Referendum: “Blijf beschermd Amsterdams groen beschermen!”

Na een protestdemonstratie op dinsdag 10 januari 2023 bij de ingang van de Stopera tegen “het vogel vrijmaken van het tot nu toe beschermde Amsterdamse groen” spraken een kleine dertig personen in bij de gemeenteraad.

Zij vertegenwoordigden groene gebieden uit de hele stad en voelden zich gesteund door een bomvolle publieke tribune in de raadszaal.

Status Hoofdgroenstructuur wordt aangetast
Het verzet richt zich tegen het voornemen van het College van Burgemeester en Wethouders om het beschermde Amsterdamse groen in de Hoofdgroenstructuur (HGS) minder goed te gaan beschermen, waardoor hier ook ‘andere ontwikkelingen’ mogelijk worden. Als dit beleid – ondanks het brede verzet – waarschijnlijk eind januari door de meerderheid van de ‘groene’ gemeenteraad wordt gesteund, heeft dit volgens de insprekers grote gevolgen voor de leefbaarheid, kwaliteit van de leefomgeving en biodiversiteit in Amsterdam.

Referendum organiseren
Aangezien er, na het artikel van het Parool van 12 januari (zie hieronder), weinig vertrouwen is dat wethouder Van Dantzig en de meerderheid van de gemeenteraad openstaan voor de argumenten van de insprekers, is besloten tot het houden van een referendum. Op maandag 16 januari is het referendumcomité ‘Behoud Amsterdamse Hoofdgroenstructuur’ (werktitel) opgericht en is contact opgenomen met de gemeente over de organisatie van het referendum. Als er meer bekend is over hoe u dit initiatief kunt steunen, dan komt er meer informatie op deze website.

Wat zijn de voornaamste bezwaren tegen het beleid?
Deze argumenten werden o.a. geuit:
• Ná de inspraak heeft de wethouder zijn beleidsvoorstel nog fors aangepast, waardoor in de HGS veel meer verstorende activiteiten mogelijk zullen worden. Het voorliggende beleid is dus niet na een zorgvuldig participatietraject tot stand gekomen. Het is niet democratisch getoetst en dan is er sprake van ‘onbehoorlijk bestuur’.

• In de meest recente versie van het beleidsdocument Hoofdgroenstructuur zijn zomaar 85 ‘bijzondere gebieden toegevoegd’. Deze gebieden krijgen een aparte status: Het College kan hier plannen maken en uitvoeren zónder deze voor te leggen aan de bewoners en aan de gemeenteraad. Welke regels hier dan wél nageleefd moeten worden, is nog onvoldoende uitgewerkt.

• In deze 85 gebieden wijzigt de taak van de Technische Advies Commissie (TAC). Deze experts mogen geen negatief advies meer geven over de plannen, maar slechts aanpassingen voorstellen. Tot nu toe kon de gemeenteraad zich bij een negatief advies van de TAC nog uitspreken over dit advies, maar in de toekomst bestaat die mogelijkheid dus niet meer.

Oud Osdorp en De Oeverlanden
Als de voorliggende plannen worden aangenomen, dan zou dat ook negatieve gevolgen hebben voor de Osdorper Polders (Oud Osdorp). Zelfs de aangrenzende groene begraafplaats Westgaarde zou volgens dit plan een andere bestemming kunnen krijgen.

Ook hier geldt dus dat dit nieuwe beleid kwalijke gevolgen kan krijgen. Op dit moment is onduidelijk wat de gevolgen voor dit Slotense natuurgebied precies zullen zijn, omdat voor De Oeverlanden ook een aparte Ontwikkelstrategie is opgesteld. “Maar het is voor de Amsterdamse natuur sowieso slecht, en je weet maar nooit of het ook voor ons gebied verkeerd kan uitpakken. Dus vandaar wil ik hier even aandacht voor vragen”, zo laat Hans Bootsma van de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ weten.

Thema’s insprekers
De insprekers hadden ieder natuurlijk hun eigen verhaal, meestal gekoppeld aan een specifiek groen gebied. Dit waren terugkerende thema’s, die overkoepelend voor al het bedreigde Amsterdamse groen gelden:

• Natuur is geen gebruik of verbruiksvoorwerp maar een levende entiteit waar wij allen onderdeel van zijn.

• Duurzame ambities en plannen zijn alleen duurzaam als deze natuur inclusief zijn.

• De goocheltruc van natuur verschuiven, verplaatsen, vervangen met groene linten en plantenbakken en bomen op het dak is geen optie.

• Er zijn grenzen aan wat onze natuur kan dragen en daarmee ook grenzen aan bouwen/aanleggen in natuur.

• Het stadsbestuur van Amsterdam is groener dan ooit. Hoe is het dan toch mogelijk dat het College het groen wil afbreken?

• Het is onbegrijpelijk dat juist nu er zoveel speelt over het belang van biodiversiteit ín de stad, nu bekend is hoe belangrijk het is om ook binnen de stadsgrenzen dichtbij ieders huis natuur te hebben, zou dit stadsbestuur van Amsterdam al het groen moeten koesteren en niet moeten willen afbreken.

• De wethouder voor de ruimtelijke ordening is ook de beschermer van het groen in de stad. Dat zijn toch tegenstrijdige belangen? De wethouder kijkt liever naar financiële winst op de korte termijn dan dat hij kijkt naar investeringen voor leefbaarheid en duurzaamheid op de lange termijn.

Wethouder: “Groen wordt hierdoor beter beschermd.”
Het College van Burgemeester en Wethouders is wonderlijk genoeg van mening dat de nieuwe HGS het groen in de stad door juist beter gaat beschermen tegen bebouwing en verharding. Volgens de wethouder krijgt Amsterdam in plaats van 46 straks 72 vierkante kilometer beschermd groen. Van Dantzig beschuldigt de Partij voor de Dieren in een artikel in het Parool van 12 januari 2023 van stemmingmakerij. Uit het brede verzet, waarvan ook de Amsterdamse Sportraad deel uitmaakt, blijkt dat deze visie van de wethouder toch echt niet breed wordt gedeeld buiten de Stopera. De Sportraad vreest voor het verlies van groene sportvoorzieningen als dit beleid wordt goedgekeurd. Tijdens de inspraakavond werd bevestigd dat de aanwezige vertegenwoordigers van het groen in de stad totaal geen vertrouwen hebben in de, zoals zij zeiden “zogenaamde goede groene bedoelingen van dit College. Want tot nu toe blijkt overduidelijk het tegendeel”.

Tamar Frankfurther; 13 januari 2023.