Evenementenbeleid Polderheuvel Oud Osdorp

Evenementenbeleid Polderheuvel Oud Osdorp

Veel geluid en veel drukte geeft veel overlast voor omwonenden

Sinds jaren is de overlast die veel geluid en veel drukte geven een belangrijke bron van overlast voor de bewoners van Oud Osdorp. Hieronder een overzicht van de berichten hierover sinds 2019.

 

Evenementenbeleid Polderheuvel Oud Osdorp

Ook op het terrein van de overlast van de evenementenlocatie ‘De Polderheuvel’ is in 2021 geen echte vooruitgang geboekt.

Door corona kon er gelukkig slechts één groot evenement georganiseerd worden. Het ‘Chin Chin Festival’ veroorzaakte wel meteen weer de gebruikelijke ernstige overlast van kabaal en verkeersoverlast.

De Polderheuvel ingericht tot evenementenlocatie voor een dance-evenement;
2 juli 2021. Foto: Erik Swierstra.

Polderheuvel kreeg zomaar andere classificatie
Doordat door aanhoudende burgerprotesten en woningbouwplannen andere locaties zijn afgevallen, is de gemeente naarstig op zoek gegaan naar nieuwe locaties voor grootschalige dance-evenementen. Zonder overleg en geheel in tegenspraak met uitgebreide studies in voorgaande jaren werd de in 2018 nog voor grootschalige evenementen ongeschikte locatie ‘Polderheuvel’ in Oud Osdorp (klasse 3 van 5) zonder studies formeel in 2020 zomaar opgewaardeerd naar “zeer geschikt” (klasse 1 van 5). Hierbij liet onze burgemeester zich puur leiden door inbreng van haar ambtenaren en het evenementenbureau. Hiermee probeert de gemeente dit – op ondemocratische wijze tot stand gekomen beleid dat steunt op onjuiste en sterk eenzijdig gekleurde gronden – door te drukken.

Dialoogtafel ingesteld
Na een duidelijke terechtwijzing door de vereniging ‘Geen N1’, die zich als vertegenwoordiger van een aantal burgerplatforms al jarenlang zorgen maakt om het evenementenbeleid van de gemeente, riep de gemeente bij monde van de burgemeester medio 2021 naarstig een ‘dialoogtafel’ in het leven. Naast omwonenden uit Halfweg, Geuzenveld en (Oud) Osdorp namen de volkstuinders, de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en de Vereniging ‘GeenN1’ aan dit overleg deel. Een brede vertegenwoordiging dus.

Dialoogtafel september zonder open discussie
Het begon al niet goed toen de omwonenden op een weinig toegankelijke wijze werden uitgenodigd zich hiervoor aan te melden. In de oproep werd gesproken van zowel “het gebruik als evenemententerrein” als ook “het gebruik en invulling van de locatie”. Deze twee doelstellingen zijn – met name als het gaat om het toestaan van grootschalige dance-evenementen – onverenigbaar.

Het eerste overleg van deze dialoogtafel is tumultueus verlopen. De emoties liepen toen hoog op en het was een overleg waar weinig structuur in te bespeuren viel. Vooral het standpunt van de gemeente dat de dialoog uit moest gaan van het ondemocratisch genomen besluit over het ‘Locatieprofiel 2021’ riep veel weerstand op. Hierin stond namelijk dat “de Polderheuvel als locatie voor grootschalige dance-evenementen is opgenomen waarbij er voor het komend jaar 8 zijn voorzien van in totaal 27 evenementdagen”.

Tijdens deze eerste dialoogtafel op 2 september bleek duidelijk met welke intentie de gemeente het overleg wilde voeren. Namelijk met als uitgangspunt dat grootschalige dance-evenementen op de Polderheuvel toegestaan moesten worden. Daarbij ging de gemeente geheel voorbij aan de functie van de Tuinen van West, zoals deze in het verleden is vastgelegd. Duidelijk bleek dat de gemeente niet te intentie had om bewoners te laten “meepraten over het gebruik en de invulling van het gebied”. Zoals de gemeente van tevoren wél expliciet had aangekondigd in de uitnodiging voor de dialoogtafel. Na intern beraad tussen de uitgenodigde burgers werd in september besloten dat een bijdrage aan deze dialoogtafel op deze wijze zinloos is.

Alvorens de tweede vergadering van de dialoogtafel (op 23 november) in te gaan, hebben de participanten aan de dialoogtafel een aantal randvoorwaarden voor overleg geformuleerd. Met als doel om te komen tot een robuust en constructieve dialoog met procedures, zoals omschreven in de nieuwe omgevingswet. Hierbij dient het toekomstig gebruik van de Polderheuvel en de invulling daarvan leidend te zijn.

Dialoogtafel november: Bewoners bepalen agenda zelf
Vol verwachting werd dus op 23 november begonnen aan de tweede – wederom digitale – dialoogtafel. Al snel bleek dat de organisatoren erop rekenden dat dit overleg een voortzetting zou worden van het eerste dialoogtafeloverleg. De ambtenaren wilden komen tot een “invulling van de geplande evenementen”. Maar, dankzij teamwork en een gedegen voorbereiding lukte het de bewoners en de vertegenwoordigende participanten om de agenda helemaal om te turnen. Het overleg werd daarom deze keer helemaal gewijd aan twee heel andere onderwerpen.

Passende bestemming en ‘meespraak’
Twee onderwerpen stonden centraal:
1. In het belang van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving moet de dialoogtafel gaan over de toekomst van de Polderheuvel in de breedst mogelijke zin. Het gebied moet vooral het hele jaar door een trekpleister worden voor omwonenden en niet een praktisch onbenut ‘grasveld’ gedurende 330 dagen per jaar. Hier moeten passende evenementen een plaats kunnen krijgen. En dan gaat het om kleinschalige, duurzame evenementen die passen binnen de filosofie van de ‘Tuinen van West’, zodat de ondernemers hier ook goed op kunnen inspelen.
2. Er moet voortaan sprake zijn van een robuuste dialoogtafel, waarbij burgerparticipatie serieus wordt genomen. Transparant en evenwichtig, met de nieuwe omgevingswet als leidraad.

Huiswerk voor de gemeente
Ondanks dat het evenementenbureau, de uitvoerder van het evenementenbeleid van Amsterdam, trachtte als een kapotte grammofoonplaat zijn uitgangspunten in zijn bestuurscultuur 0.0 overeind te houden, is het tóch gelukt om een bres te slaan in de starre opstelling van de ambtenaren. Verdere uitwerking van de plannen rond grootschalige evenementen werd door de ‘bewoners’ terzijde gelegd en verschoven naar vervolgoverleg op basis van genoemde beide door hen ingebrachte uitgangspunten.

Na een ongeveer 1,5 uur durende discussie werd afgesloten met de opdracht aan de gemeente om het volgend overleg te komen met een invulling van de dialoogtafel conform de wensen van de burgers in een dialoogtafel 2.0. De bal ligt nu bij de burgemeester of zij de nieuwe omgevingswet serieus wil nemen en serieuze burgerparticipatie wil instellen.

In de tussentijd werd medio december een andere digitale inspraakprocedure voor invulling van de ‘Tuinen van West’ gepubliceerd, de nadere invulling van een deel van de nu nog groene Lutkemeerpolder rond de A5. Wederom gebaseerd op een vercommercialiseringsgedachte zoals ook voor het gebied rond de Polderheuvel is gecreëerd. We hebben kunnen constateren welke desastreuze gevolgen het in handen geven van commerciële partijen van openbare (groene) ruimten kan hebben op het behoud en beheer.

De participanten rond de dialoogtafel beraden zich of de ontwikkelingen binnen de ‘Tuinen van West’ niet dusdanige omvang begint te krijgen dat hier sprake is van een wettelijke verplichting tot bewonersparticipatie conform de nieuwe Omgevingswet (inspraak is mogelijk tot 23 januari 2022).

De bewoners en hun vertegenwoordigingen beraden zich ondertussen op hun standpunt bij de gemeentelijke besluitvorming rond het verder verloop van de ontwikkelingen rond de Polderheuvel en of de nieuwe ontwikkelingen rond de ‘Lutkemeerpolder’ aanleiding geven om de horizon van de dialoogtafel te verbreden. Wordt in 2022 zeker vervolgd.

Chris Nierop; 10 december 2021.

 

Écht meepraten over evenementenbeleid Polderheuvel Oud Osdorp

Op 23 november 2021 vond een tweede bijeenkomst van de Dialoogtafel plaats over het evenementenbeleid voor de Polderheuvel in de Tuinen van West in Oud Osdorp.

Deze ‘dialoogtafel’ is door de burgemeester in het leven geroepen. Naast omwonenden uit Halfweg, Geuzenveld, (Oud) Osdorp namen de volkstuinders, de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en de Vereniging ‘GeenN1’ aan dit overleg deel. Een brede vertegenwoordiging dus.

Het grote grasveld ‘de Polderheuvel’ in Oud Osdorp wordt 330 dagen per jaar niet gebruikt. “Dat moet anders”, vinden de bewoners. Foto: Chris Nierop.

Grote weerstand tegen ‘Locatieprofiel 2021’
Het eerste overleg van deze dialoogtafel is tumultueus verlopen. De emoties liepen toen hoog op en het was een overleg waar weinig structuur in te bespeuren viel. Vooral het standpunt van de gemeente dat de dialoog uit moest gaan van een ondemocratisch genomen besluit in het ‘Locatieprofiel 2021’ riep veel weerstand op. Hierin stond namelijk dat “de Polderheuvel als locatie voor grootschalige dance evenementen is opgenomen waarbij er voor het komend jaar 8 zijn voorzien van in totaal 27 evenementdagen”.

Bewoners bepalen agenda zelf
Vol verwachting werd dus op 23 november begonnen aan de tweede – wederom digitale – dialoogtafel. Al snel bleek dat de organisatoren erop rekenden dat dit overleg een voortzetting zou worden van de eerste dialoogtafel. De ambtenaren wilden komen tot een “invulling van de geplande evenementen”. Maar, dankzij teamwork en een gedegen voorbereiding lukte het de bewoners en de vertegenwoordigende participanten om de agenda helemaal om te turnen. Het overleg werd daarom deze keer helemaal gewijd aan twee heel andere onderwerpen.

Passende bestemming en ‘meespraak’
Twee onderwerpen stonden centraal:
1. In het belang van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving moet de dialoogtafel gaan over de toekomst van de Polderheuvel in de breedst mogelijk zin. Het gebied moet vooral het hele jaar door een trekpleister worden voor omwonenden en niet een praktisch onbenut ‘grasveld’ gedurende 330 dagen per jaar. Hier moeten passende evenementen een plaats kunnen krijgen. En dan gaat het om kleinschalige, duurzame evenementen die passen binnen de filosofie van de ‘Tuinen van West’, zodat de ondernemers hier ook goed op kunnen inspelen.
2. Er moet voortaan sprake zijn van een robuuste dialoogtafel, waarbij burgerparticipatie serieus wordt genomen. Transparant en evenwichtig, met de nieuwe omgevingswet als leidraad.

Huiswerk voor de gemeente
Ondanks dat het evenementenbureau, de uitvoerder van het evenementenbeleid van Amsterdam, trachtte als een kapotte grammofoonplaat zijn uitgangspunten in zijn bestuurscultuur 0.0 overeind te houden, is het tóch gelukt om een bres te slaan in de starre opstelling van de ambtenaren. Verdere uitwerking van de plannen rond grootschalige evenementen werd door de ‘bewoners’ terzijde gelegd en verschoven naar vervolgoverleg op basis van genoemde beide door hen ingebrachte uitgangspunten.

Na een ongeveer 1,5 uur durende discussie werd afgesloten met de opdracht aan de gemeente om het volgend overleg te komen met een invulling van de dialoogtafel conform de wensen van de burgers. De bal ligt nu bij de burgemeester of zij de nieuwe omgevingswet serieus wil nemen en serieuze burgerparticipatie wil instellen. De bewoners en hun vertegenwoordigingen beraden zich ondertussen op hun standpunt bij de besluitvorming rond het verder verloop van deze ontwikkeling. Wordt in 2022 zeker vervolgd.

Chris Nierop, 30 november 2021

 

Zienswijze over de conceptwijziging evenementenbeleid 2021

De gemeente Amsterdam is van plan om veel meer en grotere muziekfestivals in Amsterdam te gaan toestaan. Deze keiharde versterkte muziek veroorzaakt echter grote overlast.

Ook in Landelijk Osdorp is dit een groot probleem, met name rond de Polderheuvel in de Tuinen van West. Door Chris Nierop, een actieve bewoner in deze omgeving, is op 25 augustus 2020 onderstaande inspraakreactie (zienswijze) verzonden over dit onderwerp.

Zie: Zienswijze over de conceptwijziging evenementenbeleid 2021 (pdf)

Zie ook: Manifest ‘Van Muziekfestival naar Buurtfestival’ (pdf)

Zie ook: 

Zie ook: 

 

“Nee, niet nóg meer festivals met harde basdreunen en house-muziek”

De gemeente Amsterdam is van plan om veel meer en grotere muziekfestivals in Amsterdam te gaan toestaan. Deze keiharde versterkte muziek veroorzaakt echter grote overlast. Samen kunnen we dit plan blokkeren.

Ja, een kleine doelgroep liefhebbers van house- en dancemuziek wordt blij van dit initiatief. Maar, de meeste Amsterdammers willen helemáál niet urenlang verplicht ‘meegenieten’ van allesdoordingende harde basdreunen. Als de nieuwe plannen doorgaan, moet de volumeknop na 23.00 uur straks wel wat omlaag, maar lang niet voldoende.

De gemeente komt eerdere toezeggingen niet na. Bewoners werden niet bij deze plannenmakerij betrokken en de inspraakprocedure is ‘heel strategisch’ tijdens de zomervakantie gelanceerd… Maar… het is gelukkig nog niet te laat. Iedereen kan tot 10 september 2020 eenvoudig aan de gemeente laten weten dit niet te willen.

Geluid draagt ver
Ook Amsterdam Nieuw-West is ‘gezegend’ met een aantal festivallocaties. Naast de Sloterplas / Sloterpark is bijvoorbeeld de Polderheuvel in de Tuinen van West (Oud Osdorp) ‘uitverkoren’. Dat lijkt (vanuit Osdorp, Slotervaart en Slotermeer) ‘een ver van je bed-show’, maar dat is het niet. Geluid, zeker die zware basdreun, draagt ver.

Uit ervaring is bijvoorbeeld bekend dat bij westenwind (niet ongebruikelijk) housemuziek op Spaarnwoude tot diep in Nieuw-West voor overlast zorgt. Nou, de Polderheuvel ligt véél dichterbij. Hetzelfde geldt voor versterkte muziek van Ruigoord als de wind uit het noorden komt. En bij oostenwind mag Nieuw-West meegenieten van keiharde muziek uit het Olympisch stadion.

De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en de werkgroep Landelijk Oud Osdorp zijn gelukkig alert en roepen alle bewoners van Nieuw-West op hun mening hierover aan de gemeente kenbaar te maken: “Wij willen toch niet verplicht ‘mee-trillen’ met die keiharde muziek? Je kunt als bewoner dan geen kant op. Ook met gesloten ramen dringt het gedreun onze woningen binnen.”

Hoe maakt u bezwaar?
Het is heel eenvoudig om uw mening met de gemeente te delen. Schrijf voor 10 september 2020 een briefje (met daarboven de tekst “Zienswijze evenementenbeleid” naar de gemeente Amsterdam. Alleen de mededeling dat u niet wilt dat er meer en grotere overlastgevende evenementen met versterkte muziek worden toegestaan, is al voldoende. Vermeld ook uw naam en adres.

Mail naar: inspraak.evenementen@amsterdam.nl. Of schrijf naar: Gemeente Amsterdam, Stedelijk Evenementenbureau, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Voorbeeld-brieven staan op: www.geenN1.nl.

Het voorgenomen beleid vindt u op de website van de gemeente, op: www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/evenement-organiseren/locatieprofielen-evenementen/

Zie ook: https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/publicatie/inspraak/kennisgeving-eveneme/?reload=true

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 2 september 2020.

 

Krijgt Oud Osdorp in 2020 nóg meer Festival-Kabaal?

Bewoners (en bijen) zijn de basdreunen en overlast zat!

Amsterdam wil een festivalstad zijn. De gemeente denkt dan: Dat kan prima lekker ver weg, helemaal in de Tuinen van West…

Tijdens de druk bezochte informatiebijeenkomst op 2 december 2019 bleken de omwonenden en andere belanghebbenden daar héél anders over te denken. De huidige basdreun-overlast is al te veel. Ook het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West lijkt hier zo over te denken, maar het DB mag slechts nog adviseren aan de wethouder…

85 decibel: te hard
De Polderheuvel, een open vlakte in de Tuinen van West, zou volgens Berend Temme, hoofd van het stedelijk Evenementenbureau, wel geschikt zijn voor méér en grootschaliger evenementen: “Als we de geluidsapparatuur goed opstellen, blijft de overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt”. De gemeente hanteert overigens zonder onderbouwing nu een geluidsnorm van maximaal 85 decibel als acceptabel. Deze norm is volkomen uit de lucht gegrepen en veel te hard. Bewoners moeten nu vluchten al, omdat het geluid te hard is.

Afspraken geschonden
Frances de Waal, namens samenwerkingsverband ‘GEEN N1’ en Oud Osdorper en geluidsdeskundige Chris Nierop presenteerden het lijvige goed onderbouwde manifest Van muziekfestival naar buurtfestival. Bij de inrichting van het gebied is in 2008 een Programma van Eisen opgesteld. Hierin ligt vast wat er wel niet in de Tuinen van West georganiseerd mag worden: “De kleinschalige evenementen dienen te passen bij, en een wezenlijke bijdrage te leveren aan, de kwaliteiten van het gebied zoals boekenmarkt, zangvogelwedstrijd, muziekoptredens, kermis, kunstmarkt”.

De belofte: “Alleen kleinschalige evenementen met akoestische muziek” wordt dus grof geschonden. Het maximale bezoekersaantal was 2.500, maar in 2018 was er vergunning voor een feest met dance-achtige muziek voor 5.000 bezoekers. In 2019 waren er zelfs drie harde dancefeesten met bezoekersaantallen tot 15.000. Het zijn salami-tactieken.

Het is niet duidelijk welke rol de Ondernemersvereniging van de Tuinen van West hierin speelt. Zij geven aan dat er weinig animo is voor de bedoelde kleinschalige evenementen en dat zij daarom grotere evenementen verwelkomen. Wat is hún rol hierbij eigenlijk? Wie verdient er aan al die festivals? Hoe zit het dan met de belangen van al de omwonenden in de wijde omtrek?

Door de strot
Na afloop was er onder de bewoners grote eenstemmigheid: “Het wordt ons door de strot gedrukt, maar we gaan ons hier samen tegen verzetten. De gemeente moet zich houden aan de afspraken. We leven toch nog in een democratie? Of niet?”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 11 december 2019.


Geluid draagt ver
Het gebied heeft een open karakter waardoor het geluid ongestoord ver draagt. Bovendien zucht juist dit stuk Amsterdam al onder vliegtuiglawaai van Schiphol. De basdreunen veroorzaken ook in Geuzenveld, Halfweg en zelfs helemaal in Westzaan overlast. Klachten worden genegeerd. De gemeente gaat onverstoord verder.

Gezondheidsschade
Uit onderzoek is bekend dat mensen en dieren slecht tegen keiharde muziek kunnen. Vertegenwoordigers van het bijenpark lieten weten dat de toch al bedreigde bijen ernstig verstoord worden en daardoor hun oriëntatievermogen verliezen. Als het om gewoon omgevingsgeluid gaat, is voor mensen een geluidsniveau van 30 decibel acceptabel. Maar, als het zoals hier om ongewenste geluiden van 85 decibel gaat, dan ligt die drempel zelfs nog lager. Wie zich ergert aan lawaai, ervaart dit dubbel zo sterk.

Zie ook: Evenemententerrein – Polderheuvel – Tuinen van West – 24-11-2019 (pdf)

Zie ook: Manifest Polderheuvel (pdf)

Zie ook: Website over Festivallawaai van N1, de Polderheuvel, Ruigoord en Spaarnwoude Houtrak