Kritische vragen over uitstel verkeersplan Osdorperweg

De stadsdeelcommissieleden van Groen Links hebben naar het Dagelijks Bestuur hun teleurstelling uitgesproken over het uitstel van de aanpak van de Osdorperweg.

Dit gebeurde op 26 januari 2021 tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie Nieuw-West. De voorgestelde verkeersmaatregelen ondervinden wederom vertraging, nu de portefeuillehouder Verkeer besloten heeft om eerst weer een nieuw onderzoek te starten.

Via schriftelijk ingediende vragen wijst de partij erop in ieder geval blij te zijn met de nieuwe stap die afgelopen jaar is gezet om de Osdorperweg aan te pakken. Het plan om het dijktalud te verbreden ten behoeve van een fietspad is nu ingeruild voor het plan om selectieve toegang met een elektronische knip in te voeren.

Groen Links wijst erop dat deze ommezwaai tot stand kwam in samenspraak met de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, de Klankbordgroep Oud Osdorp en de fracties van PvdA en VVD, daarbij gesteund door 90% van de bewoners en ondernemers met wie GL in gesprek is gegaan. Niet alleen is het nieuwe plan nu veiliger voor fietsers die dan niet meer drie keer hoeven over te steken, zoals bij een tweerichtingsfietspad, ook is het nieuwe plan vooral stukken goedkoper, nu de veendijk niet verbreed hoeft te worden voor de aanleg van het fietspad en de verplaatsing van de bovensloot. Bovendien wordt in het nieuwe plan de hele Osdorperweg tussen Ookmeerweg en Halfweg aangepakt en niet alleen de tweede helft ten noorden van de Joris van den Berghweg.

Weer uitstel, weer nieuw onderzoek
Groen Links wijst erop “dat er een enquête is geweest over de nieuwe voorstellen, waarop 90% van de respondenten had aangegeven hier voor te zijn. Tot onze grote verbazing zijn deze plannen wederom uitgesteld. De huidige situatie is waarschijnlijk als volgt: Het stadsdeel heeft een nieuw verkeerskundig onderzoek aangekondigd naar de situatie betreffende de Osdorperweg.

In januari 2021 is dit onderzoek ter aanbesteding aangeboden. Een onderzoeksbureau  mag deze opdracht uit gaan voeren en hiervan wordt verwacht dat er na de zomer resultaten op te leveren zijn. Als stadsdeelcommissieleden zijn wij teleurgesteld dat er nog steeds geen maatregelen zijn genomen en dat er wederom een nieuw onderzoek is aangekondigd.”

Verontrust over het aangekondigde uitstel en het nieuwe onderzoek stelt Groen Links aan de stadsdeelcommissie vijf vragen die samenvattend op het volgende neerkomen:

1. Maatregelen
Wat is de huidige status van de mogelijke verkeersmaatregelen, plannen en tijdslijnen?
Hoe gaat de selectieve toegang eruit zien (GL pleit voor kentekengebonden cameratoezicht boven een fysieke knip) en hoe worden ontheffingen geregeld? Graag een uitleg van de portefeuillehouder om opnieuw een onderzoek te starten alvorens tot een besluit te komen en wat zijn de (nieuwe) onderzoeksvragen? Is de aanbesteding al afgerond, door welk bureau en wanneer komen de resultaten?

2. Uitstel
Wat is de reden dat ondanks een enorm draagvlak van 90% de plannen zoals die op de gemeentesite staan aangekondigd (zie https://www.amsterdam.nl/projecten/osdorperweg/) wederom zijn uitgesteld? En wat betekent dit voor het noodzakelijk onderhoud (onderdeel van de herstructurering van de Osdorperweg), dat wederom hierdoor wordt uitgesteld?

3. Autoluw
Op de Sloterweg zijn nu tijdelijke maatregelen ingevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren, waaronder 30 km per uur en een aantal drempels. Kan dit ook voor de Osdorperweg? Immers Sloterweg en Osdorperweg worden beiden in het voorgenomen Mobiliteitsplan Nieuw-West genoemd als bestemmingsweg en als onderdeel van Hoofdnet / Plusnet Fiets en Amsterdam Autoluw. Voor de Sloterweg wordt nu gewerkt aan een plan om de weg alleen voor bestemmingsverkeer toe te staan.

4. Handhaving vrachtverkeer
Vrachtverkeer breder dan 2.20 m en zwaarder dan 4,8 ton is volgens de verkeersborden niet toegestaan. Eigen observaties leren dat men zich hier niet aan houdt. Is handhaving op basis van dit verkeersbesluit mogelijk? De Osdorperweg is immers een veendijk en het te zware verkeer rijdt het wegdek en de berm stuk en veroorzaakt met trillingen schade aan de woningen en de nutsvoorzieningen die eronder liggen.

5. Verkeerstelling
Kan een steekproef gehouden worden naar de hoeveelheid verkeer dat per dag passeert dat op basis van de huidige borden die is toegestaan, o.a. vrachtverkeer?

Het is te verwachten dat de antwoorden op de vragen van Groen Links op de volgende vergadering van de stadsdeelcommissie Nieuw-West zijn / worden beantwoord. Dan zal in ieder geval ook meer bekend zijn over de maatregelen die op de Sloterweg zullen worden getroffen. Wordt in ieder geval vervolgd!

De volledige tekst die Groen Links op 26 januari 2021 bij de Stadsdeelcommissie Nieuw-West heeft ingediend is te lezen op: https://nieuw-west.notubiz.nl/document/9671276/2/Schriftelijke%20vragen%20verkeersmaatregelen%20Osdorperweg

Theo Durenkamp; 31 januari 2021

Van: www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/kritische-vragen-over-uitstel-verkeersplan-osdorperweg