Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel IX

Gemeenteraad zegt (bijna) unaniem: “De Sloterweg is veel te druk en levensgevaarlijk voor fietsers!” Nu nog de daden!

Dat eerste bleken bijna alle fracties tijdens de commissievergadering van 4 februari 2021 goed op het netvlies te hebben. Goed nieuws dus! De hoos aan post die de raadsleden in de afgelopen week van bewoners hebben ontvangen, heeft hier zeker aan bijgedragen.

Maar, het is helaas niet alleen maar rozengeur en maneschijn… Van de nog op 7 december 2020 door Wethouder Dijksma uitgesproken ambitie begin van dit jaar de formele inspraak te beginnen van ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ komt niets terecht. Wat dat precies betekent is nog onduidelijk.

Ook tijdens de lockdown blijft het op de Sloterweg gevaarlijk druk voor fietsers.
Foto: Diana Hense.

Om maar te beginnen met wat we wél weten: ook de nieuwe wethouder Verkeer Egbert de Vries (PvdA) lijkt doordrongen van de ernst van de zaak. Over de tijdelijke maatregelen op de Sloterweg, dus het noodpakket ter overbrugging tot Autoluw, zei hij dat het absoluut noodzakelijk is dat deze op korte termijn worden ingevoerd, omdat er sprake is van een onacceptabel onveilige verkeerssituatie voor fietsers. Of zijn gevoel voor urgentie voor een structurele oplossing ook zo groot is, werd in het debat niet duidelijk.

Met spoed maatregelen invoeren
De Sloterweg moet heel snel een 30 km-zone worden met verkeersdrempels: “Deze smalle dijkweg met een 30 km-zone als onderdeel van het Hoofdnet Fiets is totaal niet geschikt om meer dan 15 duizend voertuigen per etmaal te verwerken. Het zal alleen maar veiliger kunnen worden als dat aantal drastisch afneemt”. Aan het eerste deel van de maatregelen voor de korte termijn heeft de Centrale Verkeerscommissie op 1 december al haar fiat gegeven. Portefeuillehouder Bobeldijk van stadsdeel Nieuw-West liet weten dat hij dit als uitvoerder op korte termijn gaat oppakken.

Zand in de machine…?
Hoewel vooral Zeeger Ernsting (GL) en Tiers Bakker (SP) ook de hoge urgentie van de invoering van de elektronische knips en de rest van het plan ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’ bepleitten, lijkt het er sterk op dat de wethouder tóch wéér nader onderzoek naar “andere mogelijke oplossingen” gaat laten uitvoeren. Dat is absurd, omdat feitelijk álles al herhááldelijk onderzocht is en iedereen ook doordrongen is van de noodzaak van het hele project. Bovendien gaat hij voorbij aan de andere ook onderzochte varianten in de Startnotitie. De wethouder gaf wel aan dat dit zeker niet betekent dat het project op de lange baan wordt geschoven, maar zijn uitspraak “behandeling moet in relatie met de Sloterbrug en de Mobiliteitsstudie Nieuw West” roept vragen op over het gevoel voor urgentie bij de nieuwe wethouder.

En de inspraak dan?
Hoe zit het dan met de inspraak over het project die sinds afgelopen november al van start is gegaan? De gemeente heeft toen het plan ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ officieel gelanceerd. Daarover hebben vele, vele honderden mensen uit heel Nieuw-West in november en december hun zegje gedaan, toen de zogenaamde ‘consultatie’ plaats vond. Het plan zou op basis van die eerste, informele inspraakronde worden aangepast tot een ‘Nota van Uitgangspunten’. Die zou begin 2021 worden vrijgegeven voor officiële inspraak. Zo zouden bijvoorbeeld ook mantelzorgers en eigenaren van privé lease-auto’s die in (Nieuw) Sloten wonen een ontheffing krijgen. Het is totaal onduidelijk waarom de gemeente de inspraakprocedure eerst voortvarend is begonnen en daarna helemaal niets meer van zich heeft laten horen! Tot nu. Op 4 februari wordt er plotseling op verzoek van politieke partij DENK in de commissie van de gemeenteraad over het plan gesproken. Voor vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties uit Sloten en Nieuw Sloten bleek geen ruimte voor inspraak. Gelukkig lieten velen uit Sloten en omgeving zich per email horen aan de leden van de Commissie. Wethouder De Vries zal snel duidelijkheid moeten geven over de inspraak.

Relatie met Sloterbrug
Hou u vast: Het wordt nóg ingewikkelder… In het plan ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’ zit een onderdeel waar eigenlijk niemand blij mee is: het afslagverbod vanaf de Baden Powellweg naar de Plesmanlaan (richting Sloterbrug). De vorige verkeerswethouder, Sharon Dijksma, heeft dit op het laatste moment aan het plan toegevoegd, omdat haar collega in de Haarlemmermeer dat per se wilde. De Haarlemmermeer was namelijk bang dat als de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen afgesloten zouden worden voor doorgaand verkeer, het sluipverkeer vanuit De Aker dan massaal over de Sloterbrug door Badhoevedorp zou gaan rijden, ook al waren daar onvoldoende aanwijzingen voor. Wel behoort ook de Burgemeester Amersfoordtlaan tot het Hoofdnet Fiets en Badhoevedorp zit ook niet te wachten op nóg meer fijnstof.

Wie al langer onze berichtgeving volgt, weet dat de gemeente Haarlemmermeer eerder voorstellen deed voor een nieuwe Sloterbrug. Aan beide kanten van de brug keerden Fietsersbond en bewonersorganisaties, waaronder ook de dorpsraden, zich fel tegen die plannen. Er werd immers voorgesteld om de capaciteit van de nieuwe brug fors te vergroten en daar was veel verzet tegen. Redenen? De verkeer aantrekkende werking, de veiligheid en de leefbaarheid. De drie basisscholen op deze route hebben nu al met een enorme fijnstofuitstoot te kampen. Door GGD en RIVM is aangetoond dat de concentraties uitlaatgassen en fijnstof hier longproblemen veroorzaken bij de schoolgaande kinderen. Het is onverantwoord als dat nog verder verhoogd zou worden. Als nu het afslag verbod zou vervallen, zou de brugcapaciteit ook zeker niet vergroot moeten worden. Bovendien zouden er wel alternatieve maatregelen genomen moeten worden om het fijnstof bij die scholen terug te dringen. Dat betekent hoe dan ook dat het aantal voertuigen langs deze route zal moeten verminderen.

Wegzakken in het moeras?
Wat nu? Hoe nu verder? Voorlopig nog geen formele inspraak? Wel de “de bewoners van De Aker betrekken?”, wel “wachten op Mobiliteitsplan Nieuw-West”? Wel wachten op “besluiten over de Sloterbrug”? De bewoners van Sloten en Nieuw Sloten voelen zich enorm in de steek gelaten! Alle fietsers over de Sloterweg, of het nu bewoners zijn, of als bestemming, sportpark, volkstuin of kerk hebben, allemaal worden ze in de kou gezet. Hier is sprake van onbehoorlijk bestuur. De werkgroep Sloten geeft uiteraard niet op en bezint zich op wat nu de beste volgende stap is. Naast doorgaan met overleggen met de gemeente, is het misschien wel tijd om de gemeentelijke Ombudsman in te schakelen. Deze gang van zaken is toch onaanvaardbaar? Heeft de gemeente nog regie over dit proces? Leeft er nog wel voldoende gevoel van urgentie? Of komt die er pas nadat er doden zijn gevallen? Kortom, wordt zéker vervolgd!

Tamar Frankfurther; 10 februari 2021.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/