School Het Bovenland

Afgelopen dinsdag 21 april 2009 was er in het kantoor van het Stadsdeel Osdorp een zitting van de Commissie bezwaar- en beroepschriften. Behandeld werden de 78 bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de bouw van de school Het Bovenland aan de Akersluis.

De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp was één van de bezwaarmakende partijen. De Dorpsraad werd hierbij vertegenwoordigd door haar advocaat mevrouw Jonkhoff, en zij kreeg, net als de andere bezwaarmakers, de gelegenheid om de bezwaren nog eens kort toe te lichten. Het Dagelijks bestuur werd vertegenwoordigd door mw. Mr. Chantal Jansen die een uitgebreide pleitnota voordroeg.

Enkele punten
Veel van de bezwaren zijn gericht op het feit dat je geen school zou moeten willen bouwen in een (voorgenomen) ecologische zone. Deze zone, de Groene As genaamd, is nog in ontwikkeling en zou onderdeel moeten worden van de Ecologische Hoofdstructuur. Probleem is echter dat het hele gebied rond Sloten volgens het Structuurplan van de Gemeente Amsterdam is aangewezen als Stedelijk Gebied. Waarmee een beroep op ecologische- en natuurwaarden per definitie een zwak punt is.
De school heeft op dit moment minder leerlingen (250) dan de basisnorm voor een school (320). En naar verwachting gaat dat aantal de komende jaren verder teruglopen. Vraag is dus of je op die basis nog een school moet stichten. Maar volgens het schoolbestuur is het stichtingbesluit al in 2004 genomen en wil men dat niet meer ter discussie stellen.

Procedure
Kortom, of alle protesten iets uitmaken valt nog te bezien. De Commissie heeft minimaal nog 8 weken nodig om op basis van de bezwaarschriften en de mondelinge toelichting tot een advies te komen. Dat advies gaat dan naar het Dagelijks Bestuur dat vervolgens een besluit moeten nemen: bouwen/niet bouwen.
Tegen dat besluit kan men dan alsnog in beroep gaan en een voorlopige voorziening (bouwstop) vragen aan de rechter. En tot slot is er dan nog de Raad van State.

Wordt vervolgd.

Arie van Genderen

Uit de Westerpost van 29 april 2009.