Bestemmingsplan Osdorperweg

Ongeveer 50 personen waren donderdagavond 16 april 2009 aanwezig in het Stadsdeelkantoor van Osdorp om de inspraakavond voorontwerpbestemmingsplan “Osdorperweg e.o.” bij te wonen.

Dhr. K. Steeman, Wethouder Ruimtelijke Ordening opende de avond en heette iedereen van harte welkom. In het kort legde hij uit wat het doel van deze avond was en benadrukte, dat de bewoners van de Osdorperweg e.o. nu in de gelegenheid zijn om kenbaar te maken wat ze anders zouden willen zien dan omschreven in het voorontwerp.

Bebouwingsvlakken
In het nieuwe plan wordt gewerkt met bebouwingsvlakken in plaats van bebouwingspercentages. De bebouwing wordt hierdoor exacter vastgelegd. In het nieuwe plan wordt precies omschreven waar je op je land wel of niet mag bouwen en hoeveel procent bebouwing toegestaan is. De bewoners vragen zich af wat de reden hiervan is en merken op dat als het achterland minder bebouwing krijgt alles aan de weg wordt gesitueerd. De heer Van Beek vertelt dat dit inderdaad de bedoeling is. De Osdorperweg behoudt zijn lintbebouwing en het achterland en de weilanden blijven behouden.

Gemengde bestemming
De noodzaak van gemengde bestemmingen van woon- en bedrijfsfuncties zal verdwijnen. Er zal een strakkere functiescheiding tussen wonen en bedrijven in het voorontwerp gehanteerd worden. Bestaande rechten worden daarbij gerespecteerd. Een bewoner geeft aan toch graag de mogelijkheid te behouden eventueel in de toekomst van een woonfunctie een bedrijfsfunctie te kunnen maken. Deze man krijgt het advies het schriftelijke inspraakformulier te gebruiken voor deze wens.

De kassen
De huidige tuinbouwkassen worden bijna niet meer op agrarische wijze gebruikt. Het kassengebied zal in de toekomst veranderen in een groen gebied. Dit houdt in dat kassen niet meer vervangen worden bij sloop. Een eigenaar van een kas geeft aan dat de mogelijkheid om een kas te slopen en 15% van het gesloopte oppervlakte terug te bouwen in de vorm van een (niet-agrarische) bedrijfsloods binnen de op de plankaart aangegeven zonering voor hem geen optie is. Hij kan onmogelijk alles wat nu in de kassen staat verplaatsen naar een kleinere ruimte. De man krijgt te horen dat deze regels nu eenmaal afgesproken zijn. Een andere bewoner geeft aan al meer dan 25 jaar een opslag te hebben waarvan het Stadsdeel niet zomaar kan beslissen dat dit geheel of gedeeltelijk moet stoppen. De heer Van Beek geeft aan dat elke bewoner die juridisch kan aantonen dat de stalling legaal is mag blijven bestaan, mits de bedrijfsvoering valt binnen het nieuwe bestemmingsplan.

Zorgboerderij
De geplande zorgboerderij is voor de bewoners ook een punt van zorg. Een kinderopvang die daar in de toekomst toegestaan is zou een enorme toename van auto’s kunnen betekenen. Deze bewoner vraagt zich af of er dan ook parkeergelegenheid op de Osdorperweg gecreëerd gaat worden. Het Stadsdeel geeft aan dat er alleen geparkeerd mag worden op het terrein van de zorgboerderij.

Paaltjespad
Het laarzenpad met als opzet een pad met paaltjes waar je met laarzen overheen kan wandelen is eveneens een punt van aandacht. Ook hier weer, waar moeten alle auto’s van de bezoekers blijven? Het stadsdeel geeft aan dat wandelaars niet met een auto kunnen komen omdat er geen parkeergelegenheid gemaakt wordt. De bewoners zijn daar toch wel sceptisch over.

Mondelinge toelichting
De aanwezigen krijgen na uitleg van het voorontwerp de gelegenheid om mondeling inspraak te doen of vragen te stellen. Over het algemeen is er onrust over het voorontwerp. Men maakt zich zorgen in de toekomst niet meer de bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren zoals zij dit soms al tientallen jaren gedaan wordt. Men vraagt zich af of er niet te veel gedacht wordt aan het belang van het groene karakter en minder aan het belang van de bewoners.

Ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van donderdag 2 april 2009 t/m donderdag 14 mei 2009 ter inzage:
• in het stadsdeelkantoor van Osdorp, afdeling Communicatie, Osdorpplein 1000, 1068 TG Amsterdam, op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagen uitsluitend na telefonische afspraak van 17.00 tot 19.00 uur, telefoon: 020 518 0807;
• in het dorpshuis van de Dorpsraad Sloten- Oud Osdorp, Nieuwe Akerweg 14, 1066 ES Amsterdam, maandag en donderdag van 09.00 tot 16.00 uur, woensdag van 09.00 tot 15.00 uur, dinsdag en vrijdag gesloten, telefoon: 020 617 4511.
• in Bibliotheek Osdorp, Osdorpplein 16, 1068 EL Amsterdam, maandag van 14.00 tot 20.00 uur, dinsdag gesloten, woensdag van 10.00 tot 17.00 uur, donderdag van 14.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur, zondag gesloten, telefoon 020 – 610 7454.

Reageren
Tijdens bovengenoemde periode kan een ieder mondeling, schriftelijk of digitaal (e-mail: post@osdorp.amsterdam.nl) reageren op het voorontwerpbestemmingsplan. De inspraakreacties dienen te worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Osdorp, ter attentie van Dhr. F. van Beek, Postbus 90460, 1006 BL Amsterdam, onder vermelding van naam, adresgegevens en het onderwerp: ‘inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan ‘Osdorperweg e.o.’.

Pamela Louwers

Uit de Westerpost van 29 april 2009.