Algemeen

Dorps karakter Sloterweg met herinrichting behouden

In het ‘Herinrichtingsplan omgeving nieuwbouwlocaties Sloterweg’ staan de plannen van het bestuur voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom de nieuwbouw op de parkeerterreinen bij Sportpark Sloten. Er komen nieuwe sloten en bruggetjes, extra bomen en een rijbaan van ouderwetse klinkers, waardoor het authentieke karakter van de Sloterweg, een oude dorpsweg op een dijkje met slootjes aan weerszijden en een rij bomen, behouden blijft.

In 2008 start Slotervaart met de nieuwbouw, bestaande uit vrijstaande woningen, starterswoningen/vrije sectorwoningen en kantoorgebouwen. Vooruitlopend op de bouwactiviteiten worden de terreinen bouwrijp gemaakt. Insprekers maakten bezwaar tegen de kantoren en dachten dat het groene karakter werd aangetast. Aan de bezwaren is deels tegemoet gekomen. Zeventig procent van de kavels is onbebouwd en de kantoren worden iets kleiner. Het herinrichtingsplan komt op 18 april in de stadsdeelraad.

Van: www.slotervaart.amsterdam.nl , 9 maart 2007.

Landelijk West verdient betere bescherming

Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en Verkeersgroep Westelijke Tuinsteden ontevreden over toekomstplannen Landelijk West

Te veel recreatie en verstedelijking, te weinig aandacht voor natuur en landschap

Bescherming van het groene karakter van Landelijk West maar ook meer ruimte voor recreatie, met name voor Amsterdammers uit Nieuw-West. Dat is althans hetgeen de beleidsmakers van de gemeente Amsterdam en de stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer en Osdorp voor ogen staat. In het Programma van Eisen (PvE) ‘Tuinen van West’ heeft men een blauwdruk gemaakt voor de toekomstige inrichting van de voor de Osdorper Polders.
De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en de Verkeersgroep Westelijke Tuinsteden (waarin de verkeerswerkgroepen van de wijkorganen samenwerken) vinden deze nota een stap in de goede richting. Toch zijn beide organisaties van mening dat het PvE ernstige tekortkomingen bevat. Er zijn meer garanties nodig om het nog grotendeels gave agrarische polderlandschap tegen oprukkende verstedelijking te beschermen.
Deze visie staat in een gezamenlijke inspraakreactie van eind 2006 (onder eindverantwoordelijkheid van de Dorpsraad). Hierbij een samenvatting.

Bescherm de cultuurhistorie en denk aan de vogels
Het PvE stelt voor om recreatieve wandelpaden te maken. Volgens de Dorpsraad schaden deze echter het nog gave middeleeuwse verkavelingspatroon in de Osdorper Binnenpolder Zuid. Ook verstoren wandelaars de habitat van zeldzame weidevogels in deze polder. De Dorpsraad wil daarom dat deze kwetsbare polder ongemoeid wordt gelaten.

Schrap reservering Parkstadafslag
Alle betrokken overheden hebben in 2006 in een convenant vastgelegd dat Osdorp niet wordt ontsloten via de Parkstadafslag van de Westrandweg (A5) maar via de verbrede T106 op de omgelegde A9. De bedoeling was om de Osdorper Polders zoveel mogelijk te sparen. En wat zien we nu in het PvE? Met de reservering voor de Parkstadafslag en de twee kilometer lange aanvoerroute – beide zeer schadelijk voor natuur en landschap – wordt nog steeds rekening gehouden! Ambtelijk foutje? Of nemen de lokale overheden hun milieubeleid niet serieus? De Dorpsraad vindt deze afslag overbodig en onwenselijk.

Geen sluipverkeer door de Westrand
Het PvE stelt voor om de Joris van den Berghweg (een zijweg van de Osdorperweg die verbinding geeft met het landelijk gebied ten noorden hiervan) aan te sluiten op de Haarlemmerweg (N200). Hierdoor kan deze rustige recreatieve weg veranderen in een drukke sluiproute voor verkeer dat de files op de A10-West naar de Coentunnel en de drukke wegen in de Westelijke Tuinsteden tracht te mijden. De Dorpsraad acht de verlenging van de Joris van der Berghweg in strijd met het officiële beleid van stadsdeel Osdorp om de landelijke Osdorperweg een verkeersluw karakter te geven.

Intensieve recreatie op een andere plek
De beleidsmakers houden rekening met een groot sportcomplex en een evenemententerrein met parkeervoorziening in de Osdorper Binnenpolder Noord op het grondgebied van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. De Dorpsraad is hier sterk tegen gekant. Naar verwachting zullen zeer veel omwonenden uit de Westelijke Tuinsteden en Landelijk West forse verkeersoverlast en geluidshinder ondervinden. Popconcerten en andere grootschalige evenementen horen thuis in de Houtrakpolder, niet in Landelijk West.

Houd de polders landelijk
Volgens de Dorpsraad belasten grootschalige vormen van recreatie het landelijk gebied te zwaar. Men vindt dat het resterende polderlandschap zoveel mogelijk landelijk moet blijven. Daarom heeft men de overheden verzocht om – uitgaande van de bestaande situatie – een alternatief plan voor de betrokken gebieden te maken waarbij het landelijke karakter maximaal wordt beschermd (‘nulscenario’).

Stevige kritiek dus. En nu maar afwachten hoe de politiek hierop zal reageren…

Januari 2007

Nieuwjaarsbijeenkomst vrijdag 12 januari 2007

DE DORPSRAAD
SLOTEN-OUD OSDORP
WENST U FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG 2007

Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij de feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp

U bent van harte welkom op

vrijdag 12 januari 2007
vanaf 20.00 uur bij
Tuinpark VAT
Lies Bakhuyzenlaan 17

in het dorp Sloten

Onze gastspreker is de heer D.W. Looman, wethouder landelijk gebied van het Stadsdeel Osdorp

Wij hopen u te mogen begroeten.

De Dorpsraad

Met speciale dank aan:

Tuinpark VAT
Kwekerij Bakker
Restaurant de Aker

Bewonersbrief Sloterweg

Aan alle bewoners van de Sloterweg,

Zoals u ongetwijfeld al vernomen heeft zijn er plannen voor bebouwing aan de twee parkeerterreinen bij het Sportpark Sloten.

Stadsdeel Slotervaart heeft een stedenbouwkundig plan hiervoor ontwikkeld. Naar aanleiding van dit plan is er in november een voorlichtingsavond geweest bij het Stadsdeel. De Dorpsraad is daar aanwezig geweest en heeft op dit plan gereageerd. Ook waren er die avond veel bewoners aanwezig die op die avond hun mening hebben gegeven.

De Dorpsraad heeft daarnaast ook nog een schriftelijke reactie ingezonden welke u als bijlage aantreft.

Na deze inspraakavond zullen de plannen, al dan niet aangepast, in de deelraad (een commissie) besproken worden. Op dat moment is er weer ruimte voor inspraak. Zoals het er nu naar uitziet zal dat pas in maart 2007 gebeuren.

Wij als Dorpsraad zullen op die avond weer gaan inspreken en het lijkt ons goed om zoveel mogelijk van uw ideeën in te brengen. Samen staan we tenslotte sterker.

Er zijn diverse mogelijkheden om naar ons te reageren. U kunt een brief schrijven, bellen met Rita de Voogd op het Dorpshuis of u kunt persoonlijk langskomen.

Op dinsdag 23 januari 2007 bent u van harte welkom op deze bewonersavond in het dorpshuis van 20.00 tot 21.00 uur.

Als bijlage treft u onze inspraakreactie aan zodat u deze alvast kunt bekijken. Op de website van Stadsdeel Slotervaart staat het stedenbouwkundig plan beschreven.

Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Sloten Oud Osdorp.

 


 

Dagelijks Bestuur stadsdeel Slotervaart
T.a.v. mevrouw I. Ketelaar
Postbus 2010
1000 CA Amsterdam

Amsterdam-Sloten, 13 november 2006

Ons kenmerk: 06/081/RdV
Betreft: inspraakreactie op het Stedenbouwkundig Plan voor de Sloterweg

Geachte mevrouw Ketelaar,

Wij hebben uw Stedenbouwkundig Plan voor de Sloterweg met belangstelling gelezen en zijn onder de indruk. In het plan zien wij diverse punten waar wij bijzonder content mee zijn. Zo ondersteunen wij uw visie om de sloten langs de historische weg weer in ere te herstellen, alleen bruggen en geen dammen/dijken over de sloten toe te staan, de bestaande bomenrij te behouden en zelfs aan te vullen, de lintbebouwing te respecteren door geen aaneengesloten bebouwing toe te staan en de derde bouwlaag terugliggend te maken naar de Sloterwegzijde.

U geeft in uw Plan zelf ook duidelijk aan dat de Sloterweg een bijzondere historische weg is met een rijke cultuurhistorische achtergrond. In dit licht sturen wij u onze zienswijze. Wij hopen dat u onze kritische kanttekeningen serieus wilt overwegen over te nemen.

1. Starterswoningen opnemen
De Dorpsraad is heel erg blij dat u ons voorstel over het bouwen van starterswoningen heeft overgenomen. Wat wij graag zouden zien is dat een deel van deze woningen, wij stellen voor de helft, gereserveerd kan worden voor inwoners van het landelijk gebied (Sloten – Oud Osdorp); althans voor kinderen van inwoners van het dorpsraadgebied. Ons voorstel om starterswoningen in het plan op te nemen is ook ingegeven door deze wens. De oorspronkelijke bewoners van de Sloterweg, de tuinderfamilies, hebben plaats moeten maken voor de bouw van Nieuw Sloten. Zij moesten wijken voor het algemeen belang hetgeen goed te begrijpen valt. Nu er echter een mogelijkheid ontstaat om enkele woningen te bouwen aan de Sloterweg lijkt het ons zeer redelijk om ervoor te zorgen dat deze mensen, althans hun kinderen, als eerste in staat gesteld worden een starterswoning te kunnen kopen. Over hoe een en ander precies in het vat gegoten kan worden, willen wij graag met u van gedachten wisselen. Voor de Dorpsraad is deze regeling niet zo bijzonder omdat wij ook de helft van de kleine woningen in het wees en armenhuis in Sloten toewijzen aan jongeren uit het dorpsraadgebied. Wij hebben dus ervaring op dit gebied. Wij vinden een en ander ook van groot belang ter versterking en ondersteuning van de sociale cohesie binnen het dorpsraadgebied.

Nu er gekozen wordt voor het concept van het zogenaamde wilde wonen willen wij u het volgende in overweging geven:

2. Oriëntatie woningen op Sloterweg
De Dorpsraad zou graag zien dat u vastlegt dat de woningen die direct aan de Sloterweg grenzen georiënteerd zijn op de Sloterweg, dat de voorzijde van de woningen dus aan de Sloterweg ligt. Dit is van belang binnen het cultuurhistorisch kader van deze eeuwenoude weg, waar bij alle woningen de voorzijde zich op de weg richt.

3. Vastleggen: bruggen over sloot en geen dammen
Wij merken dat veel bewoners en ondernemers na verloop van tijd hun brug over de sloot liever vervangen zien door een dam. Om misverstanden in de toekomst te voorkomen, willen wij u verzoeken uitdrukkelijk in dit Plan en in overeenkomsten met de kopers te vermelden dat altijd een brug toegang blijft verlenen tot de percelen aan de andere zijde van de sloot.

4. Vastleggen: geen overbouwing van de sloten
Een andere trend die wij recentelijk opmerken, is dat bewoners van percelen langs sloten hun tuin met houten steigers over de sloot willen uitbreiden. Hierdoor gaat de karakteristieke landelijke uitstraling verloren. Wij verzoeken u dan ook in dit Plan en in de overeenkomsten met de kopers te vermelden dat er geen terras of tuinuitbreiding boven de sloot mag worden aangebracht.

5. Niet parkeren in voortuinen
Wij zouden u willen vragen om het verharden van de voortuinen aan de Sloterwegzijde te verbieden alsmede het parkeren in de voortuinen aan de Sloterwegzijde.

6. Brugontwerp niet uniform
De Dorpsraad vindt het een prima idee om – zoals u op pagina 17 schrijft – de bruggen mee te ontwerpen met het openbare ruimteplan. Omwille van de karakteristieke en diverse omgeving verzoeken wij u echter niet één soort brug voor alle plekken te ontwerpen/gebruiken. De gevarieerdheid van verschillende bruggen is juist kenmerkend voor de Sloterweg. Te veel standaard bruggen doet sterke afbreuk aan de openbare ruimte. Wij hopen dat u afwisselend zo veel mogelijk maar tenminste vier verschillende modellen bruggen wilt toepassen en dat u bij uw keuze rekening houdt met de stijlen van de bestaande bruggen in de omgeving.

7. Geen zonnepanelen/antennes/schotels zichtbaar vanaf Sloterweg
In uw Plan geeft u aan dat de richtlijnen voor duurzaam bouwen gelden. Wij verzoeken u in het Plan en in de koopovereenkomst op te nemen dat hier geen zonnepanelen/ antennes/ schotels zichtbaar vanaf Sloterweg toegestaan zijn. Dit sluit naadloos aan op het welstandsbeleid voor de Sloterweg van stadsdeel Slotervaart.

8. Vastleggen: tenminste vijf meter voortuin vanaf de sloot
Uit uw Plan blijkt dat de nieuwe bouwplannen dienen te passen in de cultuurhistorische omgeving die de Sloterweg al biedt. Op de bepalingen van pagina 32 ontbreekt de indeling van de bebouwing van de kavel. Bijzonder kenmerkend voor alle percelen aan de Sloterweg is dat er vanaf de sloot onbebouwde voortuinen zijn aan de voorzijde van de bebouwing. Op deze manier wordt het landelijk karakter van de weg dik onderstreept. De Dorpsraad hecht hier dan ook sterk aan. De diepte van de bestaande voortuinen varieert. Wij hebben in de omgeving onderzocht welke minimale afstand tussen bebouwing en de sloot gangbaar is en dus ook voor deze nieuwe percelen zou moeten gelden. Dit blijkt vijf meter te zijn. Wij verzoeken u in het Plan en in de koopovereenkomst op te nemen dat bij de bebouwing van de percelen grenzend aan de Sloterweg vanaf de sloot gemeten tot aan de voorzijde van het perceel tenminste vijf meter onbebouwd dient te blijven.

9. Schuttingen langs de openbare weg
Om ditzelfde landelijke karakter de onderstrepen, stellen wij voor om de openheid aan de voorkant van de onbebouwde ruimte (tuin) voor het huis – zichtbaar vanaf de Sloterweg – te garanderen en dus geen afsluitende schuttingen, hekken of heggen toe te staan. Het open karakter van de voortuinen is zo kenmerkend voor dit gebied; het zou bijzonder detoneren wanneer men hier schuttingen langs de slootkant zou plaatsen – ook al is dit een hoogte van slechts één meter, zoals u op pagina 33 aangeeft.

10. De kantoren
Onze voorkeur gaat niet uit naar het bouwen van kantoren aan de Sloterweg Wij zouden deze liever zien aan de Anderlechtlaan in het verlengde van de reeds bestaande kantoren. Het is ons niet geheel duidelijk waarom er op de plek van de kantoren geen woningen gebouwd zouden kunnen worden. Ons inziens wordt dan de waarde van de weg beter in stand gelaten doordat de lintbebouwing voortgezet gaat worden. Tijdens inspraakavonden over dit plan – die enkele jaren geleden werden gehouden – werd ook toegezegd dat er alleen sprake zou zijn van woningbouw op dit terrein. Kantoren zouden ook volgens u een verkeersaantrekkende werking hebben en uw voorgangers vonden dit een ongewenste ontwikkeling. Wij verzoeken u dan ook ons over de redenen van de bouw van de kantoren in plaats van woningen nader te informeren daar ons de problematiek rondom de geluidsnormen niet duidelijk is.

Wij hopen dat u tegemoet kunt en wilt komen aan onze kanttekeningen. Mochten bepaalde zaken niet duidelijk zijn, dan zijn wij uiteraard graag bereid mondelinge toelichting te komen geven.

Met vriendelijke groet,

DORPSRAAD SLOTEN-OUD OSDORP

Sjoerd Jaasma

Vice-voorzitter

 

Tamar Frankfurther

Secretaris

cc. Fractievoorzitters van de deelraad

Informatiebijeenkomst 13 december Westrandweg-Coentunnel

Rijkswaterstaat nodigt uw organisatie uit voor een informatiebijeenkomst over het project 2e Coentunnel / Westrandweg. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 13 december 2006 van 19.30 uur tot 22.00 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur) in de Aristo Zalen te Amsterdam Sloterdijk, Teleportboulevard 100, 1043 EJ te Amsterdam.
 
Programma
U kunt deze avond een informatief programma met een aantal korte presentaties verwachten. Thema’s die onder andere aan de orde komen zijn landschapsinpassing, luchtkwaliteit en de toename en verdeling van het verkeer in het verkeersnetwerk.
 
Doel van Rijkswaterstaat is om organisaties en verenigingen, waaronder de uwe, te informeren over de stand van zaken van beide projecten en u gelegenheid te geven voor het stellen van vragen aan medewerkers van het projectteam 2e Coentunnel / Westrandweg. U kunt tijdens deze bijeenkomst niet inspreken; de officiële start van de inspraakprocedure staat gepland in januari 2007.
 
Aanmelding
Tot 8 december kunt u maximaal 2 deelnemers namens uw organisatie aanmelden bij mevr. I. Taner (e-mail i.taner@dnh.rws.minvenw.nl of telefoon 023-5301766 of  06-29564231).
 
Visie MCA
Het Milieucentrum zal acties ondernemen  om de aanleg van de Westrandweg en de uitbreiding van de Coentunnel te voorkomen, of op zijn minst om de schade hiervan zoveel mogelijk te beperken. Er moet een duurzame oplossing komen voor het mobiliteitsvraagstuk in de regio Amsterdam. Daarbij moet rekening worden gehouden met de gezondheid van Amsterdammers.
 
Komt allen!
Het milieucentrum roept iedereen op om naar deze avond te komen en uw mening te geven.

Aankondiging start inspraak Programma van Eisen ‘Tuinen van West’

‘Tuinen van West’ is de nieuwe naam voor de Westrand: de polders tussen de Westelijke Tuinsteden Geuzenveld-Slotermeer en Osdorp, de ringvaart Haarlemmermeer en de Haarlemmervaart. Het gebied heeft nu een overwegend agrarische bestemming en krijgt een nieuwe groene recreatieve bestemming.

Dit is vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Dit PvE bevat voorstellen voor de inrichting van het gebied, het versterken van het recreatieve wandel- en fietspadennetwerk, de uitbreiding van het watersysteem, het versterken van de ecologische structuur en het verbeteren van de bereikbaarheid voor autoverkeer.

Op 31 oktober 2006 hebben de dagelijks besturen van Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer het Programma van Eisen Westrand vrijgegeven voor inspraak. Het college van B&W heeft op 14 november besloten over vrijgave voor inspraak van het plan namens de centrale stad.

Op donderdag 23 november 2006 vindt in De Meervaart (Meer en Vaart 300 in stadsdeel Osdorp) van 19.30 tot 21.30 uur de inspraakavond plaats. Op deze avond wordt het plan gepresenteerd en is er de mogelijkheid tot reacties.

• De inspraaktermijn is van 15 november tot 22 december 2006. Uw inspraakreacties kunt u richten aan Diana Janssen, Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, Postbus 2758, 1000 CT, Amsterdam of mailen aan: D.Janssen@dro.amsterdam.nl .

• Het Programma van Eisen is ter inzage gelegd op het stadhuis, bij de Zuiderkerk en op de stadsdeelkantoren van Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer.

• Het PvE is te vinden op de volgende websites:
www.amsterdam.nl, www.osdorp.amsterdam.nl, www.geuzenveld.amsterdam.nl en  www.dro.amsterdam.nl.

Na vaststelling door de stadsdeelraden en de gemeenteraad (naar verwachting voorjaar 2007) zal het Programma van Eisen het raamwerk vormen voor groene en recreatieve inrichtingsprojecten in de komende jaren.

Van: www.amsterdams-milieu.nl, november 2006.

Opening natuurgebied Lutkemeerpolder

Belangrijke stap voor landschapspark op Oud Osdorp

Op donderdag 19 oktober 2006 werd er een nieuw natuurgebied geopend. Langs de Ringvaart op Oud Osdorp is nieuwe natte en droge natuur aangelegd. Het moet allemaal nog wat groeien, maar je kunt er nu al lekker fietsen en wandelen. Bovendien vormt het gebied onderdeel van de provinciale Hoofdgroenstructuur De Groene AS. Gedeputeerde Poelmann van de provincie Noord-Holland en wethouder Looman van stadsdeel Osdorp waren gastheer.

In een symbolische Groene AS – gemaakt door kinderen van groep 8 van basisschool De Punt uit Osdorp – stonden de aanwezigen letterlijk in het groen. Twee bewoners van het gebied – Jet de Spitsmuis en Fred de Rugstreeppaad – stapten door een schilderijlijst de groene cirkel binnen. Zij lieten iedereen weten heel blij te zijn met hun nieuwe huis, waar zij – en hun kinderen – lekker kunnen leven.

Voor dier én mens
Patrick Poelmann stak zijn trots voor dit nieuwe natuurgebied niet onder stoelen of banken. “Wij staan nu waar het woeste water van de Haarlemmermeer ooit golfde en waar boeren daarna de polder vanaf 1865 lang gebruiken voor akkerbouw. En nu is dit gedeelte van de Lutkemeerpolder voortaan voor dieren én de mensen, die even willen ontsnappen aan de drukte van de stad.” De gedeputeerde benadrukte ook het belang van het groene ecolint dat loopt van de Amstel tot Spaarnwoude. Daardoor kunnen dieren zich verplaatsen van het ene stuk natuur naar het andere. Heel veel instanties hebben samengewerkt en geld bijeen gebracht om dit mogelijk te maken; zelfs Europa draagt er aan bij. Na de eerste fase van de aanleg, volgt ook nog een tweede fase. In totaal is er 8,5 ton euro beschikbaar voor dit gebied. Gedeputeerde Poelmann wil vooral ook iedereen van harte uitnodigen om dicht bij huis te komen genieten van de natuur. Hij benadrukte ook hoe je in Amsterdam overal binnen tien minuten in het groen kunt zijn. De bewoners van West hebben er nu weer een mooi gebied bij: “U ben hier altijd van harte welkom!”

Tuin van West
Stadsdeelwethouder Wouter Looman toonde uiteraard ook zijn grote enthousiasme. Dit natuurgebied heeft de naam ‘Waterkamer’ meegekregen als één van de Tuinen van West. Hij gaf aan dat dit pas het begin is: “Er komt nog meer natuur en die gaan we ook goed ontsluiten, zodat iedereen hier wandelend en fietsend kan komen genieten!” De wethouder kondigde verder aan dat vanaf volgende maand de inspraak start voor de inrichting van het gebied landelijk Osdorp. “Ideeën die tijdens de klankbordavonden naar voren zijn gekomen, zijn al verwerkt. Nu komt er voor alle bewoners en omwonenden de gelegenheid om mee te denken met de verdere ontwikkeling van het gebied en ik zie voor hen ook een rol bij het verder verfraaien ervan.”

 

Feestelijke opening natuurgebied in de Lutkemeer

Osdorp, 20 oktober 2006 – Gedeputeerde Patrick Poelman en lid van het dagelijks bestuur Osdorp Wouter Looman werden welkom geheten door Vrouwtje spitsmuis en Heer Rugstreeppad, de nieuwe bewoners van de Lutkemeerpolder. Muis en Pad: “We zijn heel blij met ons nieuwe leefgebied en dat zo veel mensen hier op bezoek komen op deze herfstdag”.

Kinderen werkten mee
Twee klassen leerlingen van basisschool De Punt hadden een muur van groene linten om het gezelschap geweven, symbool van een Groene AS. Alle bezoekers kregen een groene bril om het leven groen te bekijken. Nadat de toespraken van Poelman en Looman, dronken alle gasten een groen drankje op de goede toekomst.
Toen het groene glas geheven werd, vielen de groene doeken en was de polder weer open – en daarmee was de polder officieel geopend. Daarbij hebben de kinderen bellen geblazen en met ratels gedraaid.

Op een goede toekomst
Looman: “Ik hoop dat veel bewoners hun weg hierheen weten te vinden en gaan genieten van De Tuin van West. Dat is de nieuwe naam van de vier polders die aan de westzijde van Amsterdam liggen en waar de Lutkemeerpolder er één van is”

Rondleidingen een succes
Veel bewoners uit Osdorp en uit de omgeving (Lijnden, Halfweg en Badhoevedorp) maakten van de mogelijkheid gebruik kennis te maken met dit gebied en mee te wandelen met de ecoloog.

Stadsdeel Osdorp 25 jaar
In de feesttent waren heerlijke hapjes en drankjes voor iedereen om te vieren dat stadsdeel Osdorp dit jaar 25 jaar bestaat. 

Van: www.osdorp.amsterdam.nl, 20 oktober 2006.

Het Nieuwe Meer

Uit: ‘De Groene Amsterdammer’, 23 maart 1923

Een van de vele nare leugens, die dezen tijd vergiftigen en de toekomst onzeker makers, is, dat Amsterdam’s omgeving arm zou zijn aan natuurschoon. De waarheid is, dat de Amsterdammers het misschien niet genoeg kennen en waardeeren, en dit heeft weer het gevolg dat het niet wordt ontzien. Bij de uitbreiding van Amsterdam schijnt men met Jan ter Gouw de heele omgeving beschouwd te hebben als “gras en slooten, anders niet !” en zoo is dan maar plompweg gegraven en gebouwd, omdat, naar men meende, er toch niets verloren ging of bedorven werd.

Nu is de schoonheid van veenland en polder, boezemland, watergang, plas, braak en bedijkt zeestrand wel van zeer bijzonderen aard, maar toch niet zoo subtiel of zij kan genoten worden door den gewonen middelsoort-mensch, terwijl zij den artist tot zalige verrukking kan brengen. Bovendien schept het water allerlei pleizierige mogelijkheden voor hengelaar, zwemmer, roeier, zeiler en tuffer, en kan de beschouwer van het Leven van planten en dieren en de ontwikkeling van het landschap voor zijn leven Lang volop bezigheid vinden zelfs binnen de oude banpalen. Het is dan ook zeer goed mogelijk, dat de bevolking van de hoofdstad, die gaandeweg het millioen gaat bereiken, in de onmiddelijke omgeving verheugenis kan vinden voor hoofd en hart en zich niet behoeft te ontwikkelen tot een stadsras, verstoken van de goede dingen der wereld en zich beperkend tot genietingen van minder allooi, die leiden tot versuffing en ondergang. Ons tegenwoordig gemeentebestuur ziet dat wel in en kan misschien nog tijdig den groei van de stad in de goede richting leiden, beseffende dat Amsterdam er over honderd jaar ook nog moet wezen en over duizend jaar misschien nog geen noodlottige schommelingen van zijn beroemd Peil heeft ondervonden.

Een van Amsterdam’s schoonste wandelingen, inderdaad een der mooiste ter wereld, was Amstelveensche weg, Koenenkade, Sloterjaagpad, dus de wandeling om het Nieuwe Meer en langs het Huis De Vraag, waar nu het kerkhof is. Ik zie dat nog, als voor veertig jaar, als ik op een mooien Meimorgen op het Kwakel bruggetje stond bij den Koenenmolen. Wat een heerlijkheid! In de verte de stad met zijn blinkende torens, naderbij de prachtig begroeide Amstelveensesche weg, de wijde plas van het Nieuwe Meer en tusschen Meer en weg en kade de bloemenzee van het boezemland vol dartele kieviten, tureluurs en grutto’s en jubel van leeuweriken. Zuidwaarts het niet minder mooie Karnemelksgat met zijn liefelijk elzen en esschenboschje aan de Westzijde, dan het verder verloop van den Amstelveenschen weg naar de misschien nog mooiere Poel van Amstelveen. Maar links de Sloterweg, tegenhanger van den Amstelveenschen (maar minder interessant) en aan de overzijde van het Nieuwe Meer het Sloter Jaagpad met zijn schilderachtige bruggetjes en zijn binnenzoom van wilgen en esschen en velerlei gebloemte. In het Zuidwesten ligt in een kuil de Haarlemmermeer en wat die zelf aan sierlijkheid mist, wordt ruim vergoed door het boezemland langs zijn Oostwand, dat ik pas een jaar of tien later goed zou leeren kennen.

Wat was dat Nieuwe Meer mooi en hoe heerlijk om uit de Schinkel er heen te roeien en dan opeens dat wijde water voor je te zien. Of ’s winters op de schaats, al hadden de stoombooten dan ook tot ’t allerlaatst nog schotsen gemaakt. Alle landschapsarchitecten van de wereld zouden met elkaar nooit iets zoo schoon en zoo volledig hebben kunnen bedenken als dit heerlijk oord van Nieuwe Meer en Omgeving. Een kleine dertig jaar geleden stond ik aan het hoofd van een “Armenschool” in een uithoek van de Jordaan en menigmaal ben ik toen met de hoogste klassen den Koenenmolen omgewandeld. Wat genoten die kinderen al waren ze bekaf als we thuis kwamen. Maar als het lijden kon, dan namen we bij de Haarlemmermeer plaatsen op de voorpiek van zoo’n groen met wit Volharding-bootje en dan was ons geluk volmaakt. De bioscoop-bestrijders moeten maar veel van die tochtjes organiseeren. Dat misschien voor de vorming van goeden smaak.

Het Nieuwe Meer is er niet op vooruitgegaan en de Amstelveensche weg nog minder. Het Haarlemmermeerspoortje heeft een leelijken streep getrokken door het boezemland, de koenenmolen ging in vlammen op, de polders bezuiden de kade werden uitgeveend. Maar het eigenlijke Meer is nog mooi en ’t boezemland en het Jaagpad bergen nog hun weinig bekende schatten. De mogelijkheid dat dit landschap kan bijdragen tot het behoud van de bevolking van Amsterdam bestaat nog altijd. Er groeien nog altijd volop dotterbloemen en gele lisschen voor het groote publiek en orchideeën en moeras-lathyrus voor de ingewijden. Nog altijd broeden en zingen er haast alle vogels van weide en moeras, zelfs de edele bosch-rietzanger. Dat is er nu wel een van zeer subtiele schoonheid en er is opvoeding voor noodig om hem te leeren kennen en waardeeren, trouwens een opvoeding, die leidt langs zee bebloemde wegen, die de Amsterdamsche jeugd niet schuwen zou. Verbeeld je eens, een boschje hakhout van elzen en esschen, met hop en kamperfoelie en varens en in de varen het nest van den boschrietzanger, het edelste vogeltje van het rietland. Ik vermeld dit diertje hier, als aanwijzing van de qualities van de planten- en dierenwereld in de onmiddellijke omgeving van Amsterdam.

Nu vertelt de heer Hudig in het Handelsblad, dat er een sluisdam gelegd zal worden, midden door het meer ongeveer ter hoogte van den Koenenmolen. Dat wordt dan voor de water precies hetzelfde als het Haarlemmermeerspoortje voor het boezemland. Wie nu komt aanvaren uit de Schinkel, krijgt in plaats van de wijde blinkende plas een dam te zien en de sluis met zijn huisjes. Hij zal dan wat minder hoog gestemd moeten blijven. Daar draait het allemaal op uit: verlies aan stemming, aan levensvreugde, afdaling naar het troosteloos oppervlakkige.

Die sluis moet ergens komen, want met de opruiming van de pestilentieele Overtoomsche sluis mag men toch heusch niet langer wachten. Hoogstwaarschijnlijk is uit waterbouwkundig oogpunt het leggen van den sluisdam, juist op die plaats ook wel aan te bevelen. Maar toch vragen wij ons af, of het niet mogelijk zou zijn de sluis te ontwerpen niet in het Nieuwe Meer, maar in de Schinkel zelve, waar aan weerszijden van de spoorwegbrug, die er ook al komt, toch wel ruimte genoeg te vinden is, ook vrij van die brug.

Werkelijk, het behoud van natuurschoon, het behoud van goede gelegenheid tot gezonde en verheffende ontspanning is een levensbelang voor Amsterdam. ’t Is al zoo dikwijls gezegd, alle offers, daaraan gebracht, ontheffen ons van grooter bedragen, die vereischt zouden zijn voor gekkenhuizen, gevangenissen en hospitalen. Wij moeten het Nieuwe Meer behouden zooals het is, misschien voorzichtig en met eerbied langs den Noordoever een beetje planten en bouwen. Wij moeten van de Amsteloevers redden wat er nog te redden valt. Wij moeten het Zuiderzeestrand van Muiden tot Uitdam beschouwen als recreatieveld voor de Amsterdammers. Wij moeten er naar blijven streven om rondom Amsterdam een gordel van natuurschoon te handhaven of te stichten en langs groene wegen dien gordel in verbinding brengen met het hartje van de stad. Van de Duinen en het Gooi alleen kunnen wij het niet hebben. Er moet voor den Amsterdammer gelegenheid blijven om zonder onkosten of tijdverlies iederen dag met de Natuur te verkeeren, ook in den vroegen morgen en den laten avond. En op de scholen moet men aan de leerlingen kunnen openbaren de rijke schatten aan natuurschoon van Amsterdam’s omgeving. Ze zijn er thans werkelijk nog.

JAC. P. THIJSSE

Nieuwbouw langs Sloterweg

Er gaat de komende tijd heel wat veranderen bij sportpark Sloten. Stadsdeel Slotervaart is druk bezig met de vernieuwing van het sportpark. Hier hoort ook bij dat de hoofdingang van het park verlegd wordt van de Sloterweg naar de Anderlechtlaan.

Dat betekent dat er op het grote en wat kleinere parkeerterrein aan de Sloterweg ruimte vrijkomt voor een nieuwe inrichting. In het Stedenbouwkundig Plan voor de Sloterweg staat wat de plannen precies zijn. U kunt deze plannen zelf inzien vanuit uw luie stoel. Kies op internet de site van stadsdeel Slotervaart en volg de volgende linken: www.slotervaart.nl; kies “wonen/leefomgeving”, kies “wonen” en kies “stedenbouwkundigplan voor de Sloterweg”. Vervolgens kunt u aan de linkerzijde van de pagina de volledige tekst downloaden. Wie geen PC heeft of liever de stukken ‘ouderwets’ wil inzien, kan uiteraard ook terecht bij het stadsdeelkantoor van Slotervaart.

Wild wonen aan de Sloterweg
Door de vernieuwing van sportpark Sloten komen twee parkeerterreinen gelegen aan de Sloterweg vrij voor ‘wilde’ bebouwing. Wild wonen betekent dat er alleen eisen worden gesteld aan de bouwmassa, -hoogte en onderlinge afstand, maar dat de welstand (schoonheidscommissie) zich terughoudend opstelt. In de plannen staat verder dat op het westelijke terrein twaalf vrijstaande woningen van maximaal drie lagen hoog komen. Dat op het oostelijke terrein drie kleine kantoorgebouwen en zes vrijstaande woningen op de kavels aan de Sloterweg zouden moeten komen. Achter de vrijstaande woningen staat een aantal starterswoningen van maximaal 175.000 euro gepland. Het Stedenbouwkundig Plan Sloterweg Zuid West is vrijgegeven voor de inspraak. Begin november volgt de inspraak.

Zie verder: http://www.slotervaart.amsterdam.nl/wonen_en/wonen/stedenbouwkundig

Oktober 2006

Stedenbouwkundig Plan voor de Sloterweg

Door de vernieuwing van sportpark Sloten komen twee parkeerterreinen gelegen aan de Sloterweg vrij voor ‘wilde’ bebouwing.

Wild wonen betekent dat er alleen eisen worden gesteld aan de bouwmassa, -hoogte en onderlinge afstand, maar dat de welstand (schoonheidscommissie) zich terughoudend opstelt.

Op het westelijke terrein komen twaalf vrijstaande woningen van maximaal drie lagen hoog. Op het oostelijke terrein komen drie kleine kantoorgebouwen en zes vrijstaande woningen op de kavels aan de Sloterweg.

Achter de vrijstaande woningen komt een aantal starterswoningen van maximaal € 175.000. Het Stedenbouwkundig Plan Sloterweg Zuid West is vrijgegeven voor de inspraak.

Lees verder: http://www.slotervaart.amsterdam.nl/wonen_en/wonen/stedenbouwkundig

September 2006