Erik Swierstra

De Oeverlanden / Oude Haagseweg

De vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’, tuinpark Ons Buiten, stichting Nieuw en Meer en de Rijks Hemelvaart Dienst participeren in het overleg met de gemeente over een ‘plan van inrichting en beheer’ van De Oeverlanden en de Oude Haagseweg.

Dit gebeurt in samenhang met de ontwikkelingsplannen van het zogenaamde ‘Schinkelkwartier’ (gebied ten noorden van de A4 / A10). Ook het ‘Plan Verdi’ (aan de oostkant van de Nieuwe Meer) wordt hierbij betrokken.

Tot voor kort heette dit het project ‘Groot Amsterdamse Bos’. Aangezien de gemeente zijn ambities verlaagd heeft, is ook deze naam vervallen. Er is budget beschikbaar voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en een nieuwe inrichting.

Nico Jansen van De Oeverlanden meldt dat de zware discussiepunten vooral gaan over de weilanden van de Riekerpolder en de inrichting Oude Haagseweg. Nico verwacht in de loop van 2020 meer duidelijkheid te krijgen over de plannen. Vooralsnog zijn zijn verwachtingen hierover positief.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 19 februari 2020.

Sloterweg-oost is óók te druk

Sluip-bypass tussen A4 en A10

Na alle aandacht voor het westelijk deel van de Sloterweg wil Martin Huissoon ook aandacht vragen voor de verkeerssituatie van het oostelijk deel van de Sloterweg, waar hij woont. Het gaat om de weg tussen de rotonde en de Johan Huizingalaan.

Vluchten in de berm
Martin Huissoon: “Ik ben al tig-jaren aan het communiceren met de gemeente over deze gevaarlijke situatie. Er is hier geen vrijliggend voet- of fietspad en op de zes meter brede weg mag gewoon 50 km/uur gereden worden. Auto’s passeren voetgangers op minder dan een meter afstand met deze snelheid of hoger tot véél hoger.

De hoekpaaltjes van de nieuwe wegversmalling zijn al een paar
keer omver gereden door haastige automobilisten.

De weg wordt door haastige automobilisten als sluiproute tussen de A4 en de A10 gebruikt. Dan is vluchten in de berm de enige optie. Daar helpen de nieuwe wegversmallingen echt niet tegen. Want als er geen tegenligger is, dan gaat de voet écht niet van het gaspedaal. En als er wel een tegenligger is, dan rijdt men daarna veelal des te sneller om de ‘verloren tijd’ in te halen.

Met de huidige ontwikkelingen van meer woningbouw (vooral voor gezinnen met kinderen) aan de Sloterweg, is het probleem des te nijpender en risicovoller geworden. Terwijl de landelijke, lommerrijke Sloterweg zich juist uitstekend leent voor recreatief voetgangers- en fietsverkeer.”

30 km-zone?
Martin vervolgt: “De oplossing is simpel, maak er een 30 km-zone van, waar de auto te gast is en zie toe op naleving hiervan. Net als bijvoorbeeld op de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp. Laat er toch niet eerst een ernstig ongeluk moeten gebeuren alvorens men daadwerkelijk deze situatie wijzigt. De gemeente draagt deze verantwoordelijkheid.”

Reactie gemeente
De gemeente Amsterdam laat weten zich bewust te zijn van deze onveilige verkeerssituatie, ook op het oostelijke deel van de Sloterweg: “De wegversmallingen die recentelijk zijn aangelegd zijn één van de maatregelen waarmee we de verkeersdrukte op de hele Sloterweg willen verminderen.

Zo onderzoeken we of er één of meer knips die sluipverkeer tegengaan mogelijk en gewenst zijn. Ook onderzoeken we of we de Sloterweg daarbij afgewaardeerd kan worden naar 30 km. Dit onderzoek loopt echter nog. In de loop van het jaar volgen de resultaten hiervan.”

De werkgroep Sloten laat weten zich uiteraard in te zetten voor verkeersveiligheid op de héle Sloterweg.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 12 februari 2020.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/

Stem vóór de Speeltuin Sloten

Laat íedereen hier kunnen spelen. Alle kinderen moeten kunnen spelen, mét of zónder handicap. Ouders met een handicap moeten hun kinderen kunnen begeleiden.

Helpt u mee om de Speeltuin Sloten geschikt maken voor gehandicapten? Breng uw stem uit op de website https://stemvannieuwwest.amsterdam.nl/plan/76.

Iedereen speelt mee
Spelen behoort tot de eerste levensbehoefte van álle jonge kinderen. De Speeltuin Sloten wordt druk bezocht door kinderen uit de wijde omgeving. Het bestuur wil de speeltuin zo gaan inrichten dat ook (begeleiders van) kinderen met een handicap hier ‘uit de voeten kunnen’. Met vaste paden en aangepaste speeltoestellen. Daarvoor is veel geld nodig.

Eén op de vijf…
De Centrale Stad heeft daarover het volgende beleidsuitgangspunt geformuleerd:

“In Amsterdam willen we dat iedereen mee kan doen en zich welkom voelt, met of zonder beperking. Eén op de vijf Amsterdammers is slechtziend, blind of doof, heeft een lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische of psychiatrische aandoening.

Het aantal mensen met een beperking groeit in de komende jaren verder door de vergrijzing. Om volwaardig mee te kunnen doen in onze stad, maken we de stad samen zowel sociaal als fysiek stapsgewijs toegankelijker en sluiten we niemand uit.”

Arie van Genderen namens het speeltuinbestuur: “Het zou ons enorm helpen als stadsdeel Nieuw West zich achter ons plan zou scharen, zowel met een financiële bijdrage als met adviezen en begeleiding. Stem daarom – via bovenstaande website – op ons plan. Dan kunnen we dit plan gaan realiseren.”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 12 februari 2020.

Amsterdammer van het Jaar

Alies Fernhout is genomineerd om Amsterdammer van het jaar te worden. Alies is dé grote ’trekker’ om de Lutkemeerpolder en boerderij De Boterbloem op Oud Osdorp te behouden. Altijd weer vol positieve energie…

Wie weet: Als Alies deze titel binnenhaalt, dat het behoud van de polder meer aandacht krijgt. En dat men dan inziet dat het idioot is om in deze tijden op goede landbouwgrond een bedrijventerrein te bouwen. En dat het allemaal dan tóch nog goed komt.

Dus: Stem op Alies via http://amsterdammervanhetjaar.nl/nominaties/ (Heel makkelijk: google haar naam.) Zeg het voort.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 12 februari 2020.

Greenstay Ditlaar bijna klaar

De entree van het dorp Sloten aan de kant van de Ditlaar is het afgelopen jaar enorm veranderd. Stond hier eerst een ontsierend kantoorpand (oorspronkelijk spijkerbroekenwinkel), nu is het shortstayhotel bijna klaar. In mei gaat het open.

De kleur van het pand wijkt af van de gepresenteerde schets, maar de waardering
voor het ontwerp van het hotel is hoog. Vanaf half maart start de proef-verhuur
op de eerste verdieping en in mei volgt de opening.

De meeste bewoners en bezoekers van Sloten zijn tevreden met deze nieuwe blikvanger van het dorp. Kritische verbazing is er wel over de kleur van het pand. “Het is veel donkerder geworden dan ons was voorgespiegeld. Daardoor voelt het pand een beetje als ‘een muur’ rond het dorp. Dat was niet de bedoeling”, is een vaak gehoorde mening. Ook is de zichtlijn naar de kerktoren vanaf het fietspad uit Nieuw Sloten – anders dan beloofd – verloren gegaan.

Te donker maar mooi
Maar, overall is men te spreken over het ontwerp van het pand. Men rekent erop dat de kleur van het pand straks zal verschralen en dat het pand dan wél het voorgespiegelde vriendelijker lichtere uiterlijk krijgt. De architect geeft aan dat “je natuurlijk nooit uit moet gaan van de werkschets”, die wél op het hek rond het project hangt. “Bij het ontwerp is uitgegaan van het uiterlijk van een donkere houten schuur en daarom is het hout in deze donkere kleur bewerkt.”

Het is niet vreemd dat veel Slotenaren positief zijn over het uiterlijk van het pand. Er is immers van tevoren regelmatig overleg geweest met de architecten. Het basisontwerp was al mooi. Daar bovenop heeft de architect oprecht geluisterd naar alle commentaren en zijn de bouwtekeningen daadwerkelijk aangepast! Pas toen er overeenstemming met het dorp was over het pand, is de bouwaanvraag ingediend. Geen enkele Slotenaar heeft toen nog bezwaar gemaakt. Een bijzonder prettige werkwijze! Hoe mooi zou het zijn wanneer ook de andere projectontwikkelaars deze werkwijze zouden volgen (of daartoe door de gemeente aangezet zouden worden).

Een sloot ervoor?
“Wat zijn ze daar in de voortuin aan het doen?”, vragen nieuwsgierigen zich af. Het antwoord: Nee, het wordt geen sloot, maar een ‘plasberm’. Deze plasberm wordt beplant en groeit straks zo vol dat je er niks meer van ziet. Hij krijgt een wateropvangende, waterzuiverende en ecologische functie voor flora en fauna. Hiermee wordt de naastgelegen Hoofdgroenstructuur De Groene AS versterkt. Een prima zaak. Je betreedt het hotelpand straks via de brug.

Wijze les
Het wordt opnieuw duidelijk dat de laagdrempelige ‘artist impression’ (het mooie verkoopplaatje in de folder, website en op het hek) niet precies aangeeft hoe een pand er in het écht uit gaat zien. Dit is voor de Slotenaren een wijze les om rekening mee te houden bij al die andere bouwplannen die projectontwikkelaars in de komende periode in het dorp willen realiseren: Vertrouw dus vooral níet op de schetsen (vanuit vogelvlucht-perspectief waardoor huizen kleiner lijken!) die u te zien krijgt, maar kijk naar de bouwtekeningen. Alleen dán krijgt u een eerlijk beeld van de hoogte, massa en kleur van het bouwplan!

Bij de foto:

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 5 februari 2020.

Zie ook: Plannen Ditlaarhotel in volgende fase

Arbeidershuisjes als sloopafval

De adressen Sloterweg 711 – 715 bestaan niet meer. De laatste restanten van de 400 jaar oude állerlaatste arbeidershuisjes zijn op 30 januari 2020 verpulverd.

Ongetwijfeld verschijnen rond deze tijd de onderzoeksresultaten van het gemeentelijke onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van de Sloterweg buiten het dorp. In die rapportage staat dan zeker hoe uniek deze laatste arbeidershuisjes waren…

Ze waren immers de laatste tastbare herinnering aan het leven van al die arbeiders, die werkten op de vele boerderijen van Sloten. De afbraak van onze cultuurhistorie gaat maar door…

In de gemeentelijke geldzucht om alle grondopbrengsten optimaal uit te melken vergeet de gemeente Amsterdam belangrijke immateriële waarden te koesteren.

Het is aan ons om de gemeente hieraan keer op keer te blijven herinneren en ons hard te blijven maken deze unieke cultuurhistorie van Sloten en Oud Osdorp zo veel mogelijk te behouden!

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 5 februari 2020.

Zie ook: In Memoriam de Arbeidershuisjes

Door sloop verdwijnt het karakteristieke dorpsbeeld

Met de bouw van nieuwbouwwijken aan de westkant van Amsterdam is al sinds het begin van de 20e eeuw veel van het oude karakter van de vroegere gemeente Sloten verdwenen.

In de eerste decennia na de annexatie van 1921 vooral voor de buurten rond het Mercatorplein, Surinameplein en Hoofddorpplein, maar vanaf de jaren veertig is op nog veel groter schaal veel gesloopt voor de bouw van de Westelijke Tuinsteden, die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog uit de grond werden gestampt.

Omstreeks 1970 waren van het oude landelijke gebied nog vooral de bebouwingslinten langs de Sloterweg, Osdorperweg en de zijwegen hiervan, de Akerwegen, de Lutkemeerweg en de Raasdorperweg overgebleven. In de afgelopen decennia zijn deze min-of-meer landelijke wegen als zodanig blijven bestaan, maar regelmatig zijn er nog oude huizen en boerderijen door sloop verdwenen. Dit proces gaat nog steeds onveranderd voort, ondanks het toegenomen bewustzijn voor het cultuurhistorische erfgoed van de pre-urbane bebouwing van voor circa 1940.

Gelukkig is het dorp Sloten sinds oktober 2017 aangewezen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht en zijn er enkele huizen en gebouwen in het landelijke gebied aangewezen al rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten, waardoor deze in principe voor sloop behoed worden.

Andere, al dan niet historisch waardevolle en/of beeldbepalende, bebouwing is in principe vogelvrij. Als de eigenaar van het pand het wil slopen dan is daar meestal weinig tegen te beginnen. Zo verloren zowel de Sloterweg als de Osdorperweg ook in de afgelopen jaren nog diverse beeldbepalende panden, die ondanks het feit dat ze niet in aanmerking kwamen voor behoud, al dan niet als monument, nu gemist worden in het straatbeeld.

Veelal is er een braakliggend terrein overgebleven, in sommige gevallen zijn er nieuwbouwplannen, maar eventuele nieuwbouw krijgt een geheel ander karakter dan wat er verdwenen is en daarmee wordt het karakteristieke aanzien van het bebouwingslint (verder) aangetast. Ook het verhaal van de (ontstaans)geschiedenis van de betreffende panden verdwijnt hiermee uit het zicht.

Erik Swierstra; 31 januari 2020.

Foto’s Osdorperweg 571 en 576: Erik Swierstra
Alle overige foto’s: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam

Zie ook: In Memoriam de Arbeidershuisjes

 

Voorbeelden van huizen en boerderijen die de laatste jaren zijn verdwenen (en eigenlijk behouden hadden moeten worden)

* Arbeidershuisjes Sloterweg 711-715 – gesloopt in januari 2020 – nu braakliggend terrein

* Villa Sloterweg 781 – brand circa 2006 – gesloopt in circa 2011 – nu braakliggend terrein

* Garage Kuykhoven – Sloterweg 1269 – gesloopt in juni 2018 – nu braakliggend terrein

* Boerderij ‘Nooit Gedacht’ – Osdorperweg 571 – gesloopt in december 2019 – nu braakliggend terrein

* Stolpboerderij ‘IJ en Meer’ – Osdorperweg 576 – gesloopt in juni 2013 – nu braakliggend terrein

Al wat langer geleden

* Anna Hoeve – Osdorperweg 512 – gesloopt in 2000 – vervangen door nieuwbouw

* Stolpboerderij ‘Veenrust’ – Osdorperweg 697 – gesloopt jaren negentig – vervangen door nieuwbouw

Bewoners Osdorperweg klaar met sluipverkeer: ‘Het moet autoluwer’

Een paar seconden na vertrek vanuit huis al in de file staan. Het overkomt bewoners van de Osdorperweg regelmatig, want andere automobilisten gebruiken de weg als sluiproute.

Van www.at5.nl; 28 januari 2020

Via de Osdorperweg is het betrekkelijk makkelijk om de stad in te komen. Het is vooral druk als er file staat op de A9. ‘Als je je kinderen naar school moet brengen ben je gewoon 25 minuten onderweg’, vertelt een bewoner. ‘Terwijl het een heel klein stukje is.’

Het is in principe verboden om tussen 7.00 uur en 9.00 uur en 16.00 uur en 18.00 uur op de weg te rijden als je er niet moet zijn. Er staan borden, maar veel bewoners willen dat er meer maatregelen worden genomen. Ze denken dan bijvoorbeeld aan een camerasysteem dat controleert of verkeer niet zonder ergens te stoppen over de weg rijdt. Wie wel in een keer doorrijdt en dus geen bestemming op de weg had, zou dan een boete moeten krijgen.

Quote ‘De gemeente kan ook handhaven in de tunnel onder het Rijksmuseum’ – Hans de Waal, Klankbordgroep Oud Osdorp

‘De gemeente vindt dat de handhaving bij het Openbaar Ministerie hoort’, zegt Hans de Waal van de Klankbordgroep Oud Osdorp. ‘Maar er heerst een geslotenverklaring. Daar kan de gemeente ook op handhaven. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het Rijksmuseum. Met je brommer door de tunnel en dan krijg je een boete. Dat kan hier ook.’

Het CDA wil dat de gemeente actie onderneemt. ‘Wij hebben de wethouder dit jaar en vorig jaar al drie keer gevraagd om een slimme knip en handhaving op de Osdorperweg’, zegt duoraadslid Niek Wijmenga. ‘We hopen voor de bewoners dat dit nu gaat lukken.’

Quote ‘Wij hebben al drie keer gevraagd om een slimme knip en handhaving op de Osdorperweg’ – Niek Wijmenga, CDA

Niet iedereen staat echter achter een maatregel om het verkeer terug te dringen. Meerdere bedrijven vrezen dat hun klanten, leveranciers en personeel de dupe worden. ‘Van oudsher is het hier wonen en werken’, zegt Sebastiaan Visser van Autodemontage Rooie Ben. ‘En iedereen die hier is komen wonen is maar gaan klagen. Maar dan had je er beter niet kunnen gaan wonen lijkt me.’

Het stadsdeel wil het wegdek van de Osdorperweg dit jaar vernieuwen en tegelijkertijd een vrijliggend fietspad en wegversmallingen maken. De Klankbordgroep Oud Osdorp, waarin zo’n vijftig bewoners en ondernemers zitten, probeert het stadsdeel ervan te overtuigen om andere maatregelen te nemen. ‘De weg moet veiliger, bereikbaarder en autoluwer’, vindt De Waal.

Quote ‘We erkennen de zorgen en wensen van de bewoners voor een groot gedeelte’ – Erik Bobeldijk, Stadsdeel Nieuw-West

Stadsdeelbestuurder Erik Bobeldijk bevestigt dat hij de bewoners en ondernemers heeft gesproken en op hoogte van hun zorgen en wensen is. ‘Deze erkennen we ook voor een groot gedeelte. Momenteel zijn we nog bezig met het definitieve besluit (en de daarbij behorende maatregelen) voor de Osdorperweg. Hierbij onderzoeken we wat de meest haalbare en effectieve oplossingen zijn.’

Bobeldijk zegt dat er de komende tijd met de bewoners gesproken blijft worden.

Van: https://www.at5.nl/artikelen/199732/bewoners-osdorperweg-klaar-met-sluipverkeer-het-moet-autoluwer

Zie ook: www.youtube.com – Osdorperweg is sluipverkeer zat – 28 januari 2020
Zie ook: www.youtube.com – Dochter gedupeerde bewoner Osdorperweg: ‘Ze rijden hier als gekken’ – 19 maart 2016

Behoud Lutkemeer start 2020 vol positieve energie

Op woensdag 21 januari 2020 hield de actiegroep ‘Behoud Lutkemeer’ zijn goedbezochte en smakelijke nieuwjaarsborrel pal voor de ingang van de Stopera aan de Amstel. Tijdens een persconferentie met daarop microfoons van de (inter)nationale media werden de plannen voor 2020 uiteengezet.

Behoud Lutkemeer: “2020 is het jaar van de omwenteling. Het besef dat we anders met onze planeet moeten omgaan gaat nu echt doordringen. Ook de Amsterdamse politiek zal zich realiseren dat een besluit dat twintig jaar geleden onder een ander gesternte is genomen, niet uitgevoerd mag worden.”

Foto: Tamar Frankfurther.

In woord steunt College behoud
Het Amsterdamse College is goed op weg. Besloten werd al: de Amsterdamse groene Scheggen te willen behouden, dat voedselproductie dichtbij huis van belang is, dat de stad moet verduurzamen, dat regenwater langer vastgehouden moet worden en dat de biodiversiteit verhoogd moet worden.

Alies Fernhout: “Kortom: Hun eígen beleid onderstreept al dat de biologische landbouw op de Lutkemeerpolder moet blijven! Een steeds grotere groep Amsterdammers snapt niet dat het College deze mening heeft én tegelijk de Lutkemeerpolder (t.b.v. Schiphol) kapot maakt. Er zijn nog steeds geen belangstellenden die hier hun bedrijf willen vestigen. Logisch, er is op bestaande bedrijfsterreinen (in de buurt) nog veel ruimte (goedkoper!) beschikbaar. De economie verandert razendsnel en draait steeds meer om duurzaamheid. Het groene en linkse College moet lef tonen en tegen de machtige ambtenaren zeggen: “Nee, wij kiezen voor de groene economie! En: Ja, dat kost geld, maar deze keuze levert ook geld en gezondheid op.” Behoud Lutkemeer gaat hen helpen die draai te maken.”

Help mee
De actiegroep ‘Behoud Lutkemeer’ heeft hierbij praktische ondersteuning nodig. Geen nieuwe ideeën meer, maar wel praktische hulp bij: manifestaties, publieksacties, de campagne ‘Hier wil je toch niet bouwen?’, lobbyen, media-contacten, draagvlak-versterking, ondersteuning bij onderzoek en juridische procedures en de zoektocht naar geld (subsidie/sponsors). We kunnen nog steeds heel veel hulp gebruiken! Hier een lijst (pdf) van wat we allemaal zoeken.

Lees door op www.behoudlutkemeer.nl, of kom langs bij De Boterbloem (niet op dinsdag), Lutkemeerweg 262B en meld u aan! Alle hulp – ook als u weinig tijd hebt – is welkom.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 29 januari 2020.