Erik Swierstra

Verdere vercommercialisering van openbaar groen dreigt in Oud Osdorp

Helaas is het een terugkerend verhaal: Telkens weer verkwanselt de gemeente Amsterdam het weinige openbare groen dat er nog is aan commerciële partijen.

En tegelijkertijd lijkt de gemeente er alles aan te doen om burgerparticipatie uit de weg te gaan.

De gemeente wil dergelijke dancefeesten op de Polderheuvel in Oud Osdorp blijven organiseren, maar dat is tegen de afspraken uit het ‘locatieprofiel 2008’. Echte inspraak hierover wordt door de gemeente niet gewaardeerd.

Openbaar groen verkwanselen
Na het debacle van de inspraak over het gebruik van de Polderheuvel, heeft de gemeente zijn zinnen nu ook gezet op een ander commercieel project in het openbare groen. De gemeente wil het beheer en gebruik van het groen rond de Westrandweg (A5) in handen teven van een commerciële partij. Als dat door zou gaan, dan is er opnieuw een groot stuk openbaar groen verkwanseld aan de commercie. Zo breidt de ondemocratische olievlek in de Tuinen van West in Oud Osdorp zich steeds verder uit.

Gemeente handelt in strijd met eigen beleid
Wederom is de gemeente hier druk mee zonder daarover met omwonenden in gesprek te zijn gegaan. Daardoor dreigt hier hetzelfde te gebeuren als bij de Polderheuvel met alle gevolgen van dien. Zo neemt de gemeente stap voor stap steeds meer afstand van het eigen – goed overleg met de bewoners en Dorpsraad – in 2008 goedgekeurde en vastgestelde locatieprofiel. Blijkbaar is het voor de gemeente van belang om de kosten van het onderhoud en het beheer te bekostigen uit commercieel gebruik in plaats van het groengebied te beschermen.

Oorverdovend stil rond Dialoogtafel ‘Polderheuvel’
Vorig jaar november werd de zogenaamde ‘Dialoogtafel’ over het gebruik van de Polderheuvel voor grootschalige festivals al een fiasco. Na twee van die mislukte overlegsessies hebben de omwonenden de wijze waarop de gemeente invulling gaf aan het overleg ter discussie gesteld. Van enige “meespraak” was immers geen sprake. De bekende Amsterdamse wijze van patriarchaal besturen waar de overleggroep al jarenlang tegenaan loopt leverde slechts “ja-knikken” op gemeentelijk beleid op.

Nieuwe Omgevingswet
Met de komst van de nieuwe Omgevingswet in de hand deden de bewoners in de overleggroep begin december 2021 een voorstel om de dialoogtafel te hervormen. De nieuwe Omgevingswet schrijft immers een robuust participatiemodel voor en het leek ons een goed plan om die nieuwe werkwijze alvast in te voeren. Dit nieuwe overleg kenmerkt zich door een onafhankelijke aansturing en daadwerkelijk kunnen meedenken over een project. In dit geval over de functie en het gebruik van de Tuinen van West. Met als uitgangspunt het Programma van Eisen waarop het locatieprofiel in 2008 werd gebaseerd. Daarop is een volkomen windstilte opgetreden.

Gemeente wíl geen overleg met lastige bewoners
Uit de ambtelijke en politieke wandelgangen horen we dat wij in de Stopera benamingen krijgen als “dwarsliggers”. Ook van andere bewonersgroeperingen vernemen wij dat zij dit stempel opgedrukt krijgen als zij inhoudelijk willen meedenken in de plan- en besluitvorming in hun leefomgeving. Allemaal worden we afgeserveerd als ‘lastpakken’.

De Groene Revolutie
Inmiddels heeft de overleggroep zich aangesloten bij de actiegroep ‘De Groene Revolutie’. We zijn eensgezind opgetrokken naar de Stopera onder de slogan “Groene Rook en Billekoek”. Ondertussen bekijken we de mogelijkheden om zowel de gemeentelijke als de nationale ombudsman te activeren bewoners van Amsterdam eindelijk een inhoudelijke stem te geven in plan- en besluitvorming over de toekomst van de Tuinen van West in Oud Osdorp. We willen robuuste participatie. Een wens die door vele meedenkende en gemotiveerde Amsterdamse inwoners gelukkig wordt gesteund.

Chris Nierop; 25 februari 2022.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/manifestatie-groene-revolutie-amsterdam-op-de-dam/

Stadsdeelcommissie kiest voor knip en 30 km op de Osdorperweg

Met de kleinst mogelijke meerderheid stemde de stadsdeelcommissie Nieuw-West op 15 februari 2022 voor een knip op de Osdorperweg. Het voorstel om voor de hele weg een maximum snelheid van 30 km in te voeren werd gesteund door de volledige stadsdeelcommissie.

Daarmee heeft de stadsdeelcommissie na jaren van discussie, onderzoek en uitstel eindelijk een uitspraak gedaan over de aanpak van de verkeersonveiligheid op deze drukke en smalle veendijk.

Stemming na discussie van twee uur
De stemming over de verkeersaanpak gebeurde naar aanleiding van twee moties ingediend door Pieter Nijhof van GroenLinks. Daar ging een bijna twee uur durende discussie aan vooraf. Hieraan namen diverse bewoners van de Osdorperweg deel, verenigd in de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO). De KOO probeert al jaren een doorbraak te bereiken in de al decennia slepende discussie over verkeersmaatregelen, die de Osdorperweg veilig moeten maken.

Twee van de vijf partijen in de stadsdeelcommissie onthielden hun steun aan het voorstel voor het invoeren van een knip. Zo wilde de VVD eerst nog een nader onderzoek alvorens hiermee in te stemmen. DENK zag vooral bezwaren voor bewoners die door de knip zullen moeten omrijden, zeker nu ook Sloten met Nieuw Sloten vier knips krijgen. De overige drie partijen, te weten GroenLinks, PvdA en 50+, samen goed voor 9 van de 16 zetels, hielpen het voorstel voor de knip aan een nipte meerderheid.

De wethouder en gemeenteraad zijn nu aan zet
“Na deze uitspraak van de uitspraak van een meerderheid van de stadsdeelcommissie, kan de vlag nog niet uit”, zo vertelt de KOO. “Besluiten van de stadsdeelcommissie reiken tegenwoordig immers niet verder dan een advies aan de gemeente. De gemeenteraad zal vervolgens het daadwerkelijke besluit zal moeten nemen. Wel weten we van de eerdere besluitvorming over de Sloterweg dat de gemeente deze uitspraak van de stadsdeelcommissie zeer serieus neemt.”

Raadsadres: “Gemeente, pak de regie”
De KOO was al eerder van mening dat de gemeente de regie over de Osdorperweg moest overpakken van het stadsdeel. Eind januari zond de KOO daarom al een raadsadres aan de gemeente met het verzoek om de regie rond de gevaarlijke Osdorperweg van het stadsdeel over te nemen. Daar komt nú dus opeens het positieve advies van de stadsdeelcommissie bij.

Sloterweg als ‘lichtend voorbeeld’
Er zijn Oud Osdorpers die zich afvragen of de uitspraak van het stadsdeel op 15 februari bespoedigd is door bovenstaand raadsadres aan de gemeenteraad. Hoe het ook zij: In ieder geval heeft Pieter Nijhof van GroenLinks met zijn motie de stadsdeelcommissie gedwongen om tot een uitspraak over deze al jaren slepende kwestie te komen. De KOO hoopt dat de gemeente het nu gaat overpakken en “dat het tot een succesvolle en beslissende afronding gaat komen waarbij de procedure zoals onlangs bij de Sloterweg als lichtend voorbeeld dient”.

Notities aangenomen die meteen al achterhaald zijn
Voorafgaand aan de stemming over de motie, ondersteunde de meerderheid van de stadsdeelcommissie eerst nog twee nota’s over de Osdorperweg. Het is niet duidelijk in hoeverre die nota’s, nu de motie is aangenomen, nog relevant zijn. Immers, als er op de Osdorperweg een knip komt met een 30 km-regime dan zijn vele zaken uit beide notities niet langer relevant. “De discussie daarover toont”, volgens de KOO, “alleen maar aan hoe belangrijk het is om de verantwoordelijkheid voor de Osdorperweg weg te halen bij het stadsdeel”.

Uitgangspunten notities Osdorperweg tegenstrijdig
Het ging over deze twee nota’s, die de stadsdeelcommissie unaniem goedkeurde: de ‘Uitgangspuntennotitie’ en de ‘Nota van Beantwoording over de Osdorperweg’. De insprekende bewoners waren bijzonder kritisch over de inhoud van beide nota’s. Zij wezen vooral op de tegenstrijdigheden in de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de aanpak van de weg. Vragen die gesteld werden: “Hoe valt het te rijmen dat de Osdorperweg niet langer als ‘verbindingsweg’ moet functioneren, terwijl deze van beide zijden voor al het verkeer toegankelijk moet blijven?” en “Hoe valt de vergroting van de veiligheid voor fietsers te rijmen met het technisch geschikt maken van de weg voor zwaar vrachtverkeer?”

Vrachtverkeer is technisch onmogelijk
Eén van de insprekers wees de stadsdeelcommissie erop dat de wegbreedte tegenwoordig aan wettelijke eisen is gebonden voor het type verkeer dat op een bepaalde wegcategorie bij een bepaalde maximum snelheid mag worden toegelaten. De bewoonster citeerde letterlijk de voorschriften voor de wegcategorie van de Osdorperweg: “Waar twee elkaar tegemoet rijdende vrachtwagens worden toegelaten, is bij een snelheid van 50 km een wegbreedte van minstens 7 meter vereist. Daarnaast is dan een trottoirbreedte van minimaal 1 meter vereist.” Met verwijzing naar de officiële instanties op dit punt was haar conclusie even duidelijk als confronterend: “Deze huidige geldende normen kunnen op de Osdorperweg nimmer worden gehaald. Nóch de wegbreedte, nóch de voetpadbreedte zijn daar op aan te passen. En dat betekent dus dat vrachtverkeer met zijn overschrijdende breedte hier nimmer kan en mag worden toegelaten.”

Vrachtwagenverbod afschaffen?
Fors discussiepunt was ook deze keer weer het ‘inrijverbod voor zwaar vrachtverkeer breder dan 2,2 meter en met een hogere aslast dan 4,8 ton’. Kort na de eerste bewonersactie voor de verkeersveiligheid in 1963 (!) zijn hiervoor de beide verbodsborden al geplaatst. Volgens portefeuillehouder Erik Bobeldijk is er in al die jaren nimmer op gehandhaafd, omdat hiervoor destijds geen onderliggend verkeersbesluit zou zijn genomen. Een opgelegde boete zou dan juridisch gezien niet stand kunnen houden. Diverse insprekers en stadsdeelcommissieleden stelden daarom voor om dit gemiste verkeersbesluit dan alsnog te nemen, zodat het verbod na bijna 60 jaar alsnog rechtsgeldig kan worden. Bobeldijk wees er daarbij op dat de breedte- en gewichtsmaten op deze verbodsborden dan weleens hoger zouden kunnen uitvallen… De KOO wees er in dit verband nog eens op dat hele stukken van de Osdorperweg de benodigde breedte missen voor het toelaten van zwaar vrachtverkeer. “Bovendien zijn deze stukken ook niet meer verder te verbreden vanwege de bestaande woningen (die pal naast de weg staan), bomen en sloten “, aldus de KOO.

Trillingen, scheuren, verzakkingen
De insprekers wezen er opnieuw op dat zij door het gejakker van al dat te zware verkeer nog steeds te maken hebben met trillingen in het dijklichaam, waardoor scheuren en verzakkingen ontstaan aan woningen, wegdek, straatmeubilair, bermen en leidingen in de dijk. Erik Bobeldijk zegde een nieuw trillingsonderzoek toe, aangezien het vorige onderzoek dateert uit de periode dat de maximum snelheid in de dorpskern van Oud Osdorp nog niet was teruggebracht van 50 naar 30 km.

Cameracontrole op snelheid
Het stadsdeel mag nu dan wel gekozen hebben voor een snelheidsbeperking van 30 km, maar dan dient er volgens insprekers en diverse commissieleden ook daadwerkelijk gehandhaafd te worden. Bobeldijk wees erop dat permanente cameracontrole geen zaak is van de gemeente, maar van het Openbaar Ministerie. “Deze vorm van handhaving wordt dus twijfelachtig en kan wellicht nog jaren op zich laten wachten”, aldus de portefeuillehouder. De PvdA-fractie wees erop dat de gemeente zich bij het OM juist nú sterk moet maken om deze handhaving in te voeren. “Zonder permanente cameracontrole is 30 km op de Osdorperweg een wassen neus. Zelfs op het korte stuk in de dorpskern van Oud Osdorp lukt het al niet om de 30 km te handhaven, laat staan straks op het hele traject van bijna drie km! Dus gemeente, kom in actie om de snelheidshandhaving daadwerkelijk te bepleiten!”, aldus diverse insprekers en leden van de stadsdeelcommissie.

Osdorperweg in top 5 gevaarlijkste plekken van Amsterdam
Tijdens de vergadering werd dan ook regelmatig gerefereerd aan het onderzoek dat daags daarvoor in het Parool was gepubliceerd waarin de Osdorperweg tot de vijf gevaarlijkste plekken van de stad behoort en in Nieuw-West zelfs op nummer 1 staat! Wethouder Egbert de Vries heeft al laten weten dat hij nu erover nadenkt om camera’s op snelheid in te zetten als handhavingsvorm.

Theo Durenkamp; 18 februari 2022.

Zie ook: www.theodurenkamp.nl/artikelen/osdorperweg-krijgt-knip-en-30-km

 

Nieuwe gebiedsmakelaar voor Oud Osdorp

Sinds 1 oktober 2021 is Khalid el Gouy (44) de nieuwe gebiedsmakelaar voor Oud Osdorp.

Geboren en getogen in De Baarsjes verhuisden zijn ouders naar Osdorp waar hij verder opgroeide en hier nog steeds woont met zijn vrouw en twee dochters.

Gebiedsmakelaar Oud Osdorp Khalid el Gouy.

Spelen in groen Osdorp
“Regelmatig vertel ik mijn dochters over mijn eigen kindertijd in Osdorp in de jaren ’80 waar toen nog veel meer natuur en open plekken waren waar je als kind ongestoord kon spelen. Daarmee vergeleken is Osdorp nu behoorlijk volgebouwd en verstedelijkt.”

Signalen oppikken en verbindingen leggen
Khalid werkt nu 18 jaar bij de gemeente. Sinds 2003 was hij medewerker bij de Sociale Dienst, sinds 2014 als klantmanager voor kwetsbare Amsterdammers ten behoeve van hun reïntegratie en participatie. “Vorig jaar combineerde ik deze functie in duoverband met mijn nieuwe functie als gebiedsmakelaar-light in het rayon Tussenmeer 2 en vanaf 1 oktober heb ik de vacature van mijn voorgangster in De Punt overgenomen waar nu ook Oud Osdorp bij hoort.”

“Als gebiedsmakelaar fungeer ik vanuit een helicopterview als de ogen en oren van een geografisch afgebakend gebied. Binnen dat gebied onderhoud ik contacten met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, politie en bestuurders. Uit al deze contacten pik ik tal van signalen op, ben ik constant aan het netwerken en probeer ik allerlei verbindingen te leggen.”

Verkeer Osdorperweg is “gebiedsoverstijgend”
De onderwerpen die de gebiedsmakelaar aanpakt staan omschreven in het gebiedsplan dat het stadsdeel jaarlijks opstelt. Voor het gebied waar Khalid werkzaam is ligt de focus voor dit jaar met name op jongerenoverlast, verkeersveiligheid, en de leefbaarheid op het Dijkgraafplein en omgeving. Oftewel de zogenoemde ‘pleinaanpak’.

Wat Khalid denkt te bereiken voor Oud Osdorp? “Even vooraf: Ik heb geen mandaat vanuit de gemeente. Uiteindelijk is het aan het stadsdeel en de gemeente om besluiten te nemen. Wél kan ik dankzij mijn netwerk korte lijnen aanhouden en sneller schakelen”. En wijzend op de langdurige trajecten als b.v. de verkeersproblematiek op de Osdorperweg: “Niet over alles kan een stadsdeel beslissen. Gelet op het gebiedsoverstijgende karakter van bepaalde onderwerpen is het de centrale stad die erover gaat.” Het is dus niet voor niets dat er nu een raadsadres van Oud Osdorpers aan de gemeenteraad is verzonden om dezelfde aanpak zoals op de Sloterweg nu ook op de Osdorperweg toe te passen.

Op zoek naar pareltjes en puisten
Met de website van Sloten-Oud Osdorp en zijn wekelijkse nieuwsbrief heeft Khalid inmiddels kennis gemaakt, evenals met de Dorpengids waarvan komend voorjaar alweer 37e jaargang verschijnt. Om het gebied beter te leren kennen zou Khalid graag met enkele inwoners een zogeheten schouw willen doen om na te gaan wat in Oud Osdorp de pareltjes en de puisten zijn. En dat uiteraard met de bedoeling om van daaruit vast te kunnen stellen wat we zeker moeten behouden (o.a. de vrije doorzichten zoals het bestemmingsplan vermeldt) en wat we beslist moeten veranderen (o.a. de verkeerssituatie).

Gebiedsmakelaar Khalid el Gouy is telefonisch te bereiken via 06 23 39 96 66 en via k.el.gouy@amsterdam.nl.

Theo Durenkamp; 14 februari 2022.

Slotense Monique van ’t Hek lijsttrekker D66 in Nieuw-West

Op 16 maart 2022 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie. Deze keer staat Monique van ’t Hek, die al 22 jaar in de oude dorpskern van Sloten woont, als nummer 1 op de lijst van D66 voor de stadsdeelcommissie.

Grote kans dus dat er deze keer een Slotenaar in de volgende stadsdeelcommissie gekozen wordt.

Monique van ’t Hek lijsttrekker D66 voor Kuykhoven. Foto Tamar: Frankfurther.

Zowel zakelijk als sociaal
De afgelopen jaren was Monique erg druk met haar werk als directeur van Plan International Nederland, een internationale ontwikkelingsorganisatie. “Omdat ik lange werkdagen maakte en vaak in het buitenland was, kan het zomaar zo zijn dat niet iedereen mij kent”, vertelt Monique. “Maar ik ben altijd zeer betrokken geweest bij het wel en wee op het dorp. Vorig jaar heb ik de pensioengerechtigde leeftijd bereikt maar ik ben nog heel actief met advies- en interim opdrachten. Ook ben ik lid geworden van D66, waar ik al jaren op stem, omdat ik vind dat D66 de middenweg tussen ‘zakelijkheid’ en ‘sociaal’ goed bewandelt. Daar voel ik me prettig bij. Ik heb me daarna aangemeld voor de stadsdeelcommissie en de leden van D66 plaatsten mij bij de interne verkiezingen op de eerste plaats.”

Sloten beschermen
“Ik woon hier dus al heel lang en mijn man en ik zijn echt verknocht aan Sloten. Ik sta dan ook pal voor het behoud van het historische en landelijk karakter van Sloten en Oud Osdorp. Laatst zijn we over de Osdorperweg naar Halfweg gefietst. Nou, dat was een hele ervaring. Het is daar Hoofdnet Fiets, maar het was erg gevaarlijk om daar te fietsen. Wat mij betreft gaat hier snel wat aan veranderen.”, vervolgt Monique. “Hoewel ik er zelf niet direct naast woon, heb ik het afgelopen najaar wel bezwaar gemaakt tegen dat te hoge en niet passende bouwplan op het terrein waar vroeger garage Kuykhoven stond. Het moge duidelijk zijn dat ik me als lid van de stadsdeelcommissie zal inzetten om voortaan alleen nog passende bouwplannen in de oude dorpskern toe te staan. Het is uiteindelijk een politiek besluit van het Dagelijks Bestuur (DB) van Nieuw-West of aan een bouwplan een vergunning wordt verleend. Het is niet zo dat als het juridisch gezien mág, dat we dat dan ook wíllen. Wat mij betreft komen daar huizen die bestaan uit één woonlaag en een puntdak en liefst ook met een uiterlijk dat in de oude dorpskern past. Dat geldt overigens precies zo voor de nieuwbouw in de Gerrit van der Puijstraat even verderop. Nieuwbouw moet goed aansluiten op de bestaande bebouwing en niet zo hoog worden dat er in de naastgelegen oude huizen haast geen dag- en zonlicht meer binnenkomt.”

Gelijke kans in onderwijs
Monique’s blik beperkt zich uiteraard niet alleen tot Sloten en Oud Osdorp. Vanuit haar werkervaring in de ontwikkelingssamenwerking heeft zij gezien hoe ontzettend belangrijk onderwijs is om later in het leven gelijke kansen te hebben in het leven. Monique: “Nadat ik als vrijwilliger bij een project in Amsterdam Zuidoost betrokken was geraakt, heb ik me bij buurthuis Het Anker in Nieuw-West een aantal maanden als vrijwilliger ingezet. Ik ondersteunde kinderen met een migratieachtergrond om de Nederlandse taal beter te leren. Dit deed ik via Studiezalen, een organisatie die huiswerkbegeleiding geeft. Wie thuis geen Nederlands kan spreken, loopt al op jonge leeftijd een achterstand op, die daarna nog maar moeilijk ingehaald kan worden. Dat kan er dan voor zorgen dat een kind heel intelligent is, maar dat dat er niet uitkomt bij de schooltoetsen omdat hij of zij het Nederlands onvoldoende beheerst. Nu ik meer tijd heb, probeer ik mijn steentje bij te dragen om dit te verbeteren. Hopelijk kan ik hieraan ook vanuit de stadsdeelcommissie een bijdrage aan leveren.”

Sportief en bewegen

Monique doet zelf graag aan sport (tennis, fietsen, wandelen). Bovendien doet ze bij voorkeur altijd alles op de fiets. Als het aan Monique ligt, zouden veel meer bewoners van Nieuw-West vaker voor de fiets als vervoermiddel moeten kiezen. “Maar niet in alle culturen is het even vanzelfsprekend om te fietsen. Misschien kunnen we als stadsdeelcommissie een project opzetten om meer bewoners in Nieuw-West te verleiden om te gaan fietsen!”, sluit het enthousiaste aspirant-lid van de stadsdeelcommissie lachend af.

In aanloop naar de verkiezingen krijgen de politieke partijen de kans om hun visie te delen over wat in het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp speelt. Wordt vervolgd dus.

Tamar Frankfurther

Begraafplaats ‘Huis te Vraag’ blijft behouden

Goed nieuws! De gemeente heeft zijn plannen in de projectnota ‘Schinkelkwartier’ gewijzigd.

De gemeente gaat geen doorgaande (snel)fiets- en wandelpaden meer aanleggen door het terrein van de prachtige begraafplaats in ruste.

Begraafplaats Huis te Vraag. Foto: Erik Swierstra.

Groene parel ‘doodgewoon’ behouden
“Huis te Vraag blijft doodgewoon hoe het is. De groene parel is duurzaam gered van het stedelijk geweld. Huis te Vraag blijft een oase van rust en wordt gerespecteerd als gemeentelijk en cultuurhistorisch monument en als onderdeel van de Hoofdgroenstructuur. De omsloten graftuin zal haar eigen gebruiksregels, openingstijden en onderhoud behouden zodat de rust en het groen beschermd blijven.” zo laat een blije Patrick van Ginkel namens de Stichting Huis te Vraag weten.

Gemeente: “Deze plek van rust moet worden beschermd”
“Met de komst van veel nieuwe inwoners is het van belang om plekken van reuring aan te wijzen, zodat plekken van rust kunnen worden en beschermd. Huis te Vraag is zo’n plek van rust.”, staat te lezen in de gemeentelijke ‘Nota van beantwoording’ waar Huis te Vraag een aparte alinea kreeg door de vele inspraakreacties.

“Dit is echt een enorme verademing voor de bijna 6.000 sympathisanten die onze petitie hebben ondertekend om Huis te Vraag met rust te laten. Dank voor uw steun! “, aldus Patrick.

Tamar Frankfurther; 11 februari 2022.

Manifestatie Groene Revolutie Amsterdam op de Dam

Verschillende organisaties in het landelijke gebied van Sloten-Oud Osdorp hebben zich aangesloten bij de ‘Manifestatie Groene Revolutie Amsterdam’. Deze vindt plaats op de Dam op 12 februari 2022 van 13.00 tot 15.00 uur.

Doel is in actie te komen voor behoud van de stadsnatuur van Amsterdam. Door de vele (megalomane) bouwplannen komt  de stadsnatuur steeds verder onder druk te staan. Ook in Sloten-Oud Osdorp wordt het groen op diverse locaties bedreigd door aanleg van woningen en bedrijventerreinen.

Amsterdammers met hart voor het groen in de stad komen op voor het behoud van de stadsnatuur en de open ruimtes die er in de stad nog zijn.

Voor meer informatie zie:

* Manifestatie groene revolutie Amsterdam op de Dam.pdf

* www.groenerevolutieamsterdam.nl

* groenerevolutieamsterdam@gmail.com

Zie ook: www.nhnieuws.nl – Manifestatie tegen verdwijnen van groen in de stad: “We worden niet gehoord”

Osdorperweg wil dezelfde aanpak als Sloterweg

Voor de bewoners van de Osdorperweg staat het nu vast: de verkeersproblematiek moet nét zo worden aangepakt als op de Sloterweg.

De regie moet weg bij het stadsdeel en over naar de Stopera. Net als de Sloterweg zit ook de Osdorperweg al tientallen jaren in het verdomhoekje.

Al decennia lang fungeert de smalle dijkweg als snelle sluiproute tussen Osdorp en Halfweg, Haarlem en de A9. Op 15 februari 2022 spreekt de stadsdeelcommissie voor de zoveelste keer over de Osdorperweg. Er ligt een wonderlijk plan op tafel. De weg zou versterkt moeten worden voor zwaar vrachtverkeer, terwijl dit onder het Hoofdnet Fiets valt en hier een verbod geldt voor doorgaand zwaar vrachtverkeer.

Osdorperweg lijkt sterk op Sloterweg
Het gemeentelijke ‘Mobiliteitsplan Nieuw-West, Amsterdam Autoluw’ geeft beide wegen ook dezelfde status. Die van ‘erftoegangsweg’ en beide zijn onderdeel van ‘het Hoofdnet Fiets’. Het enige verschil is dat bij de Osdorperweg al sinds 1963 een verbod voor doorgaand zwaar vrachtverkeer geldt. Vrachtwagens zonder ontheffing mogen alleen over de Osdorperweg rijden als ze smaller zijn dan 2,20 m en de as-last onder de 4,8 ton blijft. In beide gevallen gaat het dus om een eeuwenoude dijk met een smalle weg zonder vrijliggende fietspaden waar niet eens overal een voetpad is.

Historisch besluit over Sloterweg
Maandag 31 januari 2022 werd bekend dat de Amsterdamse gemeenteraad een voor de Sloterweg historisch besluit heeft genomen. Na tientallen jaren actievoeren voor de verkeersveiligheid en het doorstaan van steeds wisselende kortdurende experimentele tussenoplossingen, stemde een meerderheid van de raad voor het instellen van vier elektronische knips op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten. Wie tot nu toe gewend is om dit gebied als doorgangsroute te doorkruisen om de opritten van de snelwegen te bereiken, zal na komende zomer over het daarvoor bestemde Hoofdnet Auto moeten rijden. Bewoners van Sloten en Nieuw Sloten krijgen een ontheffing om de camera’s zonder verkeersboete te kunnen passeren.

B&W behandelt raadsadres
De Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO), waaraan veel bewoners van de Osdorperweg zijn verbonden, stuurde eind januari een raadsadres naar de gemeenteraad. Wie dit leest, ziet dat de maat voor veel bewoners van de Osdorperweg nu echt helemaal vol is. Het vertrouwen in stadsdeel Nieuw-West, tot nu toe verantwoordelijk voor de Osdorperweg, is gedaald tot een dieptepunt. De KOO verzoekt verkeerswethouder De Vries om de regie over de Osdorperweg, net als eerder bij de Sloterweg is gebeurd, over te nemen van het stadsdeel. Dit verzoek stond op dezelfde dag op de agenda van de gemeenteraad toen de raad uitgebreid discussieerde over de Sloterweg. De raad verzocht de wethouder om deze brief te beantwoorden.

Cosmetische ‘oplossingen’
Grootste klacht in het raadsadres betreft de onvrede over het al tientallen jaren slepende proces van eindeloos overleg met het stadsdeel. Telkens weer is er sprak van nieuwe onderzoeken, uitstel van uitvoering van plannen, uitvoering van wisselende marginale maatregelen, die net zo vaak weer werden ingetrokken en zelfs weer opnieuw werden ingevoerd! Het gaat hier dan om: het plaatsen en weghalen van drempels, chicanes, versmallingen, smileys, snelheidsborden, bliksemschichtbelijning, herhalingsborden, fietssuggestiestroken, bordjes ‘alleen bestemmingsverkeer’ en een ‘nep-inrijverbod’ tijdens de spitsuren. Kortom, allemaal maatregelen van cosmetische aard die niet bijdroegen aan het verminderen van het sluipverkeer en het verhogen van de veiligheid.

Zonder handhaving geen naleving regels
Omdat er bovendien van handhaving in al die jaren nooit sprake is geweest, worden het inrijverbod tijdens de spitsuren (sinds 2014), het verbod voor zwaar vrachtverkeer (sinds 1963) en de snelheid van 30 en 50 km (sinds 2007) massaal genegeerd. Daar komt nog eens bij dat het wegdek continu opnieuw aan gort wordt gereden en daarna verwaarloosd wordt. Oorzaak is het vele en te zware verkeer dat de veendijk doet verzakken en verschuiven met als gevolg verzakkingen en scheuren in het wegdek, leidingbreuken en trillingsschade aan de huizen waarbij vooral de dijkwoningen het moeten ontgelden.

Tegenstrijdig beleid
Het valt de bewoners die zich al langere tijd voor de Osdorperweg inzetten op dat stadsdeel Nieuw-West hier een zwalkend en tegenstrijdig beleid voert. Uitbreiding van bedrijven zou sinds 2010 niet meer worden toegestaan. Méér zwaar vrachtverkeer zou niet kunnen, maar tóch zou de weg nu wél geschikt moeten worden gemaakt voor zwaar vrachtverkeer. Het TNO-rapport uit 2000 over de trillingsschade is terzijde geschoven, terwijl Waternet de noodklok heeft geluid over de kwetsbare veendijk. In 2019 is extra budget toegevoegd om ook het in 2007 gerenoveerde stuk Osdorperweg te kunnen herstellen, hetgeen nu weer wordt afgewimpeld. In 2018 is vastgesteld dat deze weg geen deel meer uitmaakt van het Hoofd- en Plusnet Auto.

Hoe is dit alles te rijmen met het plan om de weg nu geschikt te maken voor zwaar verkeer en het faciliteren voor doorgaand verkeer? Hoe kan het dat er een lijst met uitgangspunten is samengesteld waarvan enkele elkaar tegenspreken? En: Waarom is de Tom Schreursweg met een beperkte vorm van burgerparticipatie in één keer omgezet in een éénrichtingsweg en werd de inspraak over de Osdorperweg wél opeens uitgebreid naar de omringende regio, terwijl de Osdorperweg al jarenlang een lijdensweg moet doorlopen? Waarom wordt de langverwachte onderhoudsaanpak van een deel van de Osdorperweg opeens vier dagen van tevoren afgeblazen via een huis-aan-huisbrief zonder dat precies duidelijk is waaróm er opeens een onverwacht aanvullend funderingsonderzoek nodig is?

Mysterieuze machten?
“Amsterdammer voelt zich bij bouwplannen vaak vernederd”, concludeerde deze week de gemeentelijke ombudsman. Wat de Osdorperweg betreft formuleerden enkele bewoners het als volgt: “Wat is het toch dat burgers steeds opnieuw zich weer zó moeten inzetten om hun bestuurders wakker te schudden om eindelijk eens in actie te komen?” En “Het lijkt erop of we te maken hebben met hogere, ongrijpbare machten die onze bestuurders op een of andere mysterieuze wijze in de tang houden…” Oftewel: niet de veiligheid van de bewoners staat voorop, maar de financiële en economische belangen van bedrijven. 

De Oud Osdorpers hopen dan ook vurig op een zelfde aanpak door hun gemeentelijke bestuurders als bij de Sloterweg…

Theo Durenkamp; 4 februari 2022.

Van:pastedGraphic_1.png www.theodurenkamp.nl

Voormalig stadsdeelvoorzitter Henk Goettsch overleden

Op 22 januari 2022 kwam volkomen onverwachts een einde aan het leven van Henk Goettsch, die van 1998 tot 2006 voorzitter was van het toenmalige stadsdeel Slotervaart.

Henks werkzaamheden richtten zich natuurlijk vooral op de naoorlogse wijken in het stadsdeel en de sociale onrust onder radicaliserende jongeren in die jaren. Maar, Henk had ook altijd aandacht voor het landelijke gebied. Als portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening (Uitvoering) hield hij zich bijvoorbeeld bezig met de Sloterweg en De Oeverlanden.

Henk Goettsch.

Koeien en prachtig hek
Het is fijn dat Henk op Sloten ook tastbare zaken heeft nagelaten. Hij was het die bedacht en regelde dat dat prachtige parkachtige hek bij de entree van het Siegerpark er kwam. “Henk vond het van belang dat daar een mooi en passend hekwerk zou komen, omdat dat het aanzien van het park aan de Sloterweg zou verbeteren”, zo weet toenmalig lid Gerard Molewijk van de stadsdeelraad van de lokale partij ‘Slotervaart Levendige Tuinstad’ zich te herinneren.

Toenmalig collega in het Dagelijks Bestuur Liesbeth Stricker herinnert zich nog goed dat Henk er indertijd persoonlijk voor gezorgd heeft dat er Schotse Hooglanders in De Oeverlanden gingen grazen. Liesbeth: “Het waren echt Henks koeien!”.

Bestemmingsplannen Sloterweg vernieuwd
Liesbeth: “In dit tijd waren we ook heel druk met de bestemmingsplannen voor de Sloterweg. Tot teleurstelling van sommige bewoners kwam daar toen uit dat er stringente regels voor de bebouwing langs de historische dijkweg van kracht werden. Maximaal 40% van een perceel mocht worden bebouwd. De rest moest groen blijven. Bovendien gold als maximale bouwhoogte negen meter. Ook de sloten langs de Sloterweg werden beschermd. Dat betekende dat er vanaf toen niet langer zomaar een dam (in plaats van een brug) in de sloot mocht worden gemaakt. Zo wilden we de waterkwaliteit in de sloten verbeteren.”

Sportpark Sloten gered
Het was ook in die tijd dat wethouder Duco Stadig plotseling het plan lanceerde om Sportpark Sloten en de volkstuinparken Lissabon en Ons Buiten te willen volbouwen met woningen. Op het sportpark zou alleen de wielerbaan blijven bestaan en daaromheen moesten dan woningen komen. Liesbeth Stricker: “Daar zijn wij als Dagelijks Bestuur toen fel tegenin gegaan. We hoorden pas vlak voor Kerst van 2002 dat hij die plannen al in januari in de commissie van de gemeenteraad aan de orde wilde stellen. Toen hebben we in no time samen met de volkstuinparken een actie op touw gezet. Ook de Dorpsraad heeft daar natuurlijk een actieve rol in vervuld. Om het de gemeenteraadsleden makkelijk te maken, hebben we een bus gehuurd. En op zaterdag 4 januari 2003 lieten ruim 30 raadsleden zich, ondanks de vrieskou, ter plaatse informeren. Eerst langs bij de tuinparken en daarna koffie en thee in de kantine van Blauw-Wit op het sportpark. Er was ook veel volk uit Sloten op af gekomen. Er werden felle toespraken van tegenstanders gehouden. Dat plan was daarna snel van tafel…”

Verder zonder Henk
Sloten is Henk dan ook grote dank verschuldigd. Op 28 januari is Henk in besloten kring gecremeerd. De redactie wenst zijn maatje Christien en kinderen Evita en Rudi veel sterkte.

Tamar Frankfurther; 31 januari 2022.

Gemeente stelt aanpak Osdorperweg plotseling wéér uit

Vier dagen vóór de start van de lang verwachte werkzaamheden aan de Osdorperweg heeft de gemeente via een huis-aan-huisbrief bekend gemaakt het werk dat 1 februari 2022 zou starten tóch weer uit te stellen. Reden: een tekort aan kabels en een onverwacht aanvullend bodem- en verhardingsonderzoek. De bewoners zijn vol ongeloof en frustratie…

Op 1 februari zou Liander Elektra starten met het vernieuwen van zijn kabels in de berm van de Osdorperweg. Vervolgens zou dan op 1 maart aan het groot onderhoud van de rijbaan worden begonnen. De huis-aan-huisbrief vermeldt dat door de grote wereldwijde vraag naar kabels er op dit moment een tekort is aan kabels. De kabelvervanging die voorafgaat aan de renovatie van de weg loopt daardoor vertraging op.

Een tweede vertragende factor die de gemeente noemt is dat er onverwacht een aanvullend bodem- en verhardingsonderzoek nodig is. De geplande startdatum van het groot onderhoud aan de weg op 1 maart zal daardoor niet worden gehaald.

Nieuwe startdatum onbekend
Een nieuwe datum voor zowel de start van de bekabeling als van het wegonderhoud wordt niet genoemd. En dat terwijl in december een gedetailleerd uitvoeringsplan met data voor alle zes fases werd gepresenteerd. Hierin was de vervanging van het wegdek verdeeld in zes periodes van elk een maand waarin telkens een beperkt stuk van de weg zou worden vervangen. Dit met de bedoeling om de bedrijven en woningen op dit 1,5 km lange stuk gedurende dit half jaar bereikbaar te houden. Want de hele klus met afsluiting zou tot 26 augustus in beslag nemen, waarna de weg weer volledig voor het verkeer open kan.

Grote vraag is nu wanneer het werk wél van start gaat. De uitvoering van het project loopt nu een groot risico. Immers met het huidige tekort aan personeel zal de aannemer het werk nooit meer in de geplande tijdsomvang kunnen uitvoeren. Vraag is ook of een dergelijke grote klus die 7 maanden beslag neemt zo maar in zijn geheel kan worden doorgeschoven met al het reeds ingeplande personeel.

Onverwacht onderzoek…
Het ongelooflijke van deze gemeentelijke aankondiging zit hem vooral in de opmerking dat er opeens nog onverwacht een aanvullend bodem- en funderingsonderzoek moet komen. En dat terwijl in december het hele onderhoudsplan met een gefaseerd tijdspad van 1 februari tot 1 september al klaar lag. En wel met alle omleidingsroutes tijdens de 6 maanden waarin de weg niet gebruikt kan worden. Dit alles geeft nu ongeloof en frustratie bij de bewoners. Ongeloof, omdat niet is te bevatten dat genoemd bodemonderzoek bij een dergelijk project over het hoofd gezien zou zijn: “Er zijn in Amsterdam toch zeker méér verkeersprojecten waarbij een dergelijk noodzakelijk onderzoek wél tijdig wordt ingepland?” En “waarom nu opeens een onverwacht aanvullend onderzoek? Dit riekt naar fors mismanagement. Of zijn er andere redenen die wellicht niet bekend mogen worden?”, aldus een van de bewoners.

Uitstel bevestigt nogmaals raadsadres
Het uitstel is voor de zoveelste keer weer een fikse tegenvaller voor de bewoners van Oud Osdorp en de Klankbordgroep Oud Osdorp. De frustratie is des te groter, omdat deze gemeentelijke bekendmaking plotseling en slechts enkele dagen vóór de start van het werk in de brievenbus belandt. De reacties vanuit de bewoners onderstrepen nog eens exact alle klachten in het raadsadres dat de klankbordgroep afgelopen maand aan alle gemeenteraadsleden heeft gezonden. De grootste gemeenschappelijke noemer van alle klachten betreft het steeds weer jarenlang opnieuw uitstellen van beloofde uitvoeringsplannen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 27 januari is besloten dat dit Oud Osdorpse raadsadres door het College van B&W zal worden afgewikkeld. Dat besluit viel toevallig precies op dezelfde dag dat de gemeenteraad zijn finale oordeel uitsprak over de ook al tientallen jaren slepende verkeersoplossing voor de Sloterweg. De uitslag van deze hoofdelijke stemming zal maandag 31 januari bekend worden. Vanaf dan zal alle aandacht op de Osdorperweg kunnen worden gericht waarbij eenzelfde -hopelijk- succesvol resultaat kan worden bereikt.

Uitvoeringsplan verkrijgbaar
In de huis-aan-huisbrief biedt de gemeente de bewoners aan om het uitvoeringsplan op te vragen. Echter wél met het voorbehoud dat de daarin genoemde data nu dus niet meer van toepassing zijn! Wie het plan wil ontvangen kan een e-mail zenden aan de omgevingsmanager van de gemeente: p.leuverink@amsterdam.nl

Theo Durenkamp; 29 januari 2022.

Van:pastedGraphic_1.png www.theodurenkamp.nl

Zie ook: Bewonersbrief uitstel aanpak Osdorperweg 31 januari 2022

Zie ook: Ondertekend Raadsadres 13 januari 2022

‘Nieuw-West vist structureel achter het net’: verkeersdiscussie over Sloterweg sleept zich voort

Aan animo geen gebrek. Maar liefst 132 insprekers probeerden de gemeente er dinsdagavond van te overtuigen dat de Sloterweg open moet blijven voor álle automobilisten, of pleitten juist dat de weg alleen gebruikt zou moeten worden door bestemmingsverkeer.

Het Parool – Marc Kruyswijk – 19 januari 2022

pastedGraphic.pngDe Sloterweg is niet berekend op de 15.000 auto’s die er dagelijks gebruik
van maken: de smalle weg is geschikt voor slechts 6.000 auto’s per dag.
Beeld: Dingena Mol.

Zelden liepen zoveel mensen warm om hun mening te geven over wat in beginsel een verkeerskwestie is, die uiteindelijk draait om de vraag of bepaalde buurten en het dorp Sloten in het bijzonder, mogen worden ‘bevoordeeld’ ten koste van de vele bewoners van Nieuw-West.

De groep die die laatste mening was toegedaan was luid en duidelijk aanwezig, tijdens de eerste van maar liefst twee inspraakavonden die de gemeente deze week op de rol heeft staan. De tegenstanders moeten, als de plannen doorgaan, namelijk vele extra kilometers maken om het stadsdeel per auto te verlaten.

Slepende kwestie
Het is een kwestie die inmiddels slepend mag worden genoemd. Het draait om de Sloterweg, die bij lange na niet berekend is op de 15.000 auto’s die er dagelijks gebruik van maken: de smalle weg is geschikt voor slechts 6000 auto’s per dag, blijkt uit onderzoek.

Van al die voertuigen is het grootste deel afkomstig uit Nieuw-West. De woonwijken achter en in het verlengde van de Sloterweg, met name De Aker en Osdorp, groeien als kool. De buurten zijn sterk gericht op de stad en helemaal ingericht op de auto: er zijn veel parkeerplaatsen en de toegang tot het openbaar vervoer is matig tot belabberd te noemen.

Elektronisch toezicht
Insteek van de gemeente is de Sloterweg af te sluiten voor verkeer dat de route gebruikt om op de A4 te komen. Twee jaar geleden al kwam de gemeente met het plan waarover al langer werd gesproken: elektronisch toezicht. Alleen mensen met toestemming zouden nog van de weg gebruik mogen maken. Wie de weg zonder vergunning zou gebruiken, kon automatisch een bekeuring tegemoet zien van 90 euro per keer.

Dat was tegen het zere been van de bewoners van De Aker en de rest van Osdorp. Want voor hen is de weg van groot belang. Wie moest omrijden, zou minuten extra reistijd kwijt zijn. Veel insprekers stelden dat de omrijtijden veel langer zijn dan de gemeente beweert. Met veel meer uitstoot tot gevolg, en een ernstige aantasting van de verkeersveiligheid, vanwege de stijging van het aantal autokilometers.

Nieuw-West pist naast pot
Alle argumenten kwamen dinsdagmiddag en -avond uitgebreid aan de orde. Volgens veel insprekers zouden de andere straten van Nieuw-West het buitensporig voor hun kiezen krijgen. Volgens een van hen zou dat ‘prettig zijn voor de inwoners van Sloten, maar een stuk gevaarlijker voor alle andere mensen in de wijken erachter’.

Een andere inspreker stelde dat Nieuw-West er altijd bekaaid vanaf komt bij infrastructurele investeringen. “Er worden miljoenen uitgegeven aan verkeersmaatregelen, maar om de een of andere reden vist Nieuw-West structureel achter het net.” Hij eindigde zijn betoog met de stelling dat iedereen erbij gebaat is als auto’s zo snel mogelijk op de snelweg zitten en niet oeverloos moeten omrijden door buurten waar wordt geleefd.

Ordinaire oprit van A4
Ook de voorstanders van de door de gemeente voorgestelde maatregel om verkeer zoveel mogelijk te weren van de Sloterweg lieten zich niet onbetuigd, hoewel zij tijdens de eerste van de twee inspraakavonden in de minderheid waren. Een van hen stelde dat de straat de laatste jaren is verworden tot ‘een ordinaire oprit van de A4’. “Daar is de Sloterweg nooit voor bedoeld.”

De eerste van de twee inspraakmomenten werd gekweld door digitaal ongemak: veel mensen die gebruik wilden maken van de mogelijkheid om de raadsleden toe te spreken voordat het onderwerp donderdag op de agenda staat, konden geen verbinding krijgen. Voor hen biedt de tweede inspraakavond waarschijnlijk een goede gelegenheid.

Van: www.parool.nl/amsterdam/nieuw-west-vist-structureel-achter-het-net-verkeersdiscussie-over-sloterweg-sleept-zich-voort~b07b6add/