“Gemeente, houd je aan de afgesproken verkeersvariant 2A!”

Dat advies kreeg wethouder Van der Horst op 7 september 2023 tijdens de commissievergadering MOW van de gemeenteraad.

Ook portefeuillehouder Verkeer Nazmi Türkkol van stadsdeel Nieuw-West en zijn voorganger Erik Bobeldijk, die nu namens de SP in de gemeenteraad zit, benadrukten dat de raad het besluit – dat na een zeer uitvoerig inspraaktraject tot stand is gekomen – tussentijds niet zomaar kan veranderen.

Schermfoto van door de gemeente opgenomen uitzending van de commissievergadering gemaakt door Erik Swierstra.

Invoering Variant 2A per 1 november 2023
Tijdens de bespreking van dit onderwerp werd herhaaldelijk benadrukt dat de wethouder zich moet houden aan wat is afgesproken: Het invoeren van Variant 2A ligt op schema. Eerst zullen alle bewoners en ondernemers van Sloten en Nieuw Sloten komend najaar gratis ontheffingen voor de afgesproken vier knips kunnen aanvragen. Dan treedt op 1 november Variant 2A in werking. Het systeem van ‘intelligente toegang’ zal dan – na een wenperiode voor de drie nieuwe knips – alleen voertuigen met ontheffingen boetevrij langs de vier camera’s (twee op de Sloterweg en twee op de Laan van Vlaanderen) toestaan.

Vervolgens zal de gemeente 12 maanden lang monitoren wat voor gevolgen deze afsluitingen hebben voor de verkeersstromen. En daarná pas zou de gemeenteraad – mede op basis van advies uit de stadsdeelcommissie van Nieuw-West – tot de conclusie kúnnen komen dat een aanpassing van Variant 2A noodzakelijk is. Onderdeel van het genomen raadsbesluit is wel dat áls het verkeer in dat eerste jaar hopeloos vast mocht lopen en de gemeente dit niet kan oplossen, dat de wethouder dán met instemming van de gemeenteraad tussentijds aanpassingen op Variant 2A kan voorstellen.

Drie insprekers namens Sloten en Nieuw Sloten
Van der Horst gaf aan dat zij het hiermee eens is dat zij haar raadsbrief ook zo bedoeld had. Dat in deze brief staat dat de gemeente op basis van de ook nu al continu gemonitorde verkeerssituatie al zover is om de knips in Nieuw Sloten straks alleen tijdens de ochtend- en avondspits af te sluiten en overweegt om wellicht ontheffingen te gaan verlenen aan taxi’s, leidde tot grote boosheid en ongerustheid onder bewoners. Drie insprekers verwoordden dit helder. Het was echter wel wonderlijk dat ook degenen die namens Sloten spraken met geen woord noemden dat het ongewenst en onveilig is om taxi’s toe te staan op de Sloterweg en Laan van Vlaanderen.

Deze omissie maakt in de praktijk echter geen verschil, omdat tijdens de vergadering nogmaals is benadrukt dat de gemeente in principe geen tussentijdse aanpassingen aan Variant 2A mag aanbrengen. Er kunnen dus ook geen ontheffingen worden verleend aan taxi’s die dan ongecontroleerd met hoge snelheden over de smalle Sloterweg kunnen gaan racen. Als dit wel het geval was geweest dan zou de gemeente in één keer het hele fundament onder de noodzaak van het invoeren van Variant 2A ondergraven. Het is immers allemaal begonnen om de veiligheid van fietsers en voetgangers op de Sloterweg – nu Hoofdnet Fiets en straks Plusnet Fiets – te garanderen…

Verbetering doorstroming op Hoofdnet Auto
Wethouder Van der Horst vertelde ook dat de gemeente inmiddels, in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer werkt aan de verbetering van de doorstroming op het Hoofdnet Auto rond de vier knips. Nieuw was haar melding dat er geen verkeerslichten, maar een verbrede turborotonde bij de Lijnderbrug (S 106) komt. En er loopt een onderzoek naar verbetering doorstroming op S107. Daaronder vallen o.a. de Johan Huizinglaan en de Plesmanlaan. Ook daar zullen aanvullende slimme maatregelen moeten gaan zorgen voor een betere doorstroming. Het is niet duidelijk of de wethouder haar ambtenaren ook kritisch laat kijken naar verbetering van de doorstroming op de Oude Haagseweg. Op 11 oktober zal de gemeenteraad zich opnieuw over deze zaak buigen.

Tamar Frankfurther; 9 september 2023.