Erik Swierstra

Wel of (nog) geen betaald parkeren op Sloten in 2024?

Wie de kaart bekeken heeft die bij de Beleidsnotitie ‘Uitbreiding Betaald parkeren in Nieuw-West’ hoort, heeft gezien dat de gemeente Amsterdam niet van plan is om betaald parkeren in te voeren in (het oude dorp) Sloten. Maar wat vinden de bewoners daarvan? Een impressie van een infoavond, half december 2022.

Kort na 19.30 uur opende de voorzitter van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp Sjoerd Jaasma op 19 december 2022 de bijeenkomst, waarbij een kleine 20 bewoners aanwezig waren. De Dorpsraad had verkeerskundige Antoon Groot van stadsdeel Nieuw-West uitgenodigd voor het beantwoorden van technische vragen. Daarnaast was het stadsdeel vertegenwoordigd door gebiedsmakelaar Nieuw Sloten en Park Haagseweg Anna de Vries, die de honneurs waarnam voor gebiedsmakelaar Sloten, Nikki Weeling.

Privé- en openbare parkeerplaatsen
Jaasma gaf snel het woord aan bewoner Marc Makkes van de werkgroep Sloten. Deze had de kaart van de gemeente met daarop de – volgens de gemeente – beschikbare parkeerplekken, vergeleken met het feitelijke aantal parkeerplekken in het dorp Sloten: “Er zijn plekken die de gemeente meerekent voor parkeren, maar waar bijvoorbeeld een maximale periode parkeren van 15 minuten geldt, zoals bij Langsom. En tien parkeerplaatsen die de gemeente heeft ingetekend op de Slimmeweg, liggen voor de garages van de panden. De door de gemeente meegetelde parkeerplaatsen bij Ditlaar 3 zijn privéplekken bij Greenstay. Als de parkeerplaats bij de Anderlechtlaan volgens de planning ook betaald parkeren wordt (op maandag t/m vrijdag), is er een serieus risico dat die auto’s in de dorpskern van Sloten gaan staan.”

Per saldo blijkt er een groot verschil tussen de parkeerdruk die de gemeente berekend had (68%) en de parkeerdruk in de praktijk: 95%. Vergelijk de kolom “%” (opgave gemeente) met “Percentage” (bezetting op grond van feitelijk aantal parkeerplaatsen volgens het eigen onderzoek van de werkgroep Sloten). Foto: Cees Fisser.

DB Nieuw-West wil Sloten wél meenemen
Desgevraagd vertelde verkeerskundige Antoon Groot, dat de gemeente Sloten nu niet had meegenomen in de uitbreiding, omdat de gemeente – onder andere op grond van de ligging van Sloten – verwachtte, dat het ‘waterbedeffect’ (verplaatsing van parkeerproblemen van elders) zal meevallen. “Maar Amsterdam biedt niet voor niets inspraak bij de plannen”, aldus Groot, die ook meldde:
• Het Dagelijks Bestuur van Nieuw-West bereidt in elk geval een advies aan B&W voor, dat in januari eerst aan de stadsdeelcommissie wordt voorgelegd, om het dorp Sloten wél meteen mee te nemen in deze uitbreidingsronde. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad daarover.
• Als Sloten niet meedoet met deze uitbreidingsronde van betaald parkeren, en de parkeersituatie in 2024 onhoudbaar blijkt, dan duurt het zeker een jaar voordat alsnog betaald parkeren kan worden ingevoerd.
• Als het eenmaal tot invoering mocht komen, dan kunnen de volkstuinverenigingen één parkeervergunning per drie tuinpercelen aanvragen.
• Bezoekers van bewoners kunnen gebruik maken van het bezoekerstarief: 150 uur per kwartaal parkeren met 65 procent korting; in 2024 is dat € 0,65 per uur. Voor mantelzorgers is er ook een regeling.

Bij parkeerzone Nieuw Sloten
In de discussie die volgde, rees de vraag “Als ook Sloten betaald parkeren zou krijgen, aan welke parkeerzone het dorp Sloten zich het beste kan laten toevoegen? De Aker, of Osdorp of Nieuw Sloten?” De aanwezigen waren van plan om in dat geval te kiezen voor Nieuw Sloten, omdat zij in Winkelcentrum Nieuw Sloten hun boodschappen doen en met hun eigen parkeervergunning daar dan dus gratis zouden mogen parkeren.
Eén bewoner was van mening dat de verkeer-/ parkeersituatie in Sloten en langs de Sloterweg zó uniek is voor Amsterdam, dat hiernaar apart onderzoek gedaan zou moeten worden, om tot een maatwerkoplossing te komen.

Geef uw mening
Marc Makkes raadde de aanwezigen aan, om vooral zélf de kaartgegevens van de gemeente te bekijken, én daarna ook een reactie uiterlijk op 20 januari 2023 in te sturen.

• Voor meer informatie en het inspraakformulier.

• Voor informatie over de parkeervakken volgens de gemeente. Zoek daarna verder in kaartlaag “Parkeren – Fiscale indelingen”

• Voor informatie over de parkeerdruk volgens de gemeente.

Cees Fisser; 19 december 2022.

Nieuwe ‘arbeiderswoningen’ aan de Sloterweg 711

Wie al wat langer deze Nieuwsbrief – toen nog krantenrubriek – leest, kent het verhaal over de strijd om de laatste arbeiderswoningen aan de Sloterweg buiten de dorpskern te behouden.

Ondanks de tomeloze inzet van Nico Jansen zijn de oude woninkjes toch gesloopt. Maar met zijn actie bereikte Nico wel dat de gemeente toezegde om aan de voorkant van de kavel huizen te bouwen die zouden lijken op de oorspronkelijke woningen. Inmiddels is de bouw begonnen.

Januari 2020 en december 2022 aan de Sloterweg 711. Toen: de arbeidershuisjes kort voor de sloop, nu: nieuwe woningen in aanbouw op dezelfde locatie. Foto’s: Erik Swierstra.

Nog geen duidelijkheid over vluchtelingenopvang in landelijk gebied

Sinds de bewoners eind mei 2021 een bewonersbrief hebben ontvangen over de mogelijke tijdelijke komst van vluchtelingen naar Sloten en Oud Osdorp, heeft de gemeente hierover niets meer gemeld.

In juni volgde hierover nog wel een artikel in deze Nieuwsbrief. De woordvoerder van wethouder Rutger Groot Wassink geeft aan wat de huidige stand van zaken in dit project is.

Waarschijnlijk maakt de gemeente in februari 2023 bekend of en zo ja, hoe en hoeveel Oekraïense vluchtelingen tijdelijk gehuisvest gaan worden op de voormalige hockeyvelden van Xenios op Sloten..

Onderzoek naar geschiktheid Sloten loopt
De verschillende potentiële locaties voor vluchtelingenopvang in Amsterdam zijn niet allemaal tegelijkertijd onderzocht. De woordvoerder: “Het onderzoek naar de geschiktheid van de locatie op Sportpark Sloten Oost waar vroeger gehockeyd werd loopt nog en het onderzoek naar de geschiktheid van de Voorzieningenkavel in de Lutkemeerpolder is nog niet begonnen. De onderzoeksresultaten van Sloten zullen naar verwachting in februari 2023 samen met nog twee andere locaties in Nieuw-West worden voorgelegd aan de wethouder. Zodra het College een besluit heeft genomen over het voormalige Xenios-terrein, ontvangen de Slotenaren hierover een bewonersbrief.”

Meer over Sloten bekend in februari 2023
Als de onderzoeksresultaten uitwijzen dat Sportpark Sloten Oost geschikt is om tijdelijk vluchtelingen op te vangen, dan staan in de brief ook de eventuele vervolgstappen. De woordvoerder benadrukt dat de gemeente, áls er vluchtelingen naar Sloten komen, de bewoners zeker goed op de hoogte zal houden en bij het project zal betrekken. De semipermanente locaties zijn in eerste instantie bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne, die sinds hun komst naar Amsterdam worden opgevangen in hostels en hotels.

Tamar Frankfurther; 16 december 2022.

Dirk Ebbers (70) onverwachts overleden

Op 11 december 2022 werd Sloten opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Dirk Ebbers als gevolg van een acute hartstilstand.

De geboren Slotenaar was bij veel mensen vooral bekend als bijzonder vakkundig en veelzijdig loodgieter, maar daarnaast ook als altijd goed gehumeurde en zeer gewaardeerde dorpsgenoot. Dirk werd op de Sloterweg 1201 geboren als zoon van loodgieter Piet en zijn zoon Piet-Hein nam diens bedrijf over.

Tuinder op de V.A.T. en actievoerder
Anderen kennen Dirk vooral als medetuinder op Tuinpark V.A.T. waar hij waar mogelijk een helpende hand bood. Toen de dorpspomp na de herprofilering van het dorp in 1991 zijn plek op het nieuwe Dorpsplein kreeg, herstelde hij belangeloos het oude pompmechanisme. Daarnaast was Dirk indertijd een van de dragende krachten achter het welslagen van het referendum tot behoud van het Weilandje Vrije Geer. Dirk is in besloten familiekring gecremeerd.

Tamar Frankfurther; 17 december 2022.

Amsterdamse Hoofdgroenstructuur wordt ernstig bedreigd

Jarenlang was al het groen dat deel uitmaakt van de Hoofdgroenstructuur, dus ook de polders in Oud Osdorp en Natuurgebied De Oeverlanden, goed beschermd.

Op die manier zorgden vorige stadsbesturen ervoor dat Amsterdam een leefbare en aangename stad zou blijven voor mensen en voor dieren.

Wat blijft er op termijn over van Oud Osdorp als de Hoofdgroenstructuur in het landelijke gebied straks vogelvrij zou worden? Een mooie impressie van de weidsheid van het gebied gezien vanaf de Slibveldenweg met zicht op tuinstad Osdorp. Foto: Theo Durenkamp.

Groene longen van de stad beschermen
De Hoofdgroenstructuur (HGS) is in de loop der jaren steeds meer ‘uitgekleed’ en bestaat tegenwoordig alleen nog uit groengebieden van grote waarde, die echt voor de stad behouden moeten blijven. Sinds eind 2021 wil het stadsbestuur die resterende groene longen nóg verder aantasten. Dat begon in de regeerperiode van de vorige wethouder voor de Ruimtelijke Ordening Marieke van Doorninck (GL). Zij diende een voorstel in om de HGS drastisch te verkleinen. Begin 2022 heeft zij haar voorstel vervolgens beperkt aangepast. Dat moest ze wel doen omdat de gemeente hierover maar liefst 500 kritische inspraakreacties had ontvangen.

Nog verder ingeperkt ná inspraak
Haar opvolger wethouder Reinier van Dantzig (D66) heeft de HGS vervolgens eigener beweging nog verder uitgekleed. Hij geeft de auto in het groen bijvoorbeeld meer ruimte en schrapt een deel van het resterende groen. Daarnaast wil hij dat de belangrijke commissie TAC die – nu nog – adviseert óf bepaalde bouwplannen in het groen mogen plaatsvinden, straks alleen nog mag beoordelen hóe die initiatieven inpasbaar zijn. De nieuwe wethouder heeft deze grote aanpassingen die de positie van het beschermde groen verzwakken dus zelf ná de inspraak aangebracht en hoopte dit beleidsvoorstel nu door de gemeenteraad te loodsen, maar dat is hem niet gelukt.

Natuur gaat naar zijn mallemoer…
Iris Poels van Behoud Lutkemeer was op 7 december uiteraard ook aanwezig. Om de aandacht te vestigen op de komst van Voedselpark Amsterdam, maar nu ook om de HGS in stand te houden. Iris: “Door heel Amsterdam is het tekort aan groen alarmerend. Het gaat om een tekort van 23.000 voetbalvelden. In de zogenaamde HGS heeft de gemeente gebieden opgenomen die onmisbaar zijn voor de stad en een belangrijke functie vervullen voor het leefklimaat van Amsterdammers, biodiversiteit en klimaatadaptatie. De HGS is mede tot stand gekomen door inspraak van betrokken burgers bij de bescherming van een leefbare stad. Echter heeft de wethouder eigenhandig aanpassingen gedaan die bescherming van de HGS ondermijnen, en het bijvoorbeeld makkelijker maken om te bouwen in het groen. Ook dit was een agendapunt tijdens de vergadering waarbij voor Partij voor de Dieren zich hard maakte voor meer mogelijkheid tot inspraak van burgers.”

“En”, zo vervolgt Iris, “zolang de wethouder Grondzaken óók de beschermer is van groen in de stad is de natuur niet veilig. En dat is niet gek. De wethouder heeft een enorme bouwopgave meegekregen, en hij maakt vooralsnog niet genoeg vorderingen om de doelstellingen te halen. Een gevalletje belangenverstrengeling? Hoe je het ook wendt of keert, de natuur delft net als altijd het onderspit. De actievoerders die gisteren vanuit alle hoeken van de stad voor de Stopera bijeen waren gekomen, stelden dan ook: Met van Dantzig aan het roer gaat de natuur naar de zijn mallemoer!” Wilt u het hele artikel (ook over de Lutkemeerpolder lezen, dan treft u onder dit artikel een link.)

Nieuwe inspraakavond
De Partij voor de Dieren leidde op 7 december het verzet tegen deze aanpassingen en organiseerde hiertegen – voorafgaand aan de commissievergadering van de gemeenteraad – een protestbijeenkomst bij de Stopera. En zo lang de wethouder grondzaken ook de beschermer is van groen in de stad is de natuur niet veilig. En dat is niet gek. De wethouder heeft een enorme bouwopgave meegekregen, en hij maakt vooralsnog niet genoeg vorderingen om de doelstellingen te halen. Een gevalletje belangenverstrengeling? Hoe je het ook wendt of keert, de natuur delft net als altijd het onderspit. Tijdens de commissievergadering daar direct na liet wethouder Van Dantzig tot ieders verbazing weten dat hij van mening is dat het Amsterdamse groen door zijn voorstellen juist beter wordt beschermd. Na een wat chaotisch overleg stemde een meerderheid van de raadsleden voor het voorstel van PvdD-raadslid Jennifer Bloemberg-Issa om volgend jaar een extra inspraakavond over de HGS te organiseren. Wordt dus vervolgd.

Tamar Frankfurther; 9 december 2022.

Lees verder:

* Opinie Hoofdgroenstructuur – Het Parool; 29 november 2022.pdf

* Protest tegen aanpassing natuurbeleid Amsterdam – Het Parool; 7 december 2022 (pdf)

* Ga zorgvuldig om met het schaarse groen van Amsterdam – Iris Poels – Het Parool; 9 december 2022 (pdf)

De Slotense tol in het Parool

Op 6 december 2022 stond de Slotense Tol in het Parool in de rubriek ‘Déjà Vu’, waarbij de situatie van vroeger en nu wordt vergeleken.

“Sinds 1816 moest op de Sloterweg tussen Amsterdam en Sloten tol worden betaald. Het geld was bestemd voor onderhoud. Een voetganger boven de zes jaar betaalde twee duiten. In 1921 werd de gemeente Sloten geannexeerd door Amsterdam en werd de tol opgeheven.”

Voor het bericht zie ook: www.parool.nl/ps/zoek-de-verschillen-sloterweg-in-1910-en-2022~bde58660/

Zie ook:

 

Wat zijn de gevolgen van invoering betaald parkeren rónd Sloten?

Direct nadat de gemeente zijn voornemen bekend had gemaakt om per 1 januari 2024 in Nieuw Sloten, Osdorp en De Aker wél betaald parkeren in te voeren, maar op Sloten níet, ontstonden discussies over wat nu wijsheid is.

Op Sloten dan ook maar meteen invoeren? Of afwachten of het gevreesde waterbedeffect hier ook naartoe komt en alles eerst maar eens aan te zien?

Als het parkeren op Sloten gratis blijft, gaat de parkeerdruk hier op de Osdorperweg in 2024 dan verder toenemen? Komt Sloten dan vol te staan met auto’s van reizigers, die hier (lang)parkeren en verder reizen met fiets, bus, trein of vliegtuig?

Als reactie op het beleidsvoornemen stelde Cees Fisser, eindredacteur van NieuwSloten Nieuws en verslaggever op Westersite.nl, meteen een aantal vragen aan een beleidsadviseur Parkeren van de gemeente Amsterdam. Hij deelt zijn vragen en antwoorden die betrekking hebben op het landelijke gebied.

Ook oud-dorpsraadlid en oud-portefeuillehouder Verkeer van stadsdeel Centrum Guido Frankfurther stuurde naar aanleiding van het artikel van twee weken geleden een reactie, die hieronder gedeeld wordt.

Vraag van Cees Fisser: Waarom niet op Sloten?
“Waarom is er geen beleidsvoornemen om in het dorp Sloten (ten zuidwesten van Nieuw Sloten) betaald parkeren in te voeren? Wat is er in het gebied Sloten zó anders, dat betaald parkeren daar niet relevant zou zijn en in de rest van Nieuw-West wél? Lopen de bewoners van Sloten niet een enorm risico dat zij te maken krijgen met enorme ‘waterbedeffecten’ vanuit grote delen van Nieuw-West (en mogelijk zelfs andere stadsdelen) als bij hen parkeren gratis blijft? Sloten heeft namelijk ook een goede busverbinding met Schiphol…”

Antwoord van beleidsadviseur Parkeren van de gemeente:
“De inschatting is dat in de dorpskern van Sloten niet veel uitwijkers zijn te verwachten. Maar het is zeker waar dat dit gepaard gaat met onzekerheid. Vanwege deze onzekerheid is het College van B en W erg geïnteresseerd wat het Dagelijks Bestuur en de stadsdeelcommissie van Nieuw-West hierover adviseren, naast uiteraard de reacties van bewoners / ondernemers gedurende de zienswijzeprocedure. Alle bewoners / ondernemers uit Sloten worden actief geïnformeerd over de plannen. Tot 20 januari 2023 kan een zienswijze worden ingediend.”

Vraag van Cees Fisser: Wordt het sportpark de nieuwe gratis parkeerplaats?
“Op de parkeerplaats bij Sportpark Sloten wordt op maandag t/m vrijdag betaald parkeren ingevoerd van 09.00 tot 19.00 uur. Maar op het sportpark zelf is ook veel parkeerruimte. Wordt betaald parkeren daar ook van kracht, of wordt het sportpark de ‘nieuwe gratis parkeerplaats’ in Nieuw-West?”

Antwoord van beleidsadviseur Parkeren van de gemeente:
“Op het sportpark is inderdaad veel parkeercapaciteit beschikbaar. De gemeente is van oordeel dat de sporters vooral van díe plekken gebruik moeten maken. Voor de parkeerplaatsen op het sportpark wordt geen betaald parkeren van kracht. De toegang wordt gereguleerd met een slagboom.”

Reactie van oud-dorpsraadlid Guido Frankfurther, tevens oud-portefeuillehouder Verkeer van stadsdeel Centrum:
“Dit is het moment waarvan je wist dat het eens ging komen: een grootschalige invoering van betaald parkeren in stadsdeel Nieuw-West. Elke wethouder voert het betaald parkeren pas ergens in als er een duidelijk roep is vanuit de bevolking om dit te doen. In Nieuw-West was dit aan de orde omdat honderden autobezitters overdag gratis hun auto in dit stadsdeel parkeerden, om daarna met het openbaar vervoer of de fiets naar de stad door te reizen. Daardoor is er vaak geen plek meer voor de bewoners en ondernemers uit de buurt.

De vraag is dan ook niet of Sloten hier last van zal krijgen, maar hoe erg de parkeerchaos op het dorp gaat worden als er binnenkort een paar honderd meter verderop voor het parkeren betaald moet gaan worden. En als de chaos zich eenmaal voordoet en het dorp gaat klagen, dan kan het zomaar nog een jaar duren, voordat ook in Sloten betaald parkeren ingevoerd gaat worden.

Daarom is dan ook mijn advies: Laat het stadsdeel weten dat het betaald parkeren in Sloten tegelijkertijd moet worden ingevoerd. Dan durft de huidige wethouder dit besluit ook te nemen. De parkeer- en vergunningstarieven zijn echt heel laag als je dit vergelijkt met andere delen van de stad, zoals binnen de Ring A10 en de binnenstad (€ 7,50 per uur). En de invoering van betaald parkeren heeft als bijkomstig voordeel dat er vanaf dat moment ook gecontroleerd gaat worden op foutparkeren. Dus als dorpsbewoners en lokale ondernemers er zeker van willen zijn dat er in elk geval overdag altijd parkeerruimte is voor Slotenaren en hun bezoekers, dan weten ze wat ze doen staan.

Er moet dan nog wel even goed worden gekeken naar de consequenties voor de eigenaren van huisjes op de verschillende volkstuinparken. Niet in alle gevallen kunnen die met de fiets of openbaar vervoer naar hun tuin komen. Daar moet in elk geval een redelijke oplossing voor komen in overleg met de tuinparkbesturen. Een ander aandachtspunt is het kerkbezoek. Als er alleen diensten zijn buiten de tijden van betaald parkeren, en daar ziet het nu naar uit, dan zou dit geen probleem hoeven te zijn.

In alle andere gevallen zullen bezoekers aan het dorp of gebruik kunnen maken van een ‘bezoekerstarief’ als ze bij iemand op bezoek komen of meer gebruik moeten maken van het openbaar vervoer of fiets. Als dit laatste mogelijk is, dan valt dat natuurlijk alleen maar toe te juichen.”

Meer informatie: www.amsterdam.nl/stadsdelen/nieuw-west/nieuws/betaald-parkeren/

Meer informatie: westersite.nl/deelnemers/cees-fisser

Tamar Frankfurther; 3 december 2022.

Dorpsraad: “Bouw lunchroom op Sloterpleintje mag niet beginnen”

Een ondernemer heeft een bouwaanvraag ingediend om op het Sloterpleintje – het pleintje tegenover de Molen van Sloten waar vroeger de haringstal stond – een lunchroom te bouwen en op de plek van de haringkar een ‘rug-aan-rugkraam’ neer te zetten.

Het karakteristieke Sloterpleintje vormt nu een prachtige entree van het dorp Sloten, waar fietsers en wandelaars – al dan niet genietend van een ijsje op frietje – even op adem kunnen komen. Sloten heeft duidelijk al voldoende horeca.

De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en de werkgroep Sloten keren zich tegen het plan om nóg meer horeca op Sloten te vestigen en willen het pleintje ook vrijhouden voor andere doeleinden. Aangezien de ambtenaren van de gemeente via een uitgebreide procedure – buiten de politiek om – medewerking hebben verleend aan dit bouwplan, moet de Dorpsraad beroep instellen bij de rechter om dit bouwplan alsnog tegen te houden.

Om te voorkomen dat de initiatiefnemer tijdens dit proces al begint met bouwen heeft de Dorpsraad op 1 december een ‘voorlopige voorziening bij de rechtbank’ aangevraagd.

Op hoofdlijnen
De belangrijkste argumenten die de Dorpsraad aanvoert zijn:
• Door het stadsdeel was beloofd dat er niet nóg meer horeca op Sloten bij zou komen.
• Het pleintje moet beschikbaar blijven voor andere initiatieven, zoals de eerdere Winterfair en geplande biologische markten.
• Grenzend aan het Beschermde Dorpsgezicht Sloten moeten open ruimtes worden gekoesterd.

Wie de hele argumentatie van de Dorpsraad wil inzien, klikt hier.

Tamar Frankfurther; 2 december 2022.

Groot onbegrip voor uitstel Variant 2A op Sloterweg

Bijna een jaar na het besluit van de gemeenteraad om de Sloterweg met selectieve toegangscamera’s veiliger te maken, heeft wethouder Van der Horst op 28 november 2022 aangegeven tijdelijke overbruggingsmaatregelen te willen invoeren op de Sloterweg.

Waarom kan de gemeente Variant 2A met ontheffingen nog niet invoeren? Het gaat toch om een beproefd systeem dat elders in Nederland en Europa allang wordt toegepast? De gemeente Amsterdam hoeft het wiel toch niet zelf uit te vinden? Allemaal vragen van Slotenaren, die erg teleurgesteld in en soms kwaad op de gemeente zijn, omdat deze opnieuw gedane beloftes en besluiten vooruit schuift. Wat nog wel het meest grieft is dat de gemeente zélfs nog geen duidelijk zicht biedt op wanneer de selectieve toegang dan wél kan worden ingevoerd.

Erkenning onveiligheid Sloterweg
Wat wel als positief wordt ervaren is dat de gemeente nu eindelijk door blijkt te hebben hoe ontzettend gevaarlijk het is op de overbelaste smalle dijkweg, de Sloterweg. Maar tegelijkertijd is iedereen ook unaniem over de gekozen oplossing: Die is waardeloos.

Namens het bewonerscomité Sloterweg verwoordde Atze Broeckmans het op 30 november 2022 als volgt op AT5: “Het is weer zover. Het zegt vooral wat over het onvermogen van de gemeente om projecten tot een goed einde te brengen. Zeker na zoveel jaar is het wel een domper als het weer wordt vertraagd. Het is een brevet van onvermogen dat de gemeente dit niet kan uitvoeren. De wethouder moet actie ondernemen en doorpakken. Velen zijn haar voorgegaan en is het niet gelukt. Zo kan het niet langer: Pak door!”

Ook andere bewoners uitten hun ongenoegen, al liet één geïnterviewde weten dat “Het een prima situatie is, zoals het nu is”. De andere toevallige voorbijgangers die hun mening op AT5 deelden zijn ronduit negatief: “Dat zijn de trucjes van de gemeente. Iets beloven, maar niet doen.” En: “Ja, je moet één of twee kilometer omrijden, maar als dat moet omdat het dan veiliger wordt op de Sloterweg, dan moet dat dan maar. We zijn er niet blij mee. De elektronische ontheffing zou zo snel mogelijk moeten komen en wij begrijpen niet waarom dat niet gebeurt.” En de teneur op de Slotense groepsApp: “Als de gemeente niet eens een nieuwe ingangsdatum kan noemen, is ons vertrouwen in de goede afloop wel verdwenen.”

“Gemeente, gebruik kennis van elders!”
Niemand snapt waarom het voor de gemeente blijkbaar nog altijd niet mogelijk is om de kentekens van de motorvoertuigen van de omwonenden in te voeren. Dan kan de software in de camera’s deze voertuigen herkennen en kunnen deze straffeloos langs de camera’s rijden. “Dit is immers inmiddels een beproefd systeem in de EU en zelfs in Nederland”, aldus Atze Broeckmans. Een vergelijkbaar systeem is bijvoorbeeld al operationeel in Landsmeer, in Haarlem (Spaarndam) en in De Bilt. “Als het daar kan, dan moet het in Amsterdam toch ook lukken? Voor al die juridische, technische en praktische vraagstukken waar de Amsterdamse ambtenaren tegenaan lopen is blijkbaar elders in het land al een oplossing gevonden. Die opgedane kennis en ervaring kan dan toch worden gedeeld?” Bernard Kroeger hierover: “Ik heb geen weet van hoe de zaken bij andere gemeenten zijn geregeld en dus ook niet in hoeverre deze verschillen van de Amsterdamse situatie.”

Gemeente: “Alleen uitstel en geen afstel”
Het is de gemeente Amsterdam tien maanden na het raadsbesluit dus nog niet gelukt om een werkend digitaal ontheffingensysteem te realiseren. “Het gaat alleen om uitstel van de invoering van Variant 2A en zeker niet om afstel. De selectieve toegang wordt zo snel mogelijk ingevoerd. We doen onze uiterste best om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen, maar ik kan jammer genoeg nu nog niet precies zeggen wanneer dat zal zijn”, zo laat omgevingsmanager Bernard Kroeger weten.

Hulpdiensten en bussen
De gemeente beschikt over de lijst met kentekens van de voertuigen van de hulpdiensten en van de bussen. Die worden alvast ingevoerd en kunnen dus wél boetevrij langs de camera’s blijven rijden. De omgevingsmanager legt hieronder uit waarom het allemaal zo lang duurt en waarom het invoeren van selectieve toegang zo moeilijk is.

Waarom duurt het dan zo lang?
“Wat is de gemeente al die tijd dan aan het doen?” en “Waarom is dan zo ingewikkeld?” Omgevingsmanager Bernard Kroeger geeft uitleg, maar wil bovenal wel nogmaals benadrukken dat Variant 2A niet van tafel is: “Het gaat alleen wat langer duren voordat we alles praktisch en juridisch zo geregeld hebben. Uiteindelijk zullen we de geplande geautomatiseerde methode om ‘intelligente toegang’ toe te passen op de Sloterweg én op de Laan van Vlaanderen gaan invoeren. We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk te realiseren.”

Kentekens geregistreerd in Sloten en Nieuw Sloten
Zoals toegezegd tijdens de uitgebreide inspraakprocedures zullen bewoners met voertuigen geregistreerd op hun huisadressen in Sloten en Nieuw Sloten straks niet hoeven te betalen voor hun ontheffingen om straks kosteloos langs één of meer digitale camera’s te kunnen blijven rijden. Het bestand van de kentekens van deze voertuigen kan maandelijks geautomatiseerd worden aangemaakt en gekoppeld met de software van de camera’s. De gemeente wil het zo makkelijk mogelijk maken voor de bewoners.

Kentekens van ondernemers, leaserijders en anderen
Voertuigen die buiten de verschillende postcodegebieden geregistreerd staan, kunnen dan niet meer gratis langs de palen rijden. Dat is natuurlijk precies ook de bedoeling van deze hele actie, want het gaat erom dat er beduidend minder verkeer over de Sloterweg (en de Laan van Vlaanderen) gaat rijden. Omgevingsmanager Kroeger: “In sommige gevallen kan een voertuig dat elders geregistreerd staat tóch behoren aan een bewoner of ondernemer in Sloten of Nieuw Sloten. Denk bijvoorbeeld aan bewoners met een leaseauto en aan ondernemers met een bedrijf in Sloten of Nieuw Sloten. Vastligt in ieder geval dat de nood- en hulpdiensten en de bussen een ontheffing krijgen. Het is best wel ingewikkeld om te bepalen wie waarom wel of juist geen ontheffing krijgt.”

Hoewel de gemeente dat anders zou willen, is het niet mogelijk om de ontheffingen voor deze groep weggebruikers ook kosteloos te maken. Kroeger: “De gemeente moet kosten maken om handmatig ontheffingen te verlenen. Dat kost allemaal veel tijd. Aan die werkzaamheden zijn, net als voor alle andere ontheffingen binnen de gemeente geldt, gewoon kosten verbonden. De gemeente kan niet anders dan die kosten ook hier door te berekenen. Dat gebeurt op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten door ambtenaren. Het huidige tarief voor een ontheffing bedraagt 237 euro per twee jaar.” Uiteraard volgt hierover later meer informatie.

Venstertijden Laan van Vlaanderen
De camera’s op de Sloterweg-Oost en -West blijven na invoering van Variant 2A permanent 24/7 het hele jaar door aanstaan, maar de gemeenteraad heeft laten onderzoeken of beide camera’s op de Laan van Vlaanderen misschien op bepaalde tijden uitgezet kunnen worden. Kroeger: “Het onderzoek had wat voeten in de aarde. Om het goed te kunnen uitvoeren hebben we alvast de camera’s opgehangen die uiteindelijk nodig zijn voor de digitale handhaving van de knips. Medio juni 2022 zijn de camera’s twee weken lang gebruikt om tellingen uit te voeren. De tellingen bevestigen het eerdere beeld dat het overdag buiten de spitsperiode iets minder druk is als in de spits. De venstertijden op de Laan van Vlaanderen hebben dus beperkt effect en de kans op filevorming op de kruisingen met Plesmanlaan en Anderlechtlaan overdag blijft bestaan. Als voor optie 2 van de tijdelijke overbruggingsmaatregelen wordt gekozen, dan zullen we de verkeerssituatie monitoren. De uitkomsten kunnen dan betrokken worden bij het bepalen of en zo ja op welke tijden de knips op de Laan van Vlaanderen mogelijk op bepaalde tijden opengesteld kunnen worden.”

Ingewikkelde en nieuwe materie
Er moesten veel stappen worden gezet om de in- en uitvoering van Variant 2A mogelijk te maken. De door de gemeenteraad aangenomen (elkaar soms weersprekende) moties maakten deze taak erg ingewikkeld. Hierin ligt de verklaring waarom het bijna een jaar duurde voordat beslisopties konden worden voorgelegd aan de wethouder. Omgevingsmanager Bernard Kroeger had het ook liever allemaal wat sneller zien gebeuren, “Maar”, zo laat hij weten, “liever nu alles zorgvuldig in één keer goed doen, dan te snel te werk gaan en later tegen niet goed doordachte zaken aanlopen”.

Dit project is op verschillende terreinen (technisch, juridisch en politiek) erg complex en daarnaast ook nieuw voor de gemeente. Bovendien spelen er binnen Amsterdam nog andere projecten, die net even anders zijn, maar wel vergelijkbaar. Kroeger: “Die verschillende projecten moeten goed op elkaar worden afgestemd, want je kunt natuurlijk niet binnen één gemeente met verschillende maten gaan meten. Het beleid dat de gemeente nu voor de Sloterweg en die andere projecten gaat invoeren, geldt dus in de toekomst ook voor vergelijkbare nieuwe projecten. We konden en wilden dus niet over één nacht ijs gaan.” De omgevingsmanager doet een boekje open over wat er in de afgelopen maanden allemaal gebeurd is.

Onderzoeksgegevens anoniem maken
De gemeenteraad koos in januari 2022 voor de invoering van Variant 2A en naam ook een aantal moties aan. Hierdoor was het nodig om – voorafgaand aan de invoering van Variant 2A – te onderzoeken of het mogelijk was om de camera’s op de beide takken van de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten tijdens bepaalde ‘venstertijden’ uit te zetten. Daardoor zouden de winkels op het Belgiëplein op die tijden vanuit Osdorp beter bereikbaar blijven. Omgevingsmanager Kroeger: “Om dit goed te kunnen onderzoeken, was het nodig om tijdens het onderzoek net te doen alsof de Sloterweg al was afgesloten. En dat gemeten werd hoeveel welke voertuigen wanneer en waar precies reden.

Dat kon alleen maar worden uitgevoerd door bij de metingen gebruik te maken van de scancamera’s, die de gemeente toch al had klaarliggen. Maar, als je gaat vastleggen wie waar wanneer rijdt, dan moet je volgens de privacywetgeving eerst toestemming vragen en aangeven wat je met de gegevens gaat doen. Na het onderzoek moet je vervolgens meteen alle verkregen gegevens volledig anonimiseren, zodat je zeker weten dat er echt geen privégegevens op straat komen te liggen. Al met al heeft dit hele traject veel meer tijd gekost dan we van tevoren hadden ingeschat, maar het goede nieuws is dat het onderzoek nu eindelijk helemaal af is. Daarmee hebben wij als ambtenaren nu uitgevoerd wat de gemeenteraad ons had opgedragen. De onderzoeksresultaten zijn voor het einde van het jaar openbaar en uiteraard voor iedereen in te zien.”

Koppelen van gegevensbestanden: privacygevoelig
Het handhaven met camera’s is tegenwoordig ‘gesneden koek’ voor de gemeente. Overal in de stad staan tegenwoordig camera’s die alle kentekens van passerende voertuigen scannen om te controleren van welk bouwjaar ze zijn. Wanneer een te oude auto de milieuzone inrijdt, krijgt de eigenaar automatisch een bekeuring. Dat hele proces is geautomatiseerd en werkt prima. Waarom levert de invoering van de camera’s in Sloten en Nieuw Sloten dan zoveel problemen op? Kroeger: “Ja, zolang het op dat niveau is, is er geen vuiltje aan de lucht. Dat klopt. Maar, bij dit project gaat het niet alleen om het scannen van de kentekens zelf, maar ook om de koppeling met het bestand met de kentekens die in Sloten en Nieuw Sloten geregistreerd staan. In de praktijk betekent dit dat je het RDW-bestand van de kentekens moet koppelen aan het gemeentelijke bestand met de woonadressen van de autobezitters. Dát maakt het lastig.

Ten eerste moet dat technisch mogelijk zijn, vervolgens moeten we natuurlijk voldoen aan de privacywetgeving. Dat klinkt in eerste instantie misschien als overdreven, maar dat is het niet. Ik geef een voorbeeld: Op basis van de scanresultaten van de camera op de hoek van de Sloterweg bij de Ditlaar zou je een dossier kunnen opbouwen van het rijgedrag van die individuele bewoner van Sloten. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Dat betekent dat die gegevens binnen een bepaalde tijd alweer gewist moeten zijn. Dergelijke regels moeten meteen vanaf de start worden opgesteld en in de software worden opgenomen. En wees ervan verzekerd: De gemeente doet dit alles heel zorgvuldig.”

Hoe nu verder?
Kroeger verwacht dat er begin volgend jaar meer duidelijkheid komt over de methode ‘intelligente toegang’. “Ook als we nu tijdelijk overbruggingsmaatregelen instellen, blijven we ondertussen druk bezig om alles rond de digitale toegang zo snel mogelijk in te voeren. Als de wethouder in januari 2023 bekend heeft gemaakt of zij (en zo ja voor welke) tijdelijke maatregelen kiest, dan gaan we meteen de procedure voor het nemen van het verkeersbesluit starten. Ruim voor de invoering komen er dan overal waarschuwingsborden te staan. Als het systeem eenmaal werkt, dan gaan we eerst twee maanden proefdraaien. En, nog even voor de zekerheid: alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten blijven voor iedere automobilist bereikbaar. Ook als er tijdelijke overbruggingsmaatregelen komen. Alleen niet meer altijd via de kortste route. Maar voor dat het zover is, hoort u zeker nog heel vaak van mij!”

Tamar Frankfurther; 1 december 2022.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg

Overbruggingsmaatregelen om Sloterweg veiliger te maken

Het besluit van de gemeenteraad om de Sloterweg veiliger te maken door selectieve toegang op de smalle landelijke dijkweg in te voeren wordt niet betwist en blijft overeind.

Het lukt de gemeente echter niet om de door de gemeenteraad gekozen Variant 2A inclusief ontheffingensysteem al in het eerste kwartaal van 2023 in te voeren.

Als onderdeel van het project ‘Sloterweg: verkeersveilig en bereikbaar’ richt de gemeente de Langsom, Vrije Geer en Ditlaar nu al in als 30 km-gebied. De nieuwe drempels liggen al op de Plesmanlaan. Omwonenden melden dat het daar werkt: de automobilisten móeten hun snelheid hier nu wel matigen. Deze nieuwe drempels ogen onschuldig, maar blijken in de praktijk bijzonder effectief.

Nieuwe planning
Daarom worden in december 2022 aan verschillende groepen van bewoners en ondernemers drie opties voorgelegd over welke overbruggingsmaatregelen de gemeente, totdat Variant 2A wel kan worden ingevoerd, gaat nemen. De wethouder neemt vervolgens – mede op basis van wat deze stakeholders adviseren – in januari 2023 een besluit. Het is de bedoeling om de gekozen tijdelijke overbruggingsmaatregel in maart of april 2023 te laten ingaan, zodat de Sloterweg vanaf dat moment veiliger wordt.

Kiezen tussen drie overbruggingsmaatregelen
Alle bestemmingen blijven bij alle drie de opties altijd bereikbaar via de Johan Huizingalaan en de Anderlechtlaan. Omdat er nog niet met ontheffingen gewerkt kan gaan worden, zal er voorlopig hoe dan ook sprake moeten zijn van harde afsluitingen (knips). Ook de bewoners van Sloten en Nieuw Sloten zullen hierdoor niet langs de knips kunnen rijden. Tijdens een ambtelijk overleg op maandag 28 november 2022 heeft verkeerswethouder Melanie van der Horst besloten dat gekozen gaat worden tussen deze drie opties:

1. Invoeren van knips zonder ontheffingen op Sloterweg en Laan van Vlaanderen
Deze optie houdt in dat de beoogde knips worden ingevoerd, maar dat bewoners en ondernemers geen ontheffing krijgen. Zij moeten net als het doorgaande verkeer omrijden via de beschikbare ontsluitingsroutes (alle bestemmingen blijven ook zonder ontheffing bereikbaar).

2. Invoeren van knips op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen wordt afgesloten tijdens de spits (7.00 – 9.00 uur en 16.00 – 18.00 uur) in verschillende richtingen: ’s ochtends vanaf de Plesmanlaan richting de A4; ’s avonds vanaf de A4 richting de Plesmanlaan.

Bij deze opties worden de beoogde knips ingevoerd, maar op de Laan van Vlaanderen alleen tijdens de spitsperioden. Dit gaat de doorgaande spitsstromen van/naar de A4 door Nieuw Sloten tegen. Buiten de spits kan al het verkeer wel gebruik maken van de Laan van Vlaanderen. De beide knips op de Sloterweg zijn 24/7 gesloten.

3. Knips op de Sloterweg West en -Oost zonder ontheffingen en een afslagverbod voor linksafslaand verkeer op de kruising Laan van Vlaanderen-West/Plesmanlaan.

Deze optie vermindert de hoeveelheid auto’s op de Laan van Vlaanderen en verbetert de doorstroming op de Plesmanlaan. De meeste bestemmingen in Nieuw Sloten zijn dan bereikbaar zonder om te rijden. Er is in deze maatregel geen knip op de kruising Laan van Vlaanderen-Oost / Plesmanlaan.

Digitaal ontheffing verlenen nog niet mogelijk
De gemeente blijft ondertussen hard werken aan het uitwerken en mogelijk maken van het intelligente toegangssysteem. Er zijn nog teveel onzekerheden om op dit moment aan te geven hoe de planning voor de invoering van ‘Intelligente Toegang’ in Sloten en Nieuw Sloten er precies uit zal zien.

Omgevingsmanager Bernard Kroeger: “De invoering van een geautomatiseerde methode om intelligente toegang toe te passen en waarbij ontheffingen digitaal worden verleend en gecontroleerd, loopt gemeentebreed helaas vertraging op. Een dergelijke ‘intelligente toegangsmethode’, waarbij bewoners en bedrijven passagerecht hebben, in plaats van een voertuigcategorie zoals bij de milieuzone, is nog niet uitontwikkeld, operationeel en te beheren.

Voor een goede introductie is het van belang de betrouwbaarheid van de uitvoering te hebben gegarandeerd. We werken er hard aan om dit te organiseren. De wethouder gaat op korte termijn, ik verwacht nog in december 2022, een nadere toelichting geven over de stand van zaken en de verdere aanpak van intelligente toegang. Later zal ik uitleggen wat hier zo ingewikkeld aan is dat de gemeente hier zoveel tijd voor nodig heeft.”

Gratis ontheffing voor voertuigen uit Sloten en Nieuw Sloten
In januari 2022 nam de gemeenteraad ook een motie aan waarin werd aangegeven dat de bewoners van Sloten en Nieuw Sloten niet met kosten geconfronteerd mogen worden voor hun ontheffingen (Motie 006.22 van raadslid Flentge). De gemeente heeft uit onderzoek geconcludeerd dat de ontheffingsverlening gratis kan als deze digitaal en geautomatiseerd kan worden uitgevoerd. Kroeger: “Dit gaat gelden als de methode van ‘intelligente toegang’ operationeel is. De gemeente kan dit gratis aanbieden voor alle voertuigen die in Sloten of Nieuw Sloten geregistreerd staan.

De afdeling Dienstverlening maakt namelijk geen kosten als de verlening van ontheffingen automatisch geschiedt. Van kentekens van andere voertuigen moet eerst worden beoordeeld of deze in aanmerking komen voor ontheffingen en vervolgens moeten deze handmatig worden ingevoerd, De kosten die de afdeling Dienstverlening van de gemeente hiervoor moet maken, worden verhaald op de aanvragers. In 2022 geldt hiervoor het tarief 237,40 euro. We streven er wel naar deze groep zo klein mogelijk te laten zijn.”

Wie de volledige informatiebrief van de wethouder aan de gemeenteraad wil lezen, met daarin ook informatie over het al dan niet invoeren van venstertijden om de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten open te stellen, klikt hier.

Invoering maart/april 2023
De drie maatregelen bespreken we in december met de betrokken bewonersgroepen en ondernemers uit Sloten en Nieuw-Sloten.

Het college van burgemeester en wethouders besluit daarna welke overbruggingsmaatregel wordt ingevoerd. De maatregel zou dan rond maart/april 2023 in uitgevoerd worden. Ondertussen wordt gewerkt aan de uitwerking van het ‘intelligente toegangssysteem’. Een planning voor de invoering van ‘Intelligente Toegang’ voor het project Sloterweg is nu nog niet te geven.

Tamar Frankfurther; 29 november 2022.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg