Gemeente stelt aanpak Osdorperweg plotseling wéér uit

Vier dagen vóór de start van de lang verwachte werkzaamheden aan de Osdorperweg heeft de gemeente via een huis-aan-huisbrief bekend gemaakt het werk dat 1 februari 2022 zou starten tóch weer uit te stellen. Reden: een tekort aan kabels en een onverwacht aanvullend bodem- en verhardingsonderzoek. De bewoners zijn vol ongeloof en frustratie…

Op 1 februari zou Liander Elektra starten met het vernieuwen van zijn kabels in de berm van de Osdorperweg. Vervolgens zou dan op 1 maart aan het groot onderhoud van de rijbaan worden begonnen. De huis-aan-huisbrief vermeldt dat door de grote wereldwijde vraag naar kabels er op dit moment een tekort is aan kabels. De kabelvervanging die voorafgaat aan de renovatie van de weg loopt daardoor vertraging op.

Een tweede vertragende factor die de gemeente noemt is dat er onverwacht een aanvullend bodem- en verhardingsonderzoek nodig is. De geplande startdatum van het groot onderhoud aan de weg op 1 maart zal daardoor niet worden gehaald.

Nieuwe startdatum onbekend
Een nieuwe datum voor zowel de start van de bekabeling als van het wegonderhoud wordt niet genoemd. En dat terwijl in december een gedetailleerd uitvoeringsplan met data voor alle zes fases werd gepresenteerd. Hierin was de vervanging van het wegdek verdeeld in zes periodes van elk een maand waarin telkens een beperkt stuk van de weg zou worden vervangen. Dit met de bedoeling om de bedrijven en woningen op dit 1,5 km lange stuk gedurende dit half jaar bereikbaar te houden. Want de hele klus met afsluiting zou tot 26 augustus in beslag nemen, waarna de weg weer volledig voor het verkeer open kan.

Grote vraag is nu wanneer het werk wél van start gaat. De uitvoering van het project loopt nu een groot risico. Immers met het huidige tekort aan personeel zal de aannemer het werk nooit meer in de geplande tijdsomvang kunnen uitvoeren. Vraag is ook of een dergelijke grote klus die 7 maanden beslag neemt zo maar in zijn geheel kan worden doorgeschoven met al het reeds ingeplande personeel.

Onverwacht onderzoek…
Het ongelooflijke van deze gemeentelijke aankondiging zit hem vooral in de opmerking dat er opeens nog onverwacht een aanvullend bodem- en funderingsonderzoek moet komen. En dat terwijl in december het hele onderhoudsplan met een gefaseerd tijdspad van 1 februari tot 1 september al klaar lag. En wel met alle omleidingsroutes tijdens de 6 maanden waarin de weg niet gebruikt kan worden. Dit alles geeft nu ongeloof en frustratie bij de bewoners. Ongeloof, omdat niet is te bevatten dat genoemd bodemonderzoek bij een dergelijk project over het hoofd gezien zou zijn: “Er zijn in Amsterdam toch zeker méér verkeersprojecten waarbij een dergelijk noodzakelijk onderzoek wél tijdig wordt ingepland?” En “waarom nu opeens een onverwacht aanvullend onderzoek? Dit riekt naar fors mismanagement. Of zijn er andere redenen die wellicht niet bekend mogen worden?”, aldus een van de bewoners.

Uitstel bevestigt nogmaals raadsadres
Het uitstel is voor de zoveelste keer weer een fikse tegenvaller voor de bewoners van Oud Osdorp en de Klankbordgroep Oud Osdorp. De frustratie is des te groter, omdat deze gemeentelijke bekendmaking plotseling en slechts enkele dagen vóór de start van het werk in de brievenbus belandt. De reacties vanuit de bewoners onderstrepen nog eens exact alle klachten in het raadsadres dat de klankbordgroep afgelopen maand aan alle gemeenteraadsleden heeft gezonden. De grootste gemeenschappelijke noemer van alle klachten betreft het steeds weer jarenlang opnieuw uitstellen van beloofde uitvoeringsplannen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 27 januari is besloten dat dit Oud Osdorpse raadsadres door het College van B&W zal worden afgewikkeld. Dat besluit viel toevallig precies op dezelfde dag dat de gemeenteraad zijn finale oordeel uitsprak over de ook al tientallen jaren slepende verkeersoplossing voor de Sloterweg. De uitslag van deze hoofdelijke stemming zal maandag 31 januari bekend worden. Vanaf dan zal alle aandacht op de Osdorperweg kunnen worden gericht waarbij eenzelfde -hopelijk- succesvol resultaat kan worden bereikt.

Uitvoeringsplan verkrijgbaar
In de huis-aan-huisbrief biedt de gemeente de bewoners aan om het uitvoeringsplan op te vragen. Echter wél met het voorbehoud dat de daarin genoemde data nu dus niet meer van toepassing zijn! Wie het plan wil ontvangen kan een e-mail zenden aan de omgevingsmanager van de gemeente: p.leuverink@amsterdam.nl

Theo Durenkamp; 29 januari 2022.

Van:pastedGraphic_1.png www.theodurenkamp.nl

Zie ook: Bewonersbrief uitstel aanpak Osdorperweg 31 januari 2022

Zie ook: Ondertekend Raadsadres 13 januari 2022