Algemeen

Referendum over Behoud Hoofdgroenstructuur dichterbij

Op 25 januari 2023 keurde de gemeenteraad het inleidende referendumverzoek, dat binnen 27 uur werd gesteund door 18.506 stemgerechtigde Amsterdammers, unaniem goed.

De Referendumcommissie had de dag ervoor al laten weten dat het ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur (HGS)’ geschikt is om een referendum over te houden én dat ruim voldoende stemgerechtigde Amsterdammers de komst van dit referendum ondersteunen.

De gemeenteraad keurt het inleidende verzoek om dit referendum te mogen organiseren unaniem goed. Degenen die voor waren stonden op. Niemand bleef zitten. Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa kijkt blij achterom naar het referendumcomité dat rechts naast de fotograaf zat. Rechts van haar: beide SP-ers Erik Bobeldijk en Remine Alberts, die net als de PvdD al die tijd al veel kritiek hebben op het voorliggende beleidskader Hoofdgroenstructuur. Foto: Tamar Frankfurther.

24 voorstellen tot aanpassen ‘Beleidskader HGS
‘
Tijdens de behandeling van het Beleidskader HGS in de gemeenteraad dienden verschillende partijen 24 wijzigingsvoorstellen, amendementen, in. Op 26 januari werd hierover gestemd. Sommige wijzigingen werden aangenomen en worden nu door ambtenaren verwerkt in het aangepaste beleidskader waar het referendum over gaat. Wie wil weten welke partij voor of tegen welk voorstel stemde, klikt hier om de stemmingen live terug te kijken.

Plastic kunstgras is geen groen

SP-raadslid Remine Alberts: “Je zou verwachten dat de collegepartijen – wetend hoe groot de steun voor een referendum hierover is – al veel water in de wijn zouden doen. Niet dus. Ja, uit sommige wijzigingen blijkt dat er toch is geluisterd naar de insprekers uit de hele stad, maar het is teleurstellend dat de meerderheid van de gemeenteraad bijvoorbeeld van mening blijft dat kunstgras en gravel blijven meetellen als volwaardig ‘groen’ in de HGS.” Alberts vroeg aan Van Dantzig “Groen is toch geen plastic?” Doordat de wethouder deze onnatuurlijke bodemsoorten meetelt, kan hij met droge ogen beweren dat hij de HGS in zijn beleidsvoorstel fors uitbreidt.

Grootschalige horeca en geen grens aan bouwen in HGS

Daarnaast wees de meerderheid van de gemeenteraad ook andere wijzigingsvoorstellen af. Die waren veelal ingediend door Jennifer Bloemberg-Issa van de Partij voor de Dieren. Enkele voorbeelden van wat de meerderheid van de Raad steunt en wat dus blijft staan in het straks aangepaste Beleidskader Hoofdgroenstructuur zijn dat in het ‘beschermde’ groen straks
• onbeperkt en ondergronds mag worden gebouwd;
• geparkeerd mag worden;
• grootschalige horeca en overnachtingsvoorzieningen gebouwd mogen worden.

Gemeenteraad zet zichzelf buiten spel

Ook zijn de meeste gemeenteraadsleden van mening dat hun eigen Raad over ‘bijzondere gevallen’ (bijvoorbeeld: grote bouwprojecten in het ‘beschermde’ groen) geen stem hoeft te krijgen in de besluitvorming. En de Raad wil hierover zélfs niet geïnformeerd worden. Als dit beleidskader van kracht wordt dan zou de wethouder, of namens hem/haar een portefeuillehouder in een stadsdeel, in de toekomst gewoon zijn/haar gang kunnen gaan om allerlei projecten ’te ontwikkelen’ in het zogenaamd beschermde groen.

Collegepartijen bewegen al, maar nog niet genoeg

De collegepartijen bleken op enkele andere punten wel hun standpunten al wat te willen bijschaven. Dit deden zij waarschijnlijk (mede) door de druk die zij ervaren door het zeer hoge aantal steunbetuigingen dat het referendumcomité in zo korte tijd al in de eerste ronde ophaalde.

Nadat de gemeenteraad de wijzigingen had aangenomen, is het referendumcomité meteen gaan uitzoeken wat voor gevolgen dit heeft voor het beleidskader. De grote steun voor dit initiatief en het verloop van de stemmingen in de gemeenteraad bevestigen voor hen dat het goed is dat zij hierover aan de bel hebben getrokken. De Raad komt echter (nog) niet tegemoet aan diverse bezwaren van henzelf en van ál die anderen uit heel Amsterdam.

Binnen tien weken 10.000 nieuwe steunbetuigingen

Het referendumcomité, dat bestaat uit drie inwoners van Amsterdam-Noord, gaat hoe dan proberen om in 10 weken zoveel mogelijk steunbetuigingen van stemgerechtigde Amsterdammers te verzamelen. Volgens de regels moeten dat tenminste 10.000 geldige digitale handtekeningen zijn, maar gezien de overweldigende steun in ronde 1 hoopt het comité op een veelvoud daarvan.

Wie in eerste ronde al heeft meegedaan, mag nu opnieuw éénmalig meedoen
Of het referendum, dat binnen het landelijke gebied van Nieuw-West vooral voor Oud Osdorp van groot belang is, er ook echt komt staat nog niet vast. Het kan zijn dat de meerderheid van de Raad – na het vergaren van nog meer steun – wél gaat luisteren naar de stem van de stad.
De oproep om de komst van dit referendum dus (opnieuw) te steunen, treft u op korte termijn dus zeker via deze website.

Meer informatie en helpen

Hebt u vragen, dan kunt u via de mail contact opnemen met het comité. Dat geldt ook als u het comité wilt helpen.
Het kan zijn dat het wat langer duurt voor u antwoord krijgt. Er wordt op het ogenblik aan alle kanten aan deze drie vrijwilligers getrokken en zij hebben naast dit reusachtige nieuwe project ook nog eigen werkzaamheden en hun gewone leven.

Tamar Frankfurther; 27 januari 2023.

Verbouwing Dorpshuis gaat beginnen

Het Dorpshuis krijgt een grote opknapbeurt

De werkgroep ‘Dorpshuis Sloten’ laat weten dat de verbouwing van het pand tot in april 2023 zal duren en dat er vooral op zaterdagen, maar als dat beter uitkomt ook op andere dagen in de week, gewerkt zal gaan worden.

Dorpshuis Sloten – interieur voor de verbouwing; januari 2023. Foto Tamar Frankfurther.

De voorlopige planning
• 5 februari – 18 februari: Sloop en weghalen van alle zaken die weg moeten.
• 18 februari – 4 maart: Start met eventueel veranderen van elektra en aanhelen van stucwerk waar nodig, schilderklaar maken.
• 4 maart – 18 maart: Start schilderen van plafond en muren.
• 18 maart – 1 april: Keuken aanpassen, inrichten, plaatsen apparatuur etc.
• 1 april – 15 april: Vloer opfrissen, afwerken en schoonmaken.
• 15 april: Feestelijke ingebruikname.

Kom gezellig meedoen
De werkgroep is uiteraard voor bovenstaande taken telkens op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met twee rechterhanden. Maar, ook minder handige mensen zijn van harte welkom. Er zijn altijd voldoende ondersteunende klussen voorhanden en een schilderskwast kan iedereen wel hanteren. Wilt u helpen, kom dan langs op een zaterdag, of nog beter: Stuur een mail naar Ben Dijkema, Petra Clement, Aad Nijhuis, Martin Huisoon, Irina Volgareva en Hans Bakker van de Werkgroep ‘Dorpshuis Sloten’.

18.506 Amsterdammers steunen referendum over Hoofdgroenstructuur

Het ging razendsnel: Op donderdag 19 januari 2023 riep het comité ‘Behoud Hoofdgroenstructuur’ op om steun te geven aan hun referenduminitiatief om het beleidsvoorstel over de nieuwe Hoofdgroenstructuur van de gemeente Amsterdam van tafel te krijgen.

De steun voor het referendum dat georganiseerd wordt door drie actieve bewoners van Amsterdam Noord bleek overweldigend.

Als het voorgestelde beleid zou worden aangenomen, dan gelden de algemene beschermende regels, die eerder voor de hele Hoofdgroenstructuur golden, voor deze 85 ‘bijzondere gebieden’ niet meer. Welke regels hier dan wél nageleefd moeten worden, is nog onvoldoende uitgewerkt. De Technische Advies Commissie (TAC) mag in ieder geval voortaan geen negatief advies meer geven over (bouw)plannen in het groen van de 85 ‘bijzondere gebieden’. Ook bijna heel Oud Osdorp en een deel van De Oeverlanden zou zomaar gedegradeerd kunnen worden tot een minder goed beschermd ‘bijzonder gebied’. Bron: Beleidskader Hoofdgroenstructuur, gemeente Amsterdam.

In 27 uur zóveel steun
Het referendumcomité ‘Behoud Hoofdgroenstructuur’ bestaat uit drie gepassioneerde Amsterdammers uit Amsterdam-Noord: Sylvia Fennis, Sonja Brilman en John Zondag.

Na een rommelige start kreeg het comité pas op donderdagochtend 19 januari om 8.49 uur van de gemeente Amsterdam te horen wanneer de voorgeschreven duizend geldige handtekeningen door de gemeente ontvangen moesten zijn. Dat was al heel snel: vóór 20 januari 12.00 uur. Het comité zat al sinds de middag ervoor in spanning te wachten op dit bericht en zodra zij deze informatie hadden gekregen gingen zij aan de slag. Bij de sluiting van de digitale brievenbus 27 uur later bleken 18.506 Amsterdammers het inleidende verzoek aan de gemeenteraad om dit referendum te organiseren op de gemeentelijke website te hebben ondertekend. Uiteraard legde het comité hier ook uit waarom zij van mening is dat voorgestelde beleid van de wethouder volgens hen van tafel moet.

Officiële uitslag inleidende verzoek: alle 18.506 steunbetuigingen zijn geldig
Dit is het eerste stadsbrede referendum sinds jaren en sinds de nieuwe gemeentelijke regelgeving hierover in 2022 is vastgesteld. Op 24 januari kwam de Referendumcommissie dan ook voor het eerst in zijn bestaan bijeen. Dit gezelschap moest beoordelen of het onderwerp aan alle eisen voldoet om er een referendum over te houden en of er voldoende geldige steunbetuigingen voor waren ingediend. De commissie bracht hierover op 24 januari verslag uit. Medewerkers van het Bevolkingsregister hebben gecontroleerd of de ondersteuningsverklaringen geldig waren en namen hiertoe een steekproef van 308. Uit dit onderzoek hebben zij vastgesteld dat al die 308 – en daarmee ook alle 18.506 – ingediende digitale handtekeningen afkomstig waren van bij het Bevolkingsregister ingeschreven en stemgerechtigde Amsterdammers. Bovendien bleek dat er in deze streekproef geen sprake was van dubbel uitgebrachte stemmen. De onafhankelijke Referendumcommissie kon hierdoor verklaren dat het minimaal vereiste aantal geldige steunverklaringen van 1.000 voor het inleidende verzoek hiermee ruim is behaald. Daarnaast verklaarde de Referendumcommissie dat dit onderwerp geschikt is om een referendum over te houden. Hiermee staat vast dat de eerste horde om dit referendum te mogen organiseren succesvol is genomen.

Nu eerst: gemeenteraadsvergadering
Op woensdag 25 januari 2023 bespreekt de gemeenteraad het beleidskader Hoofdgroenstructuur. Daarbij ligt uiteraard het succesvolle inleidende referendumverzoek hierover ook op tafel. Het zou kunnen dat wethouder Van Dantzig en/of een meerderheid van de gemeenteraad, rekening houdend met de enorme steun voor dit referendum, dit beleid intrekt en eigener beweging gaat aanpassen. Tot nu toe lijkt het daar niet op. De wethouder liet op 12 januari immers onomwonden in een artikel in het Parool weten dat hij al dat verzet tegen zijn plannen beschouwt als “stemmingmakerij”. De raadsvergadering begint om 13 uur en de Hoofdgroenstructuur staat geagendeerd als agendapunt 3. U kunt hierbij aanwezig zijn in de Stopera, of dit thuis rechtstreeks of op een later tijdstip volgen via deze link.

Hoe nu verder?
De kans is dus groot dat de meerderheid van de zogenaamd ‘groene’ Amsterdamse politici hun standpunt over het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur niet aanpast. Dan zijn de vervolgstappen:
* Binnen 10 weken moet een definitief verzoek worden ingediend, waarvoor nogmaals ten minste 10.000 ondersteuningsverklaringen van stemgerechtigde Amsterdammers nodig zijn. Ook als u al steun verleende aan het inleidende verzoek mag u hier weer (eenmalig) aan deelnemen. Kijkend naar het resultaat van de eerste ronde, is de kans groot dat het comité hiervoor voldoende steun zal vergaren.
* Als de gemeente na die periode officieel (opnieuw na controles van het Bevolkingsregister) vaststelt dat dit wederom gelukt is, mogen alle Amsterdammers later dit jaar of volgend jaar hun stem hierover uitbrengen in het stembureau. Het is nog onduidelijk op welk moment dit zal zijn.

Wat hieraan vooraf ging
Hieronder volgt een impressie van hoe dit referendum tot stand is gekomen. Er was al breed verzet tegen het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur van wethouder Van Dantzig. Dertig groengroepen, gesteund door de PvdD en de SP in de Raad, uit heel Amsterdam begrepen niet hoe het kon dat de wethouder het belangrijke beleidsstuk ná de inspraak onder zijn voorganger nog zomaar heeft kunnen aanpassen. Eind november 2022 publiceerde fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Jennifer Bloemberg-Issa hierover een opiniestuk in het Parool. Vervolgens lieten groene actievoerders tijdens de commissievergadering ruimtelijke ordening op 7 december 2022 aan de wethouder onomwonden weten: “Met Van Dantzig aan het roer, gaat de natuur naar de moer!”. De meerderheid van de Raad zag toen in dat de totstandkoming van dit belangrijke en uiterst gevoelige nieuwe beleid niet volgens de geldende democratische regels tot stand wat gekomen. Daarom werd in allerijl op 10 januari 2023 alsnog een inspraakavond georganiseerd.

Aangezien het verzet zo massaal en breed was, gingen de insprekers ervan uit dat de wethouder zijn plan zou gaan aanpassen. Echter…

Referendumcomité in vier dagen gevormd
Na het lezen van het artikel in het Parool op 12 januari waarin wethouder Van Dantzig meldt dat hij zich niets aantrekt van wat de 30 insprekers de dag ervoor met hem hadden gedeeld, ging Tamar Frankfurther op zoek naar bevlogen Amsterdammers die hierover wellicht een referendum zouden willen gaan organiseren. De Noorderlingen Sylvia Fennis, Sonja Brilman en John Zondag zagen dat wel zitten en pakten de handschoen op. Sylvia: “We hebben er eerst nog wel even goed over nagedacht of we het zouden zien zitten om – in onze toch al volle levens – deze klus als vrijwilligers op onze schouders te nemen. Toen we de knoop hadden doorgehakt, heb ik op 16 januari samen met Sonja en John ons referenduminitiatief officieel bij de gemeente aangemeld. Vanaf dat moment was het comité ‘Behoud Hoofdgroenstructuur’ officieel een feit.”

Uitstel van behandeling óf deadline
Op maandag 16 januari had de gemeente nog niet bekend gemaakt wanneer de gemeenteraad de Hoofdgroenstructuur zou gaan bespreken. Sylvia: “Toen we hoorden dat wethouder Van Dantzig dit onderwerp al op 25 januari wilde agenderen, werd duidelijk dat wij tot 18 januari 13.00 uur hadden om 1.000 geldige handtekeningen van stemgerechtigde Amsterdammers in te leveren.” Op dat moment liep alles echter mis… Sylvia: “Wij zeiden tegen de gemeente: Oké, wij gaan ons best doen om op 18 januari om 13.00 uur voldoende ondersteuningsverklaringen te vergaren. Gemeente, kom maar op met de link naar het ondersteuningsformulier, die wij dan met onze achterban kunnen delen.

Maar… toen bleek dat de gemeente zijn zaakjes niet op orde had en totaal niet was voorbereid om ons initiatief een serieuze kans te geven. Gelukkig kregen we toen praktische hulp van Tamar als ervaringsdeskundige met de organisatie van een referendum. Zij zat immers 28 jaar geleden in het referendumcomité tot behoud van het Weilandje Vrije Geer. Het is fijn dat Tamar ons blijft adviseren over de organisatorische aangelegenheden. Wij zeiden: Ofwel jullie stellen de behandeling van dit onderwerp in de gemeenteraad uit of jullie geven ons reëel uitstel van de deadline waarop de handtekeningen binnen moeten zijn. De ambtenaren zijn toen hard aan de slag gegaan om het alsnog mogelijk te maken om digitaal steun te verlenen aan ons referendumverzoek. Aanvankelijk zaten er ook nog wat kinderziektes in de software, die ons zorgen baarden, maar de gemeente heeft alles toch in korte tijd gefikst.”

Burgemeester moest uitstel verlenen
Tijdens de commissievergadering ‘Democratisering’ op 18 januari heeft fractievoorzitter Remine Alberts van de SP contact opgenomen met de raadsgriffie. Via hen kwam het verzoek tot uitstel op het bordje van de burgemeester te liggen, maar Femke Halsema zou pas woensdagavond 18 januari na 23 uur tijd hebben om hier een besluit over te nemen. Sonja: “We hebben tot middernacht bij onze telefoon gezeten om te horen of het uitstel inderdaad was verleend. Uiteindelijk zijn we maar gaan slapen. Wij hadden de link naar het digitale ondersteuningsformulier al in ons bezit, maar we wilden die link om het referendumverzoek te kunnen steunen natuurlijk niet vrijgeven als we geen uitstel zouden krijgen. Dat zou dan zinloos zijn, omdat de deelnametermijn al was verlopen. Pas op donderdagochtend iets voor negen uur kregen we van de gemeente te horen dat er uitstel was verleend tot vrijdagmiddag 12 uur! Wij baalden daarvan. Onze tijd om ondersteuningen te verzamelen was – zo zagen we pas bij de uitslag van dit inleidende verzoek – al op de dag ervoor om 12.55 uur ingegaan. De tijd tikte dus al stevig door. Maar, we hadden alles goed voorbereid en we stonden in startblokken. Zodra we groen licht hadden, hebben we rond 9 uur de link  dan ook meteen breed gedeeld. En ons bericht werd ogenblikkelijk enthousiast door anderen opgepakt en gedeeld, gedeeld en gedeeld… Alle groengroepen en Amsterdammers met een groen hart in de héle stad hebben zich hiervoor ingezet. Dat is echt geweldig. De handtekeningen stroomden binnen…”

Geen draagvlak in stad voor dit ‘groene’ beleid
John: “We kregen jammer genoeg bijna geen tussenstanden van de gemeente door, maar we hoorden nog wel dat we binnen enkele uren al op 2.800 stuks zaten… Daarna hoorden we tot de afloop van de inzendtermijn niets meer, omdat de ambtenaren geen tijd hadden om ons op de hoogte te houden. Maar, op vrijdag 18 januari kwam om 12.30 uur het verlossende bericht. Dat er in die korte tijd ruim 18.506 Amsterdammers ons referendumverzoek hebben gesteund! De controle door het Bevolkingsregister op geldigheid moest toen natuurlijk nog plaatsvinden. Toen realiseerden we ons als comité dat we er goed aan hadden gedaan om deze handschoen op te pakken. Het is duidelijk: Héél veel Amsterdammers zijn érg boos en vol onbegrip over hoe wethouder Van Dantzig en een meerderheid van de gemeenteraad ons – tot nu toe – goed beschermde stadsgroen vogelvrij willen maken. Dit beleidsvoorstel moet van tafel, dat is duidelijk!”

Helpt u mee?
Het comité ‘Behoud Hoofdgroenstructuur’ bestaat uit drie personen en kan voor de volgende stappen zeker hulp gebruiken. Wilt u helpen? Stuur dan een mail naar het comité. Het kan zijn dat u niet meteen antwoord krijgt. Het comité is klein en heeft het nu erg druk, maar weet dat alle hulp, ook voor de campagne straks, van harte welkom is.

U kunt het beleidskader Hoofdgroenstructuur downloaden via deze link: www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/hoofdgroenstructuur/

Zie ook: www.parool.nl/amsterdam/al-18-000-mensen-willen-referendum-over-amsterdamse-groenplannen~b42af8f0/

Zie ook: artikel in het Parool van 24 januari over de uitslag van het inleidende referendumverzoek: Referendum dichterbij: Amsterdammers trekken aan noodrem rond groenplannen

Tamar Frankfurther; 24 januari 2023.

Bestrijding bonte knaagkevers in de Molen van Sloten

Normaal gesproken is de Molen van Sloten dagelijks geopend tussen 10 en 17 uur, waarbij de laatste rondleiding om 16 uur begint.

Tot en met 31 januari 2023 is de molen gesloten, omdat ‘bonte knaagkevers‘ (grote houtwormkevers) zich verlustigden aan de houten molenbalken uit 1847.

Bonte knaagkever. Foto: Gilles San Martin (Wikipedia).

Noodzakelijk voor behoud Slotens cultureel erfgoed
Om te voorkomen dat de Bonte knaagkevers, ook bekend als ‘grote houtwormkever’ en het ‘doodskloppertje’, de originele houten molenromp onherstelbaar beschadigen, wordt nu ingegrepen. Al het ongedierte moet worden vernietigd, zodat er ook geen nageslacht geboren kan worden.

De molenvrijwilligers hebben hiervoor de wanden vrijgemaakt op de twee zolders (met de wassen beelden van de Rembrandtgroep en de molenwerkplaats met de schaalmodellen) in de romp. Nadat het hout door een gespecialiseerd bedrijf met chemicaliën is bewerkt en het daarna weer veilig is om de zolders zonder bescherming te betreden, zullen de vrijwilligers de zolders opnieuw inrichten met de uitgebreide collectie.

Op 1 februari weer open
Als alles volgens planning loopt, opent de Molen van Sloten op woensdag 1 februari om 10 uur zijn deuren weer voor bezoekers. Mocht u van plan zijn die dag naar de molen te komen, controleer dan voor de zekerheid eerst op de website van de molen of de werkzaamheden niet zijn uitgelopen.

Tamar Frankfurther; 21 januari 2023.

Gezellig bijpraten bij Dorpsraad Nieuwjaarsreceptie

Na twee jaar mocht het weer: Dit jaar in de gezellige Tuin van Sloten, het verenigingsgebouw van de Speeltuin Sloten aan de Sloterweg.

Deze bijeenkomst bood vooral de kans, om ook in de winter als je elkaar toch minder vaak ziet, even rustig bij te praten met vrienden en bekenden en lopende zaken in het gebied door te nemen.

Na haar bijdrage ontving stadsdeelbestuurder van Nieuw-West Sandra Doevendans van dorpsraadsvoorzitter Sjoerd Jaasma de plattegrond van de voormalige gemeente Sloten, die het hele gebied van dit stadsdeel plus nog een deel van stadsdeel West besloeg.

Twee toespraken
Uiteraard werden de aanwezigen ook toegesproken. Eerst nam dorpsraadsvoorzitter Sjoerd Jaasma het woord en daarna deelde portefeuillehouder van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West Sandra Doevendans ook kort het woord tot de aanwezigen.

Relatief kleine problemen in roerige wereld
Jaasma begon zijn toespraak met de stand van de wereld om ons heen. Daarna zoemde hij in op wat hij noemde “onze eigen relatief kleine probleempjes, maar die toch niet onbenoemd mogen blijven”. Hij stipte diverse langlopende dossiers aan. Met voorop de nog altijd niet aflatende stroom van bouwplannen in het landelijke gebied, en voorop in de Slotense dorpskern. De gemeente werkt hier graag aan mee en verandert er zelfs bestemmingsplannen voor…

Luisteren naar bewoners
Ook de onveilige verkeerssituaties op de Osdorperweg en de Sloterweg, die nog altijd voortduren, kwamen aan bod. Hij benoemde dat het overleg met de bewonersgroepen van Oud Osdorp nog altijd tot niets leidt en dat zij daarom zijn weggelopen uit het overleg. Terwijl burgemeester Halsema toch echt uitdraagt dat er geluisterd moet worden naar de bewoners. Jaasma: “Vorige week nog zei Burgemeester Halsema in de podcast Amsterdam wereldstad van Het Parool dat ambtenaren en bestuurders beter moeten luisteren naar inwoners. Als voorbeeld gaf ze dat de manier waarop de gemeente procedeert tegen de ‘eigen inwoners’ anders moet: niet het gelijk willen halen, maar op zoek gaan naar een oplossing. Recht uit mijn hart gegrepen. Luisteren is moeilijk, dat geldt voor ons allemaal maar het is wel essentieel voor een goed werkende samenleving.”

De dorpsraadvoorzitter memoreerde het historische gemeenteraadsbesluit om de Sloterweg autoluw te maken eind januari 2022 en hij noemde de namen van Willem Kleyn en Marc Makkes van de werkgroep Sloten dankzij wie dit gelukt is. Jaasma: “De aangenomen maatregelen voor de Sloterweg lopen wel vertraging op maar het besluit blijft staan.”

Van oudsher sterk georganiseerd
Sandra Doevendans liet meteen merken hoe bijzonder ze het vond om hier – als voormalig ‘dorpsgenoot’ nu als DB-lid het woord te mogen voeren. Zij prees het organisatie- en doorzettingsvermogen van de vrijwilligers zich in het landelijke gebied: “Jullie vormen samen een krachtige band en zetten je in voor het dorpsbehoud. Daarbij delen en bundelen jullie je kennis, expertise en ervaring. Dat is hier van oudsher ingeworteld. Ik zou heel graag zien dat het lukt om die verbondenheid – samen met jullie – door te trekken naar de rest van stadsdeel Nieuw-West, naar andere wijken.”

Tamar Frankfurther; 16 januari 2023.

Stuur ook een zienswijze in over bestemmingsplan Lutkemeerpolder

“Laat uiterlijk op 24 januari 2023 in een zienswijze de gemeente weten wat u van hun ‘1e Partiële Herziening Bestemmingsplan Lutkemeerpolder’ vindt.

Dat kan in een eenvoudige schriftelijke brief die u met de post stuurt naar: Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. Frederik van Beek, postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Om sommige plekken in de vruchtbare Lutkemeerpolder, zoals hier achter biologische boerderij De Boterbloem, worden al distributiehallen gebouwd, maar een groot deel van de vruchtbare polder kan nog worden gered. Foto: Hans Homburg.

Keuze tussen loodsen op asfalt en gezonde grond
“Het gaat om een eenvoudige keuze. Aan de ene kant staat de wens van de gemeente om kostbare biologische landbouwgrond in Oud Osdorp te vernielen door hier te gaan asfalteren en hoge bedrijfsloodsen te bouwen. En aan de andere kant gaat het om het mogelijk maken van ‘Voedselpark Amsterdam’ in (een deel van) de Lutkemeerpolder. Hier kan veilig en verantwoord voedsel worden verbouwd en staat de kwaliteit van de leefomgeving voor plant, dier en mens centraal. Door de vele sympathisanten, diverse fondsen en instellingen en de harde toezeggingen van ‘Land van Ons’ om miljoenen te investeren, is dit project ook haalbaar. Maar, de wethouder en tot nu toe een meerderheid van de ‘groene’ gemeenteraad durven het niet aan om van de verouderde plannen af te wijken. En zélfs niet om in gesprek te gaan met de vrijwilligers van ‘Voedselpark Amsterdam’. Als heel veel mensen nu hun stem laten horen, kunnen we het tij hopelijk nog keren’, zo laat Iris Poels van het voedselpark weten.

Minister Harbers: “Zuinig zijn op gezonde bodem”
Op 25 november 2022 schreef VVD-minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers een toegankelijke brief naar de Tweede Kamer. Hierin benadrukt hij hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met de kwaliteit van het water en de bodem in het hele land. De minister: “Deze brief gaat over ons water en onze bodem. Letterlijk de basis van ons bestaan, en daarmee van groot belang voor iedereen. We willen als kabinet meer rekening houden met deze basis, bij besluiten die we nemen over de indeling van ons land. In deze brief vertellen we waarom en hoe. Water en bodem zijn van grote invloed op ons dagelijks leven. We halen ons drinkwater uit de bodem. De bodem biedt stevigheid, als fundament voor onze wegen en huizen. Is de bodem te nat of juist te droog? Dan merken we dat aan lagere opbrengsten, schade aan de natuur of in de supermarkt aan hogere prijzen. Elk stukje bodem en oppervlaktewater in ons land is in gebruik, soms voor vele doeleinden tegelijk. En niet alleen wat je ziet. Ook onder de grond is het een drukte van jewelste. Buizen, pijpen, kabels, winning van grondstoffen. Op die bodem moeten we zuinig zijn. Door water en bodem sturend te laten zijn in de ruimtelijke ordening, kunnen we in Nederland ook in de toekomst met een ander en grillig klimaat blijven leven, wonen en werken. In een veilige omgeving, met een gezonde bodem, voldoende en schoon water.”

Ook waterschap Amstel, Gooi en Vecht nu vóór behoud polder
In de nacht van 12 op 13 januari 2023 heeft waterschap Amstel, Gooi en Vecht – naar aanleiding van de nieuwe richtlijn van de minister en de lobby vanuit Behoud Lutkemeer – een belangrijke motie aangenomen. Ook hier is men wil men de Lutkemeerpolder nu groen houden. Voor biologische landbouw in de stad, maar vooral om beter regenwater vast te kunnen houden. In het veranderende klimaat is er immers sprake van meer droogte en een niet versteende polder kan als reservoir tegen verdroging dienen. Juist het waterschap wil, als verantwoordelijke voor de waterhuishouding, verstening zoveel mogelijk tegengaan.

Deze motie werd breed gedragen en is dus in de nacht van 12 op 13 januari 2023 aangenomen door waterschap, Amstel, Gooi en Vecht.

Zienswijze uit het hart
Het is opmerkelijk dat juist het ‘groene’ Amsterdamse College zich niets aan lijkt te trekken van deze landelijke richtlijnen. Nu ook het waterschap aangeeft dat de Lutkemeerpolder groen moet blijven, wordt de druk op de wethouder nog verder vergroot. Poels: “Des te belangrijker is het dat de wethouder zoveel mogelijk post van onze sympathisanten krijgt. U kunt zo vanuit het hart uw zienswijze schrijven en opsturen. Daarvoor hoeft u niet eerst uitgebreid stukken te gaan doorlezen. Wie daar wel tijd en energie voor heeft, ziet via deze link dat de gemeente weldegelijk in de Lutkemeerpolder kleinschalige stadslandbouw mogelijk wil maken. Laat u hierdoor niet misleiden. Die ‘groene’ teksten betreffen ándere kavels in Oud Osdorp. Ook nuttig en goed, maar dat gaat dus niet over het bedreigde deel van de Lutkemeerpolder waar wij Voedselpark Amsterdam mogelijk willen maken.

Het meest ingrijpende voorstel is de voorgestelde forse schaalvergroting aan de noordwestrand van het gebied, direct tegenover het natuurgebied van Staatsbosbeheer. Als dit bestemmingsplan deze inhoud houdt, mogen daar gebouwen van 300 meter lang en 12 meter hoog worden gebouwd. In de toelichting staat dat deze maatvoering noodzakelijk zou zijn “Om aan de eisen van deze tijd te voldoen”. Dat betekent een volumevergroting van maar liefst 300%. U kunt ter inspiratie van uw zienswijze eventueel ook putten uit de brief van minister Harbers of van een tekst die wij zelf op onze website hebben geplaatst.”

En afsluitend laat Iris van ‘Voedselpark Amsterdam’ weten: “Wij denken dat deze tijd om heel andere dingen vraagt: lokale voedselproductie, behoud van groen, klimaatadaptatie en ruimte om te leven. Dat het bouwen van een bedrijventerrein op vruchtbare grond, zeker niet van deze tijd is.”

Tamar Frankfurther; 15 januari 2023.

Referendum: “Blijf beschermd Amsterdams groen beschermen!”

Na een protestdemonstratie op dinsdag 10 januari 2023 bij de ingang van de Stopera tegen “het vogel vrijmaken van het tot nu toe beschermde Amsterdamse groen” spraken een kleine dertig personen in bij de gemeenteraad.

Zij vertegenwoordigden groene gebieden uit de hele stad en voelden zich gesteund door een bomvolle publieke tribune in de raadszaal.

Status Hoofdgroenstructuur wordt aangetast
Het verzet richt zich tegen het voornemen van het College van Burgemeester en Wethouders om het beschermde Amsterdamse groen in de Hoofdgroenstructuur (HGS) minder goed te gaan beschermen, waardoor hier ook ‘andere ontwikkelingen’ mogelijk worden. Als dit beleid – ondanks het brede verzet – waarschijnlijk eind januari door de meerderheid van de ‘groene’ gemeenteraad wordt gesteund, heeft dit volgens de insprekers grote gevolgen voor de leefbaarheid, kwaliteit van de leefomgeving en biodiversiteit in Amsterdam.

Referendum organiseren
Aangezien er, na het artikel van het Parool van 12 januari (zie hieronder), weinig vertrouwen is dat wethouder Van Dantzig en de meerderheid van de gemeenteraad openstaan voor de argumenten van de insprekers, is besloten tot het houden van een referendum. Op maandag 16 januari is het referendumcomité ‘Behoud Amsterdamse Hoofdgroenstructuur’ (werktitel) opgericht en is contact opgenomen met de gemeente over de organisatie van het referendum. Als er meer bekend is over hoe u dit initiatief kunt steunen, dan komt er meer informatie op deze website.

Wat zijn de voornaamste bezwaren tegen het beleid?
Deze argumenten werden o.a. geuit:
• Ná de inspraak heeft de wethouder zijn beleidsvoorstel nog fors aangepast, waardoor in de HGS veel meer verstorende activiteiten mogelijk zullen worden. Het voorliggende beleid is dus niet na een zorgvuldig participatietraject tot stand gekomen. Het is niet democratisch getoetst en dan is er sprake van ‘onbehoorlijk bestuur’.

• In de meest recente versie van het beleidsdocument Hoofdgroenstructuur zijn zomaar 85 ‘bijzondere gebieden toegevoegd’. Deze gebieden krijgen een aparte status: Het College kan hier plannen maken en uitvoeren zónder deze voor te leggen aan de bewoners en aan de gemeenteraad. Welke regels hier dan wél nageleefd moeten worden, is nog onvoldoende uitgewerkt.

• In deze 85 gebieden wijzigt de taak van de Technische Advies Commissie (TAC). Deze experts mogen geen negatief advies meer geven over de plannen, maar slechts aanpassingen voorstellen. Tot nu toe kon de gemeenteraad zich bij een negatief advies van de TAC nog uitspreken over dit advies, maar in de toekomst bestaat die mogelijkheid dus niet meer.

Oud Osdorp en De Oeverlanden
Als de voorliggende plannen worden aangenomen, dan zou dat ook negatieve gevolgen hebben voor de Osdorper Polders (Oud Osdorp). Zelfs de aangrenzende groene begraafplaats Westgaarde zou volgens dit plan een andere bestemming kunnen krijgen.

Ook hier geldt dus dat dit nieuwe beleid kwalijke gevolgen kan krijgen. Op dit moment is onduidelijk wat de gevolgen voor dit Slotense natuurgebied precies zullen zijn, omdat voor De Oeverlanden ook een aparte Ontwikkelstrategie is opgesteld. “Maar het is voor de Amsterdamse natuur sowieso slecht, en je weet maar nooit of het ook voor ons gebied verkeerd kan uitpakken. Dus vandaar wil ik hier even aandacht voor vragen”, zo laat Hans Bootsma van de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ weten.

Thema’s insprekers
De insprekers hadden ieder natuurlijk hun eigen verhaal, meestal gekoppeld aan een specifiek groen gebied. Dit waren terugkerende thema’s, die overkoepelend voor al het bedreigde Amsterdamse groen gelden:

• Natuur is geen gebruik of verbruiksvoorwerp maar een levende entiteit waar wij allen onderdeel van zijn.

• Duurzame ambities en plannen zijn alleen duurzaam als deze natuur inclusief zijn.

• De goocheltruc van natuur verschuiven, verplaatsen, vervangen met groene linten en plantenbakken en bomen op het dak is geen optie.

• Er zijn grenzen aan wat onze natuur kan dragen en daarmee ook grenzen aan bouwen/aanleggen in natuur.

• Het stadsbestuur van Amsterdam is groener dan ooit. Hoe is het dan toch mogelijk dat het College het groen wil afbreken?

• Het is onbegrijpelijk dat juist nu er zoveel speelt over het belang van biodiversiteit ín de stad, nu bekend is hoe belangrijk het is om ook binnen de stadsgrenzen dichtbij ieders huis natuur te hebben, zou dit stadsbestuur van Amsterdam al het groen moeten koesteren en niet moeten willen afbreken.

• De wethouder voor de ruimtelijke ordening is ook de beschermer van het groen in de stad. Dat zijn toch tegenstrijdige belangen? De wethouder kijkt liever naar financiële winst op de korte termijn dan dat hij kijkt naar investeringen voor leefbaarheid en duurzaamheid op de lange termijn.

Wethouder: “Groen wordt hierdoor beter beschermd.”
Het College van Burgemeester en Wethouders is wonderlijk genoeg van mening dat de nieuwe HGS het groen in de stad door juist beter gaat beschermen tegen bebouwing en verharding. Volgens de wethouder krijgt Amsterdam in plaats van 46 straks 72 vierkante kilometer beschermd groen. Van Dantzig beschuldigt de Partij voor de Dieren in een artikel in het Parool van 12 januari 2023 van stemmingmakerij. Uit het brede verzet, waarvan ook de Amsterdamse Sportraad deel uitmaakt, blijkt dat deze visie van de wethouder toch echt niet breed wordt gedeeld buiten de Stopera. De Sportraad vreest voor het verlies van groene sportvoorzieningen als dit beleid wordt goedgekeurd. Tijdens de inspraakavond werd bevestigd dat de aanwezige vertegenwoordigers van het groen in de stad totaal geen vertrouwen hebben in de, zoals zij zeiden “zogenaamde goede groene bedoelingen van dit College. Want tot nu toe blijkt overduidelijk het tegendeel”.

Tamar Frankfurther; 13 januari 2023.

Veiliger maken Sloterweg weer voor onbepaalde tijd uitgesteld?

Bijna een jaar na het historische gemeenteraadsbesluit om de onveilige verkeerssituatie op de Sloterweg eindelijk te beëindigen, lijkt de invoering van het systeem om dit mogelijk te maken op de lange baan te worden geschoven.

De brief die verkeerswethouder Melanie van der Horst hierover op 11 januari 2023 aan de gemeenteraad stuurde, zorgde dan voor veel onbegrip en boosheid onder (Nieuw) Slotenaren.

Uitstel zonder concrete planning is onacceptabel
De Dorpsraad kwam onmiddellijk in actie en schreef meteen een brief aan de wethouder. De Dorpsraad gaf onomwonden aan dat verder uitstel, zonder enige concrete planning zou grenzen aan onbehoorlijk bestuur en dat, na al die jaren vol verbroken beloftes, nu opnieuw uitstel echt onacceptabel is.

Daarnaast lieten veel Slotenaren in korte tijd aan de gemeenteraad weten dat het onverantwoord zou zijn om de onveiligheid op de Sloterweg nóg langer te laten voortduren. Tijdens de commissievergadering Verkeer van 12 januari (vanaf tijdcode 3:33:00) werd gesproken over de eerder voorgestelde overbruggingsmaatregelen totdat Variant 2A kan worden ingevoerd. Enkele raadsleden stelden ook vragen over de raadsbrief, die de wethouder de dag ervoor naar de gemeenteraad had gestuurd.

Waarom duurt het allemaal zo lang?
Commissievoorzitter Amel Namane verwees bij haar introductie meteen naar de vele schriftelijke reacties die over dit onderwerp waren binnengekomen. Erik Bobeldijk (SP): “Het is uitermate teleurstellend dat dit al lang lopende project nóg langer gaat duren. Ja, er moet nu wel écht iets gebeuren en ik vraag vooral uitleg waarom het zoveel langer duurt voordat Variant 2A kan worden ingevoerd.” Zeeger Ernsting (GL) sloot zich hierbij aan.

Wethouder: “Eerst alles op orde krijgen”
Wethouder Melanie van der Horst reageerde hierop als volgt: “Het is ontzettend vervelend dat we het intelligente toegangssysteem op de Sloterweg nu nog niet kunnen invoeren, maar we moeten het systeem eerst goed op orde krijgen. We willen dit systeem van intelligente toegang inmiddels op veel meer plekken in de stad gaan invoeren. Dan is het heel belangrijk dat we als gemeente de administratie áchter het systeem goed op orde hebben. Mensen mogen straks niet ten onrechte bekeuringen krijgen en het mag ook niet zo zijn dat mensen straks ten onrechte zonder boete langs de camera’s kunnen rijden.

Eérst moeten de organisatie aan de achterkant van het systeem goed op orde hebben. Daarna kunnen we dit systeem op veel meer plekken in de stad inzetten. We zijn begonnen met de ontwikkeling van dit systeem en lopen nu onverwachts tegen dingen aan waar we eerst een oplossing voor moeten zien te vinden. Dat ontdek je pas als je gaat uitvoeren. Ik probeer te voorkomen dat het een zooitje wordt. Ik probeer het systeem zo snel mogelijk goed te krijgen, zodat we het kunnen gaan inzetten. Ik realiseer me dat dit écht urgent is. Dit project op de Sloterweg heeft voor mij hoge prioriteit. Tot we het intelligente toegangssysteem daar kunnen invoeren kijken we daarom naar overbruggingsmaatregelen.”

Geen inspraak over overbruggingsmaatregelen
Raadslid Tanay Bilgin (FvD) verzocht om een nieuw inspraaktraject over de te nemen overbruggingsmaatregelen, maar de wethouder ziet dat niet zitten. Van der Horst: “We gaan niet weer iedereen laten meedenken over alle mogelijke opties omdat het dan erg lang gaat duren. Tijdelijke maatregelen moet je enigszins snel kunnen treffen. Anders hebben die niet meer zoveel zin.”

Laan van Vlaanderen beter niet op venstertijden openstellen
Raadslid Farley Asruf (PvdA) vroeg zich af of het mogelijk is om twee voorgestelde overbruggingsmaatregelen te combineren. Hij denkt daarbij aan de openstelling van de Laan van Vlaanderen tijdens bepaalde venstertijden in combinatie met de beide tijdelijke afsluitingen voor al het doorgaande verkeer op de Sloterweg. Asruf gaat hiermee in tegen de conclusie van een ambtelijk onderzoek waarin werd geconstateerd dat openstelling van de Laan van Vlaanderen tijdens venstertijden niet zinvol is: “Het onderzoek toont aan dat er op verschillende momenten verkeersopstoppingen ontstaan als de camera’s op de Laan van Vlaanderen uit staan en op de Sloterweg aan staan.

De belangrijkste opstopping ontstaat tussen 7.00 en 22.00 uur op de Laan van Vlaanderen-West. Op de Laan van Vlaanderen-Oost ontstaat alleen tussen 8.00 en 9.00 uur filevorming. Geen venstertijden. Het is dan ook beter is om geen venstertijden in te voeren op de Laan van Vlaanderen-West en -Oost. Tussen 22.00 en 7.00 uur zijn venstertijden wel mogelijk. Dan heeft het geen voordeel voor de ondernemers van het Belgiëplein. Op de Laan van Vlaanderen-Oost lijkt meer ruimte te zijn voor venstertijden. We verwachten dat als we geen venstertijden op de Laan van Vlaanderen-West invoeren dat het verkeer van de Laan van Vlaanderen-West zich verplaatst naar de Laan van Vlaanderen-Oost.”

Uiterlijk half maart meer duidelijkheid
Uit de woorden van de wethouder blijkt dat zij hoge prioriteit geeft aan de betrouwbare invoering van het intelligente toegangssysteem in Amsterdam. Als de kwaliteit van het systeem dat toelaat, zal zij zo snel mogelijk overgaan tot invoering van Variant 2A op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen. Daarmee voert zij het op 26 januari 2022 genomen raadsbesluit uit. Melanie van der Horst verwacht dat tot die tijd overbruggingsmaatregelen soelaas moeten bieden. Uiterlijk half maart verwacht zij haar plan van aanpak met planning gereed te hebben. Daarom opnieuw: wordt vervolgd…

Tamar Frankfurther; 13 januari 2023.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg

Strijd voor een zo groot mogelijk ‘Voedselpark Amsterdam’ gaat door

Alle 4.734 donateurs die in het afgelopen jaar samen 483.371 euro bijdroegen om de Lutkemeerpolder in Oud Osdorp te kunnen behouden, kregen eind december een persoonlijke dankmail.

Daarin stond dat de crowdfunding zou stoppen, maar dat de acties onvermoeibaar doorgaan.

Achter de biologische boerderij De Boterbloem aan de Lutkemeerweg worden al reusachtige distributiehallen in de vruchtbare polder gebouwd. Maar, dat geldt lang niet voor de hele polder. Het Kernteam: “Overal waar nog niet is gebouwd kan de kostbare landbouwgrond alsnog worden gespaard en geschikt worden gemaakt voor het voedselpark. Foto: Hans Homburg.

Haalbaar en broodnodig
De missie wordt voortgezet om op een zo groot mogelijk deel van de Lutkemeerpolder een voedselpark te realiseren. De vrijwilligers werken samen met architecten, stedenbouwkundigen, ecologen, ondernemers, producenten en bewoners. Het Kernteam – dat bestaat uit vier organisaties (Grond van Bestaan, Voedsel Anders, Foodcouncil MRA en Behoud Lutkemeer): “We gaan aantonen dat de komst van het voedselpark niet alleen een breed gedragen ideaal is, maar ook een haalbaar plan”.

Vier hoofdtaken
Het Kernteam hoopt dat iedereen het project (financieel) blijft steunen en gebruikt ten minste 80% van de donaties voor het redden van een zo groot mogelijk stuk van de Lutkemeerpolder en het verwerven van zo veel mogelijk landbouwgronden aan de rand van Amsterdam zodat hier stadslandbouw kan komen. De rest van de donaties kunnen worden gebruikt om draagvlak te behouden en te creëren en te lobbyen bij de politiek en om een stichting en coöperatie op te richten om Voedselpark Amsterdam steviger te verankeren en te professionaliseren. Doet u ook (opnieuw) mee? Klik dan hier.

Barbara Baarsma legde in het Parool van 4 januari 2023 nog maar weer eens uit waarom er echt een voedselpark in Oud Osdorp moet komen.

Tamar Frankfurther; 6 januari 2023.

 

Voortgang herinrichting van het recreatiedeel Oeverlanden

De vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ heeft voorstellen ingediend over de toekomstige inrichting van het recreatiedeel van het gebied.

Vervolgens konden belangstellenden op 26 oktober 2022 tijdens een gemeentelijke participatiebijeenkomst in restaurant Aquarius aangeven welke inrichting zij het liefst zien. Dit alles uiteraard binnen de Ontwikkelstrategie die de vereniging en de gemeente samen hebben opgesteld.

Donkergroen: waardevol natuurlandschap; gearceerd langs de oevers van de Nieuwe Meer: nieuwe water- en oevernatuur. Roestbruin: recreatiezone. Donkergele lijn: snelfietspad. Lichtgele lijn: Rondje Nieuwe Meer. Sterren: zoekgebied zandstrand en stadsstrand. Ontwerpopgave De Oeverlanden, najaar 2021, gemeente Amsterdam.

Behoud van rust en natuurwaarden
In totaal zijn er tijdens de inspraak 170 reacties ingediend. Het overgrote deel van de participanten gaf de voorkeur aan het behoud van rust, natuurwaarden en het bijzondere karakter van De Oeverlanden. Nico Jansen van de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ is optimistisch en verwacht dat er deze keer “geen gevecht geleverd hoeft te gaan worden tegen vlakke grasmatten met prullenbakken, omdat de Ontwikkelstrategie De Oeverlanden 2022 breed wordt ondersteund”. Het definitieve ontwerp voor de westelijke strandjes en de boulevard is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 gereed.

Tamar Frankfurther; 6 januari 2023.