Participatie? Tsja…

Zo’n 40 Slotenaren waren de vergadering gekomen van de deelraad van Osdorp voor de informerende bespreking van de Visie-nota van het dorp Sloten. Als eerste kregen de insprekers die zich hadden aangemeld vijf minuten de tijd om hun zienswijze weer te geven.

Daarna waren de leden van de deelraad aan zet. Zij konden vragen stellen aan hun wethouder, de heer Steeman, en aan de leden van de visiegroep, voor zover aanwezig.

Vier heikele punten
Al vóór de vergadering had het Dagelijks Bestuur van Osdorp een voorschot genomen op de discussie door te adviseren om op vier punten af te wijken van de Visie. Dat zijn: de Blauwe School (het Bovenland), verplaatsing van de dijk (Ringvaartdijk), bestemming van de groenstrook langs Langsom (groen i.p.v. natuurontwikkeling), sanering van het bedrijvengebied Slimmeweg/Langsom. En vanuit de bevolking kwamen daar nog enkele punten bij, zoals het ontwikkelen van de haven en de geplande wandelpaden. Ik ga nu niet verder op deze punten in. Ze komen terug bij de Meningvormende en Besluitvormende vergadering over de Visie op 2 juni en daarna nog bij het besluitvormingsproces over het ontwerpbestemmingsplan. Hierna wel iets over het participatietraject.

Participatie
Het participatietraject is in gang gezet door de voorganger (Looman) van de huidige wethouder en geaccordeerd door de zittende deelraad. Dat zelfs leden van de deelraad niet altijd goed voor ogen hebben hoe processen en procedures werken bleek uit de discussies over het participatieproces. Kern van de problemen die kunnen ontstaan bij een dergelijk proces is de afweging tussen het algemeen belang en het privébelang. Het was duidelijk dat veel insprekers en deelnemers aan de participatiegroep moeite hadden om die zaken te scheiden. Het persoonlijke of groepsbelang stak telkens weer de kop op. Maar ook de initiatiefnemers en begeleiders van het participatieproces bleken moeite te hebben met hun rol. Dat kwam tot uitdrukking bij de bespreking van verslagen en notulen. Volgens de participanten moest er telkens veel gecorrigeerd worden.
Bijna komisch werd de vergadering toen ÈÈn van de deelraadsleden aan de wethouder vroeg wie nu eigenlijk voor het algemeen belang opkomt. Deze hield zich duidelijk in toen hij antwoordde dat dat natuurlijk de deelraad zelf is.

Juiste keus
Tijdens de bespreking sprak de wethouder de vraag uit of de gekozen vorm van participatie wel de juiste was geweest. Het was de bedoeling dat het proces zou aanzetten tot creativiteit en goede ideeën. Volgens de wethouder is dat zeker gelukt. Maar: “het is natuurlijk niet mogelijk om het iedereen naar de zin te maken. En het is aan de politiek om afwegingen te maken en compromissen voor te stellen. Maar dat het niet iedereen naar de zin gemaakt kan worden wil niet zeggen dat de Visienota daarmee een onbetekenend stuk is geworden. Wel zullen we in de toekomst steeds goed moeten kijken welke vorm van participatie bij welk project past.”
Tot slot zegde de wethouder toe dat hij vóór de besluitvormende vergadering van 2 juni de deelraad een uitgebreide toelichting zal geven op de 4 meest heikele punten uit de discussie.

Arie van Genderen

Uit de Westerpost van 27 mei 2009.