Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XII

Angst, ontsteltenis en woede: over de drempels op de Sloterweg en de plannen van de wethouder Verkeer

Vorige week was de verbazing al groot: “Hoe is het mogelijk dat ze de Sloterweg alleen maar ONveiliger hebben gemaakt, door maar een klein stukje van het afgesproken pakket uit te voeren?”

Deze week komt daar bovenop de brief die wethouder Egbert de Vries naar de gemeenteraad stuurde. Hierin doet hij zijn plannen voor het drastisch gewijzigde vervolgtraject uit de doeken. In het kort komen die hierop neer: uitstel, nieuwe varianten en een extra consultatie.

Sinds begin jaren tachtig maakt Sloten nu voor de vijfde keer mee dat de politiek geen lef toont om knopen door te hakken om de verkeersproblematiek in Sloten en omgeving te verbeteren. Onder het mom van verbreding wordt het draagvlak voor oplossingen ondermijnd.

Na de eerdere vertraging van een half jaar in verband met overleg met Haarlemmermeer wordt wéér gekozen voor uitstel – nu met 9 maanden -, met als excuus onderzoek naar extra, al eerder onderzochte, kansloze alternatieven en “extra consultatie”: in geheel Nieuw-West en in de Haarlemmermeer.

Wel woorden geen daden
In woorden erkent ook deze wethouder dat het zeer urgent is dat de Sloterweg op korte termijn fietsveilig wordt en dat daarvoor het aantal voertuigen hoe dan ook fors omlaag moet. Ook zegt hij dat de Sloterweg deel moet blijven uitmaken van het Hoofdnet Fiets en dat de cultuurhistorisch unieke smalle dijkweg niet ‘verbouwd’ kan worden. Maar… hij breekt het reeds gestarte inspraaktraject zomaar af, met terugwerkende kracht. Inspraak is nu gepland – in plaats van begin dit jaar, zoals ook aangegeven in de brief van de Wethouder Dijksma van 7 december – pas ná de zomervakantie; in plaats van besluitvorming nog in het eerste kwartaal van 2021 door de gemeenteraad pas eind van het jaar!

Negen organisaties: “Voorstel van de wethouder is onacceptabel”
Negen bewonersorganisaties van weerszijden van de Ringvaart vrezen met grote vreze nu de wethouder het project ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’ in feite afbreekt. Bewonerscomités en werkgroepen uit Badhoevedorp, Sloten en Nieuw Sloten, de Fietsersbondafdelingen van Haarlemmermeer en Amsterdam en de Dorpsraden van Badhoevedorp en Sloten-Oud Osdorp kenschetsen de gang van zaken als onbehoorlijk bestuur en als haaks staand op de participatie-verordening.

Zij hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar wethouder de Vries, de Commissie Mobiliteit, portefeuillehouder Verkeer van het stadsdeel Bobeldijk en de stadsdeelcommissie van Nieuw-West. Alle organisaties vinden het volstrekt onacceptabel en onverantwoord om de door de wethouder voorgestelde, totaal andere procedure te volgen. Lopende het spel de regels veranderen en speelveld, spelers en speelduur wijzigen, dat is toch onbehoorlijk bestuur?

Angst over voortdurende onveiligheid Sloterweg
Deze drempels zorgen niet voor minder verkeer. Automobilisten rijden nog even snel, maar hebben nu nóg minder oog voor fietsers, omdat zij vooral bezig zijn met het slalommen langs de drempels. De gemeente zegt dat het verkeer nog moet wennen aan deze nieuwe verkeerssituatie en dat het later veiliger wordt. Het tegendeel is eerder het geval: Hoe meer automobilisten hebben ervaren dat je makkelijk langs en zelfs zonder vaart te minderen over de drempels kunt rijden, des hoger hun snelheid over het gehele traject wordt.

Er liggen nu zonder de afgesproken overige maatregelen zeven ineffectieve drempels op de smalle dijkweg, d.w.z. alleen op de drukste westelijke tak van de Sloterweg tussen dorpskern en rotonde.

De verkeerssituatie is vooral voor fietsers en voetgangers nóg onveiliger geworden. Deze tijdelijke maatregelen zijn ook niet volgens afspraak met de bewoners uitgevoerd. Direct na plaatsing ontving de gemeente al stapels bezorgde en boze mails over de drempels.

Immers, auto’s rijden massaal op hoge snelheid lángs de drempels, over de ‘fietssuggestiepaden’. Het gros houdt zich niet aan de 30 km/uur en als iemand dat wel doet, wordt deze zelfs links (!) van de drempel ingehaald door haastig en agressief sluipverkeer. Automobilisten zijn zo gefixeerd op het omzeilen van de drempels, dat zij fietsers nu nog sneller over het hoofd zien.

De reactie van de gemeente: “Het komt allemaal goed. Iedereen moet gewoon even wennen aan deze nieuwe verkeerssituatie”. Neemt de gemeente de steeds maar voort durende onveiligheid en de grote zorgen van haar inwoners eigenlijk wel serieus?

Verkeersdrukte op de Vrije Geer omdat de Lijnderbrug dicht is. Foto Eric Kok.

Laaiend
De negen organisaties uit (Nieuw) Sloten en Badhoevedorp zijn laaiend omdat oude verkeersvarianten, die eerder al wegens ongeschiktheid waren afgevallen, nu opnieuw onderzocht gaan worden. Daarmee wordt niet alleen geld en tijd verspild, maar ondertussen lopen alle weggebruikers op de Sloterweg, Ditlaar en Vrije Geer onaanvaardbaar hoge risico’s. Daarvoor kan de gemeente bovendien nu ook nog eens aansprakelijk gesteld worden.

Dat de wethouder hiertoe besluit, terwijl de gemeente toch zelf over alle onderzoeksresultaten beschikt, vergroot het wantrouwen onder de bewoners: “Het lijkt er steeds meer op dat de gemeente helemaal geen oplossing voor dit nijpende veiligheidsprobleem wíl goedkeuren en uitvoeren”. Waarom, is een raadsel. Het collegeakkoord van Amsterdam spreekt zich toch duidelijk uit over het prioriteit willen geven aan de fiets en het doorgaande autoverkeer af te willen wikkelen over het Hoofdnet Auto (en dus niet over het Hoofdnet Fiets!).

Geldt dat dan niet voor hier, en in het bijzonder voor de Sloterweg? Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Amsterdam de weg annexeerde. Dan moet je er nu ook eindelijk bestuurlijk verantwoordelijkheid voor nemen. Dan moet je ook niet een levensgevaarlijke vierbaans turborotonde halverwege dit deel van het Hoofdnet Fiets aanleggen.

Ontsteld
Hier bovenop stelt de wethouder ook nog eens voor om helemaal opnieuw te beginnen met de consultatie. Er wordt net gedaan alsof bewoners van omliggende wijken tot nu toe niet mee hebben gepraat over de plannen. Niets is minder waar. Tijdens de consultatieronde in november en december 2020 stuurden vele honderden bewoners uit De Aker, Osdorp en Badhoevedorp hun reacties naar de gemeente.

In veel reacties werd gezegd dat het allemaal wel meevalt en dat er niets behoeft te gebeuren. Ja wie geen oplossing wil, roept gewoon dat er geen probleem is! Volgens de voorgelegde plannen zouden deze bewoners voortaan via het daarvoor bestemde Hoofdnet Auto naar de A4, A9 en A10 worden geleid. En dat is inderdaad niet de kortste weg en je hebt er ook nog eens stoplichten en zebra’s. Het scheelt wel twee minuten.

Maar de gemeente vermeldde in de plannen ook maatregelen te zullen treffen om op het Hoofdnet Auto de doorstroming te verbeteren. Uit de consultatie kwamen al goede ideeën naar boven, die de gemeente zo één-op-één kon overnemen. De wethouder wil nu in april en mei dus nog een keer een brede maatschappelijke discussie over de te nemen maatregels op de Sloterweg gaan voeren. De uitkomst daarvan laat zich voorspellen.

Dat wordt een referendum over de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van ca. 11 duizend inwoners van Sloten en Nieuw Sloten onder meer dan 170 duizend inwoners uit Nieuw-West en de Haarlemmermeer. Is dat het openbaar bestuur anno 2021?

Als alles dan volgens de nieuwe planning meezit, zal de gemeenteraad eind 2021 een besluit nemen. De zorg is dat in het najaar lafhartig besloten wordt om deze netelige kwestie toch maar liever ‘over de verkiezingen heen te tillen’.

De rest van het urgentiepakket?
Wethouder de Vries rept in zijn brief met geen woord over wat er komend jaar ondertussen met de veiligheid op de Sloterweg moet gebeuren. Ook aan de invoering van de rest van het urgentiepakket wordt geen letter gewijd.

(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.)Is men dan vergeten dat er vorig jaar nog een fietser is doodgereden op de kruising Vrije Geer / Ditlaar? Wordt er vergeten dat, omdat dit een ‘blackspot’ is, de gemeente een herinrichting heeft uitgewerkt die al in het vroege najaar gereed was?

De uitvoering van de rest van het urgentiepakket is bittere noodzaak, wil het regime op een deel van de Sloterweg ook effect sorteren. Het 30 km-regime op de westelijke tak wordt pas effectief als het ingebed is in het totale, samenhangende urgentiepakket. Zo zouden er veilige, goede voorrangsregels gaan gelden op het traject tussen de rotonde bij de Baden Powellweg en de turborotonde bij de Anderlechtlaan: op de afslag Ditlaar van de Vrije Geer en op de kruising Ditlaar Vrije Geer.

Het traject van Langsom naar de turborotonde is in plaats van een 30 km-regime, zoals afgesproken, een lappendeken van stukken met maximaal 30 km, maximaal 50 km en 30 km als ‘adviessnelheid’. Ook de maatregelen op de Sloterweg Oost en op de Laan van Vlaanderen West zijn nog achterwege gebleven.

Deze tijdelijke maatregelen bieden op zich onvoldoende veiligheid als blijvende oplossing, maar zouden de verkeerssituatie op de korte termijn in ieder geval wel verbeteren. Voor echte veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zal het verkeersvolume van auto’s en motoren drastisch omlaag moeten.

Hopelijk nemen de gemeentelijke en stadsdeelpolitici de brief van de negen organisaties serieus. Wordt vervolgd…

Tamar Frankfurther; 10 maart 2021.

Zie ook: Brief van 9 organisaties aan wethouder en portefeuillehouder – 5 maart 2021

In 1938 werd Rijksweg 4 geopend. De weg begon en eindigde nabij de huidige kruising van de Sloterweg en de Johan Huizingalaan. Ook toen was er getuige deze foto al sprake van gevaarlijke verkeerssituaties waar men zich grote zorgen over maakte. De Dorpsraad is hierover al sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw, dus ver vóór de bouw van Nieuw Sloten en De Aker in overleg met de gemeente. Vier keer eerder leek het erop dat de gemeente adequate maatregelen ging treffen. Vier keer volgde teleurstelling. Gaat de gemeente nu voor de vijfde keer wéér niet ingrijpen? Het zal toch niet? Foto: Collectie Werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/