2022

Dorpsraad verzet zich tegen het bouwplan op het ‘Sloterpleintje’

Een ondernemer heeft een verzoek ingediend voor een cafetaria en kiosk op het pleintje aan de Sloterweg tegenover de Molen van Sloten.

De Dorpsraad is tegen dit bouwplan en stuurde op 21 maart 2022 een uitvoerige en goed onderbouwde zienswijze naar de gemeente.

Het aangevraagde project: Twee bouwwerken die het Sloterpleintje verbrokkelen en die niets met de oriëntatie en het karakter van de Slotense bebouwing te maken hebben.

Hierin legt de Dorpsraad uit waarom dit bouwplan volgens hen zeker niet gerealiseerd mag worden: Het gaat om een onduidelijke niet bedrijfsmatig onderbouwde aanvraag, die afwijkt van wat is beloofd tijdens de bewonersavond en die het aanzien van het dorp Sloten verder aantast. Slotenaar Peter de Graaf van de werkgroep Sloten is de samensteller van de zienswijze en legt uit waarom het niet in het belang is van Sloten noch van de Slotenaren als dit bouwplan doorgaat.

Kiosk, lunchroom, bakkerij of cafetaria?
Uit de vergunningsaanvraag valt niet goed op te maken wat de ondernemer precies in het te bouwen vastgoed wil gaan doen: Beurtelings wordt gesproken over heel verschillende functies. Het maakt voor de omgeving veel uit of er sprake is van een kiosk, lunchroom, bakkerij of cafetaria. De vergunningsaanvraag geldt voor een ‘cafetaria’, maar in de ruimtelijke onderbouwing van de vergunningsaanvraag staat dat het voor het grote gebouw om een ‘lunchroom/bakkerij’ gaat. Die totaal verschillende functies worden in de aanvraag afwisselend gebruikt. Dit zorgt voor onduidelijkheid over wat nou precies de bedoeling is van de aanvrager en waarvóór deze omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Eerst ‘detailhandel’; nu ‘horeca’
Deze onduidelijkheid wordt versterkt doordat de ondernemer tijdens de voorlichtingsavond op 4 november 2019 een ander plan presenteerde dan waar hij nu een aanvraag voor indient. In de zienswijze is ook een verslag van deze bewonersavond toegevoegd. Daaruit wordt duidelijk wat de ondernemer tóen beloofde. In 2019 beloofde dat hij hier een verkooppunt van gewoon vers brood in een winkel (detailhandel) wilde beginnen met daarbij een slechts een ondergeschikte horecafunctie (lunchroom). Over een ‘cafetaria’ werd toen niet gesproken.

Strijdig met belofte en beleid van gemeente
De Dorpsraad verzet zich in de zienswijze ook tegen de komst van nog meer horeca naar Sloten: Uit de vergunningsaanvraag blijkt dat de ondernemer hier een ‘horecavoorziening’ wil vestigen en dan ook nog eens een vergunning die niet onder de categorie ‘lichte horeca’ valt. De aanvraag is daarmee strijdig met de belofte van de gemeente dat hier geen nieuwe horeca gevestigd zou worden.

Toegezegd is ook dat de bedrijfsactiviteiten in de nieuwbouw op het pleintje niet concurrerend zouden zijn met de ernaast gevestigde PatatZa(a)k, café-restaurant De Halve Maen, de IJshoeve en de Tuin van Sloten. En iets verder weg zijn nog meer horecazaken gevestigd. Het stadsdeelbestuur heeft eerder aangegeven dat het in strijd is met de beleidsprincipes van de gemeente om hier nog meer horeca te vestigen.

Geen draagvlak en geen behoefte
De directe omgeving van plein wordt nu reeds overbelast door de aanwezigheid van diverse horecazaken en de autowasstraat. Het is de vraag of een nieuwe cafetaria hier kan wel overleven. En als dat zo is: Wat voor overlast en beslag die nieuwe horeca-activiteit dan op de toch al schaarse parkeervoorzieningen legt. Anders dan de aanvrager doet voorkomen, is er onder de Slotenaren geen draagvlak voor (noch behoefte aan) dit plan waarvoor nu vergunning wordt aangevraagd.

Is een bakkerswinkel daar haalbaar?
Over het oorspronkelijke plan om hier een bakkerswinkel te vestigen, waarvan in de voorliggende vergunningsaanvraag geen sprake is, waren de Slotenaren tijdens de informatieavond in 2019 verdeeld. Sommigen gaven toen aan dat zij graag zouden zien dat er na al die jaren eindelijk weer een winkel terugkomt op het dorp. De meeste bewoners vonden het echter ook toen al zonde om op dit mooie pleintje te gaan bouwen: “Het is een stukje prachtige open ruimte waar de vele bezoekers aan het dorp nu van genieten”. En: “We willen daar bijvoorbeeld een biologische markt kunnen organiseren”. Tegenstanders vroegen zich ook toen al bezorgd af of een bakkerij op die locatie wel haalbaar zou zijn. In de nabije omgeving zijn immers al veel andere plekken waar je vers brood kunt kopen. In 2019 vroegen velen zich daarom al af wat er zou gebeuren als die bakkerswinkel failliet zou gaan: “Wat voor activiteiten komen er dan in dat nieuwe vastgoed voor in de plaats? Grote kans dat het dan ofwel leeg komt te staan en verpaupert ofwel dat er dan alsnog horeca inkomt en dáár heeft het dorp nu al teveel van.”

Aantasting Sloterpleintje op de Kop van het dorp
De gemeente concludeert in zijn ontwerpbesluit dat “… de twee gebouwtjes bijdragen aan een goede ruimtelijke kwaliteit…”. In de zienswijze van de Dorpsraad wordt deze uitspraak “ontstellend” genoemd.

Ook hier gaat de zienswijze op in: Het pleintje is – sinds daar geen eindpunt van de bus meer is – heel mooi heringericht met originele damkeitjes als bestrating en met bankjes en prachtige parasolbomen. Veel fietsers en wandelaars rusten hier even uit en genieten van een ijsje en van patat. Het plein is van oudsher een belangrijke en voor Sloten kenmerkende open plek. Samen met de inrichting vormt het plein een waardevol bezit van het dorp, van de dorpelingen en de bezoekers. Het bestemmingsplan benadrukt dat – voor het geval er – onder specifieke en strikte voorwaarden – toch gebouwd zou mogen worden dat dat dan één gebouw aan de oostzijde, ingebed in het groen, zou moeten zijn om het open karakter van het pleintje te behouden. De voorgestelde bouwplannen fragmenteren de ruimte zodanig dat er na de bouw nagenoeg geen plein meer over is. Het wordt rommelig en er is dan zeker geen sprake meer van een ‘goede ruimtelijke kwaliteit met een groene entree’, zoals in het bestemmingsplan staat beschreven.

Cultuurhistorische waarden genegeerd
Recente gevallen van welstandsadvisering in het dorp Sloten lijken zich telkens te beperken tot de individuele gebouwen en dat is geen goede ontwikkeling, aldus de zienswijze: De omgeving, ruimtelijke context en sfeer van het gebied lijken geen rol meer te spelen bij de beoordeling van bouwaanvragen in Sloten. Dat is niet alleen in strijd met het Beschermde Dorpsgezicht – het gaat hier notabene om de entree, dus letterlijk het gezicht van het dorp – maar ook met het bestemmingsplan.

Op 19 december 2012 werd het bestemmingsplan Dorp Sloten vastgesteld. Hierin staat expliciet aangegeven dat “wijziging in de bestemming ‘Horeca’ getoetst moet worden aan de ‘cultuurhistorische waarden van het dorp’ en dat een dergelijke omgevingsvergunning moet worden geweigerd als de cultuurhistorische waarden van het Dorp Sloten worden geschaad.” Het modernistische ontwerp van de gebouwen dat niet aansluit op de bestaande bebouwing, het ontbreken van de voorgeschreven groene entree van het dorp en de overschrijding van de maximale grens van 195 m² zorgen volgens de Dorpsraad voor een “ondermaatse ruimtelijke kwaliteit” van dit bouwplan.

In de zienswijze staat ook dat het niet voor niets is dat hierover in het bestemmingsplan indertijd stringente en duidelijke afspraken ter bescherming van het ’typische Slotense karakter’ zijn vastgelegd. Deze belangen worden nergens genoemd en zijn niet bij de belangenafweging betrokken. Ze worden niet alleen genegeerd, maar ook met voeten getreden.

Verleen die vergunning niet!
Afsluitend betoogt de zienswijze dat het bouwplan voor de gemeente mogelijk klein is, maar dat het voor het kwetsbare dorp juist groot is en dat uitvoering hiervan het bijzondere karakter van Sloten zou ondermijnen. En dat zou dan niet in het algemeen belang gebeuren, maar louter voor individueel profijt of financieel gewin. Het project vindt geen grond in gemeentelijk beleid, heeft geen meerwaarde voor het dorp of de omgeving. Eigenlijk doet het cafetaria alleen maar afbreuk aan de bestaande kwaliteiten. Wij verzoeken u dan ook dringend om uw afweging te herzien en geen omgevingsvergunning als bedoeld te verlenen.

Het is nu de vraag of de gemeente na het lezen van deze zienswijze zijn aanvankelijke steun voor dit bouwplan handhaaft of intrekt. De Dorpsraad wil hoe dan ook voorkomen dat het wordt gerealiseerd. Dit verhaal wordt dus zeker vervolgd…

Tamar Frankfurther; 2 april 2022.

DB zet poltiek buiten spel en blokkeert zo veiliger Osdorperweg

Het leek nog even zo mooi: Een ruime meerderheid van de stadsdeelcommissie en gemeenteraad wil eindelijk écht doorpakken om Osdorperweg voor eens en altijd veilig en rustig te maken.

Zo bleek uit hun standpunten die allen enkele weken geleden nog indienden bij de werkgroep Publiciteit Sloten-Oud Osdorp. Dat gaf de burger moed.

De smalle dijkweg zonder vrijliggende voet- en fietspaden is nu eenmaal niet geschikt voor al dat voortrazende en zware verkeer dat de weg alleen gebruikt om de A9 snel te bereiken. Foto: Irene Hemelaar.

30 km/uur instellen zonder handhaving is zinloos
Maar, de politici in de stadsdeelcommissie en de gemeenteraad lijken nu op een zijspoor te zijn gezet. Dat blijkt uit de bewonersbrief die op 23 maart 2022 in Oud Osdorp werd bezorgd. Het DB neemt de op 15 februari 2022 door de stadsdeelcommissie aangenomen motie om ‘selectieve toegang’ in te voeren níet over. Het DB van Nieuw-West benadrukt wel dat het van belang is dat het “verkeersveiliger en leefbaarder moet worden op de Osdorperweg”. Maar denkt dat te kunnen op te lossen door rode fietssuggestiestroken op de weg aan te brengen en een maximum snelheid van 30 km/uur in te stellen. “Maar, wie houdt zich daar dan aan? Als er niet continu – en op zijn best slechts incidenteel – wordt gehandhaafd?” Vraagt de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) zich, inmiddels de wanhoop nabij, af.

“Alsjeblieft gemeenteraad, pak dit dossier over!”
Nu het DB de aangenomen motie niet gaat uitvoeren maar nu, zoals de KOO aangeeft, “opnieuw voor de honderdduizendste keer op zoek gaat naar ándere oplossingen”, is de maat voor de KOO echt vol: “Dit is wéér opnieuw een uitsteltechniek. Alsjeblieft, leden van de stadsdeelcommissie, zoek contact met jullie collega’s van de gemeenteraad. Wethouder De Vries, pak dit dossier over! Zelfs het zo nodige groot onderhoud is wéér uitgesteld…”

Tamar Frankfurther; 25 maart 2022.

Zie ook: www.theodurenkamp.nl – DB Nieuw-West wil -vooralsnog- geen selectieve toegang

Nieuwe Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp stelt zich voor

Het is goed nieuws dat zich ook nu weer acht bewoners van het landelijke gebied beschikbaar hebben gesteld om zitting te nemen in de nieuwe Dorpsraad.

In principe vormen zij tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp.

Afscheid van drie dorpsraadleden en ondersteuner
Nu de nieuwe raad van start gaat, betekent dat ook dat er afscheid is genomen van twee vrijwilligers, die al jaren lid waren van de Dorpsraad, Liesbeth Berghuis en Gerrit Oostendorp en van Irene Hemelaar, die de afgelopen vier jaar in de Dorpsraad zat.

Liesbeth heeft in de loop der jaren veel georganiseerd, bijvoorbeeld de uitjes voor de vrijwilligers. Het idee om een verjaardagskalender met historische afbeeldingen uit het landelijke gebied te maken, kwam van haar. Liesbeth blijft betrokken bij de toekomst van het Dorpshuis. Gerrit Oostendorp heeft zich in de loop der jaren onder andere gespecialiseerd in de subsidieaanvragen en het bestuurlijke contact hierover met de gemeente. Gerrit zwaait – hoewel hij inmiddels niet meer in het gebied woont – ook nog niet helemaal af. Hij gaat helpen bij de fondsenwerving om het Over de Rand-speelterrein in Oud Osdorp te kunnen realiseren. Irene zette zich vooral in voor verschillende projecten in haar woonomgeving, Oud Osdorp. In het bijzonder voor het veilig maken van de Osdorperweg en het tegen gaan van de geluidsoverlast van Schiphol en van evenementen op de Polderheuvel. Ook Martine Heijstee, die de Dorpsraad ondersteunde, is gestopt. De redactie dankt allen heel hartelijk voor hun  jarenlange inzet en betrokkenheid.

Zowel uit Sloten als uit Oud Osdorp
Het was niet nodig om verkiezingen te organiseren. Er hadden zich immers minder dan elf bewoners aangemeld, het maximaal aantal personen dat in de Dorpsraad zitting kan nemen. De nieuwe Dorpsraad telt zes leden, drie uit Sloten en drie uit Oud Osdorp. In totaal worden die zes zetels door acht personen ingevuld. Dat kan omdat vier bewoners kiezen voor het duo-lidmaatschap van de raad.

Voorstelrondje
Waarom stellen Jennifer Brouwer & Pieter Haex, Sjoerd Jaasma, Ray Kentie, Christel Maijer, Piet Renooy, Saskia van der Pol & Mireille de Ridder zich (opnieuw) beschikbaar voor dit vrijwilligerswerk? Zij stellen zich hieronder op hun eigen manier voor. De nieuwe Dorpsraad is nog niet volledig bijeen gekomen. Daarom kon er nog geen groepsfoto worden gemaakt. Ook heeft de nieuwe ploeg nog niet bepaald wie welke bestuurstaken gaat krijgen.

Jennifer Brouwer (40)
Ik ben Jennifer Brouwer, woon nu bijna vier jaar op Sloten, aan de Osdorperweg. Samen met Pieter Haex ben ik duoraadslid van de Dorpsraad. Ik was al eerder lid van de werkgroep Sloten.

Wij hebben thuis vier katten en twee konijnen en zijn soms ook pleegouders voor katten van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, die hier op Sloten is gevestigd.

Verder hebben jullie me wellicht ook wel eens gezien in de zomer in het snoephuisje van de Speeltuin Sloten. Op de maandagen en dinsdagen, als de cafetaria ‘Tuin van Sloten’ gesloten is, kunnen bezoekers bij mij terecht voor een versnapering of een luisterend oor. Ik heb zin om deel uit te gaan maken van de Dorpsraad en het goede werk van onze voorgangers voort te zetten.

Pieter Haex (39)
Mijn naam is Pieter Haex en ik ben geboren en getogen in Weert, Limburg. Sinds 2008 woon ik in Amsterdam en deze maand woon ik twee jaar aan de Osdorperweg op Sloten. Ik heb Economie gestudeerd in Nijmegen en ben daarnaast afgestudeerd als Register Controller.

Ik werk als Hoofd Bedrijfsvoering / Controller bij het Holland Festival en ben al jaren lid van een Amsterdamse Lions Club (service club / vrijwilligerswerk). Naast dat lidmaatschap ben ik ook penningmeester van een van de zes Nederlandse Lionsdistricten. Ik ben onlangs lid geworden van tennisvereniging DDV, nadat ik het plezier terugvond tijdens wintertrainingen in het Frans Otten Stadion. Ik spreek regelmatig af met vrienden voor een biertje in bruine kroeg, ben graag buiten en hou van kunst en cultuur (podiumkunst, musea, concerten etc.) in de breedste zin.

Ik woon met veel plezier op Sloten en hou van het dorpse karakter. Ik wil lokaal mijn steentje bijdragen aan een mooier dorp en fijnere leefomgeving. Eerder werd ik al penningmeester van de Molen van Sloten en vanaf nu dus ook duo-lid van de Dorpsraad samen met Jennifer Brouwer.

Sjoerd Jaasma (63)
Ik ben Sjoerd Jaasma en in het dagelijks leven werk ik als sociaal advocaat. Na 25 jaar hebben recentelijk we ons kantoor van Nieuw-West verhuisd naar Buitenveldert. Ik woon met erg veel plezier sinds 1992 aan de Sloterweg, middenin het oude dorp. Mijn twee, inmiddels volwassen kinderen zijn hier geboren. Ik ben in 2002 actief geworden in de Dorpsraad, sinds 2004 als voorzitter. Ik vind het belangrijk dat mensen zich inzetten voor hun woonomgeving en dat is ook de reden waarom ik lid geworden ben van de Dorpsraad. We wonen hier erg mooi en de combinatie van dorp en stad is hier gewoon optimaal. Graag wil ik dit zou houden, maar dat hoeft niet te betekenen dat ik tegen iedere vernieuwing of verandering ben. Ik vind het ook belangrijk dat de buren elkaar kennen en naar elkaar omkijken en dat we zo nu en dan samenkomen. Ik heb het zingen onder de kerstboom opgezet en de bevrijdingspicknick met muziek van de Wester Harmonie bedacht. Ik hoop dat nog vele jaren te mogen blijven doen.

Ray Kentie (65)
Mijn naam is Ray Kentie en ik woon sinds 2000 aan de Osdorperweg in Oud Osdorp. In mijn werkzame leven ben ik architect. Nadat op de Osdorperweg ben komen te wonen, ben ik vrijwel onmiddellijk lid en voorzitter geworden van de werkgroep Landelijk Oud Osdorp. Op die manier ben ik in contact gekomen met de Dorpsraad waar ik in 2010 lid van werd.

In deze al lange periode van betrokkenheid werd mijn liefde voor het landelijke gebied alleen maar groter. Naast de bezigheden rond het landelijk gebied, ben ik ook betrokken bij de 4 mei-herdenkingen in Oud Osdorp. Talloze malen heb ik daar namens de Dorpsraad het woord mogen voeren.

Ik heb al veel meegemaakt in Oud Osdorp. De komst van de Westrandweg (A5) dwars door het gebied en het behoud van flora en fauna, bestemmingsplan-issues, het verkeer en de onveiligheid op de Osdorperweg, de situatie rond de dancefeesten op de Polderheuvel, het revitaliseren van het Over de Randterrein aan de Osdorperweg, de ontwikkelingen rond de Slibvelden en de Lutkemeerpolder… Te veel om op te noemen. Er speelt veel in Oud Osdorp. Op al die terreinen is al veel werk verzet en er is in de komende tijd zeker nog veel werk aan de winkel. Ik hoop dan ook van harte dat we de werkgroep Landelijk Oud Osdorp – na de corona-dip – weer nieuw leven in kunnen blazen.

Mijn focus is vooral gericht op Oud Osdorp, maar mijn expertise over bouwen, komt ook op het Dorp Sloten goed van pas. Door lid te zijn van de Dorpsraad, is mijn verbondenheid met het gebied in de jaren versterkt. Uiteraard ben ik altijd van de partij, bij samenkomsten zoals zingen rond de Kerstboom. Meestal verzorg ik dan de ‘poffertjes’. Dat is óók belangrijk.

Christel Maijer (46)
Mijn naam is Christel Maijer en ik woon nu zo’n acht jaar in Oud Osdorp met mijn man, twee bonuskids en mijn zoontje van 6. Ik heb twee jaar geleden Stadslandgoed Nieuw-West opgericht. Dit is een coöperatie van buurtboeren, bewoners en het Groene Brein. Deze coöperatie houdt zich bezig met het behouden en verbeteren van groen in de buurt. Zo doen wij aan regeneratief boeren in samenwerking met de Universiteit van Wageningen. De bodemkwaliteit verbeteren is namelijk van essentieel belang voor ons voedsel en drinkwater. Op die manier kun je uitgeputte grond weer vruchtbaar maken. Om deze reden houden wij in de Osdorper Bovenpolder ook een klein aantal vleeskoeien, zodat zij hun mest uitlopen en vertrappen in de bodem.

Verder verzorgen wij we het ecologisch beheer van de dijken in de buurt met behulp van onze schapen. We gaan de oude schaapsherder weer terug brengen in onze polder. Daarom gaan we binnenkort een samenwerking met een zorginstelling starten, die ‘klusjes op de boerderij’ gaat doen. Op deze manier kunnen we jong volwassenen in het autistisch spectrum een zinvolle en leuke dagbesteding bieden. Kortom, ‘zorgen voor elkaar’, ‘groen’ en ‘het historisch karakter van onze polders’ zijn voor mij erg belangrijk. En de ideeën van de Dorpsraad sluiten daar naadloos op aan. Bovendien gaat mijn zoontje al bijna twee jaar naar SBO de Driesprong op Sloten. Ook daar ben ik dus bekend en dat maakt voor mij de cirkel rond. Ik heb er zin in!

Piet Renooy (66)
Mijn naam is Piet Renooy. Ik woon inmiddels al weer dertig jaar langs de Sloterweg, aan de uiterste oostkant. Dus vlakbij de Johan Huizingalaan. Het beschermen van die mooie Sloterweg is één van de beweegredenen om actief te blijven in de Dorpsraad, nu al weer voor de vierde termijn. Het gebied van de Dorpsraad, met de oude kernen Sloten en Oud Osdorp, fascineert me ook omdat het op de rand van stad en land ligt, een unieke positie. Maar ik weet ook hoe kwetsbaar die positie is, met de continue druk vanuit de stad. Het steeds weer voller bouwen van ‘mijn’ stuk Sloterweg is daar een illustratie van. In protest daartegen stonden we de afgelopen tijd al verscheidene keren bij de rechter. Van huis uit ben in sociaal geograaf, ben altijd actief geweest in beleidsonderzoek. Nu werk ik nog voor de UvA en ben als adviseur betrokken bij de provincie Utrecht.

Saskia van der Pol (39)
Samen met mijn man en drie jongens (8, 7 en 3) woon ik sinds 2017 met veel plezier aan de Osdorperweg in Oud Osdorp. We wonen in een dijkwoning, die om de hoek van de voormalige Lutkemeerschool ligt. We hebben aan de achterkant van het huis een betoverend mooi uitzicht over de Osdorper Bovenpolder. Wat ons aansprak om hier te komen wonen? Het dorpse en boerenkarakter, de mooie natuur, goede energie en dat dat alles tegelijkertijd zo dicht bij de stad is.

Ik heb mij aangemeld voor de Dorpsraad omdat ik mij wil inzetten voor het behouden maar deels ook vernieuwen van dit gebied door positieve elementen toe te voegen. En ik vind het ook belangrijk om de sociale cohesie onder de bewoners te vergroten. Daarom heb ik vorig jaar mee gedaan aan het ‘BoostJeBuurt Programma’ van ‘Amsterdam Impact’ voor het ontwikkelen van een Buurt-Dijktuin met Bakkerijtje & koffiehoek. We namen deel aan het buurtbudget en we kregen maar liefst 530 stemmen voor dit leuke concept!

Als moeder van drie is ook de veiligheid van de Osdorperweg een zeer belangrijk thema voor mij. Dat geldt ook voor het behoud van de rust en het groen in deze prachtige omgeving! Ik ben duo-raadslid met Mireille de Ridder.

Mireille de Ridder (53)
Mijn motto is: “Optimisme is een plicht”. Zes jaar geleden verhuisde ik vanuit de binnenstad naar Oud Osdorp, een prachtige, groene rafelrand binnen de republiek Amsterdam. Ik werd verliefd op dit landelijke stukje Mokum en daardoor werd ik een actieve en betrokken bewoner. Zo neem ik deel aan verschillende klankbordgroepen en dialoogtafels van de gemeente en spreek ik in bij het stadsdeel of de Stopera om zo mee te werken aan een veilige en prettige woonomgeving. De stad groeit, waardoor ons gebied onder druk komt te staan. Immers: meer woningen, meer bedrijven en meer (vlieg)verkeer. Via de Dorpsraad wil ik me dan ook inzetten voor het behoud van het historische polderlandschap, voor een evenwichtige afweging tussen groei en groen en om meer verbinding tussen bewoners te creëren. Ik kom graag te weten wat de mensen nodig hebben in dit vaak vergeten gebied om zo samen onze doelen te bereiken. Dat doe ik graag als duo-raadslid samen met Saskia van der Pol.

Tamar Frankfurther; 21 maart 2022.

Verkeersongeluk op kruising Vrije Geer / Ditlaar

Aan het eind van de zondagochtend van 20 maart 2022 vond er weer een ongeluk plaats op de kruising Vrije Geer / Ditlaar.

Het ging om een aanrijding van een fietser (met kind achterop) die vanaf de westtak van de Vrije Geer kwam aanrijden met een busje dat de kruising vanaf de noordkant (rond het weiland) opreed. De schade werd tussen de partijen onderling afgehandeld. De Politie heeft daarom geen onderzoek verricht naar de precieze toedracht. De fietsers zijn door het ambulancepersoneel ter plaatse onderzocht en hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Een stopbord tot de knip op de Sloterweg er komt?
Dit kruispunt werd in november 2021 anders ingericht, omdat hier een dodelijk ongeluk met een fietser had plaatsgevonden. Na deze herprofilering was meteen al duidelijk dat de veiligheid op het kruispunt door het veranderen van de voorrangsregels mogelijk wel iets, maar niet veel, zou verbeteren. Hoewel dat wel moet, geven lang niet alle automobilisten die rond het weiland over de Vrije Geer rijden, voorrang bij deze kruising. Zou een verplicht stopbord hier wellicht helpen?

Fietsers die uit de Slotense dorpskern of Badhoevedorp komen aanrijden, blijven erg kwetsbaar, omdat ze geen opstelplek hebben waar ze veilig voorrang kunnen geven aan tegemoetkomend verkeer vanaf de Ditlaar. Het kan hier pas écht veiliger worden als de knip in de Sloterweg-West is aangebracht. Dan heeft het vele en vaak te snel rijdende doorgaande verkeer hier niets meer te zoeken. Hopelijk lukt dat inderdaad al over een half jaar.

Tamar Frankfurther; 21 maart 2022.

Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp telt meer dan duizend abonnees

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat de voormalige Rubriek Sloten-Oud Osdorp afscheid nam van de Westerpost en digitaal ging.

Na een vliegende start, groeide het aantal lezers gestaag door. Het nog resterende landelijke gebied van Nieuw-West krijgt zo volop aandacht.

80% leesdichtheid
Afgelopen week werd het aantal van duizend abonnees overschreden. Een mijlpaal. De redactie is er vooral trots op dat ongeveer 80% van hen deze Nieuwsbrief ook daadwerkelijk leest. Bij artikelen over het verkeer en over bouwplannen wordt het vaakst doorgeklikt naar de langere artikelen op de website. Ongeveer een kwart van de lezers doet dat.

Wekelijkse routine
Tamar Frankfurther heeft het afgelopen jaar geen gebrek gehad aan kopij: “Er is in 2021 zoveel gebeurd, dat minder urgente artikelen even op de plank moesten blijven liggen. We hadden al dat nieuws nooit in de vroegere halve krantenpagina van maximaal 800 woorden kunnen proppen.” De productie van deze Nieuwsbrief is inmiddels een vaste routine voor Tamar, eind- en webredacteur Erik Swierstra.

21 maart 2022.

Slotense uitslag verkiezingen gemeenteraad en stadsdeel

Verkiezingen 16 maart 2022: uitslag stembureau 574, Tuin van Sloten

In de buurt waren nog twee andere stemlokalen: bij Tuinpark Lissabon (op de Sloterweg 865 en in de gymzaal van school Het Bovenland aan de Akersluis.

Veel Slotenaren brachten hun stem uit in het gebouw van de Speeltuin Sloten aan de Sloterweg.

Bewoners van Oud Osdorp hadden wederom geen stembureau in hun buurt. Zij moesten ofwel naar Geuzenveld of naar Osdorp (De Aker) reizen om te gaan stemmen.

Uitslag gemeenteraad

 • PvdA: 70
 • D66: 54
 • GroenLinks: 39
 • VVD: 38
 • Partij voor de Dieren: 30
 • Ja21: 21
 • Forum voor Democratie: 17
 • CDA: 14
 • SP: 14
 • Amsterdam BIJ1: 7
 • ChristenUnie: 7
 • VOLT: 6
 • De Groenen Basispiraten: 4
 • Hart voor Vrijheid Amsterdam: 3
 • Partij van de Ouderen: 2
 • Belang van Nederland: 2
 • DENK: 2
 • 50PLUS: 1
 • De Feestpartij: 1
 • Democratisch Socialisten Amsterdam: 1

 

 • Ongeldig: 1
 • Totaal uitgebrachte stemmen gemeenteraad: 334

 

Uitslag stadsdeelcommissie Nieuw-West

 • D66: 82
 • PvdA: 72
 • VVD: 56
 • GroenLinks: 47
 • GoedBeterWest!: 24
 • Forum voor Democratie: 23
 • De Groenen Basispiraten: 11
 • CDA: 9
 • Hart voor Vrijheid Amsterdam: 4
 • 1 Kleurrijke Wereld: 4
 • DENK: 3

 

 • Blanco: 2
 • Ongeldig: 3
 • Totaal uitgebrachte stemmen stadsdeelcommissie Nieuw-West: 340

Dorpengids 2022 huis-aan-huis in het landelijke gebied

Op 17 maart 2022 ontving stadsdeelvoorzitter Emre Ünver het eerste exemplaar van de 37e editie van de Dorpengids Sloten-Oud Osdorp uit handen van dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma.

Emre Ünver ontvangt het eerste exemplaar van de Dorpengids 2022 uit handen van dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma en zijn kleindochter Hanne.

Dit jaar vond de overhandiging plaats voor het Dorpshuis Sloten, omdat veel Slotenaren zich actief inzetten om dit pand een nieuw leven te geven.

In de gids staat weer een jaarverslag vol foto’s en herinneringen aan 2021. Daarnaast is het een handig naslagwerk voor van alles en nog wat en ziet u een overzicht van de bedrijven, instellingen en (sport)verenigingen in het landelijke gebied.

Gelukkig zijn er ook dit jaar weer bedrijven die in de gids hebben geadverteerd. Daardoor is het nog altijd mogelijk om dit boekwerkje uit te geven. Vrijwilliger Tamar Frankfurther maakte ook deze 37e editie.

Huis-aan-huis of ophalen vanaf april
De Dorpsraad streeft ernaar om de Dorpengids 2022 voor eind maart overal in het landelijke gebied te bezorgen. Wie niet op Sloten, de Noorder- en Zuiderakerweg of in Oud Osdorp woont, kan ook een exemplaar ophalen bij:

• De Molen van Sloten, Akersluis 10, dagelijks open van 11.00 tot 16.00 uur.

• Het Politiebureautje Sloten, Dorpsplein 1, vanaf begin april ieder weekend tussen 11.00 en 14.00 uur (en bij mooi weer op andere tijden).

• Biologische boerderij De Boterbloem, Lutkemeerweg 262B, dagelijks 9.00 – 18.00 uur; zondag 13.00 – 17.00 uur (dinsdag gesloten).

• Buurthuis België in Nieuw Sloten en bij Eigenwijks aan de Pieter Calandlaan 258A, maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur.

Gemeente informeert hoe nu verder met verkeer op Sloterweg

In een bewonersbrief meldt de gemeente dat de gemeenteraad op 26 januari 2022 besloten heeft om de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen te gaan afsluiten voor doorgaand verkeer.

Dit gebeurt door het instellen van vier knips (camera’s) op de Laan van Vlaanderen bij de kruisingen met de Plesmanlaan en de Sloterweg-West en Oost. Verder krijgen de Langsom, Vrije Geer en Ditlaar een maximumsnelheid van 30 km/uur. Alle Slotense en Nieuw Slotense adressen blijven via het Plusnet Auto voor iedereen altijd bereikbaar. De gemeente streeft ernaar de maatregelen na de zomer van 2022 in te voeren.

Variant 2A zoals door de gemeenteraad op 26 januari 2022 aangenomen.

Vijf moties aangenomen
De gemeenteraad heeft aangegeven tegemoet te willen komen aan de zorgen van bewoners en ondernemers en nam daarom vijf moties aan. De raad verzoekt het College van B&W:

1. Een onderzoek naar de mogelijkheid om meer ontheffingen uit te geven.

2. De ontheffingen zo veel mogelijk zonder kosten te verlenen.

3. De effecten van de maatregelen binnen een jaar te evalueren en zo nodig in te grijpen.

4. Te onderzoeken of het mogelijk is om binnen bepaalde tijdvakken de camera’s op de Laan van Vlaanderen uit te schakelen. Dit ter verbetering van de bereikbaarheid van het winkelcentrum Belgiëplein.

5. Waar mogelijk de verbetering van de route van de S106 versneld te verbeteren. Het College van B&W zoekt momenteel uit wat hierin de mogelijkheden zijn.

Ontheffingenbeleid eind mei/begin juni
Er leven veel vragen over hoe het ontheffingenbeleid er precies uit gaat zien. Duidelijk is nu al dat de gemeente ernaar streeft om voor alle motorvoertuigen geregistreerd in Sloten en Nieuw Sloten automatisch ontheffing te verlenen. Het is – in verband met de privacywetgeving – nog niet duidelijk of dit mogelijk is. Desgevraagd laat de gemeente weten te verwachten hierover eind mei/begin juni 2022 meer duidelijkheid te kunnen geven.

Bij het opstellen van het ontheffingenbeleid gaat de gemeente uit van de afspraken die hierover op zijn vastgelegd op pagina 33 van de Nota van Uitgangspunten. Dat betekent:

* Het stadsdeel legt in een uitvoeringsregeling vast wie onder welke condities in aanmerking komt voor een ontheffing en hoe dat dan in de praktijk werkt.

* Alleen ontheffing voor nood- en hulpdiensten, OV, huisartsen. Bewoners en ondernemers komen, naar huidig inzicht, in aanmerking voor de volgende ontheffing:
** Kenteken geregistreerd aan Sloterweg-West, Dorp Sloten en Kortrijk: ontheffing voor afsluiting Sloterweg-West.
** Kenteken geregistreerd in Nieuw-Sloten: ontheffing voor afsluitingen Laan van Vlaanderen.
** Kenteken geregistreerd aan Sloterweg-Oost en Park Haagseweg: ontheffing voor afsluiting Sloterweg-Oost.
** Alle andere kentekens, waaronder Badhoevedorp, overig Nieuw-West, bezoekers, personeel, laden en lossen, mantelzorg etc: geen ontheffing.

Daarnaast onderzoekt de gemeente hoe aanvullend, bijvoorbeeld voor geleasede voertuigen en voor voertuigen van ondernemers met een zaak in het gebied, ontheffing kan worden verleend.

Alle Slotense en Nieuw-Slotense adressen blijven altijd voor iedereen bereikbaar via het Plusnet Auto (o.a. Johan Huizingalaan, Plesmanlaan, Baden Powellweg).

Om de afsluitingen te realiseren, moet het stadsdeel een verkeersbesluit nemen. Dit staat open voor bezwaar en beroep.

Monitoringsplan en aanpassen wegen
De gemeente werkt ondertussen ook aan het monitoringsplan en aan het aanpassen van de wegen (Sloterweg, Ditlaar, Vrije Geer en Langsom) waar straks de maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Op de hoogte blijven?
Wie als eerste op de hoogte wil zijn van het laatste nieuws in dit dossier, kan zich aanmelden voor de Nieuwsbrief van de gemeente. Uiteraard kunt u de vorderingen en ontwikkelingen ook volgen via de Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp.

Tamar Frankfurther; 12 maart 2022.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg

Het is nog wachten op wellicht aangepast bouwplan Kuykhoven

Mustapha Daher van de PvdA heeft op 9 maart 2022 tijdens de laatste vergadering van de oude stadsdeelcommissie Nieuw-West een mondelinge vraag gesteld over de situatie rond het bouwproject op de locatie van de voormalige garage Kuykoven in het hart van Sloten.

Situatie ter hoogte van Garage Kuykhoven op Google Streetview.

Portefeuillehouder Mauer had vorig jaar toegezegd dat het bouwplan in januari 2022 met een gewone procedure opnieuw in inspraak zou worden gebracht, maar dit is nog altijd niet gebeurd. De onrust onder de Slotenaren over het uitblijven van de vergunningsaanvraag werd hierdoor steeds groter. Het gaat immers om een groot en beeld- en sfeerbepalend bouwplan in het hart van het Beschermd Dorpsgezicht Sloten.

Nog niets ingediend bij gemeente
PvdA-raadslid Daher deelt de zorgen van de Slotenaren en vroeg daarom om opheldering. Ronald Mauer gaf klip en klaar antwoord: “Het antwoord is simpel: Er is nog geen aanvraag ingediend. Ik heb gehoord dat de projectontwikkelaar, gelet op geluiden uit de buurt, de procedure zorgvuldig wil ingaan en de nieuwe aanvraag voldoende onderbouwd wil indienen. En hij wil eventueel ook kijken of er naar aanleiding van die geluiden nog aanpassingen mogelijk zijn. Daar is tijd voor nodig en daarom heeft de gemeente nog geen nieuwe aanvraag ontvangen.”

Bij de foto: Google Maps legde de oude situatie van oktober 2010, toen garage Kuykhoven hier nog stond, heel goed vast. Deze foto legt de vinger op de belangrijkste zere plek van het eerder ingediende bouwplan en verklaart ook waarom daar zoveel verzet tegen bestaat. Projectontwikkelaar Lebo wilde veel hoger gaan bouwen vergeleken met wat hier vroeger stond: huizen van twee verdiepingen met puntdak. Daarnaast was er verzet tegen het uiterlijk van de huizen, die een ‘dorp in een dorp’ zouden gaan vormen door de materiaalkeuze en de bouwstijl. Als het DB van Nieuw-West straks toestemming verleent voor het bestaande bouwplan, dan zal er op een toekomstige oktoberdag veel minder zon- en daglicht gaan binnenkomen in de woonkamers van de lage arbeiderswoningen ten oosten van nieuwbouw.

Tamar Frankfurther; 12 maart 2022.

Nieuwe wijkagent voor Oud Osdorp

Naast Sloten heeft nu ook Oud Osdorp een nieuwe wijkagent. Mariska de Haas (32) heeft sinds kort het landelijke gebied van West onder haar hoede, en daarnaast nog een stuk van het aangrenzende stedelijke Osdorp dat is gelegen ten noorden van de Osdorperban en ten westen van Grasrijk.

Afkomstig uit de Kop van Noord-Holland trad Mariska 13 jaar geleden in dienst bij de Amsterdamse politie waar ze achtereenvolgens diverse functies vervulde: recherchewerk, de noodhulp 1-1-2, chef van dienst en het wijkagentschap in De Aker. En vanaf nu dus het hele landelijke gebied Oud Osdorp. Wat zijn Mariska’s verwachtingen van Oud Osdorp?

Wijkagent Mariska de Haas in de zomerse Lutkemeerpolder met op de achtergrond de Westrandweg (A5) en de Slibveldenweg.

Drie hoofdthema’s
“Landelijk West is weer heel anders dan de wijken met een stedelijke bebouwing. Je hebt hier nog voor een groot deel te maken met een oorspronkelijke bevolking. Het gebied kent een aantal gevoelige ontwikkelingen waar wij als politie mee te maken hebben. Zoals terreinen waar van ondermijning sprake is, het natuurgebied waar evenementen plaatsvinden die als problematisch worden ervaren, en de verkeersonveiligheid van m.n. de Osdorperweg waarvoor een definitieve oplossing moet komen.”

Zichtbaar en korte lijntjes
Mariska beschouwt het als haar missie om het verschil te willen maken mét de bewoners en wil voor hen in de eerste plaats benaderbaar zijn. Zij hoopt met de bewoners en hun vertegenwoordigers een netwerk op te bouwen om via korte lijnen bij te kunnen dragen aan alles wat de openbare orde raakt. Voor het vergroten van de veiligheid wil Mariska dat de politie meer zichtbaar wordt, juist in Oud Osdorp dat toch een beetje in een uithoek van de stad ligt.

Zichtbare handhaving
En hoe zit het dan b.v. met de handhaving van het vrachtwagenverbod en de maximum snelheid? “Uiteraard moet er meer handhaving komen die bovendien zichtbaar is. Punt is echter wel dat we met personeelskrapte te maken hebben. Ik heb regelmatig contact met het verkeershandhavingsteam waar ik knelpunten kan inbrengen. Vervolgens worden daar de prioriteiten bepaald voor de aan te pakken ‘spots'”.

Kennismaken en beschikbaar
Ook met de diverse bewonersorganisaties wil Mariska binnenkort graag kennismaken: de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, de Klankbordgroep Oud Osdorp en andere groeperingen en instanties die zij inmiddels via de website en de Dorpengids in het vizier heeft. “Ik vind het altijd heel fijn en positief om te zien dat burgers initiatieven nemen ter verbetering van hun omgeving. Daarom, mocht er iets spelen waar zij mij voor willen benaderen, heel graag.”

Contact opnemen
“Bij spoed hebben we uiteraard het telefoonnummer 112. Bewoners kunnen mij ook mailen, dat kan via het contactformulier op de website van de politie. Als ik geen dienst heb, wordt de melding door een collega van mij opgepakt. Maar de melding blijft voor mij overigens altijd zichtbaar, zodat ik ervan op de hoogte ben. Daarnaast kunt u meldingen zonder spoed doorgeven via 0900 – 8844″, aldus Mariska de Haas.

Theo Durenkamp; 17 februari 2022.