Werkgroep Oud Osdorp

De werkgroep richt zijn aandacht hoofdzakelijk op de instandhouding van het landelijke gebied van Oud Osdorp en naaste omgeving.

De werkgroep heeft zich in het verleden tot het uiterste ingespannen om te voorkomen dat vanaf de toen nog aan te leggen Westrandweg een afslag zou worden aangelegd in de Osdorper Bovenpolder.

Verkeersdrukte Osdorperweg
De verkeersdrukte op de smalle Osdorperweg tussen de Ookmeerweg en Halfweg is een bron van permanente zorg voor de werkgroep. Voor de berichten over de problemen rond de verkeersdrukte over de Osdorperweg, zie de aparte pagina: Osdorperweg.

Evenementenbeleid Polderheuvel Oud Osdorp
Ook over het evenementenbeleid rond de Polderheuvel in Oud Osdorp veel te doen. Voor de berichten hierover, zie de aparte pagina: Evenementenbeleid Polderheuvel Oud Osdorp.

Bouw- en gebruiksvergunningen
De werkgroep ziet er voorts op toe, dat het stadsdeel bij het afgeven van bouw- en gebruiksvergunningen de voorschriften van het bestemmingsplan in acht neemt. In gevallen waarin bebouwing het landelijke karakter van het gebied dreigt te verstoren tracht de werkgroep door middel van inspraak en het kenbaar maken van zienswijzen te voorkomen dat het landschap blijvend wordt ontsierd.

Zeven partijen over twee actuele issues in het landelijke gebied: Oud Osdorp
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is aan zeven deelnemende partijen voorgelegd wat hun standpunten zijn t.a.v. twee belangrijke kwesties in het landelijke gebied van Oud Osdorp: de ‘Osdorperweg’ en ‘Vrije doorzichten langs de Osdorperweg’. Meer hierover is te lezen op: .

Zie ook: Zeven partijen over vier actuele issues in het landelijke gebied – Oud Osdorp (pdf)

Landelijk Oud Osdorp

Werkgroep / Klankbordgroep Oud Osdorp – Jaaroverzicht 2021

Verkeer Osdorperweg
De Osdorperweg tussen de Ookmeerweg en Halfweg is een zeer oude en smalle veendijk met alleen aan de Ookmeerwegzijde een apart fietspad en alleen middenin het lintdorp een klein stukje voetpad.

De Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) blijft zich – ondanks het soms wel hopeloze karakter van de materie – inzetten om de veiligheid op deze overbelaste en levensgevaarlijke smalle racebaan te verbeteren. Hiervoor dient:

* het aantal verkeersbewegingen drastisch omlaag gebracht te worden, omdat de weg alleen bedoeld is voor bestemmingsverkeer, oftewel beschouwd moet worden als een ‘erfontsluitingsweg’ en dus geen doorgaande route is;

* het vrachtwagenverbod (voor te brede en te zware wagens) dat al sinds 1963 van kracht is, maar waarvan de gemeente het verkeersbesluit plotseling kwijt lijkt te zijn, gehandhaafd te worden;

* ingericht te worden als een 30 km-zone met adequate handhaving daarop;

* in zijn geheel een stevige opknapbeurt te krijgen, die vooral de fietsveiligheid verbetert.

Fietsveiligheid centraal
De Osdorperweg is deels Plusnet en deels Hoofdnet Fiets. Toch is de weg onveilig en wordt er niet gehandhaafd. Al decennia is duidelijk dat er tegenstrijdige belangen tussen ondernemers en bewoners spelen, maar de gemeente stelt de (fiets)veiligheid nog altijd niet centraal. Telkens weer schuift men echte oplossingen op de lange baan, stelt men nieuwe overleggroepen in en kiest men voor dure tijdelijke noodoplossingen.

Dit geldt bijvoorbeeld voor:
* het tijdelijk opknappen van een deel van het voetpad dat al na een week begon af te brokkelen;
* de tijdelijke aanleg van vijf (uiteindelijk maar vier) nieuwe wegversmallingen op de Osdorperweg die de veiligheid zouden moeten verhogen, maar zeker voor de zwakkere verkeersdeelnemers gevaarlijke situaties opleveren;
* de definitieve instelling van eenrichtingsverkeer op een deel van de Tom Schreursweg, zonder eerst te bekijken welke gevolgen dat heeft voor het verkeersbeeld elders in het gebied, zoals op een deel van de Osdorperweg.

En dat terwijl de simpele (tijdelijke) oplossing: snelheidscontrole met behulp van camera’s morgen al te realiseren is.

Net als op de Sloterweg?
Het huidige collegebeleid leidde ertoe dat de zeer vergelijkbare problematiek op de Sloterweg nu eindelijk wordt opgelost. “Dan is het toch niet meer dan logisch dat eenzelfde besluit ook voor de Osdorperweg genomen kan worden”, laat de immer optimistische KOO weten. Ondertussen heeft de gemeente laten weten dat het broodnodige, steeds maar weer uitgestelde groot onderhoud aan (een deel van) de weg op zijn vroegst nu in februari 2022 van start gaat. Gaat het dan om een verbreding van de weg? Niet als het aan de bewoners en de KOO ligt.

Bestemmingsplan
Bewoners van Oud Osdorp hebben zich verenigd in de ‘Buurtgroep Oud Osdorp’ en hebben sinds begin 2021 tevergeefs geprobeerd woningbouw op de oude begraafplaats tegen te houden. De gemeente heeft deze zaak bij de rechter gewonnen. De prangende vraag blijft: “Waarom staat de gemeente in vredesnaam de bouw van deze veel te hoge woningen bij de monumentale begraafplaats toe, terwijl dat niet hoeft?” De buurtgroep is bang dat, nu dit bouwplan wordt goedgekeurd, dit de deur wagenwijd openzet voor andere projectontwikkelaars om nu nog open percelen langs de Osdorperweg vol te bouwen. Dat is volgens hen het begin van het einde van het nu nog open landschap van Oud Osdorp.

 

Omgevingsvisie Amsterdam 2050: bedreiging voor het landelijke gebied

Tot en met 3 maart 2021 kon iedereen via omgevingsvisie@amsterdam.nl reageren op de ‘ontwerp-omgevingsvisie Amsterdam 2050’.

In deze Visie staan heel veel plannen, die officieel nog geen status hebben. Het gaat vaak om ‘proefballonnetjes’ die, als ze doorgaan, grote afbreuk zouden doen aan het landelijke karakter van Sloten en Oud Osdorp.

Hoewel het officieel dus slechts nog om “agenderende en richtinggevende” plannen gaat, is het wel van belang om nu al van ons te laten horen. Of we deze plannen meteen van tafel krijgen, is de vraag. Maar, ook als ze (onderin) die beruchte ambtelijke lades blijven liggen, dan is dat tenminste wél met de aantekening dat er veel verzet tegen bestaat…

De grootste schade van deze plannen is te verwachten in Oud Osdorp en in De Oeverlanden. In Oud Osdorp lijkt tóch weer sprake zijn van een afslag van de Westrandweg (A5) en dat zou desastreus zijn voor het landelijke gebied. Hieronder meer daarover.

Westrandweg (paars) met afslag (rood) in de Omgevingsvisie 2050. In rood aangegeven de geplande afslag, dwars door de Osdorper Bovenpolder.

Oud Osdorp
Zoals gebruikelijk, heeft de gemeente ook nu weer begerig zijn oog laten vallen op Oud Osdorp. Er mogen geen woningen komen, want te dicht bij Schiphol. De Lutkemeerpolder staat uiteraard ingetekend als bedrijventerrein. Als de gemeente zijn eigen Visie goed zou lezen, dan zou die bestemming daar ‘stadslandbouw’ moeten zijn. Onder andere op pagina 188 van de Visie legt de gemeente namelijk zelf uit hoe belangrijk het is om juist binnen de gemeentegrenzen ruimte te bieden aan stadslandbouw, vergroening en productie van gezond voedsel.

Einde polderlandschap?
Nieuw-West koestert al jaren zijn ‘Westrandscheg’, een groene long, die de leefbaarheid in het hele stadsdeel verbetert. Die scheg biedt immers aan iedereen ‘groen dicht bij huis’ en vergroot de leefbaarheid in het stadsdeel. De gemeente wil deze scheg, die grotendeels in Oud Osdorp ligt en tegenwoordig de ‘Scheg van West’ heet, wel behouden, maar degraderen tot “samenhangend landschapspark”. In de praktijk betekent dat dat er allerlei “groene en recreatieve initiatieven in het groen” mogen komen. Dat klinkt ongevaarlijk, maar dit betekent wél dat het weidse middeleeuwse polderlandschap, waar nu nog veel weidevogels broeden, zomaar anders bestemd kan worden.

Het weidse polderland van de Osdorper Bovenpolder is de plek waar ter plaatse van de dwarswetering de geplande afslag van de Westrandweg in de Omgevingsvisie 2050 zou moeten komen.

Klaverblad-afslag Westrandweg?
Na het omleggen van de A9 rond Badhoevedorp besloot de gemeente Amsterdam om geen afslag van de A5 (Westrandweg) in Oud Osdorp aan te leggen. Dat zou namelijk het polderlandschap vernielen en dat zou tot een ongewenste aanzuiging van sluipverkeer leiden. De kans op de komst van nóg meer bedrijventerreinen zou verder worden vergoot. Een ongewenste ontwikkeling dus. Helaas is dat afslag-plan tóch niet vergeten en komt het in deze Visie 2050 weer uit die beruchte bureaulade tevoorschijn. Dat dit voornemen totaal strijdig is met het behoud van de ‘Scheg van West’ en het principe dat autoverkeer moet worden teruggedrongen, vergeet men gemakshalve maar even.

Bovendien staat dit voornemen ook haaks op deze uitspraak in de Visie: “Ook de cultuurhistorische waarden, denk bijvoorbeeld aan oude dijkjes en slootpatronen, beschermen en herstellen we, waar mogelijk”. De A5 is een rijksweg op een hoge dijk. Aan weerszijden hiervan is ‘compensatiegroen’ aangelegd. Als er een afslag zou komen, dan gaat de gemeente in tegen zijn eigen beleid en worden gemaakte afspraken grof geschonden. Bovendien, deze afslag wordt op de plattegronden in de Visie als een smal zijweggetje ingetekend.

Maar, iedereen weet dat, áls hier een afslag zou komen, dat het dan om een grote klaverblad-constructie gaat. Alleen dán kun je namelijk het hoogteverschil vanaf de dijk naar de polder overbruggen en veilig in- en uitvoegen op de rijksweg. Als die afslag er komt, betekent dit dus het einde van het cultuurhistorisch belangwekkende landschap van Oud Osdorp. Terwijl de gemeente tegelijkertijd juist zelf aangeeft zo te hechten aan het behoud hiervan… Nog een vraag: Als die afslag er al komt, waar moet al dat verkeer dan heen? Dat kan de smalle polderweg, de Lutkemeerweg, toch niet verwerken? Oud Osdorp kampt nu al onder de zware last van veel te veel sluipverkeer…

Geef uw mening!
De plannen in de Visie worden netjes ‘verpakt’ in wollige goed klinkende terminologie, zodat ze in eerste instantie niet zo bedreigend overkomen. Want, wie is er nu tegen een “duurzame, klimaatneutrale, klimaatbestendige, vitale, bereikbare, gezonde, veilige, leefbare en natuurlijke stad”? Dat klinkt toch allemaal prachtig? Maar, wie goed leest, ziet de bedreigingen.

Het is onmogelijk om deze zichzelf tegensprekende Visie 2050 vol welluidende terminologie in een artikel te verwoorden. Het is nu nog niet te zeggen welke delen van deze Visie door de gemeente serieus uitgewerkt en omgezet gaan worden in beleid. Hopelijk lukt het om de gemeente hierin bij te sturen. Als de gemeente merkt dat er veel verzet tegen bepaalde proefballonnetjes bestaat, komen die plannen misschien onderop de stapel. Of, nog beter, verdwijnen ze voorlopig weer in de lades…

Via deze link www.amsterdam2050.nl kunt u zelf u oordeel vormen over de Visie 2050. Tot en met 3 maart 2021 kunt u uw zienswijze indienen via: omgevingsvisie@amsterdam.nl. Aangezien het plan nogal omvangrijk is, vraagt de gemeente aan iedereen de onderwerpen waarover de zienswijze gaat bovenaan apart te benoemen. Geeft u vooral ook duidelijk aan wat u wél of juist niet wilt dat er gaat gebeuren. Vergeet ook niet uw naam en adres te vermelden.

Tamar Frankfurther, 24 februari 2021.

Zie ook: Omgevingsvisie Amsterdam 2050: bedreiging voor het landelijke gebied

 

Werkgroep / Klankbordgroep Oud Osdorp – Jaaroverzicht 2020

Op Oud Osdorp speelden in 2020 twee grote onderwerpen: De Osdorperweg en het nieuwe festivalbeleid van de gemeente Amsterdam op evenemententerrein Polderheuvel.

Verkeer Osdorperweg

Osdorperweg móet veilig worden
Ook in 2020 stond Osdorperweg op Oud Osdorp (vanaf de Ookmeerweg tot Halfweg) weer vol in de belangstelling. Het jaar begon positief toen het lukte om de dure herinrichtingsplannen voor de weg van tafel te krijgen. Tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg blijft de cultuurhistorie dus intact. De sloot blijft waar die ligt en er komt ook geen tweerichtings vrijliggend fietspad. De Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) is trots op dit resultaat.

Te druk en slecht wegdek
De klankbordgroep pakte meteen door. Immers: het verhogen van de veiligheid op de Osdorperweg was minstens net zo belangrijk: “Als hier toch groot onderhoud aan de weg plaatsvindt, maak de weg dan meteen ook veiliger.” Volgens de landelijk geldende CROW-normen valt de weg níet onder het Hoofdnet Auto, maar onder het ‘Plusnet Fiets’ en is de weg alleen bedoeld voor bestemmingsverkeer. De Osdorperweg wordt nu echter gebruikt als drukke verbindingsroute voor doorgaand verkeer. Als het rustig is, rijdt het verkeer veel te hard en bij drukte staan er lange files sluipverkeer van en naar de A9. Daarnaast is zware vrachtverkeer, dat hier officieel verboden is, de laatste jaren enorm toegenomen. Handhaving hierop ontbreekt immers volledig. Hierdoor is de weg erg gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. De oude veendijk heeft erg te lijden onder de toegenomen verkeersbelasting en er is inmiddels sprake van ernstig achterstallig onderhoud. Vooral de fietsers moeten goed opletten: rijd niet in een scheur! Ook het voetpad verkeert in slechte staat. Kortom, er moest nu – na ruim zestig jaar aandacht vragen voor deze zaak – eindelijk actie komen.

Elektronische knip
Na diverse overlegmomenten tussen bewoners en ondernemers met de omgevingsmanager, is in het voorjaar 2020 uiteindelijk de keuze gevallen op selectieve toegang door middel van een elektronische knip (camera). Over de exacte locatie wordt nog verder nagedacht, maar na inspraakavonden in september concludeerde de gemeente dat een meerderheid van bewoners en ondernemers deze optie ondersteunt. Van de 93 mensen die toen hun mening gaven, was 60% vóór en 24% tegen.

Selectieve toegang betekent dat alle woningen en bedrijven altijd via minimaal één kant bereikbaar blijven, maar dat doorgaand verkeer wordt geweerd en gebruik moet maken van het Hoofdnet Auto. Bewoners en bedrijven kunnen eenvoudig ontheffingen krijgen. Toch bleek helaas tijdens een overleg in november dat dit resultaat voor de portefeuillehouder Erik Bobeldijk niet voldoende zou zijn om van start te gaan met de maatregelen. Hij startte, als herhaling van eerdere onderzoeken, wéér een nieuw verkeerstechnisch onderzoek. De KOO betreurde deze vertraging. Dit betekende weer uitstel van tenminste een half jaar. Grote vraag voor de KOO blijft: Hoe kan dit traject snel weer vlotgetrokken worden? Het is immers onverantwoord om de bestaande verkeerssituatie langer te laten voortduren. Het is nu aan de gemeente om van 2021 het jaar te maken waarin er eindelijk besloten wordt hoe de Osdorperweg veilig kan worden. En met z’n allen ondertussen maar hopen dat er geen ernstige ongelukken gebeuren.

Festivalbeleid evenemententerrein Polderheuvel

Aanvankelijk was er geen wolkje aan de lucht. De voorstellen in het ‘Programma van eisen Westrandweg’ uit 2008 beloofden dat er in de Tuinen van West alleen kleinschalige evenementen, passend binnen het karakter van het gebied, op de Polderheuvel georganiseerd zouden worden. De gemeente had echter nieuwe evenementenlocaties in Amsterdam nodig en bepaalde daarom in 2017 in zijn eigen rapport ‘Onderzoek Evenementenlocaties’ dat de Polderheuvel voor festivals een zogenaamde ‘categorie 3-locatie’ werd. Dat betekent: De locatie is, onder beperkende voorwaarden (m.b.t muziekversterking en onder toepassing van een verruiming van de algemeen geldende geluidsnormen), redelijk geschikt voor evenementen. Daarbij werd voorbijgegaan aan de eerdere uitspraken over de noodzakelijke kleinschaligheid. Toen begon de ‘salamitactiek’ tot het verder oprekken van toegestane evenementen. In het concept beleidsplan ‘Evenementen 2021’ bleek de Polderheuvel plotseling bevorderd tot ‘categorie 1-locatie’ voor evenementen, terwijl er fysiek niets is veranderd sinds 2017.

Bezwaar en aanbevelingen
Zowel de Dorpsraad (werkgroep Oud Osdorp) als het actiecomité tegen festivallawaai ‘Geen N1′ maakten bezwaar: Hoe kan de gemeente in 2017 zélf constateren dat hier géén grootschalige dance-evenementen kunnen plaatsvinden en in 2020 plotseling vinden dat grootschalige dance-evenementen hier wél verantwoord en dus toegestaan zijn? Als dit beleidsplan wordt aangenomen, betekent dit dat heel Oud Osdorp en omgeving voortaan op zomerse weekenden ongevraagd overdag en tot ’s avonds laat mag ‘meegenieten’ van keiharde basdreunmuziek van dancefestivals en versterkt geschreeuw van Dj’s. In 2021 zal deze procedure vervolgd worden. De werkgroep zal dit proces nauwgezet volgen en zal zich, in samenwerking met GeenN1, maximaal inzetten om de komst van (grootschalige) dance-evenementen op de Polderheuvel te voorkomen. Lees verder op op www.geenn1.nl.

Over de Rand

Goed nieuws: Hetty Worm-Kuijper is er samen met Gerrit Oostendorp van de Dorpsraad in geslaagd voor ‘Over de Rand’ een prachtige gemeentelijke subsidie van € 85.000,- te verkrijgen. Dit bedrag zal gebruikt worden voor de inrichting van de nieuwe speeltuin op het terrein op de hoek Osdorperweg / Joris van den Berghweg. Een groot bedrag, waarmee heel wat gedaan kan worden. Een al heel lang levende wens gaat in 2021 dan in vervulling: Over de Rand gaat weer bloeien!

 

Rioolpompen Oud Osdorp

De lintbebouwing langs de Osdorperweg op Oud Osdorp ligt laag. Daarom staan bij alle percelen pompjes, die het rioolwater omhoog pompen naar het hoger gelegen riool langs de Osdorperweg.

De gemeente heeft de wettelijke plicht het afvalwater in te zamelen en af te voeren. Sommige bewoners/ondernemers kunnen in geval van storing Waternet bellen en dan komt Waternet meteen het probleem oplossen. Andere bewoners moeten hiervoor betalen. Het is niet duidelijk waarom sommigen hiervoor wel/niet moeten betalen.

Iedereen betaalt evenveel waterschapsbelasting. Je zou denken dat je daarvoor van Waternet dan ook dezelfde service krijgt. Navraag bij Waternet en het stadsdeel levert tot nu toe nog geen duidelijkheid op.

Daarom een oproep aan Oud Osdorpers: Laat aan Hans Bierman: Moet u betalen voor de service aan waternet of niet? Hans woont aan de Osdorperweg 716 en heeft als emailadres: hansdeliede@gmail.com.

Met de verzamelde informatie kan de werkgroep naar het stadsdeel en Waternet en komt er hopelijk eindelijk duidelijkheid in dit al lang slepende mysterie.

Uit: de Westerpost van 24 april 2019.

 

Werkgroep / Klankbordgroep Oud Osdorp – Jaaroverzicht 2019

Naast de gebruikelijke onderwerpen hield de werkgroep Oud Osdorp zich in 2019 o.a. bezig met: – De geluids- en verkeersoverlast die festivals in de Tuinen van West veroorzaken. De norm van 85 decibel is nergens op gestoeld en is veel te hard.

– Het initiatief om op het terrein van ‘Over de Rand’ bewonersontmoetingen te laten plaatsvinden. Na positieve reacties en aankondigingen dat de gemeente dit ging ondersteunen, heeft het DB van Nieuw-West “uit geldgebrek” nu plotseling de handen van dit project afgetrokken. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

– De verkeerssituatie op de Osdorperweg.

Upgrade Osdorperweg
De gemeente wil de helft van de Osdorperweg “upgraden”, zoals dat genoemd wordt. Hun voorstel is erg rigoureus: Op het stuk van de weg tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg wordt de sloot verlegd waardoor aan één kant een twee-richtingenfietspad kan komen. Dat zou veilig zijn voor fietsers, omdat hier zo hard wordt gereden. Maar, op de andere helft van de weg, tussen de Ookmeerweg en de Joris van den Berghweg blijft de oude situatie bestaan. Alleen al omdat hier geen ruimte is voor een vergelijkbare “upgrade”. Geldt de fietsveiligheid daar dan niet? Waarom wordt er nog altijd niet gehandhaafd op te snel en te zwaar sluipverkeer dat hier helemaal niet mag rijden? Als dat zou gebeuren, dan is die dure “upgrade” helemaal niet nodig.

Omdat bewoners langs de Osdorperweg de hele situatie rond het ontbreken van handhaving en het voorstel van de herinrichting van de Osdorperweg helemaal zat waren, hebben zij zich verenigd in de zeer actieve Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO).

Petitie
In juni lanceerde de KOO een petitie op petities.nl, die eind 2019 door 290 mensen was ondertekend. Strekking van de petitie: “De erg dure (3,3 miljoen euro kostende) herinrichting van de helft van de OsDORPerweg moet van tafel.

Het ontwerp werkt verkeersaantrekkend, terwijl de weg en het dorp nu al bezwijken onder te snel rijdend sluipverkeer. Er wordt niet gehandhaafd op het geldende inrijverbod tijdens de spits (uitgezonderd bestemmingsverkeer) en op het dag en nacht racen. Handhaving is de oplossing voor de verkeersproblemen en niet deze dure vernielende herinrichting.” Het verleggen van de sloot zorgt er bovendien voor dat het eeuwenoude cultuurlandschap van Oud Osdorp vernield wordt.

Het begin van het einde tot behoud van de cultuurhistorie van het laatste stukje landelijk buitengebied van Nieuw-West.

Onveiliger voor fietsers
De gemeente geeft toe dat de “stroomlijnende” maatregelen meer en sneller rijdend verkeer aantrekken. Men geeft geen antwoord op de vraag “hoe het dan zit met de veiligheid van fietsers op het andere deel van de weg, daar waar geen vrij liggend fietspad kán komen”.

Ondernemers zien graag dat, als de plannen worden uitgevoerd, voortaan ál het zware verkeer weer over de Osdorperweg mag gaan rijden.

Handhaving
Toen Ajax op 15 mei een belangrijke kampioenswedstrijd speelde en het doodstil was op straat, werd er (wonderlijk genoeg) wél even gehandhaafd. Tijdens de afsluiting van de N200 (Haarlemmerweg) in juli probeerden verkeersregelaars sluipautomobilisten van de Osdorperweg te weren. De handhavers werden onheus bejegend, waarna de gemeente besloot af te zien van verdere handhaving. Als er even vertraging is op de A9, staat de Osdorperweg meteen vast.

Draagvlakonderzoek
Uit een zorgvuldig en controleerbaar in oktober door de KOO gehouden draagvlakonderzoek blijkt dat 80% van de Oud Osdorpers tegen de herinrichtingsplannen van de Osdorperweg is.

Van degenen die aan het her te herinrichten stuk Osdorperweg wonen, is 88% tegen de plannen van de gemeente.

Resultaat draagvlakonderzoek Herinrichting Osdorperweg:

Ook nu zeggen de bewoners weer massaal: “Gemeente, ga nou eerst eens handhaven.”

De KOO heeft diverse keren hierover ingesproken in de stadsdeelcommissie en bij de gemeenteraad Commissie Verkeer. Steeds meer raadsleden zijn van mening dat de gemeente niet rücksichtslos de dure herinrichting moet doordrukken. Aan het eind van het verslagjaar is de strijd echter nog niet beslist. Ook de ingediende vragen zijn nog niet beantwoord. Wordt zeker vervolgd.

 

Jaaroverzicht 2018

Een groeiende groep bewoners zet zich in voor dit unieke stukje Amsterdam. Henk Celie heeft de Raasdorperweg en daarmee ook de werkgroep na vele jaren grote inzet verlaten.

De verkeersveiligheid op de Osdorperweg vraagt, zoals ieder jaar, helaas weer veel aandacht. Door de langdurige afsluiting van de N200 neemt de verkeersdruk nóg verder toe. De gemeente zorgt slechts mondjesmaat (eind 2018 met lasergun) voor échte handhaving. Alleen het plaatsen van verkeersborden is zinloos.

Al jaren wordt gesproken over aan- en afsluitmogelijkheden van de Tuinen van West/Osdorperweg naar de N200/Haarlemmerweg. Er zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd met wisselende conclusies. Alle opties liggen nog open. De werkgroep ziet het liefst dat alles zo blijft als het nu is en dat er dus geen directe verbinding met de N200 komt. Als er wel een verbinding komt, dan moeten bij de Joris van den Berghweg en de Tom Schreursweg – ter voorkoming van nóg meer sluipverkeer – wegafsluitingen komen.

Het leek erop dat de Osdorperweg (tussen het oude dorp en Halfweg) nu eindelijk écht aangepakt zou worden. Niet dus. Zelfs de toegezegde maandelijkse informatievoorziening is sinds april 2018 gestopt. Uiterst frustrerend. De werkgroep hoopt dat op korte termijn duidelijk wordt wat de plannen nu precies zijn en wanneer de uitvoering start.

Tussen de koeien van boer Worm heeft de RK-Parochie uit Halfweg zijn bouwplannen voor het terrein naast de oude begraafplaats aan de Osdorperweg toegelicht. Naar aanleiding van kritische geluiden wordt gekeken of een alternatief plan, dat meer in lijn is met de wensen van de direct omwonenden, mogelijk is. Er komt voor deze locatie een ‘postzegel-bestemmingsplan’ dat strijdig is met het huidige bestemmingsplan.

De beeldbepalende boerderij van boer Worm aan de Osdorperweg 571, die eigendom is van de gemeente, verkeert in slechte staat. De gemeente is gevraagd om dit achterstallig onderhoud uit te voeren.

Het kruispunt Ookmeerweg/Osdorperweg is opnieuw ingericht. De verkeerssituatie is voor fietsers een stuk veiliger geworden doordat zij nu over hun eigen stroken rijden. Automobilisten kregen meer overzicht bij het voorsorteren. Het is jammer dat de gemeente eind 2018 het werk nog altijd niet heeft afgerond: De tijdelijke (?) betonblokken zijn nog niet verwijderd en de verkeersborden (o.a.: alleen bestemmingsverkeer) zijn nog niet teruggeplaatst.

Wie vanaf de Ookmeerweg de Osdorperweg oprijdt, ziet meteen links naast Ton de Jeu twee lege kavels. De gemeente is eigenaar van deze grond en wil hier beperkte woningbouw toestaan. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Op voorwaarde dat doorzicht naar het achterland behouden blijft, kunnen hier twee woningen worden gebouwd. Daarnaast is het de bedoeling dat via deze kavel het achterliggende land bereikbaar blijft.

Evenementen op de Tuinen van West zorgden veelvuldig voor lawaai- (basdreunen) en verkeersoverlast. Na overleg besloot de gemeente alleen nog vergunning te verlenen aan andersoortige evenementen, waar bijvoorbeeld alleen akoestische muziek wordt gedraaid. Vervolgens bleek dat deze evenementen een ander publiek dat op de fiets (en niet met de auto) komt aan te trekken. Daarnaast stelt de gemeente bij grotere evenementen de inzet van verkeersregelaars verplicht. Er is bezwaar aangetekend tegen de komst van een naastgelegen kampeerterrein. Potentieel leidt dit slechts tot overlast.

Een oud plan om op het Over de Rand speel- en recreatieterrein speeltoestellen te plaatsen en hier water- en elektra-aansluitingen aan te brengen, is weer actueel. Kleine buurtactiviteiten zullen leiden tot een sterkere sociale cohesie op Oud Osdorp. Het beheer ligt bij de gemeente (i.s.m. vrijwilligers). Uit het gehouden draagvlakonderzoek blijkt dat men dit initiatief van harte steunt en dat men wil helpen. Portefeuillehouder Erik Bobeldijk en medewerkers van stadsdeel Nieuw-West hebben positief gereageerd op de plannen, die in 2019 samen met de omwonenden worden uitgewerkt.

Voor meer informatie zie: Contactpagina.