenteraad aangenomen moties kunnen worden opgepakt.

Binnenkort start de gemeente de procedure voor het nemen van het verkeersbesluit om op de Langsom en Plesmanlaan (tussen de Sloterbrug en de rotonde) 30 km/uur als maximumsnelheid in te kunnen voeren. Ondertussen gaat de gemeente alvast plannen maken voor de weginrichting die bij deze status hoort. Mogelijk wordt hier dan gekozen voor het plaatsen van verkeersdrempels.

Nog onduidelijk wanneer de camera’s precies gaan komen
Over de precieze datum waarop Variant 2A kan worden ingevoerd, valt nu nog niets te zeggen. De ambtelijke projectgroep doet er alles aan om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Er is echter een aantal puzzels dat eerst moet worden opgelost, zoals uit het onderstaande blijkt.

Verkeersmaatregelen Sloterweg West
Omgevingsmanager Bernard Kroeger: “Zolang al dat autoverkeer nog over de Sloterweg rijdt, is het vooral voor de zeer drukke westtak van de smalle weg van belang om tenminste de bebording op korte termijn aan te passen. Ik hoop dat de bebording op de Sloterweg tussen de dorpskern en de rotonde uiterlijk in de eerste helft van mei 2022 nóg duidelijker maakt dat hier een 30-km regime geldt. Later willen we ook een gevaarlijke plek op de Sloterweg beter markeren. Het gaat om de locatie waar voetgangers vanaf de Peilscheidingskade (in Nieuw Sloten) de Sloterweg op lopen. We gaan daar stippellijnen op het wegdek aanbrengen. Dat kunnen we doen zonder dat we daarvoor eerst een verkeersbesluit moeten nemen. Zo besparen we veel rompslomp die bij het nemen van een verkeersbesluit komt kijken. Ik kan nu nog niet beloven wanneer deze werkzaamheden precies uitgevoerd gaan worden.”

Op de oosttak van de Sloterweg, waar nu nog altijd 50 km/uur als maximum-snelheid geldt, zullen geen verkeersmaatregelen worden getroffen: “We moeten als projectteam onze prioriteiten stellen. We kunnen niet alles tegelijk oppakken. Als Variant 2A straks van kracht is, dan wordt het ook op de rustigere oosttak van de Sloterweg – zonder vrijliggende voet- en fietspaden – veilig. Om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen, moeten we helaas keuzes maken”, zo vertelt Kroeger.

30 km-maatregelen op Langsom / Plesmanlaan, Vrije Geer en Ditlaar
Als onderdeel van de in te voeren Variant 2A wordt 30 km/uur de maximum-snelheid op een aantal wegen. Het gaat om: de Plesmanlaan / Langsom tussen de rotonde bij de Baden Powellweg en de Sloterbrug en de hele Vrije Geer en de Ditlaar. Hiervoor moet wel een officieel verkeersbesluit genomen worden. De uitgebreide procedure hiervoor start op korte termijn. “Terwijl de aanvraag voor dat verkeersbesluit loopt, gaan we een pakket van verkeersmaatregelen voor op die wegen samenstellen. Misschien is het mogelijk om hier met verkeersdrempels te gaan werken. Anders dan op de smalle veendijk, die de Sloterweg is, is dat hier wel mogelijk. Zodra de portefeuillehouder Verkeer van stadsdeel Nieuw-West en de wethouder Verkeer hun goedkeuring aan deze plannen hebben gegeven en de gemeenteraad op de hoogte is, volgt meer informatie. Als het verkeersbesluit in de loop van de zomer dan officieel is, kunnen we daar snel beginnen met het aanpassen van de inrichting die hoort bij 30 km-wegen”, legt de omgevingsmanager uit.

Moties van de gemeenteraad
De gemeenteraad heeft gelijktijdig met het aannemen van Variant 2A ook een aantal moties aangenomen. Deze moties maken het werk voor de ambtelijke projectgroep lastig, omdat deze moties elkaar weerspreken en ook gedeeltelijk strijdig zijn met Variant 2A. De wethouder zal hierin keuzes moeten maken en deze gaan voorleggen aan de gemeenteraad. Tot de politiek hierover knopen heeft doorgehakt, kan omgevingsmanager Kroeger hier als ambtenaar nog over niets over zeggen. Zodra dat wél kan, volgt uiteraard meer informatie.

Ontheffingen: technisch en juridisch complexe puzzel
Dát er twee camera’s op de Sloterweg en twee op de Laan van Vlaanderen komen, staat vast. Alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten blijven ook dan nog voor iedereen bereikbaar, maar niet meer via de kortste route. En er komen ook zeker duidelijke borden die automobilisten zonder ontheffing waarschuwen om vooral niet langs de camera’s te rijden. Voor alle motorvoertuigen geregistreerd in Sloten en Nieuw Sloten gaan toegangsregelingen voor één of meer camera(‘s) gelden.

Bernard Kroeger: “We zijn er nog niet uit voor welk systeem het beste gekozen kan worden. We hebben nu een notitie in voorbereiding waarin we de voor- en nadelen van verschillende oplossingen uitwerken. Weet dat we alle toezeggingen en opmerkingen uit de inspraak hierin meenemen. Deze notitie gaan we dit voorjaar aan de wethouder voorleggen. Pas als de politiek hier een keuze in heeft gemaakt, kunnen wij als projectgroep verder. Helaas kan ik hier dus nu nog niets over melden, maar zodra dat wel kan, laat ik zeker snel van me horen!”

Tamar Frankfurther; 29 april 2022.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg

Dorpsraad verzet zich tegen het bouwplan op het ‘Sloterpleintje’

Een ondernemer heeft een verzoek ingediend voor een cafetaria en kiosk op het pleintje aan de Sloterweg tegenover de Molen van Sloten.

De Dorpsraad is tegen dit bouwplan en stuurde op 21 maart 2022 een uitvoerige en goed onderbouwde zienswijze naar de gemeente.

Het aangevraagde project: Twee bouwwerken die het Sloterpleintje verbrokkelen en die niets met de oriëntatie en het karakter van de Slotense bebouwing te maken hebben.

Hierin legt de Dorpsraad uit waarom dit bouwplan volgens hen zeker niet gerealiseerd mag worden: Het gaat om een onduidelijke niet bedrijfsmatig onderbouwde aanvraag, die afwijkt van wat is beloofd tijdens de bewonersavond en die het aanzien van het dorp Sloten verder aantast. Slotenaar Peter de Graaf van de werkgroep Sloten is de samensteller van de zienswijze en legt uit waarom het niet in het belang is van Sloten noch van de Slotenaren als dit bouwplan doorgaat.

Kiosk, lunchroom, bakkerij of cafetaria?
Uit de vergunningsaanvraag valt niet goed op te maken wat de ondernemer precies in het te bouwen vastgoed wil gaan doen: Beurtelings wordt gesproken over heel verschillende functies. Het maakt voor de omgeving veel uit of er sprake is van een kiosk, lunchroom, bakkerij of cafetaria. De vergunningsaanvraag geldt voor een ‘cafetaria’, maar in de ruimtelijke onderbouwing van de vergunningsaanvraag staat dat het voor het grote gebouw om een ‘lunchroom/bakkerij’ gaat. Die totaal verschillende functies worden in de aanvraag afwisselend gebruikt. Dit zorgt voor onduidelijkheid over wat nou precies de bedoeling is van de aanvrager en waarvóór deze omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Eerst ‘detailhandel’; nu ‘horeca’
Deze onduidelijkheid wordt versterkt doordat de ondernemer tijdens de voorlichtingsavond op 4 november 2019 een ander plan presenteerde dan waar hij nu een aanvraag voor indient. In de zienswijze is ook een verslag van deze bewonersavond toegevoegd. Daaruit wordt duidelijk wat de ondernemer tóen beloofde. In 2019 beloofde dat hij hier een verkooppunt van gewoon vers brood in een winkel (detailhandel) wilde beginnen met daarbij een slechts een ondergeschikte horecafunctie (lunchroom). Over een ‘cafetaria’ werd toen niet gesproken.

Strijdig met belofte en beleid van gemeente
De Dorpsraad verzet zich in de zienswijze ook tegen de komst van nog meer horeca naar Sloten: Uit de vergunningsaanvraag blijkt dat de ondernemer hier een ‘horecavoorziening’ wil vestigen en dan ook nog eens een vergunning die niet onder de categorie ‘lichte horeca’ valt. De aanvraag is daarmee strijdig met de belofte van de gemeente dat hier geen nieuwe horeca gevestigd zou worden.

Toegezegd is ook dat de bedrijfsactiviteiten in de nieuwbouw op het pleintje niet concurrerend zouden zijn met de ernaast gevestigde PatatZa(a)k, café-restaurant De Halve Maen, de IJshoeve en de Tuin van Sloten. En iets verder weg zijn nog meer horecazaken gevestigd. Het stadsdeelbestuur heeft eerder aangegeven dat het in strijd is met de beleidsprincipes van de gemeente om hier nog meer horeca te vestigen.

Geen draagvlak en geen behoefte
De directe omgeving van plein wordt nu reeds overbelast door de aanwezigheid van diverse horecazaken en de autowasstraat. Het is de vraag of een nieuwe cafetaria hier kan wel overleven. En als dat zo is: Wat voor overlast en beslag die nieuwe horeca-activiteit dan op de toch al schaarse parkeervoorzieningen legt. Anders dan de aanvrager doet voorkomen, is er onder de Slotenaren geen draagvlak voor (noch behoefte aan) dit plan waarvoor nu vergunning wordt aangevraagd.

Is een bakkerswinkel daar haalbaar?
Over het oorspronkelijke plan om hier een bakkerswinkel te vestigen, waarvan in de voorliggende vergunningsaanvraag geen sprake is, waren de Slotenaren tijdens de informatieavond in 2019 verdeeld. Sommigen gaven toen aan dat zij graag zouden zien dat er na al die jaren eindelijk weer een winkel terugkomt op het dorp. De meeste bewoners vonden het echter ook toen al zonde om op dit mooie pleintje te gaan bouwen: “Het is een stukje prachtige open ruimte waar de vele bezoekers aan het dorp nu van genieten”. En: “We willen daar bijvoorbeeld een biologische markt kunnen organiseren”. Tegenstanders vroegen zich ook toen al bezorgd af of een bakkerij op die locatie wel haalbaar zou zijn. In de nabije omgeving zijn immers al veel andere plekken waar je vers brood kunt kopen. In 2019 vroegen velen zich daarom al af wat er zou gebeuren als die bakkerswinkel failliet zou gaan: “Wat voor activiteiten komen er dan in dat nieuwe vastgoed voor in de plaats? Grote kans dat het dan ofwel leeg komt te staan en verpaupert ofwel dat er dan alsnog horeca inkomt en dáár heeft het dorp nu al teveel van.”

Aantasting Sloterpleintje op de Kop van het dorp
De gemeente concludeert in zijn ontwerpbesluit dat “… de twee gebouwtjes bijdragen aan een goede ruimtelijke kwaliteit…”. In de zienswijze van de Dorpsraad wordt deze uitspraak “ontstellend” genoemd.

Ook hier gaat de zienswijze op in: Het pleintje is – sinds daar geen eindpunt van de bus meer is – heel mooi heringericht met originele damkeitjes als bestrating en met bankjes en prachtige parasolbomen. Veel fietsers en wandelaars rusten hier even uit en genieten van een ijsje en van patat. Het plein is van oudsher een belangrijke en voor Sloten kenmerkende open plek. Samen met de inrichting vormt het plein een waardevol bezit van het dorp, van de dorpelingen en de bezoekers. Het bestemmingsplan benadrukt dat – voor het geval er – onder specifieke en strikte voorwaarden – toch gebouwd zou mogen worden dat dat dan één gebouw aan de oostzijde, ingebed in het groen, zou moeten zijn om het open karakter van het pleintje te behouden. De voorgestelde bouwplannen fragmenteren de ruimte zodanig dat er na de bouw nagenoeg geen plein meer over is. Het wordt rommelig en er is dan zeker geen sprake meer van een ‘goede ruimtelijke kwaliteit met een groene entree’, zoals in het bestemmingsplan staat beschreven.

Cultuurhistorische waarden genegeerd
Recente gevallen van welstandsadvisering in het dorp Sloten lijken zich telkens te beperken tot de individuele gebouwen en dat is geen goede ontwikkeling, aldus de zienswijze: De omgeving, ruimtelijke context en sfeer van het gebied lijken geen rol meer te spelen bij de beoordeling van bouwaanvragen in Sloten. Dat is niet alleen in strijd met het Beschermde Dorpsgezicht – het gaat hier notabene om de entree, dus letterlijk het gezicht van het dorp – maar ook met het bestemmingsplan.

Op 19 december 2012 werd het bestemmingsplan Dorp Sloten vastgesteld. Hierin staat expliciet aangegeven dat “wijziging in de bestemming ‘Horeca’ getoetst moet worden aan de ‘cultuurhistorische waarden van het dorp’ en dat een dergelijke omgevingsvergunning moet worden geweigerd als de cultuurhistorische waarden van het Dorp Sloten worden geschaad.” Het modernistische ontwerp van de gebouwen dat niet aansluit op de bestaande bebouwing, het ontbreken van de voorgeschreven groene entree van het dorp en de overschrijding van de maximale grens van 195 m² zorgen volgens de Dorpsraad voor een “ondermaatse ruimtelijke kwaliteit” van dit bouwplan.

In de zienswijze staat ook dat het niet voor niets is dat hierover in het bestemmingsplan indertijd stringente en duidelijke afspraken ter bescherming van het ’typische Slotense karakter’ zijn vastgelegd. Deze belangen worden nergens genoemd en zijn niet bij de belangenafweging betrokken. Ze worden niet alleen genegeerd, maar ook met voeten getreden.

Verleen die vergunning niet!
Afsluitend betoogt de zienswijze dat het bouwplan voor de gemeente mogelijk klein is, maar dat het voor het kwetsbare dorp juist groot is en dat uitvoering hiervan het bijzondere karakter van Sloten zou ondermijnen. En dat zou dan niet in het algemeen belang gebeuren, maar louter voor individueel profijt of financieel gewin. Het project vindt geen grond in gemeentelijk beleid, heeft geen meerwaarde voor het dorp of de omgeving. Eigenlijk doet het cafetaria alleen maar afbreuk aan de bestaande kwaliteiten. Wij verzoeken u dan ook dringend om uw afweging te herzien en geen omgevingsvergunning als bedoeld te verlenen.

Het is nu de vraag of de gemeente na het lezen van deze zienswijze zijn aanvankelijke steun voor dit bouwplan handhaaft of intrekt. De Dorpsraad wil hoe dan ook voorkomen dat het wordt gerealiseerd. Dit verhaal wordt dus zeker vervolgd…

Tamar Frankfurther; 2 april 2022.

DB zet poltiek buiten spel en blokkeert zo veiliger Osdorperweg

Het leek nog even zo mooi: Een ruime meerderheid van de stadsdeelcommissie en gemeenteraad wil eindelijk écht doorpakken om Osdorperweg voor eens en altijd veilig en rustig te maken.

Zo bleek uit hun standpunten die allen enkele weken geleden nog indienden bij de werkgroep Publiciteit Sloten-Oud Osdorp. Dat gaf de burger moed.

De smalle dijkweg zonder vrijliggende voet- en fietspaden is nu eenmaal niet geschikt voor al dat voortrazende en zware verkeer dat de weg alleen gebruikt om de A9 snel te bereiken. Foto: Irene Hemelaar.

30 km/uur instellen zonder handhaving is zinloos
Maar, de politici in de stadsdeelcommissie en de gemeenteraad lijken nu op een zijspoor te zijn gezet. Dat blijkt uit de bewonersbrief die op 23 maart 2022 in Oud Osdorp werd bezorgd. Het DB neemt de op 15 februari 2022 door de stadsdeelcommissie aangenomen motie om ‘selectieve toegang’ in te voeren níet over. Het DB van Nieuw-West benadrukt wel dat het van belang is dat het “verkeersveiliger en leefbaarder moet worden op de Osdorperweg”. Maar denkt dat te kunnen op te lossen door rode fietssuggestiestroken op de weg aan te brengen en een maximum snelheid van 30 km/uur in te stellen. “Maar, wie houdt zich daar dan aan? Als er niet continu – en op zijn best slechts incidenteel – wordt gehandhaafd?” Vraagt de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) zich, inmiddels de wanhoop nabij, af.

“Alsjeblieft gemeenteraad, pak dit dossier over!”
Nu het DB de aangenomen motie niet gaat uitvoeren maar nu, zoals de KOO aangeeft, “opnieuw voor de honderdduizendste keer op zoek gaat naar ándere oplossingen”, is de maat voor de KOO echt vol: “Dit is wéér opnieuw een uitsteltechniek. Alsjeblieft, leden van de stadsdeelcommissie, zoek contact met jullie collega’s van de gemeenteraad. Wethouder De Vries, pak dit dossier over! Zelfs het zo nodige groot onderhoud is wéér uitgesteld…”

Tamar Frankfurther; 25 maart 2022.

Zie ook: www.theodurenkamp.nl – DB Nieuw-West wil -vooralsnog- geen selectieve toegang

Slotense uitslag verkiezingen gemeenteraad en stadsdeel

Verkiezingen 16 maart 2022: uitslag stembureau 574, Tuin van Sloten

In de buurt waren nog twee andere stemlokalen: bij Tuinpark Lissabon (op de Sloterweg 865 en in de gymzaal van school Het Bovenland aan de Akersluis.

Veel Slotenaren brachten hun stem uit in het gebouw van de Speeltuin Sloten aan de Sloterweg.

Bewoners van Oud Osdorp hadden wederom geen stembureau in hun buurt. Zij moesten ofwel naar Geuzenveld of naar Osdorp (De Aker) reizen om te gaan stemmen.

Uitslag gemeenteraad

 • PvdA: 70
 • D66: 54
 • GroenLinks: 39
 • VVD: 38
 • Partij voor de Dieren: 30
 • Ja21: 21
 • Forum voor Democratie: 17
 • CDA: 14
 • SP: 14
 • Amsterdam BIJ1: 7
 • ChristenUnie: 7
 • VOLT: 6
 • De Groenen Basispiraten: 4
 • Hart voor Vrijheid Amsterdam: 3
 • Partij van de Ouderen: 2
 • Belang van Nederland: 2
 • DENK: 2
 • 50PLUS: 1
 • De Feestpartij: 1
 • Democratisch Socialisten Amsterdam: 1

 

 • Ongeldig: 1
 • Totaal uitgebrachte stemmen gemeenteraad: 334

 

Uitslag stadsdeelcommissie Nieuw-West

 • D66: 82
 • PvdA: 72
 • VVD: 56
 • GroenLinks: 47
 • GoedBeterWest!: 24
 • Forum voor Democratie: 23
 • De Groenen Basispiraten: 11
 • CDA: 9
 • Hart voor Vrijheid Amsterdam: 4
 • 1 Kleurrijke Wereld: 4
 • DENK: 3

 

 • Blanco: 2
 • Ongeldig: 3
 • Totaal uitgebrachte stemmen stadsdeelcommissie Nieuw-West: 340

Weilandje Vrije Geer opgenomen in boek over Amsterdamse geschiedenis

De geroemde schoonheid van de hoofdstad zult u niet vinden in het recent verschenen fraaie boek ‘Over Amsterdam’.

Wèl treft u in deze nieuwe uitgave onbekende verhalen met een duister Amsterdams randje of verhalen waarin het verzet tegen de macht aan bod komt. Daarbij is er ook een link naar het dorp Sloten. Vandaar dat er ook een hoofdstuk is gewijd aan het behoud van het Weilandje Vrije Geer.

In het boek wordt ook een hoofdstuk gewijd aan het in 1995 gehouden succesvolle Slotense referendum. Het referendum zou pas geldig zijn als 34% van de Amsterdammers kwam stemmen. Dankzij een effectieve publiciteitscampagne is dat gelukt. Striptekenaar Dik Bruynesteyn maakte belangeloos het ijzersterke logo. Dankzij een slimme verspreiding verscheen het affiche in heel Amsterdam achter de ramen. Meer weten? Kijk dan naar de film.

Striptekenaar Dik Bruynesteyn maakte belangeloos het ijzersterke logo. Dankzij een slimme verspreiding verscheen het affiche in heel Amsterdam achter de ramen.

Amsterdams horrorboek
Het boek had ook ‘Horrorstad Amsterdam’ kunnen heten, maar het verscheen onder de wel zeer neutrale titel ‘Over Amsterdam. 741 jaar stadsgeschiedenis in 38 artikelen’. Auteur Frank van Vuuren (1970) woont in Nieuw Sloten. Hij is sinds 2006 werkzaam bij de gemeente Amsterdam. Hij schrijft sinds 2014 artikelen voor de Gemeentekrant en de site Amsterdam.nl. Uit die lijst van inmiddels 150 artikelen koos hij een selectie voor in dit boek. Vervolgens verrijkte hij zijn teksten met vaak nog onbekend en prachtig illustratiemateriaal.

Leven, liefde en dood
In zijn verantwoording geeft Van Vuuren aan dat veel van het Amsterdamse verleden “onderbelicht is” en dat de geschiedenis van de stad “nog veel interessants bevat waar weinig of niks over gepubliceerd is”. De auteur: “Met mijn eigen persoonlijke fascinatie voor leven, liefde en dood werd ik op mijn wenken bediend.” Het woord ‘horror’ behoort tot zijn vaste vocabulaire, getuige zijn verwijzing naar het ‘horrorhotel’ dat nu het ‘Tolhuis’ heet en ooit uitkeek op het schrikwekkende galgenveld ‘Volewijck’ in Noord.

De duistere zijde van de stad
Over Amsterdam is enorm veel geschreven, maar zelden of nooit eerder met zoveel aandacht voor de duistere zijde van de stad. Het wemelt van observaties van bijvoorbeeld de ‘wederdopers’ die op 14 mei 1535 op de Dam werden geëxecuteerd door “het hart levendig uit het lichaam te snijden en in het aangezicht te werpen”. Voor de wederdopers, die geloofden in een tweede doop voor volwassenen, was Amsterdam het Nieuwe Jeruzalem. Ze liepen naakt door de straten om het einde der tijden af te wachten. De stad is “godsdienstwaanzinnig”.

De banpaal van Sloten. Foto: Erik Swierstra; 16 april 2021.

Verbannen uit Amsterdam
Als straf kon een doorsnee crimineel uit Amsterdam verbannen worden en mocht de gestrafte niet binnen de omgeving van de banpalen rondom Amsterdam komen. Een van zes banpalen die er toen stonden, staat nog altijd in de monumentale dorpskern van Sloten. Zie ook: De banpaal van Sloten.

Voor wie – naast de Slotense historie – ook meer wil weten over de maar liefst vier Amsterdamse galgenvelden, de openbare dronkenschappen, de dolhuizen voor vrouwen, de stank van de stad, de naaktloperij van de wederdopers, de helse plek het IJ, het vrouwenprobleem en over andere kanten van de rauwe stad, is dit boek een aanrader. Van Vuuren dient dit alles met smaak op.

Hester Vlamings; 26 februari 2022.

Frank van Vuuren: Over Amsterdam. 741 jaar stadsgeschiedenis in 38 artikelen. Uitgave Gemeente Amsterdam, 271 blz., prijs € 20,00.

Voor de recensie van Kester Freriks in het het NRC van zaterdag 26 februari 2022 klikt u hier.

Wie helpt mee Sloten groener te maken met wilde planten? 

Fred Tiep, bewoner van Nieuw Sloten en gepensioneerd bioloog, kreeg zoveel stemmen voor zijn buurtproject ‘Perken met wilde planten’ dat het doorgaat.

Dit betekent dat er in de De Aker, Sloten en Nieuw Sloten vijf perken met bloeiende wilde planten aangelegd kunnen gaan worden.

Is dit een goede plek voor het perkje? Of is de plek aan de Vrije Geer waar tot voor kort het elektriciteitshuisje stond geschikter? Of zijn beide locaties geschikt en is het slim om hiervoor als bewonersinitiatief ook nog geld aan te vragen? Foto: Tamar Frankfurther.

Variatie in groen hard nodig
“Dat is ook hard nodig”, zo vertelt Fred: “Tijdens de lockdowns heb ik vaak door de buurten gelopen en het viel me op hoe weinig variatie er is in de vegetatie. Toen bedacht ik dat we het groen interessanter moeten maken. Daarvoor heb ik vorig jaar een buurtinitiatief ingediend. Na de stemrondes bleek dat de steun onder de bewoners van de drie wijken heel groot. Mijn project werd tweede. Er is nu genoeg budget om vijf perken met duurzame planten aan te leggen. Twee in De Aker, twee in Nieuw Sloten en eentje op Sloten.”

Ecologisch en sociaal
De perken vervullen straks uiteraard een ecologische functie – fijn voor o.a. bijen en vlinders. Daarnaast is het de bedoeling dat de perken straks ook voor verbinding gaan zorgen. Tussen bewoners onderling en tussen bewoners en de natuur. Daarom is Fred op zoek naar Slotenaren die het leuk vinden om mee te helpen bij het kiezen van de planten en die straks ook beschikbaar blijven voor het onderhoud.

Doet u mee?
Fred hoort graag wie mee wil denken en helpen. Aanmelden kan via de mail of telefonisch en via whatsapp 06 – 228 40 886. U kunt dit project ook volgen via de Facebookgroep ‘Buurtbudgetproject Perken met wilde planten in DASNS’.

Wat is de beste plek?
Fred hoort graag ook wat een geschikte plek op het dorp zou zijn om een perk aan te leggen. Wat hem betreft komen twee plekken hiervoor in aanmerking: Zijn voorkeur gaat uit naar het grasveldje tegenover de wasstraat. Ook de plek aan de Vrije Geer waar tot voor kort het elektriciteitshuisje stond zou een optie zijn. Mogelijk zijn er ook andere plekken geschikt. “Ik heb geld beschikbaar voor één locatie op Sloten”, zo laat Fred weten. “Als de Slotenaren meer perken met wilde planten willen zien op het dorp, raad ik ze aan bij Buurthuis België een buurtinitiatief daarvoor in te dienen. Wat mij betreft: Hoe meer hoe beter!”

Professionele begeleiding
De perken zullen komende zomer aangelegd worden. Het gemeentelijke Projectbureau Regen & Water zal het project gaan ondersteunen. Gerdien Griffioen zal ondersteunen bij het ontwerpen van de perken.

Tamar Frankfurther; 26 februari 2022.

Voorlopig geen vervanging van de Sloterbrug

Verkeerswethouder Egbert de Vries heeft de gemeenteraad op 15 februari 2022 in een brief laten weten dat de Sloterbrug, wegens geldgebrek, voorlopig niet vervangen wordt.

Het project wordt helemaal stilgelegd. Daarmee wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het al decennia lopende hoofdpijndossier ‘Vernieuwing Sloterbrug’ van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer.

Wat er ook gebeurt: De veiligheid op de Sloterbrug moet verbeterd worden.
Foto: Erik Swierstra.

Meer verkeer door Sloten en Badhoevedorp?
Sinds 2018 was het project om de Sloterbrug te vervangen weer op stoom gekomen. Onder leiding van de gemeente Haarlemmermeer lagen er plannen op tafel om een nieuwe veel grotere Sloterbrug te bouwen, die veel meer doorgaand verkeer zou kunnen verwerken. In ambtelijk vakjargon werd dan gesproken over “de verbetering van de doorstroming op de Sloterbrug”. De beide dorpsraden aan weerszijden van de brug haalden daar hun wenkbrauwen bij op. Immers, als er meer verkeer over de Sloterbrug zou gaan rijden, dan zou ook het verkeersaanbod in Badhoevedorp en Sloten veel groter worden. Uitgangspunt voor de bewoners is en blijft dat vooral de veiligheid voor fietsers en voetgangers op en rond de brug fors verbeterd moet worden.

Veiligheid nu boven doorstroming
De verkeerswethouders van beide gemeenten hebben het bestaande projectteam opdracht gegeven om op zoek te gaan naar goedkopere alternatieven voor de huidige Sloterbrug. “Het verbeteren van de verkeersveiligheid blijft hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Het verbeteren van de doorstroming voor het autoverkeer wordt een minder hard uitgangspunt, maar een streven in combinatie met een alternatief voor de verbetering van de verkeersveiligheid”, aldus wethouder Egbert de Vries in zijn brief aan de Amsterdamse gemeenteraad.

Ook hebben de bestuurders verzocht te onderzoeken of de huidige brug langer mee kan door het uitvoeren van groot onderhoud. De wethouder: “Dit moet dan wel leiden tot een significante levensduurverlenging, want we willen voorkomen dat we nu geld investeren en de brug over bijvoorbeeld tien jaar al zou moeten worden vervangen.”

Sloterwegproject en hogere kosten
Het Sloterbrugproject liep eerder al vertraging op door de plan- en besluitvorming rond de verkeerssituatie op de Sloterweg. Nu de Amsterdamse gemeenteraad heeft besloten dat doorgaand verkeer voortaan via het Hoofdnet Auto naar de snelwegen moet gaan rijden, heeft dit ook gevolgen voor de positie van de Sloterbrug. De linksgeoriënteerde gemeente Amsterdam (autoluw) en de rechtsgeoriënteerde gemeente Haarlemmermeer (autovriendelijk) hebben verschillende meningen in dit dossier. Nu ook nog bleek dat het bedachte, maar nog lang niet aangenomen, plan voor de vernieuwing van de Sloterbrug 17,9 miljoen euro méér zou gaan kosten dan begroot, hebben de wethouders van beide gemeenten samen besloten de stekker uit het lopende project te trekken. Dit financiële gat is voor zowel Amsterdam als Haarlemmermeer op dit moment niet te dichten.

‘Feest’ van herkenning
Wie zich al langer in de problematiek van de Sloterbrug heeft verdiept, zal de “te onderzoeken alternatieven” herkennen van eerdere – toen vruchteloze – pogingen om de brug veiliger te maken. De wethouder: “De te onderzoeken alternatieven moeten nog worden geïnventariseerd en uitgewerkt. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het verbeteren van de verkeersveiligheid (bijvoorbeeld aanpassingen van de verkeerslichten en/of een aparte fiets- loopbrug) met behoud van de huidige brug, tegen acceptabele kosten in relatie tot de levensduur van de brug. Mocht levensverlengend onderhoud zinvol zijn, dan zou een aparte fietsbrug aantrekkelijk kunnen worden. Een andere denkrichting is het vervangen van de brug door een brug op dezelfde locatie waarbij lichtere materialen worden gebruikt en zodoende de brug bijvoorbeeld iets breder gemaakt zou kunnen worden om meer voorzieningen op te nemen voor de verkeersveiligheid.”

Onderzoek en inspraak duren zes tot negen maanden
“Ik verwacht dat het uitwerken van de verschillende alternatieven en het kiezen van de beste oplossing zes tot negen maanden gaat duren. Ik realiseer me dat deze verdere vertraging vervelend is, vooral ook voor bewoners en ondernemers uit de directe omgeving van de brug die langer in onzekerheid blijven. Deze tussenstap is echter noodzakelijk gezien de fors toegenomen bouwkosten. De kosten voor het aanvullend onderzoek worden betaald uit het huidige projectbudget”, zo vertelt de wethouder. Bij de keuze en besluitvorming zullen ook de bewoners en ondernemers uit de omgeving van de Sloterbrug weer betrokken worden. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk.

Tamar Frankfurther; 17 februari 2022.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg