Erik Swierstra

Kom meer te weten komen over Oud Osdorp – Stap op de fiets

Landelijk Osdorp is een uniek gebied waar veel te zien en te beleven valt. Daarom hebben Erik Swierstra en Tamar Frankfurther van de werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp een rijk-geïllustreerde fietsfolder gemaakt van 16 pagina’s vol informatie.

Deze folder is voor twee euro te koop bij Boerderij De Boterbloem aan de Lutkemeerweg en bij het Slotense Politiebureautje. De opbrengsten gaan volledig naar de instantie waar u de folder koopt. De gemeente heeft deze productie, net als de eerdere uitgaven (via de Dorpsraad) financieel mogelijk gemaakt.

Met het verschijnen van deze folder heeft de werkgroep Historie een groot folderproject succesvol afgerond. Eerder verscheen al de folder Wandelen door Sloten in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en Italiaans. Ook deze uitgaven kosten twee euro per stuk.

Alle Slotense folders zijn te koop bij de Molen van Sloten en het Politiebureautje. De Nederlandse versie is daarnaast ook in de Speeltuin Sloten verkrijgbaar. Ook hier geldt: De instantie waar u de folder aanschaft, mag de twee euro zelf besteden aan hun goede doel.

Zie ook: Fietsen door Landelijk Osdorp.pdf

Zie ook: Wandelen door het dorp Sloten.pdf

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 5 juni 2019.

Vier Vrije Geer-ooievaarsbaby’s

Ook dit jaar heeft het inmiddels vertrouwde paartje weer Vrije Geer-nakomelingen voortgebracht (en andere belangstellende woningzoekers weggejaagd).

De nieuwe beheerder van het natuurpark, Ruud Lutterhof, heeft het jonge kroost met veel geduld prachtig vastgelegd op de gevoelige plaat.

Inmiddels is bekend dat ook op de schoorsteen op de Lutkemeerschool (Oud Osdorp) kleine ooievaartjes zijn geboren. Hoeveel is nog niet bekend. Dat is zó hoog… Nog even afwachten dus totdat de kleintjes hun koppies boven de nestrand uit kunnen steken.

Ander vogelnieuws van het natuurpark: Er is een broedend paartje blauwborsten gesignaleerd en een lepelaarspaartje kwam een kijkje nemen! Als dít geen voorjaar is…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 29 mei 2019

Zie ook: Ooievaars meten en ringen Natuurpark Vrije Geer

Vóór veiliger OsDORPerweg

De landelijke smalle Osdorperweg tussen de Ookmeerweg en Halfweg is zwaar overbelast door te veel en snel rijdend verkeer.

De gemeente Amsterdam heeft een ontwerp gemaakt voor een herinrichting (amsterdam.nl/projecten/osdorperweg).

De nieuwe klankbordgroep Oud Osdorp komt in het geweer. Zonder handhaving op snelheid, bestemmings- en vrachtverkeer wordt de nieuwe situatie immers alleen maar nóg onveiliger. Daarover staat niets vermeld in de plannen.

En: Is het nieuwe fietspad wel veiliger? Hoe zit het met de (fiets)veiligheid op de andere helft van de weg, waar straks meer en sneller verkeer rijdt door de uitnodigende aanpassingen verderop? Blijven er wel voldoende parkeerplaatsen over voor de Oud Osdorpers en hun bezoek?

Hans de Waal en Marja Kamp van de klankbordgroep roepen iedereen op om vóór 7 juni een mail met hun mening te sturen naar j.vols@amsterdam.nl. Graag met een afschrift naar de klankbordgroep Oud Osdorp: k.o.o@ziggo.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor hun nieuwsbrief.

Nóg onveiliger Sloterweg
De Sloterweg tussen het dorp Sloten en de rotonde met de Vlindermolen is veel te druk én bijzonder onveilig. Dat is niets nieuws. Het is de gemeente echter gelukt om de weg hier nóg enger te maken.

De wegversmallingen en de veilige loopstrook zijn zomaar verdwenen, omdat de aannemers van de sjieke zelfbouwkavels blijkbaar van mening zijn dat ze meer ruimte nodig hebben… De werkgroep Sloten is met de gemeente in overleg om deze levensgevaarlijke situatie zo snel mogelijk te beëindigen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 29 mei 2019.

Boerderij de Boterbloem vraagt herziening bestemmingsplan aan voor Lutkemeerpolder

Biologische boerderij de Boterbloem is samen met de Dorpsraad Sloten Oud-Osdorp, IVN, Milieudefensie en Behoud Lutkemeer een procedure gestart bij de gemeente Amsterdam tot herziening van het bestemmingsplan van ‘bedrijventerrein’ naar ‘agrarisch’.

“Over het hele dossier van de Lutkemeerpolder hangt een zweem van corruptie en belangenverstrengeling” aldus Jobien Monster, juriste. “In combinatie met het belang van de polder voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en het unieke karakter verdient het de grootste aanbeveling om de bestemming in haar volledigheid opnieuw af te wegen”.

Belangenafweging onvoldoende
Allereerst is bij het wijzigen van het bestemmingsplan van agrarisch naar bedrijventerrein onvoldoende onderbouwd waarom de wijziging noodzakelijk is, mede gelet op het unieke karakter van de polder. In tweede instantie zijn er serieuze bedenkingen ten aanzien van de totstandkoming op onderdelen, zoals het loslaten van de Schiphol gebondenheid en de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst. Zeker gezien de voornemens er distributiecentra te vestigen, hetgeen vermeden moet worden in het kader van de verstedelijkingsladder. Tot slot is er door veranderend beleid en opvatting een noodzaak om de Lutkemeerpolder te behouden als agrarisch natuurgebied met instandhouding van maatschappelijke waarden zoals landschap, biodiversiteit en lokale voedselproductie.

Plan Biopolder als serieus alternatief
Verzoekende partijen pleiten in de aanvraag voor het serieus overwegen van Plan Biopolder: een maatschappelijk breed gedragen alternatief voor verdere invulling van de polder gebaseerd op inclusiviteit en meerwaarde. Biopolder stelt voor om de waarden van de polder te verhogen vanuit een ecologisch perspectief en daarbij te zorgen voor toename van biodiversiteit en klimaatadaptatie. De grond gebruiken waar zij voor bedoeld is: duurzame (biologische) voedselproductie met behoud van het historische landschap. Ruimte voor vernieuwing in de voedselketen, lokale productie en verwerking die CO2 neutraal in de stad gedistribueerd wordt. Dit alles open voor publiek ten behoeve van educatie, recreatie en dagbesteding (zorg).

Plan Biopolder kent niet alleen een breed maatschappelijk draagvlak, maar heeft ook de steun van maatschappelijk kapitaal: fondsen en sociaal investeerders die de realisatie mede mogelijk willen maken. De universiteit van Wageningen (WUR) onderzoekt de mogelijkheden om voor Biopolder een agroeconomische taxatie uit te voeren. Een verkennend onderzoek is reeds gestart. Een samenvatting van Biopolder is hier te downloaden: http://behoudlutkemeer.nl/wp-content/uploads/2018/11/biopolderDEF.pdf

Geen onomkeerbare stappen
In december 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om “…de ontwikkeling gefaseerd ter hand te nemen zodat zoveel mogelijk van de Lutkemeerpolder, aan open landschap en onverharde grond, zolang mogelijk kan worden behouden” dit omdat “Zoveel en zolang mogelijk behoud van open akkers relevant is voor klimaatadaptie en biodiversiteit” Dit pleit er voor om op dit moment geen onomkeerbare activiteiten te verrichten zoals het uitrijden van zand en bouwrijp maken van kavels.

Persbericht 28 mei 2019
www.reddeboterbloem.wordpress.com

Blijf De Boterbloem steunen

“Hoe houden jullie het vol?” wordt vaak gevraagd. En toegegeven, soms heb je een dip en weet je ook even niet meer welke schouder je er nu weer onder moet zetten.

Maar dan loop je naar buiten en zie je die prachtige Lutkemeerpolder. En dringt het idiote verhaal weer tot je door. Dat iedereen de polder eígenlijk wil behouden, maar dat het niet gebeurt omdat veel mensen denken dat het niet kan.

Op 12 mei 2019 genoot iedereen in de monumentale boomgaard van Boerderij
De Boterbloem van een spetterend optreden van de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht.

Andere keuzes
En dan komt de energie vanzelf. Want natuurlijk kán het. Het zijn nog steeds keuzes die gemaakt kunnen worden. De situatie is niet anders dan een jaar geleden. Of tien jaar geleden. Met dat verschil dat veel meer mensen zich nu realiseren dat we niet door kunnen gaan met het vernietigen van de aarde. Met een wereld die alléén om geld en groei draait.

Groeiende steun
En het begint te schuiven. Universiteit Wageningen schaart zich achter het alternatief ‘Biopolder’, net als potentiële financiers, voedselorganisaties en toekomstboeren. Advocaten tonen aan dat het bestemmingsplan nietig is, omdat het mede door corruptie tot stand is gekomen. De ontwikkelaar geeft toe dat er nog wel heel wat aan de infrastructuur zou moeten veranderen om zijn gedroomde distributiecentra daadwerkelijk in de Lutkemeer te kunnen vestigen. Mede-aandeelhouder provincie Noord-Holland heeft zelfs laten weten Amsterdam te steunen mocht zij besluiten toch niet te gaan bouwen.

Nog volop kansen
Er staat nog heel veel te gebeuren: het Flora en fauna-onderzoek is er nog steeds niet, het bestemmingsplan moet nog worden aangepast, omgevingsvergunningen aangevraagd en ondertussen lopen de procedures door om het gebied tot Beschermd Dorpsgezicht te verklaren en om het gehele bestemmingsplan te herzien.

Houd moed
Dus voor al onze donateurs, vrienden en sympathisanten bij deze een hart onder de riem: Geef de moed niet op. Er zijn nog volop mogelijkheden voor ons groene stadsbestuur om tot inkeer te komen. Wij bieden ze graag die kans.

Alies Fernhout

Uit: de Westerpost van 22 mei 2019.

Osdorperweg is geen racebaan voor (zwaar) sluipverkeer

Er is té veel, té zwaar en té snel rijdend sluipverkeer op de landelijke Osdorperweg op Oud Osdorp, terwijl hier alleen bestemmingsverkeer met een maximale snelheid van 50 en 30 km per uur is toegestaan.

De gemeente Amsterdam (zie artikel hieronder) denkt dit op te lossen door een deel van de Osdorperweg anders in te richten. Veel bewoners van de OsDORPerweg denken daar anders over, zoals Hans de Waal (hdwaal@ziggo.nl) in zijn (ingekorte) ingezonden brief:

“Mijn conclusie is simpel. Stop met het hele plan van herinrichten. Het is niet nodig! Goed onderhoud aan de weg okay, maar damwanden en wegversmallingen aanbrengen en de sloot verplaatsen, verhogen de veiligheid écht niet. Het enige wat wel werkt is het verkeer reduceren en controleren. Ik durf de stelling aan dat 60% van het verkeer op de Osdorperweg hier volgens de geldende verboden niet mag rijden. Daar veranderen die nieuwe plannen níets aan.

Je kunt nog zoveel verf op de straat kliederen met 50 en nog zoveel borden plaatsen; als je niet gaat handhaven helpt het geen zier. Camera’s daarentegen helpen wél: dik 90% effectief. De gemeente heeft ons uitgenodigd voor een presentatie op 16 mei. Ik hoop van harte dat heel veel bewoners van de Osdorperweg daar hun zegje komen doen en dat de gemeente, die als taak heeft dienstbaar te zijn aan zijn inwoners, zich nog eens even goed achter de oren krabt en gaat heroverwegen.”

Zie ook: www.westerpost.nl/sluipverkeer-osdorperweg

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 15 mei 2019.

 

Gemeente presenteert ontwerp Osdorperweg

Op donderdag 16 mei presenteert de gemeente Amsterdam het ontwerp voor de renovatie van de Osdorperweg. Het betreft het gedeelte tussen Joris van den Berghweg en Tom Schreursweg.

Tijdens deze inloopbijeenkomst in Hotel New West Inn, Reimerswaalstraat 5, kan iedereen tussen 16.00 en 19.30 uur kennis nemen van de gemaakte keuzes over het parkeren, het vrijliggende fietspad en de inpassing in het landschap. Het ontwerp is ook in te zien op www.amsterdam.nl/osdorperweg.

Alles schuift op
Het voorstel van de gemeente: Er komt een fietspad van drie meter breed voor beide richtingen aan de westzijde van de weg. Daarnaast komt een voetpad van 1.20 m. Om dit te realiseren zal de zogeheten bovensloot een aantal meters moeten opschuiven. Dit betekent een dijkverbreding in westelijke richting waarin vervolgens een nieuwe bovensloot zal worden gegraven. Over de hele weg zal de berm tussen rijbaan en fietspad 2.40 m gaan bedragen. Het hele traject krijgt acht wegversmallingen zonder voorrangsregeling. Er zullen negen bomen worden gekapt en twaalf nieuw worden aangeplant. In de oostelijke berm komen vier parkeerplaatsen bij nr. 850 en zes bij nr. 790.

Deskundigen van de gemeente zijn op de inloopbijeenkomst aanwezig om vragen te beantwoorden. Tot 7 juni kan iedereen vragen en opmerkingen over het ontwerp insturen naar j.vols@amsterdam.nl. De renovatie zal op zijn vroegst in 2020 starten, na afronding van het werk aan de Haarlemmerweg.

Uit: de Westerpost van 15 mei 2019.

Gemeente presenteert ontwerp Osdorperweg

Op donderdag 16 mei presenteert de gemeente Amsterdam het ontwerp voor de renovatie van de Osdorperweg. Het betreft het gedeelte tussen Joris van den Berghweg en Tom Schreursweg.

Tijdens deze inloopbijeenkomst in Hotel New West Inn, Reimerswaalstraat 5, kan iedereen tussen 16.00 en 19.30 uur kennis nemen van de gemaakte keuzes over het parkeren, het vrijliggende fietspad en de inpassing in het landschap. Het ontwerp is ook in te zien op www.amsterdam.nl/osdorperweg.

Alles schuift op
Het voorstel van de gemeente: Er komt een fietspad van drie meter breed voor beide richtingen aan de westzijde van de weg. Daarnaast komt een voetpad van 1.20 m. Om dit te realiseren zal de zogeheten bovensloot een aantal meters moeten opschuiven. Dit betekent een dijkverbreding in westelijke richting waarin vervolgens een nieuwe bovensloot zal worden gegraven. Over de hele weg zal de berm tussen rijbaan en fietspad 2.40 m gaan bedragen. Het hele traject krijgt acht wegversmallingen zonder voorrangsregeling. Er zullen negen bomen worden gekapt en twaalf nieuw worden aangeplant. In de oostelijke berm komen vier parkeerplaatsen bij nr. 850 en zes bij nr. 790.

Deskundigen van de gemeente zijn op de inloopbijeenkomst aanwezig om vragen te beantwoorden. Tot 7 juni kan iedereen vragen en opmerkingen over het ontwerp insturen naar j.vols@amsterdam.nl. De renovatie zal op zijn vroegst in 2020 starten, na afronding van het werk aan de Haarlemmerweg.

Uit: de Westerpost van 15 mei 2019.

Interview met molenaar Rein Arler

‘Ik ben altijd met het weer bezig’

Rein Arler voor zijn molen.

In Amsterdam staan 10 molens. Ooit maalden ze het graan of legden ze drassige polders droog. Tijdens de Nationale Molendagen op 11 en 12 mei draaien de wieken van alle molens. Dat is het werk van de molenaars. Een van hen is Rein Arler (59). Hij woont in Molen 1200 Roe in Nieuw-West en weet alles van molens.

Wie tussen Amsterdam en Haarlem via Nieuw-West reist, ziet hem staan: poldermolen 1200 Roe, gebouwd in 1632. De molen ligt aan de voormalige Haarlemmertrekvaart (1631), 1200 roe tot de Haarlemmerpoort. Daar begon vroeger de stad. Een roe is een afstandsmaat gemeten langs een roe (lat) van 3,767 centimeter.

Molenaar gezocht
Rein Arler vertelt: “Als kind al hield ik van molens. De draaiende wieken met de grote zeilen eraan maakten grote indruk op mij. Later in mijn leven ging ik in de leer voor molenaar. Op 1 juni 1994 haalde ik mijn diploma. Dat is precies 25 jaar geleden. In 2003 werd ik molenaar van de 1200 Roe. Er werd een molenaar gezocht, die ook in de molen wilde wonen. De oude molenaar was overleden. Ik had het molenaarsdiploma en veel ervaring met het molenwerk. Ik woonde in Purmerend maar ben hiervoor naar Amsterdam teruggekeerd.”

De 1200 Roe. Foto: Rein Arler

Molenindustrie
“De molens zijn van oorsprong industrie. Een industrie die draait op windkracht. De wieken moeten de wind vangen. De eerste molens zijn van begin 1600, zoals de houtzaagmolen voor de scheepsbouw en de krijtmolen zoals d ‘Admiraal (1792) aan het Noordhollandsch Kanaal.”

Randen van de stad
“De molens stonden altijd aan de randen van de stad, buiten de grachtengordel of hoog op de stadswallen – de bastions – zoals de gerst- en korenmolens. Voor de bierindustrie. Ze stonden altijd aan het water, een belangrijke aanvoerweg voor grondstoffen als hout, graan, en cacao. Ten zuiden van de stad, maar vooral ook in West, stond een woud aan zaagmolens. Namen als Houthavens en Haarlemmerhouttuinen herinneren daaraan. De Otter is de enige overgebleven houtzaagmolen (1631).”

Droogleggen en ontwateren
“De poldermolens zorgden voor ontwatering van polders en venen en voor drooglegging van de meren om de stad. In 1627 was de drooglegging van het Bijlmermeer een feit, in 1629 die van het Diemermeer, wat nu de Watergraafsmeer is.

Rond 1900 verdwenen de molens aan de stadsrand. De stad verdrong de molen in De Pijp. In West werden molens verdrongen door nieuwe industrie. Molens die bleven staan, verloren hun functie. Eén van die molens is de 1200 Roe.”

Kantelpunt
“In de jaren ’50 kwamen hoge huizen naast Molen 1200 Roe te staan. De molen paste niet meer in het landschap en zou naar Sloten verhuizen. Daarom werd er geen onderhoud meer gepleegd. De molen stond er haveloos bij. 1972 was het kantelpunt. De molen hoort bij de buurt, vonden bewoners. En na een handtekeningenactie kon hij blijven staan. In 1976 is de 1200 Roe gerestaureerd.”

Het beroep van molenaar
“Het oude ambacht van molenaar bestaat bijna niet meer. Ik ben de bewoner die de molen draaiend houdt. Want alleen een gediplomeerd molenaar mag de molen in werking brengen. Een molenaar moet de molen veilig kunnen zekeren. Tegen storm en onweer. Zonder de molenaar mogen de wieken niet draaien. Ik ben altijd met het weer bezig.”

Levend monument
“Ik houd van het uiterlijk van de molen, van het beeld van een molen in het open landschap met de wolkenluchten. Dat is de natuurlijke biotoop van de molen. Ik houd ook van het mechaniek. Een molen is een levend monument. Het blijft lastig om molens hun oude functie terug te geven. Maar als we de molen weghalen, keert hij nooit meer terug. Een molen hoort bij de buurt. Het is een herinnering aan voorbije tijden.”

Nationale Molendagen
“Zaterdag 11 en zondag 12 mei zijn de Nationale Molendagen. Dan zijn korenmolen De Bloem (11 mei), krijtmolen d’Admiraal (weekend) en poldermolen Molen van Sloten voor publiek geopend. 
Omdat de wieken van Molen De 1200 Roe laag bij de grond draaien, kan ik geen bezoekers op het terrein ontvangen. De wieken zullen natuurlijk wel draaien. Ik ben thuis.”

Van: www.amsterdam.nl/actueel/nieuws/molens – 9 mei 2019

AED-cursus voor Slotenaren

Na de succesvolle aanschaf van twee AED’s voor Sloten is het nu tijd om de officiële AED-reanimatiecursus te gaan volgen. Deze duurt ongeveer 2,5 uur. Gediplomeerd docent Mario Snel gaat de cursus verzorgen.

Er zijn vijf cursussen gepland. Een cursus gaat door als er tenminste 8 (maximaal 16) aanmeldingen voor zijn. De kosten bedragen 35 euro. De Dorpsraad neemt de helft van de kosten van de eerste dertig aanmeldingen voor zijn rekening. Echter, wie een aanvullende ziektekostenverzekering heeft, kan deze kosten mogelijk vergoed krijgen via zijn eígen verzekering. (Dit valt niet onder uw ‘eigen risico’.) Dat verdient dan natuurlijk de voorkeur. Kijk in uw polis onder: Budget ‘Preventie en Cursussen’. Alleen bewoners van Sloten ouder dan 16 jaar mogen deelnemen. Als er plekken over zijn, kunnen ook bewoners van elders in het dorpsraadgebied meedoen.

Er zijn 5 cursussen gepland:
* Ma. 20 mei om 19.30 uur in het Dorpshuis
* Di. 4 juni om 17.00 uur in Vink en Boer, achter de Sloterkerk
* Di. 4 juni om 19.30 uur in Vink en Boer, achter de Sloterkerk
* Di. 11 juni om 10.00 uur in het Dorpshuis
* Di. 11 juni om 14.00 uur in het Dorpshuis

Aanmelden
Als u mee wilt doen, stuurt u vóór 15 mei een mail naar André Bos, de nieuwe ondersteuner van de Dorpsraad (andre12bos@live.nl). Wie geen mail heeft, kan hem bellen op nummer 06 435 80 431. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst geplaatst.

Vermeld in uw mail:
1. uw eerste en tweede voorkeur voor deelname;
2. of uw ziektekostenverzekering deze cursus vergoedt;
3. uw adres op Sloten.

U ontvangt na 15 mei een ontvangstbevestiging van André. Mocht u op het laatste moment niet kunnen komen, laat dit dan ook aan André weten. Dan kan een ander uw plek innemen.

Tamar Frankfurter

Uit: de Westerpost van 8 mei 2019.

Dodenherdenking op de Osdorperweg

Tussen dreigende luchten door bleef het op 4 mei tijdens de herdenking toch bijna droog. Ray Kentie sprak namens de Dorpsraad en dominee Martijn van Leerdam (foto) namens de Sloterkerk. Scouting Phoenix vormde de erewacht.

Verschillende kinderen en Coby van Middelkoop lazen gedichten voor. Toen Jolanda Picavet de Last Post blies, kwamen de koeien op het aangrenzende weiland meteen poolshoogte nemen. Tijdens de twee minuten stilte lieten de weidevogels en ganzen flink van zich horen… Dank aan Mia Kooter voor de organisatie en Carla en Wim Schelling voor de koffie na afloop.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 8 mei 2019.

 

Vrijheidsmaaltijd in het Dorpshuis

Na een welluidend optreden van de Westerharmonie in de Sloterkerk, genoot iedereen
op 5 mei van de Vrijheidspicknick in een bomvol Dorpshuis.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 8 mei 2019.