Werkgroep Oud Osdorp

De werkgroep richt zijn aandacht hoofdzakelijk op de instandhouding van het landelijke gebied van Oud Osdorp en naaste omgeving.

De werkgroep heeft zich in het verleden tot het uiterste ingespannen om te voorkomen dat vanaf de toen nog aan te leggen Westrandweg een afslag zou worden aangelegd in de Osdorper Bovenpolder.

De verkeersdrukte op de smalle Osdorperweg tussen de Ookmeerweg en Halfweg is een bron van permanente zorg voor de werkgroep.

De werkgroep ziet er voorts op toe, dat het stadsdeel bij het afgeven van bouw- en gebruiksvergunningen de voorschriften van het bestemmingsplan in acht neemt. In gevallen waarin bebouwing het landelijke karakter van het gebied dreigt te verstoren tracht de werkgroep door middel van inspraak en het kenbaar maken van zienswijzen te voorkomen dat het landschap blijvend wordt ontsierd.

Landelijk Oud Osdorp

 

Evenementenbeleid Polderheuvel Oud Osdorp

Ook op het terrein van de overlast van de evenementenlocatie ‘De Polderheuvel’ is in 2021 geen echte vooruitgang geboekt.

Door corona kon er gelukkig slechts één groot evenement georganiseerd worden. Het ‘Chin Chin Festival’ veroorzaakte wel meteen weer de gebruikelijke ernstige overlast van kabaal en verkeersoverlast.

De Polderheuvel ingericht tot evenementenlocatie voor een dance-evenement;
2 juli 2021. Foto: Erik Swierstra.

Polderheuvel kreeg zomaar andere classificatie
Doordat door aanhoudende burgerprotesten en woningbouwplannen andere locaties zijn afgevallen, is de gemeente naarstig op zoek gegaan naar nieuwe locaties voor grootschalige dance-evenementen. Zonder overleg en geheel in tegenspraak met uitgebreide studies in voorgaande jaren werd de in 2018 nog voor grootschalige evenementen ongeschikte locatie ‘Polderheuvel’ in Oud Osdorp (klasse 3 van 5) zonder studies formeel in 2020 zomaar opgewaardeerd naar “zeer geschikt” (klasse 1 van 5). Hierbij liet onze burgemeester zich puur leiden door inbreng van haar ambtenaren en het evenementenbureau. Hiermee probeert de gemeente dit – op ondemocratische wijze tot stand gekomen beleid dat steunt op onjuiste en sterk eenzijdig gekleurde gronden – door te drukken.

Dialoogtafel ingesteld
Na een duidelijke terechtwijzing door de vereniging ‘Geen N1’, die zich als vertegenwoordiger van een aantal burgerplatforms al jarenlang zorgen maakt om het evenementenbeleid van de gemeente, riep de gemeente bij monde van de burgemeester medio 2021 naarstig een ‘dialoogtafel’ in het leven. Naast omwonenden uit Halfweg, Geuzenveld en (Oud) Osdorp namen de volkstuinders, de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en de Vereniging ‘GeenN1’ aan dit overleg deel. Een brede vertegenwoordiging dus.

Dialoogtafel september zonder open discussie
Het begon al niet goed toen de omwonenden op een weinig toegankelijke wijze werden uitgenodigd zich hiervoor aan te melden. In de oproep werd gesproken van zowel “het gebruik als evenemententerrein” als ook “het gebruik en invulling van de locatie”. Deze twee doelstellingen zijn – met name als het gaat om het toestaan van grootschalige dance-evenementen – onverenigbaar.

Het eerste overleg van deze dialoogtafel is tumultueus verlopen. De emoties liepen toen hoog op en het was een overleg waar weinig structuur in te bespeuren viel. Vooral het standpunt van de gemeente dat de dialoog uit moest gaan van het ondemocratisch genomen besluit over het ‘Locatieprofiel 2021’ riep veel weerstand op. Hierin stond namelijk dat “de Polderheuvel als locatie voor grootschalige dance-evenementen is opgenomen waarbij er voor het komend jaar 8 zijn voorzien van in totaal 27 evenementdagen”.

Tijdens deze eerste dialoogtafel op 2 september bleek duidelijk met welke intentie de gemeente het overleg wilde voeren. Namelijk met als uitgangspunt dat grootschalige dance-evenementen op de Polderheuvel toegestaan moesten worden. Daarbij ging de gemeente geheel voorbij aan de functie van de Tuinen van West, zoals deze in het verleden is vastgelegd. Duidelijk bleek dat de gemeente niet te intentie had om bewoners te laten “meepraten over het gebruik en de invulling van het gebied”. Zoals de gemeente van tevoren wél expliciet had aangekondigd in de uitnodiging voor de dialoogtafel. Na intern beraad tussen de uitgenodigde burgers werd in september besloten dat een bijdrage aan deze dialoogtafel op deze wijze zinloos is.

Alvorens de tweede vergadering van de dialoogtafel (op 23 november) in te gaan, hebben de participanten aan de dialoogtafel een aantal randvoorwaarden voor overleg geformuleerd. Met als doel om te komen tot een robuust en constructieve dialoog met procedures, zoals omschreven in de nieuwe omgevingswet. Hierbij dient het toekomstig gebruik van de Polderheuvel en de invulling daarvan leidend te zijn.

Dialoogtafel november: Bewoners bepalen agenda zelf
Vol verwachting werd dus op 23 november begonnen aan de tweede – wederom digitale – dialoogtafel. Al snel bleek dat de organisatoren erop rekenden dat dit overleg een voortzetting zou worden van het eerste dialoogtafeloverleg. De ambtenaren wilden komen tot een “invulling van de geplande evenementen”. Maar, dankzij teamwork en een gedegen voorbereiding lukte het de bewoners en de vertegenwoordigende participanten om de agenda helemaal om te turnen. Het overleg werd daarom deze keer helemaal gewijd aan twee heel andere onderwerpen.

Passende bestemming en ‘meespraak’
Twee onderwerpen stonden centraal:
1. In het belang van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving moet de dialoogtafel gaan over de toekomst van de Polderheuvel in de breedst mogelijke zin. Het gebied moet vooral het hele jaar door een trekpleister worden voor omwonenden en niet een praktisch onbenut ‘grasveld’ gedurende 330 dagen per jaar. Hier moeten passende evenementen een plaats kunnen krijgen. En dan gaat het om kleinschalige, duurzame evenementen die passen binnen de filosofie van de ‘Tuinen van West’, zodat de ondernemers hier ook goed op kunnen inspelen.
2. Er moet voortaan sprake zijn van een robuuste dialoogtafel, waarbij burgerparticipatie serieus wordt genomen. Transparant en evenwichtig, met de nieuwe omgevingswet als leidraad.

Huiswerk voor de gemeente
Ondanks dat het evenementenbureau, de uitvoerder van het evenementenbeleid van Amsterdam, trachtte als een kapotte grammofoonplaat zijn uitgangspunten in zijn bestuurscultuur 0.0 overeind te houden, is het tóch gelukt om een bres te slaan in de starre opstelling van de ambtenaren. Verdere uitwerking van de plannen rond grootschalige evenementen werd door de ‘bewoners’ terzijde gelegd en verschoven naar vervolgoverleg op basis van genoemde beide door hen ingebrachte uitgangspunten.

Na een ongeveer 1,5 uur durende discussie werd afgesloten met de opdracht aan de gemeente om het volgend overleg te komen met een invulling van de dialoogtafel conform de wensen van de burgers in een dialoogtafel 2.0. De bal ligt nu bij de burgemeester of zij de nieuwe omgevingswet serieus wil nemen en serieuze burgerparticipatie wil instellen.

In de tussentijd werd medio december een andere digitale inspraakprocedure voor invulling van de ‘Tuinen van West’ gepubliceerd, de nadere invulling van een deel van de nu nog groene Lutkemeerpolder rond de A5. Wederom gebaseerd op een vercommercialiseringsgedachte zoals ook voor het gebied rond de Polderheuvel is gecreëerd. We hebben kunnen constateren welke desastreuze gevolgen het in handen geven van commerciële partijen van openbare (groene) ruimten kan hebben op het behoud en beheer.

De participanten rond de dialoogtafel beraden zich of de ontwikkelingen binnen de ‘Tuinen van West’ niet dusdanige omvang begint te krijgen dat hier sprake is van een wettelijke verplichting tot bewonersparticipatie conform de nieuwe Omgevingswet (inspraak is mogelijk tot 23 januari 2022).

De bewoners en hun vertegenwoordigingen beraden zich ondertussen op hun standpunt bij de gemeentelijke besluitvorming rond het verder verloop van de ontwikkelingen rond de Polderheuvel en of de nieuwe ontwikkelingen rond de ‘Lutkemeerpolder’ aanleiding geven om de horizon van de dialoogtafel te verbreden. Wordt in 2022 zeker vervolgd.

Chris Nierop; 10 december 2021.

 

Omgevingsvisie Amsterdam 2050: bedreiging voor het landelijke gebied

Tot en met 3 maart 2021 kon iedereen via omgevingsvisie@amsterdam.nl reageren op de ‘ontwerp-omgevingsvisie Amsterdam 2050’.

In deze Visie staan heel veel plannen, die officieel nog geen status hebben. Het gaat vaak om ‘proefballonnetjes’ die, als ze doorgaan, grote afbreuk zouden doen aan het landelijke karakter van Sloten en Oud Osdorp.

Hoewel het officieel dus slechts nog om “agenderende en richtinggevende” plannen gaat, is het wel van belang om nu al van ons te laten horen. Of we deze plannen meteen van tafel krijgen, is de vraag. Maar, ook als ze (onderin) die beruchte ambtelijke lades blijven liggen, dan is dat tenminste wél met de aantekening dat er veel verzet tegen bestaat…

De grootste schade van deze plannen is te verwachten in Oud Osdorp en in De Oeverlanden. In Oud Osdorp lijkt tóch weer sprake zijn van een afslag van de Westrandweg (A5) en dat zou desastreus zijn voor het landelijke gebied. Hieronder meer daarover.

Westrandweg (paars) met afslag (rood) in de Omgevingsvisie 2050. In rood aangegeven de geplande afslag, dwars door de Osdorper Bovenpolder.

Oud Osdorp
Zoals gebruikelijk, heeft de gemeente ook nu weer begerig zijn oog laten vallen op Oud Osdorp. Er mogen geen woningen komen, want te dicht bij Schiphol. De Lutkemeerpolder staat uiteraard ingetekend als bedrijventerrein. Als de gemeente zijn eigen Visie goed zou lezen, dan zou die bestemming daar ‘stadslandbouw’ moeten zijn. Onder andere op pagina 188 van de Visie legt de gemeente namelijk zelf uit hoe belangrijk het is om juist binnen de gemeentegrenzen ruimte te bieden aan stadslandbouw, vergroening en productie van gezond voedsel.

Einde polderlandschap?
Nieuw-West koestert al jaren zijn ‘Westrandscheg’, een groene long, die de leefbaarheid in het hele stadsdeel verbetert. Die scheg biedt immers aan iedereen ‘groen dicht bij huis’ en vergroot de leefbaarheid in het stadsdeel. De gemeente wil deze scheg, die grotendeels in Oud Osdorp ligt en tegenwoordig de ‘Scheg van West’ heet, wel behouden, maar degraderen tot “samenhangend landschapspark”. In de praktijk betekent dat dat er allerlei “groene en recreatieve initiatieven in het groen” mogen komen. Dat klinkt ongevaarlijk, maar dit betekent wél dat het weidse middeleeuwse polderlandschap, waar nu nog veel weidevogels broeden, zomaar anders bestemd kan worden.

Het weidse polderland van de Osdorper Bovenpolder is de plek waar ter plaatse van de dwarswetering de geplande afslag van de Westrandweg in de Omgevingsvisie 2050 zou moeten komen.

Klaverblad-afslag Westrandweg?
Na het omleggen van de A9 rond Badhoevedorp besloot de gemeente Amsterdam om geen afslag van de A5 (Westrandweg) in Oud Osdorp aan te leggen. Dat zou namelijk het polderlandschap vernielen en dat zou tot een ongewenste aanzuiging van sluipverkeer leiden. De kans op de komst van nóg meer bedrijventerreinen zou verder worden vergoot. Een ongewenste ontwikkeling dus. Helaas is dat afslag-plan tóch niet vergeten en komt het in deze Visie 2050 weer uit die beruchte bureaulade tevoorschijn. Dat dit voornemen totaal strijdig is met het behoud van de ‘Scheg van West’ en het principe dat autoverkeer moet worden teruggedrongen, vergeet men gemakshalve maar even.

Bovendien staat dit voornemen ook haaks op deze uitspraak in de Visie: “Ook de cultuurhistorische waarden, denk bijvoorbeeld aan oude dijkjes en slootpatronen, beschermen en herstellen we, waar mogelijk”. De A5 is een rijksweg op een hoge dijk. Aan weerszijden hiervan is ‘compensatiegroen’ aangelegd. Als er een afslag zou komen, dan gaat de gemeente in tegen zijn eigen beleid en worden gemaakte afspraken grof geschonden. Bovendien, deze afslag wordt op de plattegronden in de Visie als een smal zijweggetje ingetekend.

Maar, iedereen weet dat, áls hier een afslag zou komen, dat het dan om een grote klaverblad-constructie gaat. Alleen dán kun je namelijk het hoogteverschil vanaf de dijk naar de polder overbruggen en veilig in- en uitvoegen op de rijksweg. Als die afslag er komt, betekent dit dus het einde van het cultuurhistorisch belangwekkende landschap van Oud Osdorp. Terwijl de gemeente tegelijkertijd juist zelf aangeeft zo te hechten aan het behoud hiervan… Nog een vraag: Als die afslag er al komt, waar moet al dat verkeer dan heen? Dat kan de smalle polderweg, de Lutkemeerweg, toch niet verwerken? Oud Osdorp kampt nu al onder de zware last van veel te veel sluipverkeer…

Geef uw mening!
De plannen in de Visie worden netjes ‘verpakt’ in wollige goed klinkende terminologie, zodat ze in eerste instantie niet zo bedreigend overkomen. Want, wie is er nu tegen een “duurzame, klimaatneutrale, klimaatbestendige, vitale, bereikbare, gezonde, veilige, leefbare en natuurlijke stad”? Dat klinkt toch allemaal prachtig? Maar, wie goed leest, ziet de bedreigingen.

Het is onmogelijk om deze zichzelf tegensprekende Visie 2050 vol welluidende terminologie in een artikel te verwoorden. Het is nu nog niet te zeggen welke delen van deze Visie door de gemeente serieus uitgewerkt en omgezet gaan worden in beleid. Hopelijk lukt het om de gemeente hierin bij te sturen. Als de gemeente merkt dat er veel verzet tegen bepaalde proefballonnetjes bestaat, komen die plannen misschien onderop de stapel. Of, nog beter, verdwijnen ze voorlopig weer in de lades…

Via deze link www.amsterdam2050.nl kunt u zelf u oordeel vormen over de Visie 2050. Tot en met 3 maart 2021 kunt u uw zienswijze indienen via: omgevingsvisie@amsterdam.nl. Aangezien het plan nogal omvangrijk is, vraagt de gemeente aan iedereen de onderwerpen waarover de zienswijze gaat bovenaan apart te benoemen. Geeft u vooral ook duidelijk aan wat u wél of juist niet wilt dat er gaat gebeuren. Vergeet ook niet uw naam en adres te vermelden.

Tamar Frankfurther, 24 februari 2021.

Zie ook: Omgevingsvisie Amsterdam 2050: bedreiging voor het landelijke gebied

 

Kritische vragen over uitstel verkeersplan Osdorperweg

De stadsdeelcommissieleden van Groen Links hebben naar het Dagelijks Bestuur hun teleurstelling uitgesproken over het uitstel van de aanpak van de Osdorperweg.

Dit gebeurde op 26 januari 2021 tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie Nieuw-West. De voorgestelde verkeersmaatregelen ondervinden wederom vertraging, nu de portefeuillehouder Verkeer besloten heeft om eerst weer een nieuw onderzoek te starten.

Via schriftelijk ingediende vragen wijst de partij erop in ieder geval blij te zijn met de nieuwe stap die afgelopen jaar is gezet om de Osdorperweg aan te pakken. Het plan om het dijktalud te verbreden ten behoeve van een fietspad is nu ingeruild voor het plan om selectieve toegang met een elektronische knip in te voeren.

Groen Links wijst erop dat deze ommezwaai tot stand kwam in samenspraak met de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, de Klankbordgroep Oud Osdorp en de fracties van PvdA en VVD, daarbij gesteund door 90% van de bewoners en ondernemers met wie GL in gesprek is gegaan. Niet alleen is het nieuwe plan nu veiliger voor fietsers die dan niet meer drie keer hoeven over te steken, zoals bij een tweerichtingsfietspad, ook is het nieuwe plan vooral stukken goedkoper, nu de veendijk niet verbreed hoeft te worden voor de aanleg van het fietspad en de verplaatsing van de bovensloot. Bovendien wordt in het nieuwe plan de hele Osdorperweg tussen Ookmeerweg en Halfweg aangepakt en niet alleen de tweede helft ten noorden van de Joris van den Berghweg.

Weer uitstel, weer nieuw onderzoek
Groen Links wijst erop “dat er een enquête is geweest over de nieuwe voorstellen, waarop 90% van de respondenten had aangegeven hier voor te zijn. Tot onze grote verbazing zijn deze plannen wederom uitgesteld. De huidige situatie is waarschijnlijk als volgt: Het stadsdeel heeft een nieuw verkeerskundig onderzoek aangekondigd naar de situatie betreffende de Osdorperweg.

In januari 2021 is dit onderzoek ter aanbesteding aangeboden. Een onderzoeksbureau  mag deze opdracht uit gaan voeren en hiervan wordt verwacht dat er na de zomer resultaten op te leveren zijn. Als stadsdeelcommissieleden zijn wij teleurgesteld dat er nog steeds geen maatregelen zijn genomen en dat er wederom een nieuw onderzoek is aangekondigd.”

Verontrust over het aangekondigde uitstel en het nieuwe onderzoek stelt Groen Links aan de stadsdeelcommissie vijf vragen die samenvattend op het volgende neerkomen:

1. Maatregelen
Wat is de huidige status van de mogelijke verkeersmaatregelen, plannen en tijdslijnen?
Hoe gaat de selectieve toegang eruit zien (GL pleit voor kentekengebonden cameratoezicht boven een fysieke knip) en hoe worden ontheffingen geregeld? Graag een uitleg van de portefeuillehouder om opnieuw een onderzoek te starten alvorens tot een besluit te komen en wat zijn de (nieuwe) onderzoeksvragen? Is de aanbesteding al afgerond, door welk bureau en wanneer komen de resultaten?

2. Uitstel
Wat is de reden dat ondanks een enorm draagvlak van 90% de plannen zoals die op de gemeentesite staan aangekondigd (zie www.amsterdam.nl/projecten/osdorperweg/) wederom zijn uitgesteld? En wat betekent dit voor het noodzakelijk onderhoud (onderdeel van de herstructurering van de Osdorperweg), dat wederom hierdoor wordt uitgesteld?

3. Autoluw
Op de Sloterweg zijn nu tijdelijke maatregelen ingevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren, waaronder 30 km per uur en een aantal drempels. Kan dit ook voor de Osdorperweg? Immers Sloterweg en Osdorperweg worden beiden in het voorgenomen Mobiliteitsplan Nieuw-West genoemd als bestemmingsweg en als onderdeel van Hoofdnet / Plusnet Fiets en Amsterdam Autoluw. Voor de Sloterweg wordt nu gewerkt aan een plan om de weg alleen voor bestemmingsverkeer toe te staan.

4. Handhaving vrachtverkeer
Vrachtverkeer breder dan 2.20 m en zwaarder dan 4,8 ton is volgens de verkeersborden niet toegestaan. Eigen observaties leren dat men zich hier niet aan houdt. Is handhaving op basis van dit verkeersbesluit mogelijk? De Osdorperweg is immers een veendijk en het te zware verkeer rijdt het wegdek en de berm stuk en veroorzaakt met trillingen schade aan de woningen en de nutsvoorzieningen die eronder liggen.

5. Verkeerstelling
Kan een steekproef gehouden worden naar de hoeveelheid verkeer dat per dag passeert dat op basis van de huidige borden die is toegestaan, o.a. vrachtverkeer?

Het is te verwachten dat de antwoorden op de vragen van Groen Links op de volgende vergadering van de stadsdeelcommissie Nieuw-West zijn / worden beantwoord. Dan zal in ieder geval ook meer bekend zijn over de maatregelen die op de Sloterweg zullen worden getroffen. Wordt in ieder geval vervolgd!

De volledige tekst die Groen Links op 26 januari 2021 bij de Stadsdeelcommissie Nieuw-West heeft ingediend is te lezen op: https://nieuw-west.notubiz.nl/document/9671276/2/Schriftelijke%20vragen%20verkeersmaatregelen%20Osdorperweg

Theo Durenkamp; 31 januari 2021

Van: www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/kritische-vragen-over-uitstel-verkeersplan-osdorperweg

 

Werkgroep / Klankbordgroep Oud Osdorp – Jaaroverzicht 2020

Op Oud Osdorp speelden in 2020 twee grote onderwerpen: De Osdorperweg en het nieuwe festivalbeleid van de gemeente Amsterdam op evenemententerrein Polderheuvel.

Verkeer Osdorperweg

Osdorperweg móet veilig worden
Ook in 2020 stond Osdorperweg op Oud Osdorp (vanaf de Ookmeerweg tot Halfweg) weer vol in de belangstelling. Het jaar begon positief toen het lukte om de dure herinrichtingsplannen voor de weg van tafel te krijgen. Tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg blijft de cultuurhistorie dus intact. De sloot blijft waar die ligt en er komt ook geen tweerichtings vrijliggend fietspad. De Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) is trots op dit resultaat.

Te druk en slecht wegdek
De klankbordgroep pakte meteen door. Immers: het verhogen van de veiligheid op de Osdorperweg was minstens net zo belangrijk: “Als hier toch groot onderhoud aan de weg plaatsvindt, maak de weg dan meteen ook veiliger.” Volgens de landelijk geldende CROW-normen valt de weg níet onder het Hoofdnet Auto, maar onder het ‘Plusnet Fiets’ en is de weg alleen bedoeld voor bestemmingsverkeer. De Osdorperweg wordt nu echter gebruikt als drukke verbindingsroute voor doorgaand verkeer. Als het rustig is, rijdt het verkeer veel te hard en bij drukte staan er lange files sluipverkeer van en naar de A9. Daarnaast is zware vrachtverkeer, dat hier officieel verboden is, de laatste jaren enorm toegenomen. Handhaving hierop ontbreekt immers volledig. Hierdoor is de weg erg gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. De oude veendijk heeft erg te lijden onder de toegenomen verkeersbelasting en er is inmiddels sprake van ernstig achterstallig onderhoud. Vooral de fietsers moeten goed opletten: rijd niet in een scheur! Ook het voetpad verkeert in slechte staat. Kortom, er moest nu – na ruim zestig jaar aandacht vragen voor deze zaak – eindelijk actie komen.

Elektronische knip
Na diverse overlegmomenten tussen bewoners en ondernemers met de omgevingsmanager, is in het voorjaar 2020 uiteindelijk de keuze gevallen op selectieve toegang door middel van een elektronische knip (camera). Over de exacte locatie wordt nog verder nagedacht, maar na inspraakavonden in september concludeerde de gemeente dat een meerderheid van bewoners en ondernemers deze optie ondersteunt. Van de 93 mensen die toen hun mening gaven, was 60% vóór en 24% tegen.

Selectieve toegang betekent dat alle woningen en bedrijven altijd via minimaal één kant bereikbaar blijven, maar dat doorgaand verkeer wordt geweerd en gebruik moet maken van het Hoofdnet Auto. Bewoners en bedrijven kunnen eenvoudig ontheffingen krijgen. Toch bleek helaas tijdens een overleg in november dat dit resultaat voor de portefeuillehouder Erik Bobeldijk niet voldoende zou zijn om van start te gaan met de maatregelen. Hij startte, als herhaling van eerdere onderzoeken, wéér een nieuw verkeerstechnisch onderzoek. De KOO betreurde deze vertraging. Dit betekende weer uitstel van tenminste een half jaar. Grote vraag voor de KOO blijft: Hoe kan dit traject snel weer vlotgetrokken worden? Het is immers onverantwoord om de bestaande verkeerssituatie langer te laten voortduren. Het is nu aan de gemeente om van 2021 het jaar te maken waarin er eindelijk besloten wordt hoe de Osdorperweg veilig kan worden. En met z’n allen ondertussen maar hopen dat er geen ernstige ongelukken gebeuren.

Festivalbeleid evenemententerrein Polderheuvel

Aanvankelijk was er geen wolkje aan de lucht. De voorstellen in het ‘Programma van eisen Westrandweg’ uit 2008 beloofden dat er in de Tuinen van West alleen kleinschalige evenementen, passend binnen het karakter van het gebied, op de Polderheuvel georganiseerd zouden worden. De gemeente had echter nieuwe evenementenlocaties in Amsterdam nodig en bepaalde daarom in 2017 in zijn eigen rapport ‘Onderzoek Evenementenlocaties’ dat de Polderheuvel voor festivals een zogenaamde ‘categorie 3-locatie’ werd. Dat betekent: De locatie is, onder beperkende voorwaarden (m.b.t muziekversterking en onder toepassing van een verruiming van de algemeen geldende geluidsnormen), redelijk geschikt voor evenementen. Daarbij werd voorbijgegaan aan de eerdere uitspraken over de noodzakelijke kleinschaligheid. Toen begon de ‘salamitactiek’ tot het verder oprekken van toegestane evenementen. In het concept beleidsplan ‘Evenementen 2021’ bleek de Polderheuvel plotseling bevorderd tot ‘categorie 1-locatie’ voor evenementen, terwijl er fysiek niets is veranderd sinds 2017.

Bezwaar en aanbevelingen
Zowel de Dorpsraad (werkgroep Oud Osdorp) als het actiecomité tegen festivallawaai ‘Geen N1’ maakten bezwaar: Hoe kan de gemeente in 2017 zélf constateren dat hier géén grootschalige dance-evenementen kunnen plaatsvinden en in 2020 plotseling vinden dat grootschalige dance-evenementen hier wél verantwoord en dus toegestaan zijn? Als dit beleidsplan wordt aangenomen, betekent dit dat heel Oud Osdorp en omgeving voortaan op zomerse weekenden ongevraagd overdag en tot ‘s avonds laat mag ‘meegenieten’ van keiharde basdreunmuziek van dancefestivals en versterkt geschreeuw van Dj’s. In 2021 zal deze procedure vervolgd worden. De werkgroep zal dit proces nauwgezet volgen en zal zich, in samenwerking met GeenN1, maximaal inzetten om de komst van (grootschalige) dance-evenementen op de Polderheuvel te voorkomen. Lees verder op op www.geenn1.nl.

Over de Rand

Goed nieuws: Hetty Worm-Kuijper is er samen met Gerrit Oostendorp van de Dorpsraad in geslaagd voor ‘Over de Rand’ een prachtige gemeentelijke subsidie van € 85.000,- te verkrijgen. Dit bedrag zal gebruikt worden voor de inrichting van de nieuwe speeltuin op het terrein op de hoek Osdorperweg / Joris van den Berghweg. Een groot bedrag, waarmee heel wat gedaan kan worden. Een al heel lang levende wens gaat in 2021 dan in vervulling: Over de Rand gaat weer bloeien!

 

Evenemententerrein Polderheuvel

Aanvankelijk was er geen wolkje aan de lucht. De voorstellen in het Programma van eisen Westrandweg uit 2008 waren het oorspronkelijke uitgangspunt voor de plannen voor Tuinen van West, gebaseerd op kleinschalige evenementen passend binnen het karakter van het gebied.

De gemeente stelde in vervolg op de zoektocht naar evenementenlocaties in Amsterdam in het rapport uit 2017 “Onderzoek Evenementenlocaties” vast dat de Polderheuvel (in de Tuinen van West) met betrekking tot festivals een zogenaamde ‘categorie 3-locatie’ is (redelijk geschikt onder beperkende voorwaarden m.b.t muziekversterking en onder toepassing van een verruiming van de algemeen geldende geluidsnormen).

Daarbij werd voorbijgegaan aan de eerdere uitspraken over kleinschaligheid, en begon der salamitactiek tot oprekken van toegestane evenementen. In het concept beleidsplan ‘Evenementen 2021’ bleek de Polderheuvel plotseling bevorderd tot ‘categorie 1-locatie’voor evenementen terwijl er fysiek niets is veranderd.

Gemeente negeert eigen onderzoek
Zonder enig overleg met de omwonenden negeerde de gemeente in 2020 zijn eigen onderzoeksresultaten. Nu zijn grootschalige dance-evenementen dus blijkbaar wél verantwoord en dus toegestaan! Als dit beleidsplan wordt aangenomen, betekent dit dat heel Oud Osdorp en omgeving voortaan op zomerse weekenden ongevraagd overdag en tot ‘s avonds laat mag ‘meegenieten’ van keiharde basdreunmuziek van dancefestivals en versterkt geschreeuw van DJ’s.

Bezwaar en aanbevelingen
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 2 december 2019 ontving de gemeente het manifest ‘Van Dancefestival naar Buurtfestival’, opgesteld door de werkgroep ‘GeenN1″. In dit manifest wordt het voorgenomen beleid bekritiseerd en wordt geschetst welke ernstige gevolgen dit beleid voor zijn omgeving zal hebben en worden voorstellen gedaan voor verbetering. Gebaseerd op dit manifest werd door “geenn1” op 4 september 2020 een bezwaarschrift ingediend tegen de op 27 juli gepubliceerde conceptwijziging evenementenbeleid 2021.

Ook de Dorpsraad, de werkgroep Oud Osdorp en belanghebbende Oud Osdorpers hebben gelijkluidende bezwaarschriften ingediend.

Belangrijk argument hierbij is dat er op de Polderheuvel geen grootschalige dance-evenementen kunnen plaatsvinden omdat de gemeente dit zélf geconstateerd heeft tijdens zijn eigen locatie-onderzoek in 2017.

Meer informatie treft u op de website van www.geenn1.nl.

In 2021 zal deze procedure vervolgd worden. De werkgroep zal dit proces nauwgezet volgen en, in samenwerking met de genoemde partijen zich maximaal inzetten om de komst van (grootschalige) dance-evenementen op de Polderheuvel te voorkomen.

Tamar Frankfurther; december 2020.

 

Osdorperweg móet veilig worden

Ook in 2020 stond de Oud Osdorpse Osdorperweg (van Ookmeerweg tot Halfweg) weer vol in de belangstelling. Het jaar begon met de blijdschap dat het lukte om de dure herinrichtingsplannen voor de weg van tafel te krijgen.

Tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg blijft de cultuurhistorie dus intact. De sloot blijft waar die ligt en er kwam ook geen tweerichtings vrijliggend fietspad. De Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) was trots op dit resultaat.

Te druk en slecht wegdek
Vervolgens pakte de klankbordgroep meteen door. Immers: het verhogen van de veiligheid op de Osdorperweg was minstens net zo belangrijk: “Als de weg toch een herprofilering ondergaat, neem dan meteen ook maatregelen om de veiligheid op de weg te verhogen”. Volgens de landelijk geldende CROW-normen valt de weg níet onder het Hoofdnet Auto, maar onder het ‘Plusnet Fiets’ en is de weg alleen bedoeld voor bestemmingsverkeer.

De weg wordt momenteel echter gebruikt als drukke verbindingsroute voor doorgaand verkeer. Als het rustig is, rijdt het verkeer door de lange zichtlijn veel te hard en bij drukte staan er lange files sluipverkeer van en naar de A9. Daarnaast is het hier officieel verboden zware vrachtverkeer dat de laatste jaren enorm is toegenomen, doordat handhaving hierop volledig ontbreekt. Hierdoor is de langzame verkeersdeelnemer hier zijn leven niet zeker.

De oude veendijk heeft erg onder de toegenomen verkeersbelasting te lijden en er is inmiddels sprake van ernstig achterstallig onderhoud. Vooral voor de fietsers is het erg opletten en uitwijken voor scheuren. Ook het voetpad is al jaren een grote ergernis van veel gebruikers. Kortom, er moest nu – na ruim zestig jaar aandacht vragen voor deze zaak – eindelijk actie komen.

Foto van scheur in weg – Bij de foto: Vooral voor fietsers is het wegdek zéér gevaarlijk.

Elektronische knip
Na diverse overlegmomenten tussen bewoners en ondernemers met de omgevingsmanager, is in het voorjaar 2020 uiteindelijk de keuze gevallen op selectieve toegang door middel van een elektronische knip (camera).

Over de exacte locatie werd nog verder nagedacht, maar na inspraakavonden in september concludeerde de gemeente dat een meerderheid van bewoners en ondernemers deze optie ondersteunt. Van de 93 mensen die toen hun mening gaven, was 60% vóór en 24% tegen.

Selectieve toegang betekent dat alle woningen en bedrijven altijd via minimaal één kant bereikbaar blijven, maar dat doorgaand verkeer wordt geweerd en gebruik moet maken van het Hoofdnet Auto. Bewoners en bedrijven kunnen eenvoudig ontheffingen krijgen. Toch bleek helaas tijdens een overleg in november, dat dit resultaat voor de portefeuillehouder Erik Bobeldijk niet voldoende zou zijn om van start te gaan met het groot onderhoud en de verkeersmaatregelen. Hij startte, als herhaling van eerdere onderzoeken, wéér een nieuw verkeerstechnisch onderzoek.

De KOO betreurde deze vertraging. Dit betekende weer uitstel van tenminste een half jaar. Grote vraag voor de KOO blijft: Hoe kan dit traject snel weer vlot getrokken worden? Het is immers onverantwoord om de bestaande verkeerssituatie langer te laten voortduren. Het is nu aan de gemeente om van 2021 het jaar te maken waarin er eindelijk besloten wordt hoe de Osdorperweg veilig kan worden. Tot dat moment moeten de fietsers en voetgangers vooral erg goed uitkijken en voorzichtig doen. En met z’n allen ondertussen maar hopen dat er geen ernstige ongelukken gebeuren.

Tamar Frankfurther; december 2020.

 

Klankbordgroep teleurgesteld in verbeteringsproces Osdorperweg

Help mee de impasse te doorbreken

Vorige week was de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) nog in de veronderstelling dat er op korte termijn echte maatregelen vanuit de gemeente zouden worden ondernomen.

Maatregelen die bijdragen aan verhoging van de veiligheid op de Osdorperweg (minder en langzamer verkeer), terwijl iedereen tóch bereikbaar blijft. Deze aanname bleek helaas te optimistisch.

Tijdens informatieavonden van het stadsdeel in september 2020, werd duidelijk uitgelegd wat de selectieve toegang inhield: Alle woningen en bedrijven blijven altijd via minimaal één kant bereikbaar en kunnen ontheffingen krijgen, maar het doorgaande verkeer wordt geweerd. Van de 93 mensen die toen hun mening gaven was 60% vóór, 24% tegen. Dit resultaat bleek echter voor het stadsdeel niet voldoende om van start te gaan met de maatregelen.

Nóg een onderzoek?
Tijdens het digitale overleg van 9 november 2020 werd bekend dat de portefeuillehouder Erik Bobeldijk nu wéér een nieuw verkeerstechnisch onderzoek wil starten. Het resultaat daarvan (een advies) wordt pas in de zomer 2021 verwacht. Dat advies moet dan weer besproken en aangenomen worden…

SPOED is nodig
De KOO wil niet wachten tot ernstige ongelukken maatregelen af gaan dwingen, maar zoekt naar alternatieven om het proces te versnellen. Het kan niet zo zijn de weg (vol gaten en scheuren) nog maanden of zelfs jaren een gevaarlijke racebaan blijft. De KOO is druk bezig met een andere aanpak, maar er is nog steeds hoop dat het nu lopende herinrichtingsproces kan worden versneld.

Meld het gevaar
De titel van de informatiebrief van juli 2019 luidde: “Op weg naar een veiligere Osdorperweg”. Een dik jaar verder is er feitelijk nog níets aan de gevaarlijke weg gedaan. Sterker, het hele probleem wordt doorgeschoven naar een volgend jaar. U kunt helpen door uw zorgen en angsten hierover met de gemeente te delen. Of bijvoorbeeld dat een auto u met de fiets en al de berm in gedrukt heeft.

Google de woorden “meldingen amsterdam” en klik op “Meldingen openbare ruimte en overlast”. Maak foto’s en filmpjes van de gevaarlijke plekken en situaties op de weg en voeg die bij uw melding. Als u de melding instuurt, krijgt u op uw emailadres een bevestiging. Stuur die door naar de KOO. Zij gebruiken alle meldingen om samen sterker te staan.

Zie ook: de Nieuwsbrief van de Klankbordgroep van 17 november 2020 (pdf).

Tamar Frankfurther 

Uit: de Westerpost van 18 november 2020.

 

Onveilige Osdorperweg schreeuwt om groot onderhoud

Al heel lang wordt er gestreden voor de verhoging van de veiligheid én verbetering van de kwaliteit van het wegdek van de Osdorperweg.

Dat slechte wegdek ontstaat voor een belangrijk deel doordat er te veel (zwaar) sluipverkeer over de oude dijkweg rijdt. Dit vaak veel te snel rijdende sluipverkeer zorgt aan de lopende band voor onveilige verkeerssituaties.

Racen over de smalle dijkweg zonder aparte fietspaden om zo snel mogelijk Haarlem te bereiken. En dan onderweg met hoge snelheid fietsers en voetgangers letterlijk van de sokken rijden. Dát is de dagelijkse realiteit. “Naast het ontbreken van verkeersveiligheid baart ook de kwaliteit van het wegdek zelf grote zorgen. De Osdorperweg móet snel groot onderhoud krijgen.” De klankbordgroep blijft deze boodschap met kracht verkondigen.

De gemeente heeft na de zomer prima werk verricht door een draagvlakonderzoek onder de bewoners en ondernemers van de Osdorperweg uit te voeren. Er blijkt groot draagvlak te bestaan voor het aanbrengen van een ‘knip’ bij de Joris van den Berghweg. Degenen die op Oud Osdorp wonen of werken krijgen dan een ontheffing. Het is nú tijd om door te pakken en dat de politiek na al die jaren en jaren nu écht lef gaat tonen!

Angst voor uitstel
De klankbordgroep verwoordt de grootste angst van de bewoners als volgt: “Iedereen is heel bang na alle plannen en de inspraak het wéér lang gaat duren voordat er een besluit wordt genomen. Dan duurt die onveilige en gevaarlijke situatie van de weg nóg langer voort. Het is nu eenmaal nooit mogelijk om íedereen op Oud Osdorp op één lijn te krijgen. Besluitvorming mag niet wéér worden uitgesteld.

Er moet snel actie komen: De veiligheid voor álle verkeersdeelnemers moet centraal staan. Het is absurd om te wachten op nog meer ernstige ongelukken. We weten dat het stadsdeelbestuur doordrongen is van deze situatie, maar nemen ze dit op korte termijn mee in hun uitvoerige besluitvormingsprocessen?”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 11 november 2020.

 

Op weg naar een nieuwe Osdorperweg?

Al zestig jaar zijn bewoners actief om de veiligheid op de smalle Osdorperweg te verbeteren. Nu is aangetoond dat er groot draagvlak bestaat voor een oplossing. Het lijkt erop dat het er nu toch écht van kan gaan komen…

Stadsdeel Nieuw-West wil de weg opknappen en tegelijkertijd de veiligheid verbeteren. Het eerdere erg dure plan om de weg tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg te verleggen, een sloot te dempen en hier een nieuw fietspad aan te leggen, is vervallen. Onder aanvoering van de Klankbordgroep Oud Osdorp hebben bewoners massaal aangegeven dit plan (dat de weg níet veiliger maakte) af te wijzen.

Selectieve toegang
Het aanbrengen van een selectieve toegang past binnen het gemeentelijk beleid om de stad autoluw te maken. Het is de bedoeling dat doorgaand verkeer zo veel mogelijk van het Hoofdnet Auto gebruik maakt. En niet van de ‘niet-doorgaande weg’, zoals de Osdorperweg is aangeduid.

In augustus en september 2020 heeft de gemeente met 93 bewoners en ondernemers van de Osdorperweg gesproken en naar hun mening gevraagd. 24 procent van hen, vooral ondernemers, bleek tegen het invoeren van elke vorm van selectieve toegang op de weg. Het is onduidelijk hoe deze groep de veiligheid van de mens op de Osdorperweg aanschouwt, want het is helder dat er ‘iets’ moet gebeuren. 60 procent was voor en de overigen hadden geen mening of steunden het aanbrengen van een ‘knip’ in de weg onder voorwaarden. “Als er een knip in de weg komt, dan moeten alle bewoners en ondernemers hiervoor een ontheffing krijgen”, aldus driekwart van de aanwezigen. De overgrote meerderheid (79%) ziet die knip dan het liefst ter hoogte van de Joris van den Berghweg.

En nu?
Dit jaar nog buigt het stadsdeelbestuur zich over deze uitslagen en volgt verder overleg met de vertegenwoordigers van de klankbordgroep en werkgroep Oud Osdorp. Gaat de Osdorperweg eindelijk veilig worden?

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 4 november 2020.

 

Selectieve toegang voor Osdorperweg

Maar liefst 93 bewoners en ondernemers van de Osdorperweg in Oud Osdorp spraken zich uit over de invoering van selectieve toegang.

Dat gebeurde tijdens zes informatieavonden die het stadsdeel in augustus en september 2020 belegde. Door de coronaregels zijn de gesprekken in kleine groepjes gevoerd wat het voordeel had dat elke bezoeker zijn mening optimaal kon uiten. Hieruit bleek dat 60% van de aanwezigen zich uitsprak vóór de invoering van de zogeheten selectieve toegang.

Uit de peiling blijkt echter dat de meningen van bewoners en ondernemers niet parallel lopen: van de bewoners is 87% vóór selectieve toegang, van de ondernemers is 52% tegen en nog eens 37% neutraal of akkoord onder bepaalde voorwaarden. Zij verwachten vooral dat hun bedrijfsvoering in het gedrang komt als de weg een zogeheten ‘knip’ krijgt.

Gevraagd naar de voorkeursplek voor een knip zegt 79% deze het liefst te zien in de buurt van de Joris van den Berghweg, 12% onder de A5 en 9% bij Halfweg.

Voor het weren van doorgaand verkeer op de Osdorperweg in beide richtingen is een ‘knip’, al of niet met een beweegbare afsluiting, het meest effectief op deze plek vlak voor de kruising met de Joris van den Berghweg, dus vlakbij het speel- en evenemententerrein ‘Over de Rand’ (rechts).

Ontheffing
Bij selectieve toegang kunnen weggebruikers een ontheffing krijgen. Driekwart van de aanwezigen vindt dat bewoners en ondernemers een ontheffing moeten krijgen.

Andere oplossingen
De aanwezigen konden ook alternatieven noemen voor de selectieve toegang. En dan ging het vooral om verkeersdrempels, trajectcontrole en permanente handhaving op snelheid en op de toegang als bewoner of ondernemer.

Hoe verder?
De informatiebrief, die deze week huis aan huis is bezorgd, vermeldt tenslotte nog dat de resultaten van deze meningspeiling nog dit jaar worden voorgelegd aan het stadsdeelbestuur. Daarna volgt verder overleg met de Klankbordgroep over de selectieve toegang en het groot onderhoud.

Als het voorstel van de Klankbordgroep Oud Osdorp doorgaat, zijn de verbodsborden niet langer symbolisch en wordt de Osdorperweg daadwerkelijk onmogelijk voor doorgaand verkeer.

Gemeentelijke ommezwaai
Uit dit alles blijkt nu wel dat het plan dat de gemeente vorig jaar nog prominent presenteerde, nl. de aanleg van een apart fietspad voor twee richtingen aan één zijde met verlegging van de sloot op een verbreed dijktracé, hiermee definitief van de baan is. Een flinke ommezwaai dus en een mooi succes voor de Klankbordgroep Oud Osdorp die hiervoor zeer vasthoudend heeft gepleit!

Open of gesloten knip?
Tijdens de inspraaksessie op 20 augustus 2020, waaraan ik zelf als bewoner deelnam, werd door de gemeentelijke vertegenwoordigers ook gevraagd naar de wijze waarop de knip zou moeten worden uitgevoerd:

* een verzinkbare paal die de weg fysiek afsluit en welke alleen via een pas door bewoners en ondernemers in het bezit van een ontheffing is te bedienen, óf

* een versmalde open verbinding, voorzien van een duidelijk inrijverbod en waar camera’s alle passanten registreren. Wie zonder ontheffing dan toch doorrijdt, gaat vervolgens op de bon. Een dergelijke “flitsknip” zien we reeds in o.a. Spaarndam en Den Ilp.

Uit de bijeenkomst viel wél te bespeuren dat vanuit de gemeente voorkeur bestaat voor een open verbinding boven een verzinkbare paal, m.n. vanwege de hulpdiensten.

Voor het weren van doorgaand verkeer in beide richtingen is een “knip”, al of niet met een beweegbare afsluiting, het meest effectief op deze plek vlak voor de kruising met de Joris van den Berghweg, dus vlakbij het speel- en evenemententerrein “Over de Rand” (rechts).

De knip: waar precies?
Ander punt van discussie vormde de plek wáár de knip moet worden aangelegd. Al discussiërende bleek onder de aanwezigen dat één knip voldoende is. Immers dan is van doorgaand verkeer tussen Ookmeerweg en Halfweg geen sprake meer en blijft de weg toch voor iedereen goed bereikbaar, zij het dat men moet omrijden om op een van beide ‘verknipte’ wegdelen te komen. Op de Lutkemeerweg, waar al jaren een knip is, blijken bewoners en bezoekers daar inmiddels aan gewend te zijn.

En dan de discussie of de knip vlak ten noorden of ten zuiden van de T-kruising met de Joris van den Berghweg moet komen. Aangezien er óók veel doorgaand verkeer is vanaf de Ookmeerweg dat afslaat naar de Joris van den Berghweg en omgekeerd, zou het de voorkeur verdienen de knip iets ten zuiden van de Joris van den Berghweg aan te leggen. Immers, doorgaand verkeer vanuit Halfweg via de Joris van den Berghweg richting Geuzenveld en omgekeerd is veel minder omvangrijk dan naar en vanuit de richting Ookmeerweg. Op deze wijze profiteert ook het eerste stuk van de Osdorperweg, nl. tussen Ookmeerweg en Joris van den Berghweg, dan veel meer van het weren van doorgaand verkeer.

Voor voor de volledige inhoud van de informatiefolder over de plannen voor een selectieve toegang op de Osdorperweg:
* Op weg naar een nieuwe Osdorperweg (pdf)

Zie ook: www.amsterdam.nl/osdorperweg

Theo Durenkamp; 27 oktober 2020.

Van: www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/selectieve-toegang-voor-osdorperweg

 

Zienswijze over de conceptwijziging evenementenbeleid 2021

De gemeente Amsterdam is van plan om veel meer en grotere muziekfestivals in Amsterdam te gaan toestaan. Deze keiharde versterkte muziek veroorzaakt echter grote overlast.

Ook in Landelijk Osdorp is dit een groot probleem, met name rond de Polderheuvel in de Tuinen van West. Door Chris Nierop, een actieve bewoner in deze omgeving, is op 25 augustus 2020 onderstaande inspraakreactie (zienswijze) verzonden over dit onderwerp.

Zie: Zienswijze over de conceptwijziging evenementenbeleid 2021 (pdf)

Zie ook: Manifest ‘Van Muziekfestival naar Buurtfestival’ (pdf)

Zie ook: 

Zie ook: 

 

“Nee, niet nóg meer festivals met harde basdreunen en house-muziek”

De gemeente Amsterdam is van plan om veel meer en grotere muziekfestivals in Amsterdam te gaan toestaan. Deze keiharde versterkte muziek veroorzaakt echter grote overlast. Samen kunnen we dit plan blokkeren.

Ja, een kleine doelgroep liefhebbers van house- en dancemuziek wordt blij van dit initiatief. Maar, de meeste Amsterdammers willen helemáál niet urenlang verplicht ‘meegenieten’ van allesdoordingende harde basdreunen. Als de nieuwe plannen doorgaan, moet de volumeknop na 23.00 uur straks wel wat omlaag, maar lang niet voldoende.

De gemeente komt eerdere toezeggingen niet na. Bewoners werden niet bij deze plannenmakerij betrokken en de inspraakprocedure is ‘heel strategisch’ tijdens de zomervakantie gelanceerd… Maar… het is gelukkig nog niet te laat. Iedereen kan tot 10 september 2020 eenvoudig aan de gemeente laten weten dit niet te willen.

Geluid draagt ver
Ook Amsterdam Nieuw-West is ‘gezegend’ met een aantal festivallocaties. Naast de Sloterplas / Sloterpark is bijvoorbeeld de Polderheuvel in de Tuinen van West (Oud Osdorp) ‘uitverkoren’. Dat lijkt (vanuit Osdorp, Slotervaart en Slotermeer) ‘een ver van je bed-show’, maar dat is het niet. Geluid, zeker die zware basdreun, draagt ver.

Uit ervaring is bijvoorbeeld bekend dat bij westenwind (niet ongebruikelijk) housemuziek op Spaarnwoude tot diep in Nieuw-West voor overlast zorgt. Nou, de Polderheuvel ligt véél dichterbij. Hetzelfde geldt voor versterkte muziek van Ruigoord als de wind uit het noorden komt. En bij oostenwind mag Nieuw-West meegenieten van keiharde muziek uit het Olympisch stadion.

De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en de werkgroep Landelijk Oud Osdorp zijn gelukkig alert en roepen alle bewoners van Nieuw-West op hun mening hierover aan de gemeente kenbaar te maken: “Wij willen toch niet verplicht ‘mee-trillen’ met die keiharde muziek? Je kunt als bewoner dan geen kant op. Ook met gesloten ramen dringt het gedreun onze woningen binnen.”

Hoe maakt u bezwaar?
Het is heel eenvoudig om uw mening met de gemeente te delen. Schrijf voor 10 september 2020 een briefje (met daarboven de tekst “Zienswijze evenementenbeleid” naar de gemeente Amsterdam. Alleen de mededeling dat u niet wilt dat er meer en grotere overlastgevende evenementen met versterkte muziek worden toegestaan, is al voldoende. Vermeld ook uw naam en adres.

Mail naar: inspraak.evenementen@amsterdam.nl. Of schrijf naar: Gemeente Amsterdam, Stedelijk Evenementenbureau, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Voorbeeld-brieven staan op: www.geenN1.nl.

Het voorgenomen beleid vindt u op de website van de gemeente, op: www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/evenement-organiseren/locatieprofielen-evenementen/

Zie ook: https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/publicatie/inspraak/kennisgeving-eveneme/?reload=true

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 2 september 2020.

 

Osdorperweg: geknipt voor een oplossing

Een belangrijke uitspraak van de gemeente over de Osdorperweg: alleen nog bestemmingsverkeer. En dat betekent dat de inrichting totaal anders wordt.

Het dure plan van vorig jaar, nl. een apart fietspad naast de weg waarvoor het dijklichaam moest worden verbreed en de sloot moest worden verlegd, is hiermee van de baan.

Een doorbraak en dus een succes voor de Klankbordgroep Oud Osdorp. Want dat betekent niet langer sluipverkeer dat met hoge snelheid de weg gebruikt als doorgangsroute over een weg die daarvoor totaal niet geschikt is.

Grote vraag is nu vooral: hoe wordt er straks gehandhaafd? Er zijn verschillende manieren, elk met hun voors en tegens: met een knip, of met een inrijverbod voor doorgaand verkeer d.m.v. cameracontrole en kentekenregistratie.

Voorbeeld van een beweegbare afsluiting.

Eén of twee knippen?
Een knip betekent dat ergens halverwege de weg een afsluiting komt. Met een evt. verzinkbare paal  kunnen auto’s niet verder rijden, voetgangers en fietsers wel. Een voorbeeld daarvan is de Lutkemeerweg, een van de zijwegen van de Osdorperweg.

De Lutkemeerweg is al jaren opgeknipt. Een bord geeft het doodlopend karakter aan en de huisnummers die wél bereikt kunnen worden.

Voordeel van deze opknipping van de weg in twee doodlopende stukken is dat alle verkeer tóch op elk adres kan komen. Wél moet je van tevoren weten van welke kant je de Osdorperweg moet inrijden. Een bord aan het begin van beide kanten moet dan aangeven dat de weg doodloopt en alleen bereikbaar is voor deze of gene huisnummers.

De eerste week zul je misschien misrijden, maar daarna is het iedereen duidelijk. De verzinkbare paal is vooral bedoeld voor hulpdiensten. Maar óók kan er ontheffing aan bepaalde bewoners en gebruikers worden verleend. Met een zender of pas kunnen zij de paal dan laten zakken, zoals in de Kalverstraat en op het Museumplein. Vraag is dan wel: wie krijgen een dergelijke ontheffing?

Waar de knip?
Op de Osdorperweg zou de knip met de verzinkbare paal kunnen komen onder of vlakbij het A5-viaduct. Alleen bewoners, ondernemers en hun bezoekers zullen dan nog over de weg rijden, althans het deel tussen Joris van den Berghweg en Tom Schreursweg. Om ook het stuk tussen Joris van den Berghweg en Ookmeerweg van doorgaand verkeer te ontlasten zou een knip ter hoogte van het oorlogsmonument kunnen komen.

Als één of twee knippen worden aangebracht, is cameracontrole niet nodig. Er rijdt dan alleen nog bestemmingsverkeer en massale snelheidsovertredingen zullen daarmee van de baan zijn. Ingewikkelde juridische zaken die gaan spelen bij een inrijverbod voor doorgaand verkeer, dus met kentekenregistratie en ontheffing voor bewoners en ondernemers, zijn dan ook niet aan de orde. Dit betekent tevens dat de methode van een knip (of twee knippen) relatief snel kan worden gerealiseerd.

Deze methode zou ook nog kunnen worden toegepast als voorlopige oplossing in afwachting van selectieve toegang tot het gebied met cameracontrole en kentekenregistratie. Tal van juridische haarkloverijen (denk o.a. aan de vermaledijde privacy-discussie) kunnen anders nog weleens jaren gaan vergen om uiteindelijk tot een afsluiting voor doorgaand verkeer te leiden, of… helemaal niet….

Al sinds 2014 geldt een inrijverbod voor auto’s tijdens de spitsuren dat in al die jaren nimmer is gehandhaafd…

Van: www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/osdorperweg-geknipt-voor-een-oplossing

www.theodurenkamp.nl – Juni 2020.

Zie ook: Aanpak sluipverkeer Osdorperweg weer een stapje dichterbij

 

Aanpak sluipverkeer Osdorperweg weer een stapje dichterbij

Zeker met het mooie weer van de laatste weken is de irritatie van veel te hard rijdend sluipverkeer op de Osdorperweg tot een hoogtepunt gestegen. Maar er wordt aan gewerkt.

De plannen en besluitvorming rond de herinrichting van de weg vorderen gestaag. Vorige week dinsdag heeft er weer een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de Klankbordgroep Oud Osdorp. Vanwege de Corona-maatregelen werd het een videovergadering.

(Foto: Marja Kamp)

Omdat de weg geen onderdeel uitmaakt van het Hoofdnet Auto en daarmee dus als ‘bestemmingsverkeer’ is aangeduid, dient de weg ook als zodanig te worden ingericht. Uitgangspunt van de klankbordgroep is dan ook: een 30 km-zone met ruim baan voor de zwakkere verkeersdeelnemer, maar met behoud van het landelijk karakter. Aan die plannen wordt in concept al gewerkt, maar er moet eerst een besluit worden genomen over de methode van handhaving op het sluipverkeer.

Camera-opties
De gemeente legde de klankbordgroep dan ook enkele opties voor. Verreweg de simpelste is de bekende knip; een verzinkbare paal die het doorgaande autoverkeer onmogelijk maakt. Voor hulpdiensten en ontheffingshouders kan hij op een zender zakken. De modernere variant is een gesloten verklaring met een camera. De weg is dan gewoon open, maar als je geen ontheffing hebt, en je rijdt langs die camera krijg je een bekeuring. De laatste variant is die met meerdere camera’s die toegangscontrole voeren op de drie locaties; Veenderijbrug (Halfweg), Joris van der Berghweg en Ookmeerweg.

Bestemmingsverkeer kan dan ontheffing krijgen, maar een van de ondernemers zag die optie niet zitten; alle klanten voor ontheffing aanmelden is ondoenlijk. Een vierde optie waarbij zonder ontheffingen door twee camera’s een traject-meting wordt gedaan en aan de hand van tijd wordt bepaald of een kenteken bestemmingsverkeer is of niet, wordt nog onderzocht op haalbaarheid. Er staat nog niet vast welk systeem er komt, maar alle partijen zijn het erover eens: Het sluipverkeer heeft zijn langste tijd op de Osdorperweg gehad.

Bij voorgaande onderzoeken en situaties waarbij de weg afgesloten is geweest, was al duidelijk aangetoond dat de omliggende infrastructuur, het geweerde sluipverkeer makkelijk aankan. Ook loopt er een onderzoek naar de haalbaarheid van een knip op de Tom Schreursweg.

Meer informatie
Op www.amsterdam.nl/osdorperweg vindt u de notulen van de vergaderingen. Bewoner of ondernemer aan de Osdorperweg? Mail naar k.o.o@ziggo.nl en ontvang ook onze nieuwsbrief.

Namens de Klankbordgroep Oud Osdorp, Hans de Waal

Uit: de Westerpost van 10 juni 2020.

Zie ook: Osdorperweg: geknipt voor een oplossing

 

Bewoners Osdorperweg klaar met sluipverkeer: ‘Het moet autoluwer’

Een paar seconden na vertrek vanuit huis al in de file staan. Het overkomt bewoners van de Osdorperweg regelmatig, want andere automobilisten gebruiken de weg als sluiproute.

Van www.at5.nl; 28 januari 2020

Via de Osdorperweg is het betrekkelijk makkelijk om de stad in te komen. Het is vooral druk als er file staat op de A9. ‘Als je je kinderen naar school moet brengen ben je gewoon 25 minuten onderweg’, vertelt een bewoner. ‘Terwijl het een heel klein stukje is.’

Het is in principe verboden om tussen 7.00 uur en 9.00 uur en 16.00 uur en 18.00 uur op de weg te rijden als je er niet moet zijn. Er staan borden, maar veel bewoners willen dat er meer maatregelen worden genomen. Ze denken dan bijvoorbeeld aan een camerasysteem dat controleert of verkeer niet zonder ergens te stoppen over de weg rijdt. Wie wel in een keer doorrijdt en dus geen bestemming op de weg had, zou dan een boete moeten krijgen.

Quote ‘De gemeente kan ook handhaven in de tunnel onder het Rijksmuseum’ – Hans de Waal, Klankbordgroep Oud Osdorp

‘De gemeente vindt dat de handhaving bij het Openbaar Ministerie hoort’, zegt Hans de Waal van de Klankbordgroep Oud Osdorp. ‘Maar er heerst een geslotenverklaring. Daar kan de gemeente ook op handhaven. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het Rijksmuseum. Met je brommer door de tunnel en dan krijg je een boete. Dat kan hier ook.’

Het CDA wil dat de gemeente actie onderneemt. ‘Wij hebben de wethouder dit jaar en vorig jaar al drie keer gevraagd om een slimme knip en handhaving op de Osdorperweg’, zegt duoraadslid Niek Wijmenga. ‘We hopen voor de bewoners dat dit nu gaat lukken.’

Quote ‘Wij hebben al drie keer gevraagd om een slimme knip en handhaving op de Osdorperweg’ – Niek Wijmenga, CDA

Niet iedereen staat echter achter een maatregel om het verkeer terug te dringen. Meerdere bedrijven vrezen dat hun klanten, leveranciers en personeel de dupe worden. ‘Van oudsher is het hier wonen en werken’, zegt Sebastiaan Visser van Autodemontage Rooie Ben. ‘En iedereen die hier is komen wonen is maar gaan klagen. Maar dan had je er beter niet kunnen gaan wonen lijkt me.’

Het stadsdeel wil het wegdek van de Osdorperweg dit jaar vernieuwen en tegelijkertijd een vrijliggend fietspad en wegversmallingen maken. De Klankbordgroep Oud Osdorp, waarin zo’n vijftig bewoners en ondernemers zitten, probeert het stadsdeel ervan te overtuigen om andere maatregelen te nemen. ‘De weg moet veiliger, bereikbaarder en autoluwer’, vindt De Waal.

Quote ‘We erkennen de zorgen en wensen van de bewoners voor een groot gedeelte’ – Erik Bobeldijk, Stadsdeel Nieuw-West

Stadsdeelbestuurder Erik Bobeldijk bevestigt dat hij de bewoners en ondernemers heeft gesproken en op hoogte van hun zorgen en wensen is. ‘Deze erkennen we ook voor een groot gedeelte. Momenteel zijn we nog bezig met het definitieve besluit (en de daarbij behorende maatregelen) voor de Osdorperweg. Hierbij onderzoeken we wat de meest haalbare en effectieve oplossingen zijn.’

Bobeldijk zegt dat er de komende tijd met de bewoners gesproken blijft worden.

Van: https://www.at5.nl/artikelen/199732/bewoners-osdorperweg-klaar-met-sluipverkeer-het-moet-autoluwer

Zie ook: www.youtube.com – Osdorperweg is sluipverkeer zat – 28 januari 2020
Zie ook: www.youtube.com – Dochter gedupeerde bewoner Osdorperweg: ‘Ze rijden hier als gekken’ – 19 maart 2016

 

Krijgt Oud Osdorp in 2020 nóg meer Festival-Kabaal?

Bewoners (en bijen) zijn de basdreunen en overlast zat!

Amsterdam wil een festivalstad zijn. De gemeente denkt dan: Dat kan prima lekker ver weg, helemaal in de Tuinen van West…

Tijdens de druk bezochte informatiebijeenkomst op 2 december 2019 bleken de omwonenden en andere belanghebbenden daar héél anders over te denken. De huidige basdreun-overlast is al te veel. Ook het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West lijkt hier zo over te denken, maar het DB mag slechts nog adviseren aan de wethouder…

85 decibel: te hard
De Polderheuvel, een open vlakte in de Tuinen van West, zou volgens Berend Temme, hoofd van het stedelijk Evenementenbureau, wel geschikt zijn voor méér en grootschaliger evenementen: “Als we de geluidsapparatuur goed opstellen, blijft de overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt”. De gemeente hanteert overigens zonder onderbouwing nu een geluidsnorm van maximaal 85 decibel als acceptabel. Deze norm is volkomen uit de lucht gegrepen en veel te hard. Bewoners moeten nu vluchten al, omdat het geluid te hard is.

Afspraken geschonden
Frances de Waal, namens samenwerkingsverband ‘GEEN N1’ en Oud Osdorper en geluidsdeskundige Chris Nierop presenteerden het lijvige goed onderbouwde manifest Van muziekfestival naar buurtfestival. Bij de inrichting van het gebied is in 2008 een Programma van Eisen opgesteld. Hierin ligt vast wat er wel niet in de Tuinen van West georganiseerd mag worden: “De kleinschalige evenementen dienen te passen bij, en een wezenlijke bijdrage te leveren aan, de kwaliteiten van het gebied zoals boekenmarkt, zangvogelwedstrijd, muziekoptredens, kermis, kunstmarkt”.

De belofte: “Alleen kleinschalige evenementen met akoestische muziek” wordt dus grof geschonden. Het maximale bezoekersaantal was 2.500, maar in 2018 was er vergunning voor een feest met dance-achtige muziek voor 5.000 bezoekers. In 2019 waren er zelfs drie harde dancefeesten met bezoekersaantallen tot 15.000. Het zijn salami-tactieken.

Het is niet duidelijk welke rol de Ondernemersvereniging van de Tuinen van West hierin speelt. Zij geven aan dat er weinig animo is voor de bedoelde kleinschalige evenementen en dat zij daarom grotere evenementen verwelkomen. Wat is hún rol hierbij eigenlijk? Wie verdient er aan al die festivals? Hoe zit het dan met de belangen van al de omwonenden in de wijde omtrek?

Door de strot
Na afloop was er onder de bewoners grote eenstemmigheid: “Het wordt ons door de strot gedrukt, maar we gaan ons hier samen tegen verzetten. De gemeente moet zich houden aan de afspraken. We leven toch nog in een democratie? Of niet?”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 11 december 2019.


Geluid draagt ver
Het gebied heeft een open karakter waardoor het geluid ongestoord ver draagt. Bovendien zucht juist dit stuk Amsterdam al onder vliegtuiglawaai van Schiphol. De basdreunen veroorzaken ook in Geuzenveld, Halfweg en zelfs helemaal in Westzaan overlast. Klachten worden genegeerd. De gemeente gaat onverstoord verder.

Gezondheidsschade
Uit onderzoek is bekend dat mensen en dieren slecht tegen keiharde muziek kunnen. Vertegenwoordigers van het bijenpark lieten weten dat de toch al bedreigde bijen ernstig verstoord worden en daardoor hun oriëntatievermogen verliezen. Als het om gewoon omgevingsgeluid gaat, is voor mensen een geluidsniveau van 30 decibel acceptabel. Maar, als het zoals hier om ongewenste geluiden van 85 decibel gaat, dan ligt die drempel zelfs nog lager. Wie zich ergert aan lawaai, ervaart dit dubbel zo sterk.

Zie ook: Evenemententerrein – Polderheuvel – Tuinen van West – 24-11-2019 (pdf)

Zie ook: Manifest Polderheuvel (pdf)

Zie ook: Website over Festivallawaai van N1, de Polderheuvel, Ruigoord en Spaarnwoude Houtrak

 

80% Oud Osdorpers tégen herinrichting Osdorperweg

De Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) hield begin november een draagvlakonderzoek om inzicht te krijgen in de mening van bewoners op de herinrichtingsplannen. De overgrote meerderheid blijkt tégen.

Huis-aan-huis zijn 321 vragenformulieren bezorgd waarvan er 80 (24,9%) tijdig en ingevuld zijn ontvangen.

Het onderzoek is anoniem. Echter, aan de hand van een code op ieder formulier was naderhand zichtbaar van welk weggedeelte de reactie kwam. Van bewoners woonachtig tussen Halfweg en de Joris van den Berghweg, waar de herinrichting plaats zou moeten vinden, of van elders. Het per formulier opgegeven aantal bewoners vormt het uitgangspunt voor de resultaten: “Het gaat de gemeente per slot om bewoners, niet om brievenbussen”.

Resultaat
De uitslag is overduidelijk: 80% van alle bewoners is tégen de plannen. Voor bewoners van het her in te richten traject (B) geldt zelfs dat 88% tegen is. Bewoners van het weggedeelte (A), vanaf de Ookmeerweg en in de dorpskern, bleken duidelijk minder betrokken. De deelnamegraad is hier lager en de geen mening- reacties (GM) kwamen allemaal hier vandaan. Op de formulieren zijn ook handgeschreven meningen vermeld, die anoniem aan de besluitvormers zullen worden gestuurd.

Ondernemers
Enkele ondernemers steunen de gemeentelijke plannen. Zij hopen dat het aparte fietspad er voor gaat zorgen dat zwaar vrachtverkeer straks officieel wordt toegestaan. Zonder fietsers op de weg komt er immers meer ruimte voor de vrachtwagens. Echter in de dorpskern blijft de situatie ongewijzigd en gevaarlijk voor fietsers. De KOO wil graag dat de gemeente in overleg gaat met de ondernemers voor een werkbare, veilige oplossing.

Strikte handhaving versus herinrichting
Al meer dan 25 jaar wordt er door de politiek ‘kastje-muur’ gespeeld. Handhaving op de Osdorperweg is de taak van de (onderbezette) politie en die wijst daarvoor weer naar de gemeente. Bovendien zijn er volgens OM-maatstaven niet genoeg doden gevallen voor een zg. blackspot-kwalificatie: dus komt er geen aanvraag voor camera’s. Van de bewoners is echter 98% voor strikte handhaving op snelheid en sluipverkeer, die de weg autoluw en dus veiliger maakt. Een vrijliggend fietspad is dan niet nodig. Een wegindeling met brede rode fietsstroken en maximaal 30 km/u blijkt de voorkeur te hebben.

De KOO hoopt dat deze draagvlakmeting en de reacties op de voorlopige plannen er toe leiden dat het stadsdeel de wensen van de bewoners, om de weg autoluw te maken, serieus mee gaat nemen in de definitieve herinrichtingsplannen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 20 november 2019.

 

Osdorperweg muurvast

“Beetje vertraging op de A9? Het verkeer kiest meteen massaal voor de sluiproute over de Osdorperweg!”, aldus Hans de Waal (Klankbordgroep Oud Osdorp).

(Foto: Trees Kaizer)

“Gevolg: lange files van stilstaande auto’s met draaiende. Zelfs zónder die stinkende motoren geldt al een smogalarm…”

Teken de petitie op www.osdorperweg.petities.nl.

Uit: de Westerpost van 31 juli 2019.

 

Sluipverkeer teistert Oud Osdorp

Tegen de afspraak in heeft de gemeente tijdens de afsluiting van de Haarlemmerweg (N200) geen maatregelen genomen om de Osdorperweg te ontlasten.

De klankbordgroep ontving een (goedbedoelde) aankondiging over de te verwachten drukte op Oud Osdorp en reageerde stomverbaasd op dit onwelkome bericht: “De Osdorperweg ís al een racebaan voor sluipverkeer van de A9 en de gemeente doet wéér niets tegen verwacht sluipverkeer?! Dat was wél afgesproken tijdens de bijeenkomst op 25 juli 2018.

Uit het gemeentelijke verslag: Een bestuurlijk besluit moet worden genomen over tijdelijke afsluiting van de Osdorperweg tijdens de werkzaamheden aan de N200. De aanwezigen zijn het erover eens dat eenrichtingsverkeer kan voorkomen dat de Osdorperweg als sluiproute wordt gebruikt. Is men deze afspraak vergeten?”

Op het verzoek alsnog maatregelen tegen verkeersoverlast te nemen, reageerde de gemeente (samengevat) als volgt: Om te voorkomen dat u verrast werd, wilden we alvast waarschuwen voor de drukte. Uit ervaring weten we dat men zich niet aan de officiële omleidingsroute houdt.

De vorige keer hebben we de Osdorperweg afgesloten voor sluipverkeer. Men heeft zich toen tegenover onze verkeersregelaars dermate misdragen, dat wij nu geen mensen bloot willen stellen aan deze agressie.

Die scheldpartijen waren dus effectief! Is dat werkelijk het signaal dat de gemeente wil afgeven? Gemeente, ga – ook los van de opbrekingen op de N200 – toch ein-de-lijk handhaven op de Osdorperweg!

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 17 juli 2019.

 

Tijdelijke versmalling op Osdorperweg

Eind juni 2019 is op de Osdorperweg tussen het A5-viaduct en Halfweg een wegversmalling geplaatst. Het gaat om een tijdelijke maatregel van de gemeente in afwachting van de definitieve herinrichting in 2020.

(Tekst en foto: Theo Durenkamp)

Helaas is de versmalling zonder enig overleg met bewoners en werkgroep/klankbordgroep Oud Osdorp aangebracht. Met name bewoners van nabijgelegen uitritten hebben nu last van de extra filevorming, terwijl ook al is gebleken dat hulpdiensten worden geblokkeerd.

De versmalling ligt precies op de plek waar vorig jaar maart een motorrijder dodelijk verongelukte. In de berm houden de nabestaanden sinds die tijd zorgvuldig een gedenkplek in stand. Nu men bij deze versmalling voortaan op tegenliggers moet wachten, zal het verkeer zowel letterlijk als figuurlijk even stil kunnen staan bij deze fatale plek die helaas tevens symbool staat voor de gevaarlijke verkeerssituatie op de Osdorperweg…

Uit: de Westerpost van 10 juli 2019.

Zie ook: www.theodurenkamp.nl

 

Ga toch handhaven op de Osdorperweg

Dan is die dure herinrichting niet nodig

“Gooi geen geld in de sloot! Handhaaf toch eindelijk op snelheid, te zware voertuigen en dat hier in de spits alleen bestemmingsverkeer mag rijden. Dan kun je het huidige wegprofiel behouden, wordt het voor fietsers veiliger (ook op de delen van de Osdorperweg die onveranderd blijven) en blijft unieke cultuurhistorie behouden”, zo betoogden Hans de Waal en Marja Kamp van de klankbordgroep Oud Osdorp op 25 juni 2019 tijdens hun inspraak bij de Stadsdeelcommissie.

File op de A9? Dan dampende auto’s op de Osdorperweg. Wie kan nu nog ontkennen dat er weinig sluipverkeer over de Osdorperweg rijdt?
(Foto: Marja Kamp)

Een groot aantal commissieleden stelde kritische vragen over het herinrichtingsplan, dat een verkeer aantrekkende werking heeft. Tot ieders verbazing en teleurstelling gaf portefeuillehouder Bobeldijk aan dat de plannen gewoon ongewijzigd door zouden gaan. Daarmee negeert het DB zomaar 42 e-mails, waarvan 6 bezwaarschriften, én tot nu toe al 237 handtekeningen onder de petitie! Het DB beweert zelfs dat de meerderheid van de bewoners juist áchter de plannen staat! Onbegrijpelijk en pertinent niet waar! Maar… de klankbordgroep geeft níet op! Blijf ze steunen! Teken de petitie op: osdorperweg.petities.nl.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 3 juli 2019.

 

Teken petitie voor veilige Osdorperweg

De klankbordgroep Oud Osdorp doet zijn best om de erg dure (3,3 miljoen euro) herinrichting van de helft van de Osdorperweg op Oud Osdorp van tafel te krijgen. Er is een petitie gestart.

Het ontwerp werkt verkeersaantrekkend, terwijl de weg en het dorp nu al bezwijken onder te snel rijdend sluipverkeer. Het geldende inrijdverbod tijdens de spits (behalve voor bestemmingsverkeer) en het 24/7 racen worden niet gehandhaafd… “Handhaving is de oplossing voor de verkeersproblemen en niet deze dure vernielende herinrichting.”, aldus de petitie-opstellers.

De stroomlijning van de inrichting op de helft van de weg vergroot (op de projectgrenzen en verderop op Oud Osdorp) juist de fiets-ONveiligheid. En, ook niet onbelangrijk, voor dit plan moet o.a. een sloot worden verlegd, waardoor de eeuwenoude cultuurhistorie van de oude dijkweg kapot wordt gemaakt. Dat zou zomaar het begin van het einde van het landelijk gebied hier kunnen inluiden en daar is al zo weinig van over in Nieuw-West…

Op www.amsterdam.nl/projecten/osdorperweg/ leest u meer over de plannen.

Eens met het verzet? Vóór behoud van cultuurhistorie en vóór vergroting van de fietsveiligheid op héél Oud Osdorp? Teken dan de petitie: www.osdorperweg.petities.nl. U hoeft hiervoor niet op Oud Osdorp te wonen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 19 juni 2019.

 

Rioolpompen Oud Osdorp

De lintbebouwing langs de Osdorperweg op Oud Osdorp ligt laag. Daarom staan bij alle percelen pompjes, die het rioolwater omhoog pompen naar het hoger gelegen riool langs de Osdorperweg.

De gemeente heeft de wettelijke plicht het afvalwater in te zamelen en af te voeren. Sommige bewoners/ondernemers kunnen in geval van storing Waternet bellen en dan komt Waternet meteen het probleem oplossen. Andere bewoners moeten hiervoor betalen. Het is niet duidelijk waarom sommigen hiervoor wel/niet moeten betalen.

Iedereen betaalt evenveel waterschapsbelasting. Je zou denken dat je daarvoor van Waternet dan ook dezelfde service krijgt. Navraag bij Waternet en het stadsdeel levert tot nu toe nog geen duidelijkheid op.

Daarom een oproep aan Oud Osdorpers: Laat aan Hans Bierman: Moet u betalen voor de service aan waternet of niet? Hans woont aan de Osdorperweg 716 en heeft als emailadres: hansdeliede@gmail.com.

Met de verzamelde informatie kan de werkgroep naar het stadsdeel en Waternet en komt er hopelijk eindelijk duidelijkheid in dit al lang slepende mysterie.

Uit: de Westerpost van 24 april 2019.

 

Werkgroep / Klankbordgroep Oud Osdorp – Jaaroverzicht 2019

Naast de gebruikelijke onderwerpen hield de werkgroep Oud Osdorp zich in 2019 o.a. bezig met: – De geluids- en verkeersoverlast die festivals in de Tuinen van West veroorzaken. De norm van 85 decibel is nergens op gestoeld en is veel te hard.

– Het initiatief om op het terrein van ‘Over de Rand’ bewonersontmoetingen te laten plaatsvinden. Na positieve reacties en aankondigingen dat de gemeente dit ging ondersteunen, heeft het DB van Nieuw-West “uit geldgebrek” nu plotseling de handen van dit project afgetrokken. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

– De verkeerssituatie op de Osdorperweg.

Upgrade Osdorperweg
De gemeente wil de helft van de Osdorperweg “upgraden”, zoals dat genoemd wordt. Hun voorstel is erg rigoureus: Op het stuk van de weg tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg wordt de sloot verlegd waardoor aan één kant een twee-richtingenfietspad kan komen. Dat zou veilig zijn voor fietsers, omdat hier zo hard wordt gereden. Maar, op de andere helft van de weg, tussen de Ookmeerweg en de Joris van den Berghweg blijft de oude situatie bestaan. Alleen al omdat hier geen ruimte is voor een vergelijkbare “upgrade”. Geldt de fietsveiligheid daar dan niet? Waarom wordt er nog altijd niet gehandhaafd op te snel en te zwaar sluipverkeer dat hier helemaal niet mag rijden? Als dat zou gebeuren, dan is die dure “upgrade” helemaal niet nodig.

Omdat bewoners langs de Osdorperweg de hele situatie rond het ontbreken van handhaving en het voorstel van de herinrichting van de Osdorperweg helemaal zat waren, hebben zij zich verenigd in de zeer actieve Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO).

Petitie
In juni lanceerde de KOO een petitie op petities.nl, die eind 2019 door 290 mensen was ondertekend. Strekking van de petitie: “De erg dure (3,3 miljoen euro kostende) herinrichting van de helft van de OsDORPerweg moet van tafel.

Het ontwerp werkt verkeersaantrekkend, terwijl de weg en het dorp nu al bezwijken onder te snel rijdend sluipverkeer. Er wordt niet gehandhaafd op het geldende inrijverbod tijdens de spits (uitgezonderd bestemmingsverkeer) en op het dag en nacht racen. Handhaving is de oplossing voor de verkeersproblemen en niet deze dure vernielende herinrichting.” Het verleggen van de sloot zorgt er bovendien voor dat het eeuwenoude cultuurlandschap van Oud Osdorp vernield wordt.

Het begin van het einde tot behoud van de cultuurhistorie van het laatste stukje landelijk buitengebied van Nieuw-West.

Onveiliger voor fietsers
De gemeente geeft toe dat de “stroomlijnende” maatregelen meer en sneller rijdend verkeer aantrekken. Men geeft geen antwoord op de vraag “hoe het dan zit met de veiligheid van fietsers op het andere deel van de weg, daar waar geen vrij liggend fietspad kán komen”.

Ondernemers zien graag dat, als de plannen worden uitgevoerd, voortaan ál het zware verkeer weer over de Osdorperweg mag gaan rijden.

Handhaving
Toen Ajax op 15 mei een belangrijke kampioenswedstrijd speelde en het doodstil was op straat, werd er (wonderlijk genoeg) wél even gehandhaafd. Tijdens de afsluiting van de N200 (Haarlemmerweg) in juli probeerden verkeersregelaars sluipautomobilisten van de Osdorperweg te weren. De handhavers werden onheus bejegend, waarna de gemeente besloot af te zien van verdere handhaving. Als er even vertraging is op de A9, staat de Osdorperweg meteen vast.

Draagvlakonderzoek
Uit een zorgvuldig en controleerbaar in oktober door de KOO gehouden draagvlakonderzoek blijkt dat 80% van de Oud Osdorpers tegen de herinrichtingsplannen van de Osdorperweg is.

Van degenen die aan het her te herinrichten stuk Osdorperweg wonen, is 88% tegen de plannen van de gemeente.

Resultaat draagvlakonderzoek Herinrichting Osdorperweg:

Ook nu zeggen de bewoners weer massaal: “Gemeente, ga nou eerst eens handhaven.”

De KOO heeft diverse keren hierover ingesproken in de stadsdeelcommissie en bij de gemeenteraad Commissie Verkeer. Steeds meer raadsleden zijn van mening dat de gemeente niet rücksichtslos de dure herinrichting moet doordrukken. Aan het eind van het verslagjaar is de strijd echter nog niet beslist. Ook de ingediende vragen zijn nog niet beantwoord. Wordt zeker vervolgd.

 

Jaarverslag 2018

Een groeiende groep bewoners zet zich in voor dit unieke stukje Amsterdam. Henk Celie heeft de Raasdorperweg en daarmee ook de werkgroep na vele jaren grote inzet verlaten.

De verkeersveiligheid op de Osdorperweg vraagt, zoals ieder jaar, helaas weer veel aandacht. Door de langdurige afsluiting van de N200 neemt de verkeersdruk nóg verder toe. De gemeente zorgt slechts mondjesmaat (eind 2018 met lasergun) voor échte handhaving. Alleen het plaatsen van verkeersborden is zinloos.

Al jaren wordt gesproken over aan- en afsluitmogelijkheden van de Tuinen van West/Osdorperweg naar de N200/Haarlemmerweg. Er zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd met wisselende conclusies. Alle opties liggen nog open. De werkgroep ziet het liefst dat alles zo blijft als het nu is en dat er dus geen directe verbinding met de N200 komt. Als er wel een verbinding komt, dan moeten bij de Joris van den Berghweg en de Tom Schreursweg – ter voorkoming van nóg meer sluipverkeer – wegafsluitingen komen.

Het leek erop dat de Osdorperweg (tussen het oude dorp en Halfweg) nu eindelijk écht aangepakt zou worden. Niet dus. Zelfs de toegezegde maandelijkse informatievoorziening is sinds april 2018 gestopt. Uiterst frustrerend. De werkgroep hoopt dat op korte termijn duidelijk wordt wat de plannen nu precies zijn en wanneer de uitvoering start.

Tussen de koeien van boer Worm heeft de RK-Parochie uit Halfweg zijn bouwplannen voor het terrein naast de oude begraafplaats aan de Osdorperweg toegelicht. Naar aanleiding van kritische geluiden wordt gekeken of een alternatief plan, dat meer in lijn is met de wensen van de direct omwonenden, mogelijk is. Er komt voor deze locatie een ‘postzegel-bestemmingsplan’ dat strijdig is met het huidige bestemmingsplan.

De beeldbepalende boerderij van boer Worm aan de Osdorperweg 571, die eigendom is van de gemeente, verkeert in slechte staat. De gemeente is gevraagd om dit achterstallig onderhoud uit te voeren.

Het kruispunt Ookmeerweg/Osdorperweg is opnieuw ingericht. De verkeerssituatie is voor fietsers een stuk veiliger geworden doordat zij nu over hun eigen stroken rijden. Automobilisten kregen meer overzicht bij het voorsorteren. Het is jammer dat de gemeente eind 2018 het werk nog altijd niet heeft afgerond: De tijdelijke (?) betonblokken zijn nog niet verwijderd en de verkeersborden (o.a.: alleen bestemmingsverkeer) zijn nog niet teruggeplaatst.

Wie vanaf de Ookmeerweg de Osdorperweg oprijdt, ziet meteen links naast Ton de Jeu twee lege kavels. De gemeente is eigenaar van deze grond en wil hier beperkte woningbouw toestaan. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Op voorwaarde dat doorzicht naar het achterland behouden blijft, kunnen hier twee woningen worden gebouwd. Daarnaast is het de bedoeling dat via deze kavel het achterliggende land bereikbaar blijft.

Evenementen op de Tuinen van West zorgden veelvuldig voor lawaai- (basdreunen) en verkeersoverlast. Na overleg besloot de gemeente alleen nog vergunning te verlenen aan andersoortige evenementen, waar bijvoorbeeld alleen akoestische muziek wordt gedraaid. Vervolgens bleek dat deze evenementen een ander publiek dat op de fiets (en niet met de auto) komt aan te trekken. Daarnaast stelt de gemeente bij grotere evenementen de inzet van verkeersregelaars verplicht. Er is bezwaar aangetekend tegen de komst van een naastgelegen kampeerterrein. Potentieel leidt dit slechts tot overlast.

Een oud plan om op het Over de Rand speel- en recreatieterrein speeltoestellen te plaatsen en hier water- en elektra-aansluitingen aan te brengen, is weer actueel. Kleine buurtactiviteiten zullen leiden tot een sterkere sociale cohesie op Oud Osdorp. Het beheer ligt bij de gemeente (i.s.m. vrijwilligers). Uit het gehouden draagvlakonderzoek blijkt dat men dit initiatief van harte steunt en dat men wil helpen. Portefeuillehouder Erik Bobeldijk en medewerkers van stadsdeel Nieuw-West hebben positief gereageerd op de plannen, die in 2019 samen met de omwonenden worden uitgewerkt.

Voor meer informatie zie: Contactpagina.