Erik Swierstra

Nog twee Schotse hooglanders in Natuurgebied De Oeverlanden

De kans dat u een groot rund in het verwilderde deel van De Oeverlanden tegenkomt, is op het moment klein.

Sinds eind april wandelt ook de imponerende Schotse stier niet langer door het Natuurgebied.

De grote stier is eerst verdoofd en daarna met vereende krachten in de aanhanger getrokken en geduwd. Foto: Hans Bootsma.

Kudde uitgedund
“Het gaat de laatste tijd niet goed met de hooglanders”, zo laat Hans Bootsma, ecologisch groenbeheerder van de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’, weten: “Eerst werd een stiertje rond Kerstmis dood in het gebied aangetroffen. Begin april werd een mank lopend stiertje opgehaald door de beheerders. Ik heb begrepen dat het dier inmiddels gelukkig is hersteld. Sinds eind vorige maand woont ook de grote stier niet meer in De Oeverlanden.”

Geleasede runderen
Het klinkt vreemd omdat het over levende wezens gaat, maar de Schotse hooglanders in De Oeverlanden zijn afkomstig van een leasebedrijf uit Groningen. Omdat het geen sinecure is om zo’n groot dier af te voeren, werd er, zo vertelt Bootsma, voor het eerst voor gekozen om een rund te verdoven met een verdovingsgeweer. “Daarna werd de reusachtige stier met vereende krachten de veewagen ingetrokken.”

Over naar Amsterdamse beheerder?
Het is de bedoeling dat de verzorging van de Schotse hooglanders in de toekomst door een ander bedrijf uit de omgeving van Amsterdam overgenomen zal worden. De grote afstand wordt door alle partijen “toch wel wat bezwaarlijk” gevonden nu er telkens zoveel aan de hand is. Of de twee resterende runderen, waarvan eentje waarschijnlijk zwanger is, ook vervangen zullen worden of worden overgenomen door de nieuwe beheerder is nog niet bekend.

Tamar Frankfurther; 19 mei 2023.

Minister de Jonge buigt zich over toekomst Lutkemeerpolder

Tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening (RO) van de Tweede Kamer op 11 mei 2023 is uitgebreid gesproken over de toekomst van de betwiste Oud Osdorpse polder.

Tweede Kamerlid Eva van Esch van de Partij voor de Dieren (PvdD) gebruikte de Lutkemeerpolder als voorbeeld van bedreigde groene gebieden waar gemeenten – in strijd met de landelijke richtlijnen – hun eigen plannen blijven doordrukken.

Vastgesteld rijksbeleid nu ook uitvoeren
Door de Lutkemeerpolder als voorbeeld te stellen wil Van Esch niet alleen de Oud Osdorpse polder behouden om hier Voedselpark Amsterdam mogelijk te maken. Zij wilde ook aan de minister duidelijk maken dat gemaakte en vastgelegde plannen ook in de praktijk gebruikt moeten worden. Ook de gemeente Amsterdam moet zich aan het kabinetsbeleid houden. “De aanleg van een bedrijventerrein op vruchtbare biologische landbouwgrond is strijdig met dat beleid”, zo liet het Tweede Kamerlid onomwonden weten.”

Om haar argumentatie zo nog meer kracht bij te zetten, benadrukte het kamerlid van de PvdD ook dat diverse vervoer- en Ruimtelijke Ordening (RO)-experts van mening zijn dat de Lutkemeerpolder logistiek slecht bereikbaar – en dus ongeschikt – is als locatie voor grote bedrijven en distributiecentra.

Bebouwing strijdig met beleid voor water en bodem
Minister Hugo de Jonge (CDA) wil de landelijke regie op de ruimtelijke ordening weer versterken. Met dat doel en onder druk van de klimaatverandering heeft hij in de afgelopen periode hard gewerkt aan aanvullend beleid. Op 25 november 2022 liet hij in de – overigens zeer goed leesbare – kamerbrief ‘Water en bodem sturend’ weten: “Door water en bodem sturend te laten zijn in de ruimtelijke ordening, kunnen we in Nederland ook in de toekomst met een ander en grillig klimaat blijven leven, wonen en werken. In een veilige omgeving, met een gezonde bodem, voldoende en schoon water.”

Eén van de pijlers onder dit beleid is dat er voldoende ruimte moet overblijven om regenwater op te vangen en vast te houden: Dit maakt de bodem gezond waardoor de variëteit van planten en dieren groeit. Tegelijkertijd worden zo wateroverlast en bodemdaling bijvoorbeeld voorkomen. De minister: “Hiermee voorkomen we dat we nieuwbouw gaan realiseren op locaties waar we later spijt van gaan krijgen. ” Dit geldt zeker voor de Lutkemeerpolder, die ongeveer 4,5 meter onder NAP ligt. Het Rijk stuurt met het Nationaal Programma Landbouwbodems ook aan op een duurzaam bodembeheer van landbouwbodems. De plannen om hier Voedselpark Amsterdam te stichten, sluiten naadloos aan bij de landelijke richtlijnen…

Bebouwing strijdig met beleid voor bedrijventerreinen
Om te voorkomen dat gemeenten in het hele land overal maar bedrijventerrein uit de grond stampen waar grote blokkendozen op komen te staan, heeft minister Micky Adriaansens (VVD) van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met haar collega’s de minister ook hierover de regie gepakt. In haar kamerbrief van 3 april 2023, ’Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen’, geeft de minister aan dat bestaande bedrijventerreinen eerst optimaal moeten worden benut: “Dit betekent bij het accommoderen van grootschalige bedrijfsvestigingen dat provincies en gemeenten maximaal inzetten op het intensiveren, herstructureren en herontwikkelen van bedrijventerreinen.

Hierbij is meervoudig ruimtegebruik een uitgangspunt, rekening houdend met de omgeving.” Daarnaast vallen nieuwe (terrein-) ontwikkelingen in het bereik van de beleidslijn. In de verschillende stadia van ontwikkeling van bedrijventerreinen zijn er verschillende (bij)sturingsmogelijkheden. We moeten echter wel vaststellen dat overheden vrijwel niet meer juridisch kunnen sturen op bedrijfsvestigingen waarvoor al bouwvergunningen zijn afgegeven. “Voedselpark Amsterdam heeft nog steeds het streven om zoveel mogelijk grond in de Lutkemeerpolder te behouden voor de bewoners van Amsterdam, om hier een agro-ecologische stadspark te realiseren. Zij zullen wel meebewegen met de realiteit. Het blijft eeuwig zonde wanneer 75% van de polder vernietigd wordt”, aldus Iris Poels.

“In combinatie met het Water- en Bodembeleid van het Rijk lijkt de conclusie hier duidelijk. Anders dan elders in Amsterdam heeft de Lutkemeerpolder geen veengrond. De lichte zeeklei in de Lutkemeer houdt mineralen zeer goed vast en verdroogt niet, zelfs niet tijdens de steeds frequentere periodes zonder regen. Dit is de enige goede akker- en tuinbouwgrond in Amsterdam.”

Gemeente krijgt eerst de kans het goede te doen
Tweede Kamerlid Van Esch zou het liefst zien dat minister Hugo de Jonge de gemeente Amsterdam al tijdens de lopende procedure wijst op de landelijke richtlijnen en dat ook Amsterdam zich daaraan moet houden. Of de minister zover wil gaan, is onzeker. In de vergadering zei hij dat dat niet de manier is waarop hij met lagere overheden wil omgaan. De procedure om vergunning te verlenen loopt immers nog.

De Jonge gaat er vooralsnog liever van uit dat de gemeente zich eigener beweging houdt aan het kabinetsbeleid. “Maar als de gemeente Amsterdam de in Den Haag gemaakte afspraken uit de kamerbrieven ‘Water en bodem sturend’ en uit de kamerbrief ‘Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen’ terzijde schuift, dan kan dat een ander verhaal worden.”

Minister De Jonge reageert voor de zomer
Minister de Jonge gaf in de commissievergadering aan dat hij de gemeente Amsterdam eigenlijk niet voor de voeten wil lopen. Hij wil het College van Burgemeester en Wethouders de kans geven om zelf het juiste besluit over de Lutkemeerpolder te nemen. En dat besluit moet dan natuurlijk passen binnen het landelijke regeringsbeleid. Na aandringen van het kamerlid van de PvdD zegde de minister wel toe zich in de casus ‘Lutkemeerpolder’ te gaan verdiepen en voor de zomer schriftelijk te reageren.

Gaat de minister zo nodig ingrijpen?
Iris Poels van Voedselpark Amsterdam is uiteraard heel content met de steun die de Lutkemeerpolder vanuit de PvdD – eerst in Amsterdam en nu ook in Den Haag – krijgt. Iris: “Ik ben benieuwd naar de brief van minister de Jonge. Het zou natuurlijk logisch zijn als wethouder Van Dantzig zich zal houden aan het regeerakkoord, maar onze ervaringen met deze wethouder wijzen tot nu niet in die richting.

Ik vraag me af wat de minister zal doen als blijkt dat de gemeente Amsterdam in strijd met het kabinetsbeleid tóch een industrieterrein (met distributiecentra) in de Lutkemeerpolder mogelijk wil maken. Gaat hij dan ingrijpen?”

Vergadering van 11 mei 2023 terugkijken?
Wilt u zelf zien en horen wat Tweede Kamerlid Eva van Esch en minister Hugo de Jonge tijdens de commissievergadering RO op 11 mei over de Lutkemeerpolder hebben gezegd? Klikt dan hier. Vanaf tijdscode 2:20 wordt er over de Lutkemeerpolder gesproken.

Tamar Frankfurther; 16 mei 2023.

Veelzijdige Nico Jansen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Als slotakkoord van de jaarvergadering van de Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ op 13 mei 2023 werd vrijwilliger Nico Jansen uit Nieuw Sloten verrast met een lintje.

Nico werd in het zonnetje gezet omdat hij zich al 40 jaar actief inzet voor De Oeverlanden. In 1983 zette hij zich al in voor de actiegroep die een jaar later werd omgevormd tot de vereniging die sindsdien de belangen van het natuurgebied behartigt.

Aan het eind van de ledenvergadering van de Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ op 13 mei 2023 reikte locoburgemeester en wethouder Financiën Hester van Buren aan Nico Jansen het lidmaatschap van de Orde van Oranje Nassau uit: “Nico, zouden De Oeverlanden met hun rijke biodiversiteit wel bestaan als jij je hier niet al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zo volhardend voor had ingezet?”

Oeverlanden-beschermer van het eerste uur
Uit de mooie toespraak die locoburgemeester en wethouder Financiën Hester van Buren uitsprak bleek grote dankbaarheid voor Nico’s langjarige inzet voor De Oeverlanden: “Het is nu – ondanks vele bedreigingen – een uniek gebied, een pareltje aan de Zuidas. Weet dat dat óók in de Stopera is doorgedrongen dat De Oeverlanden er met hun rijke biodiversiteit zijn, komt voor een belangrijk deel door jou!”

In 1983 is een actiegroep gestart voor de bescherming van de Noordelijke Oeverlanden in Amsterdam. De gemeente Amsterdam had plannen om woningbouw in het gebied te realiseren. Nico Jansen is vanaf het begin betrokken geweest bij de succesvolle acties, waaronder het juridisch fameuze ‘Nieuwe Meer arrest’ van de Hoge Raad.

Nico is sinds de oprichting actief voor de Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’, die startte in 1983 en statutair in 1984 werd geregistreerd. Daarna is hij altijd met grote inzet actief geweest in het bestuur en was betrokken bij vele acties en procedures tegen aantasting van het gebied. Ook voert hij wekelijkse ecologisch beheerwerkzaamheden uit. In 2023 is Nico dus 40 jaar actief voor het behoud van De Oeverlanden. Mede dankzij zijn grote inzet heeft het gebied de grootste biodiversiteit van Amsterdam en is het belang van het gebied in december 2021 erkend 2021 door de gemeenteraad in de Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oeverlanden.

Immer waakzaam
Als bestuurslid waakt hij vooral over de wijzigingen van bestemmingsplannen aangaande de Noordelijke Oeverlanden van de Nieuwe Meer. Hij ondersteunt met hart en ziel het doel van de vereniging: het natuurgebied beschermen en behouden voor Amsterdam. Ook bouw- en andere wijzigingsplannen die het gebied raken, houdt hij goed in de gaten en zo nodig treedt hij in overleg met de gemeente Amsterdam. Hij deinst er ook niet voor terug om bezwaar in te dienen als de gemeentelijke plannen het natuurgebied met zijn biodiversiteit kunnen aantasten. Daarnaast is hij actief in het ontwikkelen van plannen om de kwaliteit van het gebied te verbeteren. Als belangrijk uitgangspunt geldt dan altijd ook de recreatieve functie van het gebied voor de bewoners van Amsterdam.

Beheervrijwilliger en rondleider
Naast bestuurslid is Nico actief als beheervrijwilliger door mee te werken aan het ecologisch onderhoud van het natuurgebied. Dat doet hij op zijn vrije woensdagen en zaterdagen. Deze werkzaamheden betreffen zowel maaien, zaag- en baggerwerkzaamheden maar ook onderhoudswerkzaamheden aan en rond het verenigingsgebouw, het Natuur- en Milieu Educatiecentrum ‘De Waterkant’. Daarnaast repareert en plaatst hij meubilair in het natuurgebied. Als deskundige van de flora in De Oeverlanden verzorgt hij jaarlijks excursies om leden en niet-leden mee te laten genieten van alles wat het gebied te bieden heeft.

Redacteur
Nico verzorgt inhoudelijk ongeveer acht á tien keer per jaar de informatieve nieuwsbrieven van de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’. Deze worden zowel door de leden als door geïnteresseerde niet-leden gelezen. Daarnaast is hij vaste auteur van het verenigingsblad ‘Oever’ waarbij hij vooral de historische aspecten van het gebied beschrijft.

Provincie Noord-Holland en de Dorpsraad
Het koninklijke lintje is niet het eerste eerbetoon dat Nico voor zijn vele effectieve vrijwilligerswerk ontvangt. In 2009 ontving hij al een landschapsprijs van 5.000 euro van de provincie Noord-Holland. Die kreeg hij omdat hij het jaar daarvoor het rapport ‘Oase aan de Zuidas’ had opgesteld. Hierin beschreef hij hoe de waterkwaliteit in de Noordelijke Oeverlanden kan worden verbeterd.

In 2019 ontving Nico ook al van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp het Wapenbord van Verdienste voor zijn inzet voor het landelijke gebied in het algemeen en in het bijzonder voor De Oeverlanden. Nico zet zich ook in voor het behoud cultuurhistorisch erfgoed in het gebied. Zoals gold voor de – uiteindelijke toch gesloopte arbeiderswoningen – aan de Sloterweg 711-715 en voor de oorspronkelijke brug van Rijksweg A4 bij de Anderlechtlaan. Hij was ook ruim vier jaar redacteur van de Rubriek Sloten-Oud osdorp, die toen nog in de Westerpost stond.

Ondersteuners
De aanvraag voor het lintje is ingediend door het bestuur van de Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ en ondersteund door:
• Erik Hooijberg. Werkzaam als collega in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Bioloog en vicevoorzitter van Tuinpark Ons Buiten, gelegen in de Oeverlanden. Hij heeft samen met Nico Jansen gestreden tegen ongewenste ontwikkelingen in De Oeverlanden.

• Björn Warning, die als bewoner, betrokkene, natuurliefhebber en activist vaak met Nico heeft samengewerkt. Recent zaten beiden samen in de kerngroep die adviseerde over de gemeentelijke Ontwikkelstrategie landschapspark de Oeverlanden. Nico heeft ook in dit traject veel goeds kunnen realiseren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gemeentelijke erkenning dat het van essentieel belang is dat de Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ een belangrijke rol speelt in het ecologisch beheer van het gebied.

• Tello Neckheim, voormalig bestuurslid van de Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ in de periode 1989 t/m 2018, die samen met medebestuurder van Chris Arntzen en Henk Gerritsen vanaf het begin betrokken waren bij de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ en voor zijn rol eerder al dubbel is onderscheiden.

Aandacht vragen voor waterkwaliteit Nieuwe Meer
Dat Nico eerder al werd onderscheiden voor een goed doortimmerd rapport over de slechte waterkwaliteit werd tijdens de uitreiking van het lintje overigens benut. Immers, nu de wethouder van Financiën toch op bezoek kwam in De Oeverlanden, bood dit aan het verenigingsbestuur meteen een prima kans om haar deze vraag toe te spelen: “Waarom maakt de gemeente geen gebruik van de Europese subsidie om projecten te financieren die de waterkwaliteit verbeteren?” Al het open water in Europa, dus ook dat van de Nieuwe Meer, moet per 2027 voldoen aan minimale kwaliteitseisen. En dat is nu nog niet het geval. De wethouder werd uiteraard overvallen door deze gedetailleerde vraag en had ook weinig tijd, maar de vereniging heeft nu in ieder geval een basis gelegd waarop verder kan worden gebouwd… Immers, de ervaren ‘Oeverlanders’ weten als geen ander dat als je voor elkaar wilt krijgen, dan betekent dat meestal dat vele kleine stapjes uiteindelijk het gewenste resultaat opleveren…

Tamar Frankfurther; 13 mei 2023.

Zie ook:

In de loop van 2024 ook op Sloten betalen voor parkeren

De meerderheid van de insprekers en het stadsdeelbestuur van Nieuw-West hebben geadviseerd om ook op Sloten in de loop van 2024 betaald parkeren in te voeren.

Als de gemeenteraad het voorstel op 7 of 8 juni 2023 goedkeurt, zal er straks ook op Sloten op doordeweekse dagen van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 19 uur betaald moeten worden voor het parkeren in de openbare ruimte.

Het moet wel door waterbedeffect
Geen enkele inspreker zegt blij te worden van deze conclusie, maar de heersende opvatting is dat het niet anders kan: “Als je alleen hier straks nog gratis je auto kunt parkeren, staat het hier meteen vol met bijvoorbeeld langparkeerders naar Schiphol.” Ook het College van Burgemeester en Wethouders verwacht bij nader inzien toch een groot waterbedeffect voor Sloten. De wethouder wijzigt haar plannen dus op dit punt.

De Dorpsraad heeft in zijn reactie ook aandacht gevraagd voor de zorgvuldige inpassing van de betaalpalen in het Beschermde Dorpsgezicht.

Reactie van het college van B en W over Dorp Sloten
Het college van B en W deelt de zorgen die mogelijkerwijs ontstaan als in het Dorp Sloten geen betaald parkeren wordt ingevoerd, en in de omliggende buurten wel: “Veel bewoners hebben overtuigend beargumenteerd om geen uitzondering te maken. Het college van B en W is het eens dat de aanvankelijke inschatting dat niet veel uitwijkers zijn te verwachten, met teveel onzekerheid gepaard gaat om het Dorp Sloten ‘ongemoeid’ te laten.

Ook het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West dringt er sterk op aan om ook in Dorp Sloten betaald parkeren in te voeren. Het stadsdeelbestuur schreef hierover in haar advies: “De parkeerdruk is daar nu in meerdere straten al aardig hoog en de rechtstreekse busverbinding met Schiphol maakt het aantrekkelijk om daar te parkeren als het gratis blijft. Zeker als in 2024 ook nog de HOV-verbinding Schinkelkwartier gaat rijden. En het is onvermijdelijk dat er een groot waterbedeffect op zal treden vanuit de omliggende wijken.

Als Sloten nu niet wordt meegenomen en het waterbedeffect treedt op dan duurt het vanwege de procedures (nieuw beleidsvoornemen, inspraak, besluitvorming, voorbereiding realisatie) bovendien minimaal een extra jaar voordat betaald parkeren daar dan alsnog kan worden ingevoerd. Dat zou een onaanvaardbaar lange periode van grote overlast zijn”. Naar aanleiding van de inspraakreacties en het advies van het stadsdeelbestuur wordt in het definitieve voorstel, dat ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd, ook betaald parkeren ingevoerd in het Dorp Sloten.”

Het parkeerregime (tarieven, tijden, aantal beschikbare vergunningen per huishouden / onderneming en kortingsregeling voor bezoekers) zal gelijk zijn aan het parkeerregime van Nieuw-Sloten en De Aker. Dorp Sloten wordt onderdeel van het vergunningsgebied Nieuw-Sloten.

Tarieven voor bewoners, ondernemers en bezoekers
Voor de van stadsdeel Nieuw-West waar per 2024 betaald parkeren in de openbare ruimte wordt ingevoerd, gaat het tarief van 1,60 euro per uur gelden. De eerste bewonersvergunning kost 35,45 euro per zes maanden en een bedrijfsvergunning 56,72 euro per zes maanden. Alle bewoners komen in aanmerking voor een bezoekersvergunning, waarmee bezoek met 65% korting parkeren (maximaal 150 kortingsuren per kwartaal). Dan kost een uur door de weeks overdag parkeren 56 cent.

Bewoners zonder auto kunnen dus ook een gratis bezoekersvergunning aanvragen. De gemeente zal ruim voor de invoering van het betaald parkeren hierover een voorlichtingscampagne onder de bewoners en ondernemers van Nieuw-West verzorgen. Alle autobezitters ontvangen daarnaast ook tijdig een brief over de aanvraagprocedure van een vergunning.

Huishoudens komen in aanmerking voor maximaal twee parkeervergunningen en bedrijven komen in aanmerking voor maximaal 1 bedrijfsvergunning per 5 fte. Voor scholen zijn daarnaast ‘maatschappelijke vergunningen’ beschikbaar. Hulpverlenersvergunningen (huisartsen en verloskundigen) zijn in de hele stad geldig.

Sloten en Nieuw Sloten: één vergunningsgebied
In de loop van 2024 zal stapsgewijs in heel Nieuw-West, behalve in Oud Osdorp, betaald parkeren worden ingevoerd. De gemeente heeft nog geen volgorde hiervoor bepaald. De parkeervergunning voor Slotense voertuigen zal straks ook geldig zijn in Nieuw Sloten. Op het Belgiëplein in Nieuw Sloten en op het Ecuplein in De Aker blijft de blauwe zone in ieder geval nog twee jaar bestaan. Ook in de Riekerpolder zal straks moeten worden betaald voor het parkeren van motorvoertuigen.

De gemeente heeft alle inspraakreacties gebundeld en beantwoord in de Nota van Beantwoording die u kunt inzien via deze link. Hier vindt u ook de antwoorden op punten die in dit artikel niet worden genoemd.

Tamar Frankfurther; 12 mei 2023.

Osdorperweg in Oud Osdorp heeft nú al eerste reparatie

Binnen een week na de oplevering en zélfs nog voordat de Osdorperweg officieel heropend werd, is het verse asfalt alweer kapot gemaakt voor een noodreparatie.

Bij de foto: De gestrate plek in het verse asfalt van de Osdorperweg ligt er nu nog relatief netjes bij, maar gaat op de slappe veendijk zeker verzakken. Zou deze ‘wond’ in het asfalt, anders dan in het verleden, wél netjes worden geasfalteerd? Foto: Chris Nierop.

Leidingen zijn toch net vernieuwd?
Oud dorpsraadsvoorzitter en bewoner van Oud Osdorp Chris Nierop laat teleurgesteld weten: “Tsja, je denkt dat ze in die vier maanden ook alle leidingen en de bekabeling hebben vernieuwd en dat er daardoor voorlopig geen reparaties nodig zijn. Dat die leidingen daar goed beschermd liggen, zodat ze niet meteen kapot gaan. En dat de leidingen meer aan de randen van de weg zouden liggen, zodat de reparaties van het wegdek ook kleiner worden.”

Start van Osdorpergatenkaasweg?
Chris Nierop is benieuwd of de gemeente het asfalt zodanig zal repareren dat de weg er spoedig weer als nieuw bijligt. Aangezien dit in het verleden niet het geval was, vreest hij dat deze wond nu al de eerste aanzet is tot een vernieuwde ‘Osdorpergatenkaasweg’. Nu is het gestrate wegdeel nog behoorlijk glad, maar de ervaring leert dat dit snel zal verzakken op de veendijk.

Dit is vooral vervelend voor fietsers die op hun Hoofdnet Fiets liever niet over de hobbelstenen van reparaties rijden. Zij wijken daar liever naar links uit, naar het gladde asfalt. En dan maar hopen dat er op dat moment geen voortrazend sluipverkeer aankomt…

Vervolgden en verzetsstrijders WOII in Oud Osdorp herdacht

Bijna honderd bewoners van het landelijke gebied namen op donderdag 4 mei 2023 in Oud Osdorp deel aan de jaarlijkse herdenking van de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog.

Dat gebeurde, zoals elk jaar, bij het monument aan de Osdorperweg vlakbij de Lutkemeerweg. Scouting Phoenix uit Slotervaart vormde de erewacht.

Osdorperweg afgesloten
De politie zorgde voor de afsluiting van de Osdorperweg, zodat de herdenking op deze aangename lenteavond in alle rust kon verlopen. Irene Hemelaar, bewoner van de Osdorperweg, leidde de bijeenkomst en noemde in haar openingswoord de drie gevallenen voor wie dit monument is opgericht: Peter Bierman, Jan Kars en Dover Chalmond. Na 26 jaar namen zij als ceremoniemeester en dorpsraadslid Mireille de Ridder als organisator het stokje over van Mia.

De Padvinderij was bolwerk van verzet
Als eerste kreeg welpenleider Mink Meijer (19) het woord. Mink memoreerde dat de bezetter wilde dat de toenmalige Padvinderij (sinds 1973 Scouting Nederland), ging samenwerken met de Nationale Jeugdstorm, de jeugdbeweging van de NSB (Nationaal-Socialistische Beweging). Mink: “De Padvinderij was hier fel op tegen, ging hier niet in mee en bleef zich verzetten. Om de Padvinderij vervolgens buiten spel te zetten, werd deze op 2 april 1941 landelijk verboden. Hogere bestuurders van de vereniging werden gearresteerd, bezittingen werden afgenomen en de clubhuizen werden gevorderd. Hoewel dat gevaarlijk was zetten veel leden van de vereniging hun activiteiten toch voort. De padvinders verleenden – waar mogelijk – ondersteuning aan het verzet.” Nu 80 jaar later gaf Mink aan trots te zijn op de rol die de voorgangers van Scouting Nederland hadden gespeeld: “Ik ben er trots op dat ik lid ben van deze vereniging. Met alweer een nieuwe lichting welpen en scouts herdenken wij samen met u de doden, de slachtoffers van misdaden tegen de menselijkheid en vinden wij het eervol om hier in Oud Osdorp bij dit oorlogsmonument vandaag opnieuw onze erehaag te vormen.”

Wat zou u doen?
Vicevoorzitter van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp Ray Kentie nam de toehoorders mee naar 80 jaar geleden, naar 1943. In dat voorjaar kwam een oproep voor een grote staking tegen de bezetter die ongekend was in heel Europa. De oproep had succes, want duizenden mensen uit het hele land deden mee, maar de repressie van de bezetter daarna was ongekend. Kentie: “Mensen die hieraan deelnamen, namen daarmee een groot risico, dat sommigen met de dood bekochten. Vraagt u zich weleens af, wat zou ík doen in een vergelijkbare situatie?”

Vrede blijvend beschermen uitdragen
Oud Osdorper Sietze Worm droeg een treffend zelfgemaakt gedicht voor waarin hij terugblikte op de oorlogsontberingen. Vervolgens riep hij op om de zo moeizaam bevochten vrede voor altijd te bewaren, te beschermen en te blijven uitdragen.

Tijdens verzet dodelijk getroffen
Martijn van Leerdam, door zijn vertrek naar Rotterdam sinds enkele dagen oud-dominee van de Sloterkerk, ging in zijn bijdrage in op Jan Kars, wiens naam vermeld staat op het oorlogsmonument. Rooie Jan was een actief jongerenlid van de hervormde kerk op Sloten: “Je kunt je vraagtekens zetten bij het feit dat deze roodharige jongeman onder regie van de bezetter lid werd van de marechaussee. Later bood hij echter in Zeeuws-Vlaanderen als marechaussee hulp aan onderduikers. Daarnaast was hij op diverse fronten actief in het verzet tegen de bezetter. Bij de bevrijding van Zuid-Nederland in het najaar van 1944 werd hij te Waterlandkerkje (bij Oostburg) in een vuurlinie dodelijk getroffen.” Zie ook: .

Mooie stilte
Dankzij de strakke planning van ceremoniemeester Irene Hemelaar kon trompettist Jolanda Picavet-van Geilswijk de last Post precies op het goede moment inzetten. Terwijl haar laatste heldere toon in de stilte wegebde, gingen de straatlantaarns aan als teken dat de twee minuten stilte waren begonnen. Alleen de tjirpende vogels en blatende schapen vulden de stilte nog. Daarna hesen de leden van Scouting Phoenix de vlag in top en zongen alle aanwezigen het Wilhelmus. Tenslotte werden bloemen en kransen geplaatst door de Dorpsraad, de Sloterkerk, Stichting Eigenwijks, de stadsdeelcommissie Nieuw-West, stadsdeel Nieuw-West en diverse bewoners uit Sloten en Oud Osdorp.

Afsluitend konden de aanwezigen met koffie, thee en cake van Saskia van der Pol tijdens de warme voorjaarsavond napraten op het schoolplein van de voormalige Lutkemeerschool.

Theo Durenkamp en Tamar Frankfurther; 6 mei 2023.

Kijk verder: Mia Kooter, Mireille de Ridder en Irene Hemelaar maakten dit sfeerbeeld van de herdenking.

De Osdorperweg na voltooiing van het werk

Na voltooiing van de asfalteringswerkzaamheden eind april ziet de Osdorperweg ten zuidoosten van de Tom Schreursweg er weer glad en nieuw uit. Op een stil moment nodigt deze weg uit om flink door te rijden…

De kleurencombinatie van het asfalt op de Osdorperweg rood-zwart-rood doet sterk denken aan de Amsterdamse vlag, maar dan zonder de drie witte Andreaskruizen… Foto: Erik Swierstra; 1 mei 2023.

Bordenbrij langs de Osdorperweg. Tijdens de werkzaamheden aan de Osdorperweg in de afgelopen maanden was er ter hoogte van de Tom Schreursweg een grote concentratie van informatieborden geplaatst. Dit kan tot overmaat van informatie en verwarring leiden… Foto: Erik Swierstra; 1 mei 2023.

Eindelijk duidelijkheid over hekken langs Osdorperweg

Half februari verscheen er opeens een rij palen langs de Osdorperweg vlakbij de kruising met de Raasdorperweg.

Bewoners vroegen zich verbaasd af wat daar ging gebeuren.

Bijschrift: De palenrij met gaas langs beide zijkanten van de Osdorperweg moet de dieren verhinderen om de weg over te steken en te dwingen om gebruik te maken van de wildtunnel die ter hoogte van het viaduct dwars onder de weg is aangelegd. Foto: Theo Durenkamp.

Gemeentelijke voorlichting laat het afweten
Dat er een hekwerk ging komen dat al die paaltjes met elkaar ging verbinden, werd enkele weken later duidelijk. Maar met welk doel? De redactie van de Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp benaderde de gebiedsmakelaar van Oud Osdorp. Omdat ook hij geen antwoord kon geven op deze vraag, stuurde hij de vraag door naar een gemeentelijke collega om de vraag af te handelen. Maar allebei bleven zij tot nu volharden in stilzwijgen.

Oud plan alsnog uitgevoerd
Het verlossende antwoord kwam uiteindelijk niet van de gemeente, maar van Chris Nierop, bewoner van de Osdorperweg en oud-voorzitter van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp. Hij herinnert zich nog de noodzaak van ecotunnels bij de aanleg van de A5 (Westrandweg). Ook in een Klankbordgroepvergadering over de uitvoer van de reconstructie van de Osdorperweg, waaraan Chris begin 2021 deelnam, is de aanleg van dergelijke ecodoorgangen nog even ter sprake gekomen om de afspraken daarover in herinnering te brengen.

Wildtunnel heft barricade op
Chris wijst erop dat de Osdorper Bovenpolder en Binnenpolder onderdeel zijn van de provinciale Hoofdgroenstructuur De Groene AS. De aanleg van de A5 en de steeds drukker wordende Osdorperweg vormen meer en meer barricades voor overstekend klein wild en dieren op hun routes. Beide wegen beperken daarmee hun leefgebied.

Het is daarom logisch dat Rijkswaterstaat destijds verplicht werd om bij de aanleg van de A5 ook ecotunnels te realiseren. Om ervoor te zorgen dat die tunnels voldoende effectief zijn, moeten dieren door middel van het hek worden ‘gedwongen’ van die mogelijkheid gebruik te gaan maken. Daardoor kunnen ze niet langer via de A5 ofwel de Osdorperweg van leefgebied naar leefgebied wandelen.

Destijds werd afgesproken dat de aanleg tegelijk zou plaats vinden met de reconstructie van de Osdorperweg. Niemand had toen kunnen voorspellen dat het na de opening van de A5 nog 11 jaar zou duren voordat de Osdorperweg zou worden aangepakt.

Hekken als dwangroute
Chris: “Persoonlijk heb ik bijvoorbeeld al enkele platgereden egels op de Osdorperweg op moeten ruimen. Deze maatregel zal ervoor zorgen dat de egels en veel andere kleine zoogdieren van hun eigen veilige oversteek gebruik moeten maken. Die hekken leiden de dieren vanzelf naar hun tunnel. Ze volgen gedwongen de hekken totdat ze bij een opening, de tunnel komen. Deze tunnels worden voorzien van een roosterafdekking. Dit is ook te zien in de Osdorper Bovenpolder langs de Tom Schreursweg. Alles bij elkaar is dit een prima diervriendelijke maatregel die veel dierenleed zal voorkomen en vooral ook de diversiteit van de ecologische Hoofdgroenstructuur in het gebied ten goede komt.”

Reactie
De redactie dankt Chris voor zijn reactie, waarmee nu tevens duidelijk is dat het hier om een oud voornemen gaat dat nog steeds op uitvoering liet wachten. Het blijft vreemd dat vanuit de gemeente elke vorm van reactie op dit informatieverzoek achterwege is gebleven. Op zijn minst hadden ambtenaren toch kunnen aangeven dat ook zij van niets wisten en dat over de plaatsing van deze hekken ook bij de gemeente niets bekend was. Zelfs zo’n eerlijk antwoord had, zeker in dit geval, verhelderend kunnen werken.

Theo Durenkamp; 28 april 2023.

Een stralend Koningsfeest op Sloten

Op donderdag 27 april 2023 was het gezellig druk in de dorpskern van Sloten met een grote vrijmarkt, ringsteken en gezelligheid bij café Kerkzicht.

De Oranjevereniging Sloten had alles – zoals ieder jaar – weer tot in de puntjes en degelijk voorbereid.

De kinderen uit Sloten, Oud Osdorp, Badhoevedorp en De Aker die vrijmarktbezoekers uitnodigden om deel te nemen aan hun spel, hadden heel wat aanloop. Voorbeelden: ‘blind’ herkennen wat je pakte en bij een goed antwoord: touwtje trekken voor prijs; blikken gooien; mikken in bekers en een tomaat kapot slaan op het gezicht van de koning (winnaar van de wedstrijd).

Geen ballonnen, maar 50 naambordjes met vlaggetjes
De vaste gasten van het Slotense Oranjefeest zagen meteen dat de gebruikelijke ballonnen in rood, wit, blauw en oranje niet meer aan de lantaarnpalen hingen. Om vervuiling tegen te gaan en de wereld te verduurzamen verleent de gemeente alleen nog maar een vergunning voor evenementen zonder ballonnen. Om het dorp toch feestelijk te versieren, waren neef en nicht Rob en Willeke Hogenhout al sinds januari druk met het maken van bordjes met vlaggetjes, die voortaan jaarlijks gebruikt worden.

Vrijmarkt met allerlei spelletjes
In voorgaande jaren waren er op de Slotense vrijmarkt vooral verkoopkleedjes. Om de markt wat interactiever en dus nog leuker te maken, had de Oranjevereniging dit jaar een prijsvraag uitgeschreven voor het leukste spel op de markt. Aan die oproep is gehoor gegeven. Sommigen hadden bijna professionele spelen gemaakt, vakkundig in elkaar getimmerd. Anderen kozen voor kleinere spelen, die soms creatief in elkaar waren geknutseld.

Tamar Frankfurther; 28 april 2023.

Lees en kijk verder…

Dorpsraad reageert op Sloterwegbesluiten gemeente en stadsdeel

De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp heeft in reactie op de afsluiting van de Sloterweg West per 1 juli 2023 en het uitstel van de invoering van selectieve toegang naar eind 2023 twee brieven gestuurd.

De ene brief is gericht aan wethouder Melanie van der Horst van de gemeente en de andere aan portefeuillehouder Verkeer Nazmi Türkkol van stadsdeel Nieuw-West.

Zorgen delen met wethouder
In zijn brief aan de wethouder deelt de Dorpsraad zijn zorgen over de groeiende verkeersproblematiek en het afnemende vertrouwen van de burger in het bestuur. De invoering van verkeersvariant 2A met selectieve toegang op de Sloterweg West en Oost en op de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten loopt nu immers opnieuw vertraging op. De Dorpsraad verzoekt de wethouder om zo snel mogelijk diverse maatregelen ter bevordering van de doorstroming op het Hoofdnet Auto uit te gaan voeren en er nu écht voor te zorgen dat Variant 2A eind 2023 zal worden ingevoerd.

Waardering en verzoeken aan portefeuillehouder
Stadsdeelbestuurder Türkkol krijgt in zijn brief waardering voor zijn slagvaardige besluit om wegens de zeer gevaarlijke verkeersomstandigheden tijdelijk een harde knip op de Sloterweg West per 1 juli 2023 in te stellen. Daarnaast verzoekt de Dorpsraad om ook op de Sloterweg Oost op korte termijn al 30 km/uur als maximum snelheid in te stellen. De Dorpsraad deelt ook de negatieve gevoelens over het gemeente- en stadsdeelbestuur die in het gebied Sloten en Nieuw Sloten leven over de gevolgen van de trage uitvoering van het verkeersbeleid. De Dorpsraad wil graag zwart- op-wit bevestigd krijgen dat de gemeente inderdaad vergeten was om invoering van de intelligente toegang op de Sloterweg Oost in zijn eerdere raadsbrief te vermelden.

Tamar Frankfurther; 28 april 2023.