Erik Swierstra

2000 afleveringen

Voor de 2000e keer verschijnt woensdag 27 maart 2019 de wekelijkse rubriek Sloten-Oud Osdorp in De Westerpost, het huis-aan-huisblad van Nieuw-West.

Wie snel rekent, komt tot de conclusie dat deze rubriek dus al 40 jaar bestaat. Inderdaad, de eerste aflevering verscheen 4 januari 1979 in de Badhoevese/Slotense Courant, om daarna wekelijks al het nieuws uit dit gebied op een halve en soms hele krantenpagina te presenteren.

Na 539 afleveringen kreeg de rubriek in 1989 zijn vervolg in De Westerpost, omdat de krant toen niet langer in Sloten werd bezorgd en later werd opgeheven.

Oprichting Werkgroep Publiciteit
De initiatiefnemer van de wekelijkse publicatie onder de kop Sloten-Oud Osdorp was Slotenaar P. Hans Frankfurther. Op 6 december 1978 kwam hij samen met Stien Ruijs en Chris Noordermeer bij mij langs op de St. Jozefschool, waar ik directeur was, en na een klein uurtje hadden we het beklonken: we zouden met ons vieren elke week een eigen rubriek in de krant starten. De Werkgroep Publiciteit was hiermee geboren!

Stressen en kicken
Journalist Jaap Kok van Weekmedia, waar de krant onder viel, gaf ons de nodige medewerking in de vorm van een halve pagina en later zelfs een hele pagina per week. Elke week kwamen we op maandag tijdens de lunchpauze in het dorpshuis bijeen om de rubriek voor te bereiden. En dat betekende: de ingekomen kopij doornemen, foto’s bijzoeken, koppen en bijschriften bedenken. Na verwerking van dit alles ging de envelop eind van de dag of dinsdagochtend na enig -weliswaar gezond- stressen naar het kantoor van de krant op de Pa Verkuyllaan. Donderdagmiddag kwam de krant huis-aan-huis in de bus en zagen we het resultaat. En dat was altijd weer een kickmoment, herinner ik me.

Doorgeven en doorgaan
In deze afgelopen 40 jaar hebben wisselende inwoners steeds deel uitgemaakt van de Werkgroep Publiciteit. Zelf moest ik in 1988 afhaken, toen mijn school in Sloten werd opgeheven en ik overstapte naar een andere directeursfunctie in de stad, waardoor ik niet langer wekelijks mijn bijdrage kon leveren. Uiteraard bleef ik wél de rubriek lezen en ging, nadat ik het stokje had doorgegeven, alles gewoon door. En zo hoort het ook natuurlijk.

1000e aflevering
In mei 1998 verscheen de 1000e aflevering van deze rubriek. Voor dit jubileum waren daarom eenmalig maar liefst 4 krantenpagina’s voor de jarige rubriek ingeruimd op, jawel, nog het ouderwetse grote krantenformaat: één pagina met het gebruikelijke wekelijkse nieuws, en drie extra jubileumpagina’s met een collage van artikelen uit de eerste ruim 20 jaar.

Eigen podium
En deze week zijn we dus wéér 1000 afleveringen verder. Na 40 jaar is er nog steeds, of juist zelfs veel meer nog, behoefte aan een eigen rubriek waarmee Sloten en Oud Osdorp elke week een eigen podium hebben. Wie de oude afleveringen doorbladert ontwaart al snel één rode draad: de strijd om het behoud van de dorpse en landelijke eigenheid, waarvoor een groot aantal inwoners actief is.

Op naar goud!
En steeds zijn er in die 40 jaar inwoners geweest die hun schouders onder deze wekelijkse rubriek hebben gezet. En dat betekende elke week weer opnieuw scoren met artikelen om deze vóór de onverbiddelijke deadline aan te leveren.

Zoals Hans Frankfurther 40 jaar terug zijn idee lanceerde en daar ook daadwerkelijk elke week aan bijdroeg, is het nu zijn dochter Tamar die de drijvende kracht achter deze wekelijkse halve pagina is met een rubriek waarin het kloppend hart van de beide dorpen zichtbaar en voelbaar is. Daarom, Tamar en consorten: van harte proficiat met dit robijnen jubileum! Op naar goud!

Theo Durenkamp

van: www.theodurenkamp.nl

Voortaan jaarlijkse APK voor Canadese populieren

Maar nu eerst: snoeibeurt ‘op maat’

In Nieuw-West staan veel Canadese populieren. Het zijn prachtige snelgroeiende hoge bomen met ruisende bladeren. Takbreuk is nooit helemaal uit te sluiten, maar goed onderhoud kan veel ellende voorkomen. De gemeente is druk bezig een nieuw onderhoudssysteem ‘uit te rollen’.

Het resultaat van de bomen-APK van de Canadese populieren
langs 
de Vrije Geer en Ditlaar op Sloten: oranje = veiligheidssnoei;
geel = geen maatregel nodig. (Bron: Gemeente Amsterdam)

Iedere populier is gekeurd en heeft een virtuele ‘kleursticker’ gekregen. Onveilige risicobomen kregen code ‘rood’. Deze worden vóór half april 2019 gekapt. Bomen met code ‘oranje’ worden later dit jaar – volgens een individueel snoeiplan – (fors) gesnoeid. Uiteraard houdt de gemeente hierbij rekening met het broedseizoen.

Als de takgroei bijvoorbeeld vooral al één kant zit, dan zijn er andere snoeiwerkzaamheden nodig dan wanneer alle takken evenwichtig alle kanten op groeien. Deze snoei op maat zorgt ervoor dat de bomen gezond ouder worden. Bomen met code ‘geel’ zijn goedgekeurd en hoeven nu niet te worden gesnoeid. Voortaan neemt de gemeente alle overgebleven Canadese populieren in Amsterdam ieder jaar onder de loep. Bij acuut gevaar blijft een noodkap altijd mogelijk.

Dit voorjaar kunnen we in ieder geval nog volop genieten van de populieren.
Na de snoei zal het weer even duren voordat hun bladeren weer zo mooi ruisen…
(Foto: Erik Swierstra)

Code rood
Het overgrote deel van de bomen (in het landelijk gebied) blijft behouden. Vooral op sportpark Sloten en in De Oeverlanden zal echter – omwille van de veiligheid – wel moeten worden gekapt. Op Oud Osdorp verdwijnen vier onveilige bomen: twee langs de Slibveldenweg (vlak bij de Osdorperweg) en twee op de Joris van den Berghweg (vlakbij de Nico Broekhuyzenweg). Wie precies wil weten welke bomen de komende tijd gekapt worden, kan terecht op deze website: www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bomen/936-canadese/

Herplant
Op dezelfde plek (of in de buurt) waar bomen gekapt zijn zullen vanaf het eerstvolgende plantseizoen (november 2019) nieuwe exemplaren in verse boomaarde worden geplant. Sinds 2014 geldt in Amsterdam namelijk als beleid ‘Kap mits herplant’. Hier worden andere soorten populieren, iepen, eiken of lindes geplant.

Tijdens storm in de afgelopen jaren verloren de populieren langs de Vrije Geer en Ditlaar regelmatig spontaan grote takken. Het is dus goed dat de gemeente alle populieren voortaan zorgvuldig gaat beheren.

Wie vragen heeft, kan 14020 bellen of zijn vraag via email stellen: canadesepopulieren@amsterdam.nl

Tamar Frankfurtner

Uit: de Westerpost van 20 maart 2019.

Groot onderhoud Sloterweg – Op naar fase 6

“Het duurt wel lang, maar het wordt wel mooi”, is vaak gehoord commentaar onder de Slotenaren en dorpsbezoekers.

Fase 5, Sloterweg tot nummer 1263, is bijna afgerond. Alle inmiddels bekende werkzaamheden zijn verricht. Er wordt nu gestraat met de nieuwe rode gebakken klinkers. In de derde week van maart wordt dit afgerond.

Osdorperweg ook open
Tijdens het Groot Onderhoud worden – ook onder de grond – zoveel mogelijk werkzaamheden meegenomen. Zo worden er ook middenspanningskabels van 10 kilowattvolt (KV) gelegd. De gemeente anticipeert zo op de energietransitie. Want, als Sloten (ooit) aardgasvrij wordt, zal ook hier het elektragebruik sterk stijgen. Dan is het netwerk alvast verzwaard met een hogere capaciteit. Die 10 KV-kabels moeten worden aangesloten op het transformatorhuisje op de Osdorperweg (tegenover nummer 12).

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Liander die middenspanningskabels onder het Dorpsplein zou leggen. Nu blijkt echter dat dat niet kan, omdat hier al veel andere kabels en leidingen liggen en omdat hier bomen staan. Vandaar dat er gekozen is voor de route onder de Osdorperweg. Dit betekent dat voor Fase 6 het volgende gebied wordt opengebroken: Sloterweg 1263 tot aan de Lies Bakhuyzenlaan en Osdorperweg 1 tot en met 12. Op dit gedeelte van de Osdorperweg zullen de woningen ook op nieuwe elektraleidingen worden aangesloten en worden meteen ook de lege mantelbuizen t.b.v. glasvezel gelegd. Op de Osdorperweg zullen de huidige stenen exact volgens het oude profiel worden teruggelegd. De rest van de Osdorperweg wordt niet opengebroken.

Verkeersituatie
Om het dorp zo toegankelijk mogelijk te houden, zal tijdelijk een tegengestelde rijrichting in de Akerpolderstraat en Nieuwe Akerweg (vanaf de Sloterweg) gelden. De gemeente gaat (samen met de werkgroep Sloten) bestuderen hoe dit zo veilig mogelijk kan gebeuren. De gemeente zal een duidelijke omleidingsroute rond de dorpskern aanbrengen. Ouders van De Driesprongschool en andere bezoekers van het dorp worden nog steeds dringend verzocht bij het parkeerterrein naast Eigen Hof te parkeren.

27 april: Koningsdag
De Oranjevereniging heeft met de projectleiding afspraken gemaakt. Langs het werk op de Sloterweg wordt een goed looppad gemaakt. Ook het ringsteken gaat gewoon door. De paarden keren en wachten dit jaar alleen niet op de Osdorperweg, maar op de Lies Bakhuyzenlaan.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 13 maart 2019.

Verkiezingen op 20 maart: Doe mee

Volgende week woensdag mogen we twee keer stemmen: voor de Provinciale Staten en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Alle bekende partijen doen mee. Bij de Waterschapsverkiezing is er wél een speciale partij: Water Natuurlijk. Dit is een groene onafhankelijke waterschapspartij, die o.a. door GroenLinks en D66 gesteund wordt. Beide partijen doen voor het Waterschap daarom niet met een eígen lijst mee. D66 en GL doen beide wél mee bij de Provincie. Daar zijn de stemmen immers ook voor de Eerste Kamer van belang.

Het Waterschap AGV is o.a. verantwoordelijk voor het grondwaterbeheer op Oud Osdorp.
Dat is maatwerk: In de polders gelden verschillende waterpeilen. (Foto: Erik Swierstra)

Provincie gaat over
Veel onderwerpen, bijvoorbeeld: de uitbreiding van Schiphol; een provinciaal fonds om burgers te helpen bij de verduurzaming van hun woningen; toename / afname van woningbouw in het groen; of boeren milieu / klimaatvriendelijker moeten gaan werken; of er meer bedrijventerreinen moeten komen en of weilanden vol zonnepanelen mogen worden gezet.

Waterschap gaat over
Duurzaamheid, waterkwaliteit en milieu. Moet er bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in het regenbestendig maken van wijken? Liever een laag waterpeil voor grazende koeien of hoger zodat het veen geen CO2 uitstoot? Hoe kan regenwater het beste worden vastgehouden om tekorten in een droge zomer te voorkomen? Mogen landbouw en industrie goedkope chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken waardoor de waterkwaliteit afneemt en bijen doodgaan?

Stemwijzer en stemhulp
Allemaal belangrijke vraagstukken… Vul op internet de stemwijzer voor de provincie Noord-Holland en de stemhulp voor Waterschap AGV in. Dan ziet u meteen wat er verder speelt en met welke partij u het (het meeste) eens bent. Wat uw mening ook is, breng uw stem uit. Slotenaren zijn welkom in de Molen van Sloten en Oud Osdorpers in Zorgcentrum Leo Polak.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 13 maart 2019.

Nieuwe fietstoegangen Sportpark Sloten zijn onveilig

De gemeente Amsterdam erkent dat de Sloterweg te druk en onveilig is om over te fietsen. Je zou verwachten dat er dan een traject wordt ingezet om de Sloterweg wél veilig te maken voor álle fietsers. Niet dus: De gemeente lijkt te kiezen voor de aanleg van een extra (duur) fietspad. Er zijn twee varianten in beeld, die beide voor nieuwe gevaarlijke situaties zorgen.

Als de plannen van de gemeente doorgaan, zouden de fietsers
hier de Sloterweg moeten oversteken en linksaf naar de
dorpskern van Sloten moeten fietsen.

De gemeente komt hiermee tegemoet aan de wens van het bestuur van Hockeyclub Xenios, die recent naar Sportpark Sloten (Oost) is verhuisd. De club heeft geklaagd dat hun (jeugdige) leden over de (inderdaad) veel te drukke Sloterweg moeten fietsen. Beide fietstoegang-varianten die de gemeente voorstelt, de ene bij de achteringang bij de Sloterweg, naast het parkeerterrein bij Tuinpark Eigen Hof, en de andere bij de Ringvaartdijk, zorgen voor nieuwe onveiligheid.

Keren en Groene AS
Op beide locaties is namelijk sprake van te smalle toegangswegen. Er wordt grote overlast verwacht, omdat (brengende en halende ouders van) leden zo dicht mogelijk bij de fietsingang zullen willen parkeren (om hun kroost bij slecht weer af te zetten). Beide locaties zijn zo smal dat ze door (onhandig) keergedrag en achteruitrijden gevaarlijk zijn voor degenen die wél op de fiets komen. Over de Ringvaartdijk loopt bovendien de Hoofdgroenstructuur de Groene AS, die na de grote renovatie van de dijk eindelijk weer tot leven is gekomen. Deze nieuwe ingang nodigt bermparkeren uit, waardoor de ecologie ernstig verstoord zal worden. De gemeente heeft richting de provincie de verplichting om de Groene AS te koesteren.

Linksaf de Sloterweg op
Als je kiest voor de andere variant: Dan moeten fietsers op de terugweg (veelal naar Badhoevedorp) eerst linksaf de drukke Sloterweg oversteken en vlak daarna ook nog eens verkeer vanaf de Ditlaar voorrang geven. Een beetje Amsterdamse fietser kiest er dan logischerwijs voor om de Sloterweg daar niet over te steken, maar op de fietssuggestiestrook tegen het verkeer in naar de dorpskern van Sloten te rijden. Met alle (vreselijke) gevolgen van dien… Onverantwoord!

Buitenaards?
Deze verwachte handelwijze van de fietsers werd gedeeld met de aanwezige verkeerskundige van de gemeente. Deze liet daarop weten dat fietsers natuurlijk goed moeten opletten voordat ze linksaf de Sloterweg op rijden. En dat ze daarna eerst rechtsaf een stukje de Ditlaar op moeten fietsen om vervolgens rustig bij de oversteekplaats over te steken. En als blijkt dat de fietsers dit gewenste – en voor hem volstrekt logische gedrag – níet zouden vertonen, dan de gemeente hierop maar moet gaan handhaven. Een aanwezige Slotenaar hoorde deze reactie en riep uit: “Van welke planeet komt die ambtenaar?”

Slotenaren tijdens de inspraak op 27 februari 2019: “Een fietspad aanleggen voor leden van Xenios is slechts een lapmiddel en bovendien niet eerlijk. De gemeente zou de oorzaak van het probleem moeten aanpakken: De Sloterweg is veel te druk en dus onveilig. Doe dáár wat aan. Dan kunnen ook wíj straks veilig over de Sloterweg fietsen!” 

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 6 maart 2019.

Vereniging “De Oeverlanden Blijven” verzet zich tegen bomenkap

De laatste maanden is duidelijk geworden hoe omvangrijk de werken aan het Zuidasdok gaan worden. Nu de aanleg van dit project met horten en stoten op gang komt, blijkt dat de aannemer de strook langs de Oude Haagseweg als werkterrein wil gebruiken.

Lange tijd stonden hier de keten waar de buitenlandse bouwvakkers van de Noord-Zuidlijn gehuisvest waren. Voor de vereniging vormt die plek geen probleem, omdat deze strook door dit recente gebruik slechts een geringe natuurwaarde heeft. Dat geldt ook voor het terrein aan de Riekerweg waar tot twee jaar terug de familie Petalo woonde.

Kaalslag op de strook langs de A4 (Foto: Nico Jansen)

Behoud bosschages
De nog aanwezige bosschages langs de Oude Haagseweg willen we echter wél behouden. Ook het bosje aan het Jaagpad/hoek Riekerweg moet behouden blijven. De bouwketen en het parkeerterrein voor de heren bouwvakkers moeten en kunnen prima vlakbij het werk op een deel van het parkeerterrein van tuinpark Ons Buiten gerealiseerd worden. De tuinders zien daarin geen probleem, omdat ook zij hun omgeving zo groen mogelijk willen houden.

Negen Schinkel-bruggen
Over de Schinkel worden – naast de vijf bruggen die er al liggen – nog eens vier nieuwe bruggen gebouwd. Als troost komt hier aan de zuidzijde ook een fiets- annex voetpad aan de autoweg met hopelijk een bankje om van het uitzicht over het Nieuwe Meer naar het Amsterdamse Bos te kunnen genieten.

Vorige week heeft de vereniging “De Oeverlanden blijven!” haar bezwaren aan stadsdeel Nieuw-West en de gemeente Amsterdam kenbaar gemaakt. Inmiddels blijkt dat aannemer ZuidPlus nu al beschikt over de Sporendriehoek. Hierdoor wordt nu al aan zijn ruimtebehoefte tegemoet gekomen en kunnen de stroken langs de Oude Haagseweg groen blijven.

Laat de geest van de Parijse akkoorden vaardig worden over het stadsdeelbestuur en de gemeente Amsterdam. De jeugd protesteert niet voor niets om hen niet met onze narigheid op te zadelen. Inmiddels zet de vereniging “De Oeverlanden Blijven” zich samen met Ons Buiten in voor een zo groen mogelijk gebied waar alle bewoners de natuur kunnen beleven en zich kunnen herscheppen in het drukke stedelijke gebied waar we wonen.

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 27 februari 2019.

Sloterweg is te druk en te gevaarlijk

Hoe fiets je dan veilig naar sportpark Sloten?

Nu de grote hockeyvereniging Xenios gedeeltelijk is verhuisd naar sportpark Sloten aan de Sloterweg, staat de fietsveiligheid op deze landelijke weg plotseling weer op de gemeentelijke agenda. De verkeersdrukte op de oude Sloterweg neemt schrikbarend toe en de veiligheid voor (jeugdige) fietsers neemt evenredig af.

De gemeente zou met een actieplan moeten komen om de algehele (fiets)veiligheid voor íedereen op de Sloterweg te verbeteren. De Sloterweg valt immers onder het gemeentelijke Hoofdnet Fiets. Niet dus! Het lijkt erop dat men kiest voor lapmiddelen… Worden bewoners tegen elkaar uitgespeeld?

Via Sloterweg?
Kiest de gemeente liever voor een nieuw (duur!) fietspad net buiten de dorpskern? Deze ‘achteringang van het sportpark’ wordt dan permanent opengesteld. Een slecht plan, dat veel weerstand oproept: “Dan krijgen we nóg meer asociale wielrenners door het dorp en over het krappe zijstraatje naar de achteringang. De zomeropenstelling daar leidt nu al tot valpartijen, (parkeer)overlast en ruzies op straat. Ook de aansluiting met (het trottoir van) de Sloterweg is gevaarlijk.”

Via Ringvaartdijk?
Ontsluiting van Xenios via de Ringvaartdijk, roept ook heftig verzet op. Het bestuur van het Woonschepenoverleg (WOOS): “Het fietspad over de dijk is prima, maar een directe ontsluiting naar het sportpark niet! Dit wordt dan al snel de officieuze Xenios-ingang waar jeugd ook met de auto gebracht en gehaald wordt en waar ouders zo dicht mogelijk bij die ingang gaan parkeren. Gevolg: gevaarlijke situaties en geruzie op de smalle dijk. Parkeren in de Groene AS. Wij hebben helaas al veel ervaring met Xenios-ouders op de dijk… “

Inloopbijeenkomst
Op 27 februari houdt de gemeente een inloopbijeenkomst over het wielercircuit op het sportpark en over de fietstoegang-opties.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 20 februari 2019.

Voortgang Ditlaarhotel Sloten

Op de hoek van de Sloterweg en de Ditlaar bij het oude dorp Sloten zijn de werkzaamheden voor de bouw van het shortstayhotel in volle gang. Het oude pand is uiterst zorgvuldig gesloopt (zodat veel materiaal hergebruikt kan worden). De damwanden zijn inmiddels geplaatst en er is zand gestort.

De aannemer laat weten dat de werkzaamheden tot op heden volgens planning verlopen. Naar verwachting zal (afhankelijk van het weer) op 25 februari begonnen worden met het heiwerk. Aansluitend wordt tot medio 2019 het betonnen casco gebouwd. Als alles volgens planning loopt, komen de eerste gevel-elementen rond juli.

Spannend
De entree van de dorpskern van Sloten gaat ingrijpend veranderen. Het ontwerp van dit nieuwe beeldbepalende pand naast de rijksmonumentale Pancratiuskerk is in goed overleg met de Slotenaren tot stand gekomen. Als het nieuwe pand straks echt vorm krijgt, zal het in het begin zeker even wennen zijn. Er is immers sprake van een flink bouwvolume.

Op basis van tekeningen is de verwachting dat het nieuwe pand maximaal aan zal sluiten bij de dorpssfeer en de cultuurhistorische waarden van het Beschermd Dorpsgezicht Sloten. Het blijft wel spannend hoe de nieuwbouw er straks ‘in het echt’ uitziet… Uiteraard blijft u via deze Rubriek op de hoogte.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 13 februari 2019.

Boerderij De Boterbloem blijft strijdvaardig

“In de discussie rond het behoud van de biologische boerderij De Boterbloem en de Lutkemeerpolder is een belangrijk aspect onderbelicht geraakt”, zo laat Trijntje Hoogendam weten.

“Het gaat namelijk telkens over het bouwrijp maken van slechts een deel van de polder. De overeenkomsten van de buren van De Boterbloem zijn níet opgezegd en de voorbereidende bodemonderzoeken zijn slechts op de helft van de akkers van De Boterbloem uitgevoerd. Wij concluderen daaruit dat alleen het deel voor SEKU BV bouwrijp wordt gemaakt. Terwijl het juist zeer de vraag is of de overeenkomst met déze partij wel rechtsgeldig is.” 

(Foto: Erik Swierstra) 

Corruptie en omkoping?
Alies Fernhout vervolgt: “Het afgelopen jaar is overduidelijk gebleken dat de gemeente Amsterdam met de Lutkemeerpolder én ecologische zorgboerderij De Boterbloem in haar maag zit. Logisch: Voorgaande bestuurders hebben deze prachtige en historische polder afgedankt voor een bedrijventerrein en daarbij ongunstige – misschien wel belachelijke – afspraken gemaakt met grondspeculant SEKU BV. Deze heeft acht hectare in de polder aangekocht voor 2,5 miljoen euro en voor acht (!) miljoen euro doorverkocht aan de gemeente. Bovenop deze hoofdprijs bedong SEKU BV ook nog het recht om die acht hectare te ontwikkelen en op 20 procent van de opbrengsten. Aan deze overeenkomst heeft de gemeenteraad van Amsterdam in 2009 groen licht gegeven.

De omstandigheden waarbinnen deze overeenkomst tot stand is gekomen, zijn inmiddels tot bij de Hoge Raad als corrupt bestempeld. Daarmee is de kans niet gering dat de overeenkomst zelf nietig is. Daarnaast loopt tegen de ondertekenaar namens SEKU BV een onderzoek vanwege verdenking van omkoping. Begin 2019 zal deze zaak voorkomen. Of de overeenkomst en dus de voorgenomen bouw van het bedrijventerrein stand houden, is maar zeer de vraag. Deze uitslag is dus van groot belang.”

Daarnaast wil De Boterbloem in de komende maanden gezamenlijk alle mogelijkheden voor behoud van de Lutkemeerpolder (en boerderij De Boterbloem) onderzoeken. Dus: stoppen met denken in ONmogelijkheden. Er liggen vele kansen, ook op het gebied van financiering. Via deze Rubriek blijft u op de hoogte.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 6 februari 2019.

Grote onveiligheid Osdorperweg

De overheid is er overduidelijk van doordrongen dat de Osdorperweg tussen de Ookmeerweg en Halfweg levensgevaarlijk is. Wás het maar zo dat het plaatsen van zóveel borden effectief was… Nee, er moet gewoon gehandhaafd worden.

Zelfs de verkeerskundigen van de gemeente lijken nog altijd niet doordrongen van het gevaar. Volgens hen zou de smalle Osdorperweg de brede Ookmeerweg goed kunnen ontlasten. Zijn dit nu de experts die onze veiligheid bewaken? Waren zij ooit ter plaatse? 

(Foto: Jan van Zijp) 

In de hoop het vele sluipverkeer wat rustiger te laten rijden, overwogen de Oud Osdorpers om dan maar zelf obstakels op de rijweg te plaatsen. Wonderlijk genoeg meldde het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel bij deze aankondiging dat híerop wél meteen zou worden gehandhaafd… In wat voor wonderlijke wereld leven we?

Leden van de werkgroep Oud Osdorp hebben ook grote zorgen over de Joris van den Berghweg en de andere kleinere wegen in het gebied: “Ook die gaan steeds meer op racebanen lijken”. Oud Osdorp wacht dus met een bang hart op het eerstvolgende ernstige ongeluk…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 6 februari 2019.