Verkeer Sloterweg: Na de zomer overleg met nieuwe wethouder

Tijdens de inloopavond op 5 juli 2022 bleek dat de projectgroep Sloterweg ervoor kiest om zo snel mogelijk na het zomerreces gelijktijdig zijn voorstellen voor het vergunningenbeleid én voor het al dan niet op bepaalde tijden uitzetten van de camera’s op de Laan van Vlaanderen aan de wethouder te presenteren.

Dat is wel zo efficiënt en het geeft de ambtelijke projectgroep de kans om tijdens de zomer beide voorstellen optimaal voor te bereiden.

Invoering Variant 2A gaat gestaag verder
De nieuwe wethouder Melanie van der Horst (D66) kan beide voorstellen dan in samenhang beoordelen en een besluit nemen, dat uiteraard wordt gedeeld met de gemeenteraad. “Tijdens de inloopavond bleek dat sommige bewoners bezorgd zijn dat het invoeren van Variant 2A van de baan is”, vertelt omgevingsmanager Bernard Kroeger, “maar daarvan is echt geen sprake. De gemeenteraad heeft besloten tot de invoering van Variant 2A. Dat betekent dat alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten voor iedereen bereikbaar blijven, maar vanaf het eerste kwartaal van 2023 niet langer voor iedereen via de kortste route, de Sloterweg. Er komen vier digitale camera’s, twee op de Sloterweg en twee op de Laan van Vlaanderen.

De projectgroep is nu aan het uitzoeken wie straks zonder boete langs welke paal kan blijven rijden en hoe we dit organiseren. Het invoeren van Variant 2A gaat gewoon door. Alles is erop gericht om de invoering in het eerste kwartaal van 2023 te realiseren. Er wordt echter gekozen voor zorgvuldigheid boven snelheid. We willen alles goed regelen en alle procedures netjes volgen. Daarmee bereiken we dat – als Variant 2A eenmaal in werking is getreden – dat deze ook – zo nodig – stand houdt voor een rechter.”

Twee weken verkeersintensiteit gemeten
Gelijktijdig krijgt wethouder Van der Horst ook de resultaten van het onderzoek over de verkeersbelasting van de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten te zien en het daaraan gekoppelde advies van de ambtelijke projectgroep. Kroeger: “Omdat de gemeenteraad een motie heeft aangenomen die ons verplicht om te onderzoeken of en zo ja wanneer de camera’s op de beide poten van de Laan van Vlaanderen verantwoord en veilig kunnen worden uitgezet, is er van 13 tot 26 juni 2022 continu metingen verricht naar het aantal voertuigen dat over de Laan van Vlaanderen en de Sloterweg West reed. Dat onderzoek mocht niet langer duren, omdat dat van de privacywetgeving – zonder langdurige aanvraagprocedures – niet is toegestaan. Maar uit die twee weken kunnen we al heel veel informatie halen. We beschikken immers over betrouwbare tellingen uit het Verkeersmodel Amsterdam (2019). We gaan de nieuwe data vergelijken met de data uit 2019.”

Rekening houden met waterbedeffect Sloterweg
Als er in de toekomst op bepaalde tijden camera’s uitgezet kunnen worden, dan zal dat alleen gaan om camera’s op de Laan van Vlaanderen en niet die op de Sloterweg. Die blijven altijd aanstaan. Als de Sloterweg-camera’s aanstaan, heeft dat natuurlijk direct gevolgen voor de drukte op de Laan van Vlaanderen. Dat is ook bekend: Toen de Sloterweg afgesloten was het op de Laan van Vlaanderen – door het waterbedeffect – meteen veel drukker. Kroeger: “Dit wordt natuurlijk ook meegenomen in de berekeningen. Middels data-analyse wordt het aantal vervoersbewegingen op de Sloterweg West meegenomen bij het bepalen van de belasting van de Laan van Vlaanderen. De Laan van Vlaanderen loopt door een woonwijk. Daarbij gaat het met name om de vraag of het vastloopt in Nieuw Sloten. De onderzoeksresultaten worden langs die meetlat gehouden en daar rolt een advies uit voort. Dat leggen we na de zomer zo snel mogelijk voor aan de wethouder.”

Stadsdeel voert aangenomen beleid uit
Als de wethouder over beide onderwerpen een besluit heeft genomen, kan de uitvoering de volgende fase ingaan. Pas als bijvoorbeeld duidelijk is of, en zo ja op welke tijden de camera’s op de Laan van Vlaanderen veilig uitgezet kunnen worden, kan het verkeersbesluit voor het hele project worden genomen. Dan weet de ambtelijke organisatie ook pas of er onder het toekomstige inrijdverbod ook onderborden – dat het verbod niet op alle tijden van kracht is – gelden.

“Al deze uitvoerende taken liggen bij stadsdeel Nieuw-West”, laat de omgevingsmanager weten, “maar even voor de duidelijkheid: Het is dus niet zo dat de discussie over het al dan niet invoeren van Variant 2A, de gekozen ontheffingssystematiek of de tijden waarop de camera’s op de Laan van Vlaanderen mogelijk worden uitgezet nog gevoerd kan worden. De gemeente bepaalt de hoofdlijnen en het stadsdeel voert deze uit.”

30 km-maatregelen op Slotense wegen
De aanleiding voor de op 5 juli 2022 georganiseerde gemeentelijke informatieve inloop was het starten van de procedure om een verkeersbesluit te nemen om op diverse wegen 30 km/uur als maximum snelheid in te voeren en maatregelen te treffen om de verkeersdeelnemers ook te dwingen om langzamer te gaan rijden. Het gaat dan om de weg tussen de rotonde en de Sloterbrug (Plesmanlaan en Langsom) en om de Vrije Geer en de Ditlaar. “Waar mogelijk zullen 30 km-drempels worden aangebracht”, vertelt Kroeger. “Dat kan niet overal omdat het polderwegen zijn en als er huizen direct naast de weg liggen, dan kunnen we hier geen drempels aanleggen. Dat hebben we op de Sloterweg eens te meer bevestigd gezien en die fout gaan we nu dus niet opnieuw maken. Op de plekken waar bus 195 rijdt komen busvriendelijke drempels en waar de bus niet rijdt komen gewone 30 km-drempels. Die lijken op het oog best wel op de drempels die nu al op de Langsom liggen. Maar, wie eroverheen rijdt, voelt meteen het verschil. Deze 30 km-variant is van een heel andere orde. Als je je uitlaat heel wilt laten, dan ga je vanzelf langzamer rijden.”

Handhaving op 30 km/uur straks mogelijk
Over de noodzaak tot handhaving toont de omgevingsmanager begrip, maar hij geeft aan dat dit “helaas geen gemeentelijke bevoegdheid” is. Het projectteam gaat een verzoek bij de politie indienen om hier te gaan handhaven op de snelheid. Kroeger: “Als het verkeersbesluit komende oktober van kracht is, gaan we deze wegen zo snel mogelijk ook als echte 30 km-zone inrichten. Dan is ook voldaan aan de randvoorwaarden waardoor de politie hier op 30 km/uur kan handhaven. Meer kunnen wij er als ambtelijke projectgroep niet aan veranderen, maar ik begrijp de zorgen die hierover leven.”

Tamar Frankfurther; 8 juli 2022.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg