Mega elektriciteitsstation te groot voor veld bij De Oeverlanden

Al geruime tijd loopt ondertussen de rechterlijke procedure aangespannen door de Vereniging “De Oeverlanden Blijven!” in de hoop het bouwplan van het reusachtige elektriciteitsstation nog te wijzigen.

De vereniging tekende tegen het bouwplan beroep aan bij de Raad van State, maar ondertussen mag het bouwtraject dat mikt op een bouwstart in april 2025 gewoon doorgang vinden. Zo laten Liander, TenneT en de gemeente Amsterdam weten.

Het gaat om de komst van een reusachtig grote installatie dat met hangen en wurgen op het hiervoor erg kleine perceel op de hoek van de Anderlechtlaan en de Oude Haagseweg past. Als u de nieuwbouw vergelijkt met het op zich ook al grote elektriciteitsstation dat al naast de A4 staat, wordt meteen duidelijk hoe groot het complex straks zal zijn. 
In afwachting van het beroep bij de Raad van State probeert de vereniging bovenstaande punten al zoveel mogelijk te realiseren. Het gaat de vereniging erom dat recreatie in De Oeverlanden ook in de toekomst zo aangenaam mogelijk blijft. Inmiddels is het ontwerp van het bouwplan al een héél klein beetje – maar volgens de vereniging volstrekt onvoldoende – aangepast. De gevels zullen nu uitbaksteen worden opgetrokken en de hallen zullen een fractie minder hoog worden, maar nog altijd tussen de 8,5 en 15 meter. Afbeelding: website Liander.

Mogelijk start bouw al in april 2025
Het oorspronkelijke ontwerp is door de Welstandscommissie, die tegenwoordig ‘Commissie Omgevingskwaliteit’ heet, afgekeurd. Vervolgens is het ontwerp aangepast. Nico Jansen van de vereniging daarover: “Het verschil met het oude plan is dat de gevels uit baksteen worden opgetrokken en dat de gebouwen een fractie minder hoog worden. Dat is in ieder geval een verbetering ten opzichte van het oude bouwplan, maar het gaat nog altijd om een hoogte van 8,5 tot maar liefst 15 meter. Dat is écht veel te hoog voor deze locatie. De veranderingen betreffen een slechts zéér graduele verbetering.
TenneT en Liander houden volledig vast aan het oorspronkelijke bouwplan. Ze willen zoveel mogelijk ‘installatie’ op een hiervoor te klein perceel bouwen. Daardoor zegt men helaas gedwongen te zijn om flink de hoogte in te gaan.”

TenneT en Liander melden in hun nieuwsbrief van 4 juni 2024 ervan uit te gaan dat het aangepaste ontwerp na de zomer gereed is en dat daarna in september kan worden gestart met de aanvraag van de omgevingsvergunningen. Dat zou dan moeten leiden tot een bouwstart volgend voorjaar.

Het klinkt vreemd, maar ondertussen loopt de beroepsprocedure op het bestemmingsplan ‘Onderstation Nieuwe Meer II’ van de vereniging nog altijd. Dit betwiste bestemmingsplan kon wel al in werking treden. Hierdoor zal de gemeente de vergunningsaanvraag van Liander wel al in behandeling kunnen nemen. Het is nog niet bekend wanneer de Raad van State deze procedure zal behandelen.

Op vijf punten bezwaar tegen bouwplan
Beide vrijwilligers laten weten dat de bezwaren tegen het Elektriciteitsstation Nieuwe Meer II ondertussen in essentie overeind blijven. Deze bezwaren zijn:

* Het gebouw is te groot voor de beschikbare ruimte.
Er wordt te veel capaciteit gepropt op het terrein waardoor de gebouwen zeer hoog worden en er rondom de bebouwing te weinig ruimte overblijft om het reusachtige pand goed in de omgeving in te passen.
* De inpassing in de omgeving laat te wensen over.
Doordat er te weinig ruimte rondom de bebouwing is, zal het bijna onmogelijk zijn om het onderstation aan het zicht te onttrekken.
* Noodzaak van een tweede toegang.
Aan de oude Haagsewegkant komt er een aparte toegang tot het terrein. De vereniging ziet liever dat de bestaande toegang van Gasunie hiervoor wordt gebruikt.
* Lawaaioverlast verwacht.
Hoofdpunt van bezwaar is de open constructie van het elektriciteitsstation. Hierdoor zullen alle recreanten slechts 50 meter verderop op het nog aan te leggen ‘Anderlechtstrand’ continu en blijvend te kampen hebben met geluidsoverlast. Het wonderlijke is dat geluidsnormen en beperkingen voor dit kabaal niet gelden voor natuur- en recreatiegebieden. Aangezien de wetgever Liander hiervoor dus geen regels oplegt, doet de energiereus hier eigener beweging ook niets aan. Liander geeft wel aan dat de veel verder weg gelegen autosnelweg A4 toch al lawaai maakt en impliceert hiermee dat het dan niet uit zou maken dat er straks sprake is van nóg meer lawaai. Het geluid van de A4 zou echter in de toekomst kunnen worden afgewend door hier geluidsschermen te plaatsen. Ook voor Nieuw Sloten zou dit zeer welkom zijn. Als de constructie niet wordt aangepast, zal het geluid van het elektriciteitsstation 24/7 aanwezig blijven.
* Anderlechtlaan als toegangspoort naar De Oeverlanden vanuit Nieuw West.
De aan te leggen fiets- en voetpaden naar De Oeverlanden naast het gebouw zijn ronduit een aanfluiting. Het is onbegrijpelijk hoe door Liander een ontbrekend voetpad in de Ontwikkelstrategie een ’toegangspoort’ genoemd kan worden. De vereniging is van mening dat de gemeente hiervoor een beter plan moet ontwikkelen en stelt voor het autoverkeer te verplaatsen naar de oostzijde waardoor fietsers en voetgangers meer en veiliger ruimte krijgen.

In overleg met landschapsarchitect
In afwachting van behandeling van de rechtszaak probeert de vereniging al zoveel mogelijk in de plannen aangepast te krijgen. Het zou immers irreëel zijn om te verwachten dat het bouwplan van tafel gaat. Het gaat in die gesprekken vooral over een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing van het gebouw en om verbetering van de compensatie van wateropvang. “Die aanpassingen zullen ervoor zorgen dat er straks nog zo aangenaam mogelijk in De Oeverlanden gerecreëerd kan worden. Dát is waar het de vereniging om te doen is!”, aldus Nico Jansen en Tom Koudstaal.

Tamar Frankfurther; 24 juni 2024.

Meer informatie:
* https://www.oeverlanden.nl/plannen/
* https://slotenoudosdorp.nl/reusachtig-nieuw-elektriciteitsstation-naast-de-oeverlanden/
* https://www.liander.nl/regio/noord-holland/amsterdam/nieuwe-meer