Stuur ook een zienswijze in over bestemmingsplan Lutkemeerpolder

“Laat uiterlijk op 24 januari 2023 in een zienswijze de gemeente weten wat u van hun ‘1e Partiële Herziening Bestemmingsplan Lutkemeerpolder’ vindt.

Dat kan in een eenvoudige schriftelijke brief die u met de post stuurt naar: Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. Frederik van Beek, postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Om sommige plekken in de vruchtbare Lutkemeerpolder, zoals hier achter biologische boerderij De Boterbloem, worden al distributiehallen gebouwd, maar een groot deel van de vruchtbare polder kan nog worden gered. Foto: Hans Homburg.

Keuze tussen loodsen op asfalt en gezonde grond
“Het gaat om een eenvoudige keuze. Aan de ene kant staat de wens van de gemeente om kostbare biologische landbouwgrond in Oud Osdorp te vernielen door hier te gaan asfalteren en hoge bedrijfsloodsen te bouwen. En aan de andere kant gaat het om het mogelijk maken van ‘Voedselpark Amsterdam’ in (een deel van) de Lutkemeerpolder. Hier kan veilig en verantwoord voedsel worden verbouwd en staat de kwaliteit van de leefomgeving voor plant, dier en mens centraal. Door de vele sympathisanten, diverse fondsen en instellingen en de harde toezeggingen van ‘Land van Ons’ om miljoenen te investeren, is dit project ook haalbaar. Maar, de wethouder en tot nu toe een meerderheid van de ‘groene’ gemeenteraad durven het niet aan om van de verouderde plannen af te wijken. En zélfs niet om in gesprek te gaan met de vrijwilligers van ‘Voedselpark Amsterdam’. Als heel veel mensen nu hun stem laten horen, kunnen we het tij hopelijk nog keren’, zo laat Iris Poels van het voedselpark weten.

Minister Harbers: “Zuinig zijn op gezonde bodem”
Op 25 november 2022 schreef VVD-minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers een toegankelijke brief naar de Tweede Kamer. Hierin benadrukt hij hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met de kwaliteit van het water en de bodem in het hele land. De minister: “Deze brief gaat over ons water en onze bodem. Letterlijk de basis van ons bestaan, en daarmee van groot belang voor iedereen. We willen als kabinet meer rekening houden met deze basis, bij besluiten die we nemen over de indeling van ons land. In deze brief vertellen we waarom en hoe. Water en bodem zijn van grote invloed op ons dagelijks leven. We halen ons drinkwater uit de bodem. De bodem biedt stevigheid, als fundament voor onze wegen en huizen. Is de bodem te nat of juist te droog? Dan merken we dat aan lagere opbrengsten, schade aan de natuur of in de supermarkt aan hogere prijzen. Elk stukje bodem en oppervlaktewater in ons land is in gebruik, soms voor vele doeleinden tegelijk. En niet alleen wat je ziet. Ook onder de grond is het een drukte van jewelste. Buizen, pijpen, kabels, winning van grondstoffen. Op die bodem moeten we zuinig zijn. Door water en bodem sturend te laten zijn in de ruimtelijke ordening, kunnen we in Nederland ook in de toekomst met een ander en grillig klimaat blijven leven, wonen en werken. In een veilige omgeving, met een gezonde bodem, voldoende en schoon water.”

Ook waterschap Amstel, Gooi en Vecht nu vóór behoud polder
In de nacht van 12 op 13 januari 2023 heeft waterschap Amstel, Gooi en Vecht – naar aanleiding van de nieuwe richtlijn van de minister en de lobby vanuit Behoud Lutkemeer – een belangrijke motie aangenomen. Ook hier is men wil men de Lutkemeerpolder nu groen houden. Voor biologische landbouw in de stad, maar vooral om beter regenwater vast te kunnen houden. In het veranderende klimaat is er immers sprake van meer droogte en een niet versteende polder kan als reservoir tegen verdroging dienen. Juist het waterschap wil, als verantwoordelijke voor de waterhuishouding, verstening zoveel mogelijk tegengaan.

Deze motie werd breed gedragen en is dus in de nacht van 12 op 13 januari 2023 aangenomen door waterschap, Amstel, Gooi en Vecht.

Zienswijze uit het hart
Het is opmerkelijk dat juist het ‘groene’ Amsterdamse College zich niets aan lijkt te trekken van deze landelijke richtlijnen. Nu ook het waterschap aangeeft dat de Lutkemeerpolder groen moet blijven, wordt de druk op de wethouder nog verder vergroot. Poels: “Des te belangrijker is het dat de wethouder zoveel mogelijk post van onze sympathisanten krijgt. U kunt zo vanuit het hart uw zienswijze schrijven en opsturen. Daarvoor hoeft u niet eerst uitgebreid stukken te gaan doorlezen. Wie daar wel tijd en energie voor heeft, ziet via deze link dat de gemeente weldegelijk in de Lutkemeerpolder kleinschalige stadslandbouw mogelijk wil maken. Laat u hierdoor niet misleiden. Die ‘groene’ teksten betreffen ándere kavels in Oud Osdorp. Ook nuttig en goed, maar dat gaat dus niet over het bedreigde deel van de Lutkemeerpolder waar wij Voedselpark Amsterdam mogelijk willen maken.

Het meest ingrijpende voorstel is de voorgestelde forse schaalvergroting aan de noordwestrand van het gebied, direct tegenover het natuurgebied van Staatsbosbeheer. Als dit bestemmingsplan deze inhoud houdt, mogen daar gebouwen van 300 meter lang en 12 meter hoog worden gebouwd. In de toelichting staat dat deze maatvoering noodzakelijk zou zijn “Om aan de eisen van deze tijd te voldoen”. Dat betekent een volumevergroting van maar liefst 300%. U kunt ter inspiratie van uw zienswijze eventueel ook putten uit de brief van minister Harbers of van een tekst die wij zelf op onze website hebben geplaatst.”

En afsluitend laat Iris van ‘Voedselpark Amsterdam’ weten: “Wij denken dat deze tijd om heel andere dingen vraagt: lokale voedselproductie, behoud van groen, klimaatadaptatie en ruimte om te leven. Dat het bouwen van een bedrijventerrein op vruchtbare grond, zeker niet van deze tijd is.”

Tamar Frankfurther; 15 januari 2023.