Schiphol Geluidsoverlast

In 1987 mocht ik als kersvers lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, een korte speech houden over het onderwerp ‘Stiltegebieden in Noord-Holland’. Omdat ook toen al de geluidsoverlast van Schiphol een heet hangijzer was, wilde ik de tegenstrijdigheid van het beleid van de Provincie aan de kaak stellen.

Het gegoochel met cijfers, al dan niet verkregen met behulp van metingen of berekeningen, zat mij dwars en ik gebruikte toen de term ‘gesjoemel met cijfers’. Dat had ik niet moeten doen. De toenmalige Gedeputeerde voor Milieu, Geert de Boer (PvdA) reageerde als door een adder gebeten, eiste dat ik mijn woorden terug zou nemen en maakte het mij in feite onmogelijk om mijn verhaal af te ronden.

Intussen zijn we ruim twintig jaar verder en wat lees ik op 5 februari 2008 in de Volkskrant? Volgens PvdA kamerlid Tang is ‘het stelsel van metingen en berekeningen failliet’. GroenLinks kamerlid Duyvendak doet er nog een schepje bovenop en stelt dat het afgelopen moet zijn met ‘rommelen aan de geluidsnormen’. En ook luchtvaarthoogleraar Jaap de wit vindt het huidige systeem ‘ziek’. In de commissievergadering van Verkeer en Waterstaat van 6 februari beaamden Christenunie en SP dit met opmerking ‘Het is niet te vertrouwen en niet meer uit te leggen’ (de berekeningen). Een van de uitkomsten van dit overleg is dat men wil gaan onderzoeken of er een volledig nieuw stelsel van maatregelen kan worden opgezet, bij voorkeur nog gedurende deze kabinetsperiode. Want, alle partijen hebben moeite, met het huidige gegoochel. Volgens de Luchtvaartwet dient een wijziging altijd een verbetering of gelijkwaardig te zijn aan het vorige besluit. En dat is nu niet het geval.

De bewonersallianties die zich in ons woongebied met de geluidsoverlast van Schiphol bezig houden zullen dit van harte onderschrijven. Dit mede naar aanleiding van een onnavolgbare berekening van minister Eurlings van Verkeer die Schiphol in staat stelde de norm opnieuw op te rekken met zo’n 35 duizend vluchten per jaar. En als het aan Schiphol en de minister ligt komen daar de komende jaren nog heel veel vluchten bij.

De Alders Tafel
De Tafel van Alders is een overlegplatform onder voorzitterschap van de voormalige Commissaris van de Koningin van Groningen, de heer Hans Alders. De overlegtafel is in december 2006 opgericht. Het doel is om het kabinet te adviseren over de balans tussen de groei van de luchtvaart op Schiphol, de hinderbeperking en de kwaliteit van de omgeving voor de korte (tot en met gebruiksjaar 2010) en de middellange termijn (2018/2020). Aan tafel bij Alders zitten alle betrokken partijen, waaronder talloze bewonersorganisaties uit de wijde omgeving van Schiphol. Alders heeft al een eerste advies uitgebracht in juni 2007 (MER korte termijn) en zal op 31 maart 2008 zijn tweede advies (MER-middellange termijn 2018/20) uitbrengen. De adviezen moeten de politiek helpen bij besluiten en afspraken over de balans tussen groei, hinder en ruimte rondom Schiphol. De adviezen beslaan verschillende periodes. Het eerste advies ging over de periode vanaf nu tot oktober 2010 en het tweede over 2010 tot 2020. In het eerste advies staat dat er in 2010 maximaal 480.000 (was 438.000, red.) vliegtuigbewegingen op Schiphol mogen zijn. En in twee ‘convenanten’ hebben de luchtvaartpartijen en de overheden afspraken gemaakt over maatregelen om de hinder te beperken en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De uitvoering van de maatregelen uit deze convenanten (Hinderbeperkende Maatregelen + Leefbaarheid) is inmiddels gestart.

Het tweede advies
De bewonersgroepen proberen nu de komende weken om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op de inhoud van het tweede advies. Zij hebben een (concept) 16 Gemeenschappelijk Standpunten geformuleerd dat eind van deze maand aan Alders zal worden overhandigd. Omdat Alders 31 maart van dit jaar zijn advies moet uitbrengen is er nog weinig tijd voor overleg en iedereen die nog een standpunt naar voren wil brengen moet dat nu snel, voor het eind van deze maand doen.

Wat voor de inwoners van Nieuw West, Oud Osdorp en Sloten van belang is is niet alleen dat Schiphol het totaal aantal vluchten wil opvoeren, maar vooral het gegeven dat om dat te realiseren de uitvliegroutes anders worden. Vooral de opstijgende vliegtuigen richting het zuiden, dat zijn er veel, vooral in de zomer, gaan in dit gebied voor meer overlast zorgen. Bij het opstijgen via de Zwanenburgbaan maakten ze een ruime bocht via het Westelijk Havengebied om vervolgens hun bocht te maken richting het zuiden. Dan zitten ze al zo hoog dat de geluidsoverlast binnen de perken blijft. In de nieuwe plannen zullen ze echter de bocht drastisch inkorten en daarmee Amsterdam-West aanzienlijk meer belasten dan nu het geval is. André Schelleman, bewoner van de Noorderakerweg en actief in verschillende platforms, heeft dit effect opgemerkt, vandaar deze waarschuwing. Het begint al op 15 maart, dan worden 10.000 vluchten van de Polderbaan overgeheveld naar de Zwanenburgbaan (zie aankondiging in de Echo van 6 februari)

16 Gezamenlijke standpunten (VGP)
In de brief van de Vereniging van Gezamenlijk Platforms (VGP) gericht aan de Alders-tafel worden 16 punten aan de orde gesteld. Teveel om hier allemaal weer te geven. Kort samengevat komt het neer op de volgende punten. Voorop staat de erkenning dat Schiphol een belangrijke economische waarde vertegenwoordigt. Daar wil men niet aan tornen. En door het treffen van en hele serie maatregelen zou Schiphol zelfs nog kunnen groeien (tot 500.000 vliegbewegingen), zonder dat de hinder voor omwonenden al te zeer toeneemt. Die hinder betreft niet alleen het lawaai (vlieglawaai en grondlawaai), maar ook de luchtkwaliteit en de veiligheid. Belangrijk bij dit alles is het opzetten van een betrouwbaar meetsysteem, met wettelijke vastgestelde heldere normen, waaronder een duidelijk plafond t.a.v. de 500.000 vliegbewegingen en misschien wel het meest belangrijke: handhaving van deze normen en keiharde sancties. Dit laatste punt werd door de meeste politieke partijen in de Commissie van Verkeer en Waterstaat uitdrukkelijk genoemd. U kunt de volledige tekst van de brief vinden op: www.vlieghinder.nl (zie Bewonersstandpunt CROS en VGP).

Gevolgen voor Amsterdam-West
Een onderwerp dat niet in de 16-puntenbrief aan de orde komt is het hiervoor genoemde punt van de ‘korte bocht’ voor de vliegtuigen die vanaf de Zwanenburgerbaan richting het noordoosten opstijgen. Zij zullen een aanzienlijk kortere bocht gaan maken als zij richting het oosten en zuiden gaan. De heer Schelleman is al enig tijd bezig om alle instanties en bewonersorganisaties in Nieuw-West te benaderen met de waarschuwing voor de ‘korte bocht’. Hij is van mening dat de politiek de plicht heeft de burger hierover te informeren, maar deze laat het afweten. Hij roept iedereen op om hier tegen te protesteren. Het is volgens hem voor ons gebied van groot belang dat de huidige uitvliegroute (richting Raasdorper klaverblad) gehandhaafd blijft. Er is wel degelijk het besef dat iedereen zijn steentje moet bijdragen aan het oplossen van de problemen en dat de overlast naar evenredigheid verdeeld wordt over de omgeving van Schiphol, maar dit gaat voor Amsterdam-West te ver.
Schelleman heeft daarvoor een concept aanvulling geschreven op de 16 standpuntenbrief, gericht op de situatie in West.

Inspraak: uw mening telt
Als u dat met hem eens bent en ook de andere 16 punten van de brief van het VGP onderschrijft kunt u dat laten weten op een van de volgende e-mailadressen: SchipholOsdorp@gmail.com of SchipholSlotervaart@gmail.com .

U kunt uw mening ook kenbaar maken aan de locale politiek, de wijkcentra, de Dorpsraad of rechtstreeks aan het CROS (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol; www.crosnet.nl ). Het e-mailadres van CROS is: CROS@overlegschiphol.nl . U kunt ook een reactie sturen naar aanleiding van de advertentie in de Echo van 6 februari. Dat kan via een formulier op www.inspraakpunt.nl of telefonisch op nummer 070-351 96 04.
Maar u kunt ook een berichtje aan de redactie van deze pagina sturen, dan zorgen wij dat de reactie op de juiste plaats terecht komt.

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost, pagina Sloten-Oud Osdorp, 13 februari 2008.