Erik Swierstra

De Oeverlanden valt onder nieuwe Westeinderscheg

Nóg een extra reden om natuur- en recreatiegebied De Oeverlanden voor áltijd in zijn huidige vorm te behouden: De Oeverlanden zijn niet alleen onderdeel van de Hoofdgroenstructuur De Groene AS, maar maken straks ook deel uit van de nieuwe Westeinderscheg.

De Oeverlanden valt onder nieuwe Westeinderscheg.

Dat blijkt uit de gelijknamige startnotitie die de provincie Noord-Holland eerder presenteerde. Dit is de negende Amsterdamse scheg, zeg maar ‘spaak in het wiel’ rond Amsterdam, die de natuur tot diep in de stad laat doorlopen. Amsterdammers krijgen zo makkelijker toegang tot de natuur. Deze nieuwe scheg ligt in het verlengde van de ‘Amsterdamse Bos-scheg’. Van de Westeinderplassen, via de Bovenlanden, het Amsterdamse Bos, De Oeverlanden en de Schinkel(kades) naar het IJ.

Wandelroutes
Recent is het wandelnetwerk Amstelland geopend, waardoor de toegankelijkheid in dit deel van het gebied is verbeterd. Verder start een onderzoek hoe de hardlooproutes vanuit het Amsterdamse Bos kunnen worden doorgetrokken naar de Westeinderscheg.

Tamar Frankfurther; 25 september 2021.

Nieuwsbrief Klankbordgroep Oud Osdorp – 1 september 2021

Een nieuwsbrief over de stand van zaken en de laatste bewonersbrieven, van 12 mei, juli en 21 juli 2021, respectievelijk: “Groot onderhoud Osdorperweg”, “Groot onderhoud Tom Schreursweg” en “Inspraakperiode uitgangspuntennotitie Osdorperweg”.

Nog steeds maken wij, het kernteam KOO, ons zorgen over de zeer trage voortgang van de herstructurering van de Osdorperweg en de werkwijze van de gemeente in deze.

Onze actiepunten voor de Osdorperweg zijn en blijven nog steeds:
* Het moet veiliger; minder (sluip)verkeer en de snelheid omlaag
* Het moet bereikbaar blijven
* Herinrichting/groot onderhoud voor de hele Osdorperweg, dus tussen de Ookmeerweg en Halfweg.

Wat is er gebeurd na februari 2021
In de afgelopen periode zijn er twee digitale bijeenkomsten geweest met de projectgroep van stadsdeel Nieuw-West en de portefeuillehouder, Erik Bobeldijk, in april en mei. Deze gingen over de voortgang van plan A (autoluw en veiliger maken middels een selectieve toegang), het verzoek om nu tijdelijke maatregelingen te nemen, het opknappen van het voetpad (tijdelijke oplossing), de verkeerstellingen (bleek om een indicatie te gaan!) en het Mobiliteitsplan Nieuw-West.

Plan A is tijdelijk opgeschort. De portefeuillehouder wil dat er eerst een integrale aanpak komt voor het gehele gebied qua verkeersregulering en dat het participatieproces (lees inspraak van de burgers) breder moet worden. Dat wil zeggen dus niet alleen voor de bewoners en ondernemers van de Osdorperweg, maar ook voor alle gebruikers ervan! Vandaar nu als eerste stap het opstellen van de uitgangspunten voor de Osdorperweg, welke in mei besproken zijn. En is er onderzocht of het creëren van meerdere wegversmallingen een tijdelijke oplossing kunnen zijn om de snelheid eruit te halen.

Resultaten van de overleggen zijn: uitstel van de planvorming; het tekstueel aanpassen van de opgestelde uitgangspunten (onze inhoudelijke voorstellen zijn niet meegenomen) en een plan voor max. 4 wegversmallingen zonder drempel. De resultaten van het laatste verkeerstechnisch onderzoek zijn nog niet bekend gemaakt.

Tot slot wordt ons voorstel, om vanaf heden al structureel te handhaven op snelheid middels camera’s, continue niet gehoord laat staan gehonoreerd. Terwijl iedereen, bewoner en ondernemer, hier vóór is!

Bewonersbrieven
Dus opnieuw uitstel van besluitvorming over de herinrichting van de Osdorperweg en vooralsnog incidenteel wat onderhoud aan de weg en voetpaden. Het groot onderhoud voor de Osdorperweg staat gepland voor februari 2022.

Uit de brief over de Tom Schreursweg blijkt, dat naast het geplande groot onderhoud er ook sprake is van een herinrichting, daar een deel van deze weg eenrichtingsverkeer wordt, met mogelijk een knip in de toekomst. Dit betekent nog meer verkeer op een deel van de Osdorperweg (is al zo’n racebaan), Joris van den Berghweg en de Nico Broekhuysenweg. Wij vinden dat eigenaardig, voor de Osdorperweg geldt een integrale aanpak en hier geldt dat niet! Er wordt dus duidelijk met twee maten gemeten! Helaas kan hier niet meer op gereageerd worden, sluitingsdatum was 25 augustus 2021. Ter informatie als kernteam hebben we elk hier individueel op gereageerd met de bovengenoemde punten.

De concept uitgangspunten van de gemeente voor de Osdorperweg zijn dat de weg
* Niet langer de functie van verbindingsweg zal vervullen (conform het Mobiliteitsplan Nieuw West);
* Ingericht wordt op maximaal 6.000 motorvoertuigenbewegingen per etmaal (totaal in beide richtingen);
* Een maximale toegestane snelheid zal krijgen van 30 km/u met bijbehorende maatregelen;
* Bereikbaar blijft voor (bezoek van) bedrijven en bewoners;
* Technisch zodanig wordt ingericht dat zwaar verkeer de weg kan blijven gebruiken;
* Waar mogelijk parkeergelegenheid langs de weg wordt gerealiseerd;
* Bestaande bomen blijven behouden;
* Ruimte biedt voor voetgangers;
* Meer bescherming biedt aan fietsers.

Onze oproep
Op de notitie met de uitgangspunten voor de Osdorperweg kan tot 22 september 2021 gereageerd worden. Mede daarom ook deze nieuwsbrief en het dringende verzoek om hierop te reageren en uw mening te geven.

Reageer a.u.b. op de bovenstaande concept uitgangspunten van de gemeente en wel voor 22 september 2021. Laat weten waar U het mee eens of oneens bent en/of welk uitgangspunt U zou willen aanpassen, dan wel uitbreiden.

Uw reactie kan gestuurd worden middels een brief naar:
Gemeente Amsterdam, SDNW t.a.v. dhr. P. Leuverink, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam
of via een mail naar osdorperweg@amsterdam.nl

Wij als kernteam van de Klankbordgroep Oud Osdorp zouden het op prijs stellen als u ons emailadres (k.o.o@ziggo.nl) dan in de cc zet. We krijgen zo een nog beter beeld hoe we ook uw belangen mee kunnen laten wegen in de overlegmomenten met de gemeente.

Nog enkele suggesties:
Algemene opmerking vooraf:

De voorgestelde “uitgangspunten” gaan op zich de Osdorperweg niet veiliger maken. Het gaat erom hoe de uitgangspunten worden omgezet naar het herinrichtingsplan, de gekozen maatregelen met de controle hierop. Dit natuurlijk in samenspraak met bewoners en ondernemers van de Osdorperweg. Vandaar dat wij, als kernteam KOO, hieronder onze suggesties per uitgangspunt beschrijven inclusief de reden waarom. Wilt u in de nabije toekomst ook inspraak hebben en/of op de hoogte gehouden worden over de verdere planvorming vermeldt dit dan in uw reactie.

Per uitgangspunt:
* Niet langer de functie van verbindingsweg en de weg inrichten voor max. voor 6.000 motorvoertuigenbewegingen per etmaal. Deze eerste twee uitgangspunten komen overeen met de plannen voor de Osdorperweg conform het Mobiliteitsplan Nieuw West. Het blijkt dus een erftoegangsweg te zijn en is onderdeel van het Amsterdams Hoofd-/Plusnet Fiets. De CROW-richtlijn is trouwens voor de Osdorperweg max. 5.000. Op zich dus een prachtig streven, maar nu nog in de praktijk waarmaken oftewel, hoe gaan die motorvoertuigenbewegingen per etmaal gecontroleerd worden?

* Max. snelheid van 30 km/h met bijbehorende maatregelen, inclusief met structurele handhaving daarop. De huidige verbods- en snelheidsborden helpen al jaren niet omdat er namelijk niet op gehandhaafd wordt. Anders staat het leuk op papier, maar verandert er niets in de praktijk!

* Technisch gezien de weg aanpassen aan het zware verkeer, uitgaande van de huidige verkeersborden (max. 2,2 m breedte en 4,8 ton as-last). De weg is en blijft een oude veendijk dus niet geschikt voor het huidige te brede en te zware vrachtverkeer. Zij veroorzaken naast veiligheids risico’s voor de fietser, ook trillingen in de dijk, die zorgen voor verzakkingen van de woningen, ondergrondse leidingen en straatmeubilair. Ook wordt de fundering van de weg te zwaar belast en loopt de berm schade op. Er staan al sinds de jaren 60 borden die aangeven wat de max. toegestane breedte en as-last van vrachtwagen mogen zijn. Dus ook hier is (structurele) handhaving nodig, wat in de binnenstad kan, moet dus hier ook kunnen!

* Bestaande bomen blijven behouden. Goed plan! Het landelijke karakter van de Osdorperweg dient zo veel mogelijk behouden te blijven. En als er toch een boom gekapt moeten worden, dan dient dat in de plannen vooraf duidelijk aantoonbaar te zijn gemaakt waarom en elders op de weg dient er dan een nieuwe boom voor terug te komen.

* Ruimte bieden voor voetgangers, inclusief voor de mobiele hulpmiddelen, zoals scootmobiel rollator of kinderwagen. Dit geldt dan ook voor de stoepen in de oude dorpskern.

* Meer bescherming biedt aan fietsers… Voorlopig bijven die de pineut en is het kenmerkend voor de gemeente dat zij dit als laatste punt nog even noemen, maar zonder verdere uitleg, want andere aandachtspunten conflicteren met deze laatste. Onze vraag: hoe dan? – met toestaan zwaar en breed vrachtverkeer?

Zie ook: https://www.amsterdam.nl/projecten/osdorperweg/

Zie ook: 20210901 – Nieuwsbrief Klankbordgroep (pdf)

Veilig fietsen op de Osdorperweg

Aanscherping van de Uitgangspuntennotitie nodig

12 september 2021,

De gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West, heeft 21 mei 2021 de Uitgangspuntennotitie voor de herinrichting van de Osdorperweg vrijgegeven voor inspraak. Dit is de inspraakreactie vanuit de Fietsersbond, afdeling Amsterdam (verder FB). Wij zijn via onze vrijwilligers goed op de hoogte van de situatie daar, die inderdaad zeer onveilig is voor fietsers.

Het is teleurstellend dat na tientallen jaren discussie, waarvan de laatste ronde in 2016 is ingegaan, de discussie nu weer vanaf nul lijkt te starten. Deze frustrerende gang van zaken is te wijten aan gebrek aan wil en durf van politieke bestuurders om keuzes te maken. Ook de Uitgangspuntennotitie bevat tegenstrijdige doelen.

Op basis van het belang van de Osdorperweg in het fietsnetwerk noemen wij drie randvoorwaarden, waaraan een fietsveilige Osdorperweg moet voldoen. Meerdere punten in de Uitgangspuntennotitie zijn strijdig met een fietsveilige Osdorperweg en moeten daarom vervallen of worden aangepast. Wij stellen tenslotte een vervolgtraject voor vergelijkbaar met de Sloterweg. Die is noodzakelijk, wil de gemeente de al tientallen jaren bestaande impasse rond de Osdorperweg doorbreken.

1. Osdorperweg is Plus- en Hoofdnet Fiets
Naast bestemmingsverkeer per fiets, speelt de Osdorperweg een belangrijke rol in het fietsnetwerk van Amsterdam, het zogenaamde Plus- en Hoofdnet Fiets. Dit gegeven ontbreekt in de Uitgangspuntennotitie. Deze routes zijn belangrijk voor het fietsverkeer tussen Osdorp, Halfweg en de Tuinen van West. Ze hebben zowel een doorgaande als recreatieve functie.

Het stuk Osdorperweg tussen Ookmeerweg en het Bosch van Drakesteinpad is kritisch voor de fietsveiligheid: Omdat de zes meter brede weg klem zit tussen bebouwing en een ringsloot, is verbreding of een vrijliggend fietspad onmogelijk. Terwijl een alternatieve fietsroute ontbreekt. Volgens de FB moet dit stuk weg als toetssteen dienen voor de hele weginrichting.

2. Randvoorwaarden aan inrichting en gebruik van de Osdorperweg
Als Plus- en Hoofdnet Fiets verbindt de FB drie voorwaarden waaraan ieder ontwerp voor de Osdorperweg vanuit fietsveiligheid moet voldoen. Deze voorwaarden zijn identiek aan de voorwaarden uit onze brief over de Sloterweg van 16 april 2021. De Osdorperweg is immers qua breedte en verkeersproblemen goed vergelijkbaar met de Sloterweg. De voorwaarden zijn gebaseerd op richtlijnen van de Centrale Verkeers Commissie Amsterdam (vastgelegd in de Leidraad CVC en gebaseerd op landelijke ASSV- en CROW-normen).

1. Bij 50-km-wegen zijn aparte fietsvoorzieningen verplicht. Omdat langs de Osdorperweg, met zijn 6 meter breedte, geen ruimte is voor vrijliggende fietspaden, moet het een 30 km-weg worden. Dit staat terecht in de Uitgangspuntennotitie.

2. De politie eist bij 30 km-wegen een geloofwaardige inrichting. Dat betekent effectieve drempels om de 70 à 100 meter of alternatieve, snelheidsremmende maatregelen. Dit staat terecht in de Uitgangspuntennotitie. Wij denken graag mee over de uitwerking.

3. Veilig fietsen op een smalle 30 km-weg met gemengd verkeer kan alleen als het aantal auto’s laag is. Uit ervaring elders in Amsterdam blijkt dat, ter voorkoming van opgejaagde en van de weg gedrukte fietsers, het aantal auto’s maximaal 2.500/etmaal/richting moet zijn (of maximaal 250 auto’s per richting in het spitsuur). Omdat alle besproken varianten tot nu toe uitgaan van 2-richting verkeer, betekent dit maximaal 5.000 auto’s per dag. 

Vooral het derde uitgangspunt betekent een grote uitdaging. Het bevreemdt ons namelijk dat cijfers over de huidige verkeersintensiteiten ontbreken in de Uitgangspuntennotitie. Daarmee leest de lijst met uitgangspunten toch vooral als een vrijblijvende wensenlijst.

In ieder geval moeten er gegevens worden toegevoegd over:

1. Het huidige aantal auto’s (de FB schat tussen de 12.000 en 14.000 per dag);

2. Het aandeel doorgaand autoverkeer (de FB schat meer dan 60%);

3. Mogelijke waterbedeffecten bij afsluiting voor doorgaand autoverkeer (naar verluid zou in 2020 al verkennend onderzoek zijn gedaan, waaruit bleek dat omliggende hoofdwegen als de Ookmeerweg en de Baden Powellweg het extra autoverkeer goed kunnen verwerken).

Gebaseerd op ervaringen rond de Sloterweg, zal uitsluitend invoering van 30 km/u onvoldoende zijn om de noodzakelijke grote vermindering van het aantal auto’s te bereiken. Verkeersonderzoek moet uitsluitsel geven over de effectiviteit van verdergaande maatregelen.

3. Noodzakelijke wijzigingen in de Uitgangspunten
De FB stemt in met de meeste uitgangspunten, zoals geformuleerd op blz. 3 van de notitie. Maar er zijn drie uitgangspunten die een gevaar vormen voor de fietsveiligheid. We beginnen met de innerlijke tegenstrijdigheid.

A) ”Voor bezoekers van bedrijven en woningen altijd via twee zijden bereikbaar”. Het ontgaat ons hoe dit uitgangspunt te rijmen is met uitgangspunt 1 ”Niet langer de functie van verbindingsweg zal vervullen”. Zonder fysieke autoknip is, net zoals nu, geen onderscheid te maken tussen bezoekers en doorgaand autoverkeer. En met camera’s zullen bedrijven en bewoners de kentekens van hun bezoekers moeten invoeren, wat bedrijven juist niet willen.

Conclusie FB: Dit is een onhaalbaar uitgangspunt, indien de gemeente de doelen van geen doorgaand autoverkeer en veel minder autoverkeer serieus neemt. Laten vervallen dus.

B) ”Technisch zodanig wordt ingericht dat zwaar verkeer de weg kan blijven gebruiken”. Volgens het bestemmingsplan Osdorperweg e.o. uit 2013 worden bedrijven met zware vrachtauto’s (zoals Rutte) gedoogd, maar is uitbreiding verboden. Het zware autoverkeer op dit moment zijn vooral trekkers met oplegger, die de Osdorperweg illegaal als doorgaande route gebruiken. En voor de grootste onveiligheid zorgen. Volgens de FB is het onnodig dit te faciliteren, als de gemeente doorgaand verkeer serieus wil tegengaan.

Voorstel FB: Faciliteer vrachtverkeer uitsluitend, voor zover dat noodzakelijk is voor de eigen bedrijfsvoering van de thans aan de Osdorperweg gevestigde bedrijven.

C) ”Wordt ingericht op ca. 6.000 auto’s per etmaal”. Zoals ambtelijk opdrachtgever Sander Smit zei tijdens het webinar over de Sloterweg op 22 april 2021 “de landelijke CROW-richtlijnen schrijven maximaal 5.000 auto’s per dag voor, maar Amsterdam rekt dit op tot 6.000”. Laat Amsterdam zich gewoon aan de CROW-richtlijnen houden, zeker op het Plusnet Fiets.

Voorstel FB: De Osdorperweg wordt ingericht voor maximaal 5.000 auto’s per etmaal.

Wij verwachten dat bovenstaande wijzigingen worden aangebracht in de uitgangspunten voor de herinrichting van de Osdorperweg. Deze wijzigingen zijn essentieel voor een fietsveilige weg. 

4. Vervolg met een gemeentelijke projectgroep
De FB is voorstander van een vervolgtraject vergelijkbaar met de Sloterweg. Dit betekent een gemeentelijke projectgroep, in opdracht van de wethouder verkeer. Zo’n projectgroep staat verder af van de direct belanghebbenden, kan alternatieven laten doorrekenen met het Verkeersmodel Amsterdam en rapporteert aan de wethouder verkeer cc de portefeuillehouder verkeer.

Bij de Sloterweg heeft deze opzet bewezen te leiden tot een heldere afweging van alternatieven en eliminatie van alternatieven die niet aan de uitgangspunten voldoen. En dus tot een voor alle betrokkenen transparante afweging van belangen.

De Osdorperweg verdient een fietsveilige toekomst, niet in de laatste plaats als belangrijke toegangsweg tot de Tuinen van West. Na Jarenlang dralen mogen effectieve maatregelen niet langer uitblijven.

Namens de Fietsersbond afdeling Amsterdam,

Frans van der Woerd
E-mail: frans.vanderwoerd@fietsersbond.amsterdam

Zie ook: Reactie Fietsersbond op Uitgangspuntennotitie Osdorperweg – 12 september 2021 (pdf)

Kerkuil gespot in natuurgebied De Oeverlanden

Na jaren van afwezigheid zijn er weer tekenen van de aanwezigheid van een kerkuil. Hans Bootsma vertelt.

“Het was al langere tijd was het stil rond de kast bij het depot in De Oeverlanden”, vertelt Hans. Ellen de Bruin en Ricardo van Dijk van de Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland kwamen regelmatig langs, maar er viel elke keer weinig te beleven in de nieuwe kast, nu pal achter het vlieggat gemonteerd. In november 2018 was voor het laatst welgeteld één braakbal gevonden. Hun laatste bezoek aan De Oeverlanden dateerde van februari 2020, pal voor het begin van de coronacrisis.”

Kerkuil in een nestkast. Foto Kerkuilenwerkgroep Landschap Noord-Holland.

Witte poep door beenderen
“Omdat ik onlangs een flink plakkaat zeer witte vogelpoep op ons oprijlaantje zag liggen, dacht ik dat het een goed moment zou zijn om de nestkast maar weer eens te inspecteren. Door de beenderen van hun prooien krijgen ze veel kalk binnen zodat hun poep bijna zuiver wit kleurt. Bij reigers zit er altijd iets grijzigs of zwartigs doorheen. Vanaf januari had ik dit al enkele keren gezien. En enige tijd ook kleinere witte vlekken in de buurt van de deur van de loods.”

“Toen Ricardo van de Kerkuilenwerkgroep op 3 september in de kast keek, bleek dat er geen sprake geweest kon zijn van een broedgeval. Er lagen wel heel veel braakballen in de kast. 71 telde ik er later, van groot tot klein. Sommige leken al oud. Er leken geen hele verse te zijn, dus niet van de laatste week. De donkerdere braakballen waren vermoedelijk ongeveer twee weken oud. We vermoeden dat de nestkast gebruikt wordt door een solitair levende vogel die zo af en toe op het depot komt jagen.”

Een grote poepvlek op het oprijlaantje in De Oeverlanden. Foto: Hans Bootsma.

“De braakballen heb ik in een plastic zak gedaan die zich nu in het vriesvak van mijn koelkast bevindt. Ik hoop ze weer bij de Pluiswerkgroep van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging te kunnen aanbieden. Ook stadsecoloog Geert Timmermans is inmiddels op de hoogte. Hij was zo enthousiast dat hij zelfs vanaf zijn vakantieadres enthousiast aankondigde snel te komen kijken. Ook hij is geïnteresseerd in de braakballen. Door die uit te pluizen kun je precies zien wat er die dag op het menu van de kerkuil stond.”

Hans Bootsma, september 2021.

Inspraak veilige en autoluwe Sloterweg (en omgeving) van start

Een grote mijlpaal: Na een héél lang voortraject van decennia komt de gemeente nu dan toch echt met zijn oplossing voor de onveilige Sloterweg. Met ingang van 17 september 2021 gaat de inspraak over de ’Nota van Uitgangspunten’ van start. Op 5 oktober 2021 geeft de gemeente digitaal toelichting op zijn plannen.

Plan voor veilige en autoluwe Sloterweg.

De ambtelijke projectgroep heeft zijn advies aan wethouder Egbert de Vries overgebracht. Hij heeft laten weten hun voorstel te steunen. Op 14 september bleek dat ook de andere leden van het College van Burgemeester en Wethouders zich vinden in dit voorstel kunnen vinden. Alle automobilisten en motorrijders kunnen na instelling van dit nieuwe regime nog alle adressen in (Nieuw) Sloten via het Plusnet Auto (Johan Huizingalaan/Plesmanlaan) blijven bereiken. Fietsers kunnen ongestoord overal doorrijden.

Reageren
Iedereen kan tot en met 29 oktober 2019 een zienswijze indienen en zijn positieve of negatieve mening over het voorstel geven. Na deze inspraakprocedure is alles erop gericht dat de gemeenteraad hierover komende december een besluit gaat nemen. Dat besluit gaat de gemeente daarna zo snel mogelijk uitvoeren. Dan komt er eindelijk een eind aan de huidige gevaarlijke verkeerssituatie met ruim 15.000 voertuigen per etmaal op de smalle dijkweg, de Sloterweg.

Alle varianten worden besproken
De Nota van Uitgangspunten is een nogal omvangrijk verhaal geworden. De redactie van deze website heeft aan omgevingsmanager Bernard Kroeger uitleg gevraagd. Hij liet weten dat het een lastige puzzel voor de gemeente was om tot een voorstel te komen, immers “Voor welke voorkeursvariant de gemeente ook zou gaan kiezen, het is onmogelijk om iedereen blij te maken met de gekozen oplossing. Dat wisten we van tevoren al. Dit kwam namelijk duidelijk naar voren uit de gesprekken die we met bewoners en ondernemers uit verschillende buurten in aanloop naar de vrijgave van de Nota van Uitgangspunten hebben gevoerd”, aldus omgevingsmanager.

Kroeger: “Juist daarom vindt de gemeente het belangrijk om zorgvuldig aan iedereen uit te leggen waarom uiteindelijk voor één bepaalde voorkeursvariant is gekozen Die legt de gemeente nu ter inspraak voor aan de bewoners en ondernemers. In de Nota van Uitgangspunten nemen we de lezer mee in het afgelegde denkproces. We beginnen dus bij het begin: De Sloterweg blijft Hoofdnet Fiets (straks: Plusnet Fiets). Die randvoorwaarde van de gemeenteraad lag al vast. Dat betekent dat er straks per etmaal maximaal 6.000 voertuigen over de Sloterweg tussen de dorpskern en de rotonde Anderlechtlaan mogen rijden. Deze basiseisen zorgen ervoor dat een aantal varianten afvalt. Dat geldt ook voor de éénrichtingsvarianten, omdat zelfs bij het instellen van één richting er nog altijd teveel auto’s op dat stuk Sloterweg zouden rijden.”

Veiligheid en uitvoerbaarheid
Als uitgangspunt voor het afsluiten van de smalle Sloterweg voor doorgaand verkeer blijft overeind dat deze verkeersstroom niet naar woonwijk Nieuw Sloten verlegd mag worden. Vandaar dat ook deze wijk in het voorstel wordt meegenomen. De varianten die overbleven zijn bekeken op ‘knelpunten’ en ‘waterbedeffecten’. Uit deze analyse komt één variant naar voren die het beste voldoet aan de randvoorwaarden én die bovendien goed uitvoerbaar is.

Bernard Kroeger: “Na een zorgvuldige afweging van alle overgebleven varianten, blijkt de voorkeursvariant 2A in de Nota van Uitgangspunten (NvU) het beste te scoren. Het gaat dan om de variant die werkt met vier digitale camera’s (twee op de Sloterweg en twee op de Laan van Vlaanderen bij de Plesmanlaan). Deze variant lijkt op de voorkeursvariant uit de startnotitie (variant 4 in de NvU). Voor de oorspronkelijke variant 4 waren echter grote aanpassingen aan de rotonde Baden Powellweg noodzakelijk en ook op de kruising Alpen-Ookmeerweg bleek een forse ingreep nodig te zijn. Tijdens de consultatie bleek dat er geen draagvlak is voor een afslagverbod rechtsaf vanaf de rotonde Baden Powellweg. In plaats van de aanpassingen uit variant 4 kiest de gemeente nu voor het invoeren van 30-km per uur op de Langsom-Plesmanlaan, op het stuk tussen de Sloterbrug en de Baden Powellweg en op de Vrije Geer rond het gelijknamige natuurpark. Dit verkleint de waterbedeffecten in Badhoevedorp en tegelijkertijd blijven alle rechtstreekse verbindingen tussen De Aker, het dorp Sloten en Badhoevedorp zo in stand.

Het gaat hier om een ingreep met een grote impact op de omgeving. Daarom zullen we zowel aan de Amsterdamse als aan de Badhoevedorpse kant een jaar lang gaan monitoren of en zo ja welke knelpunten zich voordoen. Als er knelpunten blijken te zijn, gaan we die oplossen en als dat echt niet mocht lukken, dan zullen voorbereidingen worden getroffen om variant 11 in te voeren. Dat gaat dan om het aanbrengen van een knip op de Sloterweg-West en het instellen van 30 km op de Laan van Vlaanderen en de Anderlechtlaan.”

Ontheffingsregime knips:
Bij dit verkeersplan is het van belang te weten wie straks nog langs welke ‘knips’, afsluitingen met camera’s mag rijden. De gemeente geeft in het plan aan dat in een uitvoeringsregeling, die nog opgesteld gaat worden, wordt vastgelegd wie onder welke condities in aanmerking komt voor een ontheffing en hoe dat dan in praktijk gaat werken. De gemeente stelt deze regeling op. Het DB van stadsdeel Nieuw-West stelt dit beleid – na advies van de stadsdeelcommissie – vast. Om alvast een beeld te krijgen welke kant het opgaat, leest u hieronder hoe dit in de Nota van Uitgangspunten verwoord staat.

* Alleen ontheffing voor nood- en hulpdiensten, OV, huisartsen.

* Bewoners en ondernemers krijgen, naar huidig inzicht, de volgende ontheffing:
a. Kenteken geregistreerd aan Sloterweg-West, Dorp Sloten en Kortrijk: ontheffing voor afsluiting Sloterweg-West.
b. Kenteken geregistreerd in Nieuw Sloten: ontheffing voor afsluitingen Laan van Vlaanderen.
c. Kenteken geregistreerd aan Sloterweg-Oost: ontheffing voor afsluiting Sloterweg-Oost.

Kentekens die elders (in Nieuw-West en in Badhoevedorp) geregistreerd staan, krijgen geen ontheffing. Ook voor bezoekers, personeel, laden en lossen, mantelzorg etc. worden geen ontheffingen verleend. Alle locaties in (Nieuw) Sloten blijven bereikbaar via het Plusnet Auto. Wie geen ontheffing heeft, maar – na het passeren van waarschuwingsborden – toch nog langs een afsluiting met camera rijdt, krijgt een boete.

Al decennia strijd voor veilige Sloterweg
De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp heeft al decennialang gestreden voor het verbeteren van de veiligheid op de smalle dijkwegen in de het landelijke gebied. Zelfs al ruim vóór de bouw van Nieuw Sloten, toen de vierbaans Geer Ban in het verlengde van de Anderlechtlaan Osdorp nog ontsloot, was het al onveilig op de Sloterweg. De toenmalige Dorpsraad en werkgroep Verkeer deden er al alles aan om de veiligheid op de steeds drukker wordende Sloterweg te verbeteren. Sinds de jaren tachtig bedacht de gemeente telkens weer opnieuw goede (vaak dezelfde) oplossingen. Maar, als er vervolgens écht moest worden doorgepakt, dan liet de gemeente de Slotenaren keer op keer in de steek.

Sinds de komst van Nieuw Sloten, De Aker, de verdichtingsbouw in Nieuw-West, de versmalling van de Baden Powellweg, Plesmanlaan en Johan Huizingalaan, de uitbreiding van Badhoevedorp en de toename van het autobezit werd de verkeerssituatie op de hele Sloterweg steeds onveiliger. Met name de westtak van de landelijke weg vormt immers vanuit een groot deel van Nieuw-West en Badhoevedorp de snelste (en leukste) route naar de A4… De redactie van deze website beschouwt dit collegevoorstel dan ook als een mijlpaal.

Laat van u horen
De inspraak moet nog beginnen. Op 5 oktober 2021 kunt u tijdens een digitale bijeenkomst uw vragen stellen aan de gemeente. Het is gebruikelijk om alleen zienswijzen in te dienen als je ergens tegen bent. De redactie vraagt iedereen deze keer een uitzondering te maken. Als u ruimte ziet voor verbeteringen of als u het een goed plan vindt zo: Laat via deze link van u horen.

Zie ook: Persbericht Sloterweg wordt verkeersveiliger

Speeltuin Sloten viert honderdste verjaardag

De gemeente Sloten werd in 1921 geannexeerd. Datzelfde najaar al kwamen Slotense winkeliers en zakenlieden bijeen omdat zij van mening waren dat “de Slotense jeugd beschermd moest worden tegen de boze invloed van de stad Amsterdam”.

Generaties Slotense kinderen genieten al van de Speeltuin Sloten. Kent u iemand die op deze foto staat? Laat het weten aan het speeltuinbestuur via de mail.

De basis voor de komst van de speeltuin was gelegd. Rijksweg A4 bestond nog niet. De Sloterweg was toen nog dé hoofdroute naar Schiphol. Al dat autoverkeer leverde gevaar op voor de Slotense jeugd, die vooral op straat speelde. Het toenmalige speeltuinbestuur bestond geheel uit mannen. Het huidige bestuur alleen uit vrouwen.

Groot feest op 18 september
Annelies, Claire, Elke, Madelon, Marith en Ilse G. van de Feestcommissie hebben een gevarieerd programma samengesteld om dit kroonjaar te vieren. Het feest begint om tien uur ‘s morgens en duurt tot ‘s avonds acht uur. Iedereen is van harte welkom.

 • 09.30 uur: Speeltuin open
 • 10.00 uur: Feestelijke opening ‘Honderd jaar Speeltuin Sloten’ met taart voor de eerste 100 bezoekers
 • 10.30 – 11.00 uur: Schminken
 • 13.00 – 16.00 uur: Oudhollandse spelletjes overal in de speeltuin
 • 15.00 – 16.30 uur: Kinderdisco
 • 16.00 – 18.00 uur: Kidsclub met clown en ballonnen
 • 18.00 – 20.00 uur: Feestelijke afsluiting met een optreden van Dennis Burger
 • 20.00 uur: Einde

Inclusieve speeltuin
Honderd jaar en vele vele generaties kinderen later is de speeltuin er nog altijd en springlevend. Het is een geliefde plek voor kinderen uit het dorp Sloten zelf en van daarbuiten, van alle leeftijden en nationaliteiten. Tot nu toe zag je hier echter (bijna) nooit kinderen met een handicap spelen. “Dat moet anders”, oordeelde het speeltuinbestuur een paar jaar geleden. “Wij willen deze oude en groene speeltuin zo gaan inrichten dat ook kinderen met (ouders met) een handicap zich hier welkom voelen. Zo leren kinderen met en zonder handicap samen te spelen en voorkom je dat kinderen met handicap in een sociaal isolement terechtkomen. In de speeltuin maak je immers vrienden in de buurt.” Om dit mogelijk te maken is het bestuur fondsen gaan werven. De jarenlange inspanningen in het aanvragen van subsidies en fondsen hebben hun vruchten afgeworpen: Een aantal langgekoesterde wensen is al in vervulling gegaan.

Nieuwe speeltoestellen
• Waterspeelplaats: Hier kun je op warme dagen heerlijk spelen met water. Je ziet nu al hoe leuk kinderen hier samen spelen om de waterloop naar eigen fantasie aan te passen. Het vlonder zorgt ervoor dat ook minder mobiele kinderen hier kunnen pompen en spelen. Grote dank aan Jantje Beton, Stichting het Gehandicapte kind en Eigenwijks voor de financiering!
• Voetbalveld: Is helemaal opgeknapt. Dankzij een gulle bijdrage van het Fonds voor Nieuw-West staan er nieuwe doelen, panna doeltjes, een reservebank én een korfbalpaal.
• Slingerpad: Sinds kort ligt er een prachtig tegelpad door de speeltuin. Ook minder mobiele kinderen en hun ouders kunnen hier nu makkelijk rondrijden. Het pad wordt overigens ook intensief gebruikt door andere kleine coureurs op allerhande driewielers. Dat dit mooie slingerpad er ligt, is te danken aan BAM Infra Regionaal Amsterdam.
• Invalidentoilet: Dankzij het VSB Fonds wordt ook deze wens – met dank aan het VSB Fonds – gerealiseerd.

Nog onvoldoende geld voor het speelkasteel
Op korte termijn verwacht het speeltuinbestuur ook nog de wip, wipkip en babyglijbaan te kunnen vervangen. Als dat gebeurd is, blijft er nog één hele grote wens over. Dat er een groot speelkasteel komt. Dankzij vele kleine (en grotere bijdragen) staat er wel al een aardig bedrag op de spaarrekening van de speeltuin, maar dat is bij lange na nog niet genoeg. Speeltoestellen moeten aan de hoogste veiligheidsnormen voldoen en zijn nu eenmaal erg duur. Het speeltuinbestuur is optimistisch dat het gaat lukken om ook deze laatste wens in vervulling gaat komen. Speeltuinvoorzitter Ilse Visser: “Nog even geduld, het komt goed. Als iemand ideeën heeft, staat het bestuur zeker open voor tips. Aarzel niet ons via deze link te mailen.

Tamar Frankfurther; 10 september 2021.

Programma Dorpskern Sloten – Open Monumentenweekend

11 en 12 september 2021 – Overal: gratis toegang/deelname

Zaterdag 11 september

10.00 – 17.00 uur: 

 • Doorlopend rondleidingen door het Beschermd Dorpsgezicht Sloten. Start: Sloterpleintje (tegenover de Molen van Sloten) in groepen van maximaal 12 personen. 
 • Politiebureautje (centraal informatiepunt) is geopend, informatie over en rondkijken in dit gemeentelijke monumentje uit 1866 met zijn imposante originele celdeur. In boevenpak op de foto. Snuffelen in het VVV-tje en winkeltje met door Slotenaren gemaakte voorwerpen. 
 • Pop-up galerie is geopend in de voormalige kruidenierswinkel van J. J. in ’t Veld uit 1921, Sloterweg 1210. Drie kunstenaars exposeren: Carolien van den Handel (keramiek)Mieke de Rijk (textiel) en Marike van der Zee (schilderijen).
 • Rommelmarkt: Slotenaren verkopen spullen op eigen grond.

12.00 – 17.00 uur: 

Andere rondleidingen

 • 10.30, 12.00, 13.30 en 15.30 uur: Start rondleidingen door juniorgidsen vanaf het Sloterpleintje t.o. de Molen van Sloten. Maximaal 6 deelnemers per keer. Kinderen leiden u rond door hun eigen geboortedorp.
 • 11.00, 13.00 en 15.00 uur: start rondleidingen naar de Slotense brandspuit uit 1880 en Tuinpark V.A.T. Start op het Dorpsplein naast het Politiebureautje. 

Zondag 12 september

10.00 – 17.00 uur: 

 • Doorlopend rondleidingen door het Beschermd Dorpsgezicht Sloten. Start: Sloterpleintje (tegenover de Molen van Sloten) in groepen van maximaal 12 personen. 
 • Politiebureautje (centraal informatiepunt) is geopend, informatie over en rondkijken in dit gemeentelijke monumentje uit 1866 met zijn imposante originele celdeur. In boevenpak op de foto. Snuffelen in het VVV-tje en winkeltje met door Slotenaren gemaakte voorwerpen. 
 • Pop-up galerie is geopend in de voormalige kruidenierswinkel van J. J. in ’t Veld uit 1921, Sloterweg 1210. Drie kunstenaars exposeren: Carolien van den Handel (keramiek)Mieke de Rijk (textiel) en Marike van der Zee (schilderijen).
 • Rommelmarkt: Slotenaren verkopen spullen op eigen grond.

11.00 – 16.00 uur: 

 • Molen van Sloten is geopend tot de stellingzolder: Ieder half uur start een rondleiding voor 6 – 8 personen. Op de stellingzolder ziet u de prijswinnende en genomineerde schilderijen van de wedstrijd ‘De voormalige gemeente Sloten; toen, nu en straks’. 

Andere rondleidingen

 • 10.30, 12.00, 13.30 en 15.30 uur: Start rondleidingen door juniorgidsen vanaf het Sloterpleintje t.o. de Molen van Sloten. Maximaal 6 deelnemers per keer. Kinderen leiden u rond door hun eigen geboortedorp.
 • 11.00, 13.00 en 15.00 uur: start rondleidingen naar de Slotense brandspuit uit 1880 en Tuinpark V.A.T. Start op het Dorpsplein naast het Politiebureautje.

Zie ook: Overzicht programma monumentenweekend 2021 Dorp Sloten (pdf)

Programma Huis te Vraag – Open Monumentenweekend

11 en 12 september 2021 – Overal: gratis toegang/deelname

Zaterdag 11 september

10.00 – 17.00 uur: 

 • Elk hele uur: rondleidingen. Start: bij de ingang aan het adres Rijnsburgstraat 51. Rondleiding duurt ongeveer 20 – 30 minuten. Laatste rondleiding begint om 16.00 uur. 
 • Erfgoedvereniging Heemschut is aanwezig met informatie.
 • Muzikale intermezzo’s  van pianist Joop Koopman.
 • Tentoonstelling van foto’s en prenten van Huis te Vraag in het verleden, het heden en in de toekomst. 

Andere activiteiten op specifieke tijden

 • 11.00 uur en 13.00 uur: Vertoning documentaire De Klimop rouwt nog steeds’ uit 2007; duur: 52 minuten, van maker: Barbara den Uyl.
 • 15.00 uur: Lezing ‘Begraafplaatsen in Amsterdam’. Auteur Jenny Bierenbroodspot vertelt over de geschiedenis van begraafplaatsen in Amsterdam en over Huis te Vraag in het bijzonder. Jenny heeft sociale geografie en kunstgeschiedenis gestudeerd. Samen met geestverwanten en buurtbewoners heeft ze al menig historisch gebouw van de ‘wisse dood’ gered.

Zondag 12 september

10.00 – 17.00 uur: 

 • Elk hele uur: rondleidingen. Start: bij de ingang aan het adres Rijnsburgstraat 51. Rondleiding duurt ongeveer 20 – 30 minuten. Laatste rondleiding begint om 16.00 uur. 
 • Erfgoedvereniging Heemschut is aanwezig met informatie.
 • Muzikale intermezzo’s  van pianist Joop Koopman.
 • Tentoonstelling van foto’s en prenten van Huis te Vraag in het verleden, het heden en in de toekomst. 

Andere activiteiten op specifieke tijden

 • 11.00 uur en 13.00 uur: Vertoning documentaireDe Klimop rouwt nog steeds’ uit 2007; duur: 52 minuten; maker: Barbara den Uyl.
 • 12.00 uur: Lezing door Emily Kocken, schrijver/kunstenaar uit de buurt. Zij lees voor uit haar recente roman ‘Lalalanding (Uitgeverij Querido 2021) en vertelt over haar jarenlange band met Huis te Vraag. 
 • 13.30 tot 14.30 uur: Wandelend filosoferen voor kinderen (± 8 tot 13 jaar). Op misschien wel het bijzonderste plekje van Amsterdam ben je van harte welkom om rondzwervend jouw eigen vragen te vinden en te onderzoeken. Dan ontdek je vast hoe heerlijk het is om samen stevig te denken! Activiteit wordt georganiseerd i.s.m. Doenja Heemsbergen (Denkkrachtcentrale).
 • 15.00 uur: Vertoning documentaireDe Klimop rouwt nog steeds’ uit 2007; duur: 52 minuten. Filmmaker Barbara den Uyl houdt een inleiding. Zij laat de kijker kennismaken met twee eigenzinnige mensen, verbonden in een bewonderenswaardig huwelijk, op een plek waar wonen en werken, leven, doodgaan en begraven op een unieke wijze samenkomen. 
 • Afsluitend daarna: Epiloog door Katja Kandelaars en Patrick van Ginkel van Stichting Huis te Vraag.

Zie ook: Overzicht programma monumentenweekend 2021 Huis te Vraag (pdf)

Stand van zaken tien bouwprojecten Sloten

Het is bekend dat een aantal ontwikkelaars (bouw)plannen heeft voor plekken in de dorpskern van Sloten en langs de Sloterweg. Vóór corona organiseerde de gemeente hierover inloopbijeenkomsten in de Tuinzaal bij de Molen van Sloten.

Mede door corona hebben deze projecten vertraging opgelopen. Er is dus fysiek nog niets van te merken, maar er is wel vooruitgang in de planontwikkeling: in het vergunningstraject. Diverse projecten zijn in de afgelopen periode besproken met de Dorpsraad Sloten. Stedenbouwkundige Ronald Rijntjes praat alle belangstellenden nu in deze website bij.

Visie van gemeente
Voor alle duidelijkheid: In dit artikel staat hoe de gemeente over de bouwprojecten denkt. Dit artikel verwoordt dus niet (altijd) de mening van de Dorpsraad, werkgroep Sloten of de redactie van deze website. De gemeente meldt dat deze projecten geen van alle al in de fase zijn dat het zinvol is om een informatieavond in het Dorpshuis te organiseren. Het gaat nu om een ‘nieuwsflits’ om tussentijds op de hoogte te zijn. Als er meer bekend is, dan zal de gemeente zeker weer een informatieavond gaan organiseren. Als corona dat toelaat.

Hotel Akersluis 8
Het voormalige restaurant Syriana is al een tijd geleden gesloopt. Ontwikkelaar Midvast heeft inmiddels een vergunning om op deze locatie een hotel te bouwen. Ook het aangepaste bouwplan is reeds goedgekeurd. Het is door de coronacrisis niet duidelijk wanneer de bouwactiviteiten zullen starten.

School in het voormalige Kuiperijmuseum
In het voormalige Kuiperijmuseum, naast de Molen van Sloten, komt een school voor basis- en voortgezet onderwijs. Deze school opent na de zomervakantie hier nu al zijn deuren. Deze particuliere school is gebaseerd op het principe ‘Learning in a Free Environment (LIFE)’. Op dit moment is er een tien jaar geldige vergunning voor de bestemmingswijziging afgegeven. Het verdere vergunningstraject loopt nog.

Bakker en kiosk op het Sloterpleintje
De vergunningaanvraag voor het realiseren van een bakkerswinkel en een rug-aan-rug kiosk loopt nog. Anders dan eerst zijn dit nu ‘detailhandel-aanvragen’ en geen ‘horeca-aanvragen’. De bakkerswinkel komt aan de noordoost-kant van het pleintje, met de rug naar de toegangsweg naar het benzinestation en de wasstraat. In de huidige vergunningsaanvraag is alleen sprake van een aanvraag voor het bouwwerk en niet voor een terras.

(N.B. Door op de afbeeldingen te klikken kan een vergrote weergave worden getoond.)

Tekening van het bouwplan van de bakkerswinkel op het Sloterpleintje, gezien vanaf het plein met daarachter de benzinepomp.

De kiosk komt op de plaats waar vroeger de haringstal stond. Het ontwerp voor beide objecten is door de gemeente en de Welstandscommissie goedgekeurd. Het betreft volgens de gemeente “een passend ontwerp dat zich voegt naar de omgeving”. De damkeien blijven op het plein liggen. Er blijft voldoende ruimte over om desgewenst nog kleine activiteiten (zoals een Kerstmarkt) op het plein te organiseren.

Tekening van het bouwplan voor de rug-aan-rug kiosk op het Sloterpleintje (plek waar vroeger de haringkar stond) met op de achtergrond de Molen van Sloten.

Vijf woningen Gerrit van der Puijstraat
De vergunningsaanvraag voor de vijf geschakelde woningen aan de Gerrit van der Puijstraat is al in behandeling. Zowel de Dorpsraad als omwonenden hebben bezwaar aangetekend tegen dit bouwplan. Deze bezwaren zijn in een zitting van de bezwaarschriftencommissie behandeld. De uitspraak hiervan zal spoedig volgen. Vergeleken met een eerdere versie is het bouwplan qua gevelindeling en uitstraling nog aangepast. Hierdoor ontstaat, volgens de gemeente “een individueler beeld van de vijf woningen”. Door de getrapte gevels wordt het straatprofiel breder naar de achterliggende straat gezien vanaf de Sloterweg. De gemeente is van mening dat deze woningen “zich voegen naar de omgeving en bijdragen aan een levendigere straat; zeker vergeleken met de gesloten uitstraling van de schuur/garage die daar nu nog staan”.

Tekening van het bouwplan voor de vijf woningen in de Gerrit van der Puijstraat, gezien vanuit de straat kijkend in de richting van de Sloterweg.

Acht woningen op locatie voormalige garage Kuykhoven
Ontwikkelaar LEBO heeft het woningbouwplan van negen woningen aangepast. Er ligt nu een definitief plan, dat beter aansluit op de omgeving. Hiervoor heeft de ontwikkelaar op 2 september 2021 een omgevingsvergunning aangevraagd. De inspraak hierover loopt dus net.

Tekening van het bouwplan voor op de kavel waar vroeger garage Kuykhoven stond, midden in de dorpskern van Sloten, gezien vanaf de Sloterweg, kijkend in de Lies Bakhuyzenlaan, die naar Tuinpark V.A.T. leidt. Hiervoor heeft LEBO op 2 september 2021 een omgevingsvergunning aangevraagd.

Het plan bevat acht woningen. Hiervan zullen twee losse woningen gericht staan op de Sloterweg. Doordat het twee aparte woningen zijn, sluiten zij volgens de gemeente “beter aan in het ritme van het bestaande bebouwingslint”. Tussen beide woningen door blijft een zichtlijn vanaf de Sloterweg naar het achterland behouden. De bouw zal op maaiveldhoogte (dus niet hoger dan de omliggende bebouwing) worden uitgevoerd. Dit sluit aan bij de eisen van de cultuurhistorische verkenning Sloten en het bestemmingsplan.

Aan de Lies Bakhuyzenlaan komen zes woningen te staan. Niet zoals in het eerdere plan direct aan de weg, maar opgeschoven in westelijke richting. Hierdoor is het mogelijk om een loopstrook voor de woningen te realiseren. Om hier de veiligheid van voetgangers te garanderen, zal de gemeente hier – net als elders op het dorp – Slotenaartjes (paaltjes) plaatsen. De Lies Bakhuyzenlaan wordt hierdoor, volgens de gemeente “een passende zijstraat van de Sloterweg”.

De woningen krijgen een hoogte van negen meter. Dat is, volgens de gemeente “acceptabel in verhouding tot de (lichtinval in de) bestaande omringende bebouwing. Deze hoogte is ook vereist, omdat er anders in de woning onder de kap onvoldoende stahoogte over zou blijven om hier een leefbare etage van te maken. De entrees van deze zes woningen zullen ieder een individueel karakter krijgen. Hierdoor wordt het straatbeeld levendig en sluit dit plan beter aan op de bestaande bebouwing. Het bouwplan wordt dus geen ‘dorp in een dorp’. De gemeente verwacht dat deze aanpassing van het plan bijdraagt aan “een betere uitstraling en ruimtelijke beleving op en rond deze kavel”. Het vergunningstraject van deze aanvraag loopt nog. De aangrenzende openbare ruimte aan de Sloterwegzijde en aan de kant van de Lies Bakhuyzenlaan wordt ingericht als de bouwwerkzaamheden zijn afgerond.

Tekening van het bouwplan van acht woningen op het terrein waar vroeger garage Kuykhoven stond, gezien vanaf de Sloterweg met aanzicht op de zes woningen langs Lies Bakhuyzenlaan en op beide woningen aan de Sloterweg (rechts op de tekening). De streep onderaan geeft het maaiveldniveau van het bouwplan aan. Hoe verder van de Sloterweg, hoe lager het maaiveldniveau.

Osdorperweg 31 – 33
Het voormalige pand van de Rabobank, en later een kantoorpand, aan de Osdorperweg 31-33, krijgt een functiewijziging. De kantoorfunctie wordt omgezet in een woonfunctie. Het is de bedoeling om hier twee appartementen te huisvesten. Dit zullen ruime appartementen worden, waarvan de ene op de begane grond en de andere op de eerste verdieping komt. Aan de gevels zullen geen wijzigen worden gedaan. Deze blijven in de oorspronkelijke staat. Het parkeren zal op eigen terrein plaatsvinden.

Appartementencomplex Sloterweg 984
In april 2020 is dit bouwplan ingediend voor een complex van 30 appartementen met een parkeerkelder met 20 parkeerplaatsen. Het vergunningstraject hiervoor loopt nog altijd. Hierover is geen nieuws te melden. De welstandscommissie is akkoord op hoofdlijnen. De gemeente is van mening dat “de toevoeging van appartementen op deze locatie zorgt voor een goede mening van een divers woonaanbod”.

Verbeelding van het appartementencomplex. Gezien vanaf de Sloterweg.
Boven: linker zij- en voorgevel. Onder: rechter zij- en voorgevel.

Sloterweg 858: bouwplan woningen
Deze kavel is onlangs aangekocht door een ontwikkelaar die hier momenteel een volumestudie doet. De gemeente heeft hiervoor stedenbouwkundige kaders meegegeven die in lijn liggen met de uitgangspunten van de visie van Bureau Monumenten & Archeologie en de regelgeving in de Welstandsnota. Het plan zal in een vroegtijdig stadium met de omwonenden en de Dorpsraad worden gedeeld. 

Sloterweg 842: vier woningen
Een ontwikkelaar wil op deze kavel vier nieuwe woningen bouwen. De Dorpsraad heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Deze zijn behandeld in de bezwaarschriftencommissie. De uitspraak hiervan zal spoedig volgen. Het bouwplan is door zowel de gemeente als de Welstandscommissie akkoord bevonden. De gemeente is van mening dat het ontwerp “zich voegt naar deze plek en dat de cultuurhistorische waarden en het raamwerk worden gerespecteerd”. Het parkeren wordt op eigen terrein opgelost en aan de Sloterweg kant zal de sloot verbreed worden.

Sloterweg nabij 715: zelfbouw-locatie C
De zelfbouwers van een aantal kavels hebben inmiddels hun omgevingsvergunning ingediend. Het bouwrijp maken van de kavels is aan de gang. Mits de bouwvergunningen zijn verleend en het bouwrijpen van de kavels gereed is, worden de kavels aan de zelfbouwers opgeleverd.

Tamar Frankfurther; 4 september 2021.

Eérst twee adviezen over tijdelijke fietspad Sportpark Sloten, dan pas aanleggen

Tijdens hun vergadering van 31 augustus 2021 verzocht de stadsdeelcommissie van Nieuw-West unaniem aan portefeuillehouder Erik Bobeldijk om voorafgaand aan de aanleg van een tijdelijk fietspad éérst op twee terreinen advies in te winnen van experts.

De commissie is namelijk bezorgd over de veiligheid van de fietsers op de Sloterweg en over de bescherming van het groen in de Hoofdgroenstructuur op Sportpark Sloten.

Advies over verkeersveiligheid
Het verzoek om advies in te winnen over de verkeersveiligheid bij de Centrale Verkeers Commissie was niet meer nodig. Bobeldijk gaf aan zelf al een aanvraag hiervoor had ingediend. Hij maakt zich samen met de voltallige commissie zorgen over de veiligheid van de fietsers.

De route vanaf de noodingang van het sportpark levert veel potentieel gevaar op. Je moet daar immers linksaf de Sloterweg op en daarna ook nog eens voorrang verlenen aan het vele verkeer dat vanaf de Ditlaar komt aanrazen. De afdeling Sport en Bos, initiatiefnemer van het tijdelijke fietspad over het sportpark, is van mening dat de besturen van de sportclubs zelf in de gaten moesten gaan houden dat hun leden hier veilig fietsen.

De gemeente kan deze verantwoordelijkheid echter, ook volgens Bobeldijk, niet zomaar afschuiven, omdat de gemeente altijd verantwoordelijk blijft voor ieders veiligheid in de openbare ruimte. En dan zéker hier op het Hoofdnet Fiets. De verkeersexperts zullen zich hierover dus gaan buigen.

Advies over ingreep in Hoofdgroenstructuur
De commissie besloot op initiatief van commissielid Mario van Dregt (50Plus/Partij voor de Ouderen) ook de Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur (TAC) om advies te vragen. Sarah Biddle (GroenLinks) en Mustapha Daher (PvdA) pleitten hier ook voor.

Na enige beraadslaging was de hele commissie unaniem van mening dat het belangrijk is dat de TAC hierover zijn mening geeft. De strook waar de afdeling Sport en Bos dit tijdelijke fietspad wil aanleggen, ligt immers in dit kwetsbare groen met een beschermde status. Voor de aanleg van het fietspad zouden zeker vijf bomen moeten worden gekapt en veel struiken en bosschages moeten worden gerooid.

Voor de aanleg van het pad moet de grond geëgaliseerd worden, omdat het terrein nu voor mountainbikers juist uit heuveltjes bestaat. De ondergrondse aanleg van verlichting bij het fietspad zal schade aan wortels van bomen en planten veroorzaken. Bouwmachines zouden een breder spoor van vernieling kunnen achterlaten dan alleen het tracé van het fietspad…

Tamar Frankfurther; 4 september 2021.