Werkgroep Oud Osdorp

De werkgroep richt zijn aandacht hoofdzakelijk op de instandhouding van het landelijke gebied van Oud Osdorp en naaste omgeving.

De werkgroep heeft zich in het verleden tot het uiterste ingespannen om te voorkomen dat vanaf de toen nog aan te leggen Westrandweg een afslag zou worden aangelegd in de Osdorper Bovenpolder.

De werkgroep ziet er voorts op toe, dat het stadsdeel bij het afgeven van bouw- en gebruiksvergunningen de voorschriften van het bestemmingsplan in acht neemt. In gevallen waarin bebouwing het landelijke karakter van het gebied dreigt te verstoren tracht de werkgroep door middel van inspraak en het kenbaar maken van zienswijzen te voorkomen dat het landschap blijvend wordt ontsierd.

Landelijk Oud Osdorp

 

Osdorperweg: geknipt voor een oplossing

Een belangrijke uitspraak van de gemeente over de Osdorperweg: alleen nog bestemmingsverkeer. En dat betekent dat de inrichting totaal anders wordt.

Het dure plan van vorig jaar, nl. een apart fietspad naast de weg waarvoor het dijklichaam moest worden verbreed en de sloot moest worden verlegd, is hiermee van de baan.

Een doorbraak en dus een succes voor de Klankbordgroep Oud Osdorp. Want dat betekent niet langer sluipverkeer dat met hoge snelheid de weg gebruikt als doorgangsroute over een weg die daarvoor totaal niet geschikt is.

Grote vraag is nu vooral: hoe wordt er straks gehandhaafd? Er zijn verschillende manieren, elk met hun voors en tegens: met een knip, of met een inrijverbod voor doorgaand verkeer d.m.v. cameracontrole en kentekenregistratie.

Voorbeeld van een beweegbare afsluiting.

Eén of twee knippen?
Een knip betekent dat ergens halverwege de weg een afsluiting komt. Met een evt. verzinkbare paal  kunnen auto’s niet verder rijden, voetgangers en fietsers wel. Een voorbeeld daarvan is de Lutkemeerweg, een van de zijwegen van de Osdorperweg.

De Lutkemeerweg is al jaren opgeknipt. Een bord geeft het doodlopend karakter aan en de huisnummers die wél bereikt kunnen worden.

Voordeel van deze opknipping van de weg in twee doodlopende stukken is dat alle verkeer tóch op elk adres kan komen. Wél moet je van tevoren weten van welke kant je de Osdorperweg moet inrijden. Een bord aan het begin van beide kanten moet dan aangeven dat de weg doodloopt en alleen bereikbaar is voor deze of gene huisnummers.

De eerste week zul je misschien misrijden, maar daarna is het iedereen duidelijk. De verzinkbare paal is vooral bedoeld voor hulpdiensten. Maar óók kan er ontheffing aan bepaalde bewoners en gebruikers worden verleend. Met een zender of pas kunnen zij de paal dan laten zakken, zoals in de Kalverstraat en op het Museumplein. Vraag is dan wel: wie krijgen een dergelijke ontheffing?

Waar de knip?
Op de Osdorperweg zou de knip met de verzinkbare paal kunnen komen onder of vlakbij het A5-viaduct. Alleen bewoners, ondernemers en hun bezoekers zullen dan nog over de weg rijden, althans het deel tussen Joris van den Berghweg en Tom Schreursweg. Om ook het stuk tussen Joris van den Berghweg en Ookmeerweg van doorgaand verkeer te ontlasten zou een knip ter hoogte van het oorlogsmonument kunnen komen.

Als één of twee knippen worden aangebracht, is cameracontrole niet nodig. Er rijdt dan alleen nog bestemmingsverkeer en massale snelheidsovertredingen zullen daarmee van de baan zijn. Ingewikkelde juridische zaken die gaan spelen bij een inrijverbod voor doorgaand verkeer, dus met kentekenregistratie en ontheffing voor bewoners en ondernemers, zijn dan ook niet aan de orde. Dit betekent tevens dat de methode van een knip (of twee knippen) relatief snel kan worden gerealiseerd.

Deze methode zou ook nog kunnen worden toegepast als voorlopige oplossing in afwachting van selectieve toegang tot het gebied met cameracontrole en kentekenregistratie. Tal van juridische haarkloverijen (denk o.a. aan de vermaledijde privacy-discussie) kunnen anders nog weleens jaren gaan vergen om uiteindelijk tot een afsluiting voor doorgaand verkeer te leiden, of… helemaal niet….

Al sinds 2014 geldt een inrijverbod voor auto’s tijdens de spitsuren dat in al die jaren nimmer is gehandhaafd…

Van: www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/osdorperweg-geknipt-voor-een-oplossing

www.theodurenkamp.nl – Juni 2020.

Zie ook: Aanpak sluipverkeer Osdorperweg weer een stapje dichterbij

 

Aanpak sluipverkeer Osdorperweg weer een stapje dichterbij

Zeker met het mooie weer van de laatste weken is de irritatie van veel te hard rijdend sluipverkeer op de Osdorperweg tot een hoogtepunt gestegen. Maar er wordt aan gewerkt.

De plannen en besluitvorming rond de herinrichting van de weg vorderen gestaag. Vorige week dinsdag heeft er weer een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de Klankbordgroep Oud Osdorp. Vanwege de Corona-maatregelen werd het een videovergadering.

(Foto: Marja Kamp)

Omdat de weg geen onderdeel uitmaakt van het Hoofdnet Auto en daarmee dus als ‘bestemmingsverkeer’ is aangeduid, dient de weg ook als zodanig te worden ingericht. Uitgangspunt van de klankbordgroep is dan ook: een 30 km-zone met ruim baan voor de zwakkere verkeersdeelnemer, maar met behoud van het landelijk karakter. Aan die plannen wordt in concept al gewerkt, maar er moet eerst een besluit worden genomen over de methode van handhaving op het sluipverkeer.

Camera-opties
De gemeente legde de klankbordgroep dan ook enkele opties voor. Verreweg de simpelste is de bekende knip; een verzinkbare paal die het doorgaande autoverkeer onmogelijk maakt. Voor hulpdiensten en ontheffingshouders kan hij op een zender zakken. De modernere variant is een gesloten verklaring met een camera. De weg is dan gewoon open, maar als je geen ontheffing hebt, en je rijdt langs die camera krijg je een bekeuring. De laatste variant is die met meerdere camera’s die toegangscontrole voeren op de drie locaties; Veenderijbrug (Halfweg), Joris van der Berghweg en Ookmeerweg.

Bestemmingsverkeer kan dan ontheffing krijgen, maar een van de ondernemers zag die optie niet zitten; alle klanten voor ontheffing aanmelden is ondoenlijk. Een vierde optie waarbij zonder ontheffingen door twee camera’s een traject-meting wordt gedaan en aan de hand van tijd wordt bepaald of een kenteken bestemmingsverkeer is of niet, wordt nog onderzocht op haalbaarheid. Er staat nog niet vast welk systeem er komt, maar alle partijen zijn het erover eens: Het sluipverkeer heeft zijn langste tijd op de Osdorperweg gehad.

Bij voorgaande onderzoeken en situaties waarbij de weg afgesloten is geweest, was al duidelijk aangetoond dat de omliggende infrastructuur, het geweerde sluipverkeer makkelijk aankan. Ook loopt er een onderzoek naar de haalbaarheid van een knip op de Tom Schreursweg.

Meer informatie
Op www.amsterdam.nl/osdorperweg vindt u de notulen van de vergaderingen. Bewoner of ondernemer aan de Osdorperweg? Mail naar k.o.o@ziggo.nl en ontvang ook onze nieuwsbrief.

Namens de Klankbordgroep Oud Osdorp, Hans de Waal

Uit: de Westerpost van 10 juni 2020.

Zie ook: Osdorperweg: geknipt voor een oplossing

 

Bewoners Osdorperweg klaar met sluipverkeer: ‘Het moet autoluwer’

Een paar seconden na vertrek vanuit huis al in de file staan. Het overkomt bewoners van de Osdorperweg regelmatig, want andere automobilisten gebruiken de weg als sluiproute.

Van www.at5.nl; 28 januari 2020

Via de Osdorperweg is het betrekkelijk makkelijk om de stad in te komen. Het is vooral druk als er file staat op de A9. ‘Als je je kinderen naar school moet brengen ben je gewoon 25 minuten onderweg’, vertelt een bewoner. ‘Terwijl het een heel klein stukje is.’

Het is in principe verboden om tussen 7.00 uur en 9.00 uur en 16.00 uur en 18.00 uur op de weg te rijden als je er niet moet zijn. Er staan borden, maar veel bewoners willen dat er meer maatregelen worden genomen. Ze denken dan bijvoorbeeld aan een camerasysteem dat controleert of verkeer niet zonder ergens te stoppen over de weg rijdt. Wie wel in een keer doorrijdt en dus geen bestemming op de weg had, zou dan een boete moeten krijgen.

Quote ‘De gemeente kan ook handhaven in de tunnel onder het Rijksmuseum’ – Hans de Waal, Klankbordgroep Oud Osdorp

‘De gemeente vindt dat de handhaving bij het Openbaar Ministerie hoort’, zegt Hans de Waal van de Klankbordgroep Oud Osdorp. ‘Maar er heerst een geslotenverklaring. Daar kan de gemeente ook op handhaven. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het Rijksmuseum. Met je brommer door de tunnel en dan krijg je een boete. Dat kan hier ook.’

Het CDA wil dat de gemeente actie onderneemt. ‘Wij hebben de wethouder dit jaar en vorig jaar al drie keer gevraagd om een slimme knip en handhaving op de Osdorperweg’, zegt duoraadslid Niek Wijmenga. ‘We hopen voor de bewoners dat dit nu gaat lukken.’

Quote ‘Wij hebben al drie keer gevraagd om een slimme knip en handhaving op de Osdorperweg’ – Niek Wijmenga, CDA

Niet iedereen staat echter achter een maatregel om het verkeer terug te dringen. Meerdere bedrijven vrezen dat hun klanten, leveranciers en personeel de dupe worden. ‘Van oudsher is het hier wonen en werken’, zegt Sebastiaan Visser van Autodemontage Rooie Ben. ‘En iedereen die hier is komen wonen is maar gaan klagen. Maar dan had je er beter niet kunnen gaan wonen lijkt me.’

Het stadsdeel wil het wegdek van de Osdorperweg dit jaar vernieuwen en tegelijkertijd een vrijliggend fietspad en wegversmallingen maken. De Klankbordgroep Oud Osdorp, waarin zo’n vijftig bewoners en ondernemers zitten, probeert het stadsdeel ervan te overtuigen om andere maatregelen te nemen. ‘De weg moet veiliger, bereikbaarder en autoluwer’, vindt De Waal.

Quote ‘We erkennen de zorgen en wensen van de bewoners voor een groot gedeelte’ – Erik Bobeldijk, Stadsdeel Nieuw-West

Stadsdeelbestuurder Erik Bobeldijk bevestigt dat hij de bewoners en ondernemers heeft gesproken en op hoogte van hun zorgen en wensen is. ‘Deze erkennen we ook voor een groot gedeelte. Momenteel zijn we nog bezig met het definitieve besluit (en de daarbij behorende maatregelen) voor de Osdorperweg. Hierbij onderzoeken we wat de meest haalbare en effectieve oplossingen zijn.’

Bobeldijk zegt dat er de komende tijd met de bewoners gesproken blijft worden.

Van: https://www.at5.nl/artikelen/199732/bewoners-osdorperweg-klaar-met-sluipverkeer-het-moet-autoluwer

Zie ook: www.youtube.com – Osdorperweg is sluipverkeer zat – 28 januari 2020
Zie ook: www.youtube.com – Dochter gedupeerde bewoner Osdorperweg: ‘Ze rijden hier als gekken’ – 19 maart 2016

 

Krijgt Oud Osdorp in 2020 nóg meer Festival-Kabaal?

Bewoners (en bijen) zijn de basdreunen en overlast zat!

Amsterdam wil een festivalstad zijn. De gemeente denkt dan: Dat kan prima lekker ver weg, helemaal in de Tuinen van West…

Tijdens de druk bezochte informatiebijeenkomst op 2 december 2019 bleken de omwonenden en andere belanghebbenden daar héél anders over te denken. De huidige basdreun-overlast is al te veel. Ook het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West lijkt hier zo over te denken, maar het DB mag slechts nog adviseren aan de wethouder…

85 decibel: te hard
De Polderheuvel, een open vlakte in de Tuinen van West, zou volgens Berend Temme, hoofd van het stedelijk Evenementenbureau, wel geschikt zijn voor méér en grootschaliger evenementen: “Als we de geluidsapparatuur goed opstellen, blijft de overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt”. De gemeente hanteert overigens zonder onderbouwing nu een geluidsnorm van maximaal 85 decibel als acceptabel. Deze norm is volkomen uit de lucht gegrepen en veel te hard. Bewoners moeten nu vluchten al, omdat het geluid te hard is.

Afspraken geschonden
Frances de Waal, namens samenwerkingsverband ‘GEEN N1’ en Oud Osdorper en geluidsdeskundige Chris Nierop presenteerden het lijvige goed onderbouwde manifest Van muziekfestival naar buurtfestival. Bij de inrichting van het gebied is in 2008 een Programma van Eisen opgesteld. Hierin ligt vast wat er wel niet in de Tuinen van West georganiseerd mag worden: “De kleinschalige evenementen dienen te passen bij, en een wezenlijke bijdrage te leveren aan, de kwaliteiten van het gebied zoals boekenmarkt, zangvogelwedstrijd, muziekoptredens, kermis, kunstmarkt”.

De belofte: “Alleen kleinschalige evenementen met akoestische muziek” wordt dus grof geschonden. Het maximale bezoekersaantal was 2.500, maar in 2018 was er vergunning voor een feest met dance-achtige muziek voor 5.000 bezoekers. In 2019 waren er zelfs drie harde dancefeesten met bezoekersaantallen tot 15.000. Het zijn salami-tactieken.

Het is niet duidelijk welke rol de Ondernemersvereniging van de Tuinen van West hierin speelt. Zij geven aan dat er weinig animo is voor de bedoelde kleinschalige evenementen en dat zij daarom grotere evenementen verwelkomen. Wat is hún rol hierbij eigenlijk? Wie verdient er aan al die festivals? Hoe zit het dan met de belangen van al de omwonenden in de wijde omtrek?

Door de strot
Na afloop was er onder de bewoners grote eenstemmigheid: “Het wordt ons door de strot gedrukt, maar we gaan ons hier samen tegen verzetten. De gemeente moet zich houden aan de afspraken. We leven toch nog in een democratie? Of niet?”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 11 december 2019.


Geluid draagt ver
Het gebied heeft een open karakter waardoor het geluid ongestoord ver draagt. Bovendien zucht juist dit stuk Amsterdam al onder vliegtuiglawaai van Schiphol. De basdreunen veroorzaken ook in Geuzenveld, Halfweg en zelfs helemaal in Westzaan overlast. Klachten worden genegeerd. De gemeente gaat onverstoord verder.

Gezondheidsschade
Uit onderzoek is bekend dat mensen en dieren slecht tegen keiharde muziek kunnen. Vertegenwoordigers van het bijenpark lieten weten dat de toch al bedreigde bijen ernstig verstoord worden en daardoor hun oriëntatievermogen verliezen. Als het om gewoon omgevingsgeluid gaat, is voor mensen een geluidsniveau van 30 decibel acceptabel. Maar, als het zoals hier om ongewenste geluiden van 85 decibel gaat, dan ligt die drempel zelfs nog lager. Wie zich ergert aan lawaai, ervaart dit dubbel zo sterk.

Zie ook: Evenemententerrein – Polderheuvel – Tuinen van West – 24-11-2019 (pdf)

Zie ook: Manifest Polderheuvel (pdf)

Zie ook: Website over Festivallawaai van N1, de Polderheuvel, Ruigoord en Spaarnwoude Houtrak

 

80% Oud Osdorpers tégen herinrichting Osdorperweg

De Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) hield begin november een draagvlakonderzoek om inzicht te krijgen in de mening van bewoners op de herinrichtingsplannen. De overgrote meerderheid blijkt tégen.

Huis-aan-huis zijn 321 vragenformulieren bezorgd waarvan er 80 (24,9%) tijdig en ingevuld zijn ontvangen.

Het onderzoek is anoniem. Echter, aan de hand van een code op ieder formulier was naderhand zichtbaar van welk weggedeelte de reactie kwam. Van bewoners woonachtig tussen Halfweg en de Joris van den Berghweg, waar de herinrichting plaats zou moeten vinden, of van elders. Het per formulier opgegeven aantal bewoners vormt het uitgangspunt voor de resultaten: “Het gaat de gemeente per slot om bewoners, niet om brievenbussen”.

Resultaat
De uitslag is overduidelijk: 80% van alle bewoners is tégen de plannen. Voor bewoners van het her in te richten traject (B) geldt zelfs dat 88% tegen is. Bewoners van het weggedeelte (A), vanaf de Ookmeerweg en in de dorpskern, bleken duidelijk minder betrokken. De deelnamegraad is hier lager en de geen mening- reacties (GM) kwamen allemaal hier vandaan. Op de formulieren zijn ook handgeschreven meningen vermeld, die anoniem aan de besluitvormers zullen worden gestuurd.

Ondernemers
Enkele ondernemers steunen de gemeentelijke plannen. Zij hopen dat het aparte fietspad er voor gaat zorgen dat zwaar vrachtverkeer straks officieel wordt toegestaan. Zonder fietsers op de weg komt er immers meer ruimte voor de vrachtwagens. Echter in de dorpskern blijft de situatie ongewijzigd en gevaarlijk voor fietsers. De KOO wil graag dat de gemeente in overleg gaat met de ondernemers voor een werkbare, veilige oplossing.

Strikte handhaving versus herinrichting
Al meer dan 25 jaar wordt er door de politiek ‘kastje-muur’ gespeeld. Handhaving op de Osdorperweg is de taak van de (onderbezette) politie en die wijst daarvoor weer naar de gemeente. Bovendien zijn er volgens OM-maatstaven niet genoeg doden gevallen voor een zg. blackspot-kwalificatie: dus komt er geen aanvraag voor camera’s. Van de bewoners is echter 98% voor strikte handhaving op snelheid en sluipverkeer, die de weg autoluw en dus veiliger maakt. Een vrijliggend fietspad is dan niet nodig. Een wegindeling met brede rode fietsstroken en maximaal 30 km/u blijkt de voorkeur te hebben.

De KOO hoopt dat deze draagvlakmeting en de reacties op de voorlopige plannen er toe leiden dat het stadsdeel de wensen van de bewoners, om de weg autoluw te maken, serieus mee gaat nemen in de definitieve herinrichtingsplannen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 20 november 2019.

 

Osdorperweg muurvast

“Beetje vertraging op de A9? Het verkeer kiest meteen massaal voor de sluiproute over de Osdorperweg!”, aldus Hans de Waal (Klankbordgroep Oud Osdorp).

(Foto: Trees Kaizer)

“Gevolg: lange files van stilstaande auto’s met draaiende. Zelfs zónder die stinkende motoren geldt al een smogalarm…”

Teken de petitie op www.osdorperweg.petities.nl.

Uit: de Westerpost van 31 juli 2019.

 

Sluipverkeer teistert Oud Osdorp

Tegen de afspraak in heeft de gemeente tijdens de afsluiting van de Haarlemmerweg (N200) geen maatregelen genomen om de Osdorperweg te ontlasten.

De klankbordgroep ontving een (goedbedoelde) aankondiging over de te verwachten drukte op Oud Osdorp en reageerde stomverbaasd op dit onwelkome bericht: “De Osdorperweg ís al een racebaan voor sluipverkeer van de A9 en de gemeente doet wéér niets tegen verwacht sluipverkeer?! Dat was wél afgesproken tijdens de bijeenkomst op 25 juli 2018.

Uit het gemeentelijke verslag: Een bestuurlijk besluit moet worden genomen over tijdelijke afsluiting van de Osdorperweg tijdens de werkzaamheden aan de N200. De aanwezigen zijn het erover eens dat eenrichtingsverkeer kan voorkomen dat de Osdorperweg als sluiproute wordt gebruikt. Is men deze afspraak vergeten?”

Op het verzoek alsnog maatregelen tegen verkeersoverlast te nemen, reageerde de gemeente (samengevat) als volgt: Om te voorkomen dat u verrast werd, wilden we alvast waarschuwen voor de drukte. Uit ervaring weten we dat men zich niet aan de officiële omleidingsroute houdt.

De vorige keer hebben we de Osdorperweg afgesloten voor sluipverkeer. Men heeft zich toen tegenover onze verkeersregelaars dermate misdragen, dat wij nu geen mensen bloot willen stellen aan deze agressie.

Die scheldpartijen waren dus effectief! Is dat werkelijk het signaal dat de gemeente wil afgeven? Gemeente, ga – ook los van de opbrekingen op de N200 – toch ein-de-lijk handhaven op de Osdorperweg!

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 17 juli 2019.

 

Tijdelijke versmalling op Osdorperweg

Eind juni 2019 is op de Osdorperweg tussen het A5-viaduct en Halfweg een wegversmalling geplaatst. Het gaat om een tijdelijke maatregel van de gemeente in afwachting van de definitieve herinrichting in 2020.

(Tekst en foto: Theo Durenkamp)

Helaas is de versmalling zonder enig overleg met bewoners en werkgroep/klankbordgroep Oud Osdorp aangebracht. Met name bewoners van nabijgelegen uitritten hebben nu last van de extra filevorming, terwijl ook al is gebleken dat hulpdiensten worden geblokkeerd.

De versmalling ligt precies op de plek waar vorig jaar maart een motorrijder dodelijk verongelukte. In de berm houden de nabestaanden sinds die tijd zorgvuldig een gedenkplek in stand. Nu men bij deze versmalling voortaan op tegenliggers moet wachten, zal het verkeer zowel letterlijk als figuurlijk even stil kunnen staan bij deze fatale plek die helaas tevens symbool staat voor de gevaarlijke verkeerssituatie op de Osdorperweg…

Uit: de Westerpost van 10 juli 2019.

Zie ook: www.theodurenkamp.nl

 

Ga toch handhaven op de Osdorperweg

Dan is die dure herinrichting niet nodig

“Gooi geen geld in de sloot! Handhaaf toch eindelijk op snelheid, te zware voertuigen en dat hier in de spits alleen bestemmingsverkeer mag rijden. Dan kun je het huidige wegprofiel behouden, wordt het voor fietsers veiliger (ook op de delen van de Osdorperweg die onveranderd blijven) en blijft unieke cultuurhistorie behouden”, zo betoogden Hans de Waal en Marja Kamp van de klankbordgroep Oud Osdorp op 25 juni 2019 tijdens hun inspraak bij de Stadsdeelcommissie.

File op de A9? Dan dampende auto’s op de Osdorperweg. Wie kan nu nog ontkennen dat er weinig sluipverkeer over de Osdorperweg rijdt?
(Foto: Marja Kamp)

Een groot aantal commissieleden stelde kritische vragen over het herinrichtingsplan, dat een verkeer aantrekkende werking heeft. Tot ieders verbazing en teleurstelling gaf portefeuillehouder Bobeldijk aan dat de plannen gewoon ongewijzigd door zouden gaan. Daarmee negeert het DB zomaar 42 e-mails, waarvan 6 bezwaarschriften, én tot nu toe al 237 handtekeningen onder de petitie! Het DB beweert zelfs dat de meerderheid van de bewoners juist áchter de plannen staat! Onbegrijpelijk en pertinent niet waar! Maar… de klankbordgroep geeft níet op! Blijf ze steunen! Teken de petitie op: osdorperweg.petities.nl.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 3 juli 2019.

 

Teken petitie voor veilige Osdorperweg

De klankbordgroep Oud Osdorp doet zijn best om de erg dure (3,3 miljoen euro) herinrichting van de helft van de Osdorperweg op Oud Osdorp van tafel te krijgen. Er is een petitie gestart.

Het ontwerp werkt verkeersaantrekkend, terwijl de weg en het dorp nu al bezwijken onder te snel rijdend sluipverkeer. Het geldende inrijdverbod tijdens de spits (behalve voor bestemmingsverkeer) en het 24/7 racen worden niet gehandhaafd… “Handhaving is de oplossing voor de verkeersproblemen en niet deze dure vernielende herinrichting.”, aldus de petitie-opstellers.

De stroomlijning van de inrichting op de helft van de weg vergroot (op de projectgrenzen en verderop op Oud Osdorp) juist de fiets-ONveiligheid. En, ook niet onbelangrijk, voor dit plan moet o.a. een sloot worden verlegd, waardoor de eeuwenoude cultuurhistorie van de oude dijkweg kapot wordt gemaakt. Dat zou zomaar het begin van het einde van het landelijk gebied hier kunnen inluiden en daar is al zo weinig van over in Nieuw-West…

Op www.amsterdam.nl/projecten/osdorperweg/ leest u meer over de plannen.

Eens met het verzet? Vóór behoud van cultuurhistorie en vóór vergroting van de fietsveiligheid op héél Oud Osdorp? Teken dan de petitie: www.osdorperweg.petities.nl. U hoeft hiervoor niet op Oud Osdorp te wonen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 19 juni 2019.

 

Rioolpompen Oud Osdorp

De lintbebouwing langs de Osdorperweg op Oud Osdorp ligt laag. Daarom staan bij alle percelen pompjes, die het rioolwater omhoog pompen naar het hoger gelegen riool langs de Osdorperweg.

De gemeente heeft de wettelijke plicht het afvalwater in te zamelen en af te voeren. Sommige bewoners/ondernemers kunnen in geval van storing Waternet bellen en dan komt Waternet meteen het probleem oplossen. Andere bewoners moeten hiervoor betalen. Het is niet duidelijk waarom sommigen hiervoor wel/niet moeten betalen.

Iedereen betaalt evenveel waterschapsbelasting. Je zou denken dat je daarvoor van Waternet dan ook dezelfde service krijgt. Navraag bij Waternet en het stadsdeel levert tot nu toe nog geen duidelijkheid op.

Daarom een oproep aan Oud Osdorpers: Laat aan Hans Bierman: Moet u betalen voor de service aan waternet of niet? Hans woont aan de Osdorperweg 716 en heeft als emailadres: hansdeliede@gmail.com.

Met de verzamelde informatie kan de werkgroep naar het stadsdeel en Waternet en komt er hopelijk eindelijk duidelijkheid in dit al lang slepende mysterie.

Uit: de Westerpost van 24 april 2019.

 

Werkgroep / Klankbordgroep Oud Osdorp – Jaaroverzicht 2019

Naast de gebruikelijke onderwerpen hield de werkgroep Oud Osdorp zich in 2019 o.a. bezig met: – De geluids- en verkeersoverlast die festivals in de Tuinen van West veroorzaken. De norm van 85 decibel is nergens op gestoeld en is veel te hard.

– Het initiatief om op het terrein van ‘Over de Rand’ bewonersontmoetingen te laten plaatsvinden. Na positieve reacties en aankondigingen dat de gemeente dit ging ondersteunen, heeft het DB van Nieuw-West “uit geldgebrek” nu plotseling de handen van dit project afgetrokken. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

– De verkeerssituatie op de Osdorperweg.

Upgrade Osdorperweg
De gemeente wil de helft van de Osdorperweg “upgraden”, zoals dat genoemd wordt. Hun voorstel is erg rigoureus: Op het stuk van de weg tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg wordt de sloot verlegd waardoor aan één kant een twee-richtingenfietspad kan komen. Dat zou veilig zijn voor fietsers, omdat hier zo hard wordt gereden. Maar, op de andere helft van de weg, tussen de Ookmeerweg en de Joris van den Berghweg blijft de oude situatie bestaan. Alleen al omdat hier geen ruimte is voor een vergelijkbare “upgrade”. Geldt de fietsveiligheid daar dan niet? Waarom wordt er nog altijd niet gehandhaafd op te snel en te zwaar sluipverkeer dat hier helemaal niet mag rijden? Als dat zou gebeuren, dan is die dure “upgrade” helemaal niet nodig.

Omdat bewoners langs de Osdorperweg de hele situatie rond het ontbreken van handhaving en het voorstel van de herinrichting van de Osdorperweg helemaal zat waren, hebben zij zich verenigd in de zeer actieve Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO).

Petitie
In juni lanceerde de KOO een petitie op petities.nl, die eind 2019 door 290 mensen was ondertekend. Strekking van de petitie: “De erg dure (3,3 miljoen euro kostende) herinrichting van de helft van de OsDORPerweg moet van tafel.

Het ontwerp werkt verkeersaantrekkend, terwijl de weg en het dorp nu al bezwijken onder te snel rijdend sluipverkeer. Er wordt niet gehandhaafd op het geldende inrijverbod tijdens de spits (uitgezonderd bestemmingsverkeer) en op het dag en nacht racen. Handhaving is de oplossing voor de verkeersproblemen en niet deze dure vernielende herinrichting.” Het verleggen van de sloot zorgt er bovendien voor dat het eeuwenoude cultuurlandschap van Oud Osdorp vernield wordt.

Het begin van het einde tot behoud van de cultuurhistorie van het laatste stukje landelijk buitengebied van Nieuw-West.

Onveiliger voor fietsers
De gemeente geeft toe dat de “stroomlijnende” maatregelen meer en sneller rijdend verkeer aantrekken. Men geeft geen antwoord op de vraag “hoe het dan zit met de veiligheid van fietsers op het andere deel van de weg, daar waar geen vrij liggend fietspad kán komen”.

Ondernemers zien graag dat, als de plannen worden uitgevoerd, voortaan ál het zware verkeer weer over de Osdorperweg mag gaan rijden.

Handhaving
Toen Ajax op 15 mei een belangrijke kampioenswedstrijd speelde en het doodstil was op straat, werd er (wonderlijk genoeg) wél even gehandhaafd. Tijdens de afsluiting van de N200 (Haarlemmerweg) in juli probeerden verkeersregelaars sluipautomobilisten van de Osdorperweg te weren. De handhavers werden onheus bejegend, waarna de gemeente besloot af te zien van verdere handhaving. Als er even vertraging is op de A9, staat de Osdorperweg meteen vast.

Draagvlakonderzoek
Uit een zorgvuldig en controleerbaar in oktober door de KOO gehouden draagvlakonderzoek blijkt dat 80% van de Oud Osdorpers tegen de herinrichtingsplannen van de Osdorperweg is.

Van degenen die aan het her te herinrichten stuk Osdorperweg wonen, is 88% tegen de plannen van de gemeente.

Resultaat draagvlakonderzoek Herinrichting Osdorperweg:

Ook nu zeggen de bewoners weer massaal: “Gemeente, ga nou eerst eens handhaven.”

De KOO heeft diverse keren hierover ingesproken in de stadsdeelcommissie en bij de gemeenteraad Commissie Verkeer. Steeds meer raadsleden zijn van mening dat de gemeente niet rücksichtslos de dure herinrichting moet doordrukken. Aan het eind van het verslagjaar is de strijd echter nog niet beslist. Ook de ingediende vragen zijn nog niet beantwoord. Wordt zeker vervolgd.

 

Jaarverslag 2018

Een groeiende groep bewoners zet zich in voor dit unieke stukje Amsterdam. Henk Celie heeft de Raasdorperweg en daarmee ook de werkgroep na vele jaren grote inzet verlaten.

De verkeersveiligheid op de Osdorperweg vraagt, zoals ieder jaar, helaas weer veel aandacht. Door de langdurige afsluiting van de N200 neemt de verkeersdruk nóg verder toe. De gemeente zorgt slechts mondjesmaat (eind 2018 met lasergun) voor échte handhaving. Alleen het plaatsen van verkeersborden is zinloos.

Al jaren wordt gesproken over aan- en afsluitmogelijkheden van de Tuinen van West/Osdorperweg naar de N200/Haarlemmerweg. Er zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd met wisselende conclusies. Alle opties liggen nog open. De werkgroep ziet het liefst dat alles zo blijft als het nu is en dat er dus geen directe verbinding met de N200 komt. Als er wel een verbinding komt, dan moeten bij de Joris van den Berghweg en de Tom Schreursweg – ter voorkoming van nóg meer sluipverkeer – wegafsluitingen komen.

Het leek erop dat de Osdorperweg (tussen het oude dorp en Halfweg) nu eindelijk écht aangepakt zou worden. Niet dus. Zelfs de toegezegde maandelijkse informatievoorziening is sinds april 2018 gestopt. Uiterst frustrerend. De werkgroep hoopt dat op korte termijn duidelijk wordt wat de plannen nu precies zijn en wanneer de uitvoering start.

Tussen de koeien van boer Worm heeft de RK-Parochie uit Halfweg zijn bouwplannen voor het terrein naast de oude begraafplaats aan de Osdorperweg toegelicht. Naar aanleiding van kritische geluiden wordt gekeken of een alternatief plan, dat meer in lijn is met de wensen van de direct omwonenden, mogelijk is. Er komt voor deze locatie een ‘postzegel-bestemmingsplan’ dat strijdig is met het huidige bestemmingsplan.

De beeldbepalende boerderij van boer Worm aan de Osdorperweg 571, die eigendom is van de gemeente, verkeert in slechte staat. De gemeente is gevraagd om dit achterstallig onderhoud uit te voeren.

Het kruispunt Ookmeerweg/Osdorperweg is opnieuw ingericht. De verkeerssituatie is voor fietsers een stuk veiliger geworden doordat zij nu over hun eigen stroken rijden. Automobilisten kregen meer overzicht bij het voorsorteren. Het is jammer dat de gemeente eind 2018 het werk nog altijd niet heeft afgerond: De tijdelijke (?) betonblokken zijn nog niet verwijderd en de verkeersborden (o.a.: alleen bestemmingsverkeer) zijn nog niet teruggeplaatst.

Wie vanaf de Ookmeerweg de Osdorperweg oprijdt, ziet meteen links naast Ton de Jeu twee lege kavels. De gemeente is eigenaar van deze grond en wil hier beperkte woningbouw toestaan. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Op voorwaarde dat doorzicht naar het achterland behouden blijft, kunnen hier twee woningen worden gebouwd. Daarnaast is het de bedoeling dat via deze kavel het achterliggende land bereikbaar blijft.

Evenementen op de Tuinen van West zorgden veelvuldig voor lawaai- (basdreunen) en verkeersoverlast. Na overleg besloot de gemeente alleen nog vergunning te verlenen aan andersoortige evenementen, waar bijvoorbeeld alleen akoestische muziek wordt gedraaid. Vervolgens bleek dat deze evenementen een ander publiek dat op de fiets (en niet met de auto) komt aan te trekken. Daarnaast stelt de gemeente bij grotere evenementen de inzet van verkeersregelaars verplicht. Er is bezwaar aangetekend tegen de komst van een naastgelegen kampeerterrein. Potentieel leidt dit slechts tot overlast.

Een oud plan om op het Over de Rand speel- en recreatieterrein speeltoestellen te plaatsen en hier water- en elektra-aansluitingen aan te brengen, is weer actueel. Kleine buurtactiviteiten zullen leiden tot een sterkere sociale cohesie op Oud Osdorp. Het beheer ligt bij de gemeente (i.s.m. vrijwilligers). Uit het gehouden draagvlakonderzoek blijkt dat men dit initiatief van harte steunt en dat men wil helpen. Portefeuillehouder Erik Bobeldijk en medewerkers van stadsdeel Nieuw-West hebben positief gereageerd op de plannen, die in 2019 samen met de omwonenden worden uitgewerkt.

Voor meer informatie zie: Contactpagina.