Visie nota Dorp Sloten: Pingpongen in de Raadszaal

Het was een hele zit afgelopen dinsdag 2 juni 2009 bij de Stadsdeelraad Osdorp. Eerst uitgebreid het onderwerp De Boterbloem (zie elders op de pagina) aangehoord, daarna bespreking van de Visie Dorp Sloten. Doordat de bespreking van het eerste punt uitliep, werd pas veel later begonnen met de visie.

Procedures
Behalve dat de bespreking veel te laat begon ging ook nog eens veel tijd verloren door gehakketak over de procedure. Wat gaan we bespreken en hoe? Je zou denken dat men vooraf goed heeft voorbereid, maar helaas. Vervolgens nog een excuus van wethouder Steeman over het veel te laat versturen van de in de vorige vergadering toegezegde notitie naar een deel van de betrokkenen. Sommigen zagen de notitie voor het eerst op de vergadering.

Insprekers
De insprekers, waaronder de voorzitter van de dorpsraad en vertegenwoordigers van de woonbootbewoners herhaalden in grote lijnen de kritiek die zij ook al bij de voorgaande behandeling van de nota hadden geleverd. Het ging dus vooral over de school Het Bovenland, het dijktracé, de gedroomde jachthaven en het bedrijventerrein Slimmeweg. En over Het Proces natuurlijk. De onvrede bij de deelnemers aan de visiewerkgroep over de manier waarop het Dagelijks Bestuur van Osdorp gemeend heeft om al bij voorbaat een aantal ingrijpende veranderingen voor te moeten stellen.

Pingpong
En toen begon het pingpongen. Wie heeft wat gezegd en wanneer. Over de bouw van de school bijvoorbeeld en over het dijktracé. En waarom kunnen we nu niet over de Visie als geheel stemmen, zonder de veranderingen van het DB. Even leek het erop dat de fracties in de deelraad zouden toewerken naar een situatie waarbij inderdaad alleen gestemd zou gaan worden over het aannemen (of afwijzen) van De Visie. De wethouder deed nog een manmoedige poging om de neuzen één kant (zijn kant) op te krijgen, maar helaas. Laat op de avond werd daarom alsnog door alle fracties besloten om De Visie weer ’terug te nemen’ en zich binnen de fractie te beraden over verdere stappen.

Knopen doorhakken
Over twee weken komt nota dus weer aan de orde en moeten er knopen worden doorgehakt. Eén knoop is de vraag of er gestemd kan worden over De Visie, zoals opgesteld door de visiegroep. Of over de nota met de amendementen van het Dagelijks Bestuur. Vervolgens moeten de fracties inhoudelijk beslissen over de vier pijnpunten zoals door het DB ingebracht. En dan moet ook bekeken worden hoe men in de nabije toekomst het hele participatieproces en het functioneren van de visiewerkgroep gaat evalueren. Want over dat proces valt ook nog wel het een en ander op te merken.

Bestemmingsplan
En als De Visie dan is vastgesteld en er gestemd is over de aanpassingen van het DB dan komt de volgende fase, namelijk het omzetten van de Visie in een bestemmingsplan. Dat zal geen sinecure zijn, want er blijft in ieder geval één zeer heikel punt boven de markt hangen: de bouw van de school Het Bovenland. De deelraad mag dan wel een principebesluit hebben genomen, een bouwvergunning hebben verleend en een kredietreservering vastgesteld, maar juridisch gezien zijn de mogelijkheden voor de bezwaarmakers nog niet uitgeput. Iets wat nota bene door de wethouder zelf naar voren werd gebracht. Waarbij hij en passant ook aangaf dat de bestemming ‘groen’ voor het gebied waar de school gaat komen, gehandhaafd moet worden. Dus geen ‘natuurontwikkeling’ zoals sommigen willen.

Wordt in de deelraadvergadering van 16 juni vervolgd.

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 10 juni 2009