@mini-m

Avontuurlijk Driesprong-schoolplein

Op 31 juli 2018 hield basisschool De Driesprong op Sloten een informatie-inloop over de nieuwe inrichting van het schoolplein achter de school. Dit plein is nu helemaal versteend. De waterafvoer is slecht en er zijn weinig speelmogelijkheden voor de leerlingen. Alle reden om hier wat aan te veranderen.

Gebruikmakend van de regeling Amsterdamse Impuls Schoolpleinen gaat de school het plein opknappen. Samen met de leerlingen is een voorlopig ontwerp gemaakt voor een avontuurlijke groene speelplek. Het schoolbestuur kreeg complimenten over de leuke inrichting van het plein. Bekeken wordt of de inrichting van het voorplein kan veranderen om overlast voor omwonenden te verminderen. Bovendien zou het mooi zijn binnen het Beschermd Dorpsgezicht wanneer de nieuwe rode bestrating van de Sloterweg straks door zou lopen naar de schoolingang.

Openbaar?
Over de openbare openstelling van de nieuwe speelplaats áchter de school waren veel Slotenaren kritisch: Is dat wel nodig? Er is immers al een prachtige speeltuin en ook op het Dorpsplein even verderop kun je prima spelen. En vooral: Is dat wel veilig? Trekt die achter de school verstopte speelplek straks geen hangjongeren, vervuiling en overlast aan? De Driesprong begrijpt deze zorgen en stelt daarom voor om de speeltuin achter de school straks alleen op schooldagen tot 16.00 uur open te stellen. Het is de bedoeling dat kinderen na schooltijd alleen onder toezicht komen spelen. Om 16.00 uur zal een medewerker van de school het achterplein controleren en het hek sluiten. De school zal evalueren of deze werkwijze een goede oplossing is. Zo niet, dan worden de afspraken aangepast. Nu eerst maar eens beginnen met de nieuwe inrichting.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 21 november 2018.

Ditlaar Staete is niet meer

De entree van het dorp Sloten is totaal veranderd: Het pand op de hoek voor de Pancratiuskerk is inmiddels al bijna helemaal verdwenen. De naam ‘Ditlaar Staete’ werd door iedereen als nogal potsierlijk beschouwd.

Hier komt, als het aan de Slotenaren ligt, het enige (shortstay-)hotel van het dorp. Met 36 appartementen, waar naar verwachting werknemers van bedrijven (aan de Zuidas) tijdelijk zullen wonen. Deze projectontwikkelaar heeft er gelukkig voor gekozen om eerst alles in goede samenspraak met dorp rond te maken en daarna pas de bouwaanvraag in te dienen… Het kán dus wel…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 21 november 2018.

Bouwen naast het oude kerkhof op Oud Osdorp?

Op woensdag 21 november 2018 organiseert de Parochie van de RK kerk in Halfweg om 19.30 uur een informatiebijeenkomst in de stal van de familie Worm (achter Osdorperweg 571). Het gaat over hun plannen voor het stuk grond naast de oude begraafplaats, tegenover het tankstation op Osdorperweg 547, waarvan de parochie eigenaar is.

Kerkhof Oud Osdorp. Foto: Erik Swierstra.

Dorpsraadlid Ray Kentie: “Vroeger stond hier de RK kerk Sint-Pancratius, die aan het begin van de 20e eeuw is afgebroken en toen verhuisd is naar Sloten. Jarenlang waren er naast het kerkhof nutstuintjes. Enkele jaren geleden werd de kerk echter aangeschreven door de overheid en moesten zij het hele terrein laten saneren. De asbestsanering hier heeft destijds letterlijk veel voeten in de aarde gehad en veel geld gekost. Sindsdien ligt het stuk grond min of meer braak en er zijn geen grondopbrengsten voor de kerk. Inmiddels heeft de gemeente het stuk kerkhof aangewezen als monument. Dat is mooi, want deze begraafplaats is van groot belang in de geschiedenis van het oude dorp.”

Behoud van zichtlijnen
Voor de rest (ongeveer een derde) van de grond naast de begraafplaats heeft de kerk in overleg met de gemeente een plan opgevat om hier twee blokken woningen rond een erf te bouwen. Er wordt gewerkt aan een voorstel voor een wijziging van het bestemmingsplan. Het overige deel van het terrein zou dan vrij blijven.

Ray: “De Dorpsraad stelt zich voorlopig op het standpunt dat het op zich wel voorstelbaar is dat hier een bouwproject van bescheiden omvang mogelijk zou moeten zijn. Maar, we zullen pas na de voorlichtingsavond een definitief standpunt formuleren. Dan hopen we in detail te horen wat precies de bedoeling is. Uiteraard laat de Dorpsraad zijn standpunt ook afhangen van de reacties van de Oud Osdorpers. Belangrijke beoordelingsaspecten zullen zijn dat het onderhoud van en de publieke toegang naar de begraafplaats behouden blijven. Bovendien is het voor de Dorpsraad van belang dat het zicht op de begraafplaats en het doorzicht naar het achterland op deze locatie in de toekomst gewaarborgd blijven.”

Alle Oud Osdorpers zijn van harte welkom! Kom luisteren naar de plannen en laat weten wat u hiervan vindt.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 14 november 2018.

Een fris geluid over de Sloterbrug

Nieuw-West – Het plan voor een nieuwe, bredere Sloterbrug is door omwonenden met argwaan ontvangen, omdat zij een grote – door hen ongewenste – toename van het autoverkeer vrezen. Op 400 meter afstand ligt misschien een goed alternatief.

Door: CeesFisser@Westerpost.nl

Na de standaard agendapunten aan het begin van onze SDC-vergadering op 6 november 2018 was het tijd voor insprekers. Marc Makkes en Teun Castelein kwamen vanuit de werkgroep Openbare Ruimte van de ‘Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp’ met een alternatief plan voor de nieuwe Sloterbrug.

Geen nieuwe Sloterbrug
Als het aan Makkes en Castelein ligt, hoeft de huidige Sloterbrug niet vervangen te worden door een nieuwe brug die breed genoeg is voor tweerichting verkeer. Zij pleitten ervoor om de huidige brug af te sluiten voor autoverkeer! “Want”, zei Castelein, “slechts 400 meter verderop ligt een alternatief: een brug in de Oude Haagseweg. Daar woont bijna niemand. Daarheen kan prima al het verkeer dat nu het oude dorp Sloten en Badhoevedorp splijt, verlegd worden en dan heeft niemand er last van…”

Beide insprekers kwamen naar de SDC-vergadering, omdat zij – naar eigen zeggen – “op inspraakbijeenkomsten voor de nieuwe Sloterbrug geen gehoor kregen voor hún idee”. Volgens Makkes loopt de gemeente te hard van stapel met huisbezoeken bij bewoners die uitgekocht moeten worden voor de aanleg van de nieuwe Sloterbrug.

Vragen van SDC-leden
Hans van der Straeten (VVD) vroeg de insprekers “of zij in hun plan rekening gehouden hebben met het openbaar vervoer (ov), dat nu vooral gebruik maakt van de brug in de Oude Haagseweg?” Castelein: “Stuivertje wisselen: laat al het ov over de Sloterbrug door Sloten en Badhoevedorp rijden [waar passagiers kunnen in- en uitstappen; CF] en laat al het andere verkeer via de Oude Haagseweg rijden. Er zijn plannen om de Oude Haagseweg-brug te vervangen.”

Sarah Biddle (GroenLinks) vroeg wat het plan toevoegt aan Sloten? Volgens Castelein loont het de moeite om de ruimte vanaf de Molen van Sloten tot aan Tango en de driehoek bij de Sloterweg met de ijssalon, te herinrichten tot een plein met verblijfsruimte. “Al het autoverkeer dat nu voor overlast zorgt, gaat via de Lijndenbrug en de Oude Haagsweg-brug buiten de dorpskernen om.”

Mario van Dregt (50Plus) vroeg naar de weerstand die de insprekers ondervonden? Die zeiden dat de gemeente geen oog heeft voor andere plannen dan alleen een nieuwe Sloterbrug: “Het is een gemis aan meta-visie. Aan weerszijden van de Sloterbrug liggen scholen waar in de huidige plannen ál het (extra) verkeer langs zal gaan.”

Portefeuillehouder Verkeer Erik Bobeldijk (SP) liet weten dat de financiering voor de vernieuwing van de Sloterbrug rond is en er nieuwe besluiten genomen zouden moeten worden om van de huidige plannen af te wijken.

Biddle vond het idee van de insprekers “een geweldig plan dat diverse problemen oplost.” Dat er in de hoofden van de projectbegeleiders een knop om moet, om te kunnen focussen op dit nieuwe plan, mag van Biddle geen reden zijn om niet naar dit alternatief te kijken. Van der Straeten steunde Biddle daarin: “Het is misschien te vroeg om al een ongevraagd advies aan het DB te geven, maar als de SDC meer te weten komt over die mogelijkheid, volgt misschien toch zo’n ongevraagd advies! Dus misschien kan het DB zelf dit plan toch door de projectgroep laten onderzoeken – als voortschrijdend inzicht.”

Bobeldijk voorzag een probleem bij de brug in de Oude Haagseweg, omdat die volgens hem van Schiphol is [en niet van de provincie of de gemeenten Amsterdam / Haarlemmermeer; CF]. En er moeten verkeersstudies gedaan worden. Bobeldijk zag dus diverse ‘hordes’ op die weg. “Aan de andere kant zijn over de huidige plannen best veel zorgen”, en dus wil hij met de projectgroep over dit alternatief praten. Daarna komt hij bij de SDC terug met de uitkomsten.

In hun slotwoord waardeerden Makkes en Castelein de belangstelling vanuit de SDC en zij hopen ook in gesprekken met de projectgroep op inhoudelijke behandeling van hun alternatief.

Uit: de Westerpost van 14 november 2018.

Zie ook: Sloterbrug-discussie: breder kijken

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/

De Boterbloem overleeft alleen met tenminste zes hectare

Op woensdag 21 november 2018 zal de Commissie RO van de gemeenteraad over de toekomst van boerderij De Boterbloem op Oud Osdorp gaan praten. Wilt u helpen? Kom dan om 13.30 uur naar de Stopera en steun deze bijzondere biologische boerderij vanaf de publieke tribune.

Overigens, de wethouder heeft inmiddels erkend dat het van groot belang is dat De Boterbloem blijft bestaan! Dat is goed nieuws! Maar, ze denkt ten onrechte dat De Boterbloem bedrijfsmatig kan overleven met slechts twee hectare akkerbouwgrond. Zelf doet de wethouder net alsof ze drie hectare aanbiedt, maar dan rekent ze de toch al niet bedreigde monumentale boomgaard mee. Ieder weldenkend mens snapt dat je dáár natuurlijk geen aardappels kunt verbouwen…

Kortom, een geniepig en slecht onderbouwd aanbod (dat niet getuigt van enige landbouwkennis) van de wethouder. Maar, deze erkenning is een begin…

Voor een rendabele exploitatie is tenminste zes hectare akkerbouwgrond nodig. Dán pas kan De Boterbloem ook de zo belangrijke zorg- en horecafuncties garanderen. Deze functies liften namelijk mee op de goeddraaiende boerderij. Daarnaast zorgt De Boterbloem voor behoud van biodiversiteit, open landschap en lokale voedselproductie. Het Actiecomité gaat dit de 21e aan de gemeenteraadsleden en de wethouder uitleggen. Kom hen steunen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 14 november 2018.

Boterbloem wijst voorstel gemeente af

Afgelopen week heeft wethouder Van Doorninck aan de Boterbloem een voorstel voor behoud gepresenteerd. Het zou gaan om 2ha grond in het bedrijventerrein die we mogen blijven gebruiken. De foto onderaan geeft aan hoe dat er in de praktijk uit zou zien – achter en naast de boerderij.

Wij waarderen het zeer dat het College van B&W pogingen doet om de Boterbloem en haar akkers te redden. De afgelopen dagen hebben we serieus naar het voorstel gekeken.

Dit is helaas onvoldoende voor de boerderij om in het voortbestaan te kunnen voorzien.

Geen horecabedrijf, maar een boerderij
Op 2 ha is geen boerderij te runnen, ook niet op kleine schaal. Het enige verdienmodel zou een horecafunctie zijn met veel zorginkomsten. Dit is nooit onze ambitie geweest. Wij zijn een boerderij met een open karakter waar iedereen welkom is: bezoekers, wandelaars, rustzoekers, natuurliefhebbers, kopers van biologische producten, horecagasten of zorgcliënten.

Schuiven in functies, inschikken en andere nevenactiviteiten ontwikkelen behoort tot de mogelijkheden, maar alleen aanvullend op de kernactiviteit van De Boterbloem: biologische akkerbouw. Overigens spreekt het college over 3ha: de derde ha is de huidige boomgaard. Deze heeft nooit ter discussie gestaan, omdat de boomgaard geen onderdeel uitmaakt van het geplande bedrijventerrein.

In ons voorstel ‘Akkerpark’ hebben wij uitgerekend dat er minimaal 6 ha nodig is voor een rendabele exploitatie. Dat is dan ook de absolute ondergrens om het voortbestaan van de boerderij te kunnen waarborgen.

Slikken of stikken
In het voorstel van B&W wordt geen recht gedaan aan twee andere voorwaarden: voor zover mogelijk behoud van historisch kavelpatroon en open landschap. Zeker dat laatste is onlosmakelijk verbonden met de zorg- en de recreatiefunctie van de boerderij. Cliënten en bezoekers ervaren letterlijk ruimte en perspectief in de polder.

Wat opvalt is dat er in de afgelopen maanden uitgebreid gesproken is met SADC over de varianten. Aan de Boterbloem is nooit iets voorgelegd. We worden geconfronteerd met een eenzijdig ontwikkeld plan met de mededeling: slikken of stikken.

Oude wijn in nieuwe zakken
Het College heeft een voorstel ontwikkeld binnen de piketpalen die SADC heeft uitgezet. Al in de zomer van 2017 heeft SADC deze variant (weliswaar als tijdelijke) aan de Boterbloem voorgelegd. De twee vrijgemaakte hectares in het plan zijn geruild met grond verderop in het bedrijventerrein. Het is al jaren bekend dat er grondcompensatie omdat de waterkavels op verzoek van Schiphol aangepast moeten worden.

Er ligt hier geen nieuw ambitieus voorstel, maar een sigaar uit eigen doos van SADC. Dit presenteren als de oplossing doet geen enkel recht aan de groene ambities van het College, noch aan het voortbestaan van de Boterbloem.

Breed maatschappelijk verzet
Het gaat inmiddels niet alleen meer om de Boterbloem. Er wordt breed maatschappelijk een urgentie gevoeld voor behoud van biodiversiteit, open landschap en lokale voedselproductie. Daarnaast zijn door Platform Behoud Lutkemeer zaken naar voren gebracht met betrekking tot corruptie en malversatie. Deze behoeven ons inziens eerst aandacht alvorens het College een onomkeerbaar besluit over de akkers neemt.

Wij gaan er van uit dat de gemeenteraad uiteindelijk een verstandige keuze zal maken en roepen iedereen op ons de komende tijd daarin te steunen.

De Boterbloem blijft openstaan voor verdere gesprekken over de toekomst van de boerderij en haar waardevolle biologische akkers die meer recht doen aan de motie.

Komende tijd veel steun nodig
Behoud Lutkemeer heeft een krant gemaakt vol achtergrondinformatie en illustraties over de Lutkemeerpolder en de bouwplannen.

Deze krant wordt op 12 november aan Burgemeester Halsema aangeboden. Vanaf 16 uur is er een bijeenkomst bij de Stopera waar iedereen van harte welkom is.

Er is pompoensoep en de laatste informatie wordt gedeeld over de polder en de boerderij. Ook is het de gelegenheid om een stapel kranten ter verspreiding op te komen halen.

Behoud Lutkemeer organiseert de komende twee weken verschillende activiteiten. Houd de aankondigingen in de gaten.

Op 21 november vanaf 13.30 bespreekt de raadscommissie Ruimtelijke Ordening de motie van de Boterbloem en de Lutkemeerpolder. Kom ook naar de Stopera om dit te steunen.

Voorverzamelen vanaf 12.30 bij de Dokwerker (Jonas Daniel Meijerplein) waarna we in demonstratieve optocht naar de Stopera gaan.

Van: Nieuwsbrief De Boterbloem; 7 november 2018.

Zie ook: https://reddeboterbloem.wordpress.com

Zorgboerderij De Boterbloem wijst voorstel college af

Zorgboerderij De Boterbloem ziet weinig in het voorstel van het Amsterdamse college om een stuk grond voor akkerbouw te behouden.

Door: Het Parool – 7 november 2018

De biologische zorgboerderij, waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen, zegt het erg te waarderen dat het college onderzoek heeft laten doen naar een eventuele redding. Het voorstel dat gedaan is, is voor De Boterbloem echter geen optie.

Hierin wordt drie hectare akkerland beschikbaar gesteld. De Boterbloem kan deze grond van de gemeente en de eigenaar van het bedrijventerrein pachten. Eerder was al bekend dat het gebouw van de zorgboerderij zelf behouden kon blijven.

Maar volgens De Boterbloem is een boerderij runnen op drie hectare niet mogelijk. Het dubbele is nodig om serieus verder te kunnen met biologische akkerbouw, zelfs als er geschrapt wordt in andere activiteiten die er nu op het land plaatsvinden.

Slikken of stikken
De Boterbloem noemt het een ‘eenzijdig ontwikkeld plan’, waarbij volgens hun de boodschap ‘slikken of stikken’ is. Bovendien verschilt het niets met de eerder geboden oplossingen van ontwikkelaar SADC, die de grond om wil toveren tot bedrijventerrein.

‘Er ligt hier geen nieuw ambitieus voorstel, maar een sigaar uit eigen doos van SADC. Dit presenteren als de oplossing doet geen enkel recht aan de groene ambities van het college, noch aan het voortbestaan van De Boterbloem,’ schrijft de zorgboerderij in een reactie.

De Boterbloem heeft nu de hoop gevestigd op de gemeenteraad, die op 21 november nog moet instemmen met het plan.

Van: www.parool.nl

 

Zorgboerderij Boterbloem blijft mogelijk toch open

Er gloort toch nog hoop voor zorgboerderij De Boterbloem. De boerderij in Nieuw-West moet plaatsmaken voor een bedrijventerrein, maar mogelijk kan er toch nog ruimte worden behouden voor de boerderij zelf en wat akkers.

Door: Herman Stil 2 november 2018

Het blijkt volgens het Amsterdamse college mogelijk om een deel van de akkergronden in stand te houden in combinatie met het bedrijventerrein. De Boterbloem is een biologische zorgboerderij waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen.

Het is gevestigd in de Lutkemeerpolder achter Westgaarde. Daar is al twee decennia een bedrijventerrein gepland van ontwikkelaar SADC, waarin onder meer Schiphol en de gemeente Amsterdam participeren. Bekend was dat de boerderij op termijn zou moeten verdwijnen.

Alternatieven
Nu puntje bij paaltje komt, blijkt er veel verzet te zijn tegen de opheffing. Op voorspraak van de Amsterdamse gemeenteraad heeft het college daarop alsnog onderzoek laten doen naar alternatieven waarbij de Boterbloem kan blijven bestaan.

Eerder was al duidelijk dat het gebouw zelf behouden kan blijven, nu is er ook een kans dat daarbij drie hectare akkerland beschikbaar blijft, zodat vee gehouden kan worden. De Boterbloem zal wel een deel van die grond van de gemeente en de eigenaar van het bedrijventerrein moeten pachten.

Het verlies aan bedrijfsgrond wordt dan elders gecompenseerd door in te leveren op gebied waar waterberging was voorzien. De herziening van alle bestemmingsplannen kost de gemeente wel 100.000 euro.

Pacht
Tot nu kreeg De Boterbloem het gebruik van zijn gronden van de gemeente. Omdat Amsterdam geen extra kosten wil maken voor het behoud van de zorgboerderij, zal die in het vervolg marktconforme pacht moeten betalen die afhankelijk is van het soort gebruik.

De raad moet 21 november nog instemmen met het plan.

Van: www.parool.nl

Uitslag draagvlak-meting (bouw)projecten Sloten

“Nee, we willen géén hotel en ook geen nieuwe shortstay op het dorp!”

54 Procent van de huishoudens in het dorp Sloten deed – ondanks de herfstvakantie – mee aan het draagvlak-onderzoek van de werkgroep Sloten! Conclusie: De meningen gaan duidelijk één kant op én men voelt zich sterk verbonden met het (beschermde) dorp(sgezicht).

De bewoners van het dorp Sloten spreken grotendeels met één stem als het gaat over de komst van een hotel en over de uitbreiding van tijdelijke verhuur aan expats en/of toeristen. Het overgrote deel van de huishoudens is bezorgd over de teloorgang van de sociale cohesie als er te veel tijdelijke bewoners op het dorp komen. Men vindt de huidige 18 plekken van tijdelijke verhuur (plus binnenkort 36 appartementen in het Ditlaar-shortstay-hotel) meer dan voldoende.

Liever goedkope woningen
In het hart van het dorp zullen op de locatie van de voormalige garage Kuykhoven woningen worden gebouwd. De werkgroep Sloten stelde hiervoor een alternatief bouwplan voor met kleinere en goedkopere huizen, die beter in het dorpsgezicht passen. Slechts negen procent van de ondervraagden uit het dorp Sloten is het met de projectontwikkelaar eens dat hier duurdere woningen (vanaf 400.000 euro) moeten komen. De grote meerderheid ziet liever goedkopere starters- en ouderenwoningen. Veel Slotenaren zijn bezorgd dat het dorp straks alleen maar voor rijkere mensen toegankelijk is en een ‘kakdorp’ wordt.

Laagdrempelig restaurant
Slechts vier procent van de deelnemers aan het onderzoek wil dat er meer shortstay-appartementen (in De Halve Maen) op het dorp komen. Draagvlak is er wel voor het behoud van de restaurantfunctie op deze locatie. Een pannenkoekenrestaurant is prima, maar dan liever wel met een wat uitgebreidere (gezondere) menukaart.

Parkeren en overlast
De huishoudens uit de Dorpskern en de Dorpsuitbreiding vermelden ook hun zorgen over het tekort aan parkeergelegenheid, de afname van de sociale cohesie op het dorp en de overlast van zalencentrum De Diamant en het Snookercentrum. Meer onderzoeksresultaten treft u op de website dorpsraadslotenoudosdorp.nl.

Wat nu?
De werkgroep Sloten gaat de resultaten van deze draagvlakmeting uiteraard delen met het gemeente- en stadsdeelbestuur, de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie. Als er nieuws is, leest u dat hier in deze Rubriek. “Het was een experiment om deze draagvlak-meting zo te houden”, aldus werkgroepvoorzitter Jan Brockhoff. “Het was een groot succes en levert waardevolle informatie op. Zeker voor herhaling vatbaar!”

Werkgroep Sloten van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp; 29 oktober 2018.

Uit: de Westerpost van 31 oktober 2018.

Zie voor een uitgebreid verslag: Rapportage Draagvlakmeting (bouw)projecten Sloten

Osdorpse ooievaars

De Slotense Vrije Geer-ooievaars zijn allang vertrokken… Maar de drie ‘jonkies’, die bovenop de Lutkemeerschool zijn geboren, genieten nog altijd met hun ouders van het fraaie landelijk Osdorp! Ze zijn flink gegroeid. Alleen aan de kleur van hun snavels (ouders: fel oranje) kun je nog zien welke vogels in 2018 zijn geboren.

Sample Image
Ook de Benjamin is nu sterk genoeg om zijn eigen leven te starten. Jammer genoeg was hij te klein voor een ring en kunnen we hem in zijn verdere leven niet volgen… Zijn jaargenoten gelukkig wel. “Goede reis en een mooi leven, jongens! En wie weet… tot ziens…”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 24 oktober 2018.

Handhaving 50 km op de Osdorperweg

Vorige week heeft de gemeente verschillende 50 km-borden langs de Osdorperweg geplaatst. Ook is het getal ’50’ op verschillende plaatsen op het asfalt aangebracht. Maar ja, al die aanduidingen zorgen er niet voor dat het vele (te zware) sluipverkeer zich aan de snelheid gaat houden….

De leden van de werkgroep Oud Osdorp zijn dan ook – zacht gezegd – niet enthousiast: “Het líjkt een goede stap vooruit dat deze snelheidsborden er staan, maar als er geen (onopvallende!) handhaving komt, weten we nu al dat dit zinloos is. Geld over de balk smijten…

Vraag is waarom er overal camera-handhavingssystemen komen behalve op de Osdorperweg waar het júist hard nodig is… Of, zoals op de Haarlemmerweg, waar ze meteen al met laserguns stonden te meten en bekeuren. Nee, op Oud Osdorp kiest de gemeente voor een dure nieuwe wegindeling, die de cultuurhistorie kapot maakt, en waar straks toch weer te hard gereden wordt. Laten we dat geld liever inzetten voor handhaving! Deze eenvoudig te organiseren actie zou de weg een stuk veiliger maken en de kas van de overheid spekken.”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 24 oktober 2018.