Tuinen van West

De Sloterscheg, ook wel de ‘Tuinen van West’ genoemd, zijn de polders tussen Geuzenveld-Slotermeer en Osdorp, de ringvaart Haarlemmermeer en de Haarlemmervaart. Het nu nog overwegend agrarische gebied krijgt een nieuwe groene recreatieve bestemming.

De boeren breiden hun activiteiten uit met ‘groene diensten’ en nieuwe natuurgebieden zorgen voor rust en ruimte. Ook de bereikbaarheid wordt verbeterd. Verder is er aandacht voor de uitbreiding van het watersysteem en het versterken van de ecologische structuur.

Doel
De Tuinen van West ontwikkelen tot een belangrijk uitloopgebied voor recreanten en tot voorbeeldgebied van nieuwe allianties tussen groen en maatschappelijke sectoren zoals zorg, welzijn en milieu. De ambitie is om een vernieuwende ontwikkeling- en beheerorganisatie op te zetten, die het gebruik van het gebied gaat begeleiden en vorm geeft aan participatie. Hierdoor kan het beheer zich, naast het onderhoud, ook richten op gastheerschap, promotie en het zoeken naar samenwerking met gebruikersgroepen.


Korte termijn
De Tuinen van West zullen de komende jaren worden ontwikkeld tot een recreatief groengebied. Het succes van het gebied is mede afhankelijk van de betrokkenheid van de omgeving bij het gebied (bewoners, instellingen, verenigingen, bedrijven). De beheerder speelt een belangrijke rol bij het tot stand brengen van deze betrokkenheid.

Stand van zaken
Het Programma van Eisen is in september 2008 door centrale stad vastgesteld. Dit programma bevat voorstellen voor de inrichting van het gebied, het verbeteren van de bereikbaarheid voor autoverkeer, de versterking van het recreatieve wandel- en fietspadennetwerk, de uitbreiding van het watersysteem en het versterken van de ecologische structuur. Inmiddels is ook een projectplan opgesteld, waarin een organisatieplan en een productplan is opgenomen. Op basis daarvan is een ambtelijke Projectgroep ingesteld die onder meer de ontwikkeling van Tuinen van West initieert en de voortgang monitort. Er zijn opdrachten uitgezet voor het opstellen van een beeldkwaliteitplan en een communicatieplan.

Het beeldkwaliteitplan en het communicatieplan komen in de loop van 2009 gereed. Ook wordt het convenant met het Recreatieschap Spaarnwoude voor het beheer van Tuinen van West in 2009 verder uitgewerkt in een beheerplan. Plan is om op korte termijn te starten met de uitvoering van de projecten die in aanmerking komen voor de ILG-subsidie. Knelpunt daarbij is dat de provincie nog geen toestemming heeft gegeven voor de inzet van de benodigde DLG-capaciteit. Daardoor ontstaat vertraging en dreigt het  risico dat de gemeentelijke bijdrage in de financiering komt te vervallen.

Organisatie
Trekker: wethouder mw. M. Vos (gemeente Amsterdam).

Partner: gedeputeerde dhr. P. Visser (provincie Noord-Holland)

Contact
Magda Rensburg

Project Management Bureau
Telefoon 020-5529718

Niek Bosch
DRO
Telefoon 020-5527953

Van:  www.metropoolregioamsterdam.nl