Kritische vragen over uitstel verkeersplan Osdorperweg

Opnieuw een tegenvaller voor wie al jarenlang wacht op de zo noodzakelijke verkeersmaatregelen op de Osdorperweg: de plannen zijn opnieuw uitgesteld.

De stadsdeelcommissieleden van GroenLinks hebben daarom naar het Dagelijks Bestuur toe hun teleurstelling hierover uitgesproken. Dit gebeurde op 26 januari tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie Nieuw-West. De voorgestelde verkeersmaatregelen ondervinden opnieuw vertraging, omdat de portefeuillehouder Verkeer nu besloten heeft om eerst weer een nieuw onderzoek te starten.

In het nieuwe plan voor de Osdorperweg wordt de zogenoemde ‘bovensloot’ niet opgeschoven t.b.v. een fietspad. Hierdoor blijft het landschappelijk karakter ongewijzigd. Foto: Theo Durenkamp.

Via schriftelijk ingediende vragen wijst de partij erop wél blij te zijn met de nieuwe stap die afgelopen jaar is gezet om de Osdorperweg aan te pakken. Daarmee is het plan om het dijktalud te verbreden ten behoeve van een fietspad nu ingeruild voor het plan om selectieve toegang met een elektronische knip in te voeren.

90 procent steun
GroenLinks wijst erop dat deze ommezwaai tot stand kwam in samenspraak met de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, de Klankbordgroep Oud Osdorp en de fracties van PvdA en VVD, daarbij gesteund door 90% van de bewoners en ondernemers met wie GL in gesprek is gegaan. Niet alleen is het nieuwe plan nu veiliger voor fietsers die dan niet meer drie keer hoeven over te steken, zoals bij een tweerichtingsfietspad. Het nieuwe plan is vooral ook stukken goedkoper, nu de veendijk niet verbreed hoeft te worden voor de aanleg van het fietspad en de verplaatsing van de bovensloot. Bovendien wordt in het nieuwe plan de hele Osdorperweg tussen Ookmeerweg en Halfweg aangepakt en niet alleen de tweede helft ten noorden van de Joris van den Berghweg.

Weer uitstel, weer nieuw onderzoek
GroenLinks wijst erop “dat er een enquête is geweest over de nieuwe voorstellen, waarop 90% van de respondenten had aangegeven hier vóór te zijn. Tot onze grote verbazing zijn deze plannen wederom uitgesteld. De huidige situatie is waarschijnlijk als volgt: Het stadsdeel heeft een nieuw verkeerskundig onderzoek aangekondigd naar de situatie betreffende de Osdorperweg. In januari 2021 is dit onderzoek ter aanbesteding aangeboden. Een onderzoeksbureau mag deze opdracht uit gaan voeren en hiervan wordt verwacht dat er na de zomer resultaten op te leveren zijn. Als stadsdeelcommissieleden zijn wij teleurgesteld dat er nog steeds geen maatregelen zijn genomen en dat er wederom een nieuw onderzoek is aangekondigd.”

Verontrust over het aangekondigde uitstel en het nieuwe onderzoek wil GroenLinks hierover opheldering en heeft daarom aan het Dagelijks Bestuur een reeks vragen voorgelegd. Lees hiervoor verder op www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/kritische-vragen-over-uitstel-verkeersplan-osdorperweg

Theo Durenkamp; 31 januari 2021.