Geen ontheffing voor taxi’s, maar knips Nieuw Sloten mogelijk niet 24/7 dicht

Pas na de gemeenteraadsvergadering van 11 oktober 2023 zal vaststaan wanneer de vier knips in Sloten en Nieuw Sloten precies actief zullen worden.

Nu is wel al bekend dat de beide knips op de Sloterweg-West en -Oost straks dag en nacht afgesloten blijven voor doorgaand verkeer. Alleen motorvoertuigen met een ontheffing kunnen dan nog boetevrij langs beide knips op de smalle dijkweg rijden.

Alsof het nooit anders is geweest benutten fietsers het hele wegdek van de nu eindelijk veilige Sloterweg. Precies zoals je mag verwachten op het Hoofdnet Fiets. Het is goed nieuws dat de gemeente niet van plan is om hier straks taxi’s toe te laten. Naar aanleiding van onze berichtgeving in de vorige editie liet de Dorpsraad weten dat er in de mondelinge inspraak weliswaar niet is gezegd dat het ongewenst is om taxi’s ontheffingen te verlenen voor de knips op de Sloterweg, maar dat dit zeker wél in de schriftelijke inspraakreactie aan de orde is gesteld. Foto: Tamar Frankfurther.

Taxi’s geen ontheffingen voor knips
Ook over het al dan niet verlenen van ontheffingen aan taxi’s bestaat nu duidelijkheid: Helemaal aan het eind van de stadsdeelcommissievergadering Nieuw-West van 12 september stelde stadsdeelcommissielid Tanay Bilgin hierover een vraag, die portefeuillehouder Verkeer Nazmi Türkkol als volgt beantwoordde: “Nee, taxi’s komen niet in aanmerking voor ontheffing van een knip. Het ging er in de raadsbrief van de wethouder van 13 juni 2023 vorige week alleen maar om dat er in de hele stad wordt gekeken hoe we in algemene zin omgaan met taxi’s en aanvullend vervoer. Dit moet nog worden uitgezocht en hierover is dus absoluut geen besluit genomen!”

Gemeenteraad velt oordeel over openstelling knips Nieuw Sloten
De gemeenteraad behandelt op 11 oktober deze raadsbrief. Zij stelt hierin voor om in te stemmen met het raadsbesluit van 26 januari 2022 om Variant 2A in te voeren per november 2023, maar slechts beperkt in Nieuw Sloten. Het gaat om “het nemen van de maatregelen die de verkeersveiligheid op de Sloterweg vergroten en sluipverkeer door Nieuw Sloten beperken”. Dit betekent in de praktijk dat de knips op de Sloterweg-West en -Oost 24/7 (dag en nacht het jaar rond) in werking zullen zijn.

De verkeersbeperkende maatregelen op beide takken van de Laan van Vlaanderen worden in haar voorstel alleen geactiveerd tijdens bepaalde tijdvakken: op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 10.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. De wethouder stelt – in strijd met de resultaten van het door de gemeente uitgevoerde verkeersonderzoek (22 december 2022) – dat het verantwoord is om de geslotenverklaring te beperken tot deze tijden. De bewonerswerkgroep Stop Sluipverkeer Nieuw Sloten (SSNS) snapt daar niets van, omdat uit de hen bekende resultaten juist blijkt dat de knips 24/7 moeten worden afgesloten.

Om te kijken wat de precieze effecten zullen zijn, zal de verkeerssituatie in Nieuw Sloten door de gemeente worden gemonitord. “Als er buiten de spitsperioden toch onoverkomelijke knelpunten zullen ontstaan, dan kan de situatie worden aangepast door bijvoorbeeld de knips in Nieuw Sloten alsnog 24 uur per dag in te stellen”, zo laat de gemeente desgevraagd weten. De praktijk zal moeten uitwijzen waar die grens dan precies ligt en hoe de gemeente hierover met de bewoners van Nieuw Sloten contact zal houden. De gemeente geeft niet aan boven welke verkeersdruk de knips wel in werking zullen treden. Een onbevredigende situatie voor de Nieuw Slotenaren… 

Gemeentelijke onderzoek totaal verschillende interpretaties
Blijft de gemeenteraad in meerderheid principieel van oordeel dat doorgaand verkeer thuishoort op het Plusnet Auto en niet in een woonwijk? Dat hoopt SSNS – net als de – bewonerscomités en de Fietsersbond Amsterdam – van harte. Wat hen betreft moet de gemeenteraad daarom op 11 oktober vasthouden aan het eerdere besluit om beide knips op de Laan van Vlaanderen net als op de Sloterweg 24/7 af te sluiten. Volgens hun visie is openstelling voor 85% van de tijd “in strijd met het eerdere gemeenteraadbesluit en met de conclusies van het gemeentelijke onderzoek”. “Daarmee laat de raad de gezondheid van de bewoners zwaarder wegen dan de belangen van de automobilisten, die zo snel mogelijk door onze wijk naar de A4 willen rijden”, aldus de bewonersgroep.

Hun argumentatie is helder. Zo is er volgens de werkgroep geen sprake van de in het raadsbesluit genoemde “tijdelijke opheffing” van de knips als deze doordeweeks 19 uur per etmaal en in de weekenden helemaal buiten werking worden gesteld. Bovendien toonde het n.a.v. de desbetreffende gemeenteraadsmotie verrichte onderzoek naar venstertijden op de Laan van Vlaanderen juist aan dat er overdag geen ruimte was om deze knips open te stellen en dat de winkels tussen tien uur ’s avonds en ’s morgens zeven uur nu eenmaal dicht zijn. “Wat is er sindsdien dan veranderd?”, vragen de Nieuw Slotenaren zich af. Hun vertrouwen in de gemeente is in ieder geval fors geslonken nu de wethouder aan de gemeenteraad voorstelt om de spelregels lopende de wedstrijd te veranderen en niet te willen wachten op het evaluatiemoment een jaar na de invoering van Variant 2A.

Fijnstofuitstoot niet gemeten
De gemeente laat weten dat er (nog) geen onderzoek is verricht naar de hoeveelheid fijnstof die in de wijk (naast het fijnstof van Schiphol en de A4) neer zal dalen als de knips buiten de spits zullen worden opengesteld. Het is dus ook niet bekend of hierbij de normen voor de beide basisscholen pal naast de Anderlechtlaan worden overschreven. 

Turborotonde Sloterweg gevaarlijk voor fietsers
Wie wel eens op de fiets over de Sloterweg heeft gereden, heeft ongetwijfeld aan den lijve ervaren hoe eng de grote rotonde met daarop de Vlindermolen is. Deze rotonde is aangelegd om de reistijd van de bus naar Schiphol met enkele seconden te bekorten. Ondertussen zorgt hij voor grote onveiligheid voor fietsers op hun Hoofdnet Fiets (straks Plusnet Fiets). De rotonde bestaat immers uit twee stroken. In oostelijke richting moeten fietsers van de aparte verkeersstromen vanaf de rotonde inschatten of ze veilig kunnen oversteken.

Daarna moeten zij ook de beide rijstroken van de autostroom vanaf de A4 veilig zien over te komen. Veel automobilisten zijn nog gewend aan de hoge rijsnelheid op de snelweg en komen hard aanrijden. Het komt vaak voor dat men op één strook voorrang geeft aan de fietser, maar op dat moment kan een auto op de andere rijstrook deze fietser zomaar scheppen. De Fietsersbond Amsterdam en de werkgroep Sloten vragen nadrukkelijk aandacht voor dit knelpunt.

Planning ontheffingen en invoering vier knips
De gemeente komt volledig tegemoet aan de door de gemeenteraad aangenomen motie dat alle bewoners en ondernemers van Sloten en Nieuw Sloten gratis ontheffingen kunnen aanvragen voor één of meer knips. Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West zal hierover in oktober een besluit nemen. Snel daarna zullen alle betrokkenen worden geïnformeerd hoe zij hun ontheffingen kunnen aanvragen. Tot die tijd zullen alleen de bussen en de nooddiensten al boetevrij over de Sloterweg-West tussen de Ditlaar en de rotonde kunnen rijden. Wie nu al meer wil weten, treft hier meer informatie.

Zo snel mogelijk nadat de gemeenteraad heeft besloten of en zo ja hoe lang de knips op de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten worden uitgezet, zal de gemeente de procedure voor het te nemen verkeersbesluit starten. De gemeente blijft vasthouden aan de planning dat het nieuwe verkeerssysteem op 1 november, of zo snel mogelijk daarna, in werking treedt.

Tamar Frankfurther; 26 september 2023.

Lees verder…

Naschrift:
Het mysterie hoe de gemeente tot totaal andere conclusies kon komen dan geformuleerd in de conclusies van het eigen gemeentelijke verkeersonderzoek van 22 december 2022 werd op zaterdag 23 september deels opgelost. Uit een telefoongesprek dat de auteur van dit artikel toen met de woordvoerder van de gemeente voerde, bleek namelijk dat er inderdaad sprake is van een tweede verkeersonderzoek waar – vreemd genoeg – totáál andere resultaten uit naar voren komen. De gemeente heeft er – om onduidelijke redenen – voor gekozen om de resultaten uit dit tweede onbekende onderzoek te volgen en die uit het eerste onderzoek volledig te negeren. 

De resultaten van dit nieuwe onderzoek zijn door de gemeente nooit openbaar gemaakt op de gemeentelijke website. De volgens de ambtenaar compleet afwijkende conclusies zijn vreemd genoeg zélfs nooit gecommuniceerd met de SSNS. De gemeentelijke woordvoerder wist wel te melden dat bezoekers aan de gemeentelijke inloopbijeenkomsten op 13 en 14 juni 2023 kennis hadden kunnen nemen van de nieuwe onderzoeksresultaten. 

Het vermoeden rijst dat de gemeente dit nieuwe onderzoek bewust vóórdat de knip op de Sloterweg-West in werking zou treden heeft laten uitvoeren. Dus in de periode dat de verkeersintensiteit op de Laan van Vlaanderen nog veel lager was, omdat bijna al het verkeer toen nog via de Sloterweg-West naar de A4 kon rijden. Het zou voor de hand hebben gelegen om dit nieuwe verkeersonderzoek uit te voeren ná de afsluiting van de Sloterweg-West. Dan had de daadwerkelijke verkeersbelasting van de Laan van Vlaanderen gemeten kunnen worden.

Als dit tweede verkeersonderzoek plaatsvond na 18 april 2023, de datum waarop het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West besloot tot het vervroegd afsluiten van de Sloterweg-West, roept dat aanvullende vragen op. Het verkeersbesluit over de afsluiting van de Sloterweg-West werd op 9 juni 2023 gepubliceerd.

Op 26 september liet de gemeentelijke woordvoerder weten dat er niet sprake is van twee, maar van drie verkeersonderzoeken. Het eigen interne gemeentelijke onderzoek dat op de website staat, een nog onbekende second opinion die is uitgevoerd door een extern bureau en een nog onbekende meting die is uitgevoerd op 3 november 2022 toen de Sloterweg-West was afgesloten wegens werkzaamheden. De woordvoerder meldt dat de uitslag van deze onderzoeken niet eenduidig is, maar wel mogelijkheden biedt om de knips op de Laan van Vlaanderen tijdens venstertijden buiten werking te stellen. Het is uiteindelijk de politiek die hierover gaat.

Omdat er nog veel onduidelijk is, omdat niet bekend is wanneer de gemeente de nieuwe onderzoeksresultaten openbaar zal gaan maken en omdat ook niet bekend is waarom de gemeente aan de nu nog onbekende nieuwe onderzoeksresultaten meer waarde hecht dan aan het oorspronkelijke onderzoek, kan hierover geen informatie worden opgenomen in dit artikel. De gemeente zal op korte termijn in ieder geval in gesprek gaan met de bewonerswerkgroep SSNS en zal een nieuwsbrief uitbrengen die helderheid moet verschaffen. Als deze informatiebrief tijdig beschikbaar is, zal deze worden opgenomen in de volgende Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp, die op 11 oktober zal verschijnen.