Werkgroep Oud Osdorp

De werkgroep richt zijn aandacht hoofdzakelijk op de instandhouding van het landelijke gebied van Oud Osdorp en naaste omgeving.

De werkgroep heeft zich in het verleden tot het uiterste ingespannen om te voorkomen dat vanaf de toen nog aan te leggen Westrandweg een afslag zou worden aangelegd in de Osdorper Bovenpolder.

De werkgroep ziet er voorts op toe, dat het stadsdeel bij het afgeven van bouw- en gebruiksvergunningen de voorschriften van het bestemmingsplan in acht neemt. In gevallen waarin bebouwing het landelijke karakter van het gebied dreigt te verstoren tracht de werkgroep door middel van inspraak en het kenbaar maken van zienswijzen te voorkomen dat het landschap blijvend wordt ontsierd.

Landelijk Oud Osdorp

Osdorperweg muurvast

“Beetje vertraging op de A9? Het verkeer kiest meteen massaal voor de sluiproute over de Osdorperweg!”, aldus Hans de Waal (Klankbordgroep Oud Osdorp).

“Gevolg: lange files van stilstaande auto’s met draaiende. Zelfs zónder die stinkende motoren geldt al een smogalarm…”

Teken de petitie op www.osdorperweg.petities.nl. (Foto: Trees Kaizer)

Uit: de Westerpost van 31 juli 2019.

 

Sluipverkeer teistert Oud Osdorp

Tegen de afspraak in heeft de gemeente tijdens de afsluiting van de Haarlemmerweg (N200) geen maatregelen genomen om de Osdorperweg te ontlasten.

De klankbordgroep ontving een (goedbedoelde) aankondiging over de te verwachten drukte op Oud Osdorp en reageerde stomverbaasd op dit onwelkome bericht: “De Osdorperweg ís al een racebaan voor sluipverkeer van de A9 en de gemeente doet wéér niets tegen verwacht sluipverkeer?! Dat was wél afgesproken tijdens de bijeenkomst op 25 juli 2018.

Uit het gemeentelijke verslag: Een bestuurlijk besluit moet worden genomen over tijdelijke afsluiting van de Osdorperweg tijdens de werkzaamheden aan de N200. De aanwezigen zijn het erover eens dat eenrichtingsverkeer kan voorkomen dat de Osdorperweg als sluiproute wordt gebruikt. Is men deze afspraak vergeten?”

Op het verzoek alsnog maatregelen tegen verkeersoverlast te nemen, reageerde de gemeente (samengevat) als volgt: Om te voorkomen dat u verrast werd, wilden we alvast waarschuwen voor de drukte. Uit ervaring weten we dat men zich niet aan de officiële omleidingsroute houdt.

De vorige keer hebben we de Osdorperweg afgesloten voor sluipverkeer. Men heeft zich toen tegenover onze verkeersregelaars dermate misdragen, dat wij nu geen mensen bloot willen stellen aan deze agressie.

Die scheldpartijen waren dus effectief! Is dat werkelijk het signaal dat de gemeente wil afgeven? Gemeente, ga – ook los van de opbrekingen op de N200 – toch ein-de-lijk handhaven op de Osdorperweg!

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 17 juli 2019.

 

Tijdelijke versmalling op Osdorperweg

Eind juni 2019 is op de Osdorperweg tussen het A5-viaduct en Halfweg een wegversmalling geplaatst. Het gaat om een tijdelijke maatregel van de gemeente in afwachting van de definitieve herinrichting in 2020.

(Tekst en foto: Theo Durenkamp)

Helaas is de versmalling zonder enig overleg met bewoners en werkgroep/klankbordgroep Oud Osdorp aangebracht. Met name bewoners van nabijgelegen uitritten hebben nu last van de extra filevorming, terwijl ook al is gebleken dat hulpdiensten worden geblokkeerd.

De versmalling ligt precies op de plek waar vorig jaar maart een motorrijder dodelijk verongelukte. In de berm houden de nabestaanden sinds die tijd zorgvuldig een gedenkplek in stand. Nu men bij deze versmalling voortaan op tegenliggers moet wachten, zal het verkeer zowel letterlijk als figuurlijk even stil kunnen staan bij deze fatale plek die helaas tevens symbool staat voor de gevaarlijke verkeerssituatie op de Osdorperweg…

Uit: de Westerpost van 10 juli 2019.

Zie ook: www.theodurenkamp.nl

 

Ga toch handhaven op de Osdorperweg

Dan is die dure herinrichting niet nodig

“Gooi geen geld in de sloot! Handhaaf toch eindelijk op snelheid, te zware voertuigen en dat hier in de spits alleen bestemmingsverkeer mag rijden. Dan kun je het huidige wegprofiel behouden, wordt het voor fietsers veiliger (ook op de delen van de Osdorperweg die onveranderd blijven) en blijft unieke cultuurhistorie behouden”, zo betoogden Hans de Waal en Marja Kamp van de klankbordgroep Oud Osdorp op 25 juni 2019 tijdens hun inspraak bij de Stadsdeelcommissie.

File op de A9? Dan dampende auto’s op de Osdorperweg.
Wie kan nu nog ontkennen dat er weinig sluipverkeer over de Osdorperweg rijdt?
(Foto: Marja Kamp)

Een groot aantal commissieleden stelde kritische vragen over het herinrichtingsplan, dat een verkeer aantrekkende werking heeft. Tot ieders verbazing en teleurstelling gaf portefeuillehouder Bobeldijk aan dat de plannen gewoon ongewijzigd door zouden gaan. Daarmee negeert het DB zomaar 42 e-mails, waarvan 6 bezwaarschriften, én tot nu toe al 237 handtekeningen onder de petitie! Het DB beweert zelfs dat de meerderheid van de bewoners juist áchter de plannen staat! Onbegrijpelijk en pertinent niet waar! Maar… de klankbordgroep geeft níet op! Blijf ze steunen! Teken de petitie op: osdorperweg.petities.nl.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 3 juli 2019.

 

Teken petitie voor veilige Osdorperweg

De klankbordgroep Oud Osdorp doet zijn best om de erg dure (3,3 miljoen euro) herinrichting van de helft van de Osdorperweg op Oud Osdorp van tafel te krijgen. Er is een petitie gestart.

Het ontwerp werkt verkeersaantrekkend, terwijl de weg en het dorp nu al bezwijken onder te snel rijdend sluipverkeer. Het geldende inrijdverbod tijdens de spits (behalve voor bestemmingsverkeer) en het 24/7 racen worden niet gehandhaafd… “Handhaving is de oplossing voor de verkeersproblemen en niet deze dure vernielende herinrichting.”, aldus de petitie-opstellers.

De stroomlijning van de inrichting op de helft van de weg vergroot (op de projectgrenzen en verderop op Oud Osdorp) juist de fiets-ONveiligheid. En, ook niet onbelangrijk, voor dit plan moet o.a. een sloot worden verlegd, waardoor de eeuwenoude cultuurhistorie van de oude dijkweg kapot wordt gemaakt. Dat zou zomaar het begin van het einde van het landelijk gebied hier kunnen inluiden en daar is al zo weinig van over in Nieuw-West…

Op www.amsterdam.nl/projecten/osdorperweg/ leest u meer over de plannen.

Eens met het verzet? Vóór behoud van cultuurhistorie en vóór vergroting van de fietsveiligheid op héél Oud Osdorp? Teken dan de petitie: www.osdorperweg.petities.nl. U hoeft hiervoor niet op Oud Osdorp te wonen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 19 juni 2019.

 

Rioolpompen Oud Osdorp

De lintbebouwing langs de Osdorperweg op Oud Osdorp ligt laag. Daarom staan bij alle percelen pompjes, die het rioolwater omhoog pompen naar het hoger gelegen riool langs de Osdorperweg.

De gemeente heeft de wettelijke plicht het afvalwater in te zamelen en af te voeren. Sommige bewoners/ondernemers kunnen in geval van storing Waternet bellen en dan komt Waternet meteen het probleem oplossen. Andere bewoners moeten hiervoor betalen. Het is niet duidelijk waarom sommigen hiervoor wel/niet moeten betalen.

Iedereen betaalt evenveel waterschapsbelasting. Je zou denken dat je daarvoor van Waternet dan ook dezelfde service krijgt. Navraag bij Waternet en het stadsdeel levert tot nu toe nog geen duidelijkheid op.

Daarom een oproep aan Oud Osdorpers: Laat aan Hans Bierman: Moet u betalen voor de service aan waternet of niet? Hans woont aan de Osdorperweg 716 en heeft als emailadres: hansdeliede@gmail.com.

Met de verzamelde informatie kan de werkgroep naar het stadsdeel en Waternet en komt er hopelijk eindelijk duidelijkheid in dit al lang slepende mysterie.

Uit: de Westerpost van 24 april 2019.

 

Jaarverslag 2018

Een groeiende groep bewoners zet zich in voor dit unieke stukje Amsterdam. Henk Celie heeft de Raasdorperweg en daarmee ook de werkgroep na vele jaren grote inzet verlaten.

De verkeersveiligheid op de Osdorperweg vraagt, zoals ieder jaar, helaas weer veel aandacht. Door de langdurige afsluiting van de N200 neemt de verkeersdruk nóg verder toe. De gemeente zorgt slechts mondjesmaat (eind 2018 met lasergun) voor échte handhaving. Alleen het plaatsen van verkeersborden is zinloos.

Al jaren wordt gesproken over aan- en afsluitmogelijkheden van de Tuinen van West/Osdorperweg naar de N200/Haarlemmerweg. Er zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd met wisselende conclusies. Alle opties liggen nog open. De werkgroep ziet het liefst dat alles zo blijft als het nu is en dat er dus geen directe verbinding met de N200 komt. Als er wel een verbinding komt, dan moeten bij de Joris van den Berghweg en de Tom Schreursweg – ter voorkoming van nóg meer sluipverkeer – wegafsluitingen komen.

Het leek erop dat de Osdorperweg (tussen het oude dorp en Halfweg) nu eindelijk écht aangepakt zou worden. Niet dus. Zelfs de toegezegde maandelijkse informatievoorziening is sinds april 2018 gestopt. Uiterst frustrerend. De werkgroep hoopt dat op korte termijn duidelijk wordt wat de plannen nu precies zijn en wanneer de uitvoering start.

Tussen de koeien van boer Worm heeft de RK-Parochie uit Halfweg zijn bouwplannen voor het terrein naast de oude begraafplaats aan de Osdorperweg toegelicht. Naar aanleiding van kritische geluiden wordt gekeken of een alternatief plan, dat meer in lijn is met de wensen van de direct omwonenden, mogelijk is. Er komt voor deze locatie een ‘postzegel-bestemmingsplan’ dat strijdig is met het huidige bestemmingsplan.

De beeldbepalende boerderij van boer Worm aan de Osdorperweg 571, die eigendom is van de gemeente, verkeert in slechte staat. De gemeente is gevraagd om dit achterstallig onderhoud uit te voeren.

Het kruispunt Ookmeerweg/Osdorperweg is opnieuw ingericht. De verkeerssituatie is voor fietsers een stuk veiliger geworden doordat zij nu over hun eigen stroken rijden. Automobilisten kregen meer overzicht bij het voorsorteren. Het is jammer dat de gemeente eind 2018 het werk nog altijd niet heeft afgerond: De tijdelijke (?) betonblokken zijn nog niet verwijderd en de verkeersborden (o.a.: alleen bestemmingsverkeer) zijn nog niet teruggeplaatst.

Wie vanaf de Ookmeerweg de Osdorperweg oprijdt, ziet meteen links naast Ton de Jeu twee lege kavels. De gemeente is eigenaar van deze grond en wil hier beperkte woningbouw toestaan. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Op voorwaarde dat doorzicht naar het achterland behouden blijft, kunnen hier twee woningen worden gebouwd. Daarnaast is het de bedoeling dat via deze kavel het achterliggende land bereikbaar blijft.

Evenementen op de Tuinen van West zorgden veelvuldig voor lawaai- (basdreunen) en verkeersoverlast. Na overleg besloot de gemeente alleen nog vergunning te verlenen aan andersoortige evenementen, waar bijvoorbeeld alleen akoestische muziek wordt gedraaid. Vervolgens bleek dat deze evenementen een ander publiek dat op de fiets (en niet met de auto) komt aan te trekken. Daarnaast stelt de gemeente bij grotere evenementen de inzet van verkeersregelaars verplicht. Er is bezwaar aangetekend tegen de komst van een naastgelegen kampeerterrein. Potentieel leidt dit slechts tot overlast.

Een oud plan om op het Over de Rand speel- en recreatieterrein speeltoestellen te plaatsen en hier water- en elektra-aansluitingen aan te brengen, is weer actueel. Kleine buurtactiviteiten zullen leiden tot een sterkere sociale cohesie op Oud Osdorp. Het beheer ligt bij de gemeente (i.s.m. vrijwilligers). Uit het gehouden draagvlakonderzoek blijkt dat men dit initiatief van harte steunt en dat men wil helpen. Portefeuillehouder Erik Bobeldijk en medewerkers van stadsdeel Nieuw-West hebben positief gereageerd op de plannen, die in 2019 samen met de omwonenden worden uitgewerkt.

Voor meer informatie zie: Contactpagina.