Stand van zaken verkeersmaatregelen Sloterweg

Nadat de gemeenteraad op 26 januari 2022 zijn voorkeur had uitgesproken voor Variant 2A om doorgaand verkeer voortaan via het Plusnet Auto naar de snelwegen te leiden, werd het stil.

Sindsdien is de ambtelijke projectgroep hard aan de slag gegaan om uit te zoeken hoe Variant 2A zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden en hoe de door de gemeenteraad aangenomen moties kunnen worden opgepakt.

Binnenkort start de gemeente de procedure voor het nemen van het verkeersbesluit om op de Langsom en Plesmanlaan (tussen de Sloterbrug en de rotonde) 30 km/uur als maximumsnelheid in te kunnen voeren. Ondertussen gaat de gemeente alvast plannen maken voor de weginrichting die bij deze status hoort. Mogelijk wordt hier dan gekozen voor het plaatsen van verkeersdrempels.

Nog onduidelijk wanneer de camera’s precies gaan komen
Over de precieze datum waarop Variant 2A kan worden ingevoerd, valt nu nog niets te zeggen. De ambtelijke projectgroep doet er alles aan om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Er is echter een aantal puzzels dat eerst moet worden opgelost, zoals uit het onderstaande blijkt.

Verkeersmaatregelen Sloterweg West
Omgevingsmanager Bernard Kroeger: “Zolang al dat autoverkeer nog over de Sloterweg rijdt, is het vooral voor de zeer drukke westtak van de smalle weg van belang om tenminste de bebording op korte termijn aan te passen. Ik hoop dat de bebording op de Sloterweg tussen de dorpskern en de rotonde uiterlijk in de eerste helft van mei 2022 nóg duidelijker maakt dat hier een 30-km regime geldt. Later willen we ook een gevaarlijke plek op de Sloterweg beter markeren. Het gaat om de locatie waar voetgangers vanaf de Peilscheidingskade (in Nieuw Sloten) de Sloterweg op lopen. We gaan daar stippellijnen op het wegdek aanbrengen. Dat kunnen we doen zonder dat we daarvoor eerst een verkeersbesluit moeten nemen. Zo besparen we veel rompslomp die bij het nemen van een verkeersbesluit komt kijken. Ik kan nu nog niet beloven wanneer deze werkzaamheden precies uitgevoerd gaan worden.”

Op de oosttak van de Sloterweg, waar nu nog altijd 50 km/uur als maximum-snelheid geldt, zullen geen verkeersmaatregelen worden getroffen: “We moeten als projectteam onze prioriteiten stellen. We kunnen niet alles tegelijk oppakken. Als Variant 2A straks van kracht is, dan wordt het ook op de rustigere oosttak van de Sloterweg – zonder vrijliggende voet- en fietspaden – veilig. Om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen, moeten we helaas keuzes maken”, zo vertelt Kroeger.

30 km-maatregelen op Langsom / Plesmanlaan, Vrije Geer en Ditlaar
Als onderdeel van de in te voeren Variant 2A wordt 30 km/uur de maximum-snelheid op een aantal wegen. Het gaat om: de Plesmanlaan / Langsom tussen de rotonde bij de Baden Powellweg en de Sloterbrug en de hele Vrije Geer en de Ditlaar. Hiervoor moet wel een officieel verkeersbesluit genomen worden. De uitgebreide procedure hiervoor start op korte termijn. “Terwijl de aanvraag voor dat verkeersbesluit loopt, gaan we een pakket van verkeersmaatregelen voor op die wegen samenstellen. Misschien is het mogelijk om hier met verkeersdrempels te gaan werken. Anders dan op de smalle veendijk, die de Sloterweg is, is dat hier wel mogelijk. Zodra de portefeuillehouder Verkeer van stadsdeel Nieuw-West en de wethouder Verkeer hun goedkeuring aan deze plannen hebben gegeven en de gemeenteraad op de hoogte is, volgt meer informatie. Als het verkeersbesluit in de loop van de zomer dan officieel is, kunnen we daar snel beginnen met het aanpassen van de inrichting die hoort bij 30 km-wegen”, legt de omgevingsmanager uit.

Moties van de gemeenteraad
De gemeenteraad heeft gelijktijdig met het aannemen van Variant 2A ook een aantal moties aangenomen. Deze moties maken het werk voor de ambtelijke projectgroep lastig, omdat deze moties elkaar weerspreken en ook gedeeltelijk strijdig zijn met Variant 2A. De wethouder zal hierin keuzes moeten maken en deze gaan voorleggen aan de gemeenteraad. Tot de politiek hierover knopen heeft doorgehakt, kan omgevingsmanager Kroeger hier als ambtenaar nog over niets over zeggen. Zodra dat wél kan, volgt uiteraard meer informatie.

Ontheffingen: technisch en juridisch complexe puzzel
Dát er twee camera’s op de Sloterweg en twee op de Laan van Vlaanderen komen, staat vast. Alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten blijven ook dan nog voor iedereen bereikbaar, maar niet meer via de kortste route. En er komen ook zeker duidelijke borden die automobilisten zonder ontheffing waarschuwen om vooral niet langs de camera’s te rijden. Voor alle motorvoertuigen geregistreerd in Sloten en Nieuw Sloten gaan toegangsregelingen voor één of meer camera(‘s) gelden.

Bernard Kroeger: “We zijn er nog niet uit voor welk systeem het beste gekozen kan worden. We hebben nu een notitie in voorbereiding waarin we de voor- en nadelen van verschillende oplossingen uitwerken. Weet dat we alle toezeggingen en opmerkingen uit de inspraak hierin meenemen. Deze notitie gaan we dit voorjaar aan de wethouder voorleggen. Pas als de politiek hier een keuze in heeft gemaakt, kunnen wij als projectgroep verder. Helaas kan ik hier dus nu nog niets over melden, maar zodra dat wel kan, laat ik zeker snel van me horen!”

Tamar Frankfurther; 29 april 2022.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg