De Dorpsraad: vóór en dóór bewoners van het landelijke gebied

De Dorpsraad is gevraagd haar visie te geven op het vraagstuk over wie mag er wel in de Dorpsraad zitting nemen en wie niet en waarom dit dan zo is.

De aanleiding was een vraag van een ondernemer die zijn bedrijf in Sloten heeft, maar die hier niet woont. De huidige Dorpsraad is er geen voorstander van om ook niet-bewoners lid te laten worden van de Dorpsraad. Net zoals je alleen lid kunt worden van de gemeenteraad als je ook in die gemeente woont en alleen lid kunt worden van de Tweede Kamer als je in Nederland woont. Wij geven hieronder verdere uitleg.

Wat is de Dorpsraad eigenlijk?
De Dorpsraad Sloten Oud-Osdorp is een Stichting met als bestuur de Dorpsraad. De leden van de Dorpsraad vormen aldus gezamenlijk het bestuur van de Stichting. De Stichting heeft, net als elke andere stichting, zogenaamde ‘statuten’. Daarin staan de regels en de doelstellingen waaraan de Dorpsraad uitvoering moet geven. In het kort komt dat er op neer dat de Dorpsraad zich inzet voor de lokale belangen van de inwoners van het dorpsraadgebied. Dat gebied behelst het dorp Sloten, de Sloterweg, de Akerwegen en het gebied rondom de Osdorperweg ten westen van de Ookmeerweg. In de Dorpengids vindt u een kaart van het gebied. De Dorpsraad bestaat uit minimaal vijf leden en maximaal uit elf leden. De Dorpsraad stelt, binnen deze grenzen zelf het aantal leden vast.

Wie in Dorpsraad?
De leden moeten volgens de statuten woonachtig zijn in het gebied. Eén maal per vier jaar waren er tot nu toe altijd verkiezingen waarbij minimaal vijf en maximaal elf leden gekozen konden worden. Dit jaar zal dat zeer waarschijnlijk niet nodig zijn, omdat zich tot nu toe minder kandidaten bij de werkgroep Verkiezingen hebben aangemeld dan de maximaal elf plekken in de Dorpsraad. Tot de datum van de gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022, kunnen bewoners uit het gebied zich nog bij de werkgroep Verkiezingen aanmelden. De leden van de Dorpsraad ontvangen geen beloning en hebben in principe voor vier jaar zitting in de Dorpsraad.

Belangen bewoners centraal
In het kort komt het er op neer dat de Dorpsraad zich inzet voor het behoud van het landelijk karakter van het gebied, de sociale verbanden tussen de bewoners zal versterken, het milieu zal beschermen, de verkeerssituatie zal bewaken, inspraak zal uitoefenen op ruimtelijk beleid in brede zin en wat zij verder van belang acht voor de bewoners en het gebied. Kortom, het gaat om vrij ruime, maar toch ook wel specifieke doelstellingen. De ruimtelijke ordening en het verkeer zijn terreinen waarop de laatste jaren veel aandacht op is gelegd. Ook zijn wij druk geweest met het opzetten van een samenwerkingsverband tussen alle actieve vrijwilligersgroepen binnen het gebied.

Hoe doen we dat?
De Dorpsraad komt op voor de belangen van bewoners van en organisaties in het landelijke gebied door te overleggen met de gemeente. Wij stellen werkgroepen in die op specifieke onderwerpen aan de slag gaan. Wij ontplooien ook zelf activiteiten zoals de dodenherdenking, Bevrijdingsdag, vrijwilligersdag, de kerstbijeenkomst en de nieuwjaarsreceptie. De Dorpsraad spreekt in, schrijft commentaren en gaat soms naar de rechter.

Ondernemers in het landelijke gebied
Iedere ondernemer die in het gebied woont kan lid worden van de Dorpsraad. Iedere ondernemer die niet in het gebied woont maar wel zijn bedrijf hier gevestigd heeft zou lid kunnen worden van één van de werkgroepen. Net zoals dat voor ieder ander geldt die belangstelling heeft voor het landelijke gebied en mee wil praten en denken over de toekomst. De werkgroepen zijn bij uitstek ook de plek waar plannen worden bedacht en beleidslijnen worden uitgezet. De Dorpsraad moet zich inzetten voor de belangen van de inwoners en voor het behoud van het landelijke gebied in het algemeen. De Dorpsraad zet zich niet in voor de belangen van mensen die buiten het gebied wonen en hier wel een bedrijf hebben. Zij kunnen – als zij van mening zijn dat hun belangen afwijken van die van de bewoners – zélf hun democratische rechten uitoefenen richting het stadsbestuur, maar dat kan niet door zitting te nemen in de Dorpsraad. Zo is het opgezet en zo werkt het ook al meer dan vijftig jaar. De Dorpsraad is een bewonersorganisatie en geen ondernemersvereniging.

Ondernemers hebben vaak eigen organisaties die hun belangen behartigen zo ook in ons gebied. Ondernemers zijn vaak mondig en zij hebben meestal ook meer mogelijkheden zaken die hen aangaan te beïnvloeden. De Dorpsraad is er dan ook geen voorstander van dat ondernemers die niet in het gebied wonen lid kunnen worden van de Dorpsraad.

Statuten kunnen gewijzigd worden, maar…
Statuten kunnen altijd veranderd worden. Volgens de statuten is de Dorpsraad bevoegd de statuten te wijzigen met een tweederde meerderheid. Als tweederde van de inwoners dat zou willen, dan kunnen zij vragen aan de Dorpsraad of zij er ook voor zijn om de statuten aan te passen zodat ook ondernemers die niet in het gebied wonen in de Dorpsraad zitting kunnen nemen. Als dat het geval zou zijn, dan zou het ook raadzaam zijn om hier meteen regels aan te koppelen. Er zijn dan allerlei scenario’s denkbaar waar je van tevoren op moet anticiperen, maar het voert te ver om daar nu al over uit te wijden. De Dorpsraad wil alleen wel zeggen dat het zomaar aanpassen van de statuten niet raadzaam is. De huidige Dorpsraad er geen voorstander van om het dorpsraadlidmaatschap open te stellen voor niet-bewoners, maar misschien de nieuwe Dorpsraad wel.

Meld je aan voor de Dorpsraad
Wij nodigen iedereen die in het landelijke gebied woont en 18 jaar of ouder is van harte uit om zich bij de werkgroep Verkiezingen aan te melden voor de Dorpsraad. Dat geldt ook voor ondernemers die in het gebied wonen. Doe dat vooral. Hoe diverser de nieuwe Dorpsraad hoe beter we samen de belangen van iedereen vertegenwoordigen. Woon je hier niet, maar wil je wél meepraten in een werkgroep? Graag! Meld je aan via deze link.

Namens de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp,

Sjoerd Jaasma, voorzitter van de Dorpsraad; 17 januari 2022.