2021

Gezocht: Kandidaten voor de volgende Dorpsraad

Sinds 1963 kent het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp een Dorpsraad. Aanvankelijk bestond die alleen uit ‘notabele heren’, zoals de dominee, pastoor, notaris en de bankdirecteur. Sinds begin jaren zeventig kunnen alle bewoners van het gebied op persoonlijke titel rechtstreeks worden gekozen.

Op 16 maart 2022 zullen weer gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen ook dorpsraadverkiezingen worden gehouden. De huidige Dorpsraad bestaat vooral uit oudere mannen, die er al een aantal termijnen op hebben zitten. Het is tijd voor vernieuwing. De dorpsraadleden hopen daarom van harte dat vooral ook jongere (en vrouwelijke) bewoners zich gaan aanmelden. Voorzitter Sjoerd Jaasma: “Het is vooral leuk om je samen met je dorpsgenoten in te zetten voor een veilig, mooi en leefbaar landelijk gebied. Bovendien ontmoet je veel andere vrijwilligers en dat verrijkt je dagelijkse leven.”

Oproep aan enthousiaste jonge bewoners
Volgens de statuten kunnen zeven bewoners zitting nemen in onze Dorpsraad. Drie van de huidige leden willen zich nog een keer kandidaat stellen. “Wij zijn dus dringend op zoek naar nieuw talent.”, zo vertelt Sjoerd. Hieronder volgt een overzicht van hoe de huidige Dorpsraad functioneert. Mogelijk dat dit ook voor de nieuwe ploeg ook weer zo gaat gelden, maar het kan ook zijn dat in gezamenlijkheid voor een andere insteek wordt gekozen. Maar, om u enig idee te geven wat het lidmaatschap van de Dorpsraad inhoudt en vraagt, volgt hieronder een overzicht.

Taken Dorpsraad in een notendop
De huidige Dorpsraad vergadert twee maal per maand in de avond (van 20 tot 22 uur, maar meestal vroeger) in het Dorpshuis Sloten. Een vrijwilliger, dat is nu Martine Heijstee, ondersteunt de raad hierbij administratief. Heel veel onderwerpen komen op tafel, maar dat betekent niet dat de Dorpsraad al het werk hoeft te doen. “Voor verreweg de meeste onderwerpen geldt dat we die samen met onze werkgroepen oppakken. De werkgroep ‘Sloten’ neemt bijvoorbeeld het voortouw als het gaat over de verkeerssituatie op de Sloterweg. Hun voorstel bespreken wij in de Dorpsraad. Meestal nemen we dit over maar, het kan soms goed zijn om te klankborden. Dat de Dorpsraad er ‘van een afstandje’ ook nog zijn licht over laat schijnen”, aldus Sjoerd.

De onderwerpen
Waar gaat het dan allemaal over tijdens de dorpsraadvergaderingen? Op hoofdlijnen gaat het over:
* De verkeersproblematiek in ons gebied.
* Alle bouwplannen en overige zaken met betrekking tot de ruimtelijke ordening.
* Ondersteunen van onze werkgroepen en actieve vrijwilligers.
* Het behouden van de historische waarden van het gebied.
* De sociale samenhang versterken en anderen daarbij ondersteunen.

Natuurlijk behandelt de Dorpsraad ook allerlei kleinere projecten tussendoor en dienen zich ook altijd weer nieuwe onderwerpen aan. Eén van de zaken waar de nieuwe Dorpsraad zich over zou kunnen gaan buigen is de toekomstige verwarming van de oude en slecht te isoleren woningen. De Dorpsraad zou bijvoorbeeld met een nieuwe werkgroep kunnen gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om onze woningen in de toekomst te verwarmen. Vooral voor de woningen binnen het Beschermd Dorpsgezicht is dit een uitdaging. Op de website Sloten-Oud Osdorp vindt u meer achtergrondinformatie.

Traditionele dorpsraad-activiteiten
Tot slot organiseren wij zelf jaarlijks ook een aantal terugkerende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het ‘zingen onder de kerstboom’ op het Slotense Dorpsplein, de nieuwjaarsreceptie, de Dodenherdenking bij het oorlogsmonument in Oud Osdorp, de bevrijdingspicknick en de vrijwilligersdag. Het is ook onze taak om straks, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen, onze eigen – hoogstwaarschijnlijk digitale – verkiezingen organiseren.

Vragen? Laat van je horen!
Afsluitend het verzoek van Sjoerd: “Als Dorpsraad roepen wij alle bewoners van Sloten, de Akerwegen en Oud Osdorp op om na te denken of zij lid willen worden van de volgende Dorpsraad. Ik hoop dat zich zoveel mensen aanmelden dat we echte verkiezingen moeten gaan houden. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het erg leuk is om je samen met een betrokken groep buurtgenoten in te zetten voor ons bijzondere landelijke gebied.

Natuurlijk beantwoord ik alle vragen van belangstellenden graag. Iedereen kan mij daarvoor bellen via 06 223 77 270 of mailen. Denk hier alsjeblieft serieus over na. Het mag toch niet zo zijn dat er straks – na vijftig jaar – geen nieuwe Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp meer zal zijn…”

Tamar Frankfurther, 1 november 2021.

Kruising Vrije Geer / Ditlaar op Sloten wordt fiets-veiliger

Na jarenlange discussie over voors en tegens heeft de gemeente Amsterdam gaat de gemeente vanaf 15 november 2021 een herprofilering uitvoeren op deze levensgevaarlijke Slotense kruising. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden op 26 november gereed.

Op de vijf dagen dat de kruising Vrije Geer / Ditlaar is afgesloten leidt de gemeente het doorgaande verkeer om via het Plusnet Auto.

De politie heeft op 27 oktober 2020 al positief geadviseerd op dit plan en acht deze verkeersmaatregelen “in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk”. Vervolgens werd op 9 juli 2021 het officiële verkeersbesluit genomen om de verkeerssituatie op de kruising Vrije Geer / Ditlaar in het voordeel van fietsers aan te passen. De aanpassingen zullen de snelheid van het verkeer verlagen en maken de kruising overzichtelijker en dus veiliger.

Waarom verandert de gemeente hier de voorrangsregeling?
In het officiële verkeersbesluit is op 9  juli vastgelegd dat bestuurders op Ditlaar voorrang moeten gaan verlenen aan bestuurders op de Vrije Geer. Deze maatregel maakt het hier vooral veiliger voor de vele fietsers die uit Badhoevedorp en Sloten die hier linksaf richting Nieuw Sloten fietsen. De situatie zal hier echter pas écht veilig worden als het doorgaande talrijke doorgaande verkeer op de Sloterweg (richting de A4) fors wordt beperkt. Aangezien op deze kruising in 2018 een dodelijk ongeval plaatsvond met een fietser die hier linksaf wilde slaan, voert de gemeente deze herprofilering toch nog voor de resterende tijd uit.

Omleidingsroutes
Het kruispunt zal hiervoor ongeveer vijf werkdagen moeten worden afgesloten. Nu er nog sprake is van de bekende gigantische verkeersstroom van 16.000 voertuigen per etmaal over de westelijke tak van de Sloterweg, doet de gemeente er alles aan om het doorgaande verkeer en bus 195 over de Plesmanlaan, Johan Huizingalaan en Oude Haagseweg richting de A4 en de A10 te leiden. Bewoners van Kortrijk kunnen hun huis altijd bereiken (met een korte omleiding). Om de doorstroming op de omleidingsroute over de Plesmanlaan te versnellen, zullen de verkeerslichten op de kruising met de westtak van de Laan van Vlaanderen worden aangepast.

Projectleider Bert-Jan de Bruin over de verwachte verkeersoverlast in (Nieuw) Sloten: “De werkzaamheden zullen tijdens de twee (werk)weken, en vooral tijdens de vijf dagen dat de kruising dicht is, zeker impact hebben. We doen alles binnen de mogelijkheden om de verkeersstromen in goede banen te leiden en de overlast te beperken. Alleen kunnen we er helaas niet omheen dat deze werkzaamheden voor overlast zullen zorgen.”

Na de herprofilering:
* is de kruising verlegd en is er een nieuw voetpad aangelegd;
* is de nieuwe weg geasfalteerd met nieuwe fietsstroken en wegmarkeringen (haaientanden);
* zijn er op alle drie de poten van de kruising verkeersdrempels aangelegd;
* is de voorrangssituatie gewijzigd, zodat fietsers vanaf de Vrije Geer veiliger linksaf kunnen slaan en niet langer voorrang hoeven te geven aan het verkeer van dat vanaf rechts (vanaf de Ditlaar) komt;
* is er groot onderhoud uitgevoerd aan de Vrije Geer en de Ditlaar;
* is de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger.

Het werk wordt in drie fases uitgevoerd:
* Fase 1 (15 – 16 november): Vervangen van het asfalt op Vrije Geer tot halverwege de zijstraat Kortrijk. De weg is afgesloten voor alle verkeer. De woonwijk Kortrijk blijft bereikbaar voor auto’s en fietsers.
* Fase 2 (17 – 19 november): Grondwerkzaamheden in de bermen. Het verkeer kan gebruik blijven maken van de weg.
* Fase 3 (22 -26 november):  Reconstructie van het kruispunt en vervangen asfalteren van de Vrije Geer vanaf Kortrijk en een deel van Ditlaar. De weg is afgesloten voor autoverkeer.

Vragen?
Tijdens de werkzaamheden kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur met vragen over praktische zaken van het werk contact opnemen met de directievoerder Maikel Vlietman, telefoon 06 2826 7859. U kunt de heer Vlietman ook mailen.

Tamar Frankfurther; 1 november 2021.

Plotselinge aanleg van 5 extra versmallingen roept tal van vragen op

Maandag 1 november 2021 start de gemeente met de aanleg van vijf wegversmallingen op de Osdorperweg. Samen met de reeds aanwezige versmalling ter hoogte van het Westrandviaduct betekent dit dat het hele trajact tussen Ookmeerweg en Halfweg nu 6 versmallingen krijgt.

Aankondiging van 5 versmallingen op de Osdorperweg. Foto: Theo Durenkamp.

Niet duidelijk is of er per versmalling een voorrangsregeling komt, zoals nu b.v. op de Sloterweg. Daarnaast roept de bekendmaking van deze plotselinge aanleg op zo’n korte termijn ook nog eens tal van vragen op.

In een bewonersbrief die op 19 oktober 2021 huis aan huis is bezorgd schrijft de gemeente:
“Al jarenlang ontvangt stadsdeel Nieuw-West meldingen van bewoners over de hoge aantallen en hoge snelheid van het autoverkeer op de Osdorperweg. Om de snelheid te verlagen is er, op initiatief van enkele bewoners, onderzoek gedaan of er extra wegversmallingen geplaatst kunnen worden op de Osdorperweg. Er kunnen vijf extra wegversmallingen geplaatst worden. Verkeersbureau Goudappel heeft onderzocht of bepaalde plekken op de Osdorperweg geschikt zijn voor extra versmallingen.

Uit dit onderzoek zijn acht geschikte wegversmallingen naar voren gekomen. De voorgestelde wegversmallingen zijn daarna getoetst door de Centrale Verkeerscommissie (CVC). De CVC heeft geadviseerd om een vijftal (van de oorspronkelijke acht) wegversmallingen aan te leggen. In de wegversmallingen worden geen drempels aangebracht, aangezien op het gebied van trillingen niet met zekerheid gesteld kan worden dat dit geen schade/hinder zal geven aan woningen die vlakbij zo’n wegversmalling staan.” Tot zover het citaat uit de bewonersbrief.

Voorrangsregeling
Op een bijgevoegde plattegrond in deze brief staan alle vijf plekken aangegeven waar komende maand de versmallingen worden aangebracht. De brief maakt echter geen enkele melding over een eventuele voorrangsregeling, zoals momenteel op de Sloterweg het geval is bij de aldaar aanwezige vier versmallingen. De huidige versmalling op de Osdorperweg vlak voor het Westrandviaduct kent geen voorrangsregeling. Overigens, zowel vóór als tegen een voorrangsregeling bij versmallingen zijn valide argumenten in te brengen. En welke maatregelen worden toegepast om de kwetsbaarheid van fietsers vlak voor en na de versmalling tegen te gaan?

De nummers 1 t/m 5 geven de plekken van de aan te leggen versmallingen aan. Halverwege 1 en 2 ligt reeds een versmalling waarmee het totaal dan dus op zes komt.

Tal van vragen
Dat er iets moet gebeuren aan de verkeersveiligheid op de Osdorperweg is zonneklaar. Al tientallen jaren wordt aangedrongen op maatregelen en inmiddels zijn vele voorstellen de revue gepasseerd. Desondanks komt deze mededeling van de gemeente volkomen onverwacht en ongepland: immers het overleg met de Klankbordgroep Oud Osdorp en het lopende inspraakproces met de bewoners en ondernemers is momenteel nog volop gaande. En pas op 22 september 2021 is de reactietermijn voor de vaststelling van de uitgangspunten afgerond. Volgende stap zou nu zijn om de discussie te starten over de keus van de te nemen verkeersmaatregelen.

Betekent de plotselinge aanleg van deze versmallingen dat het lopende inspraakproces nu wordt afgekapt? En betekent dit dat het groot onderhoud zoals dat 1 februari 2022 zou starten nu wordt uitgesteld? Verdwijnen de zes versmallingen over enkele maanden weer als het groot onderhoud, zoals gepland, wél op 1 februari start? Waarom wijkt de gemeente af van het oorspronkelijke plan om de te kiezen verkeersmaatregelen pas ná het groot onderhoud te realiseren in plaats van nu drie maanden ervoor?

Betekent dat met de aanleg van deze versmallingen nu geen keus meer wordt gemaakt uit de vele ingebrachte voorstellen, zoals snelheidsbeperking met handhaving, wering van doorgaand verkeer met kentekencontrole zoals ook voor de Sloterweg en Nieuw-Sloten is voorgesteld, of wellicht een fysieke knip om doorgaand verkeer te weren, en de handhaving van het vrachtwagenverbod? Maken al deze ingebrachte voorstellen nu nog een kans of worden zij nu met deze aanleg van tafel geveegd?

Communicatie schiet zwaar tekort
Noch de Klankbordgroep Oud Osdorp, noch de overige bij deze inspraak betrokken bewoners en ondernemers zijn door de gemeente op de hoogte gesteld van deze plotselinge actie. Het had toch voor de hand gelegen om op zijn minst de direct betrokkenen bij het al jaren lopende overlegtraject van dit verkeersplan op de hoogte te stellen? En hen dan tevens te informeren hoe het afgesproken traject dan al of niet verder gaat?

Het slot van de bewonersbrief vermeldt de site voor meer informatie over de versmallingen en de omleidingsroutes tijdens de aanleg, nl. www.amsterdam.nl/projecten/osdorperweg/. Echter wie deze site raadpleegt, ziet geen enkele informatie over deze komende werkzaamheden en omleidingsroutes, maar alleen het reeds eerder aangekondigde groot onderhoud vanaf 1 februari. Alles bij elkaar laat de communicatie vanuit de gemeente rond dit verkeersproject wel zéér te wensen over…!

Naschrift: Op 22 oktober 2021, 4 dagen na de datering van de bewonersbrief, stond op bovengenoemde website van de gemeente alsnog de aangekondigde informatie over aanleg en omleidingen, alsmede de vermelding dat de versmallingen weer terugkomen na het groot onderhoud aan het wegdek in 2022.

Theo Durenkamp; 21 oktober 2021.

Van: www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/plotselinge-aanleg-van-5-extra-versmallingen-roept-tal-van-vragen-op

Tom Schreursweg krijgt eenrichtingsverkeer

Geen afstemming op plannen Osdorperweg

Het DB van Stadsdeel Nieuw West heeft op 7 september 2021 ingestemd met het groot onderhoud aan de Tom Schreursweg en de invoering van eenrichtingsverkeer richting Halfweg voor auto’s op het gedeelte tussen Nico Broekhuysenweg en Joris van den Berghweg. Fietsers kunnen zowel in oostelijke als in westelijke richting blijven fietsen.

In westelijke richting rijden ze met het verkeer mee. In oostelijke richting komt een rood gemarkeerde fietsstrook van 1,80 meter. Verder komen er diverse verkeersdrempels, een snelheidslimiet van 30 km/h en een voetpad aan de zuidzijde. De werkzaamheden worden nog dit najaar uitgevoerd.

De Tom Schreursweg in Oud Osdorp. Foto: Theo Durenkamp.

Ook nog een knip?
Daarnaast wordt de mogelijkheid overwogen om een knip aan te brengen op het gedeelte van de Tom Schreursweg tussen de Nico Broekhuysenweg en de Osdorperweg, zodat dit stuk dan alleen nog voor fietsers toegankelijk is. De wenselijkheid/mogelijkheid voor een knip wordt eerst nog verder onderzocht, omdat ook op de Osdorperweg verkeersmaatregelen worden voorzien. Volgens het stadsdeel zal separate besluitvorming plaatsvinden over de knip in de Tom Schreursweg. Het groot onderhoud en de nieuwe inrichting van de Tom Schreursweg tussen de Joris van de Berghweg en de Nico Broekhuysenweg kunnen onafhankelijk van de eventueel in te voeren knip worden uitgevoerd.

Het rood aangegeven deel van de Tom Schreursweg wordt eenrichtingsverkeer richting Halfweg en krijgt een rode strook voor fietsers richting Geuzenveld. Auto’s vanuit Halfweg zullen dan moeten omrijden via de Nico Broekhuysenweg, de Baron van Schimmelpenninck van der Oyeweg en de Joris van den Berghweg, een route die drie keer zo lang is als het afgesloten stuk.

Pleidooi voor integrale aanpak afgewezen
De Klankbordgroep Oud Osdorp en diverse inwoners en ondernemers uit het gebied hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vóór 25 augustus 2021 te reageren op deze plannen. De reacties waren in die zin unaniem dat men pleitte voor een zogeheten integrale benadering en deze plannen vooral niet los te zien van de lopende planvorming rond de Osdorperweg. Immers, afsluitingen en eenrichtingsverkeer op de achterliggende polderwegen leiden tot meer en andere verkeersstromen op de Osdorperweg en zijn zijwegen: het z.g. waterbedeffect. Immers, noch de Osdorperweg, noch de achterliggende smalle polderwegen zijn berekend op extra verkeersstromen.

De gemeente blijkt echter geenszins bereid om de plannen voor Osdorperweg en Tom Schreursweg samenhangend te bekijken en de betreffende omgeving als één probleem- en plangebied te willen benaderen. De reactie van de gemeente aan alle afzonderlijke briefschrijvers die een reactie inzonden betrof dan ook helaas een standaardtekst waarin niet werd ingegaan op de specifieke inbreng van deze afzonderlijke briefschrijvers. De tekst was bovendien een bijna letterlijke herhaling van de bewonersbrief van juli waarin het werk werd aangekondigd met als enige toegevoegde zin aan het slot: “Het DB heeft op 7 september 2021 ingestemd met het groot onderhoud en de verkeersmaatregelen aan de Tom Schreursweg. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het najaar van 2021.”

Profieldoorsnede van de nieuwe indeling. Links in de berm wordt een voetpad toegevoegd. De rode fietsstrook is voor fietsers die tegen de rijrichting in mogen rijden.

pastedGraphic_3.pngOok hier weer: handhaving als bekend probleem
Extra probleem bij dit plan is dat vanaf het ingangsmoment van het eenrichtingsverkeer er automobilisten zullen zijn die de om te rijden route (maar liefst drie keer zo lang!) willen gaan vermijden en tóch weer het inrijverbod op het veel kortere rechtstreekse stukje zullen gaan negeren, met alle gevolgen voor de veiligheid van dien. Grote vraag is dan ook hoe het inrijverbod op de hoek van de Tom Schreursweg en de Nico Broekhuysenweg zal worden gehandhaafd…

Alweer een ‘wassen neus’
Wat een aantal bewoners al gaandeweg vermoedde, wordt met deze afhandeling helaas bewaarheid, nl. dat het participatieproces (zoals dat heel mooi door de gemeente wordt genoemd) steeds meer een plichtmatig puur administratief afhandelingsproces is geworden zonder dat de ingebrachte ideeën echt zijn meegewogen. De bewoners merken ook dat de gemeente in haar reactie steeds dezelfde teksten gebruikt, namelijk dat de inbreng van de bewoners in de besluitvorming van het DB is meegenomen, maar nergens is dat dan daadwerkelijk zichtbaar. Burgers krijgen zo steeds meer de bevestiging dat deze inspraakvorm een wassen neus is, te meer daar, mede onder invloed van corona, inspraakbijeenkomsten nu zijn vervangen door schriftelijke indienmomenten of door een videobijeenkomst.

Onlangs is bekend gemaakt dat Amsterdam momenteel onderzoek doet naar de problematiek rond de participatie van burgers bij gemeentelijke beslissingstrajecten. Het zal niet verwonderlijk zijn als bovengenoemde klacht straks bij dit onderzoek er als negatieve trend uit gaat rollen…

Theo Durenkamp; 25 oktober 2021.

Van: www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/tom-schreursweg-krijgt-eenrichtingsverkeer

DB en stadsdeelcommissie: Doorgaand verkeer naar Plusnet Auto

De meerderheid van de stadsdeelcommissie en het Dagelijks Bestuur hebben zich achter het voorstel van de ambtelijke projectgroep geschaard om doorgaand verkeer in de toekomst van de Sloterweg en uit Nieuw Sloten te weren.

Sloterweg met auto’s en fietsers. Foto: Tamar Frankfurther.

Daarmee is een belangrijke volgende stap naar het (fiets)veilig maken van deze landelijke smalle dijkweg gezet. Deze variant (met de naam 2A) zorgt ervoor dat:
* Alle adressen in (Nieuw) Sloten bereikbaar blijven;
* Doorgaand verkeer geleid wordt over het Plusnet Auto (Plesmanlaan / Johan Huizingalaan) en wordt geweerd van de Sloterweg en uit Nieuw Sloten;
* Voertuigen geregistreerd in Sloten kunnen langs één knip op de Sloterweg (oost of west) blijven rijden en voertuigen uit Nieuw Sloten langs beide knips op de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten;
* Tussen de Baden Powellrotonde en de Sloterbrug wordt een 30 KM-zone ingesteld.

Politieke discussie
GroenLinks, de PvdA en 50PLUS / Partij van de Ouderen waren met het DB van mening dat variant 2A de beste oplossing is. Mario van Dregt van de Partij van de Ouderen verwoordde het helder: “Het is van groot belang dat de Sloterweg nu eindelijk een veilige fietsroute wordt. Dit besluit mogen we niet langer voor ons uit schuiven. Dat is onverantwoord. Tegelijkertijd mag het niet zo zijn dat we door het afsluiten van de Sloterweg het probleem van veiligheid en overlast naar Nieuw Sloten verleggen.”

Waterbedeffect bedreigt Nieuw Sloten
De VVD en DENK zijn ook van mening dat de verkeerssituatie op de Sloterweg onaanvaardbaar gevaarlijk is. Beide partijen onderkennen echter (nog) niet dat de afsluiting van de Sloterweg automatisch leidt tot grote drukte in Nieuw Sloten. Portefeuillehouder Bobeldijk reageerde op deze visie dat dit ‘waterbedeffect’ van de verkeersdruk naar Nieuw Sloten al bewezen is: “Toen de Sloterweg kort geleden voor werkzaamheden was afgesloten, kwam het onmiddellijk massaal vast te staan op de route door Nieuw Sloten.” Bobeldijk meldde ook dat er, áls de route door Nieuw Sloten opengesteld zou worden, zeker drie bomen moeten worden gekapt om een opstelstrook te verlengen. “Dat is niet duurzaam en bovendien kost zo’n procedure veel tijd. En die hebben we niet, want iedereen is ervan doordrongen dat deze gevaarlijke situatie nu snel moet worden opgelost,” aldus de portefeuillehouder. Daarnaast gaf Bobeldijk als argument voor de keuze van het DB dat variant 2A het beste aansluit bij het gemeentelijke beleid om het doorgaande verkeer over het Plusnet Auto en niet door woonwijken te leiden.

Tijdelijk fietspad is niet meer nodig
Tot slot werd geconcludeerd dat er straks nog maar weinig bestemmingsverkeer over de Sloterweg zal rijden en dat de weg daarmee fietsveilig wordt. Daarmee wordt deze route ook veilig voor al het fietsverkeer naar Sportpark Sloten en is de aanleg van een duur tijdelijk fietspad waarvoor bomen moeten worden gekapt ook niet meer nodig. Wie de hele discussie van de stadsdeelcommissie nog eens wil zien en horen, ziet de discussie via deze link. Dit onderwerp begint bij tijdscode 1.30.00.

Hoe nu verder?
Tot en met 29 oktober kan iedereen een zienswijze indienen bij de gemeente. Het projectteam verwacht in de week van 15 november te kunnen vertellen wanneer de commissie Mobiliteit van de gemeenteraad op 4 november over de Nota van Uitgangspunten zal spreken. U kunt via dit emailadres uw mening aan de commissieleden kenbaar maken. De gemeenteraad zal vervolgens half december hierover een besluit gaan nemen. Naar verwachting kunnen de plannen dan in de tweede helft van 2022 worden ingevoerd. Daarna zal de gemeente de verkeersstromen een jaar lang monitoren om zo blijvende ongewenste neveneffecten (op het Plusten Auto) zo snel mogelijk op te lossen.

Als variant 2A ook door de gemeenteraad wordt overgenomen, dan zullen alle fietsers – ook die met de bestemming Sportpark Sloten – voortaan veilig over de Sloterweg, Hoofdnet Fiets, kunnen rijden. Verkeer vanuit Nieuw-West naar de A4 gaat via het Plusnet Auto (Plesmanlaan en Johan Huizingalaan) rijden.

Tamar Frankfurther; 19 oktober 2021.