Visie op Dorp Sloten gepresenteerd

Op dinsdag 14 april 2009 is onder grote publieke belangstelling de stedenbouwkundige Visie op Sloten gepresenteerd. De visie wordt verwoord in een kloek en fraai uitgevoerd boekwerk van bijna 90 pagina’s met veel foto’s en kaartmateriaal.

De visie is het eindresultaat van een participatieproces dat is ingezet door de onlangs afgetreden wethouder Wouter Looman. De participatiegroep telde 24 leden die allen een relatie hebben met het dorp Sloten. Bewoners, maar ook gebruikers van de ruimte zoals de hockeyvereniging en leden van de tuinparken. In dit artikel allereerst aandacht voor het proces. In vervolgartikelen ligt de nadruk op de specifieke knelpunten.

Droom
Zo’n visieontwikkeling is een uitgelezen mogelijkheid om eens lekker weg te dromen en het ideale dorp te ontwikkelen. Dat is niet helemaal gelukt. “Want tussen droom en daad staan wetten in den weg en praktische bezwaren”, zo schreef Willem Elsschot in een gedicht in 1910. Het citaat is niet alleen van toepassing op beleidsintenties door de overheid, maar er zijn ook weinig burgers die over hun eigen schaduw heen kunnen springen. Eigenbelang viert vaak hoogtij. “Als ik maar voor mijn deur kan parkeren”, of “De straat moet van alle kanten bereikbaar zijn” en dergelijke opmerkingen liggen voor het oprapen. Hoe doorbreek je die houding en kom je tot werkzame voorstellen?

Het bureau
Om het proces van de participatie in goede banen te leiden had het stadsdeel bureau Bosch Slabbers ingehuurd. Dit bureau afficheert zichzelf met de aanduiding Landschapsarchitecten. Bosch Slabbers werkt vanuit drie vestigingen: Den Haag, Arnhem en Middelburg. In totaal werken er zo’n 25 landschapsarchitecten, ontwerpers, technisch adviseurs en tekenaars bij het bureau. Naar eigen zeggen combineert men “een nuchtere, realistische houding ten aanzien van ruimtelijke vraagstukken met een originele en creatieve, oplossingsgerichte benadering.”

Het proces
Het hele proces bestond uit een serie van 7 bijeenkomsten. De eerste twee werden vooral gebruikt voor kennismaking en brainstorm. De derde en vierde avond werd gesproken over de sterke en zwakke kanten van het dorp. Over een viertal punten waarover niet direct overeenstemming was is in subgroepen verder gewerkt. Na presentatie van de vier punten is een conceptvisie opgesteld en is in een tweetal sessies verder gepraat over de knelpunten. Wat nu voorligt, is dus de uitkomst van die serie avonden. Duidelijk is dat over een aantal punten geen overeenstemming bereikt kon worden.

Knelpunten
Eén groep die zich voorlopig niet kan vinden in de voorstellen is het woonbotencollectief WOOS. Zij maken bezwaar tegen de manier waarop de weg/fietspad op de Ringdijk zou worden aangelegd. Iets wat overigens nog helemaal niet aan de orde lijkt omdat Waternet bezig is met een eigen plan voor de inrichting van de dijk. Het Xeniosbestuur heeft vervolgens bezwaar aangetekend tegen het handhaven van het wandelpad achter de velden en het versterken van de ecologische zone. Daardoor wordt uitbreiding van de hockeyvelden onmogelijk gemaakt. De architecten stelden voor om op de hoek van de Vrije Geer en Osdorperweg een bouwlocatie te realiseren. Er is immers nog plaats genoeg. Maar een flinke meerderheid van de groep was hierop tegen. Tot slot de aanleg van een wandelroute vanuit het dorp (Hervormde kerk), via de speeltuin, dwars door de bebouwing aan de Slimmeweg, over de Slotervaart-zijarm naar de geprojecteerde haven. Los van de vraag hoe realistisch een en ander is waren veel bewoners op voorhand bang voor overlast, onder meer door jongeren op bromfietsen.

Paaltjes
Tijdens de presentatie in restaurant Syriana werd nogmaals duidelijk dat veel mensen zich ergeren aan de overdaad aan paaltjes (Amsterdammertjes) in Sloten. Ze veroorzaken veel schade aan auto’s en omgekeerd veroorzaken auto’s veel schade aan de paaltjes. De medewerkers van de afdeling bestrating van het stadsdeel hebben de handen vol aan het telkens rechtzetten van de paaltjes. Ze zomaar weghalen zal ongetwijfeld leiden tot veel wildparkeren en onoverzichtelijke situaties voor voetgangers en fietsers. Paaltjes weghalen zal niemand erg vinden, maar foutparkeren moet dan wel worden voorkomen.

Volgende week en de weken daarna gaan we de kaart wat meer in detail bekijken en waar mogelijk reacties vragen aan personen die specifiek met een bepaalde ingreep te maken krijgen.

Spoorboekje van de Visie
De nu opgestelde Visie gaat als basis dienen voor het nog op te stellen Bestemmingsplan voor Sloten. Voor het zover is zijn er nog heel wat formele stappen te zetten. En in principe kunt u bij iedere stap nog gebruik maken van het recht om bezwaren of zienswijzen in te dienen. Het spoorboekje ziet er voorlopig als volgt uit:
19 mei informerende behandeling van de Visie in de deelraad van Osdorp. Inspreken is mogelijk.
2 juni, opnieuw behandeling in de Deelraad, maar nu meningvormend. De deelraad kan het stuk nog amenderen en er kan ook nu worden ingesproken.
16 juni, vaststelling van de Visie in de raad, waarmee deze kaderstellend is. Dat wil zeggen dat zij een van de bouwstenen vormt voor het te ontwikkelen bestemmingsplan.
Er wordt vervolgens gewerkt aan een voorontwerp bestemmingsplan. Zodra dat officieel ter inzage is gelegd kan er opnieuw worden ingesproken.
Als het voorontwerp is goedgekeurd en afgehandeld komt er een definitief bestemmingsplan. Tijdens de ter inzage legging kan men zienswijzen indienen.
Als alles meezit, is het Bestemmingsplan Dorp Sloten dan in het voorjaar van 2010 gereed.

School Het Bovenland
Hoewel uiteindelijk onderdeel van het bestemmingsplan is voor de bouw van de school een apart traject uitgezet. Volgens een woordvoerder van het stadsdeel zijn er 78 bezwaarschriften ingediend tegen de bouw. Deze zijn op dinsdag 21 behandeld in de commissie. Als het stadsdeel besluit om alle bezwaren ongegrond te verklaren, en die kans is groot, is het nog mogelijk in beroep te gaan en daarna eventueel in hoger beroep bij de Raad van State. Als de uitslag van de bezwaarprocedure bekend is zullen wij u daar uiteraard verder over informeren. Het stadsdeel gaf nog maar eens aan dat het juridisch wel mogelijk is om alvast te beginnen met de bouw, ook al loopt de bezwaarprocedure nog. Dat is dan wel geheel voor eigen risico.

Arie van Genderen

Uit de Westerpost van 22 april 2009.