Erik Swierstra

Zeven partijen over vier actuele issues in het landelijke gebied: Oud Osdorp

Op woensdag 16 maart 2022 mag u uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie.

De werkgroep Publiciteit Sloten-Oud Osdorp nam contact op met twaalf grotere partijen die een goede kans maken op zetels in de volgende gemeenteraad te krijgen. Gevraagd werd of zij zich wilden buigen over vier actuele issues die op het ogenblik in het landelijke gebied van Nieuw-West spelen. Zeven partijen wilden hieraan meewerken. Hieronder treft u de standpunten van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en de VVD over twee onderwerpen die in Oud Osdorp spelen. Voor Sloten klik hier.

Osdorperweg

Dit is een smalle, drukke dijkweg (onderdeel Hoofdnet Fiets) met veel sluipverkeer tussen Osdorp en Halfweg. Daardoor onveilig voor fietsers. De Dorpsraad voert al sinds de jaren ’60 actie om de weg veiliger te maken. Volgens het Mobiliteitsplan Nieuw West uit 2021 moet deze weg autoluw worden. Het stadsdeel slaagt er al 20 jaar niet in om oplossingen te vinden. Met de vergelijkbare Sloterweg heeft de centrale stad begin 2022 wel een oplossing gevonden. Vragen:

* Wat is uw mening over de toekomstige status van deze ‘erfontsluitingsweg’. Moet sluipverkeer onmogelijk worden gemaakt?

* Vindt u dat de wethouder Verkeer de regie van het stadsdeel moet overnemen? En dat een professioneel traject van inspraak en alternatieve oplossingen moet starten, vergelijkbaar met de Sloterweg?

Bijna niemand houdt zich in de dorpskern van Oud Osdorp aan de toegestane snelheid van 30 km/uur. Foto: Tamar Frankfurther.

Standpunt ChristenUnie
De Osdorperweg is niet geschikt als route voor doorgaand verkeer en al helemaal niet voor zwaar vrachtverkeer. Het is te druk op deze route en gemotoriseerd houdt zich bijna niet aan de snelheidslimieten van 30 en 50 km/uur. Dat is onze eigen ervaring als we daar zijn. Voor fietsers en voor wandelaars is de Osdorperweg nu geen fijne en veilige fiets- en wandelroute.

De Osdorperweg moet alleen nog toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer, bijvoorbeeld via een knip. De weg blijft wat de ChristenUnie betreft 30 km/uur en de voorzieningen voor zowel fietsers als wandelaars worden verbeterd.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Osdorperweg hoeft niet perse onder regie te vallen van het gemeentebestuur, als het gehele participatietraject maar heel helder is en dat er wordt toegewerkt naar een concrete oplossing binnen afzienbare tijd voor een veilige Osdorperweg.

Standpunt D66
Wij vinden dat, net als voor Sloten, het landelijke karakter van Oud Osdorp behouden moet blijven en dat sluipverkeer onmogelijk moet worden gemaakt. Het is zonder meer gevaarlijk om over de Osdorperweg (Hoofdnet Fiets) te fietsen omdat deze weg gebruikt wordt als sluiproute tussen Osdorp en Halfweg. Wat ons betreft gaat hier snel iets aan veranderen en wordt op de hele weg een 30 km-regeling ingesteld, evenals bereikbaarheid alleen voor bestemmingsverkeer via een ‘knip’, zoals dat nu ook bij de Sloterweg gaat gebeuren.

Ja, de wethouder Verkeer van de gemeente moet de regie overnemen. Daar zijn we het helemaal mee eens omdat de Osdorperweg ‘Hoofdnet Fiets’ is en de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeente ligt. Ook lijkt dit te groot en te ingewikkeld voor het stadsdeel want er is te weinig voortgang. De bewoners dienen natuurlijk goed gehoord te worden in deze kwestie.

Standpunt GroenLinks
Sluipverkeer op wegen die ongeschikt zijn voor doorgaand autoverkeer zorgt voor onveiligheid en moet geweerd worden. In de stadsdeelcommissie van 15 februari 2022 heeft GroenLinks een advies ingediend om z.s.m. over te gaan tot invoeren 30 km/uur en het plaatsen van een elektronische knip. Het dossier Osdorperweg speelt al sinds 1963, hopelijk kunnen we nu eindelijk stappen zetten om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

GroenLinks is voor uitgebreide bevoegdheden van stadsdelen. Met het ingediende advies in de stadsdeelcommissie borgen we dat de wensen van bewoners en Dorpsraad gehoord zijn en is er een goede uitgangspositie om dit alsnog op stadsdeelniveau op te lossen. Maar als het daar wéér stokt, is er ook een rol voor de centrale stad weggelegd om het dossier vlot te trekken, zoals ook bij de Sloterweg is gebeurd.

Standpunt PvdA
Ja, zeker! Wij pleiten voor een ‘knip’ en hebben in de stadsdeelcommissie samen met GroenLinks en 50+ een advies erover ingediend. Onze mening over de aanpak van de verkeersonveiligheid op deze drukke en smalle veendijk was/is duidelijk: een knip op de Osdorperweg en voor de hele weg een maximum snelheid van 30 km/uur invoeren (zie stadsdeelcommissievergadering van 15 feb. 2022). Hier geldt namelijk al sinds 1963 (ten tijde van PvdA-wethouder Joop den Uyl) een verbod voor vrachtverkeer (niet breder dan 2,20 meter en de as-last niet zwaarder dan 4,8 ton). In al die 60 jaar is er nimmer op gehandhaafd! Wij zijn voor het nemen van een nieuw verkeersbesluit (het oude is nergens te vinden) zodat het verbod en de opgelegde boetes rechtsgeldig kunnen worden.

De nodige adviezen zijn al doorgegeven en wij zien niet de noodzaak van nog langer wachten. Het is gemeentelijk beleid (Agenda Autoluw) om woonbuurten en wegen die niet voor doorgaand verkeer bedoeld zijn, zoals de Osdorperweg, zo veel mogelijk te ontlasten van gemotoriseerd (zwaar of licht) verkeer. Van belang hier, is onze overtuigingskracht richting de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Amsterdam om samen actief de problematiek rond Sloterweg en ook Osdorperweg na jaren getouwtrek (gemeenteraad/stadsdeelcommissie ) voor eens en altijd adequaat op te lossen. De nodige adviezen zijn al doorgegeven en wij zien niet de noodzaak van nog eens wachten. 60 jaar lang ontbrak het aan politieke lef om knopen door te hakken! Het is tijd om door te pakken, liever gisteren dan vandaag!

Standpunt Partij voor de Dieren
De veiligheid van fietsers is voor de Partij voor de Dieren heel belangrijk. Wij zijn groot voorstander van de autoluwe stad en willen ruim baan geven aan voetgangers en fietsers. In ons verkiezingsprogramma hebben we uitdrukkelijk opgenomen dat de Osdorperweg autoluw moet worden en alleen toegankelijk moet zijn voor bestemmingsverkeer (zie pag. 36). U kunt ons verkiezingsprogramma vinden op onze website.

De Partij voor de Dieren-fractie is, zoals gezegd, voor het autoluw maken van de Osdorperweg en vindt dat deze alleen toegankelijk moet zijn voor bestemmingsverkeer (zie pag. 36 van ons verkiezingsprogramma). Bovendien zijn wij van mening dat het erg belangrijk is om participatie en inspraak van bewoners op plannen voor de buurt te verbeteren. Wij denken dat een professioneel traject van inspraak en alternatieve oplossingen en inmenging van de wethouder Verkeer op dit thema goede manieren zijn om te zorgen dat de verkeersveiligheid van de Osdorperweg zo snel mogelijk verbetert.

Standpunt SP
De SP wil doorgaand autoverkeer zoveel als mogelijk over Plusnet Auto leiden en anders over Hoofdnet Auto. De SP wil hiervoor passende maatregelen, die er ook voor zorgen dat autoverkeer niet uitwijkt via ‘erfontsluitingswegen’ door andere buurten. Dit bevordert de leefbaarheid in woonbuurten.

De SP vindt dat een oplossing voor de Osdorperweg veel te lang duurt. Het professionele traject van inspraak en alternatieve oplossingen op de Sloterweg is onder verantwoordelijkheid van de centrale stad, maar met name onder regie van het stadsdeel uitgevoerd. De lokale kennis is zeer nuttig, juist bij het organiseren van inspraak. De SP is voor een zorgvuldige weging van meerdere alternatieve oplossingen. Dit moet door middel van ruime mogelijkheden voor inspraak.

Standpunt VVD
De VVD is voor het afwaarderen van de weg naar 30 km/uur met handhaving d.m.v. camera’s. Na monitoring en vaststelling m.b.t. de hoeveelheid verkeersbewegingen (landelijke norm voor dit type weg is 5.000 per 24 uur, Amsterdam hanteert echter 6.000 per 24 uur) zal er bij overschrijding, kentekenregistratie aan het camerasysteem moeten worden toegevoegd. Hierdoor kan de Osdorperweg geen verbindingsweg meer zijn!

Ja, de wethouder Verkeer en Vervoer moet de regie overnemen. Daar ligt ook de bevoegdheid voor de eindbeslissing. Het besluit over het aanpassen van het verkeer had hier al lang geleden genomen moeten worden. Er komen nu allerlei voorstellen, mede in het kader van het onderhoud, om de dijk (dus weg) te verbreden. Gelijk de bomen verplaatsen, vrije fiets- en voetpaden aanleggen etc. Maar, dit is nu precies wat de bewoners níet willen. Hierdoor wordt juist het idee gewekt dat het een doorgaande hoge snelheidsweg kan blijven. De VVD zegt daarom: Kijk nu in op gemeentelijk niveau wat wel en niet kan op de Osdorperweg. Elders in de gemeente krijgen hele straten het rode (fietspad) asfalt, zoals laatst nog op de Ceintuurbaan (tussen Ferdinand Bolstraat en Sarphatipark) waar de auto te gast is. Hier wordt de maximum snelheid 30 km/uur. Wij vragen ons af: Waarom kan dit niet op de Osdorperweg? Dus ja, als de wethouder Verkeer en Vervoer van de centrale stad deze beslissing kan nemen, zonder allerlei vernieuwingen waar niemand op zit te wachten, dan graag! Zo behoud je ook het karakter van de Osdorperweg en de omgeving.

Vrije doorzichten langs Osdorperweg

Volgens het bestemmingsplan mag langs de Osdorperweg geen nieuwbouw plaatsvinden, om zicht op het open achterland te behouden. In 2021 heeft het stadsdeelbestuur in strijd hiermee toestemming gegeven voor nieuwbouw, zodat grondeigenaar parochie Halfweg zijn grond te gelde kan maken. Vragen:

* Vindt uw partij dat de vergunning in 2021 eenmalig moet zijn geweest en dus geen precedentwerking mag hebben?

* Vindt uw partij dat er, om dit in de toekomst herhaling te voorkomen, een strenger verbod op nieuwbouw moet komen? Bijvoorbeeld in de vorm van een omgevingsvisie? N.B. Vervangende nieuwbouw mag wel. Dus bestaande gebouwen en woningen mogen vernieuwd worden. Hier gaat het echt om nieuwbouw op tot nu toe open plekken.

Doorzicht op het achterland vanaf de Osdorperweg in Oud Osdorp.
Foto: Tamar Frankfurther.

Standpunt ChristenUnie
De Osdorperweg is een eeuwenoude verbindingsweg met historische waarde. In de loop van de jaren zijn er allerlei woningen en loodsen (aan)gebouwd in allerlei stijlen en functies. Dat er her en der gebouwd wordt (bijvoorbeeld herbouw of aanbouw) op kleine schaal lijkt de ChristenUnie mogelijk.

Daarvoor is wel eerst een heldere visie nodig op de omgeving en ontwikkeling van de Osdorperweg. Samen met bewoners, maar ook met particuliere grondbezitters moet deze visie worden opgesteld en heldere afspraken worden gemaakt: Wat moet beschermd worden en waar is nog bouwruimte met welke voorwaarden? Historische elementen en (gemeentelijke) monumenten, zoals de grafkelder van de familie Decker en het polderpatroon zijn het beschermen waard. Dit moet klip en klaar worden vastgelegd in de Omgevingsvisie om te voorkomen dat het karakter van de Osdorperweg verdwijnt.

Standpunt D66
Daar zijn we het geheel mee eens. Dat er nu gebouwd mag worden bij de oude begraafplaats, mag geen precedent zijn voor nieuwe bouwinitiatieven in de toekomst.

Ja, daar zijn we het geheel mee eens. Wat betreft een omgevingsvisie: Die bestaat al voor de hele gemeente. Gebaseerd op de omgevingsvisie kunnen voor het stadsdeel omgevingsplannen worden opgesteld. Dat lijkt ons een goed plan.

Standpunt GroenLinks
In het algemeen is GroenLinks geen voorstander van precedentwerking, zicht op het open landschap moet behouden blijven.

GroenLinks is geen voorstander van extra bebouwing in de groene buitenruimte. Keuzes daarvoor in het verleden zijn al ingrijpend genoeg. We moeten duidelijke regels opnemen in het omgevingsplan hiervoor.

Standpunt PvdA
Wat ons betreft is het de laatste keer dat zoiets gebeurt. Wij zullen als PvdA-fractie van Nieuw-West ervoor proberen te zorgen dat er geen vergunning verleend wordt totdat de Omgevingswet op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 inwerking treedt. Het is voor ons belangrijk dat de gebiedsontwikkeling niet belemmerd wordt. Een van de belangrijkste veranderingen van de Omgevingswet is de ‘integrale vergunningverlening’. Daarbij worden besluiten niet meer los van elkaar genomen, maar steken alle betrokken partijen de koppen bij elkaar en bespreken ze de vergunningaanvraag. Daardoor en in afwachting van de invoering van de Omgevingswet, zullen wij samen met onze fractie in de gemeenteraad de komende jaren nauwlettend zijn voor de uitvoering van VTH-bouw (vergunningen, toezicht en handhaving) en dat de concretisering ervan oplettend moet worden gemonitord.

Mee eens, een strikt verbod op nieuwbouw moet er komen, en zoals wij bij vraag 1 hebben gesteld, eisen we betere uitvoering van VTH-taken. Dit betekent dat bij toename van taken, de concretisering van toezicht en handhaving, de doelmatige aandacht krijgt en de mogelijkheid wordt gefaciliteerd.

Wat ons betreft moet een duurzame en integrale ontwikkeling centraal staan bij de discussies tussen de verschillende belangengroepen over de ontwikkelingsmogelijkheden en het behoud van het dorpsgezicht Oud Osdorp.

Daarom willen wij graag de ontwikkelingen en ambities voor het grondgebied langs de Osdorperweg in een omgevingsvisie schetsen. Daarbij moet er rekening worden gehouden met onder meer bouwwerken, infrastructuur, water en cultureel erfgoed. De visie hoeft geen gedetailleerd plan te zijn maar moet wel de hoofdlijnen bevatten van het langetermijnbeleid. Het stadsdeel en gemeente zijn sowieso verplicht een omgevingsvisie te maken.

Standpunt Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren is het ermee eens dat het belangrijk is om niet, tegen het bestemmingsplan in, nieuwbouwplannen door te voeren langs de Osdorperweg.

De Partij voor de Dieren vindt het heel belangrijk dat groene en landelijke gebieden in Amsterdam ook écht groen en landelijk blijven. Zo strijden wij bijvoorbeeld al jaren voor het behoud van de Lutkemeerpolder. Nieuwbouw op tot nu toe open plekken is wat ons betreft daarom ook niet wenselijk. Wij denken dat renoveren en beter gebruik van de ruimte in bestaande gebouwen betere oplossingen zijn voor het woningprobleem dan bouwen in het groen/landelijk gebied.

Standpunt SP
Ja, de SP wil het karakter van het landelijke gebied behouden en beschermen. Met respect voor de historische opzet, het open karakter en de zichtlijnen. Daarom is de SP bijvoorbeeld ook tegen het bouwen in de Sloterplas. Daar komt ook geen nieuwe Meervaart als het aan de SP ligt.

De SP vindt het belangrijk dat in de toekomst voorkomen moet worden dat er nog bijgebouwd wordt ten koste van het historische open karakter. De SP is tegen het bebouwen van landelijke groen gebieden. De SP is daarom ook tegen het bouwen van een bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder.

De SP vindt dat de gemeente zich strikter moet houden aan bestaande richtlijnen en daar waar nodig moeten deze worden aangevuld met extra regels en richtlijnen.

Standpunt VVD
Ja, de VVD is voor lintbebouwing, zodat de opendoorkijk naar het achterland behouden blijft.

Dit wordt lastig, daar op de vele openlocaties reeds een bouwbestemming rust, waardoor ook hierop bebouwing is toegestaan, als dat past binnen de juridische mogelijkheden.

Voor de standpunten over twee actuele Slotense issues klik hier.

Tamar Frankfurther; 7 maart 2022.

Zie ook: Zeven partijen over vier actuele issues in het landelijke gebied – Oud Osdorp (pdf)

Kandidaten gemeenteraad en stadsdeelcommissie op de zeepkist deel 2

Op 16 maart 2022 mogen alle Amsterdammers van 18 jaar en ouder bepalen wie in de nieuwe gemeenteraad komen

Wie 16 jaar en ouder is, mag (ook) stemmen op kandidaten van de stadsdeelcommissie Nieuw-West.

Ontmoet deze week: D66, GroenLinks, GoedBeterWest, PvdD en de SP
Partijen die in de gemeenteraad en/of de stadsdeelcommissie willen komen, krijgen de kans om zich aan u voor te stellen. Op de plek van hun keuze hebben zij zich in het landelijke gebied laten vastleggen. Acht partijen maakten van dit aanbod gebruik. Deze week maakt u kennis met GroenLinks op de plek waar de knip op de westtak van de Sloterweg komt, de SP bij het ‘Sloten-bord op de Vrije Geer, GoedBeterWest op Natuurpark Vrije Geer, de PvdD bij het afvalpunt Sloterweg/Slimmeweg en D66 bij het braakliggende bouwterrein in het hart van Sloten. Vorige week maakte u al kennis met de VVD, ChristenUnie en de PvdA.

Socialistische Partij (SP)

De ervaren SP-lijsttrekker (Remine Alberts) en nummer 2 op de lijst voor de gemeenteraad (Erik Bobeldijk) weten veel van het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp. Erik neemt zijn langjarige stadsdeelervaring mee naar de centrale stad. Het is duidelijk dat hij nu, anders dan in zijn functie als portefeuillehouder, zijn eigen politieke mening kan uitdragen. 

Open landelijke karakter behouden en geen prestige projecten
De SP wilde graag op de foto bij de entree van het landelijke gebied op de Vrije Geer. Waarom? “Omdat deze plek voor ons symbool staat voor het behoud van het open, weidse en landelijke karakter van Sloten en Oud Osdorp. Er moest indertijd flink actie voor worden gevoerd om het Weilandje Vrije Geer te behouden. De SP is blij met dergelijke initiatieven en ondersteunt die graag. En dat geldt ook voor het verzet tegen de prestige projecten van nú, zoals de bouw van de Meervaart in de Sloterplas. Die plek is ongeschikt en het is ook dramatisch duur om daar te bouwen. Dat project gaat – net als de Noord-Zuidlijn – zeker tot financiële drama’s leiden. De Sloterplas is vanaf de rand meteen al heel diep. Daar bouwen brengt enorme risico’s met zich mee. En de Lutkemeerpolder. Ook zoiets. Wat ons betreft komen daar geen bedrijventerreinen.” 

Sociale huur ook in landelijke gebied
De SP vindt dat overal, ook in het landelijke gebied, meer sociale huurwoningen gebouwd moeten worden, omdat daarvoor lange wachtlijsten bestaan: “Eén op de vier Amsterdammers heeft schulden (de hypotheekschuld niet meegerekend). De huren zijn zo hoog dat velen meer dan 30% van hun inkomen kwijt zijn aan huur; sommigen zelfs 50%. Op dit moment mogen woningcorporaties sociale huurwoningen verkopen. Wij zien het liefst een verbod op verkoop van sociale huurwoningen. Sociale koopwoningen bieden alleen op de korte termijn soelaas. Huizen tot 512.000 euro moeten tegenwoordig tien jaar door de koper bewoond worden, maar daarna mag deze de woning verkopen of verhuren. Dan geldt gewoon het marktmechanisme als voor iedere andere woning en ben je de goedkopere woning dus kwijt. Het is nu zo dat in het landelijke gebied vooral veel dure koopwoningen worden gebouwd. Het mag toch niet zo zijn dat als je groen voor je snufferd hebt, dat je dan automatisch ook een dikke portemonnee moet hebben?”

Remine Alberts en Erik Bobeldijk (nummer 1 en 2 op de lijst voor de gemeenteraad) op de Vrije Geer. “Net als op de Sloterweg gaat het hier straks eindelijk veel rustiger worden. Het wordt hier veilig en leefbaar!”, zeggen Remine Alberts en Erik Bobeldijk enthousiast.

Partij voor de Dieren (PvdD)

Lijsttrekker Jonas van Lammeren zit sinds 2010 in de gemeenteraad en bereikte zoveel dat hij in 2018 werd verkozen tot ‘beste raadslid van Nederland’. 

Meer groen in een gezonde stad zonder groeidrift
Lijsttrekker Van Lammeren: “Wij zijn tegen de ‘groeidrift’. De stad moet groener worden met voldoende ruimte voor sport en recreatie. Een fijne stad om in te wonen, werken en leven. Daardoor verbetert ook de gezondheid en het welzijn van de Amsterdammers. Door de stad te verdichten en overal waar het maar kan woningen en bedrijventerrein te bouwen, maak je op de korte termijn winst. Maar, op de lange termijn betaal je daarvoor rekening. Denk bijvoorbeeld aan de hogere ziektekosten die ontstaan doordat Amsterdammers in die volle stad ongezonder en ongelukkiger zijn. Het woningtekort kan worden opgelost door op landbouwgrond elders in het land een nieuwe grote duurzame stad te bouwen.”

Tegen bouwdrift Lutkemeerpolder
De Partij voor de Dieren strijdt al jaren – zij aan zij met Platform Behoud Lutkemeer – voor het groen houden van de polder. De PvdD: “Het volbouwen van de Lutkemeer staat voor veel meer dan alleen letterlijk het behoud van die ene polder. Dat het College koste wat kost – zelfs ondanks de bewezen corruptie – vasthoudt aan het vernielen van die kostbare landbouwgrond toont het falende beleid aan. Het is ook een principiële kwestie: Vóór behoud van het groen. Vóór verhoging van het welzijn. Dáárom wordt hier zo hard voor geknokt! Dat het zo moeilijk is om die paar hectare landbouwgrond te redden van de bouwdrift, toont aan met wat voor bestuur we hier in Amsterdam te maken hebben.”

Geen windmolens voor energie slurpende datacenters
“Wij zijn tegen de komst van windmolens op het land in de stad”, verklaart Van Lammeren. “Eerst haalt de gemeente veel datacenters naar Amsterdam en dan moeten er, te dicht bij de woningen en in het groen, hoge windmolens komen. Ten koste van de gezondheid van de Amsterdammers. En die datacenters vreten vervolgens al die opgewekte groene energie op. Dat is toch de omgekeerde wereld? Laten we eerst maar eens beginnen met het verduurzamen van de woningen. De PvdD heeft daarover al contact me de woningbouwcorporaties. Eerst energie steken in het isoleren van woningen en vooral geen datacenters meer toelaten.”

Lijsttrekker Jonas van Lammeren, Judith Krom en Marc Emmerik (nummers 4 en 5 op de lijst voor de gemeenteraad) bij het afvalpunt Sloterweg/Slimmeweg: “Een schone stad is een leefbare stad. (Zwerf)afval heeft een grote negatieve impact op het milieu.”

GroenLinks

GroenLinksers Pieter Nijhof en Zeeger Ernsting: “We staan de komende raadsperiode voor de uitdaging om o.a. meer betaalbare woningen in een groenere stad te bouwen.” 

Behoud open landschap Oud Osdorp
GroenLinks verwacht dat er veel nieuwe bouwruimte beschikbaar komt “als we de dominantie van auto’s terugdringen en Schiphol laten krimpen. Wij kiezen voor verdichtingsbouw in de stad. Het open landschap en de resterende cultuurhistorie in het landelijke gebied kunnen dan behouden blijven. In Oud Osdorp mag er wat ons betreft dus niet meer in strijd met het bestemmingsplan worden gebouwd op nu nog onbebouwde kavels.” 

Sloterweg: niets doen was geen optie
Stadsdeelcommissielid Pieter Nijhof was naar eigen zeggen met stomheid geslagen toen hij vernam dat “er tien jaar geleden voor de Sloterweg bij het stadsdeel al tien oplossingen op tafel lagen en dat na inspraak en discussies uiteindelijk voor ‘optie 11: niets doen’ werd gekozen. De politiek moet ook moeilijke besluiten durven nemen en dat is nu dan eindelijk gebeurd”. “Een vergelijkbare situatie met sluipverkeer doet zich ook voor op de onveilige Osdorperweg in Oud Osdorp en in landelijk Noord.”, zo vult gemeenteraadslid Ernsting aan. “Als het stadsdeel na decennia nu nog steeds geen snelheid gaat maken met het vinden van een oplossing voor de Osdorperweg, is het verstandig wanneer de regie voor het vinden van een oplossing – net als eerder bij de Sloterweg – over gaat naar de centrale stad.”

Nieuw evenwicht voor De Oeverlanden
De gemeenteraad moet zich nog buigen over de ingediende zienswijzen op de nieuwe Hoofdgroenstructuur van Amsterdam. Raadslid Ernsting: “Waar je naar streeft is dat je zowel het gebied toegankelijker wilt maken als dat je daar de natuurwaarden en de biodiversiteit verhoogt. We moeten daarbij de optimale balans vinden.”

Pieter Nijhof (lijsttrekker stadsdeelcommissie Nieuw-West) en Zeeger Ernsting (nummer 2 op de lijst voor de gemeenteraad) vonden de plek waar de knip in de Sloterweg-West komt een geschikte fotolocatie: “Dit is de beste plek voor de knip omdat bezoekers aan het dorp Sloten dan vlak voor de knip hun auto kunnen parkeren en verder te voet het dorp in kunnen gaan. Bovendien is het parkeerterrein een veilige keerlus voor automobilisten die – ondanks de aankondigingen op de borden – toch zelf even wilden vaststellen dat je écht niet meer kunt doorrijden.”

D66

Dat D66 graag bij de kale bouwkavel in het hart van de Slotense dorpskern op de foto wilde, heeft zeker te maken met het feit dat lijsttrekker voor stadsdeel Nieuw-West Monique van ’t Hek al 22 jaar op Sloten woont. Zij wil niet dat ‘haar’ dorp vernield wordt met een te hoog en lelijk bouwproject. 

Open landschap Oud Osdorp behouden
Daarnaast willen de kandidaat-raadsleden Marja Lust, Nazmi Türkkol en van ’t Hek vooral benadrukken dat het vrije open landschap van Oud Osdorp wat hen betreft veel beter beschermd moet worden: “Dat is een ‘no-brainer’ waar geen misverstanden over mogen bestaan.”

Veiligheid Osdorperweg snel aanpakken
Ook de verkeerssituatie op de Osdorperweg heeft de volle aandacht van de partij. “Ook wij fietsen daar over die levensgevaarlijk weg die toch echt onder het Hoofdnet Fiets valt. Er is veel te veel verkeer en er wordt veel te hard gereden. Je wordt zo de berm in gedrukt en als een automobilist bijvoorbeeld wordt afgeleid door zijn mobile telefoon kan het zomaar misgaan. Daar moet nu echt snel een oplossing voor worden gevonden. Wat ons betreft kan de gemeente de regie hiervoor overnemen van het stadsdeel. Bewoners ondervinden dagelijks onaanvaardbare gevaren op die weg.”

Slotenaar Monique van ’t Hek (lijsttrekker stadsdeel Nieuw-West), Marja Lust en Nazmi Türkkol (nummers 8 en 11 op de lijst voor de gemeenteraad) voor de lege bouwkavel waar vroeger garage Kuykhoven stond: “De huizen die hier komen, moeten goed passen in het Beschermd Dorpsgezicht Sloten en niet teveel licht wegnemen uit de omliggende oude lage huizen. Dat betekent: Bouw in twee woonlagen (begane grond en puntdak) en in een op deze plek passende bouwstijl.”

GoedBeterWest (GBW)

In de komende periode krijgt Nieuw-West er door verdichtingsbouw en in het nieuwe Schinkelkwartier heel veel woningen bij. Het is essentieel dat al die bewoners straks zo veel mogelijk natuur dichtbij huis krijgen. 

Vóór ruig en verwilderd groen
Dat is tenminste hoe lijsttrekker Piet Boon van GoedBeterWest erover denkt. “En dan heb ik het over ruige natuur waar al die naar schatting 200.000 inwoners van Nieuw-West van moeten kunnen genieten. Zoals hier op Natuurpark Vrije Geer, maar ook in De Oeverlanden en bijvoorbeeld in het Siegerpark en in delen van Oud Osdorp. Natuur moet kunnen verwilderen en hoge natuurwaarden krijgen. Natuurlijk, is het ook nodig dat er recreatieve voorzieningen in de parken zijn, maar waarom moet het dan toch altijd meteen zo worden ‘aangeharkt’ en moet alles worden geasfalteerd?”

Open landschap in Oud Osdorp
Boon ziet ook graag dat de rafelrandjes behouden blijven met kleine bedrijven. “En het open landschap van Oud Osdorp moet worden gespaard. Met die mooie doorzichten vanaf de Osdorperweg”, zo vertelt Boon en hij vervolgt: “Wat mij betreft komen er geen blokkendozen in de Lutkemeerpolder. Als we die geasfalteerde bedrijventerreinen alleen kunnen tegengehouden als de polder weer een landbouwbestemming krijgt, heeft dat mijn zegen. Maar liever zou ik zien dat het een gevarieerdere bestemming zou krijgen waar bijvoorbeeld (ook) schapen kunnen grazen en er ruig rietland is.”

Toen Piet Boon nog helemaal in Zuidoost woonde, stemde hij bij het referendum al voor het behoud van het Weilandje Vrije Geer. Nu hij vlakbij in Nieuw Sloten woont, kan hij dagelijks van het natuurpark genieten.

Ook nog kennismaken met de ChristenUnie, VVD en de PvdA? Klik dan hier. 

Daarnaast delen zeven partijen, die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, ook hun standpunten over vier belangrijke kwesties die op het ogenblik spelen op Sloten en in Oud Osdorp. 

Tekst en foto’s: Tamar Frankfurther; 7 maart 2022.

Al twee jaar uitstel herziening bestemmingsplan Lutkemeerpolder

De rechter oordeelde al eerder dat er sprake was van “onrechtmatige handelingen rond de grondverkoop in de Lutkemeerpolder”.

Uit onderzoek dat het Platform ‘Behoud Lutkemeer’ vervolgens uitvoerde, bleek dat ook het vervolgtraject dat leidde tot een nieuw bestemmingsplan op zijn zachtste gezegd “niet eerlijk is verlopen”. Toen dacht ‘Behoud Lutkemeer’: “Dan ligt het voor de hand dat wethouder Van Doorninck het bestemmingsplan van de Lutkemeerpolder, dat dus stoelt op oneerlijk handelen, opnieuw op tafel legt.” Dat gebeurt nu echter al twee jaar niet.

De gemeente had toegezegd dat er pas werkzaamheden in de Lutkemeerpolder zouden worden verricht als er sprake zou zijn van een definitief koopcontract. Hoewel dat niet het geval is, is de polder wel al veranderd in een onherbergzaam zandhopen-landschap. Gelukkig is de vruchtbare klei daaronder nog intact. Na een ‘grote schoonmaak’ blijft biologische landbouw hier dus nog mogelijk. Foto: Tamar Frankfurther.

Schending integriteit
“We zijn het zat”, zo laat de stichting ‘Behoud Lutkemeer’ weten. “Onder het mom van allerlei ‘juridische argumenten’ komt de wethouder maar niet in actie. Daarom hebben we een melding van integriteitsschending ingediend bij het gemeentelijke Bureau Integriteit en hebben we een afschrift hiervan naar de Ombudsman Metropool Amsterdam gestuurd.”

Misstanden en corruptie
De herziening van het bestemmingsplan is indertijd aangevraagd omdat er bij de totstandkoming sprake was van misstanden. Zowel bij de grondtransacties, de daaruit voortgekomen overeenkomsten, als bij het feitelijk vaststellen van het bestemmingsplan Lutkemeer.

Bestemmingsplan oneerlijk tot stand gekomen
Alies Fernhout van Behoud Lutkemeer: “De provincie Noord-Holland heeft middels hun project ‘Schoon Schip’ een diepgravend onderzoek gedaan naar de bestuurscultuur die aan de malversaties ten grondslag lagen. De gemeente Amsterdam heeft echter geen enkele rekenschap genomen van de mogelijke gevolgen van de omvangrijke corruptiezaak rond Ton Hooijmaijers. ‘Behoud Lutkemeer’ is daarom zelf onderzoek gaan doen. Daaruit bleek dat toenmalig gedeputeerde Hooijmaijers zich actief heeft ingezet om het bestemmingsplan ten gunste van hem en zijn vrinden te wijzigen. Hij heeft er alles aan gedaan om projectontwikkelaar SADC te redden en daarmee de Lutkemeerpolder te verkwanselen.”

Uitleg complex verhaal
Het is een complex verhaal, over een lange periode, en met veel juridische aspecten. Het is een ontluisterend verhaal over een tot corruptie leidende ons-kent-ons cultuur en over de kwetsbaarheid van overheden die zich begeven op de vastgoedmarkt. Hooijmaijers is zelfs veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij de corrupte grondaanschaf. Wie hier meer van wil weten, kan het beste naar dit webinar kijken, waarin experts op begrijpelijke wijze tekst en uitleg geven.

Nu snel agenderen
“Met deze kennis op zak is het onbegrijpelijk en onverteerbaar dat de gemeenteraad na twee jaar nog altijd niet besloten heeft om het bestemmingsplan opnieuw te agenderen en zo te herzien. Maar we leggen ons daar niet bij neer”, aldus het altijd strijdvaardige platform ‘Behoud Lutkemeer’.

Meer informatie: Behoud Lutkemeer.

Tamar Frankfurther; 4 maart 2022

Zie ook: Onderzoek van activisten legt link Lutkemeerpolder met corruptie provinciebestuurder Hooijmaijers – Het Parool

Kandidaten gemeenteraad en stadsdeelcommissie op de zeepkist deel 1

De verkiezingen voor de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie komen er weer aan

Kennismaken met PvdA, CU en VVD
Op 16 maart 2022 mogen alle Amsterdammers van 16 jaar en ouder hun stem uitbrengen voor de stadsdeelcommissie (van Nieuw-West). Twaalf partijen die kans maken op zetels in de gemeenteraad kregen de uitnodiging om zich voor te stellen aan de bewoners van het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp.

De kandidaat-volksvertegenwoordigers mochten zelf kiezen waar ze op de foto gingen en wat ze graag met Amsterdammers (uit het landelijke gebied) willen delen. Niet alle partijen maakten van dit aanbod gebruik. Deze week stellen kandidaten van de Partij van de Arbeid, de ChristenUnie en de VVD zich voor. Volgende week volgen meer partijen en delen zeven partijen ook hun standpunten over vier grote kwesties die op het ogenblik spelen op Sloten en in Oud Osdorp. Maak ook kennis met de SP, D66, GroenLinks, GoedBeterWest en de PvdD.

PvdA: Passende bouwprojecten in dorp Sloten en beter OV

De sociaal democraten wilden graag met de Molen van Sloten op de foto. “Het is een prachtig monumentaal pand, dat dagelijks voor iedereen te bezoeken is. De molen draait op vrijwilligers en verdient het om in het zonnetje te worden gezet”, zo vertelt de lijsttrekker van Nieuw-West Denise Klomp.

Betaalbare en passende nieuwbouw voor Sloten
De PvdA heeft een duidelijke visie op bouwprojecten in de Slotense dorpskern: “Nieuwbouw is prima, maar het moet wel in het Beschermd Dorpsgezicht passen. De gemeente moet niet langer zo makkelijk vergunningen verlenen voor bouwprojecten. Bovendien zien we graag dat er vooral gebouwd wordt in de categorieën ‘middenhuur’ en ‘sociale koop’. En het bestaande beleid dat een kwart van de nieuwbouw beschikbaar moet zijn voor jongeren uit de buurt moet beter worden uitgevoerd. Tot slot moet de gemeente ook samen met de bewoners gaan onderzoeken hoe die oude huizen het beste geïsoleerd en verwarmd kunnen worden.”

Openbaar vervoer verbeteren
Als het aan de PvdA ligt, gaat er fors worden geïnvesteerd in de verbetering van het openbaar vervoer in Nieuw-West. “Er heerst hier mobiliteitsarmoede. Aan de ene kant raken bewoners geïsoleerd, omdat ze geen kant meer op kunnen. Doordat zoveel bus- of tramhaltes zijn opgeheven, moet je gewoonweg te ver lopen. Niet iedereen kan dat. Aan de andere kant is Nieuw-West voor de buitenwereld onbereikbaar geworden. Hele wijken zijn tegenwoordig slecht bereikbaar met het OV. In Oud Osdorp valt zoveel te beleven, maar ja, hoe kom je er als je geen auto hebt en die afstand niet kunt fietsen? Daarnaast moet de gemeente werken aan de verbetering van de doorstroming van het Hoofdnet Auto”, zo vult het drietal elkaar aan.

Barend Wind (nummer 18 op de lijst voor de gemeenteraad) en Denise Klomp en Mustapha Daher (nummer 1 en 2 voor de stadsdeelcommissie) voor de Molen van Sloten.

ChristenUnie: Groen behouden, verkeersveiligheid en luisteren

Hélène de Bruine woont al 20 jaar in Nieuw-West en wilde afspreken bij het oorlogsmonument op de Osdorperweg. Hélène: “Ik zit in het ‘4 en 5 mei-comité’ van Nieuw-West en vind het belangrijk om aandacht te geven aan de boodschap van oorlog en vrede en om deze door te geven aan volgende generaties.”

Lutkemeerpolder voor landbouw en geen overlast gevende festivals
De afgelopen periode heeft Hélène zich als duo-gemeenteraadslid al ingezet voor het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp. De Bruine: “De Lutkemeerpolder gaat me echt aan het hart. In vind het onbestaanbaar dat op deze vruchtbare landbouwgrond een bedrijventerrein zou moeten komen. Ik blijf me daar tegen verzetten. Ik wil de stem van het landelijke gebied in de Stopera laten horen. Ik zeg: Praat met de mensen. Luister naar ze. Het is daar geen ‘achtergesteld gebied’. Ik vind het ook niet kunnen dat de gemeente op de Polderheuvel die overlast gevende festivals wil toestaan. Heel Nieuw-West mag daarvan ongevraagd meegenieten. Ik weet er alles van.”

Osdorperweg moet net als Sloterweg veilig worden
De CU was een van de partijen in de gemeenteraad die het raadsbesluit steunde om de Sloterweg af te sluiten voor doorgaand verkeer. Hélène: “Eigenlijk had het stadsdeel ook voor de Osdorperweg allang een oplossing moeten voorstellen aan de gemeenteraad. Nu blijkt dat dit al decennia lang niet gebeurt, is het tijd dat de gemeente de regie overpakt. De veiligheid op de Osdorperweg moet zo snel mogelijk verbeterd worden. De oplossing moet tot stand komen door te luisteren naar belanghebbenden, zowel naar bewoners als naar ondernemers. Mogelijk liggen er daarna, net als bij de Sloterweg, verschillende varianten op tafel waaruit de gemeenteraad dan kan kiezen.”

Hélène de Bruine, nummer 3 van de CristenUnie (CU) op de lijst voor de gemeenteraad, bij het oorlogsmonument op de Osdorperweg in Oud Osdorp.

VVD: Beschermen Dorpsgezicht Sloten en vrijwilligers steunen

Deze vier liberalen op de foto vormen het hart van de VVD in Nieuw-West. Fred Siegel staat op nummer 1 op de lijst van de stadsdeelverkiezingen. Fred kan hier met recht de ‘nestor’ van de lokale politiek genoemd worden: Al sinds 1988 maakt hij – namens de VVD – deel uit van het lokale bestuur (aanvankelijk alleen in Osdorp).

Nieuwbouw moet passen bij bestaande panden op Sloten
De VVD koos voor een foto met op de achtergrond het fraaie dorpsgezicht van Sloten, omdat zij willen benadrukken hoe belangrijk zij het vinden dat het dorpse karakter van de oude dorpskern behouden blijft. “We willen nieuwe bouwprojecten in het Beschermd Dorpsgezicht goed in de gaten blijven houden. Nieuwbouw moet goed aansluiten bij de bestaande bebouwing”, aldus het viertal.

Ondersteunen vrijwilligers
Daarnaast vindt de VVD Nieuw-West dat de gemeente meer zou moeten doen om vrijwilligers te ondersteunen: “Zij verrichten zoveel nuttig werk in de lokale maatschappij. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om het opruimen van zwerfafval, activiteiten voor de jeugd organiseren (in de speeltuin) of als Dorpsraad- of werkgroeplid meepraten over nieuw beleid. Het is allemaal belangrijk. Daarnaast zou de gemeente – daar waar vrijwilligerswerk nog niet vanzelfsprekend is – bewoners meer kunnen stimuleren om ook vrijwilligerswerk te gaan doen. Maar in het landelijke gebied hebben jullie daar geen aanmoediging voor nodig”, besluiten de VVD-ers lachend.

De kandidaatsraadsleden voor stadsdeel Nieuw-West Annette Dekker, Ton Stor, Hasher Ahmadi en Fred Siegel met op de achtergrond het Beschermd Dorpsgezicht Sloten.

Ook nog kennismaken met de de SP, D66, GroenLinks, GoedBeterWest en de PvdD? Klik dan hier.

Tamar Frankfurther; 28 februari 2022.

Voorstel Hoofdgroenstructuur (HGS) schadelijk voor ‘De Oeverlanden’

Op 10 februari 2022 heeft de ‘Vereniging De Oeverlanden Blijven!’ mede namens watersportvereniging Onklaar Anker, kunstenaarscomplex Nieuw en Meer en Tuinpark Ons Buiten een zienswijze ingediend bij de gemeente over het ‘concept-beleidskader Hoofdgroenstructuur‘.

De indieners zijn kritisch in hun zienswijze, maar zien ook positieve kanten in de het beleidsvoorstel voor de nieuwe Hoofdgroenstructuur (HGS).

Op de Toetskaart (pag. 34 van de voorgestelde HGS) staan De Oeverlanden in het donkerste groen terecht als ‘natuurpark’ vermeld. De aanleg van sportvelden zou hier dan ook uitgesloten moeten zijn.

Gebied verdient status van natuurpark
Het is geen goede ontwikkeling dat ‘De Oeverlanden’ op de kaart ‘Groen-blauw raamwerk’ aangeduid worden als ‘landschapspark’ en niet als ‘Natuurpark’. Dat is vreemd, omdat het gebied op de ‘Toetskaart’ wél als ‘natuurpark’ staat vermeld. Dat is ook logisch, omdat De Oeverlanden duidelijk voldoen aan de hiervoor geldende omschrijving als wild ogend park met zeldzame soorten, dat een belangrijke ecologische rol vervult.

Kleinschalig sportcomplex ongewenst
Dat ‘De Oeverlanden’ ook genoemd worden als ‘sportlandschap’ baart de indieners grote zorgen. Bovendien sluit dit voornemen niet aan op de inmiddels aangenomen ‘Omgevingsvisie 2050’ waar in staat dat eventueel nieuw te bouwen voorzieningen in het gebied “altijd zorgvuldig in het groen moeten worden ingepast”. De genoemde aanleg van een kleinschalig sportcomplex met maximaal drie hockey- of voetbalvelden is strijdig met de Ontwikkelstrategie landschapspark De Oeverlanden van december 2021.

Uitbreiding en samenvoeging
De indieners van de zienswijze omarmen de uitbreiding van de HGS. Zij vinden het ook goed dat de waterstructuren en de Amsterdamse Ecologische Structuur in de HGS worden opgenomen. Dat zorgt ervoor dat het geheel een beter beschermde status krijgt.

Tamar Frankfurther; 26 februari 2022.

Verdere vercommercialisering van openbaar groen dreigt in Oud Osdorp

Helaas is het een terugkerend verhaal: Telkens weer verkwanselt de gemeente Amsterdam het weinige openbare groen dat er nog is aan commerciële partijen.

En tegelijkertijd lijkt de gemeente er alles aan te doen om burgerparticipatie uit de weg te gaan.

De gemeente wil dergelijke dancefeesten op de Polderheuvel in Oud Osdorp blijven organiseren, maar dat is tegen de afspraken uit het ‘locatieprofiel 2008’. Echte inspraak hierover wordt door de gemeente niet gewaardeerd.

Openbaar groen verkwanselen
Na het debacle van de inspraak over het gebruik van de Polderheuvel, heeft de gemeente zijn zinnen nu ook gezet op een ander commercieel project in het openbare groen. De gemeente wil het beheer en gebruik van het groen rond de Westrandweg (A5) in handen teven van een commerciële partij. Als dat door zou gaan, dan is er opnieuw een groot stuk openbaar groen verkwanseld aan de commercie. Zo breidt de ondemocratische olievlek in de Tuinen van West in Oud Osdorp zich steeds verder uit.

Gemeente handelt in strijd met eigen beleid
Wederom is de gemeente hier druk mee zonder daarover met omwonenden in gesprek te zijn gegaan. Daardoor dreigt hier hetzelfde te gebeuren als bij de Polderheuvel met alle gevolgen van dien. Zo neemt de gemeente stap voor stap steeds meer afstand van het eigen – goed overleg met de bewoners en Dorpsraad – in 2008 goedgekeurde en vastgestelde locatieprofiel. Blijkbaar is het voor de gemeente van belang om de kosten van het onderhoud en het beheer te bekostigen uit commercieel gebruik in plaats van het groengebied te beschermen.

Oorverdovend stil rond Dialoogtafel ‘Polderheuvel’
Vorig jaar november werd de zogenaamde ‘Dialoogtafel’ over het gebruik van de Polderheuvel voor grootschalige festivals al een fiasco. Na twee van die mislukte overlegsessies hebben de omwonenden de wijze waarop de gemeente invulling gaf aan het overleg ter discussie gesteld. Van enige “meespraak” was immers geen sprake. De bekende Amsterdamse wijze van patriarchaal besturen waar de overleggroep al jarenlang tegenaan loopt leverde slechts “ja-knikken” op gemeentelijk beleid op.

Nieuwe Omgevingswet
Met de komst van de nieuwe Omgevingswet in de hand deden de bewoners in de overleggroep begin december 2021 een voorstel om de dialoogtafel te hervormen. De nieuwe Omgevingswet schrijft immers een robuust participatiemodel voor en het leek ons een goed plan om die nieuwe werkwijze alvast in te voeren. Dit nieuwe overleg kenmerkt zich door een onafhankelijke aansturing en daadwerkelijk kunnen meedenken over een project. In dit geval over de functie en het gebruik van de Tuinen van West. Met als uitgangspunt het Programma van Eisen waarop het locatieprofiel in 2008 werd gebaseerd. Daarop is een volkomen windstilte opgetreden.

Gemeente wíl geen overleg met lastige bewoners
Uit de ambtelijke en politieke wandelgangen horen we dat wij in de Stopera benamingen krijgen als “dwarsliggers”. Ook van andere bewonersgroeperingen vernemen wij dat zij dit stempel opgedrukt krijgen als zij inhoudelijk willen meedenken in de plan- en besluitvorming in hun leefomgeving. Allemaal worden we afgeserveerd als ‘lastpakken’.

De Groene Revolutie
Inmiddels heeft de overleggroep zich aangesloten bij de actiegroep ‘De Groene Revolutie’. We zijn eensgezind opgetrokken naar de Stopera onder de slogan “Groene Rook en Billekoek”. Ondertussen bekijken we de mogelijkheden om zowel de gemeentelijke als de nationale ombudsman te activeren bewoners van Amsterdam eindelijk een inhoudelijke stem te geven in plan- en besluitvorming over de toekomst van de Tuinen van West in Oud Osdorp. We willen robuuste participatie. Een wens die door vele meedenkende en gemotiveerde Amsterdamse inwoners gelukkig wordt gesteund.

Chris Nierop; 25 februari 2022.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/manifestatie-groene-revolutie-amsterdam-op-de-dam/

Stadsdeelcommissie kiest voor knip en 30 km op de Osdorperweg

Met de kleinst mogelijke meerderheid stemde de stadsdeelcommissie Nieuw-West op 15 februari 2022 voor een knip op de Osdorperweg. Het voorstel om voor de hele weg een maximum snelheid van 30 km in te voeren werd gesteund door de volledige stadsdeelcommissie.

Daarmee heeft de stadsdeelcommissie na jaren van discussie, onderzoek en uitstel eindelijk een uitspraak gedaan over de aanpak van de verkeersonveiligheid op deze drukke en smalle veendijk.

Stemming na discussie van twee uur
De stemming over de verkeersaanpak gebeurde naar aanleiding van twee moties ingediend door Pieter Nijhof van GroenLinks. Daar ging een bijna twee uur durende discussie aan vooraf. Hieraan namen diverse bewoners van de Osdorperweg deel, verenigd in de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO). De KOO probeert al jaren een doorbraak te bereiken in de al decennia slepende discussie over verkeersmaatregelen, die de Osdorperweg veilig moeten maken.

Twee van de vijf partijen in de stadsdeelcommissie onthielden hun steun aan het voorstel voor het invoeren van een knip. Zo wilde de VVD eerst nog een nader onderzoek alvorens hiermee in te stemmen. DENK zag vooral bezwaren voor bewoners die door de knip zullen moeten omrijden, zeker nu ook Sloten met Nieuw Sloten vier knips krijgen. De overige drie partijen, te weten GroenLinks, PvdA en 50+, samen goed voor 9 van de 16 zetels, hielpen het voorstel voor de knip aan een nipte meerderheid.

De wethouder en gemeenteraad zijn nu aan zet
“Na deze uitspraak van de uitspraak van een meerderheid van de stadsdeelcommissie, kan de vlag nog niet uit”, zo vertelt de KOO. “Besluiten van de stadsdeelcommissie reiken tegenwoordig immers niet verder dan een advies aan de gemeente. De gemeenteraad zal vervolgens het daadwerkelijke besluit zal moeten nemen. Wel weten we van de eerdere besluitvorming over de Sloterweg dat de gemeente deze uitspraak van de stadsdeelcommissie zeer serieus neemt.”

Raadsadres: “Gemeente, pak de regie”
De KOO was al eerder van mening dat de gemeente de regie over de Osdorperweg moest overpakken van het stadsdeel. Eind januari zond de KOO daarom al een raadsadres aan de gemeente met het verzoek om de regie rond de gevaarlijke Osdorperweg van het stadsdeel over te nemen. Daar komt nú dus opeens het positieve advies van de stadsdeelcommissie bij.

Sloterweg als ‘lichtend voorbeeld’
Er zijn Oud Osdorpers die zich afvragen of de uitspraak van het stadsdeel op 15 februari bespoedigd is door bovenstaand raadsadres aan de gemeenteraad. Hoe het ook zij: In ieder geval heeft Pieter Nijhof van GroenLinks met zijn motie de stadsdeelcommissie gedwongen om tot een uitspraak over deze al jaren slepende kwestie te komen. De KOO hoopt dat de gemeente het nu gaat overpakken en “dat het tot een succesvolle en beslissende afronding gaat komen waarbij de procedure zoals onlangs bij de Sloterweg als lichtend voorbeeld dient”.

Notities aangenomen die meteen al achterhaald zijn
Voorafgaand aan de stemming over de motie, ondersteunde de meerderheid van de stadsdeelcommissie eerst nog twee nota’s over de Osdorperweg. Het is niet duidelijk in hoeverre die nota’s, nu de motie is aangenomen, nog relevant zijn. Immers, als er op de Osdorperweg een knip komt met een 30 km-regime dan zijn vele zaken uit beide notities niet langer relevant. “De discussie daarover toont”, volgens de KOO, “alleen maar aan hoe belangrijk het is om de verantwoordelijkheid voor de Osdorperweg weg te halen bij het stadsdeel”.

Uitgangspunten notities Osdorperweg tegenstrijdig
Het ging over deze twee nota’s, die de stadsdeelcommissie unaniem goedkeurde: de ‘Uitgangspuntennotitie’ en de ‘Nota van Beantwoording over de Osdorperweg’. De insprekende bewoners waren bijzonder kritisch over de inhoud van beide nota’s. Zij wezen vooral op de tegenstrijdigheden in de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de aanpak van de weg. Vragen die gesteld werden: “Hoe valt het te rijmen dat de Osdorperweg niet langer als ‘verbindingsweg’ moet functioneren, terwijl deze van beide zijden voor al het verkeer toegankelijk moet blijven?” en “Hoe valt de vergroting van de veiligheid voor fietsers te rijmen met het technisch geschikt maken van de weg voor zwaar vrachtverkeer?”

Vrachtverkeer is technisch onmogelijk
Eén van de insprekers wees de stadsdeelcommissie erop dat de wegbreedte tegenwoordig aan wettelijke eisen is gebonden voor het type verkeer dat op een bepaalde wegcategorie bij een bepaalde maximum snelheid mag worden toegelaten. De bewoonster citeerde letterlijk de voorschriften voor de wegcategorie van de Osdorperweg: “Waar twee elkaar tegemoet rijdende vrachtwagens worden toegelaten, is bij een snelheid van 50 km een wegbreedte van minstens 7 meter vereist. Daarnaast is dan een trottoirbreedte van minimaal 1 meter vereist.” Met verwijzing naar de officiële instanties op dit punt was haar conclusie even duidelijk als confronterend: “Deze huidige geldende normen kunnen op de Osdorperweg nimmer worden gehaald. Nóch de wegbreedte, nóch de voetpadbreedte zijn daar op aan te passen. En dat betekent dus dat vrachtverkeer met zijn overschrijdende breedte hier nimmer kan en mag worden toegelaten.”

Vrachtwagenverbod afschaffen?
Fors discussiepunt was ook deze keer weer het ‘inrijverbod voor zwaar vrachtverkeer breder dan 2,2 meter en met een hogere aslast dan 4,8 ton’. Kort na de eerste bewonersactie voor de verkeersveiligheid in 1963 (!) zijn hiervoor de beide verbodsborden al geplaatst. Volgens portefeuillehouder Erik Bobeldijk is er in al die jaren nimmer op gehandhaafd, omdat hiervoor destijds geen onderliggend verkeersbesluit zou zijn genomen. Een opgelegde boete zou dan juridisch gezien niet stand kunnen houden. Diverse insprekers en stadsdeelcommissieleden stelden daarom voor om dit gemiste verkeersbesluit dan alsnog te nemen, zodat het verbod na bijna 60 jaar alsnog rechtsgeldig kan worden. Bobeldijk wees er daarbij op dat de breedte- en gewichtsmaten op deze verbodsborden dan weleens hoger zouden kunnen uitvallen… De KOO wees er in dit verband nog eens op dat hele stukken van de Osdorperweg de benodigde breedte missen voor het toelaten van zwaar vrachtverkeer. “Bovendien zijn deze stukken ook niet meer verder te verbreden vanwege de bestaande woningen (die pal naast de weg staan), bomen en sloten “, aldus de KOO.

Trillingen, scheuren, verzakkingen
De insprekers wezen er opnieuw op dat zij door het gejakker van al dat te zware verkeer nog steeds te maken hebben met trillingen in het dijklichaam, waardoor scheuren en verzakkingen ontstaan aan woningen, wegdek, straatmeubilair, bermen en leidingen in de dijk. Erik Bobeldijk zegde een nieuw trillingsonderzoek toe, aangezien het vorige onderzoek dateert uit de periode dat de maximum snelheid in de dorpskern van Oud Osdorp nog niet was teruggebracht van 50 naar 30 km.

Cameracontrole op snelheid
Het stadsdeel mag nu dan wel gekozen hebben voor een snelheidsbeperking van 30 km, maar dan dient er volgens insprekers en diverse commissieleden ook daadwerkelijk gehandhaafd te worden. Bobeldijk wees erop dat permanente cameracontrole geen zaak is van de gemeente, maar van het Openbaar Ministerie. “Deze vorm van handhaving wordt dus twijfelachtig en kan wellicht nog jaren op zich laten wachten”, aldus de portefeuillehouder. De PvdA-fractie wees erop dat de gemeente zich bij het OM juist nú sterk moet maken om deze handhaving in te voeren. “Zonder permanente cameracontrole is 30 km op de Osdorperweg een wassen neus. Zelfs op het korte stuk in de dorpskern van Oud Osdorp lukt het al niet om de 30 km te handhaven, laat staan straks op het hele traject van bijna drie km! Dus gemeente, kom in actie om de snelheidshandhaving daadwerkelijk te bepleiten!”, aldus diverse insprekers en leden van de stadsdeelcommissie.

Osdorperweg in top 5 gevaarlijkste plekken van Amsterdam
Tijdens de vergadering werd dan ook regelmatig gerefereerd aan het onderzoek dat daags daarvoor in het Parool was gepubliceerd waarin de Osdorperweg tot de vijf gevaarlijkste plekken van de stad behoort en in Nieuw-West zelfs op nummer 1 staat! Wethouder Egbert de Vries heeft al laten weten dat hij nu erover nadenkt om camera’s op snelheid in te zetten als handhavingsvorm.

Theo Durenkamp; 18 februari 2022.

Zie ook: www.theodurenkamp.nl/artikelen/osdorperweg-krijgt-knip-en-30-km

 

Nieuwe gebiedsmakelaar voor Oud Osdorp

Sinds 1 oktober 2021 is Khalid el Gouy (44) de nieuwe gebiedsmakelaar voor Oud Osdorp.

Geboren en getogen in De Baarsjes verhuisden zijn ouders naar Osdorp waar hij verder opgroeide en hier nog steeds woont met zijn vrouw en twee dochters.

Gebiedsmakelaar Oud Osdorp Khalid el Gouy.

Spelen in groen Osdorp
“Regelmatig vertel ik mijn dochters over mijn eigen kindertijd in Osdorp in de jaren ’80 waar toen nog veel meer natuur en open plekken waren waar je als kind ongestoord kon spelen. Daarmee vergeleken is Osdorp nu behoorlijk volgebouwd en verstedelijkt.”

Signalen oppikken en verbindingen leggen
Khalid werkt nu 18 jaar bij de gemeente. Sinds 2003 was hij medewerker bij de Sociale Dienst, sinds 2014 als klantmanager voor kwetsbare Amsterdammers ten behoeve van hun reïntegratie en participatie. “Vorig jaar combineerde ik deze functie in duoverband met mijn nieuwe functie als gebiedsmakelaar-light in het rayon Tussenmeer 2 en vanaf 1 oktober heb ik de vacature van mijn voorgangster in De Punt overgenomen waar nu ook Oud Osdorp bij hoort.”

“Als gebiedsmakelaar fungeer ik vanuit een helicopterview als de ogen en oren van een geografisch afgebakend gebied. Binnen dat gebied onderhoud ik contacten met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, politie en bestuurders. Uit al deze contacten pik ik tal van signalen op, ben ik constant aan het netwerken en probeer ik allerlei verbindingen te leggen.”

Verkeer Osdorperweg is “gebiedsoverstijgend”
De onderwerpen die de gebiedsmakelaar aanpakt staan omschreven in het gebiedsplan dat het stadsdeel jaarlijks opstelt. Voor het gebied waar Khalid werkzaam is ligt de focus voor dit jaar met name op jongerenoverlast, verkeersveiligheid, en de leefbaarheid op het Dijkgraafplein en omgeving. Oftewel de zogenoemde ‘pleinaanpak’.

Wat Khalid denkt te bereiken voor Oud Osdorp? “Even vooraf: Ik heb geen mandaat vanuit de gemeente. Uiteindelijk is het aan het stadsdeel en de gemeente om besluiten te nemen. Wél kan ik dankzij mijn netwerk korte lijnen aanhouden en sneller schakelen”. En wijzend op de langdurige trajecten als b.v. de verkeersproblematiek op de Osdorperweg: “Niet over alles kan een stadsdeel beslissen. Gelet op het gebiedsoverstijgende karakter van bepaalde onderwerpen is het de centrale stad die erover gaat.” Het is dus niet voor niets dat er nu een raadsadres van Oud Osdorpers aan de gemeenteraad is verzonden om dezelfde aanpak zoals op de Sloterweg nu ook op de Osdorperweg toe te passen.

Op zoek naar pareltjes en puisten
Met de website van Sloten-Oud Osdorp en zijn wekelijkse nieuwsbrief heeft Khalid inmiddels kennis gemaakt, evenals met de Dorpengids waarvan komend voorjaar alweer 37e jaargang verschijnt. Om het gebied beter te leren kennen zou Khalid graag met enkele inwoners een zogeheten schouw willen doen om na te gaan wat in Oud Osdorp de pareltjes en de puisten zijn. En dat uiteraard met de bedoeling om van daaruit vast te kunnen stellen wat we zeker moeten behouden (o.a. de vrije doorzichten zoals het bestemmingsplan vermeldt) en wat we beslist moeten veranderen (o.a. de verkeerssituatie).

Gebiedsmakelaar Khalid el Gouy is telefonisch te bereiken via 06 23 39 96 66 en via k.el.gouy@amsterdam.nl.

Theo Durenkamp; 14 februari 2022.

Slotense Monique van ’t Hek lijsttrekker D66 in Nieuw-West

Op 16 maart 2022 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie. Deze keer staat Monique van ’t Hek, die al 22 jaar in de oude dorpskern van Sloten woont, als nummer 1 op de lijst van D66 voor de stadsdeelcommissie.

Grote kans dus dat er deze keer een Slotenaar in de volgende stadsdeelcommissie gekozen wordt.

Monique van ’t Hek lijsttrekker D66 voor Kuykhoven. Foto Tamar: Frankfurther.

Zowel zakelijk als sociaal
De afgelopen jaren was Monique erg druk met haar werk als directeur van Plan International Nederland, een internationale ontwikkelingsorganisatie. “Omdat ik lange werkdagen maakte en vaak in het buitenland was, kan het zomaar zo zijn dat niet iedereen mij kent”, vertelt Monique. “Maar ik ben altijd zeer betrokken geweest bij het wel en wee op het dorp. Vorig jaar heb ik de pensioengerechtigde leeftijd bereikt maar ik ben nog heel actief met advies- en interim opdrachten. Ook ben ik lid geworden van D66, waar ik al jaren op stem, omdat ik vind dat D66 de middenweg tussen ‘zakelijkheid’ en ‘sociaal’ goed bewandelt. Daar voel ik me prettig bij. Ik heb me daarna aangemeld voor de stadsdeelcommissie en de leden van D66 plaatsten mij bij de interne verkiezingen op de eerste plaats.”

Sloten beschermen
“Ik woon hier dus al heel lang en mijn man en ik zijn echt verknocht aan Sloten. Ik sta dan ook pal voor het behoud van het historische en landelijk karakter van Sloten en Oud Osdorp. Laatst zijn we over de Osdorperweg naar Halfweg gefietst. Nou, dat was een hele ervaring. Het is daar Hoofdnet Fiets, maar het was erg gevaarlijk om daar te fietsen. Wat mij betreft gaat hier snel wat aan veranderen.”, vervolgt Monique. “Hoewel ik er zelf niet direct naast woon, heb ik het afgelopen najaar wel bezwaar gemaakt tegen dat te hoge en niet passende bouwplan op het terrein waar vroeger garage Kuykhoven stond. Het moge duidelijk zijn dat ik me als lid van de stadsdeelcommissie zal inzetten om voortaan alleen nog passende bouwplannen in de oude dorpskern toe te staan. Het is uiteindelijk een politiek besluit van het Dagelijks Bestuur (DB) van Nieuw-West of aan een bouwplan een vergunning wordt verleend. Het is niet zo dat als het juridisch gezien mág, dat we dat dan ook wíllen. Wat mij betreft komen daar huizen die bestaan uit één woonlaag en een puntdak en liefst ook met een uiterlijk dat in de oude dorpskern past. Dat geldt overigens precies zo voor de nieuwbouw in de Gerrit van der Puijstraat even verderop. Nieuwbouw moet goed aansluiten op de bestaande bebouwing en niet zo hoog worden dat er in de naastgelegen oude huizen haast geen dag- en zonlicht meer binnenkomt.”

Gelijke kans in onderwijs
Monique’s blik beperkt zich uiteraard niet alleen tot Sloten en Oud Osdorp. Vanuit haar werkervaring in de ontwikkelingssamenwerking heeft zij gezien hoe ontzettend belangrijk onderwijs is om later in het leven gelijke kansen te hebben in het leven. Monique: “Nadat ik als vrijwilliger bij een project in Amsterdam Zuidoost betrokken was geraakt, heb ik me bij buurthuis Het Anker in Nieuw-West een aantal maanden als vrijwilliger ingezet. Ik ondersteunde kinderen met een migratieachtergrond om de Nederlandse taal beter te leren. Dit deed ik via Studiezalen, een organisatie die huiswerkbegeleiding geeft. Wie thuis geen Nederlands kan spreken, loopt al op jonge leeftijd een achterstand op, die daarna nog maar moeilijk ingehaald kan worden. Dat kan er dan voor zorgen dat een kind heel intelligent is, maar dat dat er niet uitkomt bij de schooltoetsen omdat hij of zij het Nederlands onvoldoende beheerst. Nu ik meer tijd heb, probeer ik mijn steentje bij te dragen om dit te verbeteren. Hopelijk kan ik hieraan ook vanuit de stadsdeelcommissie een bijdrage aan leveren.”

Sportief en bewegen

Monique doet zelf graag aan sport (tennis, fietsen, wandelen). Bovendien doet ze bij voorkeur altijd alles op de fiets. Als het aan Monique ligt, zouden veel meer bewoners van Nieuw-West vaker voor de fiets als vervoermiddel moeten kiezen. “Maar niet in alle culturen is het even vanzelfsprekend om te fietsen. Misschien kunnen we als stadsdeelcommissie een project opzetten om meer bewoners in Nieuw-West te verleiden om te gaan fietsen!”, sluit het enthousiaste aspirant-lid van de stadsdeelcommissie lachend af.

In aanloop naar de verkiezingen krijgen de politieke partijen de kans om hun visie te delen over wat in het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp speelt. Wordt vervolgd dus.

Tamar Frankfurther

Begraafplaats ‘Huis te Vraag’ blijft behouden

Goed nieuws! De gemeente heeft zijn plannen in de projectnota ‘Schinkelkwartier’ gewijzigd.

De gemeente gaat geen doorgaande (snel)fiets- en wandelpaden meer aanleggen door het terrein van de prachtige begraafplaats in ruste.

Begraafplaats Huis te Vraag. Foto: Erik Swierstra.

Groene parel ‘doodgewoon’ behouden
“Huis te Vraag blijft doodgewoon hoe het is. De groene parel is duurzaam gered van het stedelijk geweld. Huis te Vraag blijft een oase van rust en wordt gerespecteerd als gemeentelijk en cultuurhistorisch monument en als onderdeel van de Hoofdgroenstructuur. De omsloten graftuin zal haar eigen gebruiksregels, openingstijden en onderhoud behouden zodat de rust en het groen beschermd blijven.” zo laat een blije Patrick van Ginkel namens de Stichting Huis te Vraag weten.

Gemeente: “Deze plek van rust moet worden beschermd”
“Met de komst van veel nieuwe inwoners is het van belang om plekken van reuring aan te wijzen, zodat plekken van rust kunnen worden en beschermd. Huis te Vraag is zo’n plek van rust.”, staat te lezen in de gemeentelijke ‘Nota van beantwoording’ waar Huis te Vraag een aparte alinea kreeg door de vele inspraakreacties.

“Dit is echt een enorme verademing voor de bijna 6.000 sympathisanten die onze petitie hebben ondertekend om Huis te Vraag met rust te laten. Dank voor uw steun! “, aldus Patrick.

Tamar Frankfurther; 11 februari 2022.