Algemeen

“Gemeente, houd je aan de afgesproken verkeersvariant 2A!”

Dat advies kreeg wethouder Van der Horst op 7 september 2023 tijdens de commissievergadering MOW van de gemeenteraad.

Ook portefeuillehouder Verkeer Nazmi Türkkol van stadsdeel Nieuw-West en zijn voorganger Erik Bobeldijk, die nu namens de SP in de gemeenteraad zit, benadrukten dat de raad het besluit – dat na een zeer uitvoerig inspraaktraject tot stand is gekomen – tussentijds niet zomaar kan veranderen.

Schermfoto van door de gemeente opgenomen uitzending van de commissievergadering gemaakt door Erik Swierstra.

Invoering Variant 2A per 1 november 2023
Tijdens de bespreking van dit onderwerp werd herhaaldelijk benadrukt dat de wethouder zich moet houden aan wat is afgesproken: Het invoeren van Variant 2A ligt op schema. Eerst zullen alle bewoners en ondernemers van Sloten en Nieuw Sloten komend najaar gratis ontheffingen voor de afgesproken vier knips kunnen aanvragen. Dan treedt op 1 november Variant 2A in werking. Het systeem van ‘intelligente toegang’ zal dan – na een wenperiode voor de drie nieuwe knips – alleen voertuigen met ontheffingen boetevrij langs de vier camera’s (twee op de Sloterweg en twee op de Laan van Vlaanderen) toestaan.

Vervolgens zal de gemeente 12 maanden lang monitoren wat voor gevolgen deze afsluitingen hebben voor de verkeersstromen. En daarná pas zou de gemeenteraad – mede op basis van advies uit de stadsdeelcommissie van Nieuw-West – tot de conclusie kúnnen komen dat een aanpassing van Variant 2A noodzakelijk is. Onderdeel van het genomen raadsbesluit is wel dat áls het verkeer in dat eerste jaar hopeloos vast mocht lopen en de gemeente dit niet kan oplossen, dat de wethouder dán met instemming van de gemeenteraad tussentijds aanpassingen op Variant 2A kan voorstellen.

Drie insprekers namens Sloten en Nieuw Sloten
Van der Horst gaf aan dat zij het hiermee eens is dat zij haar raadsbrief ook zo bedoeld had. Dat in deze brief staat dat de gemeente op basis van de ook nu al continu gemonitorde verkeerssituatie al zover is om de knips in Nieuw Sloten straks alleen tijdens de ochtend- en avondspits af te sluiten en overweegt om wellicht ontheffingen te gaan verlenen aan taxi’s, leidde tot grote boosheid en ongerustheid onder bewoners. Drie insprekers verwoordden dit helder. Het was echter wel wonderlijk dat ook degenen die namens Sloten spraken met geen woord noemden dat het ongewenst en onveilig is om taxi’s toe te staan op de Sloterweg en Laan van Vlaanderen.

Deze omissie maakt in de praktijk echter geen verschil, omdat tijdens de vergadering nogmaals is benadrukt dat de gemeente in principe geen tussentijdse aanpassingen aan Variant 2A mag aanbrengen. Er kunnen dus ook geen ontheffingen worden verleend aan taxi’s die dan ongecontroleerd met hoge snelheden over de smalle Sloterweg kunnen gaan racen. Als dit wel het geval was geweest dan zou de gemeente in één keer het hele fundament onder de noodzaak van het invoeren van Variant 2A ondergraven. Het is immers allemaal begonnen om de veiligheid van fietsers en voetgangers op de Sloterweg – nu Hoofdnet Fiets en straks Plusnet Fiets – te garanderen…

Verbetering doorstroming op Hoofdnet Auto
Wethouder Van der Horst vertelde ook dat de gemeente inmiddels, in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer werkt aan de verbetering van de doorstroming op het Hoofdnet Auto rond de vier knips. Nieuw was haar melding dat er geen verkeerslichten, maar een verbrede turborotonde bij de Lijnderbrug (S 106) komt. En er loopt een onderzoek naar verbetering doorstroming op S107. Daaronder vallen o.a. de Johan Huizinglaan en de Plesmanlaan. Ook daar zullen aanvullende slimme maatregelen moeten gaan zorgen voor een betere doorstroming. Het is niet duidelijk of de wethouder haar ambtenaren ook kritisch laat kijken naar verbetering van de doorstroming op de Oude Haagseweg. Op 11 oktober zal de gemeenteraad zich opnieuw over deze zaak buigen.

Tamar Frankfurther; 9 september 2023.

Maak nieuwe toegangsbrug naar strandje in De Oeverlanden geschikt voor hulpdiensten

Omdat er houtrot was geconstateerd in de palen van de smalle brug nr. 1897 uit de jaren negentig van de 20e eeuw werd de brug in augustus 2022 gedemonteerd. Omdat het wel erg onhandig was voor bezoekers aan De Oeverlanden, heeft de gemeente hier in januari 2023 een smalle noodbrug voor voetgangers aangelegd.

Het strandje met de pontverbinding naar het Amsterdamse Bos wordt door steeds meer mensen bezocht. Het zou dus logisch zijn wanneer de gemeente de tijdelijke brug straks gaat vervangen door een bredere brug. Dan kunnen ook de nooddiensten deze locatie sneller bereiken. En ook voor Aquarius zou dit handig zijn.

De huidige situatie van de ook nu al te smalle brug naar De Oeverlanden met links de noodbrug en rechts de verrotte houten pijlers van de oude brug uit de jaren negentig. Foto: Nico Jansen.

Brede brug is bittere noodzaak
De gemeente trekt deze logische conclusie echter niet. In juli 2023 heeft de gemeente een omgevingsvergunning ingediend met een voorgesteld nieuw ontwerp van een brug. Tot verbazing van de Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ wil de gemeente hier een smalle brug terugplaatsen. Bestuurslid Nico Jansen is dus maar weer in de pen geklommen om bezwaar te maken tegen de ingediende bouwaanvraag.

Nico: “Door een fout in de jaren negentig was de brug bij Aquarius al niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Dus ook niet voor de politie, brandweer en GG&GD. Daardoor moeten de hulpdiensten nu omrijden naar de recreatiezone, via het fietspad, dat begint bij het parkeerterrein tegenover het tankstation. Als er sprake is van een calamiteit is die route te lang. Dit bleek ook na het dodelijke horloge-diefstalincident in 2020.

Bovendien gaat de te smalle brug problemen opleveren wanneer de gemeentelijke ‘Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oeverlanden’ straks wordt uitgevoerd. Hierin ligt namelijk vastgelegd dat het fietspad vanaf het parkeerterrein komt te vervallen. En als dat gebeurt, wordt de recreatiezone compleet onbereikbaar voor hulpdiensten. Onacceptabel natuurlijk. Er moet een veilige ontsluiting komen naar de steeds intensiever gebruikte recreatiezone.”

Tamar Frankfurther; 8 september 2023.

Toen en Nu in Sloten-Oud Osdorp

In het landelijke gebied van Sloten-Oud Osdorp is in de loop der jaren veel veranderd, maar er zijn ook plekken die nog sterk lijken op hoe het vroeger was. 

Soms zijn er kleine veranderingen, soms grotere. In deze rubriek van de hand van Erik Swierstra van de Werkgroep Historie worden telkens oude en nieuwe foto’s van een bepaalde situatie naast elkaar geplaatst om zo ‘Toen en Nu’ in Sloten-Oud Osdorp te tonen.

De Veenderijbrug in de Osdorperweg

De Osdorperweg vormt al eeuwenlang de verbinding tussen Sloten, (Oud) Osdorp en Halfweg.

Aan het noordwestelijke einde, vlak bij de grens met Halfweg, ligt een brug over de Osdorpervaart. Deze vaart is gegraven in de jaren twintig van de 20e eeuw toen de Osdorper Binnenpolder-Noord werd verveend. Na droogmaking in 1937 werd dit Polder De Eendracht. De bij het afgraven vrijkomende turf werd per schuit via deze vaart naar de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en verder getransporteerd.

Om de schuiten doorgang te verlenen kwam er in de Osdorperweg een houten ophaalbrug. Vanaf de jaren veertig verviel het scheepvaartverkeer en werd de brug vervangen door een vaste betonnen brug. In 2013 was deze brug (nummer 639) aan vervanging toe en in 2014 werd de huidige brug met witte brugleuningen gebouwd. In 2017 kreeg deze de naam ‘Veenderijbrug’, naar de veenderijen die hier in de eerste helft van de 20e eeuw waren.

De houten ophaalbrug in de jaren twintig.
Foto: Collectie Werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp.

De betonnen brug uit de jaren veertig in 1967.
Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

De nieuwste brug, de ‘Veenderijbrug’, met witte leuningen en het verse wegdek van de Osdorperweg in 2023. Foto: Erik Swierstra.

Rechthuis, schoolplein en Dorpsplein

Als er één plek in de afgelopen honderd jaar vaak veranderd is, dan is het wel het Slotense pleintje dat sinds 1991 officieel de naam ‘Dorpsplein’ draagt. 

In het hart van het Dorp Sloten stond aan de Sloterweg 1230 het eeuwenoude Rechthuis, dat zo zeer in verval was geraakt dat het in 1951 is gesloopt. Rechts daarvan staat sinds 1866, toen nog aan het adres Sloterweg 1226, het Politiebureautje van Sloten. Na de sloop van het Rechthuis ontstond een open ruimte die dertig jaar lang als speelplaats van de naastgelegen Sloterschool werd gebruikt.

Na archeologische opgravingen in 1991 werd er een nieuw sfeervol Dorpsplein ingericht. Het plein oogt alsof het er altijd al zo bijlag, maar het is dus slechts drie decennia jong. De oude dorpspomp stond voorheen naast het Politiebureautje en heeft na herstel in de jaren negentig een prominente standplaats gekregen op het Dorpsplein. Het plaatje op de achterzijde van de pomp herinnert daar nog aan.

De rode brandmelder staat sinds 1933 naast het Politiebureautje en werd in 1991 een klein beetje verplaatst. Daarachter is sinds 2022 de plaquette te zien die herinnert aan de annexatie van Sloten door Amsterdam in 1921. Met rechts daarnaast de GEB-deurtjes. Alleen het linker deurtje met daarachter een originele telefoon kan nog worden geopend. Achter het andere deurtje ligt een tijdscapsule te wachten op ontdekking over vele jaren.

Op de eerste foto uit 1939 is het Rechthuis te zien met het Politiebureautje.
Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Op de tweede foto uit 1956 de desolate vlakte na de sloop van het Rechthuis. De beide nog bestaande huisjes aan het Dorpsplein zijn goed zichtbaar.
Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Op de derde foto uit 1969 de open plek naast het Politiebureautje na het verdwijnen van het Rechthuis, rechts zijn de dorpspomp en de brandmelder te zien. Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Op de vierde foto uit 1984 is het betegelde speelterrein zichtbaar met de basketbalpalen en er achter de huidige Sloterkerk uit 1861.
Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Op de vijfde foto uit 2007 het uit 1991 daterende Dorpsplein met de herplaatste dorpspomp, links de Sloterkerk. Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Op de zesde foto uit 2023 het in 2017 door Stadsherstel Amsterdam opgeknapte Politiebureautje, waarin sindsdien een winkeltje is gevestigd. Rechts daarvan de rode brandmelder en erachter de plaquette uit 2022. Links een van de onlangs verwijderde oude prullenbakken. Foto: Erik Swierstra.

Akergemaal bij de Akersluis te Sloten

Het Akergemaal, bij de Akersluis aan de rand van het dorp Sloten, is gebouwd in 1952 voor de bemaling van de Sloterpolder.

In de jaren vijftig en zestig werd in deze polder een groot deel van de Westelijke Tuinsteden gebouwd, met als middelpunt de Sloterplas. Het gemaal zorgt voor ‘droge voeten’ voor de bewoners van de tuinsteden. Het water van de wijken Slotervaart, Osdorp en omgeving wordt door dit gemaal uitgepompt naar de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en vandaar verder naar het Noordzeekanaal.

Sinds 1990 heeft de Molen van Sloten hierin een ondersteunende taak.

Het gemaal in 1953, een jaar na de bouw, in een nog kale omgeving. In de tuin staat de net geplante kastanjeboom.

Foto uit 1953: Beeldbank van het Stadsarchief Amsterdam.

In 2023 gaat het gebouw bijna geheel schuil achter de nu grote kastanjeboom, die in mei volop in bloei stond.

Foto uit 2023 gemaakt door Erik Swierstra.

Hoek Lutkemeerweg / Osdorperweg

De Lutkemeerschool op de hoek van de Osdorperweg op 12 juli 1967 en op 19 juni 2023.

In 1967 was het uit 1929 daterende schoolgebouw nog gewoon in gebruik als lagere school voor de kinderen van Oud Osdorp. Drie moeders met kinderwagens passeren de school en de ernaast gelegen schoolmeesterswoning uit 1865. Deze is inmiddels op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

Op deze foto staan drie moeders uit Oud Osdorp, die net terugkomen van het spreekuur van de zuigelingenzorg dat dokter Faber uit Sloten in Oud Osdorp hield. Achter de voorste kinderwagen loopt Joni Kuiper die nog altijd aan de Osdorperweg 523 woont. In de wagen ligt Martin en op het randje voor zijn moeder staat de wat oudere Bert Kuiper, die meeging. Joni is de echtgenote van Ko Kuiper. In de toenmalige Lutkemeerschool organiseerde de dokter in een ruimte rechts van de ingang dit spreekuur. Links na de entree was de gymzaal. Van de andere moeders is niet bekend wie dat zijn.

Foto uit 1967: Beeldbank van het Stadsarchief Amsterdam.

In 2023 is het voormalige schoolgebouw in gebruik als broedplaats voor kunstenaars. Een opvallend fenomeen sinds enkele jaren zijn de ooievaars die hun nesten bouwden op de schoorstenen. In 2023 zijn alle vier schoorstenen in gebruik voor ooievaarsnesten, waar dit jaar zeven ooievaars werden geboren.

Foto uit 2023 gemaakt door Erik Swierstra.

 

Mogen taxi’s straks weer over de Sloterweg tussen de fietsers racen?

Die mogelijkheid houdt de wethouder in ieder geval open. Wat is hier gaande? Een sterke lobby van de taxibranche bij dit ‘groene’ College?

Op 7 september 2023 vergaderen de gemeenteraadsleden in de middag en avond over de raadsbrief waarin wethouder Melanie van der Horst rapporteert over de afhandeling van diverse moties die de gemeenteraad aannam toen besloten werd tot de invoering van Variant 2A in Sloten en Nieuw Sloten.

Fietsers kunnen nu nog veilig fietsen over ‘hun’ Hoofdnet Fiets (straks Plusnet Fiets), maar als de lobby van de taxibranche succesvol is, dan krijgen álle (Uber)taxi’s straks een ontheffing om 24/7 ongecontroleerd over de hele Sloterweg te mogen racen…
Foto: Tamar Frankfurther.

Onbegrijpelijk: Wáárom taxi’s toelaten op het Hoofdnet Fiets?
Het is onduidelijk waarom het College bij uitstek taxichauffeurs standaard wél ontheffing zou willen gaan verlenen voor het rijden – zeg maar racen – over de Sloterweg, die straks aan beide kanten 24/7 zal worden afgesloten voor doorgaand verkeer. De smalle Sloterweg valt notabene onder het Hoofdnet Fiets (straks Plusnet Fiets) en heeft geen aparte fietspaden. Op de oosttak zijn er zelfs geen voetpaden. Ja, hier geldt officieel als maximumsnelheid 30 km/uur, maar de gemeente heeft al gezegd hier nooit te gaan handhaven “omdat gebleken is dat omwonenden zich wel aan deze snelheid houden”. En als van één groep weggebruikers bekend is dat deze véél te hard rijdt, dan is het wel de taxibranche…

Knips Nieuw Sloten alleen dicht tijdens de ochtend- en avondspits
De wethouder stelt ook voor om de knips op de beide takken van de Laan van Vlaanderen alleen van 7 tot 10 uur en van 16 tot 18 uur af te sluiten. De werkgroep ‘Stop Sluipverkeer Nieuw Sloten’ snapt daar niets van en wil dat ook deze knips 24/7 worden afgesloten voor sluipverkeer: “De gemeente zou alleen de technische mogelijkheden gaan onderzoeken óf de knips hier in bepaalde tijdvakken zouden kunnen worden opgeheven.”

Laat van u horen!
Als u over dit alles ook uw mening met de gemeenteraadsleden wilt delen, dan kunt u hen hierover een mail sturen. Via deze link bereikt uw bericht álle gemeenteraadsleden die hier op 7 september over vergaderen in één keer. 

Tamar Frankfurther; 4 september 2023.

Nu wél 110 euro boete voor doorrijden op Sloterweg-West

Sinds 1 september 2023 krijgen eigenaren van motorvoertuigen die per ongeluk langs de camera zijn gereden geen waarschuwingsbrieven meer. De gemeente plaatste daarom extra gele borden.

Om iedereen te laten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie hebben overtreders de afgelopen tijd eenmalig een waarschuwingsbrief ontvangen.

De ‘knip’ ter hoogte van Sloterweg 1160. Foto: Tamar Frankfurther.

Alle adressen blijven bereikbaar
Het doorrijdverbod ter hoogte van Sloterweg 1160 geldt in beide richtingen voor auto’s en motoren. Dit heeft tot gevolg dat Sportpark Sloten met de auto alleen bereikbaar is vanaf de rotonde. Wie met de auto naar het dorp Sloten, de parkeerplaats naast Tuinpark Eigen Hof en Kortrijk in Nieuw Sloten wil rijden, gebruikt nu de route Plesmanlaan, Langsom en Vrije Geer. Uiterlijk in november zullen de bewoners en ondernemers van Sloten en Nieuw Sloten ontheffingen voor deze en voor drie nieuwe ‘knips’ gratis ontheffingen kunnen aanvragen. Meer informatie daarover volgt.

Foto van overtreding opvragen
Nu het openbaar ministerie echt boetes van 110 euro plus administratiekosten oplegt, zullen er ook de foto’s beschikbaar zijn, die de camera als bewijs van de overtreding heeft gemaakt. Hebt u een boete gekregen? Dan kunt u via deze link de foto van de overtreding opvragen. Dit loopt via de pagina ‘milieuzones’ van de website van de gemeente. Dit is correct. Log in met uw DigiD. De opbrengst van de boetes gaat naar het rijk en niet naar de gemeente.

Voor degenen die zich afvragen waarom de gemeenteraad na decennialange discussies uiteindelijk heeft besloten tot het invoeren van deze verkeersmaatregel zie: Sloterweg: verkeersveilig en bereikbaar.

Alternatieve routes
De meeste eigenaren van motorvoertuigen rijden inmiddels wél via alternatieve routes. Zij willen immers geen boetes krijgen. In Nieuw Sloten staat het verkeer hierdoor vooral in de spits vast. Het is wonderlijk dat al die automobilisten voor déze route door de wijk kiezen en niet voor het nog altijd stille Hoofdnet Auto (de Plesmanlaan). Ja, dat is wat omrijden, maar ook een stuk sneller…

Hoe het ook zij: Deze verkeersmaatregel leidt op de Sloterweg-West tot het gewenste effect: De veiligheid op de Sloterweg is aanzienlijk verbeterd. Nu er echte boetes worden opgelegd, zal die veiligheid alleen nog maar toenemen.

Tamar Frankfurther; 1 september 2023

Moderne afvalbakken ontsieren Slotens dorpshart

De ronde groene gietijzeren afvalbakken, die het cultuurhistorische karakter van het Dorpsplein naast het Politiebureautje versterkten, werden zomaar – zonder enig contact met de Dorpsraad noch de werkgroep Sloten – verwijderd.

De gemeente wil namelijk overal in de stad, vooral om financiële redenen, hetzelfde straatmeubilair hebben en dan vallen die ouderwetse groene bakken natuurlijk uit de toon…

Deze moderne afvalbakken ogen misplaatst op het sfeervolle Dorpsplein, zo pal naast de authentieke waterpomp op waalklinkers en het monumentale Politiebureautje.

Passend bij karakteristiek van dorp
De Slotenaren zijn erg geschrokken van deze onverwachte actie van de gemeente. Bewoners zijn namelijk trots op hun dorp. En al helemaal op het karakteristieke Dorpsplein met de waterpomp, de waalklinkers, boompjes, bankjes en tot vorige week: de hierbij passende afvalbakken. Deze zijn hier tijdens de grootschalige herprofilering van het dorp Sloten in 1991 geplaatst.

Officieel stadsdeelbesluit
Toenmalig dorpsraadslid Guido Frankfurther was de vrijwilliger die dit langdurige traject vanuit de Dorpsraad trok. Hij herinnert zich nog goed dat deze parkachtige afvalbakken ook toen al tot ambtelijke discussie leidden: “Nu iedereen gewend is aan het gezellige pleintje als hart van het dorp. En je kunt je ook bijna niet meer voorstellen dat daar eerst het betegelde schoolplein met baskets van de Sloterschool was. Nadat deze basisschool halverwege de jaren tachtig was opgeheven, wilde de werkgroep Verkeer en Vervoer hier een mooi pleintje maken. Dat is in samenwerking met de ambtenaren Nico Blom van Groenvoorzieningen en Jellinda Duijvelshoff van Communicatie, onder leiding van stadsdeelwethouders Piet Harkema en Piet Jansen ook gelukt. Om de dorpssfeer hier te versterken, werd besloten af te wijken van het toen ook al geldende standaard straatmeubilair.

Het Dagelijks Bestuur maakte daar toen vanwege het historische karakter van het pleintje een uitzondering voor. Als ik me goed herinner zijn ze bij de feestelijke opening zelfs door een van de wethouders onthuld. De argumenten van toen gelden mijns inziens nog steeds en het besluit van destijds is – voor zover ik weet – nooit herroepen. Sterker nog: Het Dorpsplein vormt tegenwoordig ook het hart van het beschermde dorpsgezicht. Die afvalbakken moeten dus gewoon weer snel worden teruggeplaatst.”

Bakken wachten op terugplaatsing
Een aantal Slotenaren heeft ogenblikkelijk een ‘melding openbare ruimte’ hierover bij de gemeente ingediend. Inmiddels zijn ook portefeuillehouder Sandra Doevendans en de nieuwe gebiedsmakelaar Ruby Schuitemaker op de hoogte. De laatst genoemde heeft de groene gietijzeren afvalbakken in ieder geval meteen veilig gesteld, zodat ze niet ‘per ongeluk’ naar de sloop gaan.

Tamar Frankfurther; 26 augustus 2023.

Gemeente moet handhaven op illegale dakkapel ‘arbeiderswoning’

De Dorpsraad blijft zich – soms tegen de klippen op – inzetten voor het behoud van de cultuurhistorie en het karakter van het gebied.

Toen indertijd duidelijk werd dat de laatste arbeiderswoningen aan de Sloterweg niet gered konden worden, heeft de Dorpsraad met de gemeente kunnen afspreken dat er op die plek een woning terug zou komen die zou lijken op de vroegere arbeiderswoningen.

Nieuwbouw Sloterweg 715: ‘nieuwe arbeiderswoning’ met illegale dakkapel.

Handhaving ter voorkoming van precedentwerking
Voor de nieuwbouw op nummer 715 is vorig jaar een vergunning aangevraagd om een grote dakkapel te plaatsen. Aangezien het karakter van de woning hierdoor helemaal zou veranderen, heeft de gemeente deze vergunning geweigerd. Je zou zeggen: heel helder en duidelijk. Maar, wat blijkt? De ontwikkelaar heeft de niet vergunde dakkapel stiekem tóch gebouwd! Zo gaat het hele idee van gemeente en Dorpsraad op de helling. Krijgen de brutalen hun zin? Of gaat de gemeente dapper handhaven? Je zou zeggen: De gemeente móet wel gaan handhaven en de illegale dakkapel laten afbreken. Als de gemeente besluit niet op te treden, is immers het hek van de dam en lijkt dit een vrijbrief voor anderen om vooral zonder vergunning te gaan bouwen… 

De gemeente heeft beloofd dat de nieuwbouw zou lijken op de vroegere arbeiderswoningen. Moet de ontwikkelaar de illegale aanbouw weer verwijderen? Of zal de gemeente deze situatie gedogen en daarmee een precedent scheppen waardoor ook andere bouwers zich niets meer zullen aantrekken van wat al dan niet is toegestaan?

Tamar Frankfurther; 25 augustus 2023.

Komt er een illegaal hotel op de Sloterweg?

Waar ooit de mooiste villa van Sloten stond, op Sloterweg 781, dreigt nu een illegaal hotel te komen.

Dat ontdekten de wakkere vrijwilligers van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en zij namen hierover meteen contact op met stadsdeel Nieuw-West.

Deze zes woningen, de naam zegt het al, hebben een ‘woonbestemming’. De Dorpsraad doet er alles aan om te voorkomen dat hier een hotel komt.

Panden gereed, maar bewoning blijft uit
Na de grote brand in 2006 waarbij de villa uitbrandde, lag het terrein lang braak. In 2016 verleende het stadsdeel, ondanks bezwaren van de Dorpsraad, vergunning om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. Er mochten maar liefst zes woningen op deze kavel komen. Daarna volgde een langdurig bouwproces, maar vorig jaar stonden de woningen er dan toch eindelijk. Vreemd genoeg verschenen er geen verkoopborden en geen bewoners.

Geen hotelbestemming
Sinds kort zien omwonenden hier soms een auto staan en het licht branden. Wat gebeurt daar toch? Het internet brengt uitkomst: Op de adressen Sloterweg 773 tot 783 blijkt ‘World Island Amsterdam Hotels’ te zijn gevestigd.

Hier mag helemaal geen hotel komen. Dat is in strijd met alle regels. Volgens het bestemmingsplan geldt hier een woonbestemming. Ook het gemeentelijke overnachtingsbeleid, dat sinds 2017 van kracht is, staat hier geen hotel toe.

Gaat de gemeente snel handhaven?
De Dorpsraad heeft het stadsdeel geïnformeerd en stelt alles in het werk om deze nieuwe aanslag op het unieke karakter van de Sloterweg de kop in te drukken. De gemeente is aan zet om te handhaven. De Dorpsraad houdt u via deze Nieuwsbrief op de hoogte.

Tamar Frankfurther; 25 augustus 2023.

Corruptie van bestemmingsplan Lutkemeerpolder is verjaard

Op 19 juli 2023 heeft De Raad van State bepaald dat de stichting Behoud Lutkemeer te lang gewacht heeft met het aan de kaak stellen dat het bestemmingsplan door corruptie tot stand is gekomen en daardoor niet rechtsgeldig zou zijn.

Alies Fernhout van Behoud Lutkemeer vindt het maar een vreemde uitspraak van het hoogste rechtsorgaan van Nederland : “Blijkbaar is corruptie op de langere termijn van tien jaar dus wél toegestaan?”

Boven de Lutkemeerpolder hangen nog altijd dreigende donkere wolken, maar toch blijven de actievoerders optimistisch strijden voor het behoud van de Oud Osdorpse polder met zijn vruchtbare biologische klei. Foto: Voedselpark Amsterdam.

Aan de orde tijdens herziening bestemmingsplan
De rechter wijst er in zijn uitspraak ook op dat de gemeente dit najaar een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan zal behandelen. Volgens de Raad is het logischer om de belangenafweging binnen deze procedure opnieuw te maken.

Behoud Lutkemeer blijft strijden voor groene polder
Wie Behoud Lutkemeer kent, weet dat de stichting zich zal blijven inzetten om zoveel mogelijk vruchtbare grond van de Lutkemeerpolder te redden. Met deze voorzet van de hoogste rechter zal de stichting luid en duidelijk van zich laten horen tijdens de herzieningsprocedure, die in september bij de gemeenteraad op tafel ligt. Tijdens deze procedure zullen álle mogelijkheden worden benut om de bewezen corruptie bij de totstandkoming van het bestemmingsplan en het advies van de Raad van State aan de orde te stellen. Uiteraard zal Behoud Lutkemeer daarnaast ook alle ándere argumenten die pleiten voor een duurzame en groene bestemming van de polder inbrengen. 

Help mee bij de voorbereidingen aanpassing bestemmingsplan
Op 8 september kunt u hierover alvast meedenken tijdens de bijeenkomst ‘Met de kennis van nu: Voedselpark Amsterdam voor en door bewoners’.

Lees verder…

Tamar Frankfurther; 25 augustus 2023.

110 euro boete voor wie de knip op de Sloterweg blijft negeren

De eerste groep overtreders die na 1 juli 2023 illegaal langs de knip op de Sloterweg West is gereden, heeft inmiddels een waarschuwingsbrief van de gemeente Amsterdam ontvangen.

Daarin staat dat er eenmalig wordt gewaarschuwd en dat de voertuigeigenaar bij een volgende overtreding via een geautomatiseerd proces een bekeuring van 110 euro tegemoet kan zien.

Om bestuurders van motorvoertuigen beter te informeren over het inrijverbod op de Sloterweg West zal de gemeente naast de juridisch noodzakelijke RVV-borden aanvullend grote gele communicatieve borden plaatsen.

Eerst waarschuwen in wenperiode
De woordvoerder van het gemeentelijke projectteam laat desgevraagd weten dat het op sommige punten duidelijk merkbaar is dat het hier om een pilotproject gaat. Het proces van het verzenden van de waarschuwingsbrieven na de constatering van de overtredingen sinds 1 juli kostte tijd: “Er zijn automobilisten die sinds 1 juli het inrijverbod genegeerd hebben. De gemeente heeft de kentekens over een periode van twee weken verzameld en de overtreders een waarschuwingsbrief gestuurd na deze twee weken.” In de app-groepen ging al snel het bericht rond dat je straffeloos langs de knip kunt blijven rijden.

Doordat er wat tijd tussen zat, leek het voor sommigen misschien alsof de verkeersmaatregel een wassen neus is, maar dat is volgens de gemeente geenszins het geval: “Er wordt niet gedoogd. Het is wel zo dat het openbaar ministerie de gemeente heeft geadviseerd om gedurende de eerste drie maanden aan iedere nieuwe overtreder eerst een waarschuwingsbrief en daarna pas een bekeuring te sturen. Uiteraard neemt de gemeente dit advies ter harte. Het verbod wordt gehandhaafd, maar wel op de manier die zeker standhoudt voor een rechter. Mocht dat nodig zijn.”

Nog zo’n puntje waaraan we merken dat de Sloterweg als proefproject fungeert: De tijdscodering in de software van de camera stond in juli nog op de Amerikaanse 12-uurstelling. Als dan in de waarschuwingsbrief staat dat iemand om 2.32 uur langs de knip is gereden terwijl hij op dat moment gewoon lag te slapen, dan zorgt dat voor verwarring en onbegrip. Inmiddels is duidelijk waar het probleem lag en is dit probleem verholpen.

Aanvullend ook gele communicatieve borden
De gemeente plaatste aanvankelijk alleen de minder opvallende RVV-borden. (RVV staat voor: Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.) Dat zijn de verkeersborden die volgens de officiële regelgeving juridisch op diverse plaatsen aanwezig móeten zijn om overtredingen van het verbod daadwerkelijk rechtsgeldig te kunnen bekeuren. Deze RVV-borden hebben dus een juridische functie, maar zijn communicatief minder duidelijk. Communicatie geschiedde via tekstkarren en de eerste dagen zijn er verkeersregelaars ingezet.

Aangezien de tekstkarren en de verkeersregelaars inmiddels weg zijn, heeft ook de gemeente gemerkt heeft dat aanvullende duidelijke gele borden hier gewenst zijn. Zo zullen er op korte termijn aanvullend ook grote gele waarschuwingsborden bij de rotondes Anderlechtlaan en Plesmanlaan en op rotonde Vrije Geer / Plesmanlaan worden geplaatst. Deze opvallende borden geven enerzijds duidelijk aan hoe het Dorp Sloten via een alternatieve route bereikbaar blijft en waarschuwen anderzijds de bestuurders van motorvoertuigen nog eens extra dat passage langs de knip automatisch leidt tot een boete.

Waar bevindt de knip zich precíes?
Anders dan bij andere vormen van wegafsluitingen kan een motorvoertuig zonder ontheffing de knip ter hoogte van de Sloterweg 1160 ongemerkt en ‘per ongeluk’ passeren. Niemand weet waar de precieze knip dwars over de Sloterweg loopt. Ook is niet iedereen ervan doordrongen dat de parkeerplaats naast Tuinpark Eigen Hof nu alleen nog boetevrij bereikbaar is vanaf de Ditlaar en niet meer via de Sloterweg vanaf de rotonde. De gemeente onderzoekt op het ogenblik welke opties er zijn om de lijn op het wegdek die niet meer gepasseerd mag worden het beste fysiek ter plaatse zichtbaar te maken.

Zomaar een streep over de weg trekken lijkt een goede en goedkope oplossing, maar dat is misschien niet mogelijk. Het trekken van een lijn over de weg zou bijvoorbeeld in strijd met de regels in de Wegenverkeerswet kunnen zijn. En dat kan dan weer gevolgen hebben voor de rechtsgeldigheid van de knip. De gemeente wil niet dat het project gevaar loopt en zal eerst goed uitzoeken hoe de precieze locatie van de knip het beste zichtbaar gemaakt kan worden op de Sloterweg. De gemeente gaat op korte termijn wel extra ronde verbodsborden met een rode rand plaatsen om duidelijker aan te geven waar de knip ligt. Uit het feit dat de gemeente deze aanvullende borden nu nog zal gaan plaatsen blijkt opnieuw dat de Sloterweg-West als proefproject fungeert. Wanneer hierover meer bekend is, volgt meer informatie.

Navigatie-apps
Voorafgaand aan het moment dat het verkeersbesluit over de afsluiting voor doorgaand verkeer op de Sloterweg-West van kracht werd, is de gemeente al begonnen met het informeren van de verschillende bedrijven die navigatie-apps op de markt hebben. Inmiddels blijkt dat het ene bedrijf deze aanpassing meteen snel in zijn update heeft opgenomen, maar dat andere bedrijven hierbij tegen technische problemen aanlopen. De woordvoerder van het projectteam laat weten dat de gemeente er bij deze partijen op blijft hameren dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Ondertussen blijven – ook voor degenen die routes via hun navigatiesysteem volgen – verplicht om onderweg op verkeersborden te letten en zich hieraan te houden. Dus: Ook als een app de Sloterweg virtueel nog niet heeft afgesloten, blijft het inrijverbod in de échte wereld overeind.

Boetes spekken niet de gemeente maar het rijk
In de wenperiode tot 1 oktober 2023 is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor het verzenden van de waarschuwingsbrieven aan de overtreders. Eigenaren van motorvoertuigen die in deze periode een waarschuwing hebben ontvangen en nogmaals de fout ingaan krijgen een bekeuring van 110 euro. Overtreders die na 1 oktober de knip in de Sloterweg-West negeren ontvangen meteen een boete van (nu nog) 110 euro. De gemeente hecht eraan om te benadrukken dat deze inkomsten bij het rijk terechtkomen en niet bij de gemeente. Doel van deze hele exercitie blijft het verkeersveilig maken van de Sloterweg, die onderdeel is van het Hoofdnet Fiets (en in de toekomst ook het Plusnet Fiets).

Gevolgen voor Nieuw Sloten
De afsluiting van het drukste deel van de Sloterweg had en heeft direct gevolgen voor de drukte op de Laan van Vlaanderen, de Anderlechtlaan en omliggende wegen in Nieuw Sloten. Bewoners van de wijk geven aan dat het verkeer met name gedurende ochtend- en avondspits vast komt te staan. Ook buslijn 369 en buslijn 195 ondervinden hier vertragingen op hun route. Met name de verkeerslichten op het kruispunt ten zuiden van het Belgiëplein vormen een bottleneck. De gemeente heeft hiervoor geen parate oplossing, maar monitort alle verkeersbewegingen zorgvuldig. Deze resultaten komen na de zomervakantie beschikbaar.

Wennen aan een andere route
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de meeste bestuurders van motorvoertuigen even wat tijd nodig hebben om hun vaste route aan te passen. De ervaring leert dat men na ongeveer twee maanden een andere vaste route heeft gevonden en die voortaan zal gaan gebruiken. Het is nu één maand na de invoering van de knip op een route waar dagelijks sprake was van ongeveer 16.000 vervoersbewegingen. Automobilisten vanuit een groot deel van stadsdeel Nieuw-West en uit Badhoevedorp zullen langzamerhand hun nieuwe beste route naar de rijkswegen A4 en de A9 gaan ontdekken. Als in november dag en nacht de knip op de Sloterweg-Oost en gedurende de spits ook beide knips op de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten van kracht worden, zullen veel automobilisten waarschijnlijk opnieuw op zoek moeten naar andere routes.

Traject ontheffingsverlening vier knips
Ondertussen meldt de gemeente dat de invoering van het systeem voor de ontheffingsverlening van de vier knips (twee op de Sloterweg en twee op de Laan van Vlaanderen) tot nu toe op schema loopt. Dat betekent dat er per huishouden / onderneming in Sloten en Nieuw Sloten straks maximaal 2 ontheffingen kunnen worden aangevraagd. Voor de eigen auto, voor een leaseauto of voor een auto die elders geregistreerd staat. Per volwassene in een huishouden / onderneming in dit gebied mag één ontheffing worden aangevraagd.

Bewoners en ondernemers van het Dorp Sloten, de westtak van de Sloterweg en Kortrijk kunnen een ontheffing aanvragen voor de knip op de westtak van de weg. Bewoners van de oosttak voor de knip aan hun kant van de Sloterweg en bewoners van Nieuw Sloten voor beide knips op de Laan van Vlaanderen. Alle huishoudens in het gebied, ook huishoudens zonder eigen geregistreerd motorvoertuig, ontvangen hierover dit najaar een brief van de gemeente.

Tamar Frankfurther; 28 juli 2023.