Moties Gemeenteraad ‘Tuinen van West’

Op 10 september 2008 zijn, bij de vaststelling van het Programma van Eisen Tuinen van West (TvW), door de Gemeenteraad vier moties aangenomen:
• Motie 449, betreffende Verrommeling Osdorperweg van de heer I.R. Manuel
• Motie 450, betreffende Duurzaamheid van de heer B. Geurts
• Motie 451, betreffende Inpassing Lutkemeer III van de heer B. Geurts
• Motie 452, betreffende Tegengaan versnippering van de heer B. Geurts
Per motie wordt u geïnformeerd over de wijze van afhandeling van de moties en de planning.

Motie 449: Verrommeling Osdorperweg
In deze motie wordt gevraagd om een uitwerking van de volgende zaken:
• De verrommeling in detail in kaart te laten brengen;
• De gemeenteraad te rapporteren welke acties (met een juridische en financiële context) ondernomen kunnen worden om de verrommeling langs de Osdorperweg terug te dringen.
In de Stuurgroep Tuinen van West van 19 november 2008 is afgesproken dat deze motie afwijkend wordt beantwoord. In plaats van een presentatie van de verrommeling in detail en (juridische) acties (inclusief financiële context), wordt volstaan met een meer globaal antwoord.

Als redenen werden hiervoor aangegeven:
• Bij het in detail presenteren van de huidige situatie op kavelniveau, de (juridische) actie om ongewenste situaties tegen te gaan (en het plaatsen van deze in een financiële context) wordt gevoelige informatie prijsgegeven ten aanzien van de privacy gegevens en het onderhandelingskader.

• Het onderzoek naar de juridische consequenties en het plaatsen van deze in een financiële context zal naar verwachting veel tijd en specialistische expertise vragen. Op dit moment zijn geen middelen beschikbaar om deze capaciteit en expertise in te huren.
De beantwoording van deze motie is inmiddels in concept gereed en een laatste afstemming vindt hierover op dit moment plaats met stadsdeel Osdorp. Reden dat deze motie niet eerder afgehandeld kon worden, hield verband met de bestuurlijke overleggen die wethouder Van Poelgeest voerde met stadsdeel Osdorp over de inhoudelijke lijn van het concept   bestemmingsplan ‘Osdorperweg en omgeving 2008’ en de vraag hoe om te gaan met specifieke cases langs de Osdorperweg. In het bestuurlijk overleg van 27 maart jl. is overeenstemming met stadsdeel Osdorp hierover verkregen. Het concept bestemmingsplan gaat in mei 2009 ter visie.
De planning van de afhandeling van deze motie vanuit de projectgroep TvW is als volgt:
Behandeling in het college van B&W 19 mei 2009
Behandeling in de commissie ZM 17 juni 2009
Behandeling in de Gemeenteraad 01 juli 2009

Motie 450: Duurzaamheid
In deze motie werd gevraagd om een uitwerking van de volgende zaken:
• Uit te werken in hoeverre duurzaamheid als uitgangspunt/thema opgenomen kan worden in het Programma van Eisen van de Tuinen van West;
• Hierbij in te zetten op de inrichting van de openbare ruimte, de voorzieningen en gebouwen die aan het gebied toegevoegd gaan worden met een nadruk op het beperken van de uitstoot van CO2;
• Een uitgewerkt voorstel, inclusief financiële consequenties, aan de Gemeenteraad voor te leggen.
In de Stuurgroep Tuinen van West van 19 november 2008 is afgesproken dat deze motie als volgt wordt afgehandeld:
1. Informatieverzameling aangaande mogelijkheden ten aanzien van duurzaamheid en CO2-reductie (betrekken preadviezen ‘Duurzaamheid in de nieuwbouw’ en ‘Amsterdam CO2 neutraal’);
2. Het huidige beleid ten aanzien van duurzaamheid van alle deelnemende partijen inventariseren;
3. Een quickscan uitvoeren naar (extra) mogelijkheden voor duurzaamheid in (het proces van) de Tuinen van West;
4. Een advies voor duurzaamheid vanuit het Beeldkwaliteitsplan;
5. Een integrale afweging van bovengenoemde resultaten door projectgroep en stuurgroep Tuinen van West samengevat in een paragraaf, die na vaststelling door de Gemeenteraad als onderdeel van het Programma van Eisen TvW kan worden gezien.
De input uit de onderdelen 1 t/m 4 is inmiddels verkregen. Op dit moment wordt de beantwoording van deze motie en een aanvullende paragraaf voor het Programma van Eisen TvW voorbereid. Reden dat deze motie niet eerder afgehandeld kon worden, hield verband  met het feit dat de quickscan nog niet voor handen was, nog niet alle partijen hun beleid ten aanzien van duurzaamheid op dit punt beschikbaar hadden, de capaciteit ontbrak om de afhandeling van de motie vervolgens af te ronden en deze gezien vakantieperiodes parallel te laten verlopen aan de afhandeling van de andere moties.
De planning van de afhandeling van deze motie is als volgt:
Projectstaf DB Stadsdelen 18 mei
Behandeling in DB Stadsdelen 26 mei / 2 juni
Stuurgroep TvW 04 juni
Behandeling in College van B&W 19 juni
Behandeling in de Commissie ZM 26 augustus
Behandeling in de Gemeenteraad 09 september.

Motie 451: Inpassing Lutkemeer III
In deze motie wordt gevraagd om een uitwerking van de volgende zaken:
• Hoge eisen te stellen aan de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein Lutkemeer III op een manier die recht doet aan het karakter en de functie van de TvW;
• Samen met het stadsdeel Osdorp op korte termijn een inpassingsplan/kader op te stellen voor de Lutkemeer III en dit voor te leggen aan de Gemeenteraad.
In de Stuurgroep Tuinen van West van 19 november 2008 is afgesproken dat de beantwoording zal bestaan uit:
1. Een advies in de vorm van een landschappelijk inpassingsplan/kader vanuit het projectverband TvW;
2. Een advies voor het nog op te stellen Beeldkwaliteitsplan Lutkemeer III, vanuit het projectverband TvW.
Inmiddels is het beeldkwaliteitsplan TvW in concept gereed. Dit beeldkwaliteitsplan biedt input voor onderdeel 1. Aangezien de planning van de Lutkemeer III niet conform de planning voor de beantwoording van deze motie is, is in de Stuurgroep TvW van 19 november 2008 afgesproken dat het advies vanuit het beeldkwaliteitsplan TvW leidend dient te zijn. Op basis hiervan wordt nu een beantwoording van de motie voorbereid.
De planning van de afhandeling van deze motie is als volgt:
Behandeling in het college van B&W 19 mei 2009
Behandeling in de commissie ZM 17 juni 2009
Behandeling in de Gemeenteraad 01 juli 2009

Motie 452: Tegengaan versnippering
In deze motie wordt gevraagd om uitwerking van de volgende zaken:
• De versnippering van de TvW zoveel mogelijk te beperken en in het kader van de voorbereidingen op de nieuwe Structuurvisie een heroverweging te maken van  ontwikkelingen die voor een verdergaande opdeling en aantasting van het gebied zouden kunnen zorgen;
• Een voorstel in deze richting bij de voorbereidingen op de nieuwe Structuurvisie aan de raad voor te leggen.
In de Stuurgroep Tuinen van West van 19 november is afgesproken dat beantwoording van deze motie plaatsvindt binnen het traject van de Structuurvisie in de vorm van de aan de Gemeenteraad gepresenteerde (tussen)producten.
Verder heeft het Programma van Eisen TvW als ambitie versnippering tegen te gaan in het werkingsgebied van de TvW. Bovendien wordt deze ambitie middels het beeldkwaliteitsplan uitgewerkt en komt de ruimtelijke samenhang nog sterker in beeld.
De planning van de Structuurvisie is als volgt:
In mei 2009 wordt de Pijlernotitie aan B&W voorgelegd;
Medio najaar 2009 volgt een 1e concept Ontwerp Structuurvisie.

Van: http://biodata.asp4all.nl/andreas/2009/09012f97805ab0c7/09012f97805ab0c7.pdf